Nødlys - coBuilder

hms.cobuilder.no

Nødlys - coBuilder

Batterier for nødlysarmaturer 442

CPS 443

emLED intro 429–430

emLED-µ 433

emLED-s, -sc 432

emLED-s2, -s3 431

e-touchBOX 441

e-touchPANEL 440

exLED intro 434–435

exLED Base 438

exLED Medio 437

exLED ViVa 436

Nødlysinformasjon 424–428

Pleiad nødlysboks 439

Batterier for

nødlysarmaturer s. 442

CPS

s. 443

www.fagerhult.no

Nødlys

Armaturer og produkter til nødlysløsninger

emLED

IP 30/40 s. 429–433

e-touchBOX, e-touch-

PANEL s. 440–441

exLED

IP 20/40 s. 434–438

Pleiad nødlysboks

IP 20 s. 439

423

utendørs innredning spotlights downlight

industri

innfelt

interiør

nødlys


NS-EN 1838 , anvendt belysning - Nødbelysning, beskriver de krav

som stilles til nødbelysning i ulike områder. I standarden beskrives

krav for ulike miljøer som i hovedsak omfatter tre ulike områder:

belysning av rømningsveier; belysing av åpne arealer (anti-panikk);

belysning av høy-risikoområder.

Rømningsveier

I en rømningsvei kreves det minst 1 lux på gulvet i rømningsveiens

sentrum og 0,5 lux i omgivende flater. Hvis det er retningsforandringer

og/eller trapper, må disse markeres med et forhøyet belysningsnivå.

Sørg da også for at trappetrinnene blir belyst. På de steder

der det er plassert redningsutstyr, f.eks. brannslukkingsapparat,

alarmknapper og førstehjelpsskap, er belysningskravet økt til 5 lux.

Forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke skal være

høyst 40:1. Derfor egner det seg ikke å bruke få sterke lyspunkter for

å løse nødbelysningen i en rømningsvei.

Normalt sett går det ikke bare an å ty til henvisningsskilt for at

belysningskravene for en rømningsvei skal oppfylles. Som oftest

trengs det en kombinasjon av henvisningsskilt og riktig plasserte

ledelysarmaturer med egnet lumenverdi i nøddrift.

Åpne flater/antipanikkbelysning

Nødbelysning for såkalt antipanikk skal gjøre det lettere for personer

i lokalet å finne en rømningsvei. Belysningsstyrken som kreves

i et slikt område er minst 0,5 lux. Også her må forholdet mellom

høyeste og laveste belysningsstyrke høyst være 40:1.

Høyrisikoområder

Høyrisikoområdet krever betydelig mer lys i nøddrift enn rømningsveier

og antipanikkflater. Kravet er minst 15 lux eller 10 %

av den belysningsstyrken som normalt kreves til stedet. Forholdet

mellom høyeste og laveste belysningsstyrke skal være høyst 10:1.

Kreves det 1500 lux ved normal drift på referanseplanet, skal belysningsstyrken

være minst 150 lux i nøddrift.

Grunnen til at kravene er relativt høye for dette området er at

farlige prosesser, eksempelvis industriroboter, må kunne slås av på

en korrekt måte før redningspersonell kan gå inn i området.

En nødlysløsning for et høyrisikoområde kan normalt sett ikke løses

med et desentralisert system. Det kreves som regel et sentralisert

system for å få tilstrekkelig belysningsstyrke på området.

424

Rømningsvei.

Åpne flater.

Høyrisikoområde.

www.fagerhult.no

Nødlys

Norsk standard NS-EN 1838


Pleiad

Compact G2

1x18 W

c/c 5,0 m

≥ 5 lx

3–5 lx

2–3 lx

1,5–2 lx

wall zone

emLED-s

c/c 5,6 m

≥ 1,5 lx

1–1,5 lx

0,5–1 lx

wall zone

Smal rømningsvei

Rømningsveier opp til 2 m bredde krever en horisontal belysning

på minst 1 lux langs senterlinjen. På minst halve bredden skal det

laveste belysningsnivået være ≥ 0,5 lux. Forholdet mellom høyeste

og laveste belysningsstyrke skal være høyst 40:1.

I belysningsplanleggingen kan man definere en ”randsone” for

beregningen avhengig av skygger og hindringer i form av bokhyller,

møbler osv. I eksempelvis en korridor behøver man ikke å angi noen

verdier i dette området, og belysningsnivået kan planlegges så lavt

som til 0 lux.

Planleggingen viser at vi får minst 1 lux i midten av rømningsveien

(senterlinje), hvilket stemmer overens med kravene i NS-EN 1838.

Ved planleggingen av nødbelysningen må beregningsnettet defineres

til 0,2 m mellom hvert beregningspunkt.

1,0 m

2,0 m

emLED-s2

c/c 8,0 m

≥ 5 lx

3–5 lx

2–3 lx

1,5– 2 lx

1–1,5 lx

wall zone

www.fagerhult.no

Pleiad

Compact G2

1x18 W

c/c 4,8 m

≥ 7 lx

5–7 lx

3–5 lx

2–3 lx

Nødlys

Planlegging av rømningsveier

emLED-s

c/c 5,6 m

≥ 3 lx

2–3 lx

1–2 lx

wall zone wall zone

Bred rømningsvei

Bredere rømningsveier behandles helst som flere max. 2 m brede

rømningsveier lagt parallelt, alle med kravet 1 lux i senterlinjen og

minst 0,5 lux som laveste belysningsstyrke.

Alternativt kan en bredere rømningsvei behandles som en åpen

flate og utstyres med antipanikkbelysning, der kravet er ≥ 0,5 lux

og forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke høyst får

være 40:1. Se avsnittet om åpne flater.

Planleggingen viser at vi får minst 1 lux i midten av hver rømningsvei,

hvilket stemmer overens med kravene i

NS-EN 1838.

Ved planleggingen av nødbelysningen må beregningsnettet defineres

til 0,2 m mellom hvert beregningspunkt.

1,0 m 1,0 m

3,6 m

425

utendørs innredning

spotlights

downlight

industri

innfelt

interiør

nødlys


Desentraliserte nødlyssystemer

I et desentralisert nødlyssystem er reservekraften lokalt plassert

direkte ved brukspunktene. Dette betyr i klartekst at hver nødlysenhet

er utstyrt med en nødlyselektronikk og et oppladbart batteri.

Fordelen med et slikt system er at nødlysarmaturene er uavhengige

av hverandre, og der kreves heller ingen kompliserte installasjoner

som f.eks. bruk av brannbeskyttet kabel. En ulempe er naturligvis at

vedlikeholdskostnaden er noe høyere, ettersom det kreves service

på flere steder i stedet for bare en sentralt plassert enhet.

Prinsippet for en desentralisert (selvforsynt) nødlysarmatur er å

koble en enhet for nødlyselektronikk mellom ordinær forkobling

og lyskilde. Den består av en drivenhet for lyskilden, en omkobler

mellom normal- og nøddrift samt en batterilader. Delene er bygd

sammen i en enhet.

Ved normaldrift når nettet er tilgjengelig, drives lyskilden av den

ordinære forkoblingen, og nødlyselektronikkens arbeid består da av

å sørge for at batteriet er ordentlig ladet.

Ved nøddrift, spenningsbortfall, kobles den ordinære forkoblingen

automatisk fra kretsen, og driften av lyskilden overtas av nødlyselektronikken.

Når nettet er tilbake, kobles kretsen automatisk tilbake til normalstilling.

Med moderne elektronikk skjer denne omkoblingen

med en kort forsinkelse (0,5 s) for at HF-forkoblingen ikke skal få

spenning før lampekretsen har rukket å bli 100 % tilbakestilt. Skjer

omkoblingen for raskt, kan HF-forkoblingens overvåkingskrets rekke

å detektere at lysrørkretsen er defekt og gå i stand-by-stilling for å

beskytte seg.

Innebygd nødlysfunksjon kan fås i de

230 V

fleste av våre HF-armaturer. Ettersom

visse nødlyskomponenter, eksempelvis

batterier, er temperaturfølsomme, kan

den fysiske løsningen for respektive

armatur variere. Visse lysarmaturer

230 V

krever at enten batteriet eller såvel batteriet

som nødlyselektronikken flyttes ut

fra armaturen og plasseres i en separat

boks (hhv. batteri- og nødlysboks). En

nødlysboks med elektronikk kan av funksjonsårsaker

ikke plasseres lenger unna

armaturen enn 0,5 m. Dette skyldes at

lederne da blir for lange, hvilket påvirker

230 V

HF-forkoblingens funksjon eller umuliggjør

drift i nødlysstilling. Batteriboks kan

derimot plasseres inntil 1 m fra armaturen. Avstanden må ikke være

større enn 1 m pga kravene i aktuell produktstandard (EN 60598-2-22).

En desentralisert nødbelysningsarmatur skal normalt kobles til

nettet med en 4-leder (jord, null, ladefase og tenningsfase). Slik

tilkobling innebærer at armaturen kan slås på/av som normalt og at

nødlysfunksjonen automatisk trer i funksjon ved spenningsbortfall.

Lade- og tenningsfase skal alltid komme fra samme gruppesikring.

Velger man en variant for sentral overvåking, må det kobles til

ytterligere to ledere. Selv disse lederne skal være isolert for 230 V og

installasjonsmessig ses som en 230 V installasjon.

426

www.fagerhult.no

Nødlys

Desentraliserte/sentraliserte nødlyssystemer

Desentraliserte nødlysarmaturer, dvs. armaturer med innebygd

eller nært plassert nødlyselektronikk og batteri, egner seg til bruk

i lokaler med normal romtemperatur. Visse lyskilder kan imidlertid

fungere ved noe lavere temperaturer, eksempelvis lysdioder type

emLED.

I mange tilfeller kan det være lurt å kombinere desentraliserte

armaturer innendørs og sentraliserte armaturer utendørs, eksempelvis

utenfor rømningsdører der det også er krav til nødbelysning.

Sentraliserte nødlyssystemer

Et sentralisert nødlyssystem består av et sentralt reserve-kraftaggregat

som trer inn ved spenningsbortfall. Til aggregatet kobles

deler av den ordinære belysningen eller spesielt tiltenkt nødbelysning,

f.eks. emLED-sc.

I lokaler med høyt plasserte armaturer er et sentralt nødlyssystem

som oftest å foretrekke. I en desentralisert løsning er lumenverdien

som oftest ikke tilstrekkelig høy, ettersom lyskilden i et slikt system

drives med sterkt redusert effekt. Med sentral løsning får man

nærmest samme lumenverdi ved nøddrift som ved normaldrift, og

dessuten unngås risikoen for kronglete batteribytter. Selv i høyrisiko

områder, der høyere belysningsstyrker er aktuelle, fungerer et sentralt

nødlyssystem som oftest bedre enn et desentralisert.

Sentraliserte nødlyssystemer fungerer også godt i kalde lokaler

eller utendørs, forutsatt at den sentrale nødlysenheten plasseres i

normal romtemperatur (innendørs). Visse lyskilder egner seg imidlertid

ikke for nødlysdrift.


Standarden NEK-EN 62034 angir minstekrav til hvordan et automatisk

testsystem skal fungere. Selvtestsystemet Autotest IV, som vi

kan tilby i de fleste produkter, oppfyller kravene i denne standarden.

Autotest IV-systemet bygger på desentralisert intelligens, dvs. nødlysenhetene

i systemet fungerer helt uavhengig av så vel hverandre

som av et sentralt overvåkende system.

Automatiske tester som utføres kontrollerer at:

• Tilkoblet nettspenning finnes.

• Batteriet er koblet til elektronikkenheten.

• Batteriet har tilstrekkelig kapasitet.

• Ladingen av batteriet fungerer.

• Lyskilden for nødlysdrift er hel.

• Elektronikkdelen fungerer som den skal og at selve nødlyskretsen

er intakt.

Installasjonstest

Autotest IV utfører automatisk denne testen så snart systemet er

koblet til nettet og batteriet er fulladet, hvilket skjer etter 24 timer.

Ved testen settes anlegget i nødlysdrift i dets fulle angitte driftstid,

dvs. 1 alt. 3 timer avhengig av produktvalg. Deretter gjenopplades

batteriet i 24 timer. Når så denne prosessen er gjennomført og

ingen feil er indikert, kan anlegget anses som satt i drift.

Månedstest

Hver måned utføres en kortere funksjonstest. Denne testen varer i

30 sekunder.

Årlig test

Den årlige testen utføres som installasjonstesten. Det er ved denne

testen man normalt oppdager eventuelle behov for vedlikehold av

nødlysanlegget.

Visning av status – indikatordiode

Nødlysproduktene er utstyrt med en tofarget lysdiode som avhengig

av aktuell status veksler mellom hhv. grønt og rødt lys. Lysdioden

indikerer status i henhold til tabell. Indikasjon av feil skjer også via

et innebygd akustisk signal hvert 35. minutt (utkoblet ved DALItilkobling).

Kort blink hvert

Status

10. sekund

Normaldrift ●

Installasjons- alt. årlig test

pågår

Måneds- alt funksjonstest

pågår

Langsomt blinkende

(0,5 Hz)


Raskt blinkende

(2,5 Hz)

Defekt batteri funksjon ●

Defekt lyskilde ●

Nødlysproduktene er utstyrt med en tofarget lysdiode som avhengig av aktuell

status veksler mellom hhv. grønt og rødt lys. Lysdioden indikerer status i henhold til

tabell. Indikasjon av feil skjer også via et innebygd akustisk signal hvert 35. minutt

(utkoblet ved DALI-tilkobling). Hvis systemet dessuten bygger på bruk av potensialfri

kontakt eller DALI-kommunikasjon, fås det også en alarm i det overvåkende systemet.

Feilindikering blir værende til feilen er utbedret.


www.fagerhult.no

Nødlys

Selvtest – NEK-EN 62034 – autotest IV

Tilbakestilling – reset av selvtestsystem

Når feilen er utbedret, må testsystemet tilbakestilles til normalstilling

ved at nettspenningen brytes to ganger i løpet av fem sekunder.

Deretter skjer det automatisk en kort funksjonstest. Systemet kan

selvfølgelig også tilbakestilles via en DALI-kommando, og da skal

ikke nettet brytes.

Autotest IV tilbys i to ulike versjoner:

Enveiskommunikasjon – potensialfri kontakt

Mulighet for å koble til et eksternt overvåkingssystem via en potensialfri

alarmkontakt.

Toveiskommunikasjon – DALI

Kommunikasjon via DALI-protokoll. Systemet kobles enten til et separat

DALI-panel (eksempelvis e-touchBOX), til en sentral PC koblet til

e-touchPANEL eller til et større system (eksempelvis winDIM@net).

Hver nødlysarmatur får i et DALI-system en egen unik adresse,

hvilket innebærer at man enkelt kan identifisere/navngi en tilkoblet

enhet. Man kan også gruppere tilkoblede enheter, hvilket muliggjør

at en selektert test av visse nødlysarmaturer, eksempelvis i en

spesiell korridor, kan utføres. Bygget behøver ikke i slike tilfeller å

være tømt i forbindelse med testen.

DALI-systemet kommuniserer toveis, hvilket innebærer, i

motsetning til system bygd opp på potensialfri kontakt, at feilårsaken

synes i det overvåkende systemet. Det går også an å initiere

funksjonstest via DALI samt tilbakestille testsystemet. Tester gjennomføres

etter egen innebygd kalender i nødlysenhetene eller til

tidspunkter som angis i det overvåkende systemet.

Overvåkingssystem utkoblet – ikke tilkoblet

Legg merke til at nødlysenhetene ment for ekstern overvåking via

potensialfri kontakt eller via DALI ikke er avhengig av at et overvåkende

system tilkobles eller fungerer.

Nødvendige tester gjennomføres likevel etter nødlysaggregatets

egen innebygde kalender. Dette gjelder også for DALI-versjon.

L1

L2

N

DALI

/pot. free

Nødlysarmatur emLED-s3

Generelt koblingsskjema for nødlysbelysning

1. Nødlysarmatur som fungerer som en vanlig tent/slukket armatur i normal drift og

for nødbelysning i nøddrift.

2. emLED-s3 som drives kun i nøddrift.

3. Henvisningsskilt for kontinuerlig drift.

427

utendørs innredning

spotlights

downlight

industri

innfelt

interiør

nødlys


Drift og lyskilde, desentraliserte systemer

Lyskilden, som oftest et lysrør, drives ved nødlysdrift av nødlysaggregatet

i stedet for av ordinær forkobling. Nødlysaggregatet er

dermed innkoblet mellom ordinær forkobling og lyskilden, og ved

strømbortfall eller test kobler det automatisk om til nødlysdrift.

Nødlysdriften skjer ved redusert lyskildeeffekt, vanligvis mellom

5 og 30 % av normal effekt. Dette stiller store krav til nødlysaggregatets

måte å drive lyskilden på. Feilaktig drift kan medføre at

lysrøret slites ut etter bare én gangs bruk. Når nettspenningen

vender tilbake, vil ikke røret tennes på ny ettersom den ordinære HFreaktoren

vil detektere at lysrøret er defekt. Med et godt tilpasset

nødlysaggregat elimineres problemet.

Bryterledn. (L) Nødlysenhet

Kont. lading (N)

428

HF-reaktor

Batteri

Skjematisk oppbygging av en desentralisert nødlysarmatur.

Kompaktlysrør amalgam samt T5-lyskilder

Lyskilde

Kompaktlysrør med amalgamteknikk og T5-lyskilder er utviklet for å

gi sin høyeste lumenverdi ved en høyere omgivelsestemperatur enn

lyskilder av kvikksølvtype. Kompaktlyskilder med amalgam brukes

fremfor alt i downlights.

Amalgamlyskildens konstruksjon krever spesielt tilpasset nødlyselektronikk.

En kald amalgamlyskilde trenger, til den er tilstrekkelig

oppvarmet, forhøyet effekt, en såkalt boost. Etter et minutts tid kan

effekten reduseres til normalt nivå. Likedan kreves det at temperaturen

til lysrørkatodene holdes oppe på et akseptabelt nivå. Det

skjer ved at nødlyselektronikken regulerer strømmen som går gjennom

katodene. Å drive en amalgamlyskilde uten denne teknikken

innebærer både en dramatisk forkortet levetid samt at lumenverdien

i nødlysdrift ikke oppnår akseptabelt og anvendelig nivå.

Nødlyselektronikk for amalgamlyskilder passer også til å drive

lyskilder av kvikksølvtype.

T5-lysrøret har en konstruksjon som, sammenliknet med T8-lysrør,

krever en bedre kontroll av hvordan lyskilden drives og tennes. For

at slitasjen av lyskilden skal minimeres, må nødlyselektronikken

være utstyrt med funksjon som forvarmer lysrørelektrodene og som

overvåker at lyskilden drives innen sine spesifikasjoner.

Batteritype

I nødlysarmaturer brukes det, med svært få unntak, batterier av type

NiCd eller NiMH. Batterier av type NiCd skal pga. miljøbelastningen

ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig for nødlysfunksjonen.

I en rekke land er det dessuten miljøavgift på NiCd.

Et belysningsanlegg der man ønsker integrert nødlysfunksjon

i visse av armaturene, og der armaturene av temperaturgrunner

www.fagerhult.no

Nødlys

Drift og lyskilde

krever NiCd-batterier, kan erstattes med et anlegg basert på kombinasjonen

standardarmaturer og et separat nødlyssystem emLED der

batteriene er av NiMH-type.

Et slikt systemvalg reduserer ikke bare bruken av miljøbelastende

stoffer, men innebærer som oftest et bedre belysningsanlegg, et

enklere og billigere vedlikehold samt en høyere personsikkerhet. Alt

dette fås til en likeverdig eller t.o.m. redusert totalkostnad.

Batterilading

For å optimere batteriets levetid, må ladingen skje på en måte

tilpasset batteritypen. Ved feil lading kan batteriet svært raskt miste

sin evne til å lagre energi. Mer moderne batterier av NiMH-type kan

ikke lades korrekt av nødlysenheter tilpasset NiCd-batterier. Et fulladet

batteri krever også riktig form for vedlikeholdslading.

Bytte av batterier

Normal levetid for et batteri er minst fire år. Dette forutsetter

imidlertid at produktet brukes på en riktig måte og at angitte

tester utføres. Batterier av type NiCd må trimmes for å kunne holde

tilstrekkelig lagringskapasitet. Trimmen som fås ved årlig test er

tilstrekkelig. Batteri skal byttes så snart nøddriften er blitt for kort.

Våre nødlysprodukter er konstruert for enkleste mulige bytte av

batterier.

Lysutbytte i nøddrift, BLF

Lysutbyttet i nøddrift angis som BLF (Ballast Lumen Factor). Alt etter

valg av lyskilde, nødlyselektronikk samt tilhørende batteri fås BLF til

ulike kombinasjoner. BLF ligger vanligvis innen intervallet 0,05–0,30,

dvs. lyskilden lyser i nøddrift med mellom 5–30 % av sin nominelle

lumenverdi.

Armaturkonstruksjon – levetid elektronikk

En nødlyselektronikk er konstruksjonsmessig svært lik en standard

HF-reaktor. Elektronikk er bl.a. følsom for høye temperaturer. Når vi

utvikler nødlysarmaturer, tillemper vi samme policy som for produkter

med annen form for elektronikk. Vi skal ha en margin på 5 °C til

elektronikkfabrikantens angitte referansetemperatur, tc, som tilsvarer

50 000 timers levetid med maksimalt 10 % bortfall. Temperaturen

og øvrig el-sikkerhet kontrolleres av vårt autoriserte lyslaboratorium.

Les mer om vår policy for levetid i vår hovedkatalog.

Lysarmaturer til sentraliserte systemer

Til sentraliserte systemer må man bruke lysarmaturer som er tilpasset

den spenning og kurveform som den sentrale nødlysenheten

genererer i nøddrift. Vanligvis forekommer 220–230 V AC eller

tilsvarende DC-spenning, og de fleste lysarmaturer med HF-reaktor

kan kobles til et slikt anlegg. Det må imidlertid utføres kontroll før

armaturene spenningssettes. I sentrale system får man ikke bruke

lyskilder med innebygde tennere, eksempelvis 2-stifts kompaktlysrør.

Til sentrale system anbefaler vi kun lysarmaturer utstyrt med

enten HF-reaktor eller LED - (glødelamper eller halogenlyskilder kan

brukes om de er sikret mot kortslutning).


emLED

www.fagerhult.no

Fagerhults emLED-konsept bygger på en høyintensiv

lysdiode som bare brukes til nødbelysning. Lysdioden

er tilnærmet uslitelig, ettersom den bare brukes i

nødsituasjoner og når testsekvensene kjøres.

Konseptet øker personsikkerheten betraktelig,

ettersom risikoen for at nødbelysningen

opphører å fungere er nærmest eliminert. I

en tradisjonell løsning, der samme lyskilde

brukes i normaldrift og nødlysdrift, er det

risiko for at lyskilden er blitt utbrent og

har sluttet å fungere når krisesituasjonen

oppstår.

emLED fås som stand-alone-enhet i

flere ulike utførelser. emLED-s, -s2, -s3 og

-sc – der en og samme enhet brukes til

både utenpåliggende og innfelt montasje.

emLED-μ er for innfelt montasje der bare

delen med lysdiode er synlig i taket; forkobling

og batteri ligger skjult over tak. Ved

strømbrudd drives emLED-s, -s2, -s3 og - μ

av innebygde batterier og emLED-sc av et

sentralt tilkoblet nødlyssystem.

429

utendørs innredning spotlights downlight

industri

innfelt

interiør

nødlys


430


1. Batteri – miljø og levetid

emLED har nikkelmetallhydridbatterier

(NiMH) som er mer miljøvennlige enn nikkelkadmiumbatteriene

(NiCd) som hittil har

vært den vanligste batteritypen. Batterier

i nød-lysarmaturer må byttes regelmessig.

Hvor ofte avhenger av flere ting, f.eks. hvordan

batteriladingen er konstruert, hvilken

temperatur omgivelsene har der batteriene

1

sitter og hvordan anlegget vedlikeholdes.

I en emLED er temperaturen i batterienes

omgivelser svært lav ( 1 lx Takhøyde (m) Takhøyde (m) Ovalt lysebilde takhøyde (m) Takhøyde (m)

Plass Utførelse 2.4 2.7 3.0 2.4 2.7 3.0 2.4 2.7 3.0 2.4 2.7 3.0

Korridor

3,0 m

bredde

Avstand mellom emLED-s Avstand mellom emLED-sc Avstand mellom emLED-s2/-s3 Avstand mellom emLED-µ

5.5 5.6 5.6 6.0 6.2 6.2 7.6 7.9 8.0 6.5 6.2 6.2

Avstand vegg til første enhet Avstand vegg til første enhet Avstand vegg til første enhet Avstand vegg til første enhet

2.5 2.4 2.3 2.9 2.8 2.8 3.6 3.6 3.6 2.4 2.4 2.4

Antipanikk > 0,5 lx Takhøyde (m) Takhøyde (m) Rundt lysebilde takhøyde (m) Takhøyde (m)

Plass Utførelse 2.4 2.7 3.0 2.4 2.7 3.0 2.4 2.7 3.0 2.4 2.7 3.0

Åpen flate

10,0x10,0 m

Avstand mellom emLED-s Avstand mellom emLED-sc Avstand mellom emLED-s2/-s3 Avstand mellom emLED-µ

5,2x5,2

4 st.

5,5x5,5

4 st.

5,5x5,5

4 st.

5,4x5,4

4 st.

5,8x5,8

4 st.

6,0x6,0

4 st.

7,2x7,2

4 st.

8,0x8,0

4 st.

8,7x8,7

4 st.

6,5x6,5

4 st.

7,0x7,0

4 st.

7,4x7,4

4 st.

Avstand vegg til første enhet Avstand vegg til første enhet Avstand vegg til første enhet Avstand vegg til første enhet

2.5 2.5 2.5 2.7 2.8 2.9 3.7 4.0 4.1 2.9 3.0 3.0

Antipanikk > 0,5 lx Takhøyde (m) Takhøyde (m) Rundt lysebilde takhøyde (m) Takhøyde (m)

Plass Utførelse 2.4 2.7 3.0 2.4 2.7 3.0 2.4 2.7 3.0 2.4 2.7 3.0

Åpen flate

25,0x25,0 m

Avstand mellom emLED-s Avstand mellom emLED-sc Avstand mellom emLED-s2/-s3 Avstand mellom emLED-µ

5,2x5,2

16 st.

5,8x5,8

16 st.

6,2x6,2

16 st.

5,4x5,4

16 st.

5,9x5,9

16 st.

3. Lysteknikk

Det følger med to linser til emLED-s2 og

-s3. Den ene linsen gir en symmetrisk lysfordeling

og den andre en mer utstrakt og

oval lysfordeling. Den symmetriske linsen

er tilpasset belysning av antipanikkflater

og den ovale til korridorer. På emLED-s, -sc

og -μ sitter det en reflektor rundt lysdioden

som skaper en bred lysfordeling.

3

Alle emLED-enheter er utviklet for å gi en

jevn lysfordeling med minimal blending.

NS-EN 1838 foreskriver en jevnhet på minst 1:40 for både antipanikkflater

og korridorer. Et emLED-system har en jevnhet på 1:3 eller bedre. Jevnheten

er en viktig egenskap i et nødlysanlegg, ettersom øyet hele tiden forsøker å

tilpasse seg rådende lysforhold. I en krise-situasjon kan det være vanskelig

for øyet å omstille seg raskt nok mellom mørke og lyse partier, hvilket kan

gjøre det vanskelig å finne veien ut av lokalet eller skape risiko for å skade

seg på gjenstander som ikke fremtrer tilstrekkelig tydelig.

6,2x6,2

16 st.

7,2x7,2

9 st.

8,0x8,0

9 st.

4. emLED som integrert løsning

emLED fås også som en integrert løsning i

mange av Fagerhults armaturer. Komponentene

– lysdiode, elektronikk og batteri

– krever lite plass og forstyrrer derfor ikke

armaturens opprinnelige design. Tidligere

har det vært problemer med å bruke armaturer

kun for opp-lys som nødlysarmaturer

og armaturer med visse lyskilder, f.eks.

metallhalogen.

Med en integrert emLED er det også å få

disse med nødlys, forutsatt at deres komponenter

får plass. Den integrerte løsningen

kan naturligvis også brukes i T5-armaturer

der en konvensjonell løsning ellers er vanlig.

8,7x8,7

9 st.

6,5x6,5

16 st.

7,0x7,0

16 st.

7,5x7,5

16 st.

Avstand vegg til første enhet Avstand vegg til første enhet Avstand vegg til første enhet Avstand vegg til første enhet

2.5 2.5 2.5 2.7 2.8 2.9 3.7 4.0 4,1 2.9 3.0 3.0


Armatur

kg Overvåking via

emLED-s2 0.3 Potensialfri kontakt 98153

emLED-s3 0.3 DALI 98159

Ø 103,5

Tilbehør

Reserve batteri 98152

Montasjeplate for myke undertak 94729

Ø 100

Ø 120

www.fagerhult.no

Ø 41,5

523

emLED-s2, emLED-s3

Montering

Valgfritt som overflatemontert

eller som innfelt. Også for ventilert

bygningsdel. c/c mellom festehull er

valgfritt 38, 55, 60, 67 resp. 78 mm.

Ved innfelling greier produktet himlingstykkelser

mellom 5 og 25 mm.

Tilkobling

Fase, nulleder samt vernejord. Som

standard utstyrt med en 2-polet

utgang for tilkobling av overvåkende

systemer basert på detektering

av potensialfri kontakt (NC) eller

kommunikasjon via DALI. Samtlige

tilkoblinger samlet i armaturhuset

på en 6-polet tilkoblingslist av

fjærtype. Avtakbar underdel med

elektronikk og ev. batteri kobles til

armaturstammens list via ”plugg

inn”-funksjon. Gjennomgangskobling

av 2,5 mm²-ledere er mulig

(samtlige poler). 4 stk. 16 mm innføringshull

med pakknipler på oversiden.

Avlastning for ev. flyttbar leder

ved innfelling inkludert. Dekorring

til overflatemontering (inkludert)

er forberedt for utenpåliggende

ledning.

Utførelse

For 230 V AC. Kapslingsklasse IP

40, verneklasse II. Plastdetaljer av

PC/ABS-plast. Innfellingsfjærer av

rustfritt fjærstål. NiMH-batteri samt

tofarget (grønn/rød) indikatordiode.

Som standard utstyrt med selvtest

(Autotest IV, se separat avsnitt)

tilsvarende standard SS-EN 62034

samt med mulighet til ekstern overvåking

enten via potensialfri kontakt

eller DALI (avhengig av produktvalg).

Utstyrt med testknapp for manuell

initiering av funksjonstest.

Annet

Desentralisert nødlysfunksjon, 3

timers drift i nødlysstilling. Hvit

lysdiode fungerer kun ved nødlysdrift

(såkalt non-maintained). Eldre

installasjoner utført med 98150

emLED-s kan enkelt oppgraderes til

emLED-s2 alt. emLED-s3, ettersom

underdel med elektronikk og LED

passer til samme armaturhus. Justering

av ev. tilkoblinger for overvåking

kan imidlertid måtte utføres.

Til emLED-s2 og -s3 følger det med 2

stk. linser til valgbar lysfordeling. Linse

for symmetrisk lysfordeling er ment til

bruk ved antipanikkbelysning og linse

med oval lysfordeling fungerer optimalt

for å belyse korridorer/rømningsveier.

431

utendørs innredning

spotlights

downlight

industri

innfelt

interiør

nødlys


Armatur

kg V

emLED-s med batteri

emLED-s 0.3 230-240 V/50-60 Hz 981501) emLED-sc for ekstern forsyning

emLED-sc 0.2 198-264 V/50-60 Hz alt. 154-276 DC 981552) 1) Desentralisert, dvs. med innebygd batteri som driver lyskilden i

nøddrift. Som standard utstyrt med innebygd funksjonstest.

2) Til sentral tilførsel via eksempelvis en omformer eller annen type

avbruddsfri kraftkilde (UPS). Ikke for kontinuerlig drift.

Ø 103,5

Tilbehør

Relèmodul emLED-s 98158

Reserve batteri 98152

Montasjeplate for myke undertak 94729

Ø 100

Ø 120

432 www.fagerhult.no

For tilpasning til visse overvåkingssystemer

eller når et større antall em-

LED (>10-12stk.) kobles til resp. sløyfe,

fås en relémodul 98158 som kobles til

sløyfen. Denne har en ren polaritetsuavhengig

kontaktfunksjon som kreves av

visse overvåkingssystem. Dette kan også

kreves av visse I/O-moduler som eksempelvis

er basert på LonWorks eller EIB.

Relémodulen som har statusindikering

av spenning inn og feil i sløyfe skal

kobles til ytre spenningskilde 24 V DC,

er tilpasset montering på DIN-skinne og

har 1-moduls bredde.

Ø 41,5

523

emLED-s, emLED-sc

Montering

Valgfritt som utenpåliggende montering

eller innfelt i uventilert/ventilert

bygningsdel. Max. taktykkelse er

mellom 5–25 mm

Tilkobling

Fase-, null-leder samt ev. jord.

emLED-s er også utstyrt med en

2-polet utgang som er ment til

tilkobling til eksternt overvåkingssysten.

Utgangen som er lukket

under normale driftsforhold (NC)

åpnes dersom det oppdages en feil

i selvtesten. Utgangen som styres

via en optoswitch kan belastes med

maks. 24 V DC/50 mA. Alle tilkoblinger

samlet i armaturstammen

på en 6-polet tilkoblingsklemme av

fjærtype. Avtakbar underdel med

elektronikk og ev. batteri kobles via

”plugg inn”- funksjon. Gjennomgangskobling

av 2,5 mm²-ledere

mulig (samtlige poler). Pakkniplete

innføringshull på oversiden. Avlastning

for ev. flyttbar leder ved innfelling

inkludert. Også forberedt for ev.

utenpåliggende ledning

Utførelse

Kapslingsklasse IP 40, verneklasse

II. Plastdetaljer av PC/ABS-plast.

Innfellingsfjærer av rustfritt

fjærstål. NiMH-batteri samt grønn

indikeringsdiode (98150).

Annet

emLED er vibrasjonsbestandig.

Tester er utført ved SP i Borås, Sverige.

Produktet oppfyller krav i IEC

60068-2-6 test FC samt 60068-2-64

test FV, hvilket også gjør det egnet

til montering i eksempelvis heiser.

Åpen plass til enkel installering, og en

avtakbar underdel, gjør emLED svært

servicevennlig.


Armatur

kg Overvåking via

emLED-µ 0.3 Potensialfri kontakt 98195

emLED-µ 0.3 DALI 98196

26

45

Ø 50

415

=Ø 42

www.fagerhult.no

523 emLED-µ

Montering

Armatur for innfelling. Også for

ventilert bygningsdel. Hulldiameter

42–44 mm. For taktykkelser fra 15

opp til 35 mm.

Tilkobling

Koblingsstykke 4x2,5 mm² for

tilkobling av fast fase, null samt ev.

overvåkingssystem. Viderekobling er

ikke mulig.

Utførelse

Lampehus av aluminium som samtidig

fungerer som varmeavleder.

Reflektor samt forkoblingsdeksel av

plast. Fjærer til innfelling av rustfritt

stål. NiMH-batterier samt tofarget

indikatordiode for statusvisning.

Leddet funksjon muliggjør montering

selv på steder der avstanden

mellom himling og fast tak er liten.

Hele forkoblingen og batteripakken

kan installeres resp. tas ut gjennom

hullet som lages i taket for lampehuset.

Ved 15 mm tykk himling

kreves det minst 160 mm klaring

over himling.

Annet

Desentralisert nødlysfunksjon, 3 timers

drift i nødlysstilling. 230 V AC,

kapslingsklasse IP 30, verneklasse II.

Som standard utstyrt med selvtest

(Autotest IV) tilsvarende standard

NEK-EN 62034 samt med mulighet

til ekstern overvåking enten

via potensialfri kontakt eller DALI

(avhengig av produktvalg).

Armaturhusets beskjedne mål muliggjør

en diskret installasjon. Det er også

konstruert med fokus på beste avkjøling

av lysdioden. God avkjøling garanterer

god levetid samt høyt lysutbytte.

433

utendørs innredning spotlights downlight

industri

innfelt

interiør

nødlys


exLED

434 www.fagerhult.no

exLED er fellesnavnet på Fagerhults moderne utvalg av

henvisningsarmaturer. Vi tilbyr tre modeller, ViVa – den

stilfulle, Medio – den praktiske og Base – den enkle. Felles

for de ulike modellene er at de utnytter lysdiodens fordeler

med lang levetid og kompakt størrelse. Alle tilbyr enkel

montering og tilkobling.

Armaturene fås i både sentralisert og

desentralisert utførelse med ulike skiltalternativer.

De desentraliserte er utstyrt med

den mer miljøvennlige batteritypen NiMH.

exLED ViVa og exLED Medio har batteri for 3

timers drift, mens exLED Base har modeller

for både 1 og 3 timers drift.

Våre desentraliserte armaturer har innebygd

selvtest med skjemalagte testsykluser.

exLED Medio er dessuten utstyrt med en

automatisk installasjonstest som gjør den

praktisk i større anlegg, der arbeidet med

den manuelle initieringstesten kan bli

omfattende.

Potensialfri alarmutgang er standard på

desentraliserte exLED ViVa og exLED Medio,

mens vi tilbyr dette via tilbehør til den desentraliserte

exLED Base-armaturen. exLED

Medio fås også for overvåking via DALI.

I visse anlegg er det iblant behov for

lavere lysnivåer på henvisningsskiltene, og

dette kan vi sørge for med exLED ViVa, der

lumenverdien kan reduseres med bibeholdt

kontrast.

Test

Desentralisert armatur er utstyrt med innebygd

selvtest. Kort test utføres en gang/

uke. Lang test med kontroll av batterikapasitet

utføres en gang hver tredje måned. Ett

kort test kan startes manuelt ved å trykke

på testknappen.


1

2

4

5

3

4

2

2

3

4

www.fagerhult.no

exLED

Henvisningsskilt

1. exLED-serien består av tre ulike utførelser; exLED

Base (til høyre), exLED Medio (lengst foran) og exLED

ViVa (til venstre).

2. exLED Base tilbyr en rekke ulike monteringsmåter;

i tak eller på vegg, med tilbehør dessuten pendlet

og flaggmontering. Ved montering der armaturen

er synlig fra oversiden, fås det en dekkplate som

tilbehør.

3. exLED Medio kan foruten takmontering også tilby

vegg- eller flaggmontering ved hjelp av et tilbehør.

4. exLED ViVa kan monteres på flere ulike måter;

i tak eller på vegg, med tilbehør dessuten innfelt i

tak, som pendlet eller flaggmontering.

5. For henvisningsarmaturer gjelder det spesielle

regler og forskrifter. Disse er gjengitt i produktstandarden

EN 60598-2-22.

Det er viktig at det finnes tydelige henvisninger

for å lede personer ut i tilfelle spenningsbortfall eller

hvis det oppstår behov av andre grunner. Distinkte

og lettfattelige henvisningsskilt plasseres på strategiske

steder.

Det forekommer i hovedsak to ulike typer henvisningsarmaturer,

gjennomlyste eller belyste. Det

gjennomlyste skiltet anses lettere å skille ut. Derfor

er den tillatte maksimale synsavstanden dobbelt

så lang for et gjennomlyst skilt som for et belyst, se

figur.

Maksimal synsavstand oppnås med formelen

d = s x p, der d er betraktningsavstand, p er piktogrammets

(skiltets) høyde, s er en konstant: 100 for

belyst skilt, 200 for gjennomlyst skilt.

exLED Base har en maksimal synsavstand av 22 m,

exLED Medio 25 m og exLED ViVa, som fås i to størrelser,

25 alternativt 35 m.

435

utendørs innredning spotlights downlight

industri

innfelt

interiør

nødlys


Armatur

Potensialfri desentralisert enhet med selvtest og

innebygd batteri (3 h), 220–240 V, 50–60 Hz

25 m Venstre, enkeltsidig 18910

25 m Høyre, enkeltsidig 18911

25 m Opp, enkeltsidig 18912

25 m Ned, enkeltsidig 18913

25 m Venstre/høyre, dobbeltsidig 18914

25 m Ned, dobbeltsidig 18915

35 m Venstre, enkeltsidig 18916

35 m Høyre, enkeltsidig 18917

35 m Opp, enkeltsidig 18918

35 m Ned, enkeltsidig 18919

Desentralisert DALI AT4 med selvtest og innebygd batteri (3 h),

220–240 V, 50–60 Hz

25 m Venstre, enkeltsidig 18930

25 m Høyre, enkeltsidig 18931

25 m Opp, enkeltsidig 18932

25 m Ned, enkeltsidig 18933

25 m Venstre/høyre, dobbeltsidig 18934

25 m Ned, dobbeltsidig 18935

35 m Venstre, enkeltsidig 18936

35 m Høyre, enkeltsidig 18937

35 m Opp, enkeltsidig 18938

35 m Ned, enkeltsidig 18939

Sentralisert enhet for ekstern strømtilførsel,

220–240 V, 50–60 Hz

25 m Venstre, enkeltsidig 18920

25 m Høyre, enkeltsidig 18921

25 m Opp, enkeltsidig 18922

25 m Ned, enkeltsidig 18923

25 m Venstre/høyre, dobbeltsidig 18924

25 m Ned, dobbeltsidig 18925

35 m Venstre, enkeltsidig 18926

35 m Høyre, enkeltsidig 18927

35 m Opp, enkeltsidig 18928

35 m Ned, enkeltsidig 18929

C

436 www.fagerhult.no

A

mod. A B C D E F

25 m 257 45 212 130 80 67

35 m 331 45 257 175 80 67

Tilbehør

Rørpendel 800 mm 99084

Flaggfeste (for armatur 25 m) 99085

Flaggfeste (for armatur 35 m) 99086

Innfellingsramme (for armatur 25 m) 99087

Sabotasjebeskyttelse (for armatur 25 m) 99088

Sabotasjebeskyttelse (for armatur 35 m) 99089

Reserveskilt med dioder, enkeltsidig, 25 m, venstre 99090

Reserveskilt med dioder, enkeltsidig, 25 m, høyre 99091

Reserveskilt med dioder, enkeltsidig, 25 m, opp 99092

Reserveskilt med dioder, enkeltsidig, 25 m, ned 99093

Reserveskilt med dioder, dobbeltsidig, 25 m, venstre/høyre 99094

Reserveskilt med dioder, dobbeltsidig, 25 m, ned 99095

Reserveskilt med dioder, enkeltsidig, 35 m, venstre 99096

Reserveskilt med dioder, enkeltsidig, 35 m, høyre 99097

Reserveskilt med dioder, enkeltsidig, 35 m, opp 99098

Reserveskilt med dioder, enkeltsidig, 35 m, ned 99099

Reservebatteri, 3 h 99083

Dioder armarturstatus

Orange Grøn Rød

E

D

B

F

Allt OK

Feil på batteri, blinker sakte

Feil på lysdioder, blinker raskt

Feil på batteri og lysdioder,

1-2 blink

Test pågår

523 exLED ViVa

Montering

Montering direkte i tak eller på vegg.

Tilkobling

Kabelinnføring fra armaturens

overside (2 stk. 14 mm). 3-polet

koblingsstykke med mulighet til å

gå inn gjennom siden.

Utførelse

Stamme og armaturfeste av

eloksert aluminium. Skilt av akryl.

To synsavstander, 25 m med

enkeltsidig resp. dobbeltsidig skilt

samt 35 m med enkeltsidig skilt.

25 m, enkeltsidig har 9 LED (0,9 W)

og dobbeltsidig har 14 LED (1,4 W).

35 m, enkeltsidig har 15 LED (1,5 W).

exLED ViVa fås i desentralisert utførelse

med potensialfri alarmutgang

eller DALI og i sentralisert utførelse

for ekstern strømtilførsel. Desentralisert

armatur har innebygd batteri

(NiMH) som driver lysdiodene i

nøddrift.

Regulering

Ved behov kan nivået på lysstrøm

senkes til 25 %, 50 % alt. 75 % via

enkel lasking på elektronikkenheten.

Desentralisert armatur med potensialfri

enhet – i nøddrift settes

reduksjonen av lysstyrken ut av spill

og går tilbake til 100 %.

Sentralisert armatur – i nøddrift

opprettholdes lysstyrken på det

nivået som ble innstilt ved installasjon.

Tilpassing av lysstyrke skal skje

i samråd med utdannet personale

innen tilsynsmyndigheten.

Desentralisert armatur med DALIenhet

kan ikke reguleres.

Selvtest

Desentralisert armatur med

potensialfri enhet er utstyrt med

innebygd selvtest. En kort test

utføres én gang/uke og to lengre

à 1 time/måned og 3 timer hver

sjette måned. Kort test kan også

startes manuelt. Desentralisert

armatur med DALI er utstyrt med

innebygd selvtest – autotest IV,

med automatisk installasjonstest,

kort funksjonstest 1 gang/måned

og en lengre årlig test. Kort test kan

startes manuelt.

Annet

Vedlagte avstandsstykker brukes

ved utenpåliggende kabel. Skiltsymboler

ihht gjeldende reglement.

Samme stamme brukes til både vegg-

og takmontering.


Armatur

Potensialfri desentralisert med selvtest AT4 og innebygd batteri

(3 h), 230–240 V/50–60 Hz

Opp, enkeltsidig 17900

Ned, enkeltsidig 17901

Venstre, enkeltsidig 17902

Høyre, enkeltsidig 17903

Ned, dobbeltsidig 17904

Venstre/høyre, dobbeltsidig 17905

Desentralisert DALI AT4 med selvtest og innebygd batteri (3 h),

230–240 V/50–60 Hz

Opp, enkeltsidig 17906

Ned, enkeltsidig 17907

Venstre, enkeltsidig 17908

Høyre, enkeltsidig 17909

Ned, dobbeltsidig 17910

Venstre/høyre, dobbeltsidig 17911

Sentralisert enhet for ekstern strømtilførsel, 198–264 V/50–60 Hz

alt. 154–276 DC

Opp, enkeltsidig 17912

Ned, enkeltsidig 17913

Venstre, enkeltsidig 17914

Høyre, enkeltsidig 17915

Ned, dobbeltsidig 17916

Venstre/høyre, dobbeltsidig 17917

Tilbehør

Reservebatteri exLED Medio 17931

Vegg-/flaggfeste 17924

Dioder armarturstatus

Grøn Rød

Alt OK, blinker hvert 10.sek.

Batteri- eller kretskortfeil, blinker langsomt

Diodefeil, blinker raskt.

www.fagerhult.no

523 exLED Medio

Montering

Feste til montering i tak. Montering

på vegg via tilbehør, se tilbehør.

Tilkobling

Kabelinnføring fra armaturens

overside (3 stk. Ø 19 mm og 2 stk.

Ø 12 mm). 5-polet koblingsstykke.

Utførelse

Stamme og feste av plast (PC). Skilt

av akryl, hhv. enkelt- og dobbeltsidig.

Maks. synsavstand 25 m. Armaturen

er utstyrt med 8 stk. lysdioder.

Den fås i desentralisert utførelse

med potensialfri alarmutgang,

desentralisert utførelse med DALI og

i sentralisert utførelse med ekstern

strømtilførsel. Desentralisert armatur

har innebygd batteri (NiMH)

som driver lysdiodene i nøddrift.

Selvtest

Desentralisert armatur er utstyrt

med innebygd selvtest – autotest IV,

med automatisk installasjonstest,

kort funksjonstest 1 gang/måned

og en lengre årlig test. Kort test kan

startes manuelt.

Tilbehør

Feste for vegg- og flaggmontering.

Annet

Skiltsymboler ihht gjeldende

reglement.

Batterier er enkelt å komme til ved

bytte.

Samme feste for både vegg- og flaggfeste.

437

utendørs innredning

spotlights

downlight

industri

innfelt

interiør

nødlys


Armatur

W kg V

Sentralisert for ekstern forsyning

1.5 0.7 207–253V AC 50–60Hz / 207–253V DC 17981

Desentralisert med selvtest og innebygd batteri (1 h)

1.5 0.7 230–240V/50–60Hz 17980

170

42

Tilbehør

Sats for alarmutgang, potensialfri 90408

Pendelrørfeste 90403

Flaggfeste 90402

Dekkplate 90409

Innfellingsramme 90412

Reservediodeplate 90411

Reservebatteri 1 h alt. 3 h 90404

Dioder armarturstatus

Gul Grøn Rød

438 www.fagerhult.no

60

305

22

Lading pågår

Allt OK

Ingen lading

Batterifeil

Feil på lyskilde

Feil på batteri og lyskilde

Test pågår

523 exLED Base

Montering

Avtagbart feste for enkel montering

direkte i tak eller vegg.

Tilkobling

Ledningsinngang forfra (1 stk.),

bakfra (2 stk.), fra sidene (1 stk.) eller

ovenfra (2 stk.). 2-polet koblingsstykke.

Utførelse

Armaturens lyskilde består av 8

stk. lysdioder (LED) som gir en

energieffektivitet med jevn luminans.

Stamme, feste og kuppel av

plast (PC). Dobbeltsidig utførelse.

Vedlagte skilt (piktogrammer) for

høyre, venstre og rett fram er utført

i henhold til ISO 3864. Maksimal

synsavstand 22 m (200 x skilthøyden).

Verneklasse II. Ev. gjennomgangskobling

av vernejord gjøres i

løs toppklemme. exLED fås både i

utførelse som desentralisert og til

sentral strømtilførsel. Desentralisert

med innebygd batteri (NiMH) som

driver lyskildene i nøddrift. Potensialfri

tilkobling mulig, se tilbehør.

Rasteroptikk

Gjennomlyste skilter.

Selvtest

Desentralisert armatur er utstyrt

med innebygd selvtest. Korttest

utføres en gang/uke. Langtest med

kontroll av batterikapasitet utføres

en gang hver tredje måned. Test kan

også startes manuelt.

Tilkobling skjer i koblingsplint

i armaturens montasjebøyle.

Tester kan startes manuelt ved å trykke

på testknappen.


Nødlysboks

Type kg LxBxH Batteri

Nødlysboks, 1 times drift

Standard 0.9 265x143x42 NiMH 98014

Autotest IV, Potensialfri 0.9 265x143x42 NiMH 98015

Autotest IV, DALI 0.9 265x143x42 NiMH 98016

Nødlysboks, 3 timers drift

Standard 0.9 265x143x42 NiMH 98017

Autotest IV, Potensialfri 0.9 265x143x42 NiMH 98018

Autotest IV, DALI 0.9 265x143x42 NiMH 98019

Reservebatteri inkl. kapsling

Reservebatteri (1h) til nødlysboks 98014, 98015, 98016 NiMH 98028

Reservebatteri (3h) til nødlysboks 98017, 98018, 98019 NiMH 98029

www.fagerhult.no

Pleiad nødlysboks

Nødlysboks

Fagerhults nødlysboks til Pleiad

inneholder både elektronikkdel

og batteri (NiMH). Batteriene har

1-(h) resp. 3 timers (h) driftstid.

Boksen fås i tre ulike utførelser: en

standardversjon uten selvtest, en

potensialfri versjon med selvtest

og en DALI-versjon med selvtest.

Selvtest skjer i henhold til standard

EN 62034. Boksene er ment for

innfelling i uventilert alternativt

ventilert bygningsdel. Dioden som

indikerer lading/status er plassert i

tilkoblet armatur. Batteriet har egen

plass på siden av boksen. Derfor er

alle sterkstrømdeler beskyttet mot

utilsiktet berøring ved bytte av batteri.

Boksene er utført i klasse II, IP

20 og er F-merket.

Tilkobling

Boksen er utstyrt med en 15-polig

multikontakt montert på 0,25 m

ledning for enkel tilkobling til armatur.

Samtlige eksterne tilkoblinger

skjer i separat rom i nødlysboksen.

Boksene er forberedt for tilkobling

av styreleder for ev. lysregulering.

Tilkoblingspunktet er utstyrt med

innebygde sikringer for innkommende

faser (tenne- og ladefaser).

Ved eventuelle feil i nødlysarmatur

eller ved feilaktige inngrep i installasjonen

skaper sikringene en større

sikkerhet. Bokser med selvtest er

dessuten utstyrt med et separat

koblingsstykke for tilkobling av DALI

alternativt overvåkings-system

som bygger på bruk av potensialfri

kontakt.

Annet

Nødlysboksene krever spesielt

forberedte armaturer med HFstandard

eller HF-dimming som er

utstyrt med diode for lading/status

samt utstyrt med tilsvarende multikontakt

som boksen. Boksen kan

kombineres med armaturer med

lyskilder 13–57 W FSQ-E/FSM-E. Vi

anbefaler lyskilde av kvikksølvtype,

men det går også an å benytte seg

av amalgamlyskilder.

Den 15-polige multikontakten kobles

til den spesielt tilpassede nødlysarmaturen.

Systemet medfører en stor tidsbesparelse

ved installasjon samt sikrer

at tilkoblingen mellom nødlysboks og

armatur blir korrekt og sikkert utført.

439

utendørs innredning

spotlights

downlight

industri

innfelt

interiør

nødlys


1

3

5

440 www.fagerhult.no

2

4

6

Overvåkingspanel DALI

e-touchBOX, e-touchPANEL

1.Både e-touchBOX og e-touchPANEL er økonomiske

og profesjonelle overvåkingsløsninger for nødlyssystemer.

e-touchBOX for system med inntil 60 individuelt

adresserbare enheter. e-touchPANEL kan håndtere

120 individuelt adresserbare enheter.

Overvåkingspanelene er enkle installere og

håndtere. Forskrevne tester utføres per automatikk

av begge enhetene. Hvis det oppstår en feil, viser

displayet en feilmelding samtidig som informasjon

om feilen og dens karakter lagres i en feilrapport.

2. De tilkoblede nødlysenhetene adresseres individuelt

og tildeles gruppetilhørighet per automatikk

(maksimalt seks grupper).

3. Overvåkingspanelet gjennomfører automatisk en

funksjonstest hver uke med forhåndsinnstilte tidspunkter

for de ulike gruppene. Testgruppe 1 – mandager,

kl. 23.00, Testgruppe 2 – tirsdager kl. 23.00

opp til Testgruppe 6 – lørdager kl. 23.00. Årlig settes

anlegget i nødlysdrift i dets fulle angitte driftstid.

4. Nødlyssystemets status vises kontinuerlig i overvåkingspanelets

display. Hvis en del i nødlysanlegget

påviser feil etter gjennomførte tester, underrettes

brukeren via displayet. Til e-touchPANEL finnes

det også en mer visuell funksjon å bruke, der for

eksempel panelets bakside lyser rødt dersom overvåkingspanelet

har detektert et problem. Detaljert

informasjon om feilens karakter og nødlysenhetens

adresse vises. Når feilen er utbedret, f.eks. hvis en

defekt lyskilde byttes ut, skal det kjøres en manuell

test for å verifisere at alt er som det skal.

5. Hvis det ønskes andre testintervaller for funksjons-

og batteritest eller hvis testene må utføres

til andre tidspunkt, kan innstillingene enkelt endres

i overvåkingspanelet, i likhet med adressering og

gruppetilhørighet. De forhåndsinnstilte testsyklene

med én funksjonstest per uke og en årlig langtidstest

av batterier oppfyller selvteststandarden

NEK-EN 62034.

6. Feil som meddeles er lyskildefeil, batterifeil, kommunikasjonsfeil,

feil i nødlysenhet eller at test ikke

har startet til tross for at det har vært planlagt. Når

feilen er utbedret, f.eks. hvis en defekt lyskilde byttes

ut, skal det kjøres en manuell test for å verifisere at

alt er som et skal. e-touchBOX/PANEL inneholder en

teksteditor som gjør det mulig å tilpasse gruppenavnene

etter ønske. Eksempelvis kan Testgruppe 1

enkelt endres til Korridor, Testgruppe 2 til Konferanserom

osv.


Produkt

e-touchBOX

Maks. antall nødenheter

60 86170

e-touchPANEL 2x60 86171

DALI-repeater 86172

DALI-power supply 86127

29

150

19

200 155

150

e-touchPANEL e-touchBOX

42

200 155

www.fagerhult.no

Montering

På vegg. e-touchPANEL monteres

helst over installasjonsboks. c/c

skrueinnfesting 155 mm.

Tilkobling

e-touchBOX – 5-polet tilkoblingspunkt

på panelets bakside. Utvendig

ledning mulig via utsparing i

panelets underside. Innebygd

strømtilførsel til DALI. Maksimalt 60

armaturer kan tilkobles.

e-touchPANEL – tilkoblingspunkt på

panelets bakside. Strømforsynes via

separat transformator 230/28–48 V

(inkludert) med ditto hurtigkontakt.

Krever montering over installasjonsboks.

Utstyrt med Ethernet-uttak

for nettverkstilkobling. Separat

strømtilførsel for DALI kreves (2 stk.

dersom begge sløyfer brukes). Maks.

2x60 armaturer kan tilkobles.

Utførelse

Ramme av børstet aluminium, 5,7”

trykkfølsom fargeskjerm (touch

screen).

Annet

Kommunikasjon, eksempelvis

henting av testlogg, kan skje via

IR. e-touchPANEL kan også kobles

til datanettverk TCP/IP og via dette

så vel overvåkes som styres. Dette

innebærer også mulighet til overvåking

via Internett. DALI-repeater

86172 brukes når ledningsavstanden

mellom boks og tilkoblede

nødlysprodukter overstiger 300 m.

523

Overvåkingspanel DALI

e-touchBOX, e-touchPANEL

På e-touchPANEL finnes funksjonen for

panelets bakside å lyse rødt om overvåkingspanelet

detekterer feil i sløyfen.

441

utendørs innredning

spotlights

downlight

industri

innfelt

interiør

nødlys


Batteribokser

Batterityp Antall celler Mål

Kapslingsklasse IP 20

NiCd 4 Ah 3 A 98094

NiCd 4 Ah 4 A 98095

NiCd 4 Ah 5 A 98096

NiCd 4 Ah 6 A 98097

NiMH 4 Ah 5 B 98108

NiMH 4 Ah 6 B 98109

Kapslingsklasse IP 67

NiMH 4 Ah 5 C 98127

NiMH 4 Ah 6 C 98128

287 54

A

Batterier

Batteritype Antall celler

NiCd 4 Ah 2 98098

NiCd 4 Ah 3 98099

NiMH 4 Ah 5 98117

NiMH 4 Ah 6 98118

33

523

Batteribokser og batterier for nødlysarmaturer

353 84

442 www.fagerhult.no

B

44

230 78

C

65

Batteribokser

Batteribokser for bruk sammen med

spesielt forberedte nødlysarmaturer.

Denne løsning brukes fordi batteriet,

p.g.a. plass- eller temperaturproblemer

ikke kan innmonteres

i armaturen. Batteriboksen må

monteres maks. 1 m fra armaturen.

Boksene er utstyrt med 2-polet

tilkoblingsklemme, samt avlasting.

Boksen kan skrus fast til underlaget.

Ledning til armaturen inngår ikke.

Hvilken boks avgjøres av armaturvalget.

Kontakt oss før bestilling.

Reservebatteri

Når batteriet er utladet, er det svært

viktig at nytt batteri byttes mot

gammelt, med samme oppbygging.

Dette for å sikre fortsatt nødlysfunksjon.

Ved å tilkoble feil type batteri,

kan man ødelegge nødlyselektronikken.

Er du i tvil, vennligst kontakt

oss før bestilling.


PowerLine 5000 Digital.

Reservekraftenhet

Max last W Maks ledningsavstand Brenntid

PowerLine 5000 Digital

150 200 m/1,5 mm 2 60 min 17955

300 200 m/2,5 mm 2 60 min 17956

600 200 m/2,5 mm 2 60 min 17957

1200 200 m/2,5 mm 2 60 min 17958

FlexLine 1000 Digital

50 200 m/2,5 mm 2 60 min 17959

FlexLine 1000 Digital.

Tekniske data PowerLine 5000 Digital FlexLine 1000 Digital

Reservekraftenhet, type 5110 (17955) 5120 (17956) 5130 (17957) 5140 (17958) 1000 (17959)

Dimensjon Høyde mm 600 600 600 1200 300

Bredde mm 500 500 600 800 300

Dybde mm 250 250 250 250 130

Kapslingsklasse IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP44

Vekt inkl. batteri kg 37 51 70 152 10

Maks belastning W 150 300 600 1200 50

Min belastning W 30 60 120 120 3

Vekt batteripakke kg 8 21 29 62 4

Lysutbytte 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Brennetid min. > 60 min > 60 min > 60 min > 60 min > 60 min

Oppladingstid < 15 timer < 15 timer < 15 timer < 15 timer < 15 timer

Maks omgivelsestemp. 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C

www.fagerhult.no

CPS

Sentralt reservekraftsystem

PowerLine 5000 Digital

En serie MCU-overvåkede reservekraftenheter

fra Wagfors AB.

Enhetene er utstyrt med automatisk

test i henhold til EN 50172, er kortslutningssikre

samt har innebygd

lastovervåking. Disse funksjonaliteter

skaper til sammen et høyt nivå

for så vel, driftssikkerhet og ytelse

som sikkerhet.

FlexLine 1000 Digital

En ny modell spesielt utviklet for

små installasjoner der den totale effekten

ikke overstiger 50 W. FL1000

har samme funksjoner som de

større enhetene i PL5000-serien,

men dens beskjedne størrelse

muliggjør plassering selv der det er

lite plass. Aggregatet er også utstyrt

med dimmeutgang (0–10 V), hvilket

gjør at de tilkoplede armaturene kan

kjøres med redusert effekt i nøddrift

(OBS: kun i kombinasjon med

HF-forkoblinger som kan dimmes).

Denne funksjonen medfører at antallet

tilkoblede armaturer kan økes

eller at driftstiden forlenges.

Tilkobling

Ulike lyskilder som glødelamper

og normal- eller kompaktlysrør

med HF-forkobling eller magnetisk

forkobling kan kobles til samme

enhet. Ledningsinstallering skjer fra

underside skap. Tilkoblingspunktet

er av skruetype og har hhv. 2

(FL1000), 6 (PL5110-30) 12 (PL5140)

inn- og utganger som er uavhengige

av hverandre.

Automatik

Ved spenningsbortfall går reservekraftenheten

automatisk over

til batteridrift. Dette skjer på en

nøye kontrollert måte for å unngå

strømtopper som kan forårsake

skader på den tilkoblede lasten eller

reservekraftenheten.

Batterier

Reservekraftenheten er utstyrt med

vedlikeholdsfrie blybatterier som

overvåkes nøye for å ha maksimal

levetid og kapasitet. Ved normale

driftsforutsetninger og med en

omgivelsestemperatur under de

anbefalte 25 °C beregnes batterienes

levetid til 10–12 år.

Kapsling

Grå metallkapsling i RAL 7032

(PL5000) eller grå plastboks i

RAL7032 (FL1000).

Indikering

På enhetens front er det 4 lysdioder

som viser følgende funksjoner:

SYSTEM – enheten står i standbystilling.

LINE – inngangsspenning.

CHARGE – batterilading.

EMERGENCY – batteridrift.

Annet

Reservekraftenhetene er tredjepartssertifisert

og tilfredsstiller

kravene i EN 50171.

443

utendørs innredning

spotlights

downlight

industri

innfelt

interiør

nødlys

More magazines by this user
Similar magazines