Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Manglende forståelse av verdien og viktigheten av Skriftene

er treffende beskrevet i Lehis drøm:

“Og jeg så utallige folkeskarer, hvorav mange strebet fremover

for å komme inn på stien som førte til treet jeg sto ved.

Og det skjedde at de gikk frem og begynte på stien som

førte til treet.

Og det skjedde at det la seg en mørk tåke, ja, en meget

mørk tåke, slik at de som hadde begynt på stien, gikk seg

vill, tok feil av retningen og ble borte” (1 Nephi 8:21-23).

Å tro at vi bare trenger å begynne på stien uten å

klamre oss til jernstangen er dårskap, og vil med sikkerhet

føre til fortapelse. Nephi forklarte hva det vil si å holde

fast i jernstangen: “Derfor må dere streve fremover med

standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment, klart håp

og kjærlighet til Gud og alle mennesker. Hvis dere derfor

strever fremover, nyter Kristi ord og holder ut til enden,

se, så sier Faderen: Dere skal få evig liv” (2 Nephi 31:20;

uthevelse tilføyd).

La oss videre undersøke hva som skjedde med dem

som forsto betydningen av jernstangen mens de prøvde

å nå treet:

“Alle som ville lytte til Guds ord og holde fast ved det,

skulle aldri gå til grunne. Heller ikke kunne motstanderens

fristelser og brennende piler overmanne dem, gjøre dem

blinde eller lede dem bort til fortapelse” (1 Nephi 15:24).

I Almas bok leser vi:

“Mange er det gitt å kjenne Guds mysterier. Likevel får

de streng befaling om bare å bringe videre den del av hans

ord som han gir til menneskenes barn – i forhold til den

oppmerksomhet og flid de viser ham.

Og derfor mottar den som forherder sitt hjerte, en

mindre del av ordet, og den som ikke forherder sitt hjerte,

til ham gis en større del av ordet inntil det blir gitt ham

å kjenne Guds mysterier, inntil han forstår dem helt.

Og de som forherder sine hjerter, til dem gis en mindre

del av ordet inntil de ikke vet noe om hans mysterier, og da

blir de tatt til fange av djevelen og ledet ved hans vilje ned

til fortapelse” (Alma 12:9-11).

Jeg tror at å jevnt over forsømme å studere Skriftene er

en måte å forherde vårt hjerte på. Jeg frykter at hvis vi fortsetter

på den måten, vil vi bli gitt en mindre del av ordet,

og til slutt ikke vite noe om Guds mysterier. Hvis vi derimot

drikker daglig fra Skriftene, vil det hjelpe oss å utvikle

åndelig styrke og kunnskap, avsløre djevelens bedrag og

oppdage de snarer han har lagt for å fange oss.

Når du grunner på følgende spørsmål, vil jeg oppfordre

deg til å la Den hellige ånd tale til ditt sinn og hjerte:

• Tar jeg meg tid til å studere Skriftene hver dag?

• Hvis ikke, hvilke unnskyldning jeg har for ikke

å gjøre det?

• Vil min unnskyldning være akseptabel for Herren?

Jeg utfordrer deg til å forplikte deg til å lese i Skriftene

daglig. Ikke gå til sengs i kveld før du har lest. Mens du

leser, vil det komme til deg et større ønske om å gjøre

Herrens vilje og å gjøre endringer i livet ditt. ◼

Fra en tale holdt under en andakt ved Brigham Young University-Hawaii

22. mars 2011. Hele talen finnes på engelsk på devotional.byuh.edu/archive.

NOTER

1. Lære og pakter 24, kapitteloverskriften.

2. Boyd K. Packer, “Frykt ikke,” Liahona, mai 2004, 79.

3. Ezra Taft Benson, “Born of God,” Ensign, okt. 1985, 6.

Mars 2013 25

More magazines by this user
Similar magazines