STIGA PARK

manuals.stiga.com

STIGA PARK

8211-0315-02

STIGA PARK

PRO DIESEL


2

16

3

5

PARK

1. 2.

3.

4

13


4.

6.

10

6

11

12

15

7

8

9

13

14

1

PARK

8. 9.

5.

7.

M

K

G

H

L

N

J

I

D

E

F


10.

12.

14.

16.

D

J

G H

I

E, F

PARK

11.

13.

15.

17.

K

L

M

3

max

min

1

2


PARK

18. 19.

20. 21.

22. 23.

24.

25.


GENERELT

Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

du ikke følger instruksjonene nøye, kan

det føre til personskade og/eller skade

på eiendom.

MONTERING

For å unngå skader på personer eller eiendom,

må du ikke bruke maskinen før

du har gjort alt under "MONTE-

RING".

TILBEHØRSPOSE

Med maskinen følger det en plastpose med deler

som skal monteres før bruk. Posen inneholder

(fig. 5):

Pos. Ant. Navn Mål

D 1 Spennstift 6 x 36

E 1 Mellomleggsskive 16 x 38 x 0,5

F 1 Mellomleggsskive 16 x 38 x 1,0

G 2 Ansatsskive

H 2 Skrue 8 x 20

I 2 Ratt

J 2 Skive 8,4 x 22 x 1,5

K 1 Spennplate

L 2 Skrue 8 x 20

M 2 Mutter M8

N 2 Skrue

1 Tenningsnøkkel

MOTORPANSER

For fylling av drivstoff samt tilsyn med og vedlikehold

av motor og batteri må motorpanseret fjernes.

Demontering:

1. Trekk opp gummistroppen foran på panseret

(fig. 6).

2. Trekk ned gummistroppene bakpå panseret

(fig. 7).

3. Løft deretter motorpanseret forsiktig av (fig. 8).

Montering:

1. Plasser panseret over knotten på hver side.

2. Pass på at tappene bak på panseret går ned i

begge hullene (fig. 9).

3. Fest panseret foran med gummistroppen (fig. 6).

4. Fest panseret i bakkant med gummistroppene

(fig. 7).

NORSK NO

BATTERI

Batteriet er et lukket batteri med 12 V nominell

spenning. Batteriet er fullstendig vedlikeholdsfritt.

Det er ikke nødvendig å kontrollere elektrolyttnivå

eller foreta påfyllinger.

Ved levering ligger batteriet i tilbehørsesken.

Batteriet må lades helt opp før første

gangs bruk. Batteriet skal alltid oppbevares

i helt oppladet stand. Hvis batteriet

oppbevares helt utladet, kan det få

varige skader.

Hvis maskinen ikke skal brukes i lengre tid (mer

enn 1 måned), må batteriet lades og så oppbevares

utkoplet på et kjølig og sikkert sted. Lad opp batteriet

helt før det installeres på nytt.

Batteriet kan lades på to måter:

1. Det er mulig å lade batteriet ved hjelp av motoren.

I så fall er det svært viktig, spesielt ved første

start og når maskinen ikke har vært i bruk

over lengre tid, at motoren er i gang kontinuerlig

i minst 45 minutter.

2. Ved hjelp av batterilader. Det må være en lader

med konstant spenning. Batteriet kan skades

hvis du bruker en batterilader av standardtype

(for syrebatterier).

kke kortslutt batteriets poler. Det kan

oppstå gnister som kan føre til brann.

Ikke bruk smykker av metall som kan

komme i kontakt med batteripolene.

Hvis det oppstår skader på batteridekselet,

lokk eller poler, må batteriet skiftes.

Plasser batteriet på den beregnede plassen under

motorpanseret (fig 25) og kople til batterikablene.

Pass på at kablene ikke blir bøyd eller klemt.

OBS! For å unngå skader på motoren og batteriet

skal den positive batterikabelen (+) alltid koples til

batteriet først.

Ikke la motoren gå når batteriet er koplet ut.

SETE

Monter setet på setebraketten (fig. 10).

I de bakre hullene skal skruene H brukes sammen

med ansatsskivene G. Trekk til skruene.

Plasser deretter rattene I med skivene J i hullene

foran.

Setet kan forskyves på langs. Plasser setet i ønsket


NO

stilling og trekk deretter rattene til skikkelig.

Setet kan klappes sammen. Hvis maskinen parkeres

utendørs i regnvær, kan setet klappes forover

for å beskytte seteputen mot fuktighet.

Et setetrekk som varmer og beskytter finnes som

tilbehør. Dette kan bestilles hos din forhandler.

ARMLENE

Armlenet med monteringsdetaljer leveres i en egen

eske.

Skru først fast venstre og høyre feste på setet ved

hjelp av de seks medfølgende skruene (fig. 11).

Monter deretter armlenet i festene. En avstandsholder

(1) plasseres på hver side av festet i armlenet.

Trekk til med skrue (2) og mutter (3), men ikke

hardere enn at armlenet kan felles opp.

RATT

Mellomleggsskivene E og/eller F skal brukes for å

kompensere for eventuelt aksialspill.

Kontroller først om og i så fall hvor mange mellomleggsskiver

du trenger.

Monter så rattet ved å slå fast spennstiften D

(fig. 12).

SPENNPLATE

Skru fast spennplaten K i de to hullene på undersiden

av støtfangeren ved hjelp av skruene L og

mutrene M (fig. 13). Trekk skruene godt til.

DEKKTRYKK

Kontroller lufttrykket i dekkene. Riktig lufttrykk:

Foran: 0,6 bar (9 psi), Bak: 0,4 bar (6 psi)

TILBEHØR

Se egen monteringsveiledning for montering av

tilbehør, som er vedlagt de respektive tilbehørsdelene.

GENERELT

Før start må denne bruksanvisningen

og den medfølgende trykksaken "SIK-

KERHETSFORSKRIFTER" leses

nøye.

SYMBOLER

Følgende symboler finnes på maskinen for å minne

NORSK

om den forsiktighet og oppmerksomhet som

kreves ved bruk.

Symbolene betyr:

Advarsel!

Les instruksjonsboken og sikkerhetsmanualen

før maskinen tas i bruk.

Advarsel!

Se opp for utkastede gjenstander. Hold tilskuere

borte.

Advarsel!

Bruk alltid hørselvern.

Advarsel!

Denne maskinen skal ikke kjøres på vei

som brukes til vanlig ferdsel.

Advarsel!

Med originaltilbehør montert kan maskinen

kjøres i maks. 10° helling, uansett retning.

Advarsel!

Klemfare. Hold hender og føtter vekk fra

midjestyringen.

Advarsel!

Fare for brannskader.

REGULERING OG

INSTRUMENTER

Punkt 1–16, se figur 1–4.

1. HYDRAULISK LØFTER

Hydraulisk redskapsløfter for å løfte opp frontmontert

redskap til transportstilling.

For å løfte opp redskapen, trykk på

strømbryterens bakre del. Slipp

strømbryteren i ønsket stilling.

Trykk på strømbryterens fremre del

for å senke tilbehøret. Strømbryteren

sperres i nedtrykt stilling og redskapsløfteren

senkes til den når en

flytestilling. Dette innebærer at redskapen

kan følge underlagets konturer.

Flytestilling, med strømbryteren i fremre stilling,

anbefales ved vanlig bruk. Redskapsløfteren festes


ved å stille strømbryteren i nøytralstilling.

OBS! Den hydrauliske redskapsløfteren må

være i flytestilling for at strømuttaket skal

kunne tilkoples.

2. KJØREBREMS

Pedal som påvirker maskinens bremsesystem. Tre

stillinger:

1. Pedalen sluppet opp – kjørebremsen

ikke aktivert.

2. Pedalen tråkket halvveis ned –

fremdriften frikoplet. Kjørebremsen

ikke aktivert.

3. Pedalen tråkket helt ned –

fremdriften frikoplet. Kjørebremsen

aktivert.

3. PARKERINGSBREMS

Sperre for å låse bremsepedalen i nedtråkket stilling.

Tråkk bremsepedalen helt ned. Før spaken

mot høyre og slipp deretter bremsepedalen.

Parkeringsbremsen koples fra ved ett tråkk på

bremsepedalen. Den fjærbelastede sperren glir da

til siden.

Pass på at parkeringsbremsen er frakoplet under

kjøring.

4. KJØREPEDAL

Pedal som påvirker den trinnløse transmisjonen.

1. Tråkk pedalen ned med den

forreste delen av foten – maskinen

beveger seg forover.

2. Pedalen ubelastet – maskinen

står stille.

3. Tråkk pedalen ned med hælen

– maskinen rygger.

Hastigheten justeres med kjørepedalen. Jo mer

pedalen tråkkes ned, desto fortere går maskinen.

5. JUSTERBART RATT

Rattet kan justeres i fem høydestillinger. Trykk inn

sperreknappen på styrestangen og hev eller senk

rattet til ønsket stilling.

NORSK NO

Ikke juster rattet under kjøring.

6. GASSREGULERING

Regulering for innstilling av motorens turtall.

1. Full gass – ved bruk av maskinen bør alltid

full gass brukes.

2. Tomgang.

7. STRØMBRYTER FOR

FRONTLYS

Trekkregulator for å slå frontlysene på og av.

8. TENNINGSLÅS

Tenningslås som brukes for å starte og stoppe motoren.

Tre stillinger:

1. Stoppstilling – motoren har kortsluttet.

Nøkkelen kan fjernes.

2. Kjørestilling

3. Startstilling – den elektriske startmotoren

aktiveres når nøkkelen vris til den fjærbelastede

startstillingen. Når motoren har

startet, vris nøkkelen tilbake til kjørestilling

2.

Når nøkkelen vris fra stilling 1 til stilling 2 avgis

en varselsumming for oljetrykk. Denne lyden skal

gi seg når motoren har vært i gang noen sekunder.

Hvis lyden vedvarer skal du slå av motoren og

sjekke motoroljenivået.

OBS! Hvis motoren stopper kan ikke nøkkelen

vris direkte til stilling 3 på grunn av en mekanisk

startsperre. For å starte motoren må du vri

nøkkelen tilbake til stilling 1 og deretter til stilling

2 og 3.

9. STRØMUTTAK

Strømbryter for til- og frakopling av det elektromagnetiske

uttaket for drift av frontmontert tilbehør.

To stillinger:


NO

1. Trykk på strømbryterens fremre del –

strømuttaket koples til. Symbolet lyser.

2. Trykk på strømbryterens bakre del –

strømuttaket koples fra.

OBS! Den hydrauliske redskapsløfteren må

være i flytestilling for at strømuttaket skal

kunne tilkoples.

10. DIFFERENSIALSPERRE

Spak for tilkopling av differensialsperren. Forbedrer

trekkraften ved at bakhjulene sperres, slik at

begge hjulene trekker samtidig. To stillinger:

1. Fremre stilling – differensialsperren

ikke tilkoplet. For vanlig kjøring.

2. Bakre stilling – differensialsperren

tilkoplet. Fungerer både ved kjøring

forover og bakover.

Differensialsperren gjør størst nytte for seg når bakhjulene

er ujevnt belastet. For eksempel ved

kjøring langs en skråning (skråkjøring), når det

øvre bakhjulet er minst belastet, samt ved fullt styreutslag

når det innerste bakhjulet er minst belastet.

Også ved kjøring på ujevnt underlag vinterstid går

kjøringen lettere.

Når differensialsperren er tilkoplet, går styringen

tungt. Unngå å vri på rattet!

11. TIMETELLER

Viser antall driftstimer. Fungerer kun når motoren

er i gang.

12. FARTSREGULATOR

Strømbryter for aktivering av fartsregulatoren.

Fartsregulatoren gjør det mulig å låse kjørepedalen

(5) i ønsket stilling. Det er ikke nødvendig å bruke

høyrefoten.

1. Tråkk ned kjørepedalen til ønsket

hastighet oppnås. Trykk deretter på strømbryterens

fremre del for å aktivere fartsregulatoren.

Symbolet lyser.

2. Kople fra fartsregulatoren ved å trykke

på strømbryterens bakre del.

13. KLIPPEHØYDEINNSTILLING

Maskinen er utstyrt med en spak for bruk av klippeaggregat

med elektrisk klippehøydeinnstilling.

NORSK

Strømbryteren brukes for å heve og senke

klippehøyden trinnløst.

Kontakt for tilkopling av klippeaggregat er montert

på høyre side, foran forhjulet (fig. 2).

14. BAKMONTERT RIVE

Maskinen er utstyrt med en spak for bruk av bakmontert

rive med elektrisk heving og senking

(finnes som tilbehør).

Strømbryteren brukes for å heve og senke

den bakmonterte riven.

Kabler for tilkopling av riven finnes bak på maskinen,

til høyre på støtfangerens overside.

15. SANDSPREDER

Maskinen er utstyrt med en spak for bruk av elektrisk

sandspreder (finnes som tilbehør).

12 V

Strømbryteren brukes til å starte og stoppe

spredervalsen.

Kabler for tilkopling av sandsprederen finnes bak

på maskinen, til høyre på støtfangerens overside.

16. FRAKOPLINGSSPAK

Spak for å kople fra den trinnløse transmisjonen.

Gjør det mulig å flytte maskinen for hånd uten

hjelp av motoren. To posisjoner:

1. Spaken bakover – transmisjonen

tilkoplet for vanlig bruk.

2. Spaken forover – transmisjonen

frakoplet. Maskinen kan

flyttes for hånd.

Maskinen må ikke slepes over lengre strekninger

eller med høy fart. Transmisjonen kan skades.

BRUKSOMRÅDER

Maskinen skal bare brukes til følgende arbeid med

angitt originalt STIGA-tilbehør:

1. Gressklipping

Med klippeaggregat 13-2915/13-2921 (121M)

eller slagklipper 13-1977.

2. Feiing

Med feieaggregat 13-1933 eller feieaggregat

med oppsamler 13-1939. Støvbeskyttelse 13-

1936 anbefales til førstnevnte.


3. Snørydding

Med snøskjær 13-0918 eller snøfreser 13-1948.

Snøkjetting 13-0902 (17”) og hjulvekter 13-

0923 anbefales.

4. Gress- og løvoppsamling

Med bakmontert oppsamler 13-1978 (30") eller

13-1950 (42").

5. Gress- og løvtransport

Med transportvogn 13-1979 (Standard), 13-

1988 (Maxi) eller 13-1992 (Combi).

6. Sandspredning

Med sandspreder 13-1975. Kan også brukes til

spredning av salt. Snøkjetting 13-0902 (17") og

hjulvekter 13-0923 anbefales.

7. Ugressbekjempelse på grusganger

Med frontmontert skyffel 13-1944 og bakmontert

rive 13-1969.

8. Kantskjæring av gressplener

Med kantskjærer 13-0905.

9. Moseriving

Med moserive 13-1984.

Trekkinnretningen kan belastes med en vertikal

kraft på maksimalt 100 N.

Belastningen på trekkinnretningen fra bakhengt

tilbehør kan være på maksimalt 500 N.

OBS! Kontakt forsikringsselskapet ditt før all bruk

av tilhenger.

OBS! Denne maskinen skal ikke kjøres på vei som

brukes til vanlig ferdsel.

START OG KJØRING

For fylling av drivstoff samt tilsyn med og vedlikehold

av motor og batteri må motorpanseret fjernes.

Les mer under overskriften "MOTORPANSER"

ovenfor.

DRIVSTOFFYLLING

Bruk kun diesel som oppfyller minstekravene i følgende

spesifikasjoner:

EN 590

DIN 51601 – DK

BS 2869 A1/A2

ASTM D 975 – 1D/2D

NORSK NO

Motoren må ikke gå på rapsdiesel

(RME). Kontakt motorleverandøren

for mer informasjon.

1. Demonter motorpanseret.

2. Åpne tanklokket (fig. 14).

3. Fyll tanken minst halvfull med diesel.

4. Skru på tanklokket igjen.

Bruk vinterdrivstoff eller tilsett parafin ved utetemperaturer

under 0 °C. Se tabellen nedenfor:

Laveste omgivelsestemp.

ved start °C

Sommerdrivstoff

Andel parafin

Vinterdrivstoff

0 til -10 20% -

-10 til -15 30% -

-15 til -20 50% 20%

-20 til -30 - 50%

Diesel er svært brannfarlig. Oppbevar

drivstoffet i spesialbeholder beregnet

på dette.

Drivstoff må bare fylles utendørs, og

ikke røyk mens fyllingen pågår. Fyll

drivstoff før du starter motoren.

Ta aldri av lokket til tanken eller fyll

drivstoff mens motoren er i gang eller

fortsatt er varm.

Fyll aldri tanken helt full. La det være et tomrom

(= minst hele påfyllingsrøret) slik at dieselen kan

utvide seg når den varmes opp.

NIVÅKONTROLL – MOTOROLJE

Ved levering er veivhuset fylt med SAE 10W-40olje.

Kontroller at oljenivået er riktig hver gang du

tar maskinen i bruk. Maskinen skal stå vannrett.


NO

Tørk rent rundt oljepeilestaven. Skru den

løs og trekk den opp igjen. Tørk av oljepeilestaven.

Stikk den helt ned og trekk

den opp igjen. Les av oljenivået. Skru løs

oljefyllingsskruen og fyll på olje, SAE

10W-40, API CD eller bedre, opp til

“MAX”-merket hvis oljenivået er lavere

enn det (fig. 15, 19).

VARSELSUMMING – OLJETRYKK

Motoren er utstyrt med en varselsumming for oljetrykk.

Det summer når tenningsnøkkelen vris fra

stoppstilling til kjørestilling. Normalt skal lyden gi

seg når motoren har vært i gang noen sekunder.

Hvis lyden ikke gir seg eller går på under kjøring,

må du slå av motoren og sjekke motoroljenivået.

NIVÅKONTROLL – GIROLJE

Ved levering er transmisjonen fylt med SAE 10W-

40-olje.

Kontroller at oljenivået er riktig hver gang du

tar maskinen i bruk. Maskinen skal stå vannrett.

Les av oljenivået på beholderen (fig. 16). Nivået

skal ligge mellom ”MAX” og ”MIN”. Fyll på mer

olje ved behov. Bruk SAE 10W-40 (20W-50)-olje.

KONTROLL KJØLELUFSTINNLØP

Kontroller før hver start at området for innsugning

av forbrenningsluft og kjøleluft er fri for grovt

smuss (fig. 17). Dette bør rengjøres ved behov.

Kontakt nærmeste autoriserte Hatz-verksted.

SIKKERHETSSYSTEM

Denne maskinen er utstyrt med et sikkerhetssystem

som består av:

- en bryter ved bremsepedalen.

- en bryter i setebraketten.

Før maskinen kan startes, må:

- bremsepedalen være tråkket ned.

- føreren sitte på setet.

Før hver bruk må du alltid kontrollere

at sikkerhetsfunksjonene fungerer!

Med motoren i gang og føreren sittende på setet

gjøres følgende:

- Tråkk ned kjørepedalen slik at maskinen beveger

seg, slipp kjørepedalen – maskinen skal

stanse.

- Tråkk ned kjørepedalen slik at maskinen beveg-

NORSK

er seg, kople til fartsregulatoren, lett på kroppen

– maskinen skal stanse.

- Tråkk ned kjørepedalen slik at maskinen beveger

seg, kople til fartsregulatoren, tråkk på bremsepedalen

– maskinen skal stanse.

- Kople til strømuttaket, lett på kroppen –

strømuttaket skal frikoples.

Hvis sikkerhetssystemet ikke fungerer,

må du ikke bruke maskinen! Lever

maskinen på et serviceverksted for ettersyn.

START

1. Kontroller at batterikablene er tilkoplet korrekt.

2. Ikke hold foten på kjørepedalen.

3. Still gassreguleringen på full gass.

4. Tråkk bremsepedalen helt ned.

5. Vri om startnøkkelen og start motoren. Motoren

trenger ikke å forvarmes.

6. Ved kaldstart må du ikke belaste maskinen

umiddelbart etter start, men la den gå i noen minutter.

Da rekker oljen å varmes opp.

Ved bruk – kjør alltid motoren på full gass.

STOPP

Frikopl strømuttaket. Kopl til parkeringsbremsen.

Hvis maskinen forlates uten tilsyn, skal

tenningsnøkkelen fjernes.

Motoren kan være svært varm like etter

at den har stanset. Ikke rør sylinder

eller kjøleribber. Det kan forårsake

brannskader.

HJELPESTYRING

Innebygd funksjon for å gjøre styringen lettere.

Føreren trenger ikke bruke så mye kraft for å vri på

rattet. Den resterende kraften produseres av en hydraulisk

momentforsterker.

Til forskjell fra vanlig servostyring (for eksempel

i en bil) har denne hjelpestyringen begrenset kapasitet.

Det innebærer at den har visse egenskaper

som kan oppfattes som negative:

- Ved lavt turtall eller i situasjoner med behov for

ekstra

mye styrekraft kan styringen oppfattes som

"hakkete".

- Maskinen skal alltid være i bevegelse når styringen


ukes. Unngå å vri på rattet når maskinen står

helt stille og tilbehøret er i senket arbeidsstilling.

Styringen er tilpasset for å lette ved vanlig arbeidshastighet.

Da merker man de store fordelene.

Selv når motoren ikke går, fungerer styringen. Det

er imidlertid tyngre å svinge i dette tilfellet hvis

maskinen skal flyttes for hånd.

KJØRETIPS

Påse at det er riktig oljemengde i motoren ved

kjøring i skråninger (oljenivået på ”MAX”).

Vær forsiktig i skråninger. Ved kjøring

opp eller ned skråninger må du unngå

plutselige start og stopp. Kjør aldri

tvers over en skråning. Kjør ovenfra og

ned og nedenfra og opp.

Med originaltilbehør montert kan

maskinen kjøres i maks. 10° helling,

uansett retning.

Senk hastigheten i skråninger og

skarpe svinger, slik at maskinen ikke

velter eller du mister kontrollen over

den.

Ikke bruk fullt rattutslag ved kjøring

på høyeste gir og full gass. Maskinen

kan velte.

Hold hender og fingre vekk fra midtdelen

og setebraketten. Klemfare. Kjør

aldri uten motorpanser.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

SERVICEPROGRAM

For å hele tiden holde maskinen i god stand med

hensyn til pålitelighet og driftssikkerhet samt med

tanke på miljøet, bør STIGAs serviceprogram

følges.

Serviceprogrammet består av en grunnservice en

gang i året eller hver 200. driftstime, avhengig av

som inntreffer først, samt en mellomservice hver

50. driftstime. Innholdet i disse programmene

fremgår av vedlagte servicehefte.

Vi anbefaler at et autorisert verksted utfører grunnservicen.

Det garanterer at arbeidet utføres av

kvalifisert personale og med originale reservedeler.

NORSK NO

Serviceheftet stemples ved hver grunnservice. Et

"fullstemplet" servicehefte er et verdifullt dokument

som øker maskinens andrehåndsverdi.

FORBEREDELSE

Med mindre noe annet er angitt skal alt service- og

vedlikeholdsarbeid utføres på en stillestående

maskin – motoren skal være avslått og tenningsnøkkelen

fjernet.

Unngå at maskinen ruller ved å alltid

kople til parkeringsbremsen.

Unngå ufrivillig motorstart ved å alltid

stanse motoren og løsne minuskabelen

fra batteriet.

RENGJØRING

Hold motor, batteri og drivstofftank fri

for gress, løv og olje – slik reduserer du

brannfaren.

For å redusere brannfaren bør du kontrollere

regelmessig at det ikke forekommer

olje- og/eller drivstofflekkasje.

Ved bruk av høytrykksspyler skal ikke strålen

rettes direkte mot transmisjonen.

Ikke spyl vann på motoren. Bruk en børste eller

trykkluft til å rengjøre den.

MOTOROLJE

Skift motorolje første gang etter 25 timers kjøring,

deretter hver 200. driftstime eller en gang i sesongen.

Skift olje når motoren er varm.

Skift olje oftere hvis motoren må jobbe ekstremt

tungt eller omgivelsestemperaturen er høy.

Motoroljen kan være svært varm hvis

den tappes ut like etter stopp. La derfor

motoren kjøle seg ned i noen minutter

før oljen tappes ut.

1. Skru ut oljetappepluggen og la oljen renne ut

(fig. 18).

Saml oljen i en beholder. Lever den til en gjenvinningsstasjon.

Unngå å søle olje på kileremmene.

2. Skru fast den rengjorte oljetappepluggen. Kontroller

at kopperskiven er uskadd.

3. Fjern oljepeilestaven og oljefyllingsskruen og

fyll på olje opp til “MAX”-merket (fig. 15, 19).


NO

Oljemengde: 1,7 liter

Oljetype: SAE 10W-40

Serviceklasse: API CD eller bedre

Ikke tilsett noe i oljen.

Ikke fyll på for mye olje. Det kan føre til at motoren

overopphetes.

Etter fylling av olje skal motoren startes og kjøres

på tomgang i 30 sekunder. Stans motoren. Vent i

30 sekunder og kontroller deretter oljenivået.

Kontroller om det forekommer oljelekkasje. Fyll

på olje opp til “MAX”-merket ved behov.

SKRUEFORBINDELSE

Etter de første 25 driftstimene skal motorens skrueforbindelse

kontrolleres. Trekk til skruene om

nødvendig. Justeringsskruene til motorens regulator

og innsprøytingssystem er forseglet med lakk

og må ikke trekkes til eller justeres (fig. 20).

Legg merke til at det ikke er mulig å endre påfylt

drivstoffmengde eller motorens maksimale turtall

fra motorens utside.

KONTROLL AV VENTILKLARING

Etter de første 25 driftstimene skal motorens ventilklaring

kontrolleres. Dette gjøres ved første service.

Kontakt nærmeste autoriserte

serviceverksted. Deretter bør ventilklaringen kontrolleres/justeres

hver 200. driftstime, altså på

grunnservicen.

LUFTFILTER – MOTOR

Kontroller minst hver 50. driftstime at luftfilteret

ikke er tett.

Advarsel!

Fare for brannskader.

1. Demonter batteriet ved å skru ut vingemutteren,

senke bøylen og ta ut batteriet.

2. Skru ut skruen og fjern luftfilterdekselet ved å

trekke det utover/bakover (fig. 23).

3. Kontroller luftfilteret.

Skift eller rengjør ved behov.

SMØRING – CHASSIS

Den leddede midtdelen på maskinen har fire

smørenipler som skal smøres med fett hver 25.

driftstime (fig. 21).

NORSK

Merk Den fjerde smørenippelen synes ikke på bildet.

Den sitter på undersiden, ved leddakselens

fremre lager.

Smør styrekjedene med kjedeolje et par ganger per

sesong. Hvis styrekjedene er meget skitne, skal de

demonteres, vaskes og deretter smøres inn på nytt.

Alle plastlagre smøres med universalfett et par

ganger per sesong.

Spennarmleddene smøres med motorolje et par

ganger per sesong.

Drypp litt motorolje i begge ender av regulatorvaierne

et par ganger per sesong.

STYREKJEDER

Juster styrekjedene hver 50. kjøretime.

Still maskinen i "rett forover"-stilling.

Spenn styrekjedene ved å skru inn mutterne som

sitter på undersiden av den leddede midtdelen (fig.

22). Juster til all slark forsvinner.

Juster begge mutterne like mye, slik at rattstillingen

ikke endres.

Ikke spenn styrekjedene for hardt. Styringen går

tungt samtidig som kjedene slites mer.

DRENERING AV TANKEN

Drivstofftanken skal dreneres med vann minst én

gang i året. Skru opp tappeskruen og ha vannet i en

egnet beholder (fig. 24).

GGP forbeholder seg retten til å endre produktene uten varsel.


EG-försäkran om överensstämmelse

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-overensstemmelseserklæring

EU-forsikring om overensstemmelse

EG-Konformitätsbescheinigung

1.Kategori

Luokka

Kategori

Kategori

Kategorie

Category

Catégorie

Categorie

Categoria

Categoría

Categoria

Kategoria

Категория

Kategorie

Kategória

Kategorija

2.Typ

Tyyppi

Type

Type

Typ

Type

3.Art.nr.

Tuotenumero

Art.nr.

Art.nr.

Art.-Nr.

Item no

N° d'article

Itemnr.

4.Tillverkare

Valmistaja

Producent

Produsent

Hersteller

Manufacturer

5.Vibration

Tärinä

Vibration

Vibrasjon

Vibration

Vibration

Vibration

Vibratie

Vibrazioni

Vibración

(ISO 5349)

Type

Type

Tipo

Tipo

Tipo

Typ

Articolo n.

Nº de

referencia

Item nº

Pozycja nr

Поз.

Císlo položky

Fabricant

Fabrikant

Produttore

Fabricante

Fabricante

Producent

Vibração

Wibracje

Вибрация

Vibrace

Vibráció

Tresljaji

6B.Uppmätt ljudeffektnivå

Mitattu äänitehotaso

Målt lydeffektniveau

Målt lydeffektnivå

Gemessener geräuschpegel

Measured sound power level

Niveau de puissance acoustique mesuré

Gemeten geluidsniveau

Livello di potenza sonora misurato

Nivel de potencia de sonido medido

Nível de potência sonora medido

Nieprzekraczalny poziom hałasu

Замеренный уровень шума

Naměřená úroveň hluku

Mért hangteljesítményszint

Izmerjena raven zvočne jakosti

EC conformity declaration

Déclaration de conformité CE

EU-gelijkvormigheidsverklaring

Dichiarazione di conformità CE

Declaración de conformidad CE

Gräsklippare med dieselmotor

Dieselmoottorikäyttöinen ruohonleikkuri

Plæneklipper med dieselmotor

Gressklipper med dieselmotor

Rasenmäher mit Dieselmotor

Lawnmowers with diesel engines

Tondeuses à moteur à explosion

Grasmaaiers met dieselemotor

Tosaerba con motori a diesel

Cortacéspedes con motor de diesel

Máquinas de cortar relva com motores a diesel

Kosiarki do trawy z silnikiem napedowy

Газонокосилки с бензиновым двигателем

Sekačky trávy s nádrž motorem

Dízelmotoros fűnyíró

Kosilnice z dizelsko motorji

Тип

Typ

Típus

Tip

Tételszám

Izdelek, št.

Изготовитель

Výrobce

Gyártó

Proizvajalec

6A.Garanterad ljudeffektnivå

Taattu äänitehotaso

Garanteret lydeffektniveau

Garantert lydeffektnivå

Garantierter Geräuschpegel

Guaranteed sound power level

Niveau de puissance acoustique garanti

Gegarandeerd geluidsniveau

Livello di potenza sonora garantito

Nivel de potencia de sonido garantizado

Nível de ruído garantido

Nieprzekraczalny poziom hałasu

Гарантированный предельный уровень шума

Zaručená úroveň hluku

Garantált hangteljesítményszint

Zajamčena raven zvočne jakosti

(LWA)

P901

1. 13-6231 + 13-2915

2. 13-6231 + 13-2921

GGP Sweden AB

P.O. Box 1006

SE-573 28 Tranås

Sweden

< 0.5 m/s 2

< 2.5 m/s 2

103 dB(A)

101 dB(A)

Declaração de conformidade da CE

Deklaracja zgodności EC

Декларация EC о соответствии

Deklarace shody s EU

EK megfelelőségi nyilatkozat

8.Fabrikat

Valmiste

Fabrikat

Fabrikat

Fabrikat

Make

9.Klippbredd

Leikkuuleveys

Klippebredde

Klippebredde

Schnittbreite

Cutting width

Largeur de coupe

Snijwijdte

Larghezza di taglio

10.Serienr

Valmistenumero

Serienr.

Serienr.

Seriennummer

Serial number

Numéro de série

Serienummer

Numero di serie

Número de serie

Número de série

Numer seryjny

Заводской номер

Číslo série

Sorozatszám

Serijska številka

Marque

Fabricage

Marca

Marca

Marca

Marka

Торговая

марка

Značka

Gyártmány

Znamka

Ancho de corte

Largura de corte

Szerokość koszenia

Рабочий захват

Šířka sekání

Vágási szélesség

Širina košnje

Izjava ES o skladnosti

STIGA

121 cm

Se dekal på chassit

Katso tarra rungossa

Se mærkat på chassis

Se etikett på chassiset

Siehe Schild am Chassis

See label on chassis

Voir la plaque sur le châssis

Zie label op chassis

Vedi etichetta sul telaio

Véase la etiqueta en el chasis

Ver etiqueta no chassis

Patrz etykieta na podwoziu

См. табличку на шасси

Viz štítek na podvozku

Lásd az alvázon lévő adattáblát!

Glej nalepko na šasiji

11.Motor / Moottori / Motor / Motor / Motor / Engine / Moteur / Motor /

Motore / Motor / Motor / Silnik / Двигатель / Motor / Motor / Motor

Fabrikat

Valmiste

Fabrikat

Fabrikat

Fabrikat

Make

Modell

Malli

Model

Modell

Modell

Model

Marque

Fabricage

Marca

Marca

Marca

Marka

Modèle

Model

Modello

Modelo

Modelo

Model

12.Rotationshastighet

Pyörimisnopeus

Rotationshastighed

Rotasjonshastighet

Umdrehungsgeschwindigkeit

Rotation speed

Vitesse de rotation

Rotatiesnelheid

Velocità di rotazione

Régimen

Velocidade de rotação

Prędkość obrotów

Частота вращения

Rychlost otáčení

Rotációs sebesség

Hitrost vrtenja

7.Anmält organ

Ilmoitettu laitos

Bemyndiget organ

Underrettet organ

Anmeldeorganisation

Notified body

Organisme notifié

Keuringsinstantie

Organismo notificato

Organismo notificado

Organismo notificado

Urząd zatwierdzający

Уполномоченная организация

Oprávnený orgán

Az értesítés címzettje

Obveščeni organ

Марка

Značka

Gyártmány

Znamka

Модель

Model

Modell

Model

Hatz

1B40W

3400 rpm

ITS Testing &

Certification Ltd

Notified Body representative

0359


EG-försäkran om överensstämmelse

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-overensstemmelseserklæring

EU-forsikring om overensstemmelse

EG-Konformitätsbescheinigung

EC conformity declaration

Déclaration de conformité CE

EU-gelijkvormigheidsverklaring

Dichiarazione di conformità

Declaración de conformidad CE

Denna produkt är i överensstämmelse med

- direktiv 89/336/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet

- maskindirektiv 98/37/EEG med särskilda hänvisningar till direktivets bilaga 1

om väsentliga hälso- och säkerhetskrav i samband med tillverkning

- ljuddirektiv 2000/14/EG

Tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

- sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 89/336/ETY

- konedirektiivi 98/37/ETY viitaten erityisesti direktiivin liitteeseen 1, joka

käsittelee olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia valmistuksen

yhteydessä

- meludirektiivi 2000/14/EG

Dette produkt er i overensstemmelse med

- direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet

- direktiv 98/37/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

lovgivning om maskiner med særlig henvisning til direktivets bilag 1 om

væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og

fremstilling

- direktiv 2000/14/EF om støjemission

Dette produktet er i overensstemmelse med

- direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet

- maskindirektiv 98/37/EØF med særskilte henvisninger til direktivets bilag 1

om vesentlige helse- og sikkerhetskrav i forbindelse med produksjon

- lyddirektiv 2000/14/EF

Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit

- Direktive 89/336/EEG zur elektromagnetischen Kompatibilität

- Maschinendirektive 98/37/EEG mit besonderem Hinweis auf Anlage 1 der

Direktive über wichtige Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen im

Zusammenhang mit der Herstellung

- Schallschutzdirektive 2000/14/EG

This product conforms to

- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC

- Machinery Directive 98/37/EEC with special reference to appendix 1 of the

directive regarding essential health and safety requirements in conjunction

with manufacturing

- Noise Emission Directive 2000/14/EC

Ce produit est conforme à

- La Directive compatibilité électromagnétique 89/336/EEC

- La Directive machines 98/37/EEC, avec une référence particulière à

l'annexe 1 de la directive concernant les exigences essentielles en matière de

santé et de sécurité dans le cadre de la fabrication

- La Directive émissions de bruit 2000/14/EC

Dit product voldoet aan

- Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEC

- Richtlijn voor machines 98/37/EEC met speciale verwijzing naar aanhangsel

1van de richtlijn voor essentiële gezondheids-en veiligheidsvereisten i.v.m.

fabricage

- Richtlijn voor geluidsproductie 2000/14/EC

Questo prodotto è conforme alla

- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC

- Direttiva Macchine 98/37/EEC con particolare riferimento all'appendice 1

della direttiva riguardante i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza

relativi alla fabbricazione

- Direttiva sulle emissioni sonore 2000/14/EC

Este producto respeta las siguientes normas:

- Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética

- Directiva 98/37/CEE sobre máquinas, especialmente su anexo 1 sobre los

requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos a la fabricación de las

máquinas

- Directiva 2000/14/CE relativa a las emisiones sonoras

Este produto está em conformidade com

- Directiva sobre Compatibilidade Electromagnética 89/336/CEE

- Directiva relativa às Máquinas 98/37/CEE com referência especial ao

apêndice 1 da directiva referente aos requisitos essenciais de saúde e

segurança em conjunto com os de fabrico.

- Directiva sobre Emissão de Ruído 2000/14/CE

Ten produkt odpowiada następującym normom:

- Kompatybilność elektromagnetyczna - dyrektywa 89/336/EEC

- Maszyny - dyrektywa 98/37/EEC, a szczególnie dodatkiem 1 dyrektywy,

dotyczącym podstawowych wymogów w zakresie zdrowia i

bezpieczeństwa w związku z produkcją.

-Emisja hałasu - dyrektywa 2000/14/EC

Utfärdat i Tranås

Annettu Tranåsissa

Udfærdiget i Tranås

Utstedt i Tranås

Ausgefertigt in Tranås,

Schweden

Issued in Tranås

Fait à Tranås

Gepubliceerd in Tranås

Rilasciata a Tranås

Emitido en Tranås

Publicado em Tranås

Wydano w Tranås

Выдано в Tranås

Vydáno v Tranåsu

Kibocsátva Tranåsban

Izdano v Tranås

Declaração de conformidade da CE

Deklaracja zgodności EC

Декларация EC о соответствии

Deklarace shody s EU

EK megfelelőségi nyilatkozat

Izjava ES o skladnosti

Частота вращения

-Данное изделие соответствует

-Директиве 89/336/EEC о электромагнитной совместимости

-Директиве 98/37/EEC о механическом оборудовании и Приложению 1

к нему, устанавливающему основные требования к охране здоровья и

технике безопасности на производстве

- Директиве 2000/14/EC об уровнях шума

Tento výrobek vyhovuje

- Smernici o elektromagnetické kompatibilite 89/336/EEC

- Smernici o strojních zarízeních 98/37/EEC se speciálním odkazem na

prílohu 1 uvedené smernice týkající se duležitých požadavku na ochranu

zdraví a bezpecnost v souvislosti s výrobou

- Smernici o emisích hluku 2000/14/EC

Ez a termék megfelel

- az elektromágneses kompatibilitásról szóló 89/336/EGK irányelvnek,

- a gépekről szóló 98/37/EGK irányelvnek, különös tekintettel az

irányelvnek a gyártással összefüggő, az alapvető egészségi és biztonsági

követelményekre vonatkozó 1. függelékére, és

- a zajkibocsátásról szóló 2000/14/EK irányelvnek.

Ta izdelek je v skladu z

- Direktivo 89/336/EGS o elektromagnetni zdru_ljivosti

- Direktivo 98/37/EGS o strojih, s posebnim sklicevanjem na njen Dodatek

1 v zvezi z osnovnimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, skupaj s

proizvodnjo

- Direktivo 2000/14/ES o emisijah hrupa

2003-02-11

Mats Antonsson

Certifieringsansvarig

Sertifioinnista vastaava

Certificeringsansvarlig

Sertifiseringsansvarlig

Für die Zertifizierung

verantwortlich

Certification Manager

Directeur de Certification

Certification Manager

Direttore Certificazione

Responsable de

certificación

Director de Certificação

Kierownik ds. legalizacji

Начальник службы

сертификации

Vedoucí pro certifikaci

a tanúsításért felelős

igazgató

Poslovodja za izdajo

certifikatov


MOWING AHEAD

GGP Sweden AB · Box 1006 · SE-573 28 TRANÅS

www.stiga.com

More magazines by this user
Similar magazines