7. december 2009 Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening på ...

dof.dk

7. december 2009 Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening på ...

Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening

udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

7. december 2009

Dansk Ornitologisk Forening er enig i Krydsoverensstemmelsekravets idé om at udbetaling af

økonomisk støtte berettiger til samtidig at stille nogle krav til overholdelse af en række

bestemmelser, der regulerer jordbrugets udfoldelse, og hvor manglende efterlevelse kan føre til

krav om tilbagebetaling af støtte. DOF er også tilhænger af, at systemet er indrettet administrativt

uden anvendelse af domstolsafgørelser, eftersom der er tale om at en myndighed skal konstatere

om ret simple forhold er overholdt. Ud fra de præmisser er der gode muligheder for at inddrage

flere forhold i systemet om Krydsoverensstemmelse.

Eftersom der ikke er nogle lovmæssig begrundelse – udover skærpende omstændigheder - burde

overtrædelser af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser ikke - som nu - være betinget af, at de

foregår indenfor et Natura 2000 område førend de er omfattet af krydsoverensstemmelseskravet.

Det samme gælder overtrædelser af andre lovgivninger, hvor der er indsat en begrænsning i form

af at Krydsoverensstemmelseskravet kun gælder indenfor Natura 2000 områder.

Krydsoverensstemmelseskrav gælder jo også allerede for 2 meter zoner omkring fredede

fortidsminder uden tilsvarende bindinger til Natura 2000 områder.

I forlængelse af udvidelsen af krydsoverensstemmelseskrav til også at omfatte overtrædelser af

NBL’s § 3 generelt bør også overtrædelse af vilkår, knyttet til genopdyrkningsrettigheder efter lov

om drift af landbrugsjorder (Lovbk. 191 af 12.03.09, § 6), være omfattet af

krydsoverensstemmelseskrav.


Overholdelse af kravene til tilskudsberettigede men dyrkningsfrie 10 meter bræmmer langs

naturlige vandløb (som er bebudet i Grøn Vækst), bør ligeledes inddrages i

krydsoverensstemmelseskravet, selvsagt både indenfor og udenfor Natura 2000 områderne.

Overtrædelse af regler, der forsøger at forhindre GMO i at trænge ind, hvor de ikke anbringes med

overlæg, bør også være et Krydsoverensstemmelseskrav.

I øvrigt er der behov for, at kommunernes arbejde med at kontrollere de ejendomme, der

udtages til krydsoverensstemmelseskontrol, kompenseres økonomisk krone til krone, dersom

kontrollen skal blive tilstrækkelig effektiv.

GLM-kravene (Krydsoverensstemmelsesområde 4)

DOF har bemærket sig, at der endnu ikke er taget stilling til revisionen af de såkaldte GLM-krav

under Krydsoverensstemmelsesområde 4, og foreningen skal tillade sig at henlede

opmærksomheden , hvorledes DOF allerede i forbindelse med høringen af forslaget til ”Grøn

Vækst” har peget at det nu er obligatorisk at udvide og konkretisere kravene til God Landbrugs- og

Miljømæssig stand, jf. Artikel 6 og bilag III i Forordning 73/2009 om landbrugsstøtte m.v. til også at

omfatte ’bevarelse af landskabstræk, herunder eventuelt hække, vandhuller, grøfter og træer i rækker, i

grupper eller enkeltstående og markbræmmer’ ligesom ’Anlæggelse af bræmmer langs vandløb’ (som

det ordret hedder i bilag III til Forordning 73/2009) nu også er et obligatorisk GLM-krav. Hertil

kommer nye såkaldt fakultative normer som ’Etablering og/eller bevarelse af levesteder’ og ’Normer for

vekseldrift’, som landene kan indføre..

Sådanne GLM-krav vil, dersom de fastsættes som krydsoverensstemmelseskrav linje med de

tilsvarende GLM-krav om f.eks. bekæmpelse af bjørneklo og slåning af brakarealer m.v., kunne bøde

lidt de naturmæssigt negative effekter af den forcerede strukturudvikling, som ’Grøn Vækst’ lægger

op til.

Denne mulighed åbnedes som bekendt med EU’s sundhedstjek forordningen sidste efterår, og er i

DK indtil videre kun udnyttet for så vidt angår ovennævnte krydsoverensstemmelseskrav om 2meterbræmmer

ved fortidsminder (jf. bekendtgørelse nr. 239 af 27. marts 2009 om ændring af

krydsoverensstemmelsesbekendtgørelsen).

Specielt skal opmærksomheden henledes , at der med den eksplicitte fremhævning af ’markbræmmer’

og ’bræmmer langs vandløb’ i forordningens bilag III er skabt hjemmel for, at de obligatoriske

bræmmer, der ønskes indført med ’Grøn Vækst’, vil kunne gennemføres uden erstatning og som et

krydsoverensstemmelseskrav.

Det kan kun undre DOF, at regeringen i stedet har valgt at udnytte hjemlen i forordningens Artikel 38 til

at yde erstatning for de obligatoriske bræmmer – ud over, at landmændene oppebærer

enkeltbetalingsstøtte for de omhandlede arealer (i størrelsesordenen DKK 2.250/ha/år). Der er afsat 138

mio. DKK/år til erstatning for de anslåede ca. 53.400 ha, svarende til yderligere godt 2.500 DKK/ha

eller altså et årligt, samlet støttebeløb pr ha, der med gældende kornpriser må formodes at ligge langt

over det aktuelle dækningsbidrag. Hertil kommer, at der vil kunne ydes engangs-tilskud (ca. 970

DKK/ha) til etablering af energipil i de samme bræmmer.


DOF skal det varmeste anbefale, at forordningens nye adgang til at lade markbræmmer (og

selvfølgelig også øvrige landskabstræk som hække, vandhuller, grøfter og træer i rækker, i grupper eller

enkeltstående samt bræmmer langs vandløb) indgå i de nationale krav for ’God Landbrugs- og

Miljømæssig stand’, og i naturlig konsekvens heraf lade bevarelsen af disse landskabstræk indgå som

krydsoverensstemmelseskrav i område 4.

Herudover skal DOF ikke undlade at henlede opmærksomheden et tidligere fremsat forslag/ønske i

f.m. høringen af Landdistriktsprogrammet om, at også afgrødefrie pletter i vinterafgrøder (såkaldte

’lærke- og vibepletter’ burde være et naturligt nationalt krav til God Landbrugs- og Miljømæssig stand

og derfor indgå som en forudsætning for at opnå enkeltbetalingsstøtte til arealer med vintersæd – dvs.

indgå som et krydsoverensstemmelseskrav. Subsidiært bør lærke- og vibepletter i vinterafgrøder

indføres som en ordning under landdistriktsprogrammet.

Venlig hilsen

Anja Härle Eberhardt

Naturpolitisk medarbejder i DOF

More magazines by this user
Similar magazines