2001 - Havass Skog BA

havass.no

2001 - Havass Skog BA

STYRETS BERETNING

FOR 2001

Haldenvassdragets Skogeierforening er en medlemsorganisasjon

med ca. 1200 medlemmer. Alle skogeiere

innen det geografiske området som dekkes

av Haldenvassdragets Skogeierforening kan være

medlemmer. Dette området dekker kommunene

Halden, Aremark, Marker, Rømskog og deler av

Rakkestad og Aurskog-Høland. Foreningens hovedkontor

er på Ørje og formålet er å ivareta medlemmenes

interesser innen tømmeromsetning, avvirkning,

skogkultur og kompetanseoppbygging.

Foreningen driver næringspolitisk arbeid og tilbyr

utmarkstjenester gjennom et samarbeide med

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold.

Styrets arbeid

Styret har holdt 14 styremøter hvorav 1 telefonmøte.

De har behandlet 108 protokollerte saker.

Styret har lagt ned mye arbeid med spørsmål vedrørende

virkeomsetningen i foreningen, kjøp av

"Saugbrugsskogene" fra Norske Skog ASA i samarbeid

med Norges Skogeierforbund og deres selskap

Vifor A/S, oppfølging av foreningens miljømål,

iverksettelse av strategisk plan og næringspolitiske

saker.

Årsmøtet i representantskapet

Årsmøtet fant sted på Ørje den 19. april 2001 med

23 stemmeberettigede tilstede. Styrets leder kom i

sin tale til årsmøtet inn på følgende:

samvirke og markedsmakt,

utviklingen innen skogeier- 9000

samvirket med stadig færre foreninger,

hvordan skal vi som

8000

råvareprodusenter opptre for å

snu trenden mot bruk av substi- 7000

tutter, økt bruk av FoU og hvordan

skal vi bli bedre på informa- 6000

sjon som skaper et positivt bilde

av skogbruket. Til slutt kom sty-

5000

rets leder inn på rovdyrproblematikken

både for utmarksnæringen

4000

og i bygdesamfunnet.

Årsmøtet vedtok en uendret kontingent

for 2002 på kr. 500,-.

3000

Lars- Ole Gimming ble enstemmig

gjenvalgt som styrets leder, mens 2000

Thoralf Halvorsrud ble valgt til ny

nesteleder etter Johan Arthur 1000

Torp, som hadde frasagt seg gjenvalg.

0

Årsmøtet vedtok ny instruks for

kontrollkomiteen.

Volum

Virkesomsetning.

I 2001 ble det omsatt 208.000 m3 rundvirke

gjennom Havass. Volumet er det høyeste siden

1990, og innebærer en økning fra fjoråret på 11 %.

Antallet leverandører har gått noe ned, til 729,

gjennomsnittsleveransen har altså økt til 285 m3.

Dvs. at 5 % av leverandørene leverer nå 30 % av

volumet i Havass.

Massevirkeandelen i året som har gått er i overkant

av 41 %. Dette er omtrent som for året før. Den

lange trenden er imidlertid at andelen massevirke

stiger. Utviklingen er lik for gran og furu. Vi ser det

ikke som unaturlig at gjennomsnittsdimensjonen

avtar etter som det blir mindre avvirkning av de

vegnære, sagtømmerrike bestandene på god

bonitet. Den vanskelige avsetningssituasjonen for

massevirke, særlig på furu, som vi har vært i

gjennom i 2001, og som fortsatt vedvarer, må vi

regne med at også vil fortsette. Det er derfor en

utfordring for Havass å bidra til å finne nye anvendelsesmåter

og ny bruk av massevirke. Vi må arbeide

for at så lite som mulig av småtømmeret havner

hos papirindustrien. Det råstoffet som kan skjæres

eller brukes til plateindustri bør brukes der.

Treslagsfordelingen har vært stabil. Det er omtrent

lik fordeling mellom gran og furu som i foregående

Innmålt volum per periode 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Periode

7

More magazines by this user
Similar magazines