Last ned - Helsedirektoratet

helsedirektoratet.no

Last ned - Helsedirektoratet

Ortopedi

Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten

Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi

Amputasjon underekstremiteter

Ankelinstabilitet

Diabetes fot

Fot- og forfotslidelser

Deformiteter i ekstremiteter og columna hos barn

Hoftelidelser hos barn

Nevroortopedi (cerebral parese, myelomeningocele m.fl.) hos barn

Hofteleddsartrose

Bløtdelslidelser og femoro-acetabulær impingement (FAI) - hofte

Komplikasjoner / sekvele i protesehofte - skifting av protese (revisjon)

Kontrakturer, deformiteter og artrose i håndledd, håndrot, fingerledd

Nervekompresjoner og andre bløtdelslidelser i hånd og håndledd

Infeksjoner

Bløtdelslidelse, inkludert fremre knesmerter og patellainstabilitet

17 Bruskskader

IS nummer: IS-1647

ISBN nummer: 978-82-8081-142-4

18 Ligamentskade

19 Meniskskade

20 Kneleddsartrose

21 Komplikasjoner / sekvele i protesekne - skifting av protese (revisjon)

22 Metastaser i muskel og skjelett

23 Mistanke om malign ben- eller bløtvevstumor

24 Revmatiske lidelser

25

26

27

28

29

30

31

Ryggsmerter med utstråling og / eller nevrologiske utfall hvor radiologisk

undersøkelse har verifisert degenerativ rygg - spinal stenose

Ryggsmerter med utstråling og / eller nevrologiske utfall, hvor radiologisk

undersøkelse har verifisert prolaps

Ryggsmerter uten radiologisk verifisering av årsak

Artrose - skulder og albue

Subacromial impingement / cuffruptur - skulder

Instabiliteter - skulder

Osteochondritt (OCD) i albue og bløtdelslidelser

uten tendinitter / tendinoser / bursitter


1

Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten

Alle henvisninger som mottas i spesialisthelsetjenesten1 skal vurderes i forhold

til prioriteringsforskriften for å kunne avgjøre om:

• pasienten har rett til prioritert («nødvendig») helsehjelp

i spesialisthelsetjenesten

• pasienten har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men

ikke rett til prioritert helsehjelp

• pasienten ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Pasienten har rett til prioritert («nødvendig») helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

når hvert av følgende vilkår er oppfylt:

• pasienten har et visst prognosetap med hensyn til levetid eller ikke

ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes

• pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen

• de forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt

Pasienter som får rett til prioritert helsehjelp skal få en medisinsk forsvarlig

frist for når helsehjelpen senest skal starte. Det er denne fristen som er angitt

i veiledertabellen.

Veiledertabellen er ment å dekke 75–80% av henvisningene innenfor fagområdet.

Andre tilstander skal også vurderes i forhold til prioriteringsforskriften, men de

er ikke innbefattet i veiledertabellen.

Det betyr ikke at pasienter med disse tilstandene er lavere prioritert.

Helsehjelpen som er angitt i veiledertabellen er den som ligger til grunn for

anbefalingen av rett og frist. Når helsehjelpen skal ytes, kan naturligvis også

andre effektive tiltak benyttes. Veiledertabellen er ikke en faglig retningslinje,

men en prioriteringsveileder.

Bak anbefalingene om rettighet og frist som er angitt for hver tilstand ligger

det en vurdering og gradering av hvert av vilkårene i prioriteringsforskriften.

Graderingen er gjengitt i veiledertabellen. Det er fire graderingsalternativer

som angir styrken av oppfyllelsen av vilkårene:

Tilstanden/helsehjelpen

anses å være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv

anses sannsynligvis å være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv

anses under tvil å være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv

anses ikke å være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv

For hver tilstandsgruppe gir veiledertabellen en oversikt over mulige

individuelle forhold som kan tillegges vekt utover dem som generelt beskriver

tilstandsgruppen. Eventuelle andre relevante forhold skal også tas i betraktning.

Individuelle forhold kan tilsi at rettighetsstatus og/eller frist blir annerledes for

den aktuelle pasienten enn for tilstandsgruppen som pasienten tilhører.

Veiledertabellen er ment som beslutningsstøtte. Spesialisten er ansvarlig

for vurderingene og avgjørelsene om rettighetsstatus og frist for start

helsehjelp for den enkelte pasient.

Slik bruker du veiledertabellen

1. Vurder henvisningen.

2. Vurder om henvisende instans eller pasienten skal kontaktes

for ytterligere opplysninger eller om pasienten skal innkalles til

undersøkelser før beslutning om rettighetsstatus fattes. Dette må i

så fall skje innen vurderingstidens utløp.

3. Finn den tilstandsgruppen som passer best for henvisningen.

4. Gjør en selvstendig vurdering av pasientens tilstand i forhold til

alle tre vilkårene i prioriteringsforskriften og sammenlikne med

veiledertabellen.

5. Foreta en helhetlig, individuell vurdering av pasienten og konkluder

med ett av følgende utfall for hver pasient:

• pasienten har rett til prioritert («nødvendig») helsehjelp

i spesialisthelsetjenesten

• pasienten har behov for helsehjelp fra

spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til prioritert helsehjelp


pasienten har ikke behov for helsehjelp fra

spesialisthelsetjenesten

6. Dersom det gis rett til prioritert helsehjelp, avgjør hva som er

medisinsk forsvarlig frist for når helsehjelp senest skal starte.

7. Gi en dato for når pasienten skal møte opp. For rettighetspasienter

må denne datoen være tidligere enn fristdatoen.

1 Gjelder som hovedregel ikke pasienter som allerede er i et forløp som forutsettes å være medisinsk forsvarlig, se utfyllende tekst i Prioriteringsveileder, generell del, kap 4

1


Illustrasjon av bruk av prioriteringsveileder ved fastsetting av rettighet og frist for start helsehjelp

Henvisning

mottas

Evt. innhente ytterligere

informasjon

• fra henvisende instans

eller fastlege

• fra pasienten via telefon

• ved å innkalle pasienten

til ytterligere undersøkelser

Vurdere

henvisning

Søke råd i

prioriteringsveileder

VURDERINGSPERIODE

Ikke behov for helsehjelp

i spesialisthelsetjenesten

Behov for helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten,

men ikke rett til prioritert

helsehjelp

Rett til prioritert

helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Sette frist for igangsetting

av helsehjelp

Konkludere

Tilbakemelding

til pasienten og

henvisende instans

Utredning/

diagnostikk

Behandling

Vurderingsfrist Fristdato

for start av

helsehjelp

Utredning/

diagnostikk

Behandling

1


2

Fagspesifikk innledning – ortopedisk kirurgi

Tilstandsgrupper/kliniske bilder i veiledertabellen

Fagfeltet ortopedisk kirurgi inneholder et bredt spekter av ulike tilstander.

Tilstandene kan behandles konservativt (ikke-kirurgisk) og / eller med ulike,

spesifikke, kirurgiske behandlingsmetoder. I veiledertabellen er de ulike

tilstandene samlet i større grupper, i henhold til diagnoser. Veiledertabellen er

ment å dekke ca. 80 % av henvisningene til ortopedisk kirurgi. Veiledertabellen

har tilstander både innenfor organspesifikke og innenfor generelle lidelser.

Vurderinger i forhold til retten til prioritert (nødvendig) helsehjelp

For de fleste ortopediske pasienter i spesialisthelsetjenesten vil oppfyllelse

av hovedvilkåret om alvorlighet være avhengig av graden av smerte og

funksjonsnedsettelse. For mange av de ortopediske tilstandene vil smerte og

funksjonsnedsettelse forverres over tid, men sjelden med eksakt forutsigbarhet.

I tillegg vil en del individuelle forhold kunne spille inn på utviklingen av tilstanden.

Det kan derfor forekomme at en pasient som vurderes over tid for samme lidelse,

for eksempel artrose, ikke får rett til prioritert helsehjelp (tidlig artrose) tidlig i

forløpet, men vil få rett til prioritert helsehjelp (uttalt artrose) senere i forløpet.

Veiledertabellen beskriver de mest alminnelige individuelle forhold som

kan virke inn på spesialistens vurdering av graden av oppfyllelse av de tre

hovedvilkårene for den enkelte pasient. Listen over individuelle forhold er

ikke uttømmende. Individuelle forhold kan tilsi at både rettighetsstatus og

eventuell frist blir annerledes for den enkelte pasient enn det som anbefales for

tilstandsgruppen som pasienten tilhørerer.

2 Prioriteringsveileder, generell del, kap. 5.2.1

Innfrielse av retten til prioritert helsehjelp ved avklart og uavklart tilstand

Pasientens møte med spesialist i ortopedisk kirurgi vil innebære en vurdering

av tilstanden og hvilken behandling som evt. bør igangsettes. Ofte vil det

være aktuelt med en kirurgisk behandling, og dette betyr at pasienten først

vurderes poliklinisk og deretter kommer tilbake for planlagt operativ behandling.

Pasientens rettighetsstatus innbefatter hele forløpet i spesialisthelsetjenesten,

altså inntil evt. operasjon er utført.

Dersom pasientens tilstand er uavklart vil aktuell helsehjelp være utredning,

og eventuell rettighet vil være knyttet til å få avklart tilstanden ved utredning.

Dersom man ved poliklinisk utredning finner at behandlingen skal være kirurgisk,

skal det ikke gis ny frist, men det videre forløpet skal være faglig forsvarlig.

Vurderinger ved uavklart tilstand er nærmere omtalt i Prioriteringsveileder,

generell del, kap 6.2.

2


3

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Amputasjon

underekstremiteter

Amputasjon underekstremiteter

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Kirurgi

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses å være

alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

2 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende

diabeteskontroll

ischemigrad

traumegrad

komorbiditeter

allmenntilstand

rehabiliteringspotensial

alder

psykososiale forhold kan gi høyere prioritet

3


4

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Ankelinstabilitet

Ankelinstabilitet

- adekvat funksjonell

rehabilitering har vært

gjennomført, og betydelig

smerte eller instabilitet er

fortsatt til stede

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Stabiliserende trening

Tape / ortose

Kirurgi

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

sannsynligvis å være

alvorlig

Helsehjelpen anses å

være nyttig

Helsehjelpen anses å

være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

26 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende


aktivitetsnivå

tap av funksjon som påvirker livskvalitet

alder

tilleggsskader

grad av tilleggsmorbiditet hvor kirurgi

vanskeliggjøres (for eksempel diabetes,

karsykdommer)

Øyeblikkelig hjelp ved akutte distorsjoner der det

er påvist osteochondral fraktur

4


5

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Diabetesfot

Diabetesfot Utredning

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Konservativ behandling

Kirurgisk behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen

anses å være nyttig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

2 (4) uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende


diabeteskontroll

ledsagende sykdommer - karsykdom,

nevropati osv.

grad av lokale og generelle komplikasjoner ved

grunnsykdom

compliance

psykososiale forhold kan gi høyere prioritet

Øyeblikkelig hjelp ved mer alvorlige tilstander

5


6

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Fot- og forfotslidelser

- betydelig smerte og

redusert gangevne i

vanlige sko. Adekvat

konservativ behandling

er utprøvd

Fot- og forfotslidelser

- betydelig smerte og redusert gangevne i vanlige sko. Adekvat konservativ behandling er utprøvd

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Konservativ behandling

(ortopediske hjelpemidler)

Kirurgi

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

sannsynligvis å være

alvorlig

Helsehjelpen anses å

være nyttig

Helsehjelpen anses å

være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

26 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende

tap av funksjon som påvirker livskvalitet

alder

ledsagende lidelser

komorbiditet, særlig diabetes

6


7

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Deformiteter i

ekstremiteter og

columna hos barn

Deformiteter i ekstremiteter og columna hos barn

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Rette deformiteter

konservativt eller operativt

og / eller tilrettelegge for

ortopediske hjelpemidler

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

sannsynligvis å

være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

Alvorlig tilstand:

1 uke

Mindre alvorlig tilstand:

26 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmendedeformiteten(e)s omfang og fleksibilitet

tilleggsdeformiteter i andre organsystem

grad av annen utviklingshemming

funksjonsnedsettelse

habiliteringspotensial

komorbiditeter

7


8

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Hoftelidelser hos barn

Hoftelidelser hos barn Utredning

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Ortopediteknisk eller

operativ behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses å

være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

4 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende
alder

gangfunksjon

komorbiditet

8


9

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Nevroortopedi hos barn

- cerebral parese, myelomeningocele m.fl.

Nevroortopedi hos barn

- cerebral parese,

myelomeningocele m.fl.

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Livslang vurdering og

konservativ / operativ

behandling for å hindre

eller rette feilstillinger

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

Alvorlig tilstand:

12 uker

Mindre alvorlig tilstand:

26 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende

komorbiditet, spesielt grad av mental

funksjonshemming

habiliteringsmuligheter og -potensial

opptreningspotensial

psykososiale forhold kan gi høyere prioritet

9


10

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Hofteleddsartrose

- moderat og alvorlig

Hofteleddsartrose - moderat og alvorlig

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Medikamentell behandling

Fysioterapi

Innsetting av totalprotese

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses å

være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

Betydelige plager:

12 uker

Moderate plager:

26 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmendeerfaring for at konservativ behandling har effekt

(mild artrose)

grad av smerte

grad av funksjonsnedsettelse

alder

funksjonstap som påvirker livskvalitet

komorbiditeter

funn ved klinisk undersøkelse (smerte,

redusert bevegelse, kontraktur)

funn ved røntgenundersøkelse (artrosegrad,

osteolyse, protrusjon)

treningspotensial

psykososiale forhold kan gi høyere prioritet

10


11

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Bløtdelslidelser og

femoro-acetabulær

impingement (FAI) -

hofte

Bløtdelslidelser og femoro-acetabulær impingement (FAI) - hofte

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Fysioterapi

Operativ behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

sannsynligvis å være

alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

å være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Ikke rett

til prioritert helsehjelp

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende
FAI med betydelig smerte og

funksjonsnedsettelse

grad av funksjonstap

grad av smerter

erfaring for manglende effekt av konservative

behandlingstiltak

komorbiditet

alder

funksjonstap som påvirker livskvalitet

11


12

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Komplikasjoner / sekvele i protesehofte - skifting av protese (revisjon)

Komplikasjoner / sekvele

i protesehofte - skifting

av protese (revisjon)

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Kirurgisk behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses å være

alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses å

være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

26 uker

Ved infeksjon,

betydelig smerte og

funksjonsreduksjon eller

risiko for fraktur:

4 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmendeårsak til komplikasjon/sekvele i protesehofte

– infeksjon, instabilitet, malalignment, løsning

eller slitasje av protesekomponenter

grad av smerte

grad av funksjonsnedsettelse

alder

funksjonstap som påvirker livskvalitet

komorbiditeter

funn ved klinisk undersøkelse (smerte,

redusert bevegelse, kontraktur, aksefeil,

instabilitet)

funn ved røntgenundersøkelse (infeksjon,

malalignment, proteseløsning, proteseslitasje,

bentap, fissur / fraktur)

treningspotensial

psykososiale forhold kan gi høyere prioritet

12


13

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Kontrakturer,

deformiteter og artrose

i håndledd, håndrot,

fingerledd

Kontrakturer, deformiteter og artrose i håndledd, håndrot, fingerledd

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Konservativ og operativ

behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses under

tvil å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

å være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Ikke rett

til prioritert helsehjelp

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende

grad av smerter

grad av funksjontap

affeksjon av flere lokalisasjoner

feilstillinger

alder

varighet av tilstand

komorbiditet

treningspotensial

13


14

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Nervekompresjoner og

andre bløtdelslidelser i

hånd og håndledd

Nervekompresjoner og andre bløtdelslidelser i hånd og håndledd

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Konservativ og operativ

behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses under

tvil å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

å være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Ikke rett

til prioritert helsehjelp

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmendenevrologiske utfall

risiko for nevrologiske utfall

grad av smerter

grad av funksjonstap

alder

varighet av tilstand

14


15

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Infeksjoner

Subakutt eller kronisk

tilstand med forverring

over tid

Infeksjoner

Subakutt eller kronisk tilstand med forverring over tid

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

nyttig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maskimumsfrist:

4 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmendekomorbiditeter

allmenntilstand

symptomer og tegn på infeksjon

klinisk forløp

type infeksjon (bakteriologi)

varighet av infeksjon

Øyeblikkelig hjelp ved akutte infeksjoner,

inkludert proteseinfersjoner

15


16

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Bløtdelslidelse,

inkludert fremre

knesmerter og

patellainstabilitet

Bløtdelslidelse, inkludert fremre knesmerter og patellainstabilitet

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Konservativ behandling

(trening, bracing)

Kirurgi

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

sannsynligvis å

være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses å

være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Ikke rett

til prioritert helsehjelp

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende

residiverende patellalukasjoner

funksjonstap som påvirker livskvalitet

alder

grad av tilleggskader i brusk, menisk,

ligamenter

16


17

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Bruskskader

Bruskskader Utredning

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Trening

Kirurgi

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

sannsynligvis å være

alvorlig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

nyttig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

4 uker ved låsning

26 uker ved brusklesjon

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende
akutt låsning pga løs OCD eller en

osteochondral skade

følgende tilleggsforekomster ved

betydelig smerte:

• hydrops

• opphakninger

• alder

• tilleggsproblemer som artrose

grad av tilleggskader i menisk / ligamenter

17


18

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Ligamentskade

Ligamentskade Utredning

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Konservativ behandling

(trening, brace)

Kirurgi

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

sannsynligvis å være

alvorlig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

nyttig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

2 uker ved stor,

akutt instabilitet

26 uker ved

kronisk instabilitet

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende


akutt, stor skade

grad av instabilitet

alder

tilleggsskader i menisk og brusk

funskjonstap som påvirker livskvalitet

18


19

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Meniskskade

Meniskskade Utredning

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Kirurgi

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

sannsynligvis å

være alvorlig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å

være nyttig

Helsehjelpen anses å

være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

4 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende

akutt låsning

degenerative tilstander med låsninger og

residiverende hydrops og sterke smerter

tilleggsskader i ligamenter og brusk

degenerativ meniskruptur uten låsning og

sterke smerter

19


20

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Kneleddsartrose

- moderat og alvorlig

Kneleddsartrose

- moderat og alvorlig

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Medikamentell behandling

Fysioterapi

Kirurgisk behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses å

være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

Betydelige plager: 12 uker

Moderate plager: 26 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende
mild artrose

sannsynligheten for effekt av konservativ

behandling

grad av smerte

grad av funksjonsnedsettelse

alder

funksjonstap som påvirker livskvalitet

komorbiditeter

funn ved klinisk undersøkelse (smerte,

redusert bevegelse, kontraktur, aksefeil,

instabilitet)

funn ved røntgenundersøkelse (artrosegrad,

osteolyse)

treningspotensial

psykososiale forhold kan gi høyere prioritet

20


21

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Komplikasjoner /

sekvele i protesekne

- skifting av protese

(revisjon)

Komplikasjoner / sekvele i protesekne

- skifting av protese (revisjon)

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Kirurgisk behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses å

være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

26 uker

Ved infeksjon,

betydelig smerte og

funksjonsreduksjon eller

risiko for fraktur:

4 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmendeårsak til komplikasjon / sekvele i protesekne

(infeksjon, instabilitet, malalignment, løsning

eller slitasjeav protesekomponenter)

grad av smerte og funksjonsnedsettelse

alder

funksjonstap som påvirker livskvalitet

funn ved klinisk undersøkelse (smerte,

redusert bevegelse, kontraktur, aksefeil,

instabilitet)

funn ved røntgenundersøkelse (infeksjon,

malalignment, proteseløsning, proteseslitasje,

bentap, fissur / fraktur)

komorbiditeter

treningspotensial

psykososiale forhold kan gi høyere prioritet

21


22

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Metastaser i muskel

og skjelett

Metastaser i muskel og skjelett

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

nyttig

Helsehjelpen anses

å være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

1 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende


frakturfare og fare for tverrsnittslesjon

lokalisasjon av metastasene

allmenntilstand

alder

grad av nevrologiske utfall

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved stor risiko

for tverrsnittslesjon

22


23

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Mistanke om malign ben- eller bløtvevstumor

Mistanke om malign

ben- eller bløtvevstumor

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

å være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

2 uke

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmendealder

alvorlighetsgrad

23


24

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Revmatiske lidelser

Revmatiske lidelser Utredning

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Konservativ behandling

Kirurgisk behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

å være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

12 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende

grad av smerter

sannsynligheten for effekt av konservativ

behandling

affeksjon av flere ledd

store destruksjoner av ledd

24


25

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Ryggsmerter med

utstråling og / eller

nevrologiske utfall,

verifisert degenerativ

rygg - spinal stenose

Ryggsmerter med utstråling og / eller nevrologiske utfall,

verifisert degenerativ rygg - spinal stenose

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Kirurgisk behandling

med dekompresjon

(evt. supplert med

avstivning)

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

å være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

26 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende
grad av smerter

grad av funksjonsnedsettelse

nevrologiske utfall

symptomvarighet

forverring

instabilitet

degenerativ spondylolisthese

deformiteter

affeksjon av flere nivå

sannsynligheten for effekt av konservativ

behandling

grad av samsvar mellom kliniske funn og

radiologiske funn

tidligere ryggkirurgi

komorbiditeter

treningspotensial

psykososiale forhold kan gi høyere prioritet

25


26

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Ryggsmerter med

utstråling og / eller

nevrologiske utfall,

verifisert prolaps

Ryggsmerter med utstråling og / eller nevrologiske utfall, verifisert prolaps

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Konservativ behandling

Kirurgisk behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

å være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til nødvendig helsehjelp

Maksimumsfrist:

4 måneder fra

symptomdebut

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende

pareser

nevrologiske utfall

grad av smerte

grad av funksjonsnedsettelse

symptomvarighet

erfaring for manglende effekt av konservativ

behandling

samsvar mellom kliniske funn og radiologiske funn

tidligere ryggkirurgi

komorbiditeter

alder

treningspotensial

psykososiale forhold kan gi høyere prioritet

Øyeblikkelig hjelp ved Cauda equina

26


27

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Ryggsmerter

uten radiologisk

verifisering av årsak

Ryggsmerter uten radiologisk verifisering av årsak

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses under

tvil å være alvorlig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

nyttig

Helsehjelpen anses å

være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Ikke rett

til prioritert helsehjelp

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmendegrad av smerter

symptomvarighet

aktivitetsreduksjon

erfaring for manglende effekt av

konservativ behandling

komorbiditeter

psykososiale forhold kan gi høyere prioritet

27


28

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Artrose - skulder

og albue

Artrose - skulder og albue

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Fysioterapi

Kirurgisk behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

å være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

å være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

26 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende


erfaring for manglende effekt av konservativ

behandling

grad av smerte og funksjonsnedsettelse

alder

funksjonstap som påvirker livskvalitet

komorbiditeter

funn ved klinisk undersøkelse (smerte,

redusert bevegelse, deformitet)

funn ved røntgenundersøkelse (artrosegrad)

treningspotensial

psykososiale forhold kan gi høyere prioritet

28


29

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Subacromial impingement / cuffruptur - skulder

Subacromial

impingement / cuffruptur

- skulder

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Fysioterapi

Kirurgisk behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

sannsynligvis å være

alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

å være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

26 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmendegrad av smerter

grad av funksjonstap

erfaring for manglende effekt av

konservativ behandling

komorbiditet

alder

funksjonstap som påvirker livskvalitet

29


30

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Instabiliteter - skulder

Instabiliteter - skulder Utredning

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Fysioterapi

Kirurgisk behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

sannsynligvis å

være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

å være kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til prioritert helsehjelp

Maksimumsfrist:

26 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende

erfaring for manglende effekt av konservativ

behandling

grad av smerter og instabilitetsfølelse

antall episoder og hyppighet av

skulderdislokasjon

cuffskade

komorbiditet

alder

funksjonstap som påvirker livskvalitet

type instabilitet (traumatisk/ atraumatiski)

30


31

Tilstandsgruppe/

klinisk bilde

Osteochondritt (OCD) i albue og bløtdelslidelser uten tendinitter / tendinoser / bursitter

Osteochondritt (OCD)

i albue og bløtdelslidelser

uten tendinitter /

tendinoser / bursitter

Aktuell helsehjelp i

spesialisthelsetjenesten

Andre effektive

behandlingsmetoder

kan være aktuelle

Utredning

Fysioterapi

Operativ behandling

Gradering av vilkårene i

prioriteringsforskriften

Tilstanden anses

sannsynligvis å

være alvorlig

Helsehjelpen anses

å være nyttig

Helsehjelpen anses

sannsynligvis å være

kostnadseffektiv

Veiledende rettighet

og maksimumsfrist

for start helsehjelp for

tilstandsgruppen

som pasienten tilhører

Som hovedregel:

Rett

til nødvendig helsehjelp

Maksimumsfrist:

4 uker

Individuelle forhold som må vurderes

før rettighet og maksimumsfrist fastsettes

for den enkelte pasient

Listen er ikke uttømmende


grad av smerter og funksjonsnedsettelse

funksjonstap som påvirker livskvalitet

erfaring for manglende effekt av

konservative behandlingstiltak

komorbiditet

alder

31

More magazines by this user
Similar magazines