Høsten i Norge 1952 - SSB

ssb.no

Høsten i Norge 1952 - SSB

STATISTISKE MELDINGER

Monthly Bulletin of the Norwegian Central Bureau of Statistics

Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien

INNHOLD

Kunststatistikk 1948-50 39

Meieridriften i 1952 50

Høsten i Norge 1952 59

Konkurser og akkordforhandlinger åpnet

i 1952 63

Innreisestatistikk for 1952 64

Hotellstatistikk for 1952 71

Konjunkturdiagrammer *1

Måneds- og kvartalsstatistikk *9

UTGITT AV

STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.


CONTENTS

TABLE DES MATIERES

Page

Page

Statistics on cultural activities for the years

1948-50. 39

Dairy production in 1952 50

Crop yield in Norway 1952 59

Business failures: Number of cases opened in 1952 63

Tourist travel statistics for 1952 64

Hotel statistics for 1952 71

Economic indicators *1

Monthly and quarterly statistics *9

English translation of the text columns and

headings *69

Statistique des beaux-arts pour les années

1948-50 39

Industrie laitière en 1952 50

Production agricole en 1952 59

Faillites et concordats préventifs ouverts en 1952 63

Statistique sur les voyageurs arrivés en Norvège

1952 64

Statistique hôtelière from l'année 1952 71

Graphiques sur les conditions économiques .... *1

Statistiques mensuelles et trimestrielles *g

Traduction anglaise des rubriques *69

Abonnement tegnes i Statistisk Sentralbyrå, DronnIngensgt. 16, Oslo

Enkelthefter kan kjøpes I bokhandelen

Pris pr. årgang kr. 10.00 pr. nr. kr. 1.00


3 9

Kunststatistikk 1948-50.

Nr. 3.

Den første kunststatistikk er trykt i Statistisk Årbok 1929 for årene 1927

—728. Den omfatter teatre med fast scene, kinematografer, skjønnlitterære verker,

stipendier og kunstnergasjer. Denne statistikken er senere trykt i årbøkene i

så å si uforandret omfang. Fra og med 1935 inneholder Statistisk Årbok oppgayer

også over Rikskringkastingens programmer.

I Statistiske Meddelelser for 1931 er det mer utførlige oppgaver over teatre

og skjønnlitteratur for årene 1928, -29 og -30. Dette er begynnelsen til den

«3-årige kunststatistikken». For senere år er oppgavene trykt i Statistiske Meddelelser

for 1934, -37, -41 og -49. I krigsårene (1940-44) ble det ikke utarbeidd

noen kunststatistikk.

Siden 1931 er omfanget av denne «3-årige kunststatistikken »vesentlig utviddd.

Den omfatter nå oppgaver over de viktigste kunstartene så som skuespillerkunst,

litteratur, malerkunst, billedhoggerkunst, musikk, sang, dans og filmkunst.

Så uensartet og sammensatt som kunsten er sier det seg selv at en, med

rimelige omkostninger, ikke kan utarbeide statistikk som gir en systematisk

beskrivelse av kunstlivet. Kunststatistikken 1948-50, som statistikken for

tidligere år, kan derfor bare gi spredte oppgaver til belysning av enkelte sider

av kunstlivet i Norge.

Bildende kunst.

Oppgavene er innhentet fra de offentlige kunstsamlingene og fra kunstforeningene.

Her i landet har en 19 offentlige kunstsamlinger. (I tabell 1 finnes en fortegnelse

over disse.) Av kunstsamlingene er for tiden 3 magasinert og 3 opphengt

i offentlige kontorer o. 1. Dessuten mangler en oppgaver fra 1 samling.

I årene 1948-50 har således 12 (ev. 13) kunstsamlinger vært alminnelig tilgjengelige

for publikum.

Tallet på besøk i kunstsamlingene framgår av tabell 1. En må være merksam

på at Vigeland museetsåvel i 1948 som i 1950 var lukket i 4 måneder.

I tabellen nedenfor har en stilt opp relative tall (1948 ----- 100) for besøket

i årene 1948, -49 og -50. I beregningen av relativtallene er Vigeland-museet og

Amaldus Nielsens malerisamling ikke tatt med.

Besøk i åpningstidene

» utenfor åpningstidene

-

Besøk i alt

Tabell a. Relative tall for besøket i kunstsamlingen,.

I 1948 1949 1950

100

100

100

107.8

91.9 .

105.9

97.2

73.1

95.5


1953. 40

Om tallet pa kunstgjenstander har en oppgaver fra 17 samlinger. En mangler

oppgaver fra Vigeland-museet og Aker-Samlingen, katalogiseringen var ikke

avsluttet ved disse. Ved utgangen av 1946 hadde samlingene 28 684 kunstgjenstander,

det tilsvarende tall for 1950 var 32 148. I løpet av disse 4 arene er

altså tallet på kunstverker i samlingene okt med om lag 12 pct.

13 samlinger med 30 813 kunstgjenstander har gitt oppgaver over sammensettingen

av kunstsamlingene pr. 31/12 1950. Disse samlingene hadde 5 543

malerier og malte skisser, 23 310 tegninger og grafiske arbeider og 1 960 skulpturer.

Tabell b gir en oversikt over nyervervelsene av kunstgjenstander. Disse

oppgavene har tidligere ikke vært innhentet.

Tabell b. Samlingenes ervervelser av kunstgjenstander.

Samlinger

Tallet på

ervervede

kunstverker

Av dette ved

kjøp gaver

1948 6 180 111 69

1949 7 1 556 168 1 388'

1950 8 188 122 66

1948-50 1 924 401 1 523

Bergens Kommunale Billedgalleri fikk 1 327 kunstverker i gave.

En har fått inn oppgaver fra 34 kunstforeninger i 1948 og 35 i 1949 og 1950.

I 1947 var det 29 foreninger som sendte inn oppgaver over virksomheten til

Byraet. Av de 6 foreningene som er kommet til siden 1947 er 4 stiftet i 1947

eller senere.

I tabell 2 a har en stilt sammen endel regnskapstall for kunstforeningene.

Tabell 2 b inneholder oppgaver over medlemstall, tallet pa utstillinger, utstillende

kunstnere, utstilte arbeider og besøkende m. v. Vandreutstillinger er i tabellen

regnet som en utstilling for hver nymontering. Pa samme vis er kunstnere og

utstilte arbeider pa vandreutstillinger telt flere ganger.

Norske Kunstforeningers Landsforbund har ikke vært i virksomhet i denne

perioden.

De kunstnere som i tilsammen minst 5 år har deltatt pa Statens Høstutstilling

eller som har solgt eget kunstverk til Nasjonalgalleriet, far stemmerett i kunstneriske

anliggender. (Jfr. Kirkedept. vedtak 6. des. 1888.) Disse kunstnere velger

Bildende Kunstneres Styre og juryen. Tallet på kunstnere med stemmerett var:

1940

1948

1950

Tabell C. Stemmeberettigede bildende kunstnere.

Stemmeberettigede

kunstnere

296

312

367

malere

209

207

243

Fordelt

billedhoggere

svart og

hvitt

kunstnere

45 42

55 50

67 57


41

Nr. 3.

Opplysninger om Kunstnernes Hus og Statens Kunstutstilling finner en i

tabell 3.

Musikk, sang, dans, opplesning m. v.

Statistikken over kunstartene musikk, sang, dans, opplesning m. v. er utarbeidd

etter oppgaver fra symfoniorkestre, Rikskringkastingen, musikkforlag,

musikkorganisasjoner og konsertbyråer.

Oppgavene over virksomheten til symfoniorkestrene med fast statsstøtte er

stilt sammen i tabell 4. En finner her liknende opplysninger om symfoniorkestrene

som i statistikken for 1945-47. Oppgavene over utbetalte lønninger og honorarer

er ikke innhentet tidligere.

Om amatørsymfoniorkestrene har en svært få opplysninger for disse år.

Norske Amatørsymfoniorkestres Landsforbund opplyser at det hosten 1948 var

21 orkestre i virksomhet.

Sammensetningen av musikkprogrammene til Norsk Rikskringkasting blir

belyst ved prosenttallene i tabell 5.

Norsk Musikkforlag og Harald Lyche & Co.'s Musikkforlag har gitt disse

oppgavene over tallet på trykte musikkverker i 1949-51 :

Noter for orkester 13

» » sangkor 119

» sang med piano 22

» » instrumentalmusikk 53

Note-album 8

Noter for viser 7

» » slagere 54

Trykte verker i alt 276


1953. 42

Litteratur.

I 1948, -49 og -50 var det henholdsvis 127, 123 og 119 forlag som beskjeftiget

seg med skjønnlitteratur. Av disse hadde henholdsvis 63, 57 og 60 gitt ut skjønnlitterære

verker i disse årene. Om tallet på de utgitte verker, verkenes opprinnelse

og art m. v. finner en oppgaver i tabell 6.

Teater.

Statistikken omfatter teatre med fast scene, Riksteatret og Folketeater

foreningen.

I tillegg til de oppgaver en tidligere har om teatre med fast scene, har en

for årene 1948/49-1950/51 fått oppgaver over spilleinntekten og tilskuertallet.

Oppgavene er stilt sammen i tabell 7.

Riksteatrets virksomhet blir i tabell 8 — belyst ved tallet på spillesteder

og forestillinger fordelt på fylker og bygder/byer. Det totale antall forestillinger

i 1949/50-1950/51 var 1 857. Av disse ble 874 arrangert i samarbeid med andre.

Tilskuertallet i de enkelte år var:

1947/48 ca. 50 000 1950/51 ca. 150 000

1949/50 >> 100 000 1951/52 >> 200 000

Om FOlketeaterforeningen og dens arbeid gir tabell 9 enkelte opplysninger.

Film.

Også i dette avsnittet er de oppgavene en legger fram for 1948-50 vesentlig

ajourføring av tidligere bearbeidd statistikk. Gjennomsnittspriser fylkesvis på

kinobilletter og spilleinntekten av norske filmer i prosent av hele spilleinntekten

er nytt stoff.

I 1948 ble det her i landet produsert 6 hovedfilmer. Produksjonen i 1949,

-50 og -51 var henholdsvis 3, 5 og 10 hovedfilmer.

Om filmbyråenes utleie av filmer av ulik nasjonalitet, om Statens Filmkontroll,

tallet på kinematografer, deres spilleinntekt og kinobesøket m. v. finner

en opplysninger i tabellene 10, 11, 12 a og 12 b.


I åpningstidene

91 Nasjonalgalleriet 998 78 919 71 606

Rasmus Meyers Samlinger

Bergens Kommunale Billedgalleri

Det Faste Galleri, Trondheim'

Stavanger Faste Galleri'

Lillehammer By's Malerisamling'

Oslo kommunes kunstsamlinger:

Vigeland-museet

9 564

12 427

* 16 000

* 6 000

2 096

24 645

8 325

14 051

* 20 000

* 6 000

1 602

40 849

7 938

10 793

* 21 000

* 6 000

2 120

33 504

Munch-museet3

Amaldus Nielsens malerisamling"

Aker-Samlingen5

Christiansands billedgalleri'

Det faste Galleri i Drammen

Haugesunds billedgalleri3

Ingebrigt Viks Museum

Skiens billedgalleri

Domkirkens skulptursamling

Fredrikstad billedgalleri'

Alesund Kunstforenings Kunstsamling3 • • • • •

Kultur og Minne i Sarpsborg7

Sum

Utenfor åpningstidene

43

Tabell 1. Tallet på besøk i de offentlige kunstsamlingene. 1948, 1949 og 1950.

I 1948 1949 1950

I alt . . . . . .

2 307 6 539 —

* 1 600 * 6 000 * 1 200

* 5 000 * 4 700 * 5 000

585 —

* 2 000 * 2 000 * 1 200

* 3 000 2 651 2 529

174 330

13 479

187 809

187 989

10 954

198 943

Nr. '3.

169 429

9 853

179 282

Både galleriet og kunstforeningens utstillinger. 2 Også utstillinger holdt i sammenheng

med galleriet. 3 Samlingen er magasinert. Åpnet 10. oktober 1949. 5 Delvis i bruk til utsmykking

av Rådhusets kontorer, delvis i privat varetekt. 6 Delvis nedpakket og delvis

opphengt i kommunens adm. bygning. Opphengt i byens bibliotek, byrettsalen m. v.

Tabell 2 a. Kunstforeningene. Regnskapstall for årene 1948, 1949 og 1950. Kr.

I 1948 1949 1950

Driftsregnskapenes samlede størrelse'

Foreningenes kapital pr. 31. desember2

Selvstendige fond som ikke føres på foreningenes

balansekonto -- byggefond, utstillingsfond

m. v

245 149

500 258

304 917

246 179

509 442

317 973

257 811

517 342

324 410

i Ikke utgift til avdrag på gjeld eller kjøp av fast eiendom. 2 Ikke kapital som er lagt

ned i kunstsamlinger.


1953. 44

Tabell 2 b. Kunstforeningene. Tallet på foreninger, medlemmer, utstillinger, utstillencle

kunstnere, utstilte arbeider, besøkende m. v. i 1948-50.

I 1948 1949 1950

34 Foreninger

35 35

Medlemmer ved årets utgang

11 566 12 068 12 399

Fordelt på: Årsbetalende

11 377 11 671 11 947

Livsvarige

189 397 452

Utstillinger

251 255 263

Fordelt på : Separatutstillinger

159 162 168

Kollektivutstillinger

Utstillende kunstnere (kollektivutstillinger tatt

92 93 95

med)

1 384 1 435 1 484

Av dette : Utlendinger

150 233 217

Avdøde

97 107 116

Utstilte arbeider

11 074 11 770 12 845

Fordelt på : Malerier og malte skisser . . . 8 615 9 145 9 965

Tegninger og grafiske arb.

2 225 2 072 2 281

Skulptur

Annet : kunstvev, gyllenlær, tre-

171 224 222

skjæring, keramikk m. v. . .

63 329 377

Besøkende

Fordelt på : Betalende

123 002

46 086

121 989

43 768

126 962

47 952

Medlemmer

Gratisbesøkende (f. eks. skole-

54 306 56 271 56 490

ungdom.)

22 610 21 950 22 520

Solgte arbeider

Fordelt på: Malerier og malte skisser . . • •

998

821

1 090

847

1 035

714

Tegninger og grafiske arb. . • . 168 192 238

Skulptur

9 14 16

Annet : kunstvev, gyllenlær, tre-

,

skjæring, keramikk m. v. .. • •

37 67

Arbeider kjøpt av kunstforeningene

Fordelt på : Til kunstsamlinger

Til utlodning

19. .1

38

153

226

59

167

280

78

202

Tabell 3. Stiftelsen Kunstnernes Hus og Statens Kunstutstilling 1948-50.

I 1948 1949 1950

Årskort for besøkende 846 1 083 994

Utstillinger i alt 13 12 13

Fordelt på : Separate 7 7 7

Kollektive 6 5 6

Utstillende kunstnere i alt 648 279 600

Av dette utlendinger 204 73 75

Utstilte arbeider i alt 2 329 1 561 1 741

Fordelt på : Malerier og malte skisser . • • 1 730 1 043 1 228

Tegninger og grafiske arb. • • 466 468 288

Skulptur 133 50 225

Solgte arbeider i alt 265 199 195

Fordelt på : Malerier og malte skisser . • • 169 111 124

Tegninger og grafiske arb. • • 90 86 46

Skulptur 6 2 25


45

Nr.. 3.

Tabell 4. Symfcmiorkestre med fast statsstøtte 1948149-1950151.

-

1 1948/49 1949/50 1950/51

Tallet på orkestre 5 5 5

Fast ansatte musikere 247 254 259

Fordelt på : Oslo 58 63 67

Bergen 51 51 52

Trondheim 50 50 50

Stavanger 38 40 40

Kristiansund 50 50 50

Åpne konserter 171 154 164

Fordelt på : Oslo' 79 66 73

Bergen2 56 59 61

Trondheim . . . . . . . . . 17 17 16

Stavanger 13 10 • 11

Kristiansund 6 2 3

Lukkede konserter for Rikskringkastingen .. . 43 54 50

Tallet på tilhørere 98 461 89 684 95 369

Fordelt på: Oslo 39 992 37 731 38 388

Bergen 38 250 38 723 42 369

Trondheim 10 700 7 300 7 500

Stavanger 6 919 5 380 5 512

Kristiansund 2 600 550 1 600

Oppførte verker 423 360 373

Fordelt på : Norske 97 96 91

Utenlandske 326 264 282

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

Billettinntekter 360 305 312

Inntekt på utlëie av orkestre 636 643 741

Gaver 659 778 774

Av dette fra : Staten 280 293 313

Kommuner 315 394 378

Tilskott til driften fra driftsfond 62 84 56

Driftsregnskapets samlede størrelse 1 835 1 860 1 969

Av dette: Lønninger og honorarer 1 400 1 428 1 557

Driftsfondenes størrelse 3 293 3 524 3 573

Av dette henholdsvis 17, 13 og 11 skolekonserter. 2 Av dette henholdsvis 20, 20 og 20

skolekonserter.

Tabell 5. Rikskringkastingens programmer 1946147 og 1950151.

I

70.9 50.7

15.7 39.2

13.4 10.1

100.0 100.0

37.7 43.6

58.2 56.4

4.1

1946/47

I

Musikkprogrammene.

Pct.

Opera- og operettemusikk

Symfonier og andre store

orkesterverk

Konsert- og kammermusikk

Korkomposisjoner.

Vokal- og instrumentalsolister

Underholdningsmusikk og

-sang

Dansemusikk .

Folkemusikk

1946/47

1950/51

1950/51

Pct.

Grammofonmusikkens andel

av musikkprogrammene

Pct.

46.2

Pct.

46.3

10.1 8.5'

Opplesningene.

5.3 13.2 Norske forfattere

Utenlandske 11.7 10.1 2

forfattere . .

4.0 3.5 Saga, folkediktning osv.

27.6 14.9 Hørespill og

skuespill.

32.4 43.2 Norske forfattere

Utenlandske 7.5 5.2

forfattere . .

1.4 1.4 Sangspill

100.0 100.0

loos) I 100.0

Av dette 4.9 pct. hele operaer og utdrag. 2 Av dette 8.3 pct. klavér, 0.9 pct. kammermusikk

og 0.9 pct oratorier, kantater og messer.


1953. 46

Tabell 6. Skjønnlitterære verker utgitt i 1948-50.

Tallet på utgitte verker'

Fordelt på :

norske verker utgitt for første gang . . .

» også tidligere . . .

oversettelser » for første gang . . .

» også tidligere .. . .

De utgitte verker fordelt på:

diktsamlinger

skuespill

historiske romaner

samfunnsromaner og miljoskildringer

lett underholdningslitteratur .

bøker for barn

De utgitte verker fordelt etter samlet opplag:

under 2 000

2001— 5000 .

5 001-10 000 ,

10 001-15 000

15 001-20 000

20 001 og over .

1948 1949 1950

I

768

264

88

385

31

28

25

64

304

134

213

64

347

222

87

35

13

Av verker i flere bind regnes hvert bind som ett verk.

Tabell 7. Teatre med fast scene 1948149-1950151.

I 1948/49 1949/50/ 1950/51

Teatre 12 12 11

Fordelt på : skuespillteatre 10 10 9

revyteatre 2 2 2

Forestillinger' 4 209 4 223 3 956

Av dette ved revyteatre 800 875 869

» >> på turnéer 259 . 366 417

Spilte stykker2 118 123 • 102

Fordelt pa : skuespill3 93 100 82

operaer 2 2 2

operetter og sangspill 11 9 6

barnekomedier 7 6 8

revyer (nye)4 5 6 4

Premièrer 96 99 93

Nye kabaretprogrammer4 1 1 —

Skuespillene fordelt på:

norske 33 44 33

svenske 8 5 6

danske 7 8 2

engelske 9 13 15

franske 10 7 11

tyske 2 1 1

russiske — 1 1

amerikanske 19 17 9

andre nasjoner 5 4 4

Oppførte klassiske skuespill 28 22 18

Tallet på tilskuere i 1 000 1 287 1 313 1 125

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

Spilleinntekt 6 415 6 846 6 188

Bidrag til driften 2 031 2 099 1 899

Av dette fra : staten 845 895 905

kommuner I 1 082 1 079 925

Bare teatrets egne forestillinger. 2 Kabaretforestillinger er ikke tatt med. Dramaer,

tragedier, lystspill, farser og komedier. 4 Revyene eller kabaretprogrammene betraktes som

nye hvis de reklameres som premièrer.

799

272

121

343

63

24

29

43

392

110

201

73

380

178

65

31

72

889

271

143

338

137

42

18

52

444

100

233

79

360

218

92

49

91


47

Tilsluttede foreninger pr. 31. desember

Foreningenes medlemstall

Solgte medlemskort til de kollektive medlemmene

Individuelle medlemmer

Tallet på forestillinger

oppførelser

Av dette på Nationaltheatret

Tallet på solgte billetter

Av dette : til medlemmer

solgt på Nationaltheatret

276

101 802

7 905

295

34

62

29

30 510

27 632

18 519

101 768

6 614

329

36

62

28

30 909

28 629

18 122

,Nr. 3.

Tabell 8. Riksteatret. Fylkesvise oppgaver over spillesteder og forestillinger i 1949150-1951152.

Spillesteder Forestillinger

1949/50 1950/51 1951/52 Bygder Byer 1949/50 1950/51 1951/52 Bygder Byer

Østfold 5 8 7 8 12 13 21 42 19 57

Akershus 13 9 9 28 3 15 20 26 54 7

Oslo - -

_

- -

- - - -

Hedmark 37 11 12 52 8 41 27 31 62 37

Oppland 21 21 17 53 6 25 52 43 88 32

Buskerud 13 12 11 28 8 18 36 43 55 42

Vestfold 7 6 5 5 13 18 30 40 6 82

Telemark 16 15 10 28 13 25 43 48 53 63

Aust-Agder .. . . . 10 9 6 13 12 13 24 21 26 32

Vest-Agder 12 7 7 16 10 37 29 34 33 67

Rogaland 13 10 5 21 7 47 33 14 54 40

Hordaland 16 18 14 48 - 25 32 28 85 -

Bergen 1 1 1 - 3 4 4 2 - 10

Sogn og Fjord. 15 14 23 48 4 17 16 55 76 12

More og Romsd. . 37 27 22 77 9 62 69 46 125 52

Sør-Trøndelag. . . 4 11 17 26 6 8 32 28 53 15

Nord-Trøndelag 9 16 15 30 10 16 44 43 52 51

Nordland 25 28 25 63 15 45 95 60 138 62

Troms 11 11 11 27 6 24 49 29 62 40

Finnmark 13 11 10 25 9 31 42 29 70 32

Norge (sum) . . . 278 245 227 596 154 484 698 662 1111 733

Sverige - 10 - 10 - - 13 - 13

I alt 278 245 237 596 164 484 698 675 1111 746

Nettotap på teaterforestillingene

Tabell 9. Folketeaterforeningen 1948-50.

I 1948 1949 1950

Kr.

9 662

Kr.

8 489

102 499

7 767

425

39

68

25

35 378

33 391

17 543

Kr.

6 671


1953. 48

Nasjonalitet 1948 1949 1950 Nasjonalitet I 1948 1949 1950

Norsk

Svensk

Dansk

U. S. A

Engelsk

Fransk

Tysk

Østerriksk

Russisk

Sveitsisk

Italiensk

Tabell 10. Tallet på hovedfilmer sendt ut av filmbyråene 1948-50.

6

43

9

177

62

49

8

3

3

29

6

181

53

19 4

2

8

Overføres . . . . 358 319 405 I alt

Kontrollerte filmer.

Av dette langfilmeri

Filmer forkastet

Klipping av filmer .

Filmer tillatt forevist

Av dette bare for voksne .. .

Filmer lengre enn 1 000 m.

13

5

23

14

253

44

28

20

6 1

10

Overført

Tsjekkisk

Finsk

Ungarsk . . . . . .

Nederlandsk

Belgisk

Polsk

Spansk

Australsk

Argentinsk

Meksikansk

Kinesisk

Tabell 11. Statens Filmkontroll 1948-50.

358 319 405

4 24

2

1

362

a_

1

1

2

2

328 415

1948 1949

1950

Stk. Meter Stk. Meter Stk. Meter

1 243


1 250 899

13 548

1 655

1 235 696

637 025

1 179

371

1 100 539

910 409

12 864

1 741

1 085 934

568 027

1 395

427

1 285 478

1 049 900

4 452

1 630

1 279 396

668 022

Tabell 12 a. Kinematografene. — rdilet på tilskuere og plasser, spilleinntekt, filmleie m. v.

1948-50.

1948 1949 1950

i,

Tallet på kinoer

Av dette kommunale

Tallet på tilskuere:

a) voksne 1 000

av dette på komm. kinoer »

b) barn »

av dette på komm. kinoer »

Tallet på sitteplasser i kinoene'

Av dette på komm. kinoer

Tallet på ståplasser'

Av dette på komm. kinoer

411

170

25 950

22 517

3 771

3 206

120 316

71 774

9 952

4 998

452

179

26 595

23 199

4 122

3 557

125 770

73.528

10 680

4 908

462

182

26 461

22 816

4 167

3 547

128 317

73 409

10 503

5 004

1 000 kr. 1 000 kr. 1 000 kr.

Spilleinntekten 51 816 51 165 50 350

Av dette : a) spilleinntekten ved komm

kinoer 45 233 45 307 44 141

b) spilleinntekt av norske filmer 3 515 2 133 2 382

Skatt til staten på inngangspenger * 18 500 * 16 500 * 15 000

Filmleien * 9 327 * 9 209 * 9 063

Av dette for norske filmer * 633 * 384 * 429

Lokaler hvor Norsk bygdekino viser filmer er ikke tatt med.


Riket

Fylker

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder.

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal .

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag .

Nordland

Troms

Finnmark

Tallet på tilskuere

satt i

forhold til tallet

på plasser'

49

Tilskuere pr.

innbygger2

220 9.3

260 13.4

128 6.5

504 20.3

103 5.8

78 5.3

142 9.4

294 11.0

247 7.6

194 4.8

354 7.9

423 11.0

130 4.3

409 15.4

68 3.6

140 5.7

233 8.3

104 5.6

112 5.1

280 4.0

210 11.4

Gjennomsnittlig

billettpris

Kr.

1.64

1.33

1.49

1.88

1.38

1.41

1.69

1.49

1.39

1.82

1.45

1.60

1.42

2.06

1.43

1.51

1.82

1.41

1.47

1.43

1.37

Nr. 3.

Tabell 12 b. Kinematografene. - Fylkesvise oppgaver over tilskuere pr. plass og pr. innbygger,

gjennomsnittspriser pet billettene og spilleinntekter av norske filmer i prosent av hele

spilleinntekten i 1950.

Såvel sitte- som ståplasser. 2 Innbyggertallet 1. desember 1950.

Spilleinntekten

av norske filmer

i prosent av hele

spilleinntekten

4.7

3.3

4.2

7.3

4.0

4.6

2.1

3.0

3.2

2.9

3.3

3.7

2.5

3.0

4.2

2.5

4.4

6.2

3.6

2.8

3.5


1953.


Tonn

2 761

3 499

8 644

14 394

17 557

13 254

4 098

6 353

7 959

8 875

10 730

11 554

11 171

10 238

50

Meieridriften i 1952.

På samme måte som for tidligere år er det også for 1952 gjort et sammendrag

av de månedsrapporter som har vært innhentet fra meierier med selvstendig

drift. Rapportene omfatter innveid mjølkemengde, retur av skummet mjølk og

myse, produksjon og lager av smør, ost og mysost. I 1952 var det i gjennomsnitt

258 rapporter for hver måned mot 266 i 1951.

Månedsrapportene skal foruten driften ved hovedmeieriet også omfatte

driften ved de underavdelinger og mottakerstasjoner som er tilsluttet dette.

Det er bare noen få og ganske små meierier som det ikke blir krevd rapporter

fra. Mer enn 99 pct. av den innveide mjølkemengden i året kommer med i månedsrapportene

når en ser bort fra mjølka til kondenseringsfabrikkene.

I de tilfelle da en rapport kommer for sent til A bli med i sammendraget

for den enkelte måned, har en supplert oppgavene for vedkommende meieri.

Når rapporten senere kommer inn, blir månedssammendraget korrigert. For

enkelte tall stemmer derfor ikke dette sammendraget med direkte summering

av de månedsoversikter som har vært offentliggjort i Statistiske Meldinger.

År

1927 ..... .

1930

1935

1938

1939

1940

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

Mjølkemengde og produksjon etter månedsrapporten.

Innveid

mjølkemengde

Tonn

309 741

349 459

489 658

687 756

766 733

625 285

341 939

562 314

641 927

723 757

875 059

977 454

995 733

988 567

Smør Magerost Feitost

Tonn

2 588

2 483

2 568

1 998

1 823

1 932

783

942

1 106

1 499

1 620

1 696

2 015

1 409

Tonn

4 383

5 560

7 439

8 693

8 331

6 447

1 128

3 440

4 330

5 435

9 330

12 483

13 788

16 565

Produsert

Kasein

og reveost

Tonn

1 331

1 209

1 375

2 983

2 609

1 793

270

951

1 328

1 585

2 582

3 228

3 182

3 096

Geit- og

flotemysost

Tonn

3 117

3 472

4 448

5 438

5 739

4 680

1 440

4 337

4 692

5 003

8 458

10 789

12 669

12 282

Mager

mysost

og prim

Tonn

2 757

2 185

2 235

2 078

1 872

1 617

410

560

856

1 732

1 504

513

531

429

Fullstendig sammendrag av månedsrapportene ble gjort første gang i 1928.

Til sammenlikning summerte en årsoppgavene for 1927 for de meierier som hadde

levert månedsrapporter i 1928. Tabellen foran viser innveid mjølkemengde og

produksjon for Arene 1927-52. Innveid fløte er regnet om til helmjølk.

Den innveide mjølkemengde etter månedsrapportene var 988 567 tonn i

1952 mot 995 733 tonn i 1951, altså en nedgang på 7 166 tonn eller 0.72 pct.


Nr, 3.

Sammenliknet med årene før krigen var den innveide mjølkemengde i 1952

43.7 pet. større enn i 1938 og 28.9 pet. større enn i 1939.

En sammenlikning av mjølkemengdene månedsvis i 1952 med de samme

måneder i 1951 viser at den innveide mjølkemengde i 1952 var mindre enn

1951, bortsett fra månedene mai, juni, september, november og desember.

Innveid mjølkemengde i tonn, månedsvis 1946-1952.

Mined I 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Januar . .

Februar .

Mars . .

April . .


Mai

Juni

Juli

August . . .

September .

Oktober . .

November. .

Desember . .

36 185

34 022

39 265

48 059

59 710

60 141

58 478

53 039

48 085

45 277

40 325

39 728

45 030

39 526

47 684

58 325

69 230

71 271

65 306

57 401

52 493

47 274

43 007

45 380

47 357

44 569

53 816

69 289

79 563

81 709

71 413

64 275

57 145

51 522

49 947

53 152

57 232 70 888 71 868 69 508

56 310 69 027 70 387 68 338

69 726 85 259 82 427 80 695

81 259 91 597 97 246 91 047

95 651 106 125 105 059 107 794

95 055 106 628 109 401 109 476

82 939 95 188 103 238 99 265

78 179 86 924 89 381 84 898

69 433 76 746 74 421 76 828

63 435 65 136 68 539 66 473

60 376 60 186 60 208 62 516

65 463 63 750 63 558 71 729

Sum . 562 314 641 927 723 757 875 058 977 454 995 733 988 567

I noen fylker ligger den innveide mjølkemengde i 1952 høyere enn noen

gang tidligere, mens den i andre fylker viser nedgang i forhold til 1951. Den

relativt største nedgang viser Akershus, Hedmark og Oppland fylker, mens

Telemark og Hordaland har størst oppgang.

Innveid mjolkemengde i tonn, fylkesvis 1946-1952.

Fylker 1946

1947 1948 1949 1950 1951 1952

Østfold 37 324 40 584 41 998 51 817 55 188 58 153 58 883

Akershus 123 603 135 197 143 406 166 788 182 355 189 298 186 406

Hedmark 45 961 54 394 59 707 67 931 73 138 77 131 73 825

Oppland 44 618 52 519 60 982 72 571 83 156 80 612 77 215

Buskerud 19 671 20 940 23 689 29 348 36 509 38 067 37 895

Vestfold 24 041 25 357 28 663 35 074 40 341 41 110 40 951

Telemark 15 292 16 728 18 778 22 871 27 991 28 576 30 169

Aust-Agder 5 123 5 122 6 120 7 939 9 879 9 904 9 732

Vest-Agder 11 723 12 199 14 918 19 311 23 069 23 480 24 102

Rogaland 83 757 94 872 107 356 124 491 134 717 137 616 137 495

Hordaland 25 868 29 317 36 649 45 196 49 388 46 621 48 861

Sogn og Fjordane 12 350 14 836 19 397 26 309 29 026 28 220 28 659

More og Romsdal 29 932 37 233 44 719 55 777 60 451 59 509 59 980

Sør-Trøndelag 28 877 35 682 46 203 57 386 65 574 70 376 69 203

Nord-Trøndelag 27 845 35 501 36 952 45 987 50 941 52 107 50 381

Nordland 12 239 15 629 17 438 23 456 27 745 27 478 26 700

Troms 14 090 15 817 16 782 22 712 26 391 25 569 26 044

Finnmark 95 1 595 1 906 2 066

Riket 562 314 641 927 723 757 875 059 977 454 995 733 988 567


1951 52

Produksjonen av smør gikk ned fra 11 171 tonn i 1951 til 10 238 tonn

1952 og produksjonen av magerost gikk ned fra 2 015 tonn i 1951 til 1 409 tonn

i 1952. Derimot økte produksjonen av hvit feitost fra 13 788 tonn i 1951 til

16 565 tonn i 1952. Produksjonen av geit- og fløtemysost viser en svak nedgang

fra 1951 .til 1952.

Meierienes lager var ved utgangen av 1952 oppgitt til 158 tonn smør, 3 222

tonn hvit ost og 494 tonn brun ost mot henholdsvis 115 tonn, 2 000 tonn og 367

tonn ved utgangen av 1951. Den største lagerbeholdning av smør hadde meieriene

ved utgangen av juni, av hvit ost ved utgangen av juli og av brun ost ved utgangen

av september måned.

Maksimalprisene på mjølk og fløte i utsalg gjeldende fra 17. desember 1951,

ble forandret 2 ganger i 1952. Fra 3. juli 1952 ble utsalgsprisen på helmjølk og

skummet mjølk satt opp med 2 øre pr. liter og for kjernemjølk og skummet

kulturmjølk med 4 øre pr. liter. Fra 1. desember ble utsalgsprisen på helmjølk

og uskummet kulturmjølk satt ned med 11 øre pr. liter i forbindelse med økte

statstilskott for å holde mjølkeprisen nede.

Maksimalprisene ved salg av smør og ost fra meieri til detaljister og store

forbrukere ble endret 1. januar og 3. juli 1952.


10 1940 1 6/ 0 1946

Kr. I Kr.

4.10 Kløvermerket meierismør

3.60

5.35

53

Maksimalpriser på mjølk og fløte i utsalg i 1952.

Prisgruppe

Helmjølk

Uskummet kulturmjølk

Skummet mjølk

Kjernemjølk og skum. kulturmjølk

Fløte med 10 pct. fett

Fløte med 20 pct. fett

Krem med 35 pct. fett

3.75 5.00

3.35 3.90

2.55 3.10

2.45 2.90

2.35 2.90

2.05 2.30

2.40 2.90

2.05 2.30

1.80 1.95

1.50 1.75

- 1.45

2.95 3.35

1.55 1.60

- 1.20

2.30 2.30

- 3.50

- 2.45

- 1.60

3.65 4.80

Fra 3. juli Fra 1. des.

I II I

Ore

56

61

26

31

195

350 -

595

Ore Ore Ore

54 45 43

59 50 48

24 26 24

29 31 29

190 195 190

340 350 340

575 595 575

Til disse priser kan gjøres et tillegg av 5 ore pr. flaske for mjølk og

fløte som leveres i flasker.

For sterilisert fløte med 10 pct. fett levert i V, I. flasker er maksimalprisen

72 ore pr. flaske.

Meierienes priser for salg av smør og ost 61 detaljister og store forbrukere.

Off. godkjent gårds- og fjellsmør

Sveitserost, helfeit F. 45

Edamerost, helfeit F. 45

feit F. 40

Gaudaost, - ' helfeit F. 45

- , halvfeit H. 30

Nøkkelost, helfeit F. 45

- , halvfeit H. 30

- , kvartfeit K. 20

, mager M. 10

, mager M 0

Normannaost, helfeit F. 45

Pultost, gjæret

Kjernemjølksost

Gammalost

Hvit geitost, helfeit

- , halvfeit

- , mager

Ekte geitmysost, helfeit F. 28 .

Gudbrandsdalsost, helfeit G. 35,

Kløvermerket

Annen G. 35 .

Blandet geitmysost, helfeit

Fløtemysost, helfeit F. 28

, halvfeit H. 20 . . .

Mager mysost

Prim, vanlig

Karamellprim

Gjelder for kløvermerket vare.

Børsnotering

2/2 1940

Kr.

3.15

3.15

2.35

2.15

1.85

2.20

1.85

L50

1.30

2.75

1.35

2.10

2.25

1.55

0.85

Maksimalpriser

Nr. 3.

31/7 1950 18 /, 1951 V, 1952 3/7 1952

Kr. Kr. Kr. Kr.

1 1

6.60 6.60 6.60 6,60

6.35 6.35 6.35 6.35

3.90 5.20 5.80 6.10

3.10 4.10 4.70 4.95

2.90 3.90 4.50 4.75

2.90 3.85 4.35 4.55

2.30 3.00 3.50 3.70

2.90 3.85 4.35 4.55

2.30 3.00 3.50 3.70

1.95 2.60 3.10 3.20

1.75 2.30 2.75 2.75

1.45 1.95 2.35 2.35

3.35 4.20 4.70 4.90

1.60 1.90 2.30 2.30

1.20 1.50 1.90 1.90

2.60 3.65 4.20 4.95

3.50 4.35 4.85 5.05

2.45 3.00 3.50 3.70

1.60 2.05 2.50 2.60

4.80 5.95 6.45 6.75

3204.10 4.40 4.60

3.10 4.00 4.30 4.50

2.50 2.90 2.90 3.80 4.15 4.35

2.35 2.55 2.55 3.20 3.45 3.45

1.75 1.90 2.05 2.50 2.90 2.90

1.10 1.10 1.20 1.45 1.80 1.95

1.05 1.05 1.10 1.35 1.70 1.70

1.40 1.40 1.15 1.40 1.75 1.75


1953. 54

Innførsel av meieriprodukter 1933-1952.

År Snuff Ost

Kondensert

sukret

mjølk

Kondensert

usukret

mjølk

Mjø1kepulver

kg kg kg kg kg

1933 66 075 88 625 444 61 230 45 274

1934. .. . .. .. 1 922 98 320 42 46 671 26 323

1935 2 441 115 352 17 680 61 289 8O923

1936 100 122 672 7 127 12 387 16 348

1937 15 195 119 45 484 40 080

1938 36 236 122 – 267 40 032

1939 86 294 746 10 4 204 39 677

1940 900 117 815 4 938 43 774 8 546

1941 101 124 819 11 240 31 907 173 132

1942 950 528 382 327 44 18 121 163 208

1943 3 055 802 441 076 156 985 1 920 238 109

1944 4 598 787 794 046 241 211 167 850 911 909

1945 7 677 222 2 841 546 758 815 1 986 340 2 045 168

1946 1 214 546 607 645 – 2 841 125 271

1947 411 254 778 14 163 91 389

1948 664 214 834 917 296 10 049

1949 – 296 919 – – 25 508

1950 – 94 312 4 514 – 9 041

1951 – 54 037 – – 37 050

1952 – 565 106 – – 2 025

1933...

1934...

1935...

1936...

1937...

1938...

1939...

1940...

1941...

1942. . .

1943...

1944...

1945...

1946...

1947...

1948...

1949...

1950...

1951...

1952...

Smør

kg

410 252

247 978

188 758

192 152

200 786

815 421

56 799

21 820

1 612

5 000

8 574

700

1 155 291

623 220

4 314 598

2 832 297

1 990 659

Mysost,

geitost

kg

168 797

183 126

179 994

193 179

225 875

205 152

226 835

34 927

833

1 843

5 263

33 986

63 846

78 771

91 967

108 514

185 993

Utførsel av meieriprodukter 1933-1952.

Annen

ost

kg

1 563 493

1 826 128

1 256 643

1 351 442

1 456 032

1 447 038

1 572 407

612 356

1 293

3 288

12 339

55 029

194 063

510 517

843 233

1 095 035

1 040 928

Sterilisert

mjølk

kg

1 243 113

887 954

774 685

1 037 564

1 412 277

1 178 198

1 249 163

433 564

5 751

Sterilisert

fløte

Kondensert

sukret

mjølk

Kondensert

usukret

mjølk

kg kg kg

75 921 1 806 039 62 553

54 403 1 429 151 49 192

55 690 2 056 079 80 430

52 740 1 749 659 63 577

59 494 2 277 061 29 923

64 443 2 788 591 60 257

57 081 1 973 671 81 978

12 060 339 304 71 499

44 320

73 089

150 9 419

186 96 41 408

116 95 434

765 719 58 633

36 422 14 159

40 29 196 10 691

88 253 718 21 979

Mjølkepulver

kg

1 173

24

47

295

6 653

14 820

36

80

400

30 926

9 542

17 516

11 219

2 000

10 500

På de folgende sider meddeles et tabellarisk sammendrag av månedsrapportene

for 1952.


5

•rt t : 'd rd • rd rd • Fri rd

• r. • I..

(1, •OP • P-SE •OE •OE

. 4 • ,.0 • rg • 41

ce ..,..) i.-i • -4-, ;,-1 • -4.. F. • .4.., r..4 •

t4D ,-.1 0 m ,.... 0 rn ,-. 0 a) .--, 0 rn

ca -, ,...., at ... ,.._, ce..

0

‘.n....,,,...n..,......./.........../,n....,.......,.....n./

7.$

(i) .

E

ci)

rd


tAD . „ .

;-,

o 0

• ce-:1 40 -73 " :-7e,-a

741 751 •.

rd

a)

.

ci)

E rd • . .

k to g • •

E •

CD

•.

CD

CD 0

rn

0

C1)

•ri CD C/)

0 .

k 0 :

E

1,-. •

o E

-IS CD

an rn :

..p

,-,W .

a)

.-W

a/

w E

..r•-,

-P . 4-,

,-,•_-n • -P

Fririil ;.-.1 •

• ;4

O CD • CD

ND

*E


(D • CD

A-I

CD i•zt 7-1. I) e-W CD

• ,-.. • p-i rg Ts; ,...

;.. o

• cd ..--, a)

cd

•-, O i.”-:4 E ..=

a)

• .

- 0 .-

1••••1 H

E--4

•,•-, a) • ci)

O E •

CD • ci)

s...,

0 'Zi 7.4) ,-W c)

.,.., 715 ,14 75 ,..4

;•.,

0)

cd •r•-,cd

. .4

0 ,

4:

Ca)

.. ...4

Z

rr.i E.n.i Fi

: 7:1 73 :"ci 73 : :

(i) • 7-.)4 E • ""c5 E• o E . E

- mg mg • mg •

. • ,•••,n••n•, • 6...v....I • ,•nnn••,•, • ,....,••nn,


.

. • I • ‘n • I • • I

. • r-1 c- • I • ,--1 C- • ,--1 t-

. . 10 -m • p..-1 t--- • LO cn • eD cn

. • CZ c= • LeD cn • Cn CZ • c= CZ

. • ...-1 ,--1 • CTz CZ • p•-I ,-.1 • ,--I ,-.1

. • m-I r...1 •

. • CT) • CZ • • CZ

. • cn • CZ • cn • • Ct

• • CZ • CZ • CZ • . CZ

• • C,'D • Ot • GeJ • C'e'Z

• • I I • I • I

• • •••••1 C.•• • ,••••1 t•-• • ,•-I t"..• • i-1 t•••

• • it' Cl'J • 10 CO • 10 C.,'J • IfJ CeJ

• • CZ = • CZ CZ • CZ CZ • CZ CZ

• • r.i r. • r. r. • r.i 1....1 • 1..4 r.i

• :

• e40 • • ND • • bo • • tu0 •

• ,14 • •,ng •• pg • •,••• •

• t43 • • tal3 • • • • ND •

• ,•.W • • • •,-W •

CID (= Ct N

t- -p

,-.4 0 cg)

c.1 cg) co gn co m.4 m.4 Cl C:) Gil CO m Lc

•44CC t`.• IfD

CO

co t-. cA cez rri GO CO '44 10 '14 1`n 00 1.0

G,1 Ct r. CeZ onI C,D r•••I r•••4 C)

'TIM

co I-I

,d4

C= 0 00

CM '41 I'. Ct

a, N t- cf.)

0 t- ,th

CO ,--1

gm t-- eD I-- i.-I

cO CZ GM

00 0 N (X)

4)

cON CO N '41 c0 10 Cn t- .1 1 ,V cO c- ,...1 C/

t- cO

esD 00 CD cn ,--1 00 t- ,V 1.0 CZ C.- 00 IC t- ri

cd N t- .--4 c- ,f, ,..-t rri

N 4= VD CC)

C‘t 0 '41 G,1

M rri IN 10

c-

PT-4

CAD

cO 0 0

Gt 1...4 C.) 00

0 00 r•I 00 00

'II CM co

00

i••••1

GM CD t-. Ct 1-..• t'w 10 ,t1 114 CK) C\1 CI CCD

C.C, Ct Ct Cit Gt 00 00 "4 1 t•• Ct "4 GA 10

G'l Ct ir4 la CC) ,i 'II

t .. 'TIN CID "44

0 ci'D CD 0

la CZ 1-•• CC)

Ct N41 N

CO rri

It".•• ,•••4 co 01 `.41 10 00 00 00 CIO P-4 M

e0C,DCZcO0000CZOc.OQP•00c:n

N L-- r--4 00 N c-

,14C'et

t- 0 CZ

Nco Lt-

10 ID 10 Gq M CD ,f 10 Ct la Ot Ot CD

la CZ Ct 10 CD 00 CZ ,V Gq cr) LC 00 c-

Cq 00 ,--i GO co ,--1 Gq Ct

1-CD 10 C'eZ `ttl 140 Crz 0 t- ,I4 c.0 cX) r-f N

L ) ,tI C.) ,V ,-.1 CZ CZ ,14 CO N IN CD t'-

N 1.- ,--1 •--1 CZ CZ ,--1 GM cn ,--1

N "41 '44 '44 N. 00 t.• Ct N cO N c:::, N

cO Gn CZ ,t1 u"J 00 CZ ,ti VD CZ N CO C-

N CZ ,--1 cn .-..4 ,-.4 ,--1 N

CO Gn CZ 4..4

c C t--

8

c.,

,--1 N cO

C,'" N

•itti N t- N t- cO 00 00 ct0 Ncn ,t 1 e0

e) .14 CD cn P-4 (It r•• Gt la •-. to tn 1.0

G•q 0 ,•••i t• eC) ,--1 N Cn

0

CD M OD Ot

r•-I 00 0 CM

la lit Gq '4

N N cn

cO .-.4

C.)GN

rnI

et ,ti -t4 C..;) la ,...1 00 '114 CA C:::, "..* ICZ 00

10 10 Q, Cet IN ,::::, t... t-- t-• n44 VD i-i 'eti

Cq '44 .....i ,..-.1 CO ....-1 Ot r-i r-i c= 1..0

00 t•• 10 C.,

CX) N cO i••••1

CZ Cq

NI* r. Gt c 1-1 00 0 CX) la ,t1 ol

ìc

C:) C, C, "IiM r."I Nd4 G,1 G'l CI r. t. la CX)

Ct ir4 M co ,t Ot '41

CO C,1 C:) 1a C;) Cn C;) CC) CI VI I'. CA CX) '

N N t- co r••4

N la pri 'P.m t--. r•n4 10 rr4 N VD ,c)

t- CX)

cI t•• ot

ka

t — r-4

ct 1-- co

1-n Cn N ct

N t- 00 r.i

t-

p.,4 VI 0 Ct C.. 10 [.... r•••1 CO I'. CD C) CI

er) CI C:) 10 C,1 CA C;) Nii C'I `d , C.. CD 0

Cn1 CA r...I -r-.1 CZ, ri CI tr•I N irl fri erl

u0 N to cn

t- 0 .--1 GN

,CM GM L-- c0

CA 00 N ,••-t

0 C,1

E

rj

it.n la 0 00

CO `Zil M 00

10 r•••1 1..4 C,1

I '41 CZ ‘44 ,-.1NNN(MNNN0

cO CZ ,V ,••••4 CZ Cn t•-• Gn (= 10 CZ 1--

N ,-.4 00 •Itt4 r...I t••••1 C)

55

Nr. 3.

, n•••n••••nn•,•••••••••nnS


4. be,

• • 4. 4. • 4. *P. * ° . • • • 4. -4.

-

.

• . • -4., • • 0

.,... , . r4

. :1...

a)

Il

a) 4, ,73 . . •,-.

c) :t4 4), tr. tj • • • • :4 71 1) r•-i• • • 7:1...... p•W

....., 4-54• 7.1 .4. '14 i> '-' ,, to . • to ,, ,) `t>1 gl,. 0 0 j.), 0. . o

-a 74 74 -8 "-Ica "" t> ca .4, . —1 0 ".4 a34.. .- ri .15 pci "-I ck) 7:3 4:1 • 11 +gm

• 41 XI ”0 -0 . .c1 , -4 a rn , • ,4

4,

4:1 ,..1

,_,,....., _..____s E re,

.... r4 +. ,..............., • • `,.......,......„....., • -- o

.4. CC5 • CI CD

c1C3 e

4.

k

ra 4. 4. 4-, , .t..1

w

0 • • ,,, ,--. 0

0 0 .4., 0.1. ce -... 4) ""0. 4 . •

a) a) 0 0 0 .4z ... .. k

zi E 4., cd (I) re co cl) (.4 s. xi TR .a. . . . ,..„..., pa

. pc1 a) o

71 p.4 pi o . ;_, 0., ••••I ce ra ,..,

`,e) 8 . 0., (i) o

cl)o - 114 7.1 "P tij E PC1 (1) El 1" " .1; 5 t Ei '?., J! El

0. 7:1cd GI 0 '5 - .3 ad -P

w W c.,, Z fa.40 riô COp'34) 'cs5 r74

41 CO

CO I CD CD 00 C> CO CO CO 01 CO CD I r.

r. Ut c- CO C CO N kO,--1(z

• r. 00 CD 0) CD CO CO ',I.' CD 09 GO ,V CO

Ut r.; 0 CD C> Ot OD CA CD CZ CO

r. r. CD 01 CO r. CO 10 cq

N csD N VD C) ,-, 10 0

LO CO 01 C Cs) N

CZ N LOCO

CO

LO

CO

r- CO cq cq 4.0. CO ,f ,iq eD CO

• az c) CO op CO I- Cg di CO

In N CO CO c- CO CO c- 10

CO

t-k vtl r. 00 0 01 L-- in t- t- t- N

in ct c0 di CO CO 0) 0 CO ,--i 0

,-, ,-.1 CO00 0) di 10 10 CO rl

, .1 CO I 00 ri CO ,--i ,..-4 t- C- 00 10 t- 1 rcqk

01 CD t- ltt Cn ,11 Ut ,V ,, ,V 00

• (;) CO 09 Ut 09 Ut Ut

0 in N 0) GO C) CO

N COCOCO

p-i

-di C) 0) Cg 0) C- C- CO CD CO

C- cock c::),--iNvD0)10 N

= I-I ir- ceDo0c.ONNODN

,-1 0) Ot Ot aD oo oo ,....1

CO 00 ,....1 ID Ot ID CO

CO NLOCO

CO

CO

-di C) I Cq 00 CZ f• CZ Ot r1 ri ,t4 !IV c.1D CD

09 COt- C- 00 CD CD 09 ,t t• ,t f• 00. C)

,...1 ,t IM ,t c.0 cit 0) CD di c0 00 r- t- VD

t. ,. ut aD r- QD cf> r. Ot C>

r. 01 09 09 09 10 Ut CO ri

ri Pr

CC)

CO

N

I

in 0 CO r-i 0) 10 C) -di 0) N

COCO -di CO c- -di 10 c- ,-, CO

CCO 7t4 10 0 CO (= CZ CO CZ

rrf

r-i 09 P-1 t- C.0 t-- CO

Ct (;) ri 4t "0 CZ Cn tn Ot C)

C9 GO C> CI C9 Cb r. Ut Ot QD C9 t- C> r.

c.f") c**) N CO kO 0 kO t- cs> Cl

eit cez c,1 cc) C,1

,--I 0 )0 CO di CO ,--1 0) r- 10

N ri CO c= CZ In ,--1 r- cz c)

© (= cq r- CO c) (:) cm cm lo

CO CZ ..1.1 ut r.

C> t- ,1.1 Ut C> 00 CO

t- COt.- ,t1

CO

CO

0)

00 ut Il QD Ut (1010 C) r- c) m r- c)

rri Ot

CZ Ot Ut GO P., ,f ,V Gq r- aD c- S CO N t- (5) CO C> CO c-

05) r- c) QD 00 Ot CS> 09 ,t CD 10 GO CD r. C r- CO la 0 t- N CO N

"di 0) 10 cf.) 0 0) c.CD Cg 0)

CO r-I 0 in CO •cti to t- lc

,--1N - © 01QOO

Itt enc) co cq t- N

Cg

,-, CO CO et

N

CO

,t4

CO

COOt r. ,t

Cq

• c- I c.0 00 C- 00 0 in ceD c0 0 I C>

C)0 0C> 00 r. Ut et 00 01 CI Ot C>

CD 1ut et CA GO ,t 00 09 00 C) CD Ot

00 4> Ot 01 ,14 t- ,V QD Ot OD

09 CI r. 4t CI CA r. aD kO , V

01 01

CO

r-I

t-- CD cA r. C9 GO 09

r. C> ut kO CD ,t t-0101 C9

CO

CO tn COc:) lo cl co

t- C5') ce'DNNONON

CO CO r. ut 09 t- CO 09 t-

CO

CO

CO

CO

C9 C9 0 ©t '41 N

c.0

CI 01 r.

pri

,V C9 I r. ,t 00 CD ut et et CA C> r. Ct Ot CD

GO t- (> Cl QD Ut QD CD r. C2) ot01 IL-• et

CI r. t- ut 00 QD CI Ut Ot C) Ot eti Ut

CZ CZ C. ,V tn fn Ot C) QD r. GO r.

C> CD C) ut 00 09 r. CO tn CO

Cq C) Cq CD r. Ut ut r. C>

GO 10 (:) 09 CO t- 09 CO

COCOCOt-CCO OICO

r. - CO CCO

NCO t- 7ti

01 cq

LO

CO

CO

LO

N

r. 09 r. C>•Ct ,t CD

09 ,14. CO CO .Q0

t- Ut CD 09 cn CO

r- crz cq CO 10 r.

r. C- 00 QD 09

CO rri

CO

• CZ I 00 C- I> ut crD cC, di t- Cg r. 10 CI 01 CD C> co oo CO 10 10

C> CD CD 00 Ut cn ct C9 Ut t- QD QD 00 00 c.0 10 -di GO GO Cg 10 N

.‘eti 00 I) r. t- Ct r. QD Ot ,14 ,t ut r. Ot C) LO C C) 00 0) 0 01 C- (X) CO

00 00 CD Ut QD Ot CA r. 00 00 Cq ,? Cq CO N c0 a> Ot VD 10 I-r.

10 00 ,t QD Ut ID r.

01 CD ut r. et .cti ,t

QD r.

CO 10

et 00 I t- ,t QD r. CD r. ut C9 CA 00 C> 09 Ut LO

CO 10 CO GO I-

ut r. CD C9 ,t ut ID Ot C9 et r. r- OD C> ,t

t- GO CD -di CO CO N C N 00

t- t,. 0 r. L-- o c= 0 CZ

CO Cg cz CO CO

c.0 00 C't kCcn 01 ri cq t- CO CO 00 r. 09 CO CO et

QOl

LO Ot CD t- CD Ut CO CO

CO

CO r.

• CO I 00 ,t COCO r- r- CO r. C> Cq 00 CO Fri t- 0) c- diLO N CO

C) CZ CO GO r. C> r. r. CO CD CO CO r. C> 00 et

`,1.1 CO N

CO v)-d100vDcON=i-ict00 00=

CX) C'l CO t-- CO (;) co cl LO

C) 10 CO CO N C) GO CD r. 09 r. oc CO CO cq t- CO

C9 Ot 01 COCO Ol

cq t- cq () CA QD CO

• r. ut Ot

r.

LO

CD

CZ CZ I t- ut CD ut ,t r. CO Ut CO t- ut 09 r. Ut Ut

CD r. GO CD r. CO Ut CO CO CO 00 CA Ut C9

Ut

CO 00 C> 00 r. Ot r. 00 0 t- 00 CD egD r. Ot ef rl

CO c) r- CO 09 GO r. 09 t- r. C> CD r.

ri 10 CI ut ut Ut CO Cl r- N

10

CO

C> 09 C9-00 00 G0 t- Ot CA Ot QD CD C> 00 CO 0) c- 00 di -di di CO N 00

Ot 00 GO r. 00 CD t- Ut r. r-. CD r. r. It-

CO t- LOCO di

C9 Ot Ot r. CD ,t C9 r. t- I> ot r.

0 t- 0) t- 00 CO

t

COI CO CO

• c‘,D N Cg GO N 0) ceD N I10 -di CO CO (7) CO Ut CO CO C> I CO

C9 c0 oo oo (> 4t r. 00 C- Ut 4D CD CD 00 00 di Ut r. t- lit

C> C,1 c= CO C> diCr)01GOCnr-i0 ceD Ot aD c:, r- c) m la

ri ut ri CD C> CD Ot C- Ut Ot CD CD 0

LO

Ot Ut Ut CO Ut CO

r. Ot C9 .. CD 00 r. t- et ot

r-4 cq ,t ct,u!D ,--.1 tcl

• 10 01 00

,t 00 CA 00 CD ID Ut ut r. CI ut Ut ”. 00 CD I CD

C> ut C) 00 Ot C) 00 t- ut r. Ut Ot I> t- i Ot

C- CD r. to r. Ut 00 t- ,V ,14 C9 t-- ,V ut CD r. 00

1000 01d401c,tc.e)c-00

e0c.ONCDCDVD,-4

CO CO Cg 00 c0

1953.

56


17) 7.) -cd TIe d V-gd

•41 p0 4:1 E 12 • :4

.....,..-,....„--,.........„--......, 0 . ,---, +. ,---,,,---.

rn • 4.

g '70

.7.

k

O . M

M

0 0

r. r.,-. 0 Pn1 04.073 -...

. 00 ;.I

CO CI, 4. cd cp cd 02 (1) e .R .r CI) o

$.4 4.. ).4 VI 7:1 ...W pl o 0 $. .

o 15 ce o o ,4

,.. - -,P F. .0. --å

1.4 rnI CD . ' ,.., ci)

El "C/ ce Q 0 g - .--. ea 0 -rn

w x W Ç.,. Z Z P-i cz


0 1

N 00 CO ut N I Ol Nt1 1 N riCtUtC.C, ••.1 Oe)00

N

cd

N 10 00 N t- t- N

• ri CO Ct

N

em

r-1

r-1 N

.... • • •

• • • .

ell)

.4

.. 4-. .1... • ''''

. 4. . • 4. .4.. • • 0

. CL) , , • „ ,.

. 4. -5' -4..

4"3 4.. '5 .... 4) •.-. _ .. ,- • •.4 ,,_, ..P

P4

,

. . . .;+.,_ 'al

F.4

• - ...c$ ,77., 4! •• :.w

CD 0 • "., 0 . . +r;3 . ,- ,(1- ,) , , 3,

412:;1 0

• -... cd .... ,--. • ,..W

""cr) cd - a) cd 73 cd P. "I° 7.3 ce 6'

. ,.w. 4.

:B. pcl a› ,c4 .

• 41 43 r0 ..0 ..0 ,.c:1 ,4 Fli +al' • 4 • 41 ce E t.

..... ,..,,,....,,,_—_____, 0 ....... i.., —____ . ,..„„,..,,, • . c) o

-Tz

. _,.. cd • e rn k 4. 4. r..1 $.1 0

0 • 4r/2 W

.r.• • C)

CD ... • al 4. 0 0 0

;•• I . r.• 4 o

0 0 , E 7e14-. 1-.). 4-.. o ,,/.,1

GI) cu k

aa ,-, 0.1 A. ___ cd 7) cd cn 0) 4:1 0-

0 ' 02 • . al s---- ,d p. 0

,u. ,-W Eoo 2 ,:)„ , t>.) (3.) p„, 0 g..i

- 4,- cd 0 z ,-w ;. -4 t) E rt:), _0 El ' It., re 5 a 5 a rA .p., --

o o z .r, .. El

0. MI d ee . 0 0

00 41 C, Z Z P-1W C.. "1 0 C4 g w c.. 4., P-1 cD

-

eH co I t- CO cq co Cq CD ut I Gt

p-1 I-- 0 e.0 ot 0 GO NN

rr-1

I Cl.• I-- to 7t1 G9

OD 00C 0 c0

N

CO

00 CO 00 csD N1.1 Ct cO Cq VI CO

ut

• CO I t- 01 0110 10 CM !,14 C) Cq 01 C= NO

t,- 00

NPN

do, cq

do —1 c--NctO

G\I ri

1-1

1 o N 10 N. 1 co 1 c- 0

CO N 10T-1 N cO CM 10

Nti --

I 00

00 • C 09

,t1.1

N CC

t--

Ce

NP 1 )0 cO 0 0 4.0. c0 N1.1 c- N14 ID NP

N N cf2, N1.1 IC 10

6,0r-1 1-1

• C)

CID n1•1 Ut it) I

• N Cet

r-I r-i

r/2

COc0 INGOOCt ,-, 10 I= 1 CO

1-410 Cq t4 CO

N 10 ri

Ot

• NI•1 Nti 1O N14CO

t-10 C4

oq p -1 -41 r-1

P•1

CO 00 1 00 00


59

Hosten i Norge 1952.

Nr. 3.

I Statistiske Meldinger 1952, nr. 11 side 283 flg., er det tatt inn en foreløpig

oversikt over hosten i Norge etter Landbruksdirektørens meldinger om

høstutsiktene. På grunnlag av arealoppgaver fra den representative jordbrukstellingen

i 1952 og meldinger fra jordstyrene om høstutbyttet, har en nå foretatt

den endelige beregning av avlingene.

Tabellen nedenfor viser beregnede tall for høstutbytte for rikets bygder

under ett.

Areal i

1952

dekar

Avling

i kg

pr.

dekar

Beregnet avling

i 1952

Tonn 1 000 f. e.

Pet. av

middelsår

Kvalitet'

Høsthvete 4 751 239.5 1 138 1 138 97.3 3.3

Vårhvete 200 569 191.7 38 448 38 448 85.1 3.0

Høstrug. . t. • 2 792 232.6 649 649 99.1 3.4

Vårrug 2 449 192.0 470 470 89.1 3.1

Bygg 640 279 231.0 147 911 147 911 90.3 3.4

Havre 801 565 201.1 161 161 134 301 83.4 2.9

Blandkorn 32 732 231.0 •7 560 6 873 88.0 3.0

Erter 3 573 194.0 693 693 89.6 3.0

Korn og erter i alt 1 688 710 212.0 358 030 330 483 86.8 3.1

Potet 579 473 2049.3 1 187 491 263 887 93.8 4.0

Fôrnepe 43 224 4205.7 181 786 15 149 89.0 3.8

Kålrot 78 922 4 199.0 331 393 36 821 93.4 3.8

Fôrbete 26 390 3 055.2 80 626 8 958 62.7 3.8

Fôrmargkål 16 247 5 026.1 81 660 9 073 92.1 4.2

Gronnfôr (tort) . . . . 118 728 505.6 60 030 24 012 93.0 3.7

I eng på dyrket jord . 4 721 889 549.6 2 595 102 1 038 041 100.5 4.3

Hoy 1 natureng på innmark 985 079 310.3 305 693 122 277 ' 99.0 3.6

fra seterløkker

127 035 293.7 37 312 14 925 93.1 3.4

utslåtter 134 551 175.8 23 661 9 464 100.0 3.1

Halm 1 688 710 305.8 516 340 125 937 93.2 3.5

I alt 1 000 f. e. . . . 1 999 027 95.9 .

Kvaliteten er betegnet med 5 = særdeles -god, 4 -= meget god, 3 = god, 2 = mindre

god, 1 = dårlig.

Ved omregningen til fôrenheter er brukt følgende forholdstall: 1 f.e. = 1 kg

hvete, rug, bygg, erter, 1.2 kg havre, 1.1 kg blandkorn, 4.5 kg poteter, 9 kg

kålrot, fôrbete og fôrmargkål, 12 kg fôrnepe, 2.5 kg høy, 4.1 kg halm, 2.5 kg

tørt grønnfôr. I tillegg til den beregnede avlingsmengde etter tabellen ovenfor,

kommer utbyttet av beitene - beregnet til ca. 850 mill. fôrenheter årlig.

Når en skal dømme om de oppgitte prosenter i forhold til middelsår, må

en huske på at begrepet middelsår nærmest betegner den avlingsmengden en


1953. 60

regner med å få i jamt gode år, når intet uforutsett støter til. Det er bare den

mest å'xsikre veksten, høyet, som i gjennomsnitt for en lengre årrekke kommer

opp i omtrent 100 pct. av middelsårsavl. For åkervekstene er gjennomsnittsprosentene

for årene etter 1900 mellom 88 og 92, for høstutbyttet i alt 94.

1952 ble et bra høyår, men et dårlig kornår. Engvekstene greidde den kalde

sommeren bedre enn åkervekstene, som til dels ga sterkt reduserte avlinger.

Alt i alt ble høstutbyttet bedre enn forrige år, særlig da for høy, men også for

poteter og delvis for korn og rotvekster. Det samlede høstutbyttet i 1952 ble

1 999 mill. f.e. Dette er 139 mill. f.e. mer enn forrige år, og er beregnet til 96 pct.

av middelsårsavl, mot 90 pct. i 1951 og 102 pct. i 1950.

I forrige nummer av Statistiske Meldinger er det gitt en nærmere omtale

av avlingene av høy, poteter, rotvekster og grønnfôr.

Av korn og erter ble avlingen i alt 358 000 tonn. Dette er ca. 14 000

tonn mer enn i 1951, men meravlingen skyldes øking av kornarealet. Pr. dekar

var avlingen 212 kg, knapt så mye som i 1951, og er beregnet til 86.8 pct. av

et middelsår. Kravet til et m- iddelså'r er økt noe fra år til år. Tabellene på side

61-62 viser avlingene fylkesvis.

Høstsæden ga bortimot middelsårsavl både for hvete og rug, men arealene

er fortsatt små, og høstsæden betyr lite i den samlede kornavl.

Vårhveten ga i gjennomsnitt for hele landet 192 kg pr. dekar, eller 85 pct.

av middelså'rsavl, mot bare 75 pct. i 1951. For noen fylker lå prosenten lavere

enn forrige år, men i noen av de viktigste hvetedistriktene var avlingene bedre

enn i 1951, med ca. 85-90 pct. av middelsårsavl. Herredsvis varierte avlingene

sterkt, for det meste fra ca. 100 til ca. 60 pct. av middelsårsavl, unntaksvis under

50. Vårhveten ble for det meste sent og ujamt moden og ble delvis skadd av

frost. Hvetearealet gikk fortsatt tilbake i 1952 og den samlede hveteavl på

39 600 tonn, er knapt så stor som forrige år.

Bygget slo bedre til enn vårhveten og ga 231 kg pr. dekar eller 90.3 pct.

av middelsårsavl, mot knapt 90 pct. forrige Ar. Byggavlingene var også noe

jamnere, og bare Buskerud og Nordland fikk mindre enn 85 pct av middels

årsavl. Bygget nådde for det meste full modning og ble bare i utsatte strøk

skadd av frost. Byggarealet er økt sterkt de siste årene, og til tross for det noe

ugunstige avlingsåret kom den samlede byggavling opp i knapt 148 000 tonn,

som er den største byggavling som er beregnet hittil.

Havren slo dårligst til av alle kornartene, og ga bare 201 kg pr. dekar eller

83.4 pct. av middelsårsavl, mot 220 kg og 92 pct. i 1951. Buskerud, som i det

hele hadde et særlig ugunstig kornår, fikk av havre bare 65 pct. av middelsårsavl,

og på samme nivå lå også Sør-Trøndelag og Nordland. Bare få av fylkene

fikk over 90 pct. av middelsårsavl. I veksttiden var havren mye utsatt for havrelus.

Svært mye av havren nådde ikke modning eller ble sent og ujamt moden,

ble skadd av frost og dårlig berget. En del havre ble høstet som grønnfôr og

en del ble fôret opp uten tresking. Blandkorn ga omtrent samme avling som

bygg, med 231 kg pr. dekar eller 88 pct. av middelsårsavl.


Fylker

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

More og Romsdal .

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Rikets bygder

Avl pr.

dekar

Høsthvete Vårhvete

Beregnet

samlet

avl

Kg Tonn

Pct. av

middelsår

Kvalitet

(5-1)

252.9 458.5 98.0 4.1

230.0 59.3 95.0 3.5

260.0 12.0 100.0 3.0

255.0 128.8 100.0 4.0

235.0 82.0 96.0 3.8

242.0 85.9 101.0 3.4

210.0 78.1 95.0 3.5

180.0 40.7 90.0 3.0

216.7 24.5 100.0 4.0

250.0 20.0 100.0 3.5

220.0 11.7 95.0 2.0

220.0 6.2 90.0 3.0

235.0 130.0 95.0 2.5

Avl pr.

dekar

Beregnet

samlet

avl

Pct. av

middelsår

Kvalitet

(5-1)

195.0 231.3 Østfold

233.8 99.8 4.0

42.3 90.0 3.5

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane .

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag . .

Nordland

Troms

Finnmark

61

Hostutbyttet i jordbruket 1952.

239.5 1 137.7 97.3

3.3

Kg Tonn

191.7 7 713.0 86.9 3.4

188.1 6471.4 86.0 3.3

228.5 5167.5 90.1 2.8

225.0 3 087.2 89.4 2.9

158.7 3 805.5 74.5 3.4

190.3 6054.2 90.3 3.2

161.1 2 101.7 74.6 2.9

177.4 435.3 82.7 3.6

202.8 228.8 91.3 3.6

256.7 180.7 95.0 3.7

218.0 39.5 88.6 3.4

158.0 14.5 70.0 2.2

188.6 159.7 78.1 2.5

176.1 878.0 72.0 2.0

203.9 2 106.7 84.3 2.2

135.0 4.2 70.0 2.0

191.7 38447.9 85.1 3.0

Høstrug Vårrug

220.0 61.2 95.0 3.5

260.0 39.0 105.0 3.0

235.0 20.7 100.0 3.0

200.0 17.4 90.0 4.0

240.0 215.8 100.0 3.5

220.0 22.9 95.0 3.5

200.0 10.6 90.0 3.0

230.0 14.0 100.0 3.5

240.0 7.4 100.0 3.5

220.0 2.2 100.0 3.5

220.0 4.4 100.0 3.0

Nr. 3.

195.0 55.6 90.0 3.5

195.0 18.1 90.0 3.0

195.0 34.9 90.0 3.0

175.0 69.8 80.0 3.5

195.0 106.7 90.0 3.0

200.0 70.4 100.0 3.5

175.0 31.2 80.0 3.5

195.0 2.1 95.0 3.5

220.0 32.6 95.0 3.7

195.0 1.6 90.0 3.0

195.0 0.4 90.0 3.0

- - -

- - - -

170.0 3.4 85.0 2.0

115.0 1.2 60.0 2.0

Rikets bygder . • • . I 232.6 649.41 99.1 3.4 192.0 470.31 89.1 3.1

Avlingene av erter var ujamne. Oppgavene er her få og usikre. Gjennomsnittsavlen

ble 194 kg pr. dekar. Arealet er gått sterkt tilbake.

Den sene modningen og dårlig bergingsvær forte til høyt vanninnhold og

til dels svært dårlig kvalitet for mye av kornet.


1953. 62

Fylker

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

More og Romsdal .

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Rikets bygder . • •

Østfold

Akershus

Hedmark .... . ••••

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Avl pr.

dekar

Kg

253.8

213.9

253.3

234.8

177.6

241.5

218.2

204.6

236.0

303.3

219.5

210.8

215.7

210.0

215.7

153.4

235.0

Høstutbyttet i jordbruket 1952 (forts.).

Beregnet

samlet

avl

Tonn

6 141.2

9535.4

31 500.0

29938.6

5072.8

7 128.1

1 406.1

559.2

709.9

9867.6

406.7

622.9

4296.3

15492.5

24 381.6

742.8

108.8

231.0 147 910.5

250.0

190.0

241.7

248.3

190.0

200.0

190.0

230.0

250.0

200.0

200.0

200.0

180.0

205.0

190.0

Bygg Havre

Pct. av

middelsår

96.2

90.6

95.9

89.3

76.7

92.8

90.0

86.7

97.0

100.7

87.7

85.7

85.7

85.5

91.6

71.8

102.5

90.3

Kvalitet

(5-1)

Avl pr.

dekar

Beregnet

samlet

avl

Kg Tonn

Pct. av

Kvalitet

middels-

(5-1)

år

3.5 215.0 35 892.5 90.8 3.3

3.8 201.0 36 744.2 85.8 3.2

3.5 212.1 24701.485.0 2.7

3.3 200.4 8 969.5 78.1 2.5

3.6 144.7 9 362.8 64.9 3.0

3.5 215.3 15 752.9 87.4 3.2

3.6 172.9 3 288.6 76.9 3.2

3.7 177.6 1 510.8 79.2 3.3

3.9 218.3 1 808.6 93.4 3.4

3.9 266.9 6 835.3 96.3 3.7

3.2 215.4 409.3 88.0 3.0

3.4 203.4 367.1 78.9 2.6

3.4 200.7 1 435.0 76.9 2.3

3.4 172.2 5 874.6 66.9 2.3

3.0 179.3 7 867.7 73.9 2.1

2.3 139.0 339.7 66.5 2.3

2.5 150.0 1.2 75.0 •' 2.3

3.4 201.1 161 161.2 83.4 2.9

Blandkorn Erter

495.0

730.9

436.3

4 740.0

708.7

223.8

13.1

2.3

19.5

22.0

5.6

12.0

99.2

43.9

7.8

95.0

80.0

95.0

90.0

81.7

77.5

80.0

100.0

95.0

85.0

85.0

85.0

75.0

87.5

85.0

3.0

3.0

2.8

3.1

3.3

3.5

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.

2.5

3.0

190.0

180.0

200.0

200.0

175.0

200.0

170.0

165.0

190.0

--

160.0

160.0

160.0

43.7

50.9

381.4

88.0

18.2

54.0

4.6

24.8

10.3

0.6

6.6

10.1

90.0

85.0

90.0

90.0

75.0

100.0

85.0

85.0

90.0

90.0

90.0

90.0

Rikets bygder 231.0 7560.1 88.0 3.0 194.0 693.2 89.6 3.0

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

2.5

3.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0


Åpnede konkurser.

1938 1939 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 I 1951 1952

294 Riket . . .

316 53 103 109

Herav etter

44 32 I alt. 1 akkordforh.

30 2

3

110 162

3

192

8

221 199

5

219

6

142 135 Byer .

155 28 60 66 63 87 121

130

Bygder . 152 161 25 43 43 47 75 71 86 69

1129

90

. f Riket .

Aksje- j B .

selskap. I BLerder • •

Åpnede akkordforhandlinger.

1 Riket

I alt. Byer .

Bygder

Aksjeselskap.

Byer B er

Bygder

84 86 11

60 53 11

24 33

128 101 2

66 52 1

62 49 1

44 35 1

27 21

17 14 1

31

23

8

30

24

6

2 7

1 3

1 4

1

23

22

6

8 2

6

3

2

1

39

28

11

7

4 3

1

43 52 63 56

34 38 A 53 40

9 14 A10 16

19 15 A 23 29

8 12 15 17

11 3AS 12

7 6 A9 11

4 6 A8 9

3 1 2

I 1949 1950 1951 1952 I

1950 1951 1952

I 1949

Livsstillingsfordeling for konkursboer (fratrukket konkursboer etter forutgående akkordforhandling)

og akkordforhandlingsboer.

A. Selvstendig næringsdrivende

1) Gårdbrukere, skogeiere,gartnere,småbrukere

m. v. . .

2) Industri, gruve og

håndverk

Bygder A/S • • • •

Andre

A/S

Byer

. . .

Andre

3) Handel

Bygder A/S • • • '

Andre ..

191 223 A 207

11 15 3

54 67 74

4 7 A5

12 19 MS

17 15 22

21 26 29

110 117 108

9 6 8

35 30 26

63

Konkurser og akkordforhandlinger åpnet i 1952.

Konkurser og akkordforhandlinger åpnet i 1938-39, 1942 og 1945-52.

Byer

A/S . . . .

223

{ Andre ..

4) Privatbanker . . .

5) Sparebanker

8 6) Skipsfart og hvalfangst

85 7) Andre selvstendig

10 næringsdrivende

29 B. Offentlige og private

14 funksjonærer og ar-

32 beidere

125 C Ukjent stilling

5

42

17

49

11

5

10

2

26 A 38

55 A 3612 1

12 21

Nr. 3,

1 Av dette 19 ved Akeravdelingen av Oslo skifterett. I 1951 var tallet 16, i 1950 17, i 1949

18 og i 1948 11.

8

2

31

47

4

15 4


1953. 64

Innreisestatistikk for 1952.

Statistikken over innreiste utlendinger bygger på oppgaver fra passkontrollørene.

Utlendinger som vil bosette seg i Norge,


1939

19461

1947 1 . . . .

1948'

19493

1950'

1951

1952

1939

1951

1952

I I alt

216 828

194 201

303 326

360 844

390 054

533 815

477 236

Svensker

125 619

106 822

148 272

196 488

226 539

343 271

306 030

603610i 419 143

65

Tabell 1. Innreiste utlendinger av de forskjellige nasjonaliteter.

NordFransk-

Dansker Finner Briter ameri Andre

mennkanere

32 407

49 990

87 262

92 767

78 091

91 479

75 754

68 255

8 487

1 297

2 685

3 677

6 935

14 655

12 990

18 288

17 635

7 940

15 401

19 507

24 932

30 609

28 180

31 559

Reisende ombord på flytende hoteller. 5

1 689

859

2 725

2 863

4 075

5 746

6 169

6 812

9 939

7 165

14 459

14 594

18 300

25 774

23 188

31 365

Nr. 3.

21 052

20 128

32 522

30 948

31 182

22 281

24 925

28 188

22 467 919 170 12 785 957 1 900 5 736

3 690 4 1 493 1 008 906 279

1 430 5 11 6 577 831

Reisende med fly er ikke spesifisert på nasjonaliteter. 2 Reisende over Fornebu og

Gardermoen er ikke spesifisert på nasjonaliteter. 3 Reisende over Fornebu er ikke spesifisert på

nasjonaliteter. 4 Svenske og danske reisende over Fornebu er ikke tatt med. 5 Ikke tatt med

blant innreiste utlendinger.

Tabell 2. Innreiste utlendinger i 1952 fordelt etter nasjonalitet og innreisemåned.

;-.

A

ct

(")

: ci' i

g

ca

A

.5 g

;, - ,

- $

72.

P

oti

', -;1

H

0 ;-,

co

- 0,

-4

75

a)

t,i

.to

Pa'

P

0

c)

E

i- ,, , 4. ,

0

d

r11

a 3

'14

c I)

w

a)

t)

t i.

tj

1%)

M

a)

0

-I's

73

ig

ia)

o t

,-J4 a

ok

-,4 (T)

a)

;-,

`4

r4

t '-'

og

Z ca

o

-ti o

0 —'

7t1-

Januar 3 874 2 494 148 758 245 153 35 120 60 19 58 243 560 127 8 894

Februar 20 922 4 307 1 038 1 309 641 231 55 227 251 170 152 459 1 618 249 31 629

VIars . . 10 061 3 412 404 1 639 286 148 42 172 63 9 66 118 724 132 17 276

A.pri1. . . 14 021 3 806 581 1 488 362 205 32 146 88 45 47 166 1 513 202 22 702

NIai . . . 23 252 3 750 832 2 277 418 260 90 238 134 49 72 416 2 934 450 35 172

Juni . . . 48 810 10 425 2 592 4 983 508 564 268 636 505 53 174 408 4 621 960 75 507

Juli .

. . 130 980 18 845 4 170 6 779 671 1 129 640 2 406 1 215 166 615 550 8 594 1 607 178 367

august 101 357 10 704 5 540 7 510 791 897 667 2 088 692 114 994 486 5 634 1 474 138 948

Septbr.. 25 177 4 010 1 433 2 741 555 333 103 386 214 43 165 237 2 162 499 38 058

Dktbr. . 16 485 1 991 720 827 397 161 52 174 108 41 88 201 1 296 168 22 709

tiovbr. . 10 243 1 321 584 539 276 155 37 109 82 22 48 93 697 102 14 308

Desbr. . 13 961 3 190 246 709 321 129 23 110 57 , 28 61 118 1 012 75 20 040

E alt. .. 419 143 68 255 18 288 31 559 5 471 4 365 2 044 6 812 3 469 759 2 540 3 495 31 365 6 045 603 610


2 CD 4,1 ca "4 0 k

C CL

Q

;.,

o

C..

c'4 m7D 4: "7

cp

• • • •

. . .

• • • • g •

•• • ce

. . c.) . •

. g • pr, .

• ca 1...1

. ce-45 13)

ZZA •


E : •

• g

: 8 :

cr) cr:) Cl

C7, It'D VZ

Cet

N

10 NCO= I trjNi—iN

• MOM ”.•INi••••1

rr

r-1

N 00 CO C.0 COO)

VJ CZ 10 N

N- 00

-14

C5,

oo

CO

Cit ti 0

GO CZ P CZ

CX) CD 10 N

• ut

o'D cs:) N 00 0 I •cti

N N

o C\1

00 C•1 CY''Z

N CZ CZ CZ

• 00 di N

01 CO CA

CO

G\1 VJ

ce

er) 10 10 C•••

1-•••• C.C,

N GC) CD

N N

o N ri N I CC, GO 00

t•-• CID

- 'Id, 'CH 'et'

N

CO

0 GO 00 CYZ

N VI 00

ri

C7D 00 CO

CO CO

CO N

CO

rri

N

•••.I


of'D 0 t-• cr)

cx) oo 10 N

ciD of)

N

1-1

000. 1.o.8

C.;:' 00 10

C.C) •tti N

• CZ 01N'-4 , •4

00

CZ N

00 CX)

• CO

rri

N

N di cs:) 0

• c:!: ri

ri la 0 CO

01 cgD c:5•D0 0 Ni•-•1 00

Gn CZ GO 0 CZ VZ

CC) N0'Z QC

Gn 10 10

N N

N CO ri

N N

N I...4

N CZ

10

CO

N LO

0-D

0 CO 10 0 C'ej N Ndi 0 N 00

Ct k kVZ Pri N

o

cID 1.0

CD et: cO 10 CZ

CD la CC kOGI CC

CX) 0 N 10 0 01 a0

01000ct)

•—iN di OD

4 01

GO CO

CZ di LO

LO

CO

oo oo ,•••1 N

or) N N otD cr)

c7: n••••1

ndi

N rl

N Q cO di di CON

0 Qr. NIOLO10 00 cO

CON 10 c-- r•-1 COO)

,-0 NCO LO

N N

,--1

CO

CO

GO

tD

0 0 N

)-1 0-J cO

10 vD N

a:) 0 oD

ONNOdip—i ••11

cr) i•-•+

CZ NONCSD

VZ 00 ir CZ

CZ '1.1 10

10

LO ut

cO

0 or)

CO r-

OD

N N • c.0 N

CZ CZ I 10 N 10 10 CeD

C5D r•-• N CZ GO CO di OD 10

N CO N N di N 0CO N

;24

N

C•1

co CO

0 00

CO

„c

o

ri 1 1.0

N N 10

0 10 la `tii

CO 7i, 1.0

GO

Ci*J

c.0 CZ IN I I CX)

CZ C't N

VZ C\1 CZ C2)

et) CX) VZ CC,

CeD

"ttl

Ct CO

CO

• •,}1

r—i

o

10 0 10 cr: CCD

N C) CZ

GO 10 di VJ 0

di

GC 10 00 N

cc

n••-1

di GO VZ I N ”...1 I di

N VZ

M CZ

CZ 00 ri

d.4 CO 00

CO

=73

N CD CDD

c.0

N N

✓ i CC 10 0 I 0 0 I N

N CZ iri VZ t••• N CID

N N 1••••1 iri VZ

01i1C 0

C\L= VD

• N Ol

N

di di

to t••• C.CZ N 10 N 10

GNI C'eZ ri

r..1

00

c.0 N N

t. ir-• 0 CD

c0

cez cs:) ,ii 0 `ti, CY: 10 cO xo

d i CI N 10 di 10 CO di 0

r4 10 N N r•-I 10 CZ N ri

it'D Fri GO N

r- N ‘thi C.0

0 0tg)

CO

1953.

66


OWO

1 71 F.. C /) ,_ -•••

a) 0 Woad ..a

c.47.4g;..13

a) 0 a) ,

r'd a) ,.R I'"

„..,CPC-4W

,...,

O) 4

CD ^

"C:i

-

a)

C E

a) ;..,

CD

1,

o

r-d

a)

"Li

a)

--,kces.,...0

.0..

Z6 • g • •

g.ce

cd ,c/ g •

,.= , a) ° r'-i ,,, ocl)•

0 te, c e g

.•4,• a) ,o •r. ..„., 512 . z:*

,;1,73 0Wm .17:,..,

• g 0 ,w 03 0 o ,..

..

• • • •

..7J.k •

....0.0.

• • ;•4 • ce • •

• • o • w • ,..0 •

• tal) • g

• 4.) • •

• 0 • •

0 E .

ra I. • ,.W

.. a) o . •,,

drd

't-i;-4,.ce a)

0 c d • cj •c-.

r..1M

rd

• r4

ra

1›,

....,

c..3

- 4..

4:1)

a)

71

g

a)

....

• • • •

• • •

..

....

• •

• • • •

• • • •

. • •

• g • •

• . • •

• g

o

7:1

g

ce

o

.4.

0

41

• . • •

• • • •

• • .

.. ......

• • • •

• • • •

....

.

g

•,

o

o

.,--,

,..,

ce

H

r.

c1)

.


10-4suaAs

Ct ,-, t- 00

00 C9 N N

t- t- N 00

t-- i--4 ocz lo

.-1 ct ,--I -4

© -1

00

i-1 .,14

0ez

cez

10 1.0 r-1 c) ,-I co ao ,-, ,-,

H = 10 tro 10 10 ,-4 •-•1

10 10 ,-I ,-, i-1

00 ,C, 1.-- et! 10

0 ic- it0 = 10

rri VD M

aq i-1

N M

40 I--

00 cC)

C'eZ

eti

,-1

cm

-.1

,14

ICJ

.104sma

00,k1 r1,ti

00 0I etiCt

Lox0000

N

,-,

t... 10,1400001-0010N

..,t1 ,-11.0mC-NNC-M

. 00 N 00 CZ ,--1 ,-I

x0 cg) VD 10

,-.1 N

N 0000=eti

eti Nt-eti,-,

N -414 ot 00

t- ,-.1

00

etIN

=0

H t-

N 00

H

10

10 .

N

00

ac)

0 ri

JOIRITa

t- N CZ eti

C'f'D 0 N 00

Lo ,-, I-- cz

eti

N cg, aC, et'l GO 0 1 ,.1 r4

ut C) 00 N et! ot

00 N

=

CO 1C I- r4 Pr

eti t- tO 00

ceD t- ,-1

,1•1 C.0

it- ,-,

cz aD

00

00

N

00

rl

rl VI

aamig

10 t- c-.Q.

cSD C, c.0 a*

lc i-1 .-1 o4

ri ri

CZ c= GO 10 ,-, ',di ,-1 t- cs:D F-1 GO GO OD cf;)

CO 00 00 CD CZ 10 ri 00 rl GO 0 a0

o N N 00 eti eti cr:, et1 =

VZ `tti P."1 10 rr , cq ri

H 00

00 10

C- d9

`14 G\I

Ct

10

10

rl

CYZ

cr.:)

, oimsSI

ri CZ 00 0

10 0 ePI 00

-tti ,ti ,--4

N

00 ,...1 , .1 1.0 tn CZ •Zti rl aq

ot 0,-(000Dt-HMo

-II -4

00

c;;;) N t— Ct H

t- 00 10 eti ,-,

t--- cm

CD CZ

eti 0

o to

,-,

CO

4::,

`,14

10

VD

-II°IPH

ai ap

N eti c- N

00 0 00 N

CC N H

10 ,-, N cs:), = c.0 1 10 1

e ll 0 CD 00 ,-, 0

0 .11 ,-, N C,1

,-,

=, 8 10 00 t-

0 00 C\1 eti 10

.-1

,-I

0 eti

VD GO

Ct N

rr

1 0

cC)

ot

•di

i

oiaT2Eag

Gn rl GZ rn

00 t- N 10

N

0 ,i, t- N 00 N 1 10 ,-1

c= itt 00 t- GO 10

c0 C4 C't" ri

.01at 10 c.0 eti

0 0 N *-1

Ct N

etl c.0

IC Ct

N eti

eti

eti

0

N

UMW

-3ISTI1Ja

00 VD N c.0

N et1 t- 10

C5D 00 10

eh 0 eti 0 GO c- 1 ,-1 ,•-i ,-, VD c.CD c0 =

Ct CD t- CO N aCD N e.0 eti 00 r-c

00 lit cc iri

10 CZ

,-1 ,-1

00 Ct

10 00

0 C0

rl C,1

N

,-,

GO

CO

i

10 N 00 eti 00 N 0,0 00 c•-c C,1 00 1 N 1 CZ 10 •eti 40 ,-1

CZ

10 00 N t- 00 c= GO ,-, 00 ,--, 0 ceD

C5D c(2, C- ,-,

cf.D

40

0.10SMOAS

eti V0 09 ,-I c, etq ,-,

10 et4

eti

r-1

,-.1 c0

01931

.. - FLIO 1.80

N c- ,-, ei'l

N GO ,-I et(

CYD

eti C) 1 c.0 00 00 1 1 1

cr) Cn

"Ti,

N ,-c 00 N 1

'Ti, c.SD

,-1

= Ccf;)

GA

CD

)40

C-

-INI

alotla

cm co © c.c.z

1;3 4) .14 24

© -Immoot--.11,-1

N ..-1

cl

N leD

ri

,-.4

cz vz ,-n ,-1 r--1

N ..,14 ,-, rr

N N

to to

CO c=

N C-

o

`01

10

N

010

-adoina

o•Iptiv

10 ,-, H 0 It-- Ct=N,-1,-4,-,x

0

N t- 00 c= cf:) 0 10 00 C\1 00 ,-,

x c- c- if: r-I

-4

oaatru A

-gam

-pioN

t,z.9 11, &xi,' r--4 C

x -11 cq ,t1

N eti

c' co -to -1 ,t, 10 CO ,ti

leD CZ C'eZ Ntti er C,1 CZ

o lo VD 0 C\I N t-

00 ,-1 c0 ,-4 eti

0 1CD ri ,ti 1.0

H eti 00 ri 0

N to 00 H H

,-1 itz ri r•••1

,-1

x GO 0 N 10

CO 0 C- CD

t-- ko

10

c- CZ •u•

to cv to

ot

N oo

10 rr

'TS 10

c.0 eti

CC C,Z

10

CO

00

rl

cYD

t'.

Ila

oipuv

la

m 00 itt t—

mti to

rr

ri CO GO ,t1 00 00 1 00 GO

0 = CZ N C\1 Cl

ri C': i= =

N

0 N `tti 10 CD

it0 0 00 N

rn 00 C•1

rol

t• C..

p—, crl

0

ri Pr

10

eV

0,

to

N

N VD ,-,

ri

N t-

M

°RV

c.0 C0 N N

C.- t- 0 CZ

,-.1 001C-00

N 47) C- Ct

eti eti ,-1 ,-,

eD t- c.C) t- 10 C- 10

00 ID et.1 0 li! CD ICJ 00 10

et1N c- 40 er 10 tC) et+ C.)

H 10NNHIOCIDN.-1

r4 1C rl 00 N

1-- N et c.0 10

0 GO 00 c.0 =

0 ID VD CID

GO ,-,

ot

0

CC,

1 c.0 0

1 00 ,-,

eti OD

eti N

,-,

0

•-,

1 0

cy:

67

Nr. 3.


Ti p ti a,.,i '', 2 0 ;_-_-,, -4•D .....

,.w

. .,..,

F. - • 0

.4. -

-;.;

•,. rn

•,. ,g rt

F.

4. Z -5 -- -

•,.. ,D •L-i

rcs : : 0 :. 4. .

rn 0 .

k

CD

-5 : : :

ci)

.•3 . ;€$, . 24, . . rcs b.0

4. • • • • • • • 0

.5 ce g

• • • rt 0 0

0 • • cd g E ,.,1 ..,, 0 • h0 4; • ,W a) .... . g •

rd,C) • ts, -4 0 bop.w

*

d)• 3 -, :-.. bo , ce rzi5 ,-, • - -4.. Rn> rn 0 ce . - bet . - • • ca

'6 • '1)


•-, E 0 rci

co, -2.) 0 g ''' .-0 ,-0

• P.1 ,..0

k 0 (1) E aa . CD E 0 -P 0 7; c; rc,5

r•n -+D M 0 '..1W ri 5 -li 78 c" ti

WxxE-i-,1 -,/ 0 P4 E--1C:


• : .5

• ,4 tS) :we • : .

„ci

• E-1

g

. . rci • c.) • • ;11.)

• ""ôl

o E • ,—, w

° ce E of) o • e rzi .)

gl bt)

ogg c„ o . c) krts ce

cd 0 0 E-1

'74 rn

;74 o ;-+

ts, ct cd cn

E-1

'"Z$ ° ,•W

ti

) g

0 g

"8 'cd E•ap-c-; E

tIO

▪ ..... • •

bo . . .

0 g 7:1 • • • ce

.....

Pri

"CS

00 ,11 •-•11 cr,C CI u•D ,t1

CC

CC


ut ,f Cg X CA ut ot 1 ot ,f C.- ut ut QD ot ut cC CC 1 1 X CD CC

•11 N

00 ICZ 00 ,1.1 C.- CA Cr, ,f CICCA

00 C9 ,14 C= C9 1--1 CA 0

C9 CYD ,t et C7z

CC

CC

,t 1 ,±1 CA CD CA CD 1 00 CD CI Cg 1 r- 1 ot r- CA 1 CA 1 1 ,t1 CI

CD ,t t- QD ,t t- ut r- ,t ot C:>

ot

1rz1 1Ct=1X1c0 •--1 1 N 0 1 Cn 00 a, C> 1 cit aq CC

C Cr, !ti r1 ,14

GC

CC

,t1 ot

Cg ot 1 ut ut 1 00 1 Cq 1 ,. CI1 QD ". 00 CA 1 F-11i ,4D

ut ••44 IC

r-1

CI

CI

t-111 ,-11111 ,f 1 1 1 CD 1 CD ,t1 1 1 1 1 r,

CD

CD

:c 1 1 r- ,14 1 1 1 ,y ,f 1 CD cg r- X 1 1 1 1 ,-1

CI 00

CI

ut111 ,-, 1111 CI 1 1 1 CA 1 ot

CA

00 011111 00

ot

CC

Crz

• -1 1 1 Ot cC ot 1 1 c.0 1 1 I I-- 1 et cD 1 1 1 1 ut cz

cn Ot

Ot

CI

ciiiciiii N1 1 1=1—, 1 1 1 1

N X>

CC

CC

CI

ut 1 11 ,--1 1 111 1 1 1 1 1 1 iciiiiii

C711 ,-1 CD•1111 1111C-1 ut ,V c011111

0t)

CT,

CI

t-1 1 CA CI 1

ot

1, 1 1 1 1 1 1 1 .t- 1 1 1 1 '1

t- r r- cA

QD ot

r- ,f Cq 1 CD .1 00 X.

ut 00 ut1111 ot

ut r- IC

n1•1

,t11I I 1 1

r—

1 1 N ,-1111001x N011111,t1

CYD

CD p-,4 'di CD

ot

CD ,:f QD X X Cq CD 1

CD ut N QD eD ut GI

CD C9 ,t CD ot ...I ceD

ot

C9

,....1

-,1,1

X QD ct CD CA lit ,V

,11 ...-1 et 1.0 i.-4 cq ir-

CD X Cq ot t- ,t ot

,1•1 QD ,--, ot Ot

r-1 N

CI

t .

CC

X CD -,,V QD CD Cq 00 CD

Cq r- Cq la ,--1 Ot'

ot ,V CD CD

CC ,t1 N itt

C:)

69

Nr. 3.


1953. 70

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Tabell 6. Gjennom8nitt4ig oppholdstid for innreiste utlendinger i 1952."

Døgn.

Mined tr,

gz

P4

. 4. .,

.../.4

rzq P

9.3

7.6

6.5

6.1

6.1

5.9

5.3

4.5

5.2

• •

••

• •

16.0

13.4

12.4

11.5

10.7

12.7

13.9

11.5

9.7

• •

••

• •

0

tj

,-

al

W

E-i

20.6

13.7

11.6

12.5

18.4

21.2

25.2

15.1

11.7

• •

••

co

4`i)

1

n.

4

-,..4

,)

0

t

. 50

,--.

pa

0

CD

5

il gce

..è,-,C1.)1..4

13.3

11.6

6.7

8.5

10.0

11.1

13.6

9.3

8.4

• •

••

• •

13.2

11.5

5.1

17.3

8.6

11.7

11.2

9.0

8.1

• •

••

• •

p.,

13.0

12.7

8.1

7.2

9.9

11.6

12.6

8.8

8.1

• •

••

• •

,

F-,

Ci

: t'.

a)

ci:

CL)

sa)

''W

*F-1

t

• ,:k

0

16.2

13.0

10.2

11.3

8.9

7.0

7.0

5.6

7.2

• •

••

• •

24.0

13.4

8.5

8.9

9.2

12.8

16.5

10.6

11.5

• •

••

• •

CD

t

0

414

Th

g-1

19.9

17.4

5.9

8.1

10.3

5.1

7.5

6.8

6.7

• •

• •

• •

a)

fil

CD CD

rti g - 1

,. . i

ct) cp

bo;.c,

C5 ce

•IZ 0

.. ce

m ,--%


4F,8°-

15.6

15.1

10.6

10.6

9.5

8.9

11.7

10.6

11.3

• •

• •

• •

17.5

13.0

17.2

24.1

19.9

14.9

12.2

10.1

10.1

• •

• •

• •

Hele året • • • • • • • • • • • • • •

• • • •

Svensker, dansker og islendinger er ikke tatt med.

Tabell 7. Innreiste utlendinger i 1952 fordelt prosentvis etter oppholdstid.'

CI)

k

7-1

g,-, 4,'


7 1

Hotellstatistikk for 1952.

Nr. 3.

Statistisk Sentralbyrås hotellstatistikk bygger på oppgaver som innhentes

månedlig av Hotell- og Turistdirektoratet i Samferdselsdepartementet. I hotellstatistikken

tas bare med godkjente hoteller, mens pensjonater, fjellstuer og

liknende holdes utenfor. Ved utgangen av 1952 var det i landet omkring 450

godkjente hoteller, mens det var omkring 1 500 ikke godkjente hoteller, dvs.

pensjonater, fjellstuer og liknende. Statistikken dekker imidlertid et større område

enn tallene på hoteller alene skulle tyde på fordi de godkjente hoteller

omfatter alle de store hotellene, mens de ikke godkjente hotellene for størsteparten

er mindre bedrifter.

I oversikten har en i samarbeid med Hotell- og Turistdirektoratet delt inn

hotellene i tre grupper, turist- og høyfjellshoteller, godkjente byhoteller og godkjente

landhoteller. Gruppen godkjente landhoteller omfatter hoteller i stasjonsbyer

og liknende. De fleste av dem er åpne året rundt og mange har karakteren

av byhoteller med en jamn strøm av forretningsreisende og tilfeldig besøkende,

mens andre hovedsakelig er beregnet på turister. Oppdelingen i distrikter er også

foretatt i samarbeid med Hotell- og Turistdirektoratet. En har stort sett søkt

A følge den naturlige inndeling av landet i turiststrøk. Det er i 1952 ikke foretatt

noen endringer i hverken fordelingen av hotellene på de tre hovedgrupper eller

i oppdelingen i distrikter.

I 1952 har en fått inn et noe stone antall oppgaver enn i de foregående

årene, men en har ennå ikke data for alle godkjente hoteller. Det har derfor vært

nødvendig å beregne tallene på ankomne gjester og på gjestedøgn. Etter hvert

som en har fått en større svarprosent har imidlertid disse beregningene blitt

sikrere og en kan nå regne med at hotellstatistikken gir et pålitelig bilde

av virksomheten ved de hoteller den omfatter. Når en bruker disse tallene,

må en imidlertid huske på det store antall pensjonater, fjellstuer og liknende

som ikke er med. Hotell- og Turistdirektoratet og Byrået har nå tatt opp arbeidet

for å utvide statistikken til A, gjelde hele hotellnæringen.


1953.

Tabell 1.

Måned

Januar

Februar • •

Mars . . • •

April . . • •

Mai

Juni . . • •

Juli

August • •

Sept

Oktober

November

Desember

Hele året.

Tabell 2

Måned

Januar

Februar

Mars . . .

April . . .

Mai •

Juni . . .

Juli

August

Sept.

Oktober

November

Desember

Hele året

Tabell 3.

Måned

Januar

Februar

Mars .

April . . .

Mai

Juni . . .

Juli

August .

Sept. .

Oktober

November

Desember

Hele året

Åpne

hoteller

i alt

55 4 405

58 4 752

64 5 147

65 5 181

41 3 072

71 5 773

81 6 600

81 6 600

80 6 510

36 2 534

34 2 440

57 4 444

Åpne

hoteller

i alt

Sengetall

Sengetall

168 8 717

170 9 319

170 9 319

170 9 319

170 9 419

172 9 651

172 9 651

172 9 651

172 9 651

172 9 651

171 9 527

171 9 527

Åpne

hoteller

i alt

Sengetall

Svarprosent

69.6

57.3

69.7

69.8

82.6

84.4

82.2

76.9

62.7

65.8

57.5

62.4

Svarprosent

83.6

87.2

84.9

84.3

84.6

83.7

79.3

77.4

79.6

81.7

80.0

81.3

Beregnet ankomne

gjester

I alt Nordm. Utl.

7 684

12 276

15 097

13 761

13 415

38 117

69 493

63 647

29 386

10 642

8 492

8 456

290 466

Beregnet ankomne

gjester

I alt Nordm. Utl.

63 096

58 108

77 039

72 650

89 143

112 422

152 664

137 032

103 952

91 334

79 245

67 179

72

Turist- og høyfjellshoteller i 1952.

Svarprosent

6 227

8 923

12 043

11 851

11 423

21 176

32 907

31 234

21 558

9 516

7 973

6 765

57 454

49 651

68 054

63 204

73 673

81 902

90 379

89 574

84 679

80 562

70 846

61 027

1 457

3 353

3 054

1 910

1 992

16 941

36 586

32 413

7 827

1 126

519

1 691

5 642

8 457

8 985

9 446

15 470

30 520

62 285

47 458

19 273

10 772

8 399

6 152

Beregnede gjestedøgn

I alt Nordm.1 Ut!.

31

55

77

72

25

67

146

133

65

20

19

32

181 596 108 869 748 099 462 309 285 790

Godkjente byhoteller i 1952.

Beregnede gjestedøgn

I alt Nordm. Uti.

162 348

169 235

188 886

170 670

214 865

249 467

291 631

284 080

240 932

217 821

200 973

158 385

138 554

124 820

157 034

140 943

169 456

177 861

175 239

181 286

186 843

181 579

171 363

134 142

1103864 871 005 232 859 2549293 1939120 610 173

Godkjente landhoteller i 1952.

Beregnet ankomne

gjester

I alt Nordm. Uti.

133 4 080 53.3 12 478 11 848 630

139 4 340 48.6 14 779 13 031 1 748

142 4 408 46.4 17 987 16 719 1 268

145 4 510 45.7 18 208 17 025 1 183

120 3 471 52.4 18 317 16 597 1 720

185 6 001 46.4 43 158 33 769 9 389

191 6 280 41.7 71 989 49 736 22 253

191 6 280 38.9 58 124 42 252 15 872

189 6 207 30.2 37 633 34 105 3 528

118 3 420 34.1 19 869 19 408 461

117 3 367 31.4 15 427 15 279 148

132 4 069 38.7 11 054 10 602 452

339 023 280 371

36 563 31 931 I 4 632

51 658 38 7731 12 885

62 263 50 503 11 760

54 227 46 850 7 377

34 373 30 859 3 514

76 088i 61 403 14 685

135 13 IGO 385 34 754

1180j 84 559 33 501

7749O 68 570 8 920

38 6751 37 310 1 365

34 153 33 336f 817

31 587 28 492f 3 095

612 9711 137 305

Beleggspct.

287 18 870 12 417 23.1

806 29 485 26 321 41.5

180 48 176 29 004 48.4

873 57 195 15 678 49.5

494 20 360 5 134 29.0

782 36 160 31 622 44.6

508 77 558 68 950 71.6

121 69 492 63 629 65.1

285 46 092 19 193 35.4

863 17 668 3 195 27.1

650 17 968 1 682 26.8

250 23 285 8 965 32.0

23 794

44 415

31 852

29 727

45 409

71 606

116 392

102 794

54 089

36 242

29 610

24 243

Beregnede gjestedøgn

I alt Nordm. Uti.

Beleggspct.

60.1

62.6

65.4

61.0

73.6

86.6

97.5

95.0

83.2

72.8

70.3

53.6

Be-

!eggspct.

29.3

41.4

45.6

42.5

32.0

45.1

69.4

60.6

42.8

36.8

33.8

27.4


Tabell 4. Turist- og høyfjellshoteller. Vintersesongen 1952.

Distrikt

1. Lhmr. og Gudbr.dalen

2. Valdres t. o. m.

Nystuen

3. Bergensbanen

4. østlandet ellers

5. Telem., Aust- og

Vest-Agder . .

6. Vestlandet . . .

7. Nordmøre, Sørog

N.-Trøndelag,

Nord-Norge

Åpne

hotel-

ler

i alt

Sengetall

21 1 717

4

4

5

280

468

376

Gj.sn.

svarprosent

74.5

21.4

79.6

93.0

I alt

73

Beregn. ankomne

gjester

Nordmenn

13 666 9 747

879

3 940

3 054

5 314 71.3 2 889

15 1 327 40.8 11 187

4 270

791

2 524

2 039

2 493

10 571

90.7 2 939 2 732

Utlendinger

3 919

88

1 416

1 015

396

616

I alt

Beregn. gjestedøgn

80 569

2 710

29 262

20 691

13 817

32 133

8 671

Nordmenn

44 208

2 332

16 665

11 469

11 398

29 745

7 425

Utlendinger

Nr. 3

Gj.sn.

beleggsprosent

363611 54.0

378 10.8

12 597 75.0

9 222 62.1

2 419

2 388

48.9

27.2

1 2461 35.7

I alt 581 4 752 64.4 38 554 30 897 7 657 187 853 123 242 646111 5.0

Tabell 5. Godkjente byhoteller. Vintersesongen 1952.

Distrikt

1. Oslo

2. Bergen

3. Trondheim . .

4. Østfold

5. Vestfold

6. Hedmark og

Oppland

7. Buskerud . . . .

8. Telem., Aust- og

Vest-Agder

9. Rogaland, Sogn

og Fj. og Møre

og Romsdal . . .

10. N.-Trøndelag og

Nord-Norge .

-

I alt

_Lippe

hoteller

i alt

42

13

14

14

12

Sengetall

Gj.sn.

svarprosent

3 520 88.5

881 96.1

837 93.9

400 73.8

381 65.6

Beregn. ankomne

gjester

207

NordUtlen- I alt menndinger I alt

69 212

19 620

17 879

11 025

10 922

50 716

17 402

16 976

9 837

10 573

18 496

2 218

903

1 188

349

10 427 68.6 13 755 13 047 708

11 394 85.9 8 652 8 206 446

Beregn. gjestedøgn

Nordmenn

Utlendinger

225 256 141 820 83 436

51 056

45 523

20 199

23 396

25 257

17 371

46 239

42 701

17 534

21 638

23 274

15 287

27 10021 81.8 21 106 20 355 751 44 698 41 983

16 690 72.7

11 787 91.2

18 740

4 817

2 822

2 665

1 758

Gj.sn.

beleggsprosent

71.1

64.4

60.4

56.1

68.2

1 983 65.7

2 084 49.0

2 715 49.6

18 128 612 41 959 40 610 1 349 67.6

16 886 15 669 1 217 34 076

31 711

2 365 48.1

170 9 319 85.4 207 797 180 909 26 888 528 791 422 797 105 994 63.0

Tabell 6. Godkjente landhoteller. Vintersesongen 1952.

Distrikt

Åpne

hoteller

i alt

1. Lhmr. og Gudbr.dalen

2. Valdres t. o. m.

Nystuen 5

3. Bergensbanen. 16

4. Østlandet ellers 37

5. Telem., Aust- og

Vest-Agder . . 11

6. Vestlandet 36

7. Nordmøre, Sørog

N.-Trøndelag,

Nord-Norge .. 16

Sengetall

Gj.sn.

svarprosent

I alt

Beregn. ankomne

gjester

Nordmenn

Utlendinger

I alt

Beregn. gjestedøgn

Nordmenn

Utlendinger

Gj.sn.

beleggsprosent

15 649 66.1 5 666 4 880 786 26 570 22 693 38771 45.5

180

518

986

290

1 196

46.2

41.7

48.6

1 484

4 668

14 490

1 176

3 124

13 726

308

1 544

764

7 829

32 590

33 488

4 240

16 777

29 689

3 589

15 813

3 799

51.8

70.9

38.2

41.8 3 882 3 533 349 11 404 9 787 1 617 46.4

42.7 12 945 12 758 186 35 164 33 691 1 473 32.7

376 58.6 5 916 5 857 59 13 627 13 542 85 40.3

I alt I 136 4 195 49.1 49 051 45 054

3 996 160 672 130 419

30 253 43.1


1953. 74

Tabell 7. Turist- og høyfjellshoteller. Sommersesongen 1952.

Distrikt

1. Lhmr. og Gudbr.dalen

2. Valdres t. o. m.

Nystuen

3. Bergensbanen.

4. Østlandet ellers.

5. Telem., Aust- og

Vest-Agder .

6. Vestlandet

7. Nordmøre, Sørog

N.-Trøndelag,

Nord-Norge . .

Åpne

hoteller

i alt

Sengetall

Gj.sn.

svarprosent

Beregn. ankomne

gjester

NordUtlen- I alt menndinger I alt

19 1 532 76.4 39 483 24 317 15 166

3

3

6

160

378

546

95.5

97.0

100.0

3 094

6 343

7 553

1 695

2 759

3 569

1 399

3 584

3 984

Beregn. gjestedøgn

77 369

9 319

15 253

31 421

Nordmenn

51 439

5 625

7 112

17 536

Utlendinger

25 930

3 694

8 141

13 885

Gj.sn.

beleggsprosent

59.3

70.5

45.2

63.8

8 470 68.5 16 420 9 974 6 446 30 281 18 774 11 507 70.0

27 2 337 82.4 74 452 26 716 47 736 131 239 45 106 86 133 63.1

5 350 92.9 14 199 10 917 3 282 19 002

15 332

3 670

I alt 71 5 773 83.4 161 544 79 947 81 597 313 884 160 924 152 960 61.5

Tabell 8. Godkjente byhoteller. Sommersesongen 1952.

Distrikt

Åpne

hoteller

i alt

1. Oslo 42

2. Bergen 13

3. Trondheim 14

4. Østfold 14

5. Vestfold 13

6. Hedmark og

Oppland 10

7. Buskerud 11

8. Telem., Aust- og

Vest-Agder . . . . 27

9. Rogaland, Sogn

og Fj., Møre og

Romsdal 17

10. N.-Trøndelag og

Nord-Norge . . . 11

I alt I 172

Sengetall

3 530

881

837

400

574

427

394

1 002

819

787

9 651

Gj.sn.

svarprosent

Beregn. ankomne

gjester

NordUtlen- I alt menndinger I alt

86.7 120 216

89.9 39 010

90.8 37 593

66.6 20 459

64.8 24 086

60.4 27 175

62.9 17 540

67.4 41 579

78.5 33 407

82.7 41 053

53 370

20 711

25 193

12 741

20 737

21 303

12 863

36 432

28 098

30 407

66 846

18 299

12 400

7 718

3 349

5 872

4 677

5 147

5 309

10 646

Beregn. gjestedøgn

328 066

76 406

78 063

31 043

42 261

40 533

24 853

Nordmenn

147 054

46 141

59 008

21 277

35 906

33 600

18 522

Utlendinger

181 012

30 265

19 055

9 766

6 355

6 933

6 331

71 783 633101 8 473

64 249

67 921

55 742 8 507

53 826 14 095

80.1 402 118 261 855 140 263 825 178 534 386 290 792

Tabell 9. Godkjente landhoteller. Sommersesongen 1952.

Distrikt

Åpne

hoteller

i alt

1. Lhmr. og Gudbr.dalen

2. Valdres t. o. m.

Nystuen 6

3. Bergensbanen . . 16

4. Østlandet ellers 42

5. Telem., Aust- og

Vest-Agder . . . . 17

6. Vestlandet 65

7. Nordmøre, Sørog

N.-Trøndelag,

Nord-Norge .. . . 20

Sengetall

Gj.sn.

svarprosent

I alt

19 760 51.5 15 354

240

491

1 275

552

2 205

478

47.8

42.3

44.5

9 922

17 617

35 434

34.8 20 859

39.2 51 455

Beregn. ankomne

gjester

Nordmenn

Vtlendinger

I alt

Beregn. gjestedøgn

Nordmenn

109181 4 436 41 949 32 628

6 647

12 355

27 239

14 999

35 680

32.9 16 644 14 332

3 275

5 262

8 195

16 043

26 739

64 600

-10 593

19 674

52 360

Utlendinger

59.0

Gj.sn.

beleggsprosent

101.0

94.3

101.4

84.4

82.4

103.2

68.6

77.9

85.3

93.8

93.1

Gj.sn.

beleggsprosent

9 321 63.2

5 450

7 065

12 240

78.0

59.2

55.5

5 860 38 204 28 790 9 414 75.2

15 775 97 671 65 262 32 409 49.3

2 312 28 923 25 486

I alt I 185 6 001 41.5 167 285 122 170 45 115 314 129 234 793 79 336 58.1

3 437

66.2


Tabell 10. Turist- og 1 oyfjellshoteller i 1952.

Gjestedogn fordelt etter gjestenes nasjonalitet. Prosenttall.

Nordmenn

Svensker

Dansker

Finner

Briter

Belgiere

0.2

0.1

0.5

0.9

1.2

0.2

Franskmenn

0.1

0.1

0.1

0.2

0.6

1.1

2.0

0.2

0.2

0.1

Sveitsere

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.5

0.2

0.1

0.1

U.S.borgere

3.9

2.6

1.2

0.8

3.9

7.4

7.6

6.8

4.4

3.1

2.5

1.3

Andre I alt

1.1

0.5

0.5

0.5

1.2

1.4

1.2

1.8

1.2

1.6

1.8

1.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Heleåretl 61.8 9.7 11.1 I 0.5 9.3 0.4 0.5 0.7 0.2 4.7 1.1 100.0

Tabell 11. Godkjente byhoteller i 1952.

Gjestedøgn fordelt etter gjestenes nasjonalitet. Prosenttall.

Jan. ..

Feb. .

Mars .

April.

Mai ..

Juni .

Juli . .

Aug..

Sept..

Okt. .

Nov. .

Des. .

Nordmenn

85.3

73.7

83.1

82.6

78.9

71.3

60.1

63.8

77.5

83.4

85.3

84.7

Svensker

2.7

6.1

3.5

3.8

4.8

7.3

13.5

10.0

4.8

3.6

3.3

3.8

Dansker

2.6

2.7

3.1

3.2

3.0

4.1

5.8

4.1

3.1

2.5

2.4

2.4

Finner

0.1

1.3

0.5

0.5

0.7

1.4

0.7

0.8

0.6

0.4

0.4

0.2

Briter

2.2

3.1

3.0

2.8

3.8

5.2

4.7

6.1

4.6

2.6

2.1

2.1

Hollendere

0.7

0.8

0.4

0.3

0.5

0.7

0.6

0.6

0.5

0.4

0.4

0.3

Belgiere

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.5

0.7

0.2

0.1

0.1

0.1

Franskmenn

0.4

0.8

0.5

0.5

0.5

0.8

1.3

1.9

0.4

0.5

0.3

0.2

Sveit -

sere

0.1

0.7

0.2

0.2

0.2

0.4

0.8

0.4

0.3

0.3

0.3

0.2

U.S. -

borgere

3.1

5.6

3.0

3.5

4.7

5.7

8.9

7.4

5.1

3.9

3.1

3.4

Andre

2.6

5.1

2.6

2.5

2.8

2.8

3.1

4.2

2.9

2.3

2.3

2.6

I alt

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Hele året 76.1 6.1 3.4 0.7 3.7 0.5 0.2 0.8 0.4 I 5.1 3.0 100.0

Tabell 12. Godkjente landhoteller i 1952.

Gjestedogn fordelt etter gjestenes nasjonalitet. Prosenttall.

!Nordmenn

Svensker

Dansker

Finner

Briter

75

Hollendere

Jan. .. 60.3 7.1 24.2 0.1 2.7 0.2

Feb. •. 52.8 9.2 30.6 0.3 3.5 0.2

Mars . 62.4 14.7 18.1 0.5 2.4 0.2

April . 78.5 8.8 7.5 0.6 3.0 0.1

Mai . . 79.9 3.0 3.1 1.1 7.1 0.3

Juni . 53.4 8.7 5.3 1.1 20.7 0.7

Juli . . 52.9 14.2 10.4 0.3 10.3 0.6

Aug. . 52.2 11.0 7.2 0.7 16.1 0.8

Sept. . 70.5 4.6 4.3 0.4 13.9 0.2

Okt. . 84.7 2.3 3.3 0.4 4.2 0.1

Nov. 91.5 0.7 1.5 1.8 0.2

Des. .. 72.2 5.4 17.3 0.5 1.6 0.1

Hollendere

Belgiere

Franskmenn

Sveitsere

U.S.borgere

Nr. 3.

Andre I alt

0.5 Jan. .. 87.3 1.2 5.2 5.3

Feb. . 75.0 5.5 6.0 0.2 9.9

Mars . 81.1 3.1 7.5 0.2 7.8

April . 86.4 3.1 1.9 8.0

-

-

0.2

0.1

0.1

0.9

0.1

-

0.1

1.1

0.1

0.3

0.1

0.1

0.1

1.1

0.4

100.0

100.0

100.0

100.0

Mai . . 89.8 3.2 1.5 0.8 3.3 0.1

0.1 0.1 0.6 0.5 100.0

Juni . 80.7

Juli . . 74.3

Aug. 71.6

Sept. . 88.5

5.7

9.3

6.9

2.8

3.2

8.1

4.2

1.8

0.8

0.1

0.6

0.2

6.6

4.4

10.1

3.9

0.5

0.4

0.6

0.3

0.1

1.0

1.3

0.2

0.3

0.6

1.1

0.2

0.2

0.2

0.2

1.1

1.2

1.6

0.7

0.8

0.4

1.8

1.4

100.0

100.0

100.0

100.0

Okt. . 96.5

Nov. . 97.6

Des. . 90.2

2.3

1.1

2.7

0.4

0.2

6.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.3

0.2

0.1

-

-

0.2

0.3

0.1

0.1

0.3

0.4

0.3

100.0

100.0

100.0

Heleåretl 81.7 5.0 4.4 0.3 5.8 0.3

0.4

-

0.4I 0.2 I 0.7

0.8 100.0


A. Norge :

1. Sysselsetting og arbeidsløyse • • • •

2. Industriproduksjon

3. Utenrikshandel

4. Valutabeholdning

5. Import- og eksportpriser

6. Skipsfrakter

7. Engrospriser

8. Levekostnader

9. Detaljomsetning

Gjennomsnitt /000

ov menedsto//' personer

*1

Konjunkturdiagrammer.

• • .. .. .

Side

*1

*2

*2

*3

*3

*4

*4

*5

*5

A. Norge.

I. Sysselsetting og arbeidsløyse.

Nr. 3.

B. Utlandet :

Side

10. Sysselsetting i industrien *6

11 Industriproduksjon *6

12 Engrospriser *7

13 Varebyttebalanse *7

14. Eksportvolum *8

15 Importvolum *8

Sysselsatte pliktig syketrygdede og helt arbeidsløse ved arbeidskontorene ved

månedens utgang.

1 1951 1 1952 1953

Nov. I Des. 1 Jan. Nov. Des. Jan.

a. Industril, 1000 personer 322 317 320 320 316 315

b. Bygge- og anleggsvirksomhet » » 104 94 90 111 99 95

C. Andre næringer » » 521 516 524 514 509 519

d. I alt » » 947 927 934 945 924 929

e. Arbeidsløse » » 10 15 18 15 24 31


1953. *2

/938= /00

Ahinedsgiennomsnift

i tire/

/80

/60

/40

/PO

/00

2. Industriproduksjon.

Beregnet etter somme toll pd orbeidsctoger i hver mdnec/

A

1951 1952 1953

Nov. Des. Jan. 1 Nov. Des. Jan.

a. Hele industrien 1938 = 100 151 145 151 156 150 145

b. Eksportindustri —»-- 129 132 144 138 134 129

C. Hjemmeindustri —»— 161 151 155 165 157 153

,---

/948• 49 SO S/ SP

/949= /00

/60

/40.

/PO

4

' AL

3. Utenrikshandel.

V

,,....,.. / ...,., û

95/

#4,

,---

n111M1h,_ _ AI, . Ill,

1

l' \--Mr

,-

v

,. .. AN/ l_.4

/952

ON f M A M ./ ' J . .4 J . O . N . 0

/917

1951 1952 1953

Nov. I Des. Jan. I Nov. I Des. Jan.*

a. Importverdi (med skip) .... Mill. kr. 570 619 561 573 544 524

b. Eksportverdi (med skip). . . . —»-- 403 420 380 365 320 311

C. Importoverskott —»— 167 199 181 208 224 213

d. Importvolum (uten skip) 1949 = 100 125 125 121 137 132 ..

e. Eksportvolum (uten skip) —»— 135 122 139 129 137

..


*3 Nr. 3.

4. Valutabeholdning.

Norges Banks netto valutabeholdning er differansen mellom på den ene side kortsiktige

tilgodehavender i ut!. (inkl. midlertidige anbringelser i gull), clearingtilgodehavender, uten.

landske rentebærende verdipapirer og ytt kreditt i Den europeiske betalingsunion ut over utgangsstillingen

på 429 mill. kr., og på den annen side gjeld til utenlandske banker, clearinggjeld

og trekk på kreditten i Den europeiske betalingsunion ut over utgangsstillingen.

Ved årets 'gang

MY. kr

600

do 400-

Ved månedens Wslong•

.,- 200. ''..,....... ......

\./*-—"••••../

t

0

t) ')"-

÷ .

/948. 49 ' SO r 5/ r S2

200 .

, -, .4 .. /

/9S/

..........."\.....

,... ..

.4 5 0 ,, A A/ I ./ .4 ' .1 0 ,, 0 .,

/952

/953

1951 1952 1953

Nov. Des. Jan. Nov. Des. Jan.

a. Netto valutabeholdn. i Norges Bank.Mill. kr. 367 333 456 543 515 466

b. Balanse overfor E P U ---0— ± 28 -i- 13 ±- 69 -:- 39 ± 60 +118

c. Aksjebankenes nettofordr. i utlandet —»— 168 134 . . 246 194 ..

0

/949=100

.160

/40

.120 •

5. Import- og eksportpriser.

.4

_. . - ./-•

N./

/01i

/N./

\-:=7. •

.\

N.7

.

••\.

/ \ N. .

\,/ \\ ...•

N/

/948 49 SO 5/ 52

/95/

1952

o

,

'

•,./

/953

1951 1952

Okt. I Nov. Des. Okt. Nov. Des.

a. Importprisindeks (uten skip) . 1949 ,--- 100 155 145 149 135 135 130

153 154 156 124 129 128

b. Eksportprisindeks (uten skip) —»—

b \

c. Bytteforhold (-i-)) —»—

99

106

105

92

96

98


1953. *4

0-‘c./948../00

0'. 4i 0 r. vo

_

4,,

6. Skipsfrakter.

:,.. .250 s : .

o

. ..

/948' 49 1 50 1 5/ 1 52

,

.350

s e

11

.

n-

1 k V50


4) ... I I

• . .

......

I V . ; 1 4,, i ,','I'O r d,-r, 0 f '& 1 4 1 411 /'/'4 1- .0(21 1 4,

/952

a. Turfrakter (U.K. Chamber of

Shipping) 1948 = 100

b. Turfrakter (Norwegian Ship-

ping News) —»—

I


.

J i , . 1 4 d,', • •

11

/953 • •

.

1951 1952 • 1953

Nov. Des. Jan. 1 Nov. I Des. Jan.

C. Tidsfrakter (Norwegian Shipping

News) —»— 259 247 233 72 63 65

d. Tankfrakter, losfart M.O.T. = 100 387 407 402 157 151 125


/9ð4o

COO.

.280

i (1) .260.

I

1

220. ..

I'l l ___...

/

/

/

1


Ro.

1

.,*/

./.

a.


' ...•

/ ••••......•"""

... -

1/948 1 49 1 SO I 5 -I r /95/

.. • ....

172

212

7. Engrospriser.

a. Total 1938 =-- 100

b. Industrivarer

c. Jordbruksvarer

169

197

• ". . .b....0 ."1.'•

e g%

,,,, „„„,.. . ......./ • .....

,T, V 4,1 F F,

/95>

1951

Des. • Jan.

.

164

186

99

100

99

99

, ., ,,,, .

(953 ,

..

99

1952 1953

Feb. I Des. Jan. Feb.

270 271 272 280 278 276

293 294 295 296 294 292

236 238 237 238 231 226


.

r

: /

/ .

1

0. ,

.1.1

/949 . /00

°./60

11 C 5 /„ ..

*5 Nr. 3.

8. Levekostnader.

/.... •,..b

/40 -.----....- ..,..- MP

fn —

,t /948 49 50 5/ 52 /95/ . /952 /953

1951 1952 1953

Nov. Des. Jan. Nov. Des. Jan.

a. Total 1949 ---- 100 126 127 129 136 135 134

b. Matvarer --s— 133 134 139 151 147 146

C. Bekledning —»— 139 140 140 137 137 137

/938 = /00

.500.

.4,50

9. Detaljomsetning.

-35o .

°O,,9 4

I 11

IfIt

I 1 1

1

li

I •

)1

1

/' n

/

M 000

k/A

I/ SO

1 /

P

/.•

t.--li

.25CP"

i

''


/

11( 1

\. J •

I

I

1.1

.

.."

.200.

,

i I 1

l i

.i

1

I I

I i

I

/948 49 i 50 1 5/ ' 521 ,,. „,,i,, s ., ,

!

i ii /9 '5; /953

i

I

1951 1952

Okt. Nov. Des. Okt. Nov. Des.

a. Riket i alt 1938 = 100 306 304 427 335 328 463

b. Byer, bekledning og tekstilvarer —»-- 315 315 449 335 344 486

C.» nærings og nytelsesmidler —»— 280 279 392 307 306 414

,


1953. *6

.

.

v.48 = 100

/M.

/PO

B. Utlandet.

10. Sysselsetting i industrien.

.... .•...•••

...•

I/O '

......_ ......,„,.. .... .... am may,. gm. .

_

.0'

. • • •

, • •

e..*

...'""....

.de

de

'".•

/ • • .10

. b ......

,,,,, ,,,,,,........

• • .

,

f

Ago

Yr

.

_

/948 49 50 .5/ 52 /952 -\ /933

'•••••

I

... am gm.

1951 1952

Sept. Okt. Nov. Sept. Okt. Nov.

a. Sambandsstatene 1948 = 100 103 102 101 104 105 106

b. Storbritannia —»— 108 108 108 105 103 106

C. Frankrike —»— 108 .. .. 106 .. ..

d. Vest-Tyskland —»— 124 .. .. 128 .. ..

.

1

i

i

i

i ee

1948j00

P

225

i

/75

i

i

i /50

i

;

i /25

.••• ••

/948 49 50 5/ 52

/00

,

...,....%• I

\.../

11. Industriproduksjon.

i"t

I t

...•. AL

a i

/95/

...

,

t

A

.,„,—.".

—•..•

n de

......

I

-

s • .

/952

, • 4, , . ., '

/953

1951

1952

Sept. Okt. Nov. Sept. I Okt. Nov.

a. Sambandsstatene 1948 = 100 116 116 115 120 120 121

b. Storbritannia —»— 125 124 126 116 121 124

C. Frankrike —»— 123 129 133 128 133 134

d. Vest-Tyskland —»— 218 230 245 241 253 268

e. 0.E.E.C.-land i alt —»— 138 142 146 141 146 150

,


1 . /

i

: r'''

-,

/948 . /00

12. Engrospriser.

/70 .,....,.

• .

/60

. . ... ..#

a

i.so

.

••.,•••...

.

.

-


• - • -- 1111111,1.. 401. .

: /4 0

: e )

• 1

ii

/30

*. e

• 4/

4,111n all CO dill "'

I... I //0 ..".'"'"'"n


6 /00

,/94849 5O5/i21

• • „I 1,1 1-,I0,4,

/95/

III,.

4, 4 4,1, , , J. 0 ,•n

/952

St 4 1 1,14 .$

/953

Nr. 3.

0 . 0

1951 1952

Okt. I Nov. I Des. Okt. I Nov. Des.

a. Sambandsstatene 1948 =- 100 109 109 109 106 106 105

IS. Storbritannia --o— 150 150 151 149 148 149

C. Frankrike —»— 164 169 170 157 157 157

d. Vest-Tyskland —»— 162 166 166 167 164

e. Reuter's råvareindeks --#— 153 153 153 135 134 133 ..

—:-.--.------:

• ri . ...--

...........

• •

Vill do/lors

,

.200.

I 3. Varebyttebalanse.

N.- • •

9 *".'°".--->...,:n•/ • ...... . ... .......

- • •-.

• .

• Jr c"..

.2a) .0,4 4.

i• ii%..

%, ‘ ^ , d ... •—•

n, 4,-

.0

111," Ir

, /948 49 50 5 ' 21 /952 /953 1 '

1951 1952

Sept. I Okt. I Nov. Sept. Okt. Nov.

a. Sambandsstatene Mill. dollar +476 +276 +551 +325 +217 ..

b. Storbritannia —»— ±333 ±327 ±210 ±122 ±100 +428

C. Frankrike —»— -i-- 22 ± 29 ± 44 ± 17 + 15 + 19

d. Vest-Tyskland —»— ± 50 + 20 ±- 23 + 39 ± 8 ± 9

e. 0.E.E.C.-land i alt —»— +464 ±406 +364 -2.-261 ±260 ..


1953.. *8

/

: .

/948' 49 1 50' 5/ ' 5?

/950= /00

/80.

•Aso.

I /40.

i

. . . . . .. .

14. Eksportvolum.

.- /x

.. /* n..- • .../\/. 1.

\

. .

\ /


.

..., . •

40' ....„, •

• `"40 /00 / ••••• •n•

.

.

%


. IF ;.

• •

• .* /\

.... _ • • • i

'' vr

•80 •

. . .. ...

1951

1952

I Sept. Okt. Nov. Sept. Okt. Nov.

a. Sambandsstatene 1950 = 100 129 121 144 125 124 ..

b. Storbritannia —»— '99 186 .

C. Frankrike — —»— — 119 1 2.

O . 11 10. 8. 98 1 113.

d. Vest-Tyskland —»— 152 141 130 158 164 152

e. 0.E.E.C.-land i alt --s— 1111 .. .. '102 .. ..

I- 3. kvartal.

• • •

/950= /00

.160.

15. Importvolum.

'

• •

.140.

• •

.

b

420 .

• •

• .•A •


• • • • •

• • • • •

• „ •

i\•

i

t •

' 10 .

• "---0 -100—

i .... . 80 ...-

.

4/

• .. ,

i •

1 •

/ NIA****..,

/948 49 50 5/ 52 /SW v /932

1

/953

1951 1952

Sept. Okt. I Nov. Sept. I Okt. Nov.

a. Sambandsstatene 1950 = 100 81 97 92 103 115 ..

b. Storbritannia —»— 1119 . '93

C. Frankrike —»— 113 122 . . 128 . 110 109 . . 109 .

d. Vest-Tyskland —»— 126 99 103 118 139 134

e. 0.E.E.C.-land i alt —»— 1110 .. .. '100 .. ..

3. kvartal.

,

.


V. Industriproduksjon

7. Produksjonsindeks *16

8. Elektrisitet *17

9. Gass *17

10. Produksjon av visse varer *18

11. Meieridrift *21

VI. Byggevirksomhet

12. Bygg under arbeid *22

13. Bygg tatt i bruk *22

VII. Innenlandsk

handel:

14. Omsetning av kraftfôr til grossist *23

15. Indeks for verdien av detaljomsetningen

*23

16. Omsetning av visse nytelsesmidler *24

VIII. Utenrikshandel:

17. Verdien av vareomsetningen *25

18. Indekstall *26

IX. Lager:

19. Lagerhold av visse varer *27

20. Volumindeks over lagerhold *28

X. Samferdsel:

21. Jernbaner *29

22. Skipsfart *30

23. Luftfart *30

24. Telegrafverket *31

25. Postverket *31

26. Reiseliv *32

Måneds- og kvartalsstatistikk.

Tabellinnhold.

T. Befolkning:

Side

XI. Off entlige finanser

Side

1. Inngåtte ekteskap, fødte, døde og

utvandrede *11

27. Statsregnskapets oppgjør for enkelte

større inntektsposter *33

2. Flytninger *11

XII. Penger og kreditt:

3.

4.

II. Sysselsetting og

arbeidsløyse

Sysselsatte pliktig syketrygdede *12

Arbeidsløyse *13

28. Norges Bank

29. Private aksjebanker

30. Sparebanker

31. Bankclearinger i Oslo

32. Postgiro

*36

*38

*40

*41

*41

III. Jordbruksproduksjon:

5. Tallet på kontrollerte slakt *14

33. Statsbanker *42

34. Kredittforeninger 42

35. Statsbanker og kredittforeninger *42

36. Aksjeindeks *43

IV. Fiske

6. Oppfisket mengde *15

37. Obligasjoner

38. Omsetning av verdipapirer

39 Emisjon av aksjer

*43

*43

*43

40. Registrerte nyinnbetalinger av kapital

i norske aksjeselskaper *44

41. Betalingsforhold

42. Valutakurser på Oslo Børs

*45

*45

XIII. Lønninger :

43. Gjennomsnittlig timefortjeneste for

voksne menn i industri *46

44. Gjennomsnittlig timefortjeneste for

voksne kvinner i industri *47

45. Gjennomsnittlig timefortjeneste i

håndverk og entreprenørvirksomhet *48

XIV. Priser

46. Engrosprisindeks *49

47. Indekstall for levekostnader *51

48. Detaljpriser i gjennomsnitt for en

del byer *53

49. Jordbrukets prisindeks *59

50. Produsentpriser på en deljordbruksvarer

*59

51. Indekstall for byggekostnader : . *60

52. A/S Stormbulls indekser *60

XV. Rettsforhold:

53. Anmeldte forbrytelser i landets 4

største byer *61

54. Drukkenskapsforseelser *61

XVI. Utland:

55. Danmark *62

56. Sverige *63

57. Storbritannia og Nord-Irland . . • • *64

58 Vest-Tyskland *65

59 Belgia *65

60 Frankrike *66

61 Sambandsstatene *67

Folgende standardbetegnelser er brukt i tabellene:

= oppgave mangler

= null

mindre enn 1/2

= foreløpig eller beregnet tall

= logisk umulig

= rettet siden forrige nr. av S. M.

= brudd i en serie.


Monthly and Quarterly Statistics.

Contents of Tables.

Page

I . Population:

1. Marriages, births, deaths, and emigration

*11

2. Migration *11

Page

XI. Public finance:

27. Monthly figures for some principal

state income items *33

XII. Money and credit:

II. Employment and

unemployment:

3. Employed persons covered 13y . compulsory

health insurance ..... . . . *12

4. Unemployment *13

III. Agricultural production:

5. Number of controlled slaughters . . *14

IV. Fisheries:

6. Quantity of fish caught *15

28. Bank of Norway *36

29. Commercial banks *38

30. Savings banks *40

31. Bank clearings in Oslo • • . . . • *41

32. Post-giro *41

33. State banks *42

34. Credit associations *42

35. State banks and credit associations *42

36. Index of stock prices *43

37. Bonds *43

38. Sales of securities *43

39 Stock issues . *43

40. Registered new-subscriptions of

capital in Norwegian companies .. *44

41. Failures *45

42. Foreign exchange rates at the Oslo

Stock Exchange *45

V.Industrial production:

7. Index of industrial production .. . *16

8. Electricity production *17

9. Gas production *17

10. Production of some principal commodities

*18

11. Dairy activity *21

VI. Construction:

12. Buildings under construction . . . . *22

13. Buildings completed *22

VII. Internal trade :

14. Sales of concentrated feed to

wholesalers *23

15. Index numbers of retail trade

(value) *23

16. Sales of some beverages and tobacco

*24

VIII. External trade :

17. Value of external trade *25

18. Quantum and unit value indexes *26

IX. Inventories:

19. Inventories of some principal commodities

*27

20. Index numbers of inventories

(quantum) *28

X. Transport and

communication:

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Railways traffic

Water transport

Civil aviation. traffic

Telegraphs

Postal service

Foreign tourist traffic

*29

*30

*30

*31

*31

*32

XIII. Wages:

43- Average hourly earnings for adult

male workers in industry *46

44. Average hourly earnings for adult

female workers in industry *47

45. Average hourly earnings for workers

in the building and construction

trades *48

XIV. Prices:

46. Wholesale price index *49

47 Cost of living index *51

48. Average retail prices in certain

cities *53

49. Agricultural price index *59

50. Producer prices of some agricultural

products *59

51. Index numbers of building costs *60

52. A/S Stormbull's indexes *60

XV. Justice:

53. Crimes reported in the four principal

cities *61

54. Persons arrested for intoxcations *61

XVI. Foreign countries:

55. Denmark *62

56. Sweden *63

57. United Kingdom *64

58. Western Germany *65

59. Belgium *65

60 France *66

61 United States *67

The following symbols have been used in the tables:

data not available

= nil

00 =-- less than half the final digit shown

0.

* --- provisional or estimated figures

category not applicable

=-- revised since the previous no. of S.M.

a break in the homogeneity of a

series.


1952*

1. kvartal 3 956

2. » 7 202

3. » 8 838

4. » 7 260

1. Inngåtte ekteskap, fodte, døde og utvandrede.

A. B. C. Døde

Inngåtte Levendeekteskap

fødte

1891-1895 1 13 040

1896-1900 1 14 795

1901-1905' 13 892

1906-19101 14 068

1911-1915 1 15 320

1916-1920 1 17 851

1921-1925' 17 002

1926-19301 16 859

1931-1935 1. 18 604

1936-19401 24 949

1941-1945 1- 23 994

1946-1950 1 28 772

1931 17 666

1932 17 612

1933 17 995

1934 19 235

1935 20 511

1936 22 375

1937 23 959

1938 24 335

1939 26 095

1940 27 983

1941 26 459

1942 • •

1943 24 021

1944 21 990

1945 23 504

1946 29 688

1947 29 923

1948 29 558

1949 27 469

1950 27 222

1951 27 180

1952* 27 256

1950*

1. kvartal

2. »

3. »

4. »

1951*

1. kvartal

2. »

3. »

4. »

3 668

7 078

8 583

7 761

4 609

6 808

8 295

7 642

61 573

65 142

65 202

61 978

61 103

63 249

60 267

50 087

43 342

45 183

56 067

65 886

45 989

45 451

42 114

30 674

30 102

28 943

41 833

41 321

28 340

29 747

42 240

43 808

30 100

30 217

45 319 29 211

46 603 29 870

47 943

45 773

32 293

32 209

53 225

57 281

62 241

61 814

70 727

32 062

31 623

32 652

30 030

29 220

67 625 29 894

65 618 28 375

63 052 29 082

62 410 29 699

60 571 A 27 736

62 262 27 738

15 852

17 582

15 036

14 624

15 361

17 150

14 668

13 740

15 096

16 821

15 624

14 721

a)

I alt

34 542

34 096

33 257

32 539

32 700

36 656

31 211

30 603

29 561

30 338

31 715

29 254

7 673

6 924

6 587

7 964

7 525

6 555

6 305

6 831

7 466

6 674

6 521

7 077

*1 1

I. Befolkning.

b) Under

1 år

6 008

6 232

5 223

4 292

4 025

3 931

3 115

2 479

1 946

1 779

2 088

2 048

2 130

2 128

2 003

1 645

1 827

1 775

1 839

1 692

1 735

1 855

1 966

1 912

2 028

2 285

2 249

2 450

2 340

1 941

1 746

1 761

1 555

. .

• •

. .

• •

D.

Fødselsoverskott

27 031

31 046

31 945

29 439

28 403

26 593

29 056

19 484

13 781

14 845

24 352

36 632

15 315

15 349

13 171

13 493

11 574

12 140

13 591

16 108

16 733

15 650

13 564

21 163

25 658

29 589

31 784

41 507

37 731

37 243

33 970

32 711

A 32 835

34 524

8 179

10 658

8 449

6 660

7 836

10 595

8 363

6 909

7 630

10 147

9 103

7 644

Folkemengde pr. 1/12 1950: 3 278 546

• ▪

E. Utvandret

til oversjøiske

land

12 203

6 767

20 639

17 533

8 910

3 394

8 974

8 348

510

591

1 962

825

436

344

485

462

526

647

818

687

2 278

• • 556 587 53 995 52 100

30 907 1 481 1 177

28 828 2 143 1 166

•• 37 802 2 553 1 603

.

2. Flytninger.

A. B. C.

Innen Til ut- Fra utlandet

landet landet

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• • • •

• • • •

• •

• •

• •

• • • •

• •

199

• •

973 ..

1 477 4136 999 . . 4 3 601

2 398 136 628 5 849

2 669 143 322 6 959

2 295 144 619 8 772

2 871 7 149 270 10 172

• • 140 977 7 803

34 088 1 933

34 301 1 182

• • 31 817 2 023

547 605 53 634

Nr. 3.

,•n•••••••,••••• nn••••.d

• • .

4 2 875

3 580

4 414

6 403

6 046

5 967

1 410

1 499

1 562

51 932

34 818798 1 672371 1 360831

31 787 1 766 1 507

40 123 2 679 1 476

Årlige gjennomsnitt. 2 Gjelder 1. kvartal 1940. 3 Ufullstendige oppgaver. 4 Gjelder tidsrommet

3. des. 1946-31. des. 1947. Omfatter også tidligere flytninger oppdaget under revisjon

av folkeregistrene.


1953. *12

A I alt B

a) Relative

tall

1949= 100

b) Absolutte

tall

1948.

Mars .. 96.4 883 780

Juni .. 99.4 911 217

Sept. .. 99.0 907 609

Des. .. 98.2 899 813

1949.

Mars .. 99.4 910 904

Juni .. 100.7 922 605

Sept. . . 100.9 924 207

Des. .. 99.6 912 449

1950.

Mars .. 100.8 923 701

Juni .. 102.5 939 652

Sept. . . 102.4 937 953

Des. .. 100.2 918 106

1951.

Jan. .. 100.6 922 349

Feb. .. 101.7 931 732

Mars .. 100.9 924 668

April . . 100.1 917 343

Mai . . . 101.6 931 447

Juni . 103.9 952 115

Juli . . . 104.2 954 604

Aug. .. 103.2 945 881

Sept. .. 103.3 946 725

Okt. .. 103.0 944 132

Nov. .. 103.3 946 765

Des. .. 101.1 926 581

1952.

Jan. .. 101.9 933 973

Feb. .. 102.7 941 500

Mars .. 102.1 935 611

April . . 100.4 920 385

Mai . . . 101.6 931 508

Juni • • 103.7 950 302

Juli • • 103.6 949 541

Aug. 103.2 945 690

Sept. • • 103.0 943 572

Okt. • • 102.7 941 389

Nov. • • 103.1 944 897

Des. • • 100.9 924 665

1953.

Jan. . . . 101.4 929 483

Feb.. . . • •

Mars . . • •

April . . • •

Mai . . . • •

Jordbr.,

skogbr.,

gartneri

103 259

104 099

101 511

104 491

105 900

98 334

94 018

95 467

97 880

93 662

90 745

92 975

95 296

95 123

92 183

87 916

88 990

92 167

93 516

91 985

90 442

88 008

93 109

92 152

95 426

96 096

91 399

81 044

81 792

83 667

82 944

81 152

79 066

76 046

80 664

78 570

86 026

• •

II. Sysselsetting og arbeidsløyse.

C

3. Sysselsatte pliktige syketrygdede.

Fiske og

fangst

12 710

6 584

7 983

9 181

12 162

14 367

14 220

10 184

9 666

9 241

8 889

8 394

8 190

10 381

11 116

10 491

12 861

14 903

15 485

11 766

9 056

8 367

8 088

7 585

7 219

7 061

9 992

9 485

D

Sjef. og

annen

transp.

12 918 82 185

8 249 84 486

7 727 83 875

9 433 83 850

12 198 85 974

6 560 88 703

6 484 88 990

9 443 88 516

90 414

91 984

92 096

89 932

91 988

92 970

92 649

92 656

93 419

95 070

95 635

94 873

94 408

93 688

93 450

92 174

92 299

92 830

93 234

93 045

93 597

95 313

95 846

94 998

93 680

93 806

93 907

93 448

11 799 93 109

E

Industri

F

Bygg

og

anlegg

291 327 79 051

299 785 97 677

299 276 103 049

299 995 88 204

307 148 84 544

310 017i 103 546

309 254: 113 750

308 249 95 710

313 880 90 446

318 577 109 058

317 490 115 152

316 879 91 459

318 468 85 722

323 130 84 865

319 663 83 408

319 640 86 577

325 743 92 390

330 939 101 354

327 965 104 092

324 585 106 145

325 163 109 181

323 757 109 069

322 147 104 455

316 614 93 953

320 414 90 241

322 329 89 268

317 965 90 154

316 224 92 308

319 653 99 429

324 881 108 009

321 197 110 545

319 019 115 051

317 855 117 751

318 858 116 941

320 238 110 737

315 639 99 430

315 080

• •

95 226

G

Forretningsvirks.

126 649

128 166

127 232

127 613

127 360

129 081

128 785

129 974

131 004

133 817

132 427

133 389

132 544

133 322

133 753

133 447

134 111

136 713

139 185

136 577

135 031

134 244

135 221

135 322

135 489

136 171

136 729

136 338

137 550

140 513

143 248

141 835

139 601

139 036

140 365

141 371

140 524

H

Husarb.

og rengjøring

77 691

76 471

73 587

74 569

75 224

72 753

70 513

71 911

73 214

70 878

68 678

69 310

69 838

70 751

70 666

69 846

69 063

68 060

67 035

66 128

66 093

65 784

67 140

66 441

66 814

67 717

68 012

67 084

66 927

65 774

65 090

64 232

64 337

64 321

65 273

64 642

65 066

Off. adm.

og annen

tjen.virk.

J

Uviss

næring

105 625 5 075

107 317 4 967

106 530 4 822

106 967 4 691

107 776 4 780

109 163 4 448

107 900 4 513

108 723 4 456

109 612 4 541

110 468 4 624

108 938 4 444

110 567 4 414

111 787 4 544

112 589 4 615

113 588 4 538

112 737 4 340

113 736 4 329

114 189 4 382

113 896 4 391

112 932 4 262

114 120 4 097

115 136 4 065

116 135 3 992

115 468 3 966

116 456 3 973

118 167 4 019

118 630 4 003

118 598 3 978

119 410 4 094

119 700 4 078

118 568 4 015

117 872 3 946

120 098 3 965

121 404 3 916

119 800 3 921

118 233 3 847

118759! 3 894

• •


1932

1937

1938

1939

1940

1941

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept.

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt.

Nov

Des.

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

1951.

1952.

1953.

19 181

4 9 172

4 12 246

4 8 514

9 026

7 715

8 972

11 139

11 634

21 227

20 951

22 524

17 034

6 386

3 515

2 478

3 482

4 617

6 313

10 099

15 046

17 756

17 016

17 434

13 168

7 484

4 081

3 171

5 418

6 941

8 161

14 731

24 248

31 041

• •

• •

• •

• •

• •

• •

5 168.

41 566

4 1 683

4 1 001

950

851

1 233

1 901

2 871

2 554

2 630

4 284

3 194

685

305

317

604

987

1 195

2 369

3 689

2 910

2 999

4 696

4 355

3 037

1 132

974

1 782

2 344

1 800

3 233

5 192

5 972

*13

II. Sysselsetting og arbeidsløyse.

A. Tallet pa, arbeidslosel

a)

I alt

b)

Industri

Av dette i:

c) Bygg- og

anleggsvirk.

4. Arbeidsløyse

• •

4418

42 785

44 439

43 725

4 291

3 713

4 405

5 320

5 166

13 158

12 839

12 712

9 262

4 091

1 881

978

1 060

1 393

1 952

3 539

7 220

9 753

9 713

8 739

6 092

2 913

1 780

692

959

1 300

2 378

5 809

11 865

15 415

B. I fagforbundene, pct. av

medlemstallet

a)

9 fagf

orbund2 .3

30.8

20.0

22.0

18.3

23.1

11.4

3.6

3.1

2.7

2.2

2.7

3.6

5.5

5.9

6.0

6.1

3.8

34

2.4

2.7

1.4

1.5

1.7

2.6

2.6

2.3

2.4

2.7

1.7

1.3

1.1

1.4

1.6

1.5

• •

b)

Jern- og metallarbeiderforbundet

30.3

12.1

14.5

13.4

13.8

5.3

1.7

1.3

1.1

1.1

1.7

2.4

2.2

2.1

2.5

3.0

2.4

1.9

1.7

2.2

2.2

2.1

1.8

2.9

2.2

2.0

2.3

2.1

1.9

1.6

2.3

2.1

1.8

• •

• •

e)

Bygningsind.arbeid.forbundet3

37.4

30.4

31.9

25.2

34.3

17.5

6.8

6.4

5.3

3.7

3.9

6.4

11.1

12.2

11.2

13.1

616


1.2

2.3

• •

1.8

1.9

1.1

1.5

Nr. 3.

%••••••••••Y........0

d)

Skotoyarbeiderforbundet

18.0

6.8

7.7

7.0

8.7

8.0

2.1

0.6

0.1

0.3

0.1

0.2

0.7

0.2

0.3

0.6

0.7

0.7

0.7

0.4

1.2

07

1.3

0.7

1.4

3.3

2.6

1.6

2.2

1.5

0.7

0.3

0.2

0.3

0.7

0.5

• •

• •

Helt arbeidsløse ved arbeidskontorene ved månedens utgang. Årstallene er gjennomsnitt

av månedstall. 2 Bygningsindustriarbeiderforbundet, Treindustriarbeiderforbundet, Murerforbundet,

Baker- og konditorforbundet, Jern- og metallarbeiderforbundet, Formerforbundet, Skotoyarbeiderforbundet,

Centralforeningen for boktrykkere og Bokbinder- og kartonnasjearbeiderforbundet.

3 Før juli 1949 omfattet oppgavene 10 forbund. Bygningsarbeiderforbundet og Høyleriarbeiderforbundet

gikk da sammen til ett forbund, Bygningsindustriarbeiderforbundet. 4 Finnmark

og evakuerte kommuner i Troms er ikke med.

• •
1953. *14

I

A.

Storfe

B.

Hest

Jordbruksproduksjon.

5. Tallet på% kontrollerte slakti

I C.

1 Svin

D.

Sau

E.

Geit

F.

Spekalv

G.

Gjøkalv ,

1938 173 684 4 782 337 317 340 046 17 559 179 649 51 344

1939 197 045 5 779 320 164 354 820 15 719 205 664 55 491

1945 54 656 13 564 11 068 102 626 5 000 105 024 3 272

1946 126 747 16 986 28 421 219 261 17 905 170 533 7 780

1947 164 844 12 991 86 449 273 368 20 880 193 789 9 402

1948 109 819 5 610 55 351 180 381 13 572 167 673 7 231

1949 126 596 6 516 2 202 773 2 356 431 20 352 180 134 8 333

1950 . 163 276 5 320 476 691 304 475 23 099 171 167 10 328

19514 • 239 696 9 588 293 523 414 157 23 547 175 897 19 668

1952 216 263 9 277 403 813 473 308 20 162 180 244 20 449

1951.

Tan 16 993 437 31 455 9 792 3 263 18 244 784

Feb 13 291 357 27 281 4 568 3 171 17 590 895

wars 12 362 284 25 696 2 091 2 859 25 989 1 098

kpril 15 880 364 26 494 2 100 2 358 27 131 1 497

Vlai 14 167 239 24 066 1 480 444 14 366 1 791

Tuni4 24 461 450 23 914 1 902 296 12 873 2 412

( Tuli 7 094 258 18 173 9 437 239 8 222 1 294

ug. 18 001 393 18 912 31 648 611 6 086 1 427

Sept 27 319 596 19 295 63 532 1 549 7 466 2 783

3kt. 35 322 2 128 25 743 174 378 3 666 13 595 3 054

STov 31 753 2 791 26 585 97 543 3 661 14 326 1 616

Des • 23 053 1 291 25 909 15 686 1 430 10 009 1 017

1952.

Tan 22 462 1 016 26 874 15 025 2 856 18 678 1 468

Feb 16 912 707 30 994 8 013 3 847 17 962 1 660

Vlars 15 709 558 39 359 6 506 3 279 26 678 1 587

ipril 15 342 499 40 435 5 212 1 774 30 325 2 023

Vlai 17 295 315 32 003 4 794 636 18 366 2 352

[uni 13 458 368 27 698 2 489 206 9 826 2 034

fuli 9 151 383 30 565 15 440 118 7 735 1 409

k.ug 15 722 394 27 165 57 641 529 5 482 1 513

sept 21 123 642 34 118 90 093 1 058 6 691 1 853

)kt. 28 351 1 763 35 708 177 163 2 813 13 867 2 416

STov 22 840 1 828 33 247 74 281 2 045 13 663 1 085

Des. 17 898 804 45 647 16 651 1 001 10 971 1 049

1953.

Fan. 18 638 646 38 428 20 257 4 201 18 809 1 567

?eb • • • • • • • • • •

dars • • • • • • • • • •

kpril • • . • • • • • • • • • •

aai • • • . • • • • • • • •

[uni . • • • • • • • • •

• i Medregnet etterbesiktiget slakt. Årssummene er Veterinærvesenets årsoppgaver og stemmer

ikke alltid helt med summen av Byråets månedstall. 2 Herav 5 163 innførte.Herav

59 774 innførte. 4 Herav innført fra Danmark 1 127 storfe, 157 svin, 51 sau, 9 spekalv,

105 gjøkalv.


1938

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1951.

Jan.

Feb.

Mars

Apill

Mia

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

1952.

Jan.

Feb.

Mars

Apr. 2

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

1953.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

*15

1V. Fiske.

6. Oppfisket mengde.

A. Skrei og loddetorsk B. Vintersild C.

a)

Sløyd

fisk

b) Av dette a)

1)

Saltet

2)

Hengt

3)

Fersk og

hermet.

I alt

b) Av (led&

1)

Fersk

eksport

2)

Saltet

3)

Hermetikk

4)

Olje og

mjøl

1000 tonn 1000 hl

5)

Agn

''''

6)

Fersk

innenl.

Feitsild

cqld ma"

si

Nr. 3.

162 86 69 7 5 338 880 283 116 3 820 85 132 1 404 149

185 105 51 29 3 846 571 811 186 2 102 81 95 999 129

229 129 60 40 5 315 1 021 1 108 184 2 832 104 66 725 90

136 71 24 41 8 813 1 351 1 271 192 5 802 116 81 1 137 K

113 44 23 46 6 102 1 298 . 1 353 145 3 168 85 53 1 321 111

131 65 49 17 8 294 608 644 108 6 820 74 40 1 103 66

171 87 64 20 9 548 795 883 177 7 551 82 60 3 095 106

156 81 52 23 8 822 775 829 182 6 900 89 47 3 778 79

6 3 1 2 2 600 218 224 22 2 078 28 30 66 -

21 14 3 4 5 950 407 648 123 4 713 39 20 93 -

93 52 33 8 998 170 11 32 760 15 10 34 -

37 15 17 5 - - - - - - - 80 -

12 3 9 - - - - - - 332 -

2 - 1 1 - - - - - 377 45

- - - - - - - 352 40

- - - - - - - 492 3

-- - - - - - - 235 4

- - - - - - - 410 10

- - - - - - - 434 4

- - - - - - - 190 -

9 5 1 3 3 239 219 311 26 2 626 27 30 120 -

23 14 3 6 4 468 377 481 127 3 453 18 12 263 -

70 44 17 9 982 204 25 25 722 2 4 150 -

32 10 18 4 133 +25 12 4 99 42 1 192 -

17 7 10 - - - - - - - 436 -

5 1 3 1 - - - - - 428 45

- - - - - - 372 5

- - - - - - - 315 12

- - - - - - - 59 1

- - - - - - 218 14

- - - - - - - 569 2

- - - - - - - 3656 -

2 1 1 540 95 152 1 258 13 21 169 -

• • • • . • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

I For årene for 1941 har en ikke helt fullstendige oppgaver over fangstens fordeling etter

anvendelse. 2 Tallene for april inneholder korreksjoner som gjelder hele vårsildfisket,

3 Inklusive korreksjoner for januar—november.

D.

Bris.,

ling


1953. 96

1939

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1951.

Jan

Feb. • • •

Mars • • •

April • • •

Mai

Juni • •

Juli

Aug. • •

Sept. • • • •

Okt

Nov.

Des

1952.

Jan

Feb.

Mars • • •

April • • •

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept. • •

Okt

Nov. . ....

Des.

1953.

Jan

Feb

Mars ...

April ...

Mai

Juni

V. Industriproduksjon.

7. Produksjonsindeks.' 1938 = 100

A. B. Av dette: C. D.

Hele

industrien

a)

Malm

og

metall-.

utvinning

b) c)

Hermetikkfabrikker

Annen

nuringsognytelsesmiddelindustri

d)

Tekstilindustri

e) f)

Skotøyfabrikker

Tremasse-,cellulose-

og

papirindustri

g)

Kjemisk

og

elektrokjemisk

industri

h)

Jern- og

metallindustri

i)

Andre

industrier

Eksportindustri

i alt

Hjemmeindustri

i alt

107 103 96 106 114 112 111 107 107 104 103 108

69 20 71 79 62 72 38 77 102 54 45 81

100 52 76 114 86 95 66 94 139 87 68 116

115 70 97 117 108 99 86 98 160 103 82 131

125 79 106 119 122 107 99 99 168 123 92 141

132 96 105 126 129 • 107 108 132 158 136 110 143

141 106 94 131 139 112 116 169 160 150 126 149

148 113 109 134 153 111 125 172 165 162 136 155

149 124 93 141 145 88 116 180 166 158 136 155

147 118 86 114 161 123 123 173 167 162 135 153

166 106 364 121 167 128 124 173 176 222 174 162

152 116 94 131 163 115 113 178 168 180 140 158

152 106 13 136 169 134 123 169 176 171 128 163

162 126 154 160 165 121 131 190 183 160 143 171

153 110 171 144 171 133 127 162 169 167 133 163

105 102 112 131 73 42 106 156 93 98 120 98

141 107 65 137 144 117 122 165 153 152 124 149

154 117 66 132 167 114 133 175 175 170 136 163

153 113 70 136 165 111 134 172 178 159 131 163

151 118 42 134 161 107 130 165 173 163 129 161

145 116 71 136 129 87 129 182 167 143 132 151

151 119 126 126 150 91 129 180 177 157 144 155

164 112 383 127 159 89 135 174 172 207 181 155

153 115 89 130 161 87 130 177 176 168 141 159

152 130 6 152 149 91 124 193 178 144 136 161

158 127 77 161 152 106 126 197 177 160 139 167

154 126 131 161 150 98 108 180 170 163 133 165

100 108 40 139 53 27 72 159 93 92 110 95

139 115 28 142 135 84 96 179 155 151 120 149

151 124 27 148 157 93 110 180 166 169 124 164

155 135 82 143 163 94 118 174 177 163 131 166

156 134 96 130 169 99 124 180 179 165 138 165

150 138 32 137 140 91 116 186 169 156 134 157

1451301 20 115 155 101, 125 175 173 143 129 153

• •

• •

• •

• •

• ,•

• •

• •

• • • • • •

Månedstallene beregnes på grunnlag av oppgaver fra et utvalg av industribedrifter, og

for samme antall arbeidsdager i hver måned. Årstallene er gjennomsnitt av månedstallene. En

annen årlig produksjonsindeks beregnes på grunnlag av samtlige bedrifter som er med i produksjonsstatistikken.

Denne viser for de senere år noe høyere tall enn gjennomsnittet av

månedsindeksen. For 1950 viste således årsindeksen 148.5 (1938=100). 2 Omfatter jord- og

steinindustri, olje- og fettindustri, gassverk, treindustri, lær- og gummiindustri og bekledningsindustri.

*17

V. Industriproduksjon.

7. Produksj.indeks (forts.) 1938 = 100

E. Produksjonsmiddel- F.

industri Konsumvareindustri

a) b)

For

I alt eksportmarked

C)a)

For

hjem- I alt

memarked

b) C)

For For

eksporthjemmarkedmemarked A.

I alt

8. Elektrisitetsproduksjon.'

B. Ved elektrisitetsverk

knyttet til

a) Elektrokjemisk

og

elektrometallurgisk

industri

b)

Annen

industri

Mill. kWh.

C) Den alminneligeelektrisitetsforsyning2

Nr. 3.

9.

Gassproduksjon

1000 ms

1938 100 100 100 100 100 100 9 638 4 717 592 4 329 43 609

1939 105 100 108 110 119 108 10 210 5 022 653 4 535 45 135

1945 69 41 87 69 61 72 9 845 3 238 599 6 008 13 679

1946 99 62 123 103 99 104 11 261 4 103 769 6 389 37 061

1947 116 74 144 112 117 111 11 260 4 378 707 6 175 42 757

1948 128 85 155 119 123 118 12 445 4 597 814 7 034 46 666

1949 134 106 153 127 124 128 15 183 5 953 926 8 304 43 653

1950 144 126 156 136 126 138 17 328 7 241 950 9 137 45 355

1951 151 135 162 142 137 144 17 317 7 215 970 9 132 47 564

1952 153 139 163 139 123 143 18 406 7 069 1 032 10 305 50 562

1951.

Jan

Feb. . . .

Mars . ..

April . . .

Mai

Juni .. . .

Juli

Aug. . . .

Sept. . . .

Okt

Nov. .. .

Des

152

169

156

155

162

152

105

142

159

157

155

151

136

166

144

132

141

127

120

126

137

132

131

133

162

171

164

169

177

168

96

152

173

173

170

163

137

158

143

146

161

156

105

139

145

144

141

133

130

210

125

112

154

161

119

118

134

129

118

130

138 1 616

146 1 424

147 1 503

153 1 371

162 1 382

155 1 334

102 1 280

144 1 357

147 1 419

148 1 539

147 1 516

133 1 576

661

583

632

608

597

574

572

587

576

615

597

613

82

78

75

82

87

81

73

79

82

79

81

91

873 5 279

763 4 696

796 4 847

681 4 588

698 3 428

679 2 833

635 2 361

691 2 701

761 3 258

884358 43 954538

872 5 072

.

1952.

Jan 159

Feb 170

Mars . . . . 161

April . . . 159

Mai 161

Juni 155

Juli 101

Aug... . . 142

Sept. . . . 153

Okt

159 0

NOV . . . . . 161

Des . .. . . 156

145

172

142

144

143

134

117

127

128

134

140

140

169

169

173

170

173

168

92

153

169

175

175

166

135

150

136

138

153

153

97

133

146

147

145

137

141

220

134

100

123

130

78

92

105

12

128

108

133 1 692

134 1 594

137 1 668

146 1 481

159 1 504

159 1 404

101 1 295

142 1 400

155 1 474

153 1 621

149 1 617

143 1 657

615

574

630

577

590

557

558

577

574

605

595

617

98

89

88

82

91

83

76

80

88

90

84

83

979 5 463

9501 93 5 31791 0

822 4 279

78643 2 3 2761 72

6761 43 2 5901 79

892126 34 424841

938 4 913

957 5 324

1953

Jan

Feb

Mars

April .

Mai

Juni

1531 134 1651291 107 134 • • • •I I 5 455


_

• •

• •

• • • •

Ved elektrisitetsverk på 1000 kW og over. 2 Medregnet kraft til industribedrifter som

ikke har eget elektrisitetsverk.


1953. *18

A.

Kull

1938 298 740

1939 311 592

1945 6 007

1946 96 434

1947 336 499

1948 436 130

1949 456 M2

1950 363 905

1951 469 994

1952 450 168

1951.

Jan. . . • • • • 43 269

Feb 41 227

Mars 42 173

April 44 862

Mai 37 933

Juni 30 754

Juli 28 285

Aug 32 161

Sept. 34 605

Okt 44 064

Nov 46 308

Des. 44 352

1952.

Jan 46 163

Feb 50 250

Mars 56 680

April 42 732

Mai 49 111

Juni 23 417

Juli 14 419

Aug 17 520

Sept. 22 461

Okt 37 245

Nov 43 891

Des 46 279

1953.

Jan 59 298

Feb • •

Mars

April

Mai • •

Juni

B.

Jernmalm

og titanjernstein

1 474 478

1 395 435

106 850

112 546

197 509

289 316

374 305

403 568

437 179

887 240

38 744

27 928

30 423

24 645

40 253

47 984

25 921

41 512

40 470

44 706

42 979

32 018

40 836

40 227

45 206

50 050

68 211

71 892

73 046

75 285

90 561

126 291

106 193

99 442

96 540

• •

V. Industriproduksjon.

10. Produksjon av visse varer. 1 Tonn.

C.

Koppermalm

og

-konsentrat

35 105

32 169

9 785

15 688

19 154

21 064

21 870

22 617

21 957

23 334

1 927

1 872

1 888

2 120

1 710

2 365

1 439

1 164

1 901

2 035

1 995

1 568

2 093

2 490

2 658

1 842

2 020

1 843

1 112

1 109

1 876

2 018

2 440

1 833

D.

Sink- og

blykonsentrat

15 089

11 823

2 483

6 935

8 960

10 462

11 287

10 647

12 339

12 412

904

834

585

735

1 132

1 230

856

1 001

1 256

1 387

1 357

1 025

1 171

891

1 014

998

1 059

1 056

752

820

987

1 127

1 646

891

1 027 776

1 024 953

247 465

539 850

720 015

735 021

744 762

748 793

696 049

708 895

62 585

59 307

54 830

57 022

56 798

46 114

28 527

60 688

67 149

74 387

69 754

59 056

67 239

61 906

72 172

60 850

61 582

46 530

21 391

49 267

66 192

72 706

65 658

63 402

38 121

43 599

31 839

73 061

74 602

63 404

61 686

63 408

54 061

54 992

4 207

3 196

2 759

2 601

4 193

4 973

4 702

4 773

4 822

4 857

4 608

4 921

4 738

4 431

4 887

3 698

4 358

4 698

4 773

4 900

4 698

4 933

4 263

4 615

2 034 1 052 61 612 3 241

• •

E.

Svovelkis

F.

Rujern

• •

G.

Ferrosilisium'

beregnet

45 % basis4

42 185

39 538

15 987

3 30 579

36 892

44 473

64 613

63 875

68 484

85 897

5 175

4 102

5 461

5 143

6 576

6 395

6 169

6 441

6 170

6 623

6 735

7 127

7 278

6 194

7 097

6 090

7 065

7 358

7 990

7 822

7 885

7 831

6 323

6 964

H.

Andre

ferrolegeringer

4

93 442

107 648

3 169

35 901

53 826

94 542

107 311

99 217

122 388

124 580

11 085

8 379

9 703

8 453

10 563

10 501

11 030

10 322

9 671

9 512

9 835

9 505

10 635

10 618

12 777

12 389

9 313

10 732

9 122

9 259

9 299

10 999

9 862

9 575

5 584 8 287

De årlige tall til og med 1951 er tatt fra den årlige produksjonsstatistikk og stemmer

ikke alltid belt med summen av de tilsvarende månedstall. 2 Omfatter også Si-metall. Ferrosilisium

er ikke omregnet til basis 45 % i årene for 1946. 4 Produkter til videre foredling i

i samme bedrift er fra og med 1947 ikke medregnet.


1938 68 316

1939 68 016

1945 37 177

1946 58 460

1947 66 108

1948 73 978

1949 77 406

1950 81 115

1951 87 687

1952 97 795

8 467

9 121

1 555

5 191

7 796

8 401

9 915

10 003

11 080

12 159

1951.

9 Jan 6 700 333 4 590 854 972 3 675

44 208

Feb 6 700 3 853 686 811 3 230 8 733 45 027

Mars 6 500 4 387 632 915 3 434 10 115 59 748

April 6 500 4 102 845 877 3 261 9 763 55 614

Mai 6 700 4 354 539 902 3 300 9 438 56 536

Juni 8 900 4 192 714 863 3 537 2 155 69 133

Juli 6 100 4 106 950 946 3 721 177 59 473

Aug 7 200 4 404 693 941 3 519 9 286 69 380

Sept 7 600 4 249 610 941 3 575 9 719 66 467

Okt. 8 400 4 368 591 967 3 447 9 931 59 046

Nov 7 900 4 410 770 939 3 160 9 722 69 533

Des. 8 300 4 194 767 1 006 2 374 10 036 65 421

1,952.

Jan. . . . . . 8 066

Feb 7 733

Mars 10 704

April 8 626

Mai 8 317

Juni 8 126

Juli 9 770

Aug 2 057

Sept 7 294

Okt. 9 069

Nov 8 997

Des 9 053

1953.

Jan 7 491

Feb

Mars

April

*1 9

V. Industriproduksjon.

10. Produksjon av visse varer' (forts.). Tonn

I. J. K.I L. M. N. 0. P.

965

845

598

972

997

951

1 041

987

1 089

1 199

1 210

1 305

1 265

46 523

45 917

9 228

30 210

34 580

42 000

41 090

43 173

40 825

38 385

2 625

2 266

2 602

2 521

3 373

3 514

3 842

3 987

3 764

3 438

3 128

3 325

3 703


Nr. 3.

Råstål Aluminum Kopper I Nikkel Sink Svovel Sement Kvelstoff2

29 035

31 130

4 608

16 692

21 725

31 041

35 697

47 056

52 106

52 455

4 489

3 976

4 438

4 230

4 373

3 886

4 346

4 597

4 454

4 682

4 301

4 683

10 547

10 458

1 692

7 549

7 920

8 935

9 306

9 035

8 656

10 002

917

659

755

736

923

998

890

796

843

832

801

853

4 678 960

• • • •

Mai

Juni

110 846

90 696

21 772

71 886

82 423

79 236

81 184

96 190

98 408

104 788

331 601

390 284

141 800

436 211

472 612

526 187

592 812

581 704

701 752

724 914

84 178

88 223

78 631

88 463

86 272

85 837

124 599

160 669

168 433

175 258

14 132

13 021

14 088

13 878

13 919

14 062

14 337

14 420

14 027

14 496

13 669

14 381

10 607 52 029 14 922

9 807 55 300 13 479

11 197 69 301 14 592

9 705 54 211 14 212

10 017 64 581 15 420

2 312 66 938 14 318

55 979 15 390

7 513 67 443 15 233

10 815 69 054 14 326

11 483 56 048 14 234

10 673 55 616 14 330

10 659 58 414 14 802

111001 56 158 14 666

Se note 1 side *18. 2 Produksjon av beregnet rent kvelstoff. Til og med 1947 gjelder

årsoppgavene driftsåret (juli—juni) som slutter i vedkommende år. Produksjonen i kalenderåret

1947 var 83 206 tonn.


1953. *20

Q.

Tremasse,

torr

beregnet

R.

Cellulose,

torr

beregnet

10. Produksjon av visse varer.' Tonn

S.

Bomullsgarn

T.

Ullgarn

2 1938 729 444 435 455 331

4 155

1939 469 754 494 974 3 040 4 536

1945 104 914 148 720 795 3 789

1946 279 857 230 309 2 513 5 485

1947 310 261 319 811 2 901 6 449

1948 431 469 383 843 3 305 6 678

1949 458 311 434 880 3 443 7 349

1950 533 899 481 607 3 914 7 687

1951 558 383 528 483 4 478 7 520

1952 514 681 494 177 3 317 6 403

U.

Silde-

hermetikk2

V.

Margarin

W.

Koke- og

spisesjokolade

1951.

5 Jan. 663 45 860 43 067 383 677 810

846

Feb 40 423 43 625 360 686 4 546 5 680 792

Mars 35 713 41 715 388 648 2 909 6 107 690

April 39 510 44 061 403 671

0 6 842 776

Mai 46 493 39 577 302 649 4 130 5 906 727

Juni 51 877 45 841 399 727 6 762 5 864 741

Juli

Aug.

Sept.

43 903

50 111

49 547

37 509

45 102

47 107

290

353

393

385

671

635

3 684

898

883

6 138

6 629

6 184

417

755

789

Okt 52 417 50 455 403 641 1 429 6 837 905

Nov 51 459 47 333 350 615 1 145 7 153 903

Des 46 624 43 923 251 501 1 991 6 200 755

1952.

Jan 51 055

Feb 49 696

Mars 47 152

April 39 058

Mai 42 054

Juni 32 547

Juli 30 722

Aug 38 795

Sept 45 922

Okt 50 216

Nov. 46 699

Des. 40 765

1953.

Jan 44 342

Feb

Mars

April

Mai • •

Juni

46 251

48 236

48 161

43 004

45 229

38 911

26 371

31 789

36 460

44 689

43 938

41 138

47 910

V. Industriproduksjon.

323

292

317

293

252

261

119

275

299

316

292

278

590

585

583

511

466

465

288

496

581

625

634

579

Se note 1 side *18. 2 Brisling, kippers og røykt småsild.

32 987

29 456

22 000

23 013

30 434

33 870

31 877

27 095

31 170

25 246

3 174

5 307

1 431

115

1 433

4 370

1 993

726

458

2 482

3 038

719

387

54 699

55 357

26 390

54 379

62 330

61 196

64 090

63 316

71 330

78 278

7 099

8 119

1 337

5 043

5 494

5 740

7 264

9 024

9 080

9 497

6 390 931

6 157 805

6 616 874

6 156 698

6 246 753

6 326 825

5 980 307

6 636 956

7 088 986

7 264 1 011

6 668 803

6 751 548

5 8991. 586

• • • •

• •

• • • •


1938

1939

1940

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952*

1951.

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov.

Des.

1952.

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov-.

Des. . . . . .

1953.

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

A.

Innveid

mjølk

710 217

792 621

653 052

341 892

567 610

647 352

734 076

890 569

991 411

1006770

1000000

71 868

70 387

82 427

97 246

105 059

109 401

103 238

89 381

74 421

68 539

60 208

63 558

69 553

68 409

80 663

91 125

107 813

109 441

99 302

84 845

76 820

66 474

62 550

71 729

77 443

B.

Tilbakelevert

skummet

mjølk

225 380

307 864

203 432

34 460

75 989

94 731

97 435

171 341

233 837

230 174

210 000

17 111

16 565

21 331

25 306

29 160

29 726

29 289

21 508

17 181

14 206

12 468

14 325

14 940

14 172

17 294

22 325

27 480

28 356

24 967

19 282

17 063

13 620

12 577

15 956

16 886

a)

Smør

*21

V. Industriproduksjon.

11. Meieridrift.'

C. Produksjon av

14 521

17 589

13 435

4 107

6 393

7 949

8 881

10 716

11 532

11 206

10 300

b) Hvit ost

2) Halv-

1 )Helfeit feit 3) Mager

Tonn

c) Brun ost

2) fet Hia Halv-

1) Helfeit

3) Mager

Nr. 3.

d)

Kasein

6 110 2 270 2 456 4 511 1 205 2 089 3 195

6 420 2 110 2 074 4 636 1 329 1 835 2 319

4 443 2 187 2 086 3 471 1 357 1 548 1 662

152 1 015 750 953 479 505 303

550 3 058 1 026 2 716 1 671 634 1 224

2 071 2 558 1 168 3 003 • 1 876 1 013 1 481

3 604 1 935 1 548 3 180 1 945 1 722 2 073

6 230 3 179 1 836 4 853 3 768 1 419 3 297

9 687 2 738 1 703 7 077 3 877 447 3 959

11 776 1 826 2 271 10 768 2 116 532 4 820

14 800 1 650 1 450 11 500 1 000 500 4 500

650 526 221 170 661 252 27 218

604 469 184 196 682 251 38 226

846 724 243 219 812 272 104 318

1 208 1 146 290 238 1 038 297 97 326

1 374 1 401 227 202 1 221 214 34 377

1 627 1 618 236 163 1 319 168 18 386

1 605 1 630 209 142 1 279 128 19 387

1 068 1 294 171 124 994 113 23 263

813 1 030 146 116 764 95 42 169

601 864 113 129 650 101 52 148

429 475 97 124 537 90 40 143

346 358 112 193 636 95 17 209

605 650 136 171 916 95 26 266

533 616 103 143 914 68 40 284

704 942 134 127 1 095 92 41 342

971 1 347 193 170 1 212 82 38 366

1 310 1 730 201 180 1 352 80 33 343

1 630 1 980 233 144 1 259 90 30 389

1 304 1 927 175 92 1 247 81 29 312

888 1 563 110 41 940 62 45 171

821 1 492 98 62 662 52 43 133

567 967 69 90 417 45 53 94

491 813 66 91 578 62 29 122

458 858 107 101 800 55 21 212

677 1 129 59 114 1 017 25 15

• •

Månedstallene omfatter alle meierier og ysterier som gir rapporter og svarer til ea. 99

pet. av innveid mjølkemengde ved meieriene.


300

• •'• •


1953. *22

Des. 19462

Des. 19472

Des. 1948

Des. 1949

Des. 1950

Des. 1951

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt.

Nov .

Des.

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov.

Des

1946

1947

1948

1949

1950

1951*

1951.*

1952.*

1950.*

1. kvartal

2. —»—

3. —»-

4. —s-

1951.*

1. kvartal

2.

3. —s-

4.

1952.*

1. kvartal

2. —s-

3. —»—

4. —s—

VI. Byggevirksomhet.

12. Bygg under arbeid 1 , 4

A. Boligbygg B. C. D. E.

a)

Leiligheter

b)

Rom i alt

(inkl.

kjøkken)

c)

Golvflate

til

beboelse

Verksted

og fabrikkbygninger

Golvflate

Driftsbygninger

i

landbruket

Grunnflate

Kontor- og

forretningsbygg

Golvflate

Andre bygg

Golvflate

13 176

17 179

14 253

17 419

14 264

25 466

12 291

13 567

16 716

20 472

23 112

25 229

27 350

27 710

25 466

24 954

23 471

22 025

20 673

21 588

23 307

25 172

27 136

29.959

Antall m'

• •

6 649

14 937

16 557

18 316

22 395

21 000

5 200

4 800

4 700

7 700

3 800

4 000

3 900

9 300

7 400

7 900

6 100

• •

57 622

79 849

67 407

• •

26 676

65 875

78 439

86 709

106 461

• •

• •

• •

• •

1 018 683 '116074

1 570 333

1 279 252

1 621 523

1 299 339

1 904 220

1 044 085

1 114 214

1 323 959

1 580 026

1 757 470

1 902 154

2 047 300

2 065 769

1 904 220

1 866 737

1 758 122

1 660 251

1 559 946

1 618 530

1 726 657

1 849 172

1 981 380

2 168 872

518 084

1310 052

1 420 383

1 589 654

1 927 070

1 651 000

454 000

419 000

390 000

659 000

325 000

343 400

309 400

673 200

532 100

565 600

378 200

308 404

290 420

341 683

328 663

433 116

410 783

410 989

425 387

441 563

454 343

460 583

432 095

431 444

433 116

423 941

404 750

413 101

406 579

404 836

406 662

409 668

408 345

406 773

13. Bygg tatt i bruk.'

79 713

299 595

213 509

344 993

333 000

54 000

50 000

73 000

142 000

76 000

67 000

68 000

122 000

85 500

65 800

68 200

102 284

201 552

292 674

320 548

298 988

257 793

312 165

351 691

383 657

378 774

368 996

345 482

308 817

279 533

257 793

248 942

243 470

246 303

281 664

352 125

391 476

383 454

367 427

331 937

212 9.:1

285 590

392 325

391 842

321 000

30 000

42 000

158 000

172 000

36 600

31 000

130 200

123 200

28 600

42 300

143 300

3 61 654

108 110

159 360

112 960

118 762

119 233

101 447

108 010

106 498

111 050

112 559

115 193

113 761

118 675

119 233

123 605

139 860

139 572

144 375

154 987

157 205

158 538

166 360

155 424

3:46 633

82 665

216 820

287 791

365 060

427 746

361 849

386 269

384 433

402 903

404 824

439 848

460 076

463 306

427 746

444 728

438 686

453 394

444 659

436 371

442 349

455 378

460 112

455 429

96 531 98 106

119 698 166 213

106 578 229 837

84 000 254 000

12 000 29 000

19 000 32 000

12 000 71 000

38 000 68 000

20 300 58 900

17 400 38 700

12 600 53 300

33 700 103 100

24 700 39 300

14 800 86 400

32 200 115 500

• •

Boligdirektoratets tall. 2 Finnmark og Nord-Troms ikke regnet med. 3 Grunnflate. 4 Ved

utgangen av måneden.


1939 96 513

1940 48 621

1945 21 605

1946 14 554

1947 63 080

1948 26 035

1949 31 720

1950 4 75 877

1951

1952 15 549

1951.

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov.

Des.

195'2.

Jan. .....

Feb

Mars 7 152

April 2 071

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt. 962

Nov 1 380

Des 3 984

1953.

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

5 756 26 530

10 905 6 286

20 710 11 069

13 649 14 670

8 316 8 690

7 660 13 921

5 586 17 083

6 694 6 075

7 503

7 885 27 238

7 260 15 665

7 405 17 474

12 965

18 969

19 601

12 447

14 417

9 490

3 697

5 484

6 931

6 672

10 624

9 033

16 195

13 480

29 551

23 956

49 704

5 688

5 074

7 288

16 494

25 075

19 197

25 195

*23 Nr. 3.

VII. Innenlandsk handel.

14. Omsetn. av kraftfôr til grossist 15. Indeks for verdien av detaljomsetn. 2 1938=100

A. Eggehviterikt B. Kulihydratrikt A. B. C.

Byer

a) b) a) b)

Innført Norsk" Innført Norsk'

Tonn

a)

Riket

Bygder

i alt

i alt I alt

b) e) d)Isen-

Næ- Be- kram,

rings kled- sports-.

ogny- ning artiktelsesog

tek- ler

midl. stilv. m. v.

87 017

46 189

60 360

69 147

84 810

135 370

119 185

114 960

109 329

130 330

245 925

99 191

39 442

93 578

138 139

206 383

190 281

241 794

164 701

236 897

101 034

44 777

38 163

75 988

47 771

46 458

56 425

57 514

63 602

69 118

e)

Diverse3

105 105 104 103 103 122 97

120 127 114 106 108 158 118

120 133 112 117 82 118 184

182 180 185 183 179 207 203

223 210 233 211 274 286 228

223 215 230 219 232 319 246

240 241 243 226 262 332 249

259 272 250 245 253 278 263

290 308 279 275 282 302 284

321 342 302 306 313 297 315

4 976 225 230 221 226 207 233 234

4 466 232 242 225 231 212 254 218

3 969 278 304 261 275 243 267 230

7 986 280 290 273 258 309 289 250

8 398 287 304 275 264 294 332 239

7 100 309 324 300 291 320 335 268

2 922 275 316 248 265 224 281 211

4 742 277 311 255 269 215 291 291

4 278 284 298 275 269 280 292 298

5 190 306 327 292 280 315 320 280

4 797 304 315 296 279 315 319 331

4 778 427 434 422 392 449 416 553

6 368 258 259 257 262 248 272 256

6 625 271 277 266 281 252 254 244

6 626 296 312 280 295 261 278 261

4 425 312 334 293 308 310 271 234

4 967 337 349 323 324 368 307 257

4 657 298 321 279 280 294 315 263

3 713 313 360 278 300 268 272 255

4 284 316 355 286 304 • 271 275 318

5 195 321 349 298 294 315 299 351

8 605 335 365 311 307 335 309 344

8 534 328 341 313 306 344 307 348

5 119 463 481 442 414 486 410 647

Omfatter også norsk produksjon av innførte råstoffer. 2 De enkelte bransjer er ved be-,

regningen av gruppe- og hovedindekstallene tillagt vekter etter deres omsetning i «Bedriftstel

ling i Norge 1936». Omfatter bokhandlere og gullsmeder. 4 Korreksjon av indeksberegningene.

Se Stat. Meld. nr. 3, 1951. Tallene fra og med januar 1950 er ikke direkte sammenliknbare

med tidligere måneder.


1953. *24

A.

Mineralvann

og- alkoholfritt

ol

1938 15 843

1946 38 707

1947 41 065

1948 37 932

1949 38 759

1950 37 235

1951 34 554

1952* 38 048

1951.

Jan 1 760

Feb 1 736

Mars 2 632

April 2 636

Mai 4 432

Juni 4 990

Juli 4 136

Aug 3 238

Sept 2 215

Okt. 1 885

Nov 1 758

Des. 3 136

VII. Innenlandsk handel.

B. Alkoholhol- C. D.

dig ol

Vin Brennea)

b) vin

Kl. II Kl. III

34 756

43 937

46 841

44 988

30 995

36 242

38 870

41 649

2 095

2 118

2 954

2 759

3 858

4 270

4 556

3 874

3 020

2 830

2 534

4 002

1000 liter

12 326

3 384

202

22 634

20 471

22 175

21 631

1 197

1 447

1 709

1 877

2 317

2 190

2 228

2 179

1 697

1 804

1 512

2 018

1952.*

Jan 1 901 2 252 1 201

Feb. 1 930 2 304 1 820

Mars 2 472 2 704 1 695

April 3 544 3 792 2 013

Mai 5 250 4 407 2 183

Juni 4 440 4 136 2 144

Juli 5 992 5 593 2 163

Aug 3 299 3 908 1 923

Sept. 2 141 3 263 1 678

Okt. 1 942 2 881 1 619

Nov 1 852 2 398 1 388

Des 3 285 4 011 1 804

1953.*

Jan 2 065

Feb

Mars

April

Mai

Juni

2 206 1 201

• •

16. Omsetning av visse nytelsesmidler

5 278

2 257

2 618

2 974

2 853

3 053

3 628

3 904

7 612

14 206

13 230

13 041

11 266

9 807

8 518

8 736

E.

I alt

100 %

alkohol

6 377

7 515

7 444

7 302

7 396

7 080

6 855

7 056

F. Alkoholholdigedrikkevarer

Mill. kr.

180.8

446.8

550.0

571.1

564.3

561.3

602.4

642.0

GI-.

a)

Sigarer

24 714

7 467

13 715

18 351

19 401

15 924

15 990

15 822

Tobakk'

b)

Sigaretter

c) Reyketob.,

skrå,

snus

H.

Sjokolade-

og

sukkervarer','

1000 stk. Tonn Mill. kr.

832 635

1 287 696

1 547 896

1 505 758

1 396 486

1 280 495

1 145 217

1 211 018

2 574 55.5

3 164 65.8

3 290 79.2

3 350 93.0

3 303 121.5

3 265 204.6

3 445 280.5

3 456 279.6

232 541 407 35.9 393 70 048 277 25.2

237 542 424 37.1 350 86 867 268 23.0

296 758 572 49.3 805 83 912 241 21.0

286 602 507 44.6 294 125 764 364 24.2

339 677 618 54.0 572 114 063 286 22.3

332 729 648 56.5 925 96 655 251 23.3

324 767 677 58.3 320 71 246 269 12.6

313 696 613 53.6 2 266 127 413 334 24.6

266 676 534 46.9 3 765 88 726 269 25.7

274 663 526 46.7 2 545 101 228 354 28.9

287 659 497 44.9 2 701 91 844 290 28.6

442 1 208 832 74.6 1 054 87 451 242 21.1

254 587 435 39.7 867 82 039 298 24.5

262 623 486 44.0 307 102 914 305 22.2

278 659 514 46.5 1 024 104 252 302 24.4

329 779 636 56.5 683 92 923 247 19.8

396 798 689 62.4 1 400 108 997 304 22.5

328 675 613 54.9 1 425 128 905 326 23.8

379 814 744 66.5 362 80 970 253 10.3

314 719 609 54.9 1 293 102 268 272 28.6

291 642 532 48.9 3 242 111 308 316 30.8

308 675 528 49.0 1 668 126 327 323 31.0

280 626 471 43.8 2 079 106 905 276 24.8

485 1 139 799 74.9 1 472 63 210 234 16.9

• • • • 621 99 550 301 • •

• • • • •

Tallene bygger på Tobakksbeskatningens oppgaver over solgte stempelmerker. 2 Verdi.

tallene er beregnet på grunnlag av detaljpriser. 3 Tallene bygger på Handelsdepartementets opp.

gaver over fabrikkenes produksjon.

• •

• •

• •


*25

VIII. Utenrikshandel.

17. Verdien av vareomsetningen.' Mill. kr.

Nr. 3.

A. Tnnførsel B. Utførsel C.

a) b) c) Kapital- d) a) b) c) Kapital- I cp

Innf.-

RA ,st .gjenstander For- 115,st. gjenstander

,

For- over-

I alt og 1) 2) bruks- I alt og 1) 2) bruks- skott

halvfb. I alt Skip varer halvfb. I alt Skip varer

1938 1 193 687 295 151 211 787 596 51 40 140 406

1939 1 366 828 299 136 239 808 609 44 35 155 558

1945 1 206 635 222 167 349 326 226 5 1 95 880

1946 2 193 1 329 477 253 387 1 201 801 51 37 349 992

1947 3 817 2 109 1 180 746 528 1 820 1 215 127 90 478 1 997

1948 3 721 2 246 1 188 688 297 2 061 1 477 85 47 499 1 660

1949 4 221 2 400 1 476 836 345 2 137 1 574 81 46 482 2 084

1950 4 846 2 908 1 527 845 411 2 789 2 079 153 120 557 2 057

1951 6 264 3 931 1 814 901 519 4 428 3 218 497 448 713 1 836

1952 6 234 3 737 1 783 654 713 4 039 2 925 340 270 774 2 195

1951.

Jan 497 294 164 96 39 263 200 8 5 55 234

Feb 382 252 92 33 38 313 240 11 8 62 69

Mars 496 292 160 101 44 357 266 30 25 61 139

April 527 384 102 26 41 322 248 23 20 51 205

Mai 514 317 156 77 41 364 301 31 28 32 150

Juni 585 349 187 91 49 374 264 57 52 53 211

Juli 485 324 119 41 42 410 264 93 89 53 75

Aug 521 316 163 83 42 342 262 25 22 55 179

Sept 516 313 170 92 33 375 282 23 18 70 141

Okt 553 374 137 50 42 485 324 63 59 98 68

Nov 570 352 167 94 51 403 290 39 36 74 167

Des 620 364 199 117 57 420 279 92 86 49 200

1952.

Jan 561 356 157 69 48 380 295 13 8 72 181

Feb 459 308 95 10 56 402 283 54 49 65 57

Mars 532 328 147 59 57 417 320 24 18 73 115

April 531 327 150 57 54 355 240 62 55 53 176

Mai 513 299 153 44 61 325 240 37 32 48 188

Juni 546 340 145 42 61 287 223 17 8 47 259

Juli 454 264 135 40 55 295 222 15 10 58 159

Aug. 447 251 131 50 65 250 185 8 4 57 197

Sept 504 301 143 57 60 339 230 30 24 79 165

Okt 569 297 208 112 64 304 212 14 7 78 265

Nov 572 340 172 78 60 365 286 47 41 79 207

Des. 544 327 145 37 72 320 237 19 12 64 194

1953.

Jan *523 32 309 . . 22 • •

Feb • • • • • •

Mars • • • • • •

April • • . • • • • • • • •

Mai• • • • • • • • • • • •

Juni • •

Hvalolje som er solgt direkte fra fangstfeltet til utlandet er ikke tatt med.


1953 *26

VIII. Utenrikshandel.

98

95

126

129

23

73

96

96

100

132

155

134

130

149

162

142

144

156

178

126

148

199

152

176

139

154

150

132

133

107

118

97

144

131

164

142

18. Indekstall. 1949 100. 1

A. Volumtall B. Pristall

a) Innførsel b) Utførsel a) Innførsel b) Utførsel

1)

I alt

2) Ekskl.

skip

1929 65 71

1932 55 64

1937 93 100

1939 95 108

1945 39 41

1946 67 73

1947 101 97

1948 85 88

1949 100 100

1950 103 106

1951 119 120

1952 111 122

1951.

Jan 127 123

Feb 92 104

Mars 117 112

April 114 132

Mai 116 116

Juni 135 138

Juli 112 123

Aug 120 116

Sejt. 112 105

Okt 115 122

Nov 127 125

Des. 133 125

1952.

Jan 114 121

Feb 104 118

Mars 115 126

April 107 118

Mai 109 123

Juni 116 131

Juli 99 112

Aug 97 105

Sept 109 117

Okt. 122 121

Nov 131 137

Des. 115 132

1953.

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

1)

I alt

2) Ekskl.

skip

. .

• •

23

71

91

97

100

126

133

124

125

140

148

123

131

129

123

119

140

159

135

122

139

132

146

111

118

109

113

94

130

132

129

137

1)

I alt

• •

• •

34

73

78

90

103

100

110

134

139

117

123

127

141

133

132

135

134

140

149

138

140

146

146

141

147

140

143

136

141

136

134

134

129

2) Ekskl.

skip

. .

35

79

82

96

103

100

113

140

141

122

124

132

143

139

138

140

142

150

155

145

149

150

143

143

150

142

146

138

144

140

135

135

130

1)

I alt

. .

• •

32

71

82

92

103

100

102

133

139

154

148

156

152

138

141

134

140

127

126

123

126


2) Ekskl.

skip

33

32

72

82

93

103

100

105

142

141

114 119

118 125

123 128

125 139

142 147

133 141

131 149

154 156

141 145

137 153

147 154

133 156

Fra januar 1951 er utvalget for indeksberegningene utvidd og beregningsmåten noe endret. Prinsippene er

uforandret og de gamle indeksserier med 1938 = 100 er regnet om til 1949 = 100. Redegjørelse for omleggingen

er gitt i Statistiske Meldinger nr. 5, 1951. For de gamle beregninger se Stat. Med. nr. 12, 1949.

154

154

157

155

142

138

138

144

133

124

129

128

• •

• •


Des. 1946

Des. 1947

Des. 1948

Des. 1949

Des. 1950

Des. 1951

Des. 1952

1951.

Jan

Feb. . . .

Mars . . .

April

Mai

Juni . . .

Juli

Aug. . . .

Sept

Okt

Nov . .

Des.. . . .

1952.

Jan. . .

Feb. .

Mars . . . .

April .

Mai

Juni . . .

Juli

Aug. . . .

Sept. . . .

Okt. . . .

Nov.. . . .

Des. .. .

1953.

Jan

Feb. . . .

Mars .

April . . .

Mai

Juni

A. B.

Ku112 , 3

226.8

554.7

459.6

504.6

434.7

862.0

645.3

355.5

301.3

318.0

340.7

431.0

541.6

649.7

791.5

896.6

916.0

898.4

862.0

840.6

781.2

726.1

686.8

651.8

675.5

715.3

733.1

718.3

734.5

699.6

645.3

Koks

og

sinder52,

3

109.7

92.0

200.0

123.3

116.5

81.4

133.3

86.6

84.2

72.1

71.4

81.2

82.9

87.1

86.2

82.9

82.2

81.5

81.4

90.8

94.3

114.2

121.7

156.4

157.8

166.0

175.8

174.9

162.0

148.2

133.3


C.

Ben-

5in2 , 4

1000 tonn

57.7

61.1

39.8

56.9

87.1

63.3

66.5

83.6

67.8

83.2

95.8

87.1

89.3

81.6

77.7

64.2

74.4

81.4

63.3

66.3

57.0

56.0

60.1

64.4

69.4

58.8

52.5

43.8

47.4

52.1

66.5

• •

D.

Brenselolje2

, 4

115.4

109.3

196.8

207.4

154.1

201.3

267.3

E.

Linolje2

.3

1 546

188

5 377

2 602

2 721

4 514

4 356

F.

U112 , 3

(vasket

vekt)

og tops

2 155

2 164

1 655

1 985

2 099

1 742

1 529

133.0 2 482 2 109

108.2 2 804 2 093

112.4 2 361 2 112

128.6 2 661 2 071

146.1 2 940 2 147

154.7 4 438 2 137

165.7 4 210 2 013

197.1 4 300 1 854

187.5 4 098 1 646

181.9 3 910 1 522

196.8 4 206 1 526

201.3 4 514 1 742

177.5

166.1

156.4

174.2

197.0

250.6

279.3

294.3

259.9

243.1

219.8

267.3

5 108

4 572

4 574

5 689

5 314

4 909

4 271

3 847

3 324

3 056

4 296

4 356

*27

IX. Lager.

19. Lagerhold av visse varer.'

1 224

1 599

1 547

1 433

1 400

1 344

1 389

1 370

1 301

1 330

1 375

1 529

G.

Born.

ull','

H.

Ull-

garn2 ,6

Tonn

I.

Boniullsgarn2

, 6

J.

Sinew'

Nr. 3.

K. L.

Hvit Brun

ost" ost'

1 295 929 1 736 76 556 136

1 215 1 145 2 259 92 478 112

1 304 1 266 2 195 170 722 180

1 568 1 287 2 065 74 1 278 317

1 348 1 777 2 292 94 1 296 346

597 1 891 2 497 115 2 000 367

623 1 357 1 485 158 3 222 494

912 1 751 2 324 106 1 674 306

743 1 766 2 232 122 1 697 238

1 148 1 827 2 288 170 2 129 296

1 078 1 855 2 328 180 2 651 306

1 350 1 896 2 482 197 3 388 332

1 487 1 940 2 499 229 3 799 434

1 332 1 987 2 667 211 4 181 433

1 098 1 986 2 758 152 3 884 394

746 1 948 2 747 175 3 601 456

572 1 831 2 675 147 3 169 425

525 1 759 2 541 151 2 394 378

597 1 891 2 497 115 2 000 367

1 148 1 732 2 358 112 2 094 350

1 178 1 601 2 169 83 2 075 317

1 109 1 531 2 048 125 2 088 318

884 1 518 1 965 136 2 783 358

1 084 1 490 1 888 179 3 568 383

818 1 449 1 791 222 4 235 456

875 1 393 1 814 170 4 513 488

767 1 351 1 672 180 4 502 528

701 1 268 1 599 175 4 407 556

554 1 224 1 539 141 3 753 500

684 1 190 1 432 144 3 306 450

623 1 357 1 485 158 3 222 494

• • 137 3 432 469

Tallene gjelder for utgangen av måneden. 2 Tallene bygger på Handelsdepartementets

oppgaver. 3 Beholdninger hos handelsimportører, gassverk, direkte importerende industrielle

bedrifter, dampskipsselskaper og N.S.B. 4 Importørenes beholdninger. 5 Oljemøllenes

beholdninger. Linfrø er omregnet til oljeverdi. 6 Fabrikkenes beholdninger. 7 Meierienes

egne beholdninger.

• •

• •

. .


1953. *28

lx. Lager.

2 . Volumindeks over lagerhold.' 31. desember 1951 100.

A.

Totalindeks

B.

Korn

og kornvarer

C.

Fisk

og

fiske

_

varer

D.

Sukker

og

kaffe

E.

Andre

matvarer

F.

Tobakk

G. H. I. J.

}-16,rstotfer

Nam,

fett

1.

°Je ,

såpe

Kjemikalier,fargeoggarvestofferGjoclnin

g

K.

Huder

skinn '

og lær

L.

Skotoy

1951.

30. juni . .. . 101 82 92 153 146 112 135 135 84 81 106 91

29. september 102 87 131 106 131 105 109 109 93 89 109 97

31. desember 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1952.

31. mars . .. . 97 93 76 127 82 107 159 111 108 71 94 103

30. juni .. . . . 106 80 98 175 128 99 146 125 95 37 83 95

30. september 108 73 124 170 98 93 109 118 87 71 66 89

31. desember • • • • • • • • • • • • • • • • • -

M. N. O. P. Q. R. S. T. U. Industribedrif- V.

tenes lager av

Spinne- Tre- og Hanstoffer

trefor- Brensel- Malmer je„ og Andre Diverse Til a) b) delsbeog

edlings- stoffer og stål uedle andre vare- Egne Rå- driftegarn

Pro' mineraler metaller varer innsats pro- stoffer nes lager

dukter dukter etc.

1951.

30. juni

29. september .

109

107

87

96

85

99

A 92

A 85

98

101

91

93

86

92

101

102

93

106

105

102

100

96

31. desember . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.

1952.

31. mars 87 82 90 A 84 104 93 105 98 104 90 104

30. juni 75 125 98 A88 110 114 106 106 114 99 111

30. september . 70 159 98 i 95 108 129 97 108 116 109 97

31. desember . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Beregnes på grunnlag av oppgaver over lagerhold fra et utvalg av industribedrifter og

grossister. For enkelte varegrupper har en også oppgaver fra detaljister. Nærmere om beregningsmåten

se Stat. Meld. nr. 1 1953 s. 10.


A.

Godstrafikk

a)

I alt

b)

Ekskl.

malm på

Ofotb.

Mill. tonn-km

*29

X. Samferdsel.

B.

Opplastede

vogner

ved

normalt

spor'

1000 stk

21. Jernbanene (Statsbanene.)

C.

Persontrafikk

i alt

Mill.

pers.km

a)

D. Inntekter ved

jernbanedriften

I alt

b) Av dette

1) Godstrafikk

1000 kr.

2)

Persontrafikk

E.

Nr. 3.

Utgifter

ved

jernbanedriften

83.2 1937-38

812.8 509.0

699.1 85 183 42 690 38 448 94 559

1938-39

723.5 475.7 91.4 736.1 88 262 43 245 41 093 98 799

1939_402

603.2 469.2

591.2 79 577 42 688 34 252 76 487

1945-46

842.0 757.5 1121. 2 1 543.0 193 728 71 553 116 506 219 734

1946-47

1041.1 874.5 100.4 1480.6195 795 86 509 102 569 247 969

1947-48

1 204.6 966.5 101.8 1461.0 242 943 110 632 125 139 279 632

1948-49

1 361.2 1 076.9 106.9 1689.4258 339 119 492 131 377 312 744

1949-50*

1 367.0 1 058.0 109.4 1505.5 282 009 135 251 139 701 316 513

1950-51*

1 382.0 1 065.0 113.1 1523.0 306 350 157 905 142 023 352 548

1951-52*

1 522.0 1 186.0 119.7 1539.0 344 983 183 866 152 888 397 706

1950.*

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt f

Nov.

Des.

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt.

Nov.

Des

1951.*

1952.*

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept. . ..... . .

Okt

Nov.

Des

199

231

230

217

245

229

221

229

241

252

265

249

246

261

249

230

246

167 100.5 206 40 054 21 050 18 076 51 533

182 106.3 242 46 435 23 043 22 229 50 910

177 114.6 262 49 698 23 132 25 298 56 109

161 116.1 346 58 590 23 656 33 561 55 539

188 128.2 240 50 826 28 895 20 768 58 728

182 107.4 224 46 408 25 755 20 664 58 751

172 102.0 207 44 048 24 569 18 248 58 431

178 106.0 247 52 080 26 715 24 023 57 370

184 119.1 259 54 398 28 315 24 759 63 729

190 126.8 343 63 465 27 303 34 700 63 905

207 133.4 237 55 615 31 762 22 528 63 561

202 114.6 226 53 535 30 608 21 867 65 708

196 114.5 217 51 409 29 675 20 432

202 112.1 252 59 042 32 741 25 121

189 116.9 264 61 917 31 777 28 240

163 114.3 346 71 269 32 170 37 224

187 127.8 233 63 999 39 181 22 166

64 095

63 616

76 821

74 889

75 596

Årstallene er 2-månedlige gjennomsnitt. 2 Omfatter bare perioden fra 1. juli 1939-31,

mars 1940.


1953. *30

1938 5 435

1946 2 896

1947 4 052

1948 4 509

1949 4 482

1950 4 941

1951 5 426

1952 5 266

1951.

Jan. 367

Feb. 327

Mars 440

April 455

Mai 454

Juni 489

Juli 570

Aug. 514

Sept. 454

Okt. 452

Nov. 446

Des. 458

1952.

Jan. 412

Feb. 365

Mars 451

April 387

Mai 425

Juni 475

Juli 475

Aug. 486

Sept. 445

Okt. M62

Nov. 427

Des. 456

1953.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

X. Samferdsel.

22. Skipsfart. 23. Luftfart.

A) Skip med last mellom B) Frakt-

Norge og utlandet indeks A.

a) Kommet b)

1) 2)

I alt Norske

G&W

Chamber

of Shipp.

of U.K.

Turfrakt.

a)

Kilometer

fløyet

Ruteflyging2

b)

Passasjerkilometer'

1000 netto reglonn. 1948.= 100 1000

3 731 5 044

2 147 2 148

2 862 2 729

3 104 3 266

2 884 3 576

3 027 3 796

3 379 3 922

3 114 4 402

196 266

181 302

281 297

289 296

292 322

327 394

386 377

319 393

287 354

275 343

270 315

276 263

221 358

207 308

245 334

220 363

256 393

283 372

318 413

318 416

265 376

A260 a345

255 378

266 346

*395 *232 *350

• •

• •

• • • •

• •

• • • •

100..6

82.3

84.0

173.6

110.6

722

2 381

6 072

7 013

6 576

7 870

8 932

A9 724

151.9 599

164.7 571

180.6 644

176.8 712

203.8 842

179.0 907

179.6 933

149.3 901

166.5 861

190.4 680

172.4 638

168.5 644

163.9 638

157.3 614

137.7 666

109.4 666

110.9 761

99.1 948

90.2 1 069

79.2 1 040

87.0 970

94.2 856

99.0 734

98.8 A762

2 370

33 125

85 422

98 560

134 765

162 308

199 691

221506

10 553

11 818

13 693

15 307

18 436

21 640

22 323

21 054

22 021

16 194

12 858

13 794

11 005

12 187

15 051

15 345

20 597

23 824

26 175

26 722

23 944

17 871

A14 742

14 043

c)

Gods og

post

tonn-km 5

103

438

1 528

1 680

3 376

5 946

8 512

A8 395

603

553

753

786

717

693

693

717

753

651

716

877

A652

665

643

576

612

732

673

577

732

750

794

989

B. Tallet på landingers

a) b)

Fornebu /Gardermoen Sola

1) 2) 1) 2)

I alt

• •

10 675

22 434

17 447

14 314

12 741

16 360

15 615

475

613

824

1 397

2 402

2 022

2 162

1 700

1 886

1 383

778

718

845

972

1 912

1 468

1 855

1 372

1 496

1 657

1 329

1 276

1 012

421

569

Av dette

rutefly

635

2 166

4 547

4 249

3 270

2 729

2 675

3 149

167

158

176

222

221

291

285

249

271

225

263

147

202

216

196

209

237

298

326

355

339

345

210

216

200

I alt

68$

3 644

3 612

1 562

2 294

1 645

2 213

48

87

131

201

246

203

196

206

119

97

49

62

91

60

90

131

131

246

299

313

273

200

189

190

182

Av dette

rutefly

193

2 Oil

1 591

648

1 033

747

1 339

Skip med jernmalm fra Narvik ikke regnet med. 2 Utført av: a) Det Norske Luftfartselskap (DNL) fra 1938 til

1950, herunder som deltaker i konsortiet Scandinavian Airlines System, Oversea's division (OSAS) fra 17 /9 1946 til ho

1950 og i skandinavisk samflyging innen Europa (ESAS) fra 13/4 1948 til 1/. 1950; b) Braathens South-American 65 Far

East Airtransport A/S (SAFE) fra '/. 1949 ; c) Det n y e konsortiet SAS fra 1/. 1950 (Norges andel =-- 2/7) ; d) Vestlandske

Luftfartselskap A/S og Widerøes Flyveselskap Polarfly A/S i 1951. Norske og utenlandske fly. Fop betalende

passasjerer. 5 Overvektig bagasje regnet med.

34

35

55

63

81

82

87

93

80

64

38

35

42

39

50

41

62

149

200

209

185

143

115

104

109


1929 2 575

1932 2 085

1939 2 542

1945 6 731

1946 7 192

1947 6 376

1948 5 955

1949 5 546

1950 5 199

1951 5 093

1952 . . . ....

Jan.—nov.

1951 4 495

1959 4 283

1951.

Jan 307

Feb 353

Mars 400

April 360

Mai 503

Juni 485

Juli 432

Aug 422

Sept. 451

Okt. 397

Nov 385

Des 598

1952.

Jan 311

Feb 352

Mars 352

April 378

Mai 512

Juni 412

Juli 414

Aug 418

Sept 401

Okt 369

Nov. 364

Des • •

Jan

1953.

A. Telegrammer

a) Sendt

1)

Innenlands

2)

Til utlandet

1000 stk.

919

676

803

386

663

688

682

748

787

805

735

734

64

65

68

65

66

72

65

67

64

70

69

70

66

67

67

61

64

64

64

66

72

76

67

*31

X. Samferdsel.

24. Telegrafverket. I 25. Postverket.

b)

Mottatt

fra utlandet

1 051

825

961

396

707

786

782

832

873

889

810

813

76

72

74

71

75

76

71

72

71

77

75

79

75

77 1

73

68

75

72

74

73

75

79

72

B.

Rikstelefonsamtaler

13 927

13 462

19 018

29 512

32 905

33 973

35 096

35 735

36 699

38 425

33 602

33 899

47 516

85 814

92 981

103876

112756

121984

133111

144046

• •

40 319

70 388

87 188

96 335

101737

116415

121586

139155

• • • •

6 445

14 015

3 430

5 250

8 185

1 478

7 394

16

126191 + 18

143042 .2.- 4 423

10 848

11 047

10 982

10 039

10 689

15 737

10 866

10 578

12 461

11 514

11 430

12 964

11 674

11 191

12 820

11 670

12 000

15 867

14 927

12 038

14 263

13 296

13 296

• 324

625

+. 1 790

3 856

1 601

+ 2 085

563

939

+. 1 612

3 445

+ 2 034

2

832

1 348

+ 2 395

2 972

+. 1 780

+ 222

+ 2 101

+ 494

±- 1 324

2 983

+ 4 242

A.

Bokførte

sendinger

fra

postkontorenel

1000 stk.

8 599

7 861

9 528

18 982

17 005

16 306

16 130

15 650

14 725

14 471

14 049

Omfatter ikke girosendinger. 2 Inklusive renter av statens kapital.

C.

Stasjonenesbruttoinntekter

35 381 130587

36 815 143273

2 945

2 803

3 059

3 146

3 223

3 475

3 310

3 474

3 245

3 462

3 239

3 044

3 088

3037

3 225

3 168

3 417

3 442

3 555

3 554

3 528

3 582

3 219

10 874

12 023

9 680

14 294

9 487

14 159

11 828

11 917

11 170

15 359

9 796

13 459

12 906

12 939

11 012

15 042

10 620

16 006

13 226

11 944

13 444

16 679

9 455

D.

Driftsutgifter

2

1000 kr.

E.

Overskott

Nr. 3

B. C.ID.

Drifts-

Inntek- utgif- Overter

ter 2skott

33 273

31 373

40 387

68 907

72 415

85 489

86 866

94 209

100 325

104 838

118 455

1 174 9 065

1 145 7 875

1 116 8 693

1 178 8 090

1 115 7 352

1 208 8 441

987 7 334

1 032 7 562

1 184 7 538

1 307 10 325

1 355 9 974

1 670 12 589

1 145 9 745

1 122 9 917

1 183 9 181

1 054 7 972

1 156 8 860

1 082 10 387

1 001 9 195

984 8 862

1 180 9 464

1 279 10 438

1 232 10 986

1 631 13 448

1 056 11 830

1000 kr.

29 970

29 450

37 134

55 677

72 228

82 618

84 444

87 774

94 550

105 348

118 049

3 303

1 923

3 253

13 230

187

2 871

2 422

6 435

5 775

+ 510

406

10 030 - 965

7 685 190

7 854 839

7 651 439

8 319 ±- 967

11 232 + 2 791

8 098 + 764

8 560 + . 998

8 899 ± 1 361

8 675 1 650

8 647 1 327

9 698 2 891

10 941 + 1 196

8 755 1 162

9 089 92

8 719 + 747

8 463 397

11 000 ▪ 613

10 721 + 1 526

p977 + 1 115

10 331 + 867

9 918 520

9 850 1 136

10 285 3 163

11 927 + 97


1953. *32

a)

Jernbane

A. Kommet med: B.

b)

Båt

e) Bil etc.

landeveien

d)

Fly

X. Samferdsel.

I alt

26. Reiseliv

Innreiste utlendinger'

a) Svensker

b)

Dansker

C. Nasjonalitet:

c)

Finner

d)

Briter

e)

Franskmenn

f) Nordamer!kanere

g)

Andre

1939 . . . 74 751 50 194 90 276 1 607 216 828 125 619 32 407 8 487 17 635 1 689 9 939 21 052

1946 2 . . 86 115 50 282 42 804 15 000 194 201 106 822 49 990 1 297 7 940 859 7 165 20 128

1947 2 . . 115 969 81 296 81 191 24 870 303 326 148 272 87 262 2 685 15 401 2 725 14 459 32 522

1948' . . 113 846 93 616 127 782 25 600 360 844 196 488 92 767 3 677 19 507 2 863 14 594 30 948

19194 . . 128 052 72 694 161 645 27 663 390 054 226 539 78 091 6 935 24 932 4 075 18 300 31 182

1950' . . 134 106 76 882 308 163 14 664 533 815 343 271 91 479 14 655 30 609 5 746 25 774 22 281

1951 . . . 108 193 74 353 273 900 20 790 477 236 306 030 75 754 12 990 28 180 6 169 23 188 24 925

1952 . . . 12614Š 80 071 372 910 24 486 603 610 419 143 68 255 18 288 31 559 6 812 31 365 28 188

1951.

Jan. . . 4 926 2 183 5 512 1 115 13 736 7 801 3 543 237 772 117 453 763

Feb. . . 6 886 2 679 5 875 1 184 16 624 6 868 3 903 356 953 125 464 955

Mars .. 10 533 3 380 9 915 1 319 25 147 16 502 5 321 475 1 281 84 520 964

April . . 5 304 2 360 7 105 1 154 15 923 10 138 2 160 327 1 081 154 943 1 120

Mai . . . 7 678 4 677 16 076 1 885 30 316 19 612 3 980 768 1 856 221 2 137 1 742

Juni.. 12 775 12 655 33 511 2 613 61 554 37 320 10 010 2 434 4 368 483 3 662 3 277

Juli . . . 22 503 23 791 94 330 3 222 143 846 96 295 23 114 4 281 7 130 1 493 5 883 5 650

Aug. . . 14 939 13 606 57 865 2 831 89 241 55 123 11 804 2 559 6 738 2 742 4 462 5 813

Sept. .. 7 220 4 295 20 363 1 902 33 780 21 931 4 907 685 2 094 343 1 907 1 913

Okt.. . . 4 399 1 463 11 514 1 595 18 971 13 365 2 129 332 815 169 1 085 1 076

Nov. .. 3 713 1 309 6 129 1 002 12 153 8 020 1 614 349 509 114 767 780

Des. . . . 7 317 1 955 5 705 968 15 945 10 055 3 269 137 583 124 905 872

1952.

Jan. . . . 3 945 1 927 1 809 1 213 8 894 3 874 2 494 148 758 120 560 940

Feb. . . . 11 673 3 828 13 446 2 682 31 629 20 922 4 307 1 038 1 309 227 1 618 2 208

Mars . . 6 103 3,646 6 188 1 339 17 276 10 061 3 412 404 1 639 172 724 864

April . . 6 746 4 085 10 382 1 489 22 702 14 021 3 806 581 1 488 146 1 513 1 147

Mai . .. 8 642 5 201 19 117 2 212 35 172 23 252 3 750 832 2 277 238 2 934 1 889

Juni. . . 13 395 14 697 44 432 2 983 75 507 48 810 10 425 2 592 4 983 636 4 621 3 440

Juli . . . 27 087 21 607 125 987 3 686 178 367 130 980 18 845 4 170 6 779 2 406 8 594 6 593

Aug. . . 22 909 15 139 97 815 3 085 138 948 101 357 10 704 5 540 7 510 2 088 5 634 6 115

Sept. . . 9 442 5 022 21 686 1 908 38 058 25 177 4 010 1 433 2 741 386 2 162 2 149

Okt... 5 384 1 464 14 167 1 694 22 709 16 485 1 991 720 827 174 1 296 1 216

Nov. . . 4 096 992 8 076 1 144 14 308 10 243 1 321 584 539 109 697 815

Des.. . . 6 721 2 463 9 805 1 051 20 040 13 961 3 190 246 709 110 1 012 812

1953.

Jan. . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Feb. . . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •

Mars . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

April . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mai . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Juni . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Reisende med flytende hoteller er ikke tatt med.

2 Reisende med fly er ikke spesifisert på nasjonaliteter.

3 Reisende med fly til Fornebu og Gardermoen (21 038) er ikke spesifisert på nasjonaliteter.

4 Reisende med fly til Fornebu er ikke spesifisert på nasjonaliteter.

5 Svensker og dansker kommet med fly til Fornebu er ikke tatt med.


A.

Ordinær

skatt på

formue og

inntekt

Kap. nr.

2001

*33

XI. Offentlige finanser.

27. Statsregnskapets oppgjør for enkelte større inntektsposter.' 1000 kr.

B.

Tilleggsskatt

på,

formue

(Ekstraord.formuesskatt)

Kap. nr.

2002

C.

Skatt på

penger

-

Kap. nr.

2003

D.

Særskilt

skatt på

inntektsstigning

Kap. nr.

2004

E.

Arveavgift

Kap. nr.

2005

F.

Motorvog.n.

skatt

Kap. nr.

2006

G.

Tollinntekter

Kap. nr.

2011

IL

Laste- og

fyr -

avgifter

Kap. nr.

2012

Nr. 3.

I.

Overskott

av A/S

Vinmonopolets

drift

Kap. nr.

2013

Etter statsregnskapet

I

1938-39 . . 142 503 8 176 7 137 - 7 186 - 154 278 4 403 20 000

1939-40 . . 157 323 9 677 6 358 - 7 023 - 150 043 3 764 14 250

1940-41 . . 218 350 11 296 3 079 - 7 817 - 129 259 1 689 27 930

1941-42 241 754 11 227 3 616 35 064 11 035 - 77 912 1 667 14 250

1942-13 289 834 12 091 12 711 50 140 9 261 - 60 786 1 739 8 800

1943-44 . . 302 836 12 076 18 344 40 320 8 622 294 45 630 1 514 10 500

1944-45 . . 303 775 11 905 19 805 29 012 8 731 176 36 851 817 20 000

1945-46 . . 287 940 12 866 25 538 13 188 8 503 311 119 644 2 061 15 500

1946-47 . . 335 124 15 769 23 803 4 531 25 701 3 781 218 398 3 063 75 000

1947-48 . . 497 649 18 210 22 652 3 094 28 972 6 365 178 994 3 875 70 000

1948-49 . . 687 525 17 086 20 901 2 476 14 476 5 960 151 417 4 138 23 500

1949-50 . . 694 362 16 477 18 639 2 095 14 121 5 697 178 964 4 134 30 000

1950-51 . . 911 520 14 298 17 518 1 265 14 599 5 489 173 943 4 702 34 000

1951-52 . . 958 986 1 902 17 136 955 15 702 6 727 267 138 4 990 26 000

Bev. budsj

1951-52 . . 850 000 1 000 18 000 1 000 15 000 6 000 175 000 4 000 30 000

1952-53 . . 1 200 000 1 000 17 000 1 000 17 000 6 500 270 000 4 500 30 000

Juli—jan.

1951-52 . . 539 058 1 196 9 802 492 12 181 5 733 141 257 2 991 -

1952-53 . . 648 214 405 10 333 490 10 512 8 316 203 992 2 783 -

1951-52.

Juli . . . . . 20 954 256 1 497 73 2 204 82 27 298 423

Aug 15 134 134 1 351 20 1 180 42 15 426 437 -

Sept. 138 403 81 1 385 56 1 077 365 13 071 375 -

Okt. 103 873 210 1 752 49 1 237 1 784 26 834 511

Nov 158 368 175 1 707 11 1 415 1 442 13 178 416 -

Des 63 996 169 801 126 2 895 1 326 12 996 391 -

Jan 38 330 171 1 309 157 2 173 692 32 454 438

Feb 27 362 218 1 447 43 1 051 347 20 028 386 -

Mars 145 302 109 1 369 100 791 227 24 097 435

April 49 405 73 1 482 196 1 526 178 32 818 426

Mai 120 484 191 1 514 22 777 175 '27 493 466 -

Juni 50 812 82 1 547 84 1 045 112 2288 .8 374 2€00C

1952-53

Juli 19 468 50 1 492 57 1 168 188 34 336 409 -

Aug ..... . . 11 673 47 1 468 24 2 490 77 22 605 327 -

Sept 193 079 33 1 287 14 842 830 23 160 382 -

Okt 827 58 1 586 23 1 017 :3 434 37 921 434

Nov 209 615 59 1 605 53 1 007 1 962 28 514 379 -

Des 87 152 38 1 523 18 1 988 1 077 28 127 429

Jan 33 400 120 1 372 301 2 000 748 29 329 423

Feb • • • • • • • • • • • • • • • .

Mars • • • • • • • • • • • • • • • •

April • • • • • • • • • • • • • •

Mai • • • • • • • • • • • • • • • .

Juni• • • • • • • • • • • • • • • • • .

Månedstallene er utarbeidd etter foreløpige månedsrapporter og viser de nettobeløp avrundet

— som i månedens løp er innbetalt på vedkommende konti, unntatt Kap. 2011 og 2012 som

viser henholdsvis falne (beregnede) tollinntekter og laste- og fyravgifter.


1953. *34

Etter statsregnskapet

1938-39

1939-40 . .

1940-41. .

1941-42 . .

1942-43..

1943-44 . .

1944-45 . .

1945-46 . .

1946-47 . .

1947-48

1948-49 . .

1949-50 . .

1950-51

1951-52 . .

Bev. budsj.

1951-52

1952-53

Juli—jan.

1951-52

1952-53

1951-52.

Juli

Aug.

Sept

Okt

Nov.

Des.

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

1952-53.

Juli

Aug

Sept.

Okt ... ...

Nov.

Des

Jan

Feb

Mars

April

Mai . . . . . .

Juni

XI. Offentlige finanser.

27. Statsregnsk. oppgjør for enkelte større innt.poster. , (forts.). 1000 kr.

K. L.

Brenne-

Brenne-.

vinsoms. Skjenke- vinstilavgiftavgiftvirkn.avgift

N.

Ølavgift

O.

Sjokolade-

og

sukkervareavgift

P.

Tohakkstempelavgift

Q. Om- R.

setn.avg.

av alkoOmsetn.holfrieavgift av

drikke- visse

varer og varer

fruktvin

S.

Vanlig

omsetningsavgift'

T.

Fyrstikkavgift

gap. nr.

2015

Kap. nr. Kap. nr.

2016 2017

Kap. nr.

2019

Kap. nr.

2020

Kap. nr.

2021

Kap. nr.

2022

Kap. nr.

2024

Kap. nr. Kap. nr.

2026 2027

18 822 12 750 16 358 9 289 26 282 2 630

17 814 13 847 18 128 9 650 29 541 2 531

19 941 14 114 13 049 29 964 12 281 39 580 4 535

21 175 8 712 13 970 23 919 12 590 33 595 10 002

21 050 6 311 18 045 18 106 7 853 31 496 12 725

27 704 4 679 23 113 19 620 1 473 25 202 12 099

29 149 3 854 25 031 18 309 1 329 34 795 11 277

30 482 5 302 15 618 18 036 12 159 49 699 11 062

36 809 12 605 27 208 23 516 21 419 82 180 8 949

45 444 16 392 27 557 26 955 27 749 85 855 12 089

45 335 8 032 25 837 26 377 32 643 79 622 11 090

40 225 9 565 21 006 33 203 51 054 82 460 11 911

32 746 10 431 19 143 33 725 107 634 76 347 10 467

32 860 12 104 17 761 36 668 120 634 95 783 11 009

29 000 10 000 17 000 33 000 108 000 75 000 11 000

32 000 12 000 18 000 70 000 115 000 100 000 10 000

19 497 7 358 10 075 23 874 71 252 53 546 5 147

19 966 7 753 10 689 46 948 72 945 63 404 5 921

2 600 1 168 617 4 110 8 544 6 255 1 248

2 897 1 289 4 220 10 979 7 895 938

2 600 1 176 2 376 3 750 7 019 6 597 713

2 400 1 021 2 251 2 878 10 898 7 920 541

2 500 948 1 615 2 744 11 138 7 562 449

2 300 777 1 329 2 500 11 366 8 058 420

4 200 979 1 887 3 672 11 308 9 259 838

2 000 766 2 561 2 253 9 160 7 295 451

2 400 835 773 2 492 9 422 8 612 460

2 763 897 1 122 2 762 10 055 7 980 598

3 000 1 024 1 239 3 517 10 296 9 281 827

3 200 1 233 1 990 4 150 10 456 9 070 1 300

2 400 1 216 853 37 970 9 619 8 509 1 171

3 066 1 332 1 885 9 261 10 733 9 895 1 458

2 600 1 407 1 178 6 900 8 135 8 218 823

2 500 984 2 938 5 932 11 082 9 419 587

2 500 1 035 554 5 423 12 454 9 227 480

2 500 795 1 715 4 537 11 775 9 607 528

4 400 984 1 566 6 925 9 147 8 529 874

• •

• •

• •

4 331

4 503

6 450

14 353

17 605

14 871

11 241

9 604

18 085

25 062

26 493

31 887

34 632

36 761

37 810

44 151

269 124

500 476

493 559

496 607

430 954

405 155

530 705

448 023

429 670

478 596

575 899

985 695

35 000 880 000

31 000 1025000

21 250 571 331

20 091 659 822

2 464

2 369

2 554

3 101

3 718

3 893

3 151

2 959

3 032

2 953

3 346

3 120

2 407

2 428

2 700

3 089

3 177

3 775

2 515

78 501

75 853

78 775

77 548

82 031

83 079

95 544

93 390

76 076

76 108

86 599

89 639

82 519

93 205

93 583

94 351

93 673

95 810

106 681

2 039

6 062

4 743

4 216

4 255

4 336

5 316

4 053

6 212

11 953

11 004

11 000

9 000

7 420

5 274

978

1 046

733

1 106

876

1 611

1 070

595

683

934

708

655

Se note 1 foregående side. 2 For juli 1952 midlertidig omsetningsavgift til kriseformål.

3 Se note 2 neste side.

759

814

613

883

689

772

744

• •


U.

Krisetilleggsavg.

på brennevin

og

vin

Kap. nr.

2028

*35

XI. Offentlige finanser.

27. Statsregnsk. oppgjør for enkelte større inntektsp.i forts.). 1000 kr.

V.

Krisetilleggsavg.

på, ol

Kap. nr.

2029

W.

Krisetilleggsavg.

på tobakksvarer

Kap. nr.

2030

X.

Veiavgifter

Kap. nr.

2061 og

2062

Y. Renter

av statenskontoagntbu.h.utestående

fordr.

Kap. nr.

2812

Z.

Avdrag

stående A utfordr.

Kap. nr.

3121

A—Z.

Sum

A.A.

Statsbanene,overskott3

Eap. nr.

1101

B.B.

Postverket,overskott8

Kap. nr.

1102

Nr. 3.

C.C.

Telegraf -

verket,

overskott3

Kap. nr.

1103

Etter statsregnskapet

1938-39. . . _ _ _t 33 783 2 937 3 008 511 683 465 119 33S9 3 773

1945-46 66 111 18 869 32 525 38 646 3 257 4 659 1210990 478 449 3 519 7 054

1946-47 .. . 92 400 22 197 48 323 57 106 4 262 10 303 1705573 +103 632 3 195 5 370

1947-48.. . 195 3341 27 521 71 387 60 670 2 239 10 655 1918059 480 256 3 936 9 515

1948-49 .. . 205 666 26 996 92088! 67 904 4 052 6 029 2019366 4- 102 056 2 354 56

1949-50. . . 185 663 33 147 99 815 165 965 3 791 9 103 2228092 +86238 5 439 5 556

1950-51 196386! 38 369 100 594 161 120 7 374 3 440 2597594 ÷100 241 4 607 3 629

1951-52. . . 225 154 42 104 96 767f 158 546 28 918 7 543 3218847

Bev. budsj. s

1951-52. 200 000 38 000 1 100 000 153 500 3 000l 1 200 2804700 +57838 5 300 6 000

1952-53. . . 220 000 - 87 000 153 500 13 000 1 500 3444000 +58000 2 250 4 000

1

Ju1i—jan.. 4

1951-52 . . . 135 926 25 817 60 346 106 233 18 702 6 585 1857069 + 9 488 1 549 1 301

1952-53. . .

1951-52.

139 921 - 56 029 118 042 12 664 5 913 2130427 +16398 1 214 + 5 178

Juli

aug

Sept

Dkt.

Nov.

Des

Tan

Feb

Ilars

ipril

18 600

19 526

17 900

16 700

16 600

16 700

29 900

14 800

15 800

16 728

4 317

4 479

4 056

3 159

3 041

2 780

3 985

2 483

2 595

2 910

9 728 19 998 3 230

9 082 11 238 311

8 851 12 910 189

11 523 13 138 84

7012 121 471 328

6 926 14 741 2 761

7 224 12 737 11 799

7 531 7 589 524

7 434 12 163 50

7 015 16 887 1 300

358 215 503 1 99 , +764 563

2 868 188 714 f • "± +998 939

1 438 306 450 1 ._._ 8557 -1-- 1 361 + 1 612

67 290 585 J • • 1 650 3 445

1 295 340 040 t ,, ,, 0 1 327 + 2 034

395 242 336 --:- •1`

''' 2 891 2

164 273 441 - 1 196 832

+13 380 •

74 205 313 1 162 1 348

50 315 307 1 92 2.- 2 395

71 237 187 f --" •

4 992 Vlai

[uni

20 400

21 500

3 764

4 409

7 254 5 995 4 017

7 215 9 4621± 21

-,-. 747 2 972

60 312 449 1

± 1 780

+ 18 609

208 270 530 + 613 -:- 221

1952-53.

full

%mg

3ept

18 000

21 821

18 800

2 -

-

-

8 362

8 064

8 293

20 140

16 218

18 035

1 710

337

711

253 223 056 1_,_ 4094 526 + 2 101

"- 1

1 177 220 405 J.• + 1 115 + 494

55 391 678 i + 867 + 1 324

)kt 17 000 - 7 990 17744i 714 27 313 540 4

J12304 520 2 983

qov. 17 800 - 8 025 14 729f 2 549 2 397 417 906 . . 1 136 + 4 242

)es 16 500 - 7 988 17 159 5 485 1 757 301 055 3 163 • •

Ian. 30 000 - 7 307 14 0171 1 158 247 262 787 . . +97

Feb • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .

dars • • • • • • • • • • • • • • . • • • • .

kpril . • • • • • • • • • • • • • • • • •

dai . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •

funi • • • • • • • • • • • • • • • •

Se note 1 to sider lenger fram. 2 Fra juli 1952 blir krisetillegsavg. på øl ført på kap.

nr. 2 019 Ølavgift. 3 Fra og med 1932 133 er renter av Statens kapital regnet med blant utgiftene.

Fra og med juli 1951 belastes ikke Statsbanene for renter. 4 Statsbanene juli—

okt. Telegrafverket juli—nov.


1953. *30

1929..

1932. .

1938..

1939..

1945..

1946..

1947..

1948..

1949..

1950..

1951.

1952. .

1951.

Jan. . .

Feb. .

Mars .

April .

Mai . .

Juni .

Juli . .

Aug.. .

Sept. .

Okt.. .

Nov.

Des. ..

1952.

Jan. . .

Feb.. .

Mars .

April .

Mai . .

Juni . .

Juli ..

Aug.. .

Sept.

Okt. . •

Nov.. .

Des. . .

1953.

Jan * .

Feb. . .

Mars. .

April .

Mai.. .

Juni . .

A.

Diskonto

Pct.

B.

Gullbeholdning

C.

Kortsiktigetilgodehav.

i ut1. 2

D.

Clearing.tilgodehavende

XII. Penger og kreditt.

28. Norges Bank.' Mill. kr.

E. Rentebærende

verdipapirer

a)

Utenlandske

b)

Norske

F.

Utlån og

diskontering

G.

Okkupasjonskonto

H.

Sedler i

omlop 3

5 147 59 • • 8 19 237 318

4 118 56 • • 1 26 252 315

3 1/2 153 245 26 111 117 477

4 1 2 120 173 13 103 308 575

3 240 211 7 23 8 163 1 474

2% 240 810 110 79 81 8 108 1 933

2 1/2 185 525 111 72 94 8 091 2 088

2 1/2 185 364 9 110 54 72 7 924 2 159

2 1/2 185 300 14 110 48 85 7 114 2 308

2 1/2 185 453 12 110 47 43 6 202 2 397

2 1/ 2 185 725 45 8 46 49 6 202 2 659

2 1/2 185 697 62 A 18 45 58 5 546 A2 910

21/2 185 431 10 110 46 41 6 202 2 269

21/2 185 557 14 0 46 43 6 202 2 254

21/2 185 645 17 0 46 47 6 202 2 294

21/2 185 590 19 0 46 50 6 202 2 301

21/2 185 663 23 0 46 58 6 202 2 281

21/2 185 667 23 0 46 59 6 202 2 365

185 709 29 0 46 49 6 202 2 420

21/2 185 725 39 0 46 47 6 202 2 450

21A 185 765 45 0 46 44 6 202 2 468

21A 185 787 50 8 46 41 6 202 2 479

2% 185 733 49 8 46 39 6 202 2 490

2 1/z 185 725 45 8 46 49 6 202 2 659

21/2 185 743 45 7 46 48 6 202 2 517

21/2 185 735 48 7 46 44 6 202 2 509

2112 185 742 45 7 46 49 6 202 2 550

21/2 185 738 46 7 46 57 6 202 2 582

21/2 185 760 51 7 46 62 6 202 2 566

21/2 185 725 48 19 46 54 6 202 2 672

21/2 185 707 58 19 45 49 5 546 2 725

21/2 185 677 69 19 45 46 5 546 2 755

21/2 185 709 71 19 45 43 5 546 2 744

21/2 185 724 79 19 45 41 5 546 2 740

21/2 185 673 64 19 45 42 5 546 2 748

21/2 185 697 62 L18 45 58 5 546 A2910

21/2 185 702 52 18 44 50 5 546 2 734

• • • • • •

• • • • • • • •

• • • •

• • • • • •

• • •

• •

I. J. K.

Clearinggjeld

Gjeld Balan-

til utenseoverlandskefor banker EPU 4

2

2

13

11

8

70

43 29

75 109

132 217

77 382

40 392 +.

9 194 ± 60

73 334

75 307

83 379

44 334

36 322

36 315 ±- 157

37 322 ± 143

37 303±143 143

44 297 117

60 353± 60

70 325 28

40 392± 13

38 232± 69

33 209 69

29 200 59

28 193 58

18 207± 30

17 196 11

16 201+ . 4

16 185 10

21 180 1 22

15 154 39

12 161 39

9 194 60

11 177 ±- 118

Tallene gjelder for utgangen av år og måned. 2 Midlertidige anbringelser i gull er tatt med

under kortsiktige tilgodehavender i utlandet. 3 Skillemyntsedler ikke medregnet. 4 Utover utgangsstillingen

på 429 mill. kr. Ved trukket på kreditten, ved 4-, ytt kreditt. For juli 1951 ble

gjelden til EPU fort under t(Folioinnskott, andre statskonti.»

• •


a)

1)

I alt

2) Reguleringskto.

-

-

- _

_

-

-

137

317

355

898

295

1951.

Jan

Feb

Mars

April

3 459

3 508

4 007

4 042

1 766

1 951

2 113

2 163

733

733

744

744

486

612

642

667

2

7

2

547

604

720

750

822

715

737

715

707

676

977

979

164

166

180

185

Mai 4 178 2 328 344 706 2 400 876 680 976

6l6 Juni 3 923 1 899 351 742 2 188 781 1 044

194

199

Juli

Aug

3 916

3 937

1 807

1 836

351

351

769

789

2 152

142

533

554

789 1 116

705 1 186

204

210

Sept

Okt

Nov

Des

3 942

3 983

3 982

3 899

1 903

1 925

1 884

1 850

358

358

359

360

813

836

860

898

109

61

3

623

670

662

592

680 1 153

709 1 133

809 1 109

830 1 038

206

216

180

181

918

926

949

954

966

973

262

271

289

300

305

295

299

*37

XII. Penger og kreditt.

28. Norges Bank' (forts.). Mill. kr.

L. Folioinnskott

I alt

1929 86 27 -

1932 72 7 -

1938 117 38 -

1939 83 7 _

1945 6 470 4 832 _

1946 6 147 4 432 -

1947 5 444 3 079 -

1948 5 113 3 282 -

1949 4 205 1 935 654

1950 3 301 1 600 733

1951 3 899 1 850 360

1952 A3217 1 632 27

1952.

Jan 4 161 1 997 360

Feb 4 190 2 039 360

Mars 4 200 2 211 366

April 4 170 2 219 16

Mai 4 242 2 307 16

Juni 4 121 2 090 21

Juli 3 422 1 243 21

Aug 3 357 1 530 21

Sept 3 371 1 746 24

Okt 3 431 1 737 24

Nov 3 346 1 788 24

Des A 3 217 A 1 632 27

1953.

Jan.* 3 332 1 761 27

Feb • •

Mars

April

Mai • •


• •

Juni • • • •

b) Staten C) d) e)

3)

Separatkto.

ERP

og 1VISA.

• •

4) Statsveksler


utenl.

hender

46

85

45

89

11

I 5) 6)

Lån til

statsbankene

Andre

statskti.

57

9

9

261

261

217

192

187

177

146

75

57

52

• •

Andre

offentlige

kti. 2

Aksje- og

sparebanker2

Nr. 3.

AndrO

27 • • • • 59

7 • • 65

38 79

7 • • 76

4 832 • • 679 959

4 386 613 742 360

2 994 679 1 315 371

3 100 760 819 252

875 807 1 324 139

501 804 740 157

592 830 1 038 181

1 253 A703 A732 A 150

719 763 1 215 186

744 787 1 165 3 199

887 755 1 028 206

988 720 1 024 207

1 064 729 1 012 194

879 691 1 146 194

768 744 1 262 173

1 051 759 902 166

1 256 737 723 165

1 267 762 774 158

1 384 693 • 711 154

1 253 A703 A732 A150

1 383 630 784 157

Tallene gjelder ved utgangen av år og måned.

Til og med 1945 er «Andre offentlige konti» tatt med under «Andre folioinnskott». Det samme

gjelder for «Aksje- og sparebanker» til og med 1940. 3 Saldoen på konto for «Erstatninger for

krigsforlis», 18 mill. kr., overført til «Andre folioinnskott». 4 157 mill. kr. overført fra konto for

«Motverdi av EPU-lån» til «Balanse overfor EPU».

• •


1953. *38

A.

a) b)

Kassebeh.

(inkl.

postgiro

utenl.

sedler og

mynter)

Innestående

i Norges

Bank

1929. . . 26 34

1932. .. 21 33

1939. . . 37 17

1945. . . 63 479

1946. . . 98 605

1947. . . 87 1 189

1948. . . 76 745

1949. . . 109 1 204

1950. . . 143 618

1951... 173 932

1952. . . 162 667

1951.

Jan. . 134 578

Feb. . 135 567

Mars . 143 747

April. 137 773

Mai .. 139 782

Juni . 140 870

Juli . . 144 929

Aug.. 119 1 000

Sept. . 127 1 011

Okt. . 143 1 012

Nov. .. 136 983

Des. . 173 932

1952.

Jan. . 168 1 075

Feb. . 136 1 065

Mars . 154 939

April. 163 940

Mai ... 149 903

Juni .. 170 1 046

Juli ... 153 1 158

Aug. .. 140 832

Sept. .. 160 646

Okt. .. 127 714

Nov. .. 132 665

Des.... 162 667

1953.

Jan.. .. 120 693

Feb....

Mars ..

April ..

Mai .

Juni. ..

c)

Fordringer


innenl.

banker

d)

Fordringer


utenl.

banker

XII. Penger og kreditt.

29. Private aksjebanker.' Mill. kr.

e)

Statskasseveksler

Aktiva

f) g)

Ihendehaver-Pantobl.

og obl.

aksjer

123 121 369

123 60 277

111 83 218

230 92 2 645 536

283 238 1 716 576

378 225 954 901

282 197 823 1 043

396 207 81 1 012

462 206 29 1 070

549 321 47 987

611 317 293 877

485 251 29 1 054

507 316 29 1 044

564 392 27 1 045

588 380 27 1 037

602 369 27 1 031

615 349 27 1 022

623 415 23 1 010

610 386 22 1 010

647 358 54 991

612 326 54 1 027

566 340 47 1 009

549 321 47 987

578 357 96 939

589 347 91 924

617 361 92 929

667 372 92 913

676 347 92 898

677 293 92 890

723 316 83 923

772 302 362 900

802 332 404 892

726 339 406 879

690 363 305 891

611 317 293 877

598 3353591 911

h) i) j ) k)

Andre

utlån pende

remburser

Lø- Andre

a ktiva

poster

I alt

100 1 288 17 508 2 586

89 1 045 10 438 2 096

121 1 171 54 43 1 855

213 656 22 43 4 979

275 1 117 100 50 5 058

362 1 545 100 48 5 789

494 1 916 125 72 5 773

658 2 118 80 91 5 956

736 2 498 118 90 5 970

729 3 046 140 109 7 033

750 3 338 129 99 7 243

744

733

730

732

723

718

712

703

704

704

703

•729

735

722

730

729

730

740

742

748

747

759

762

750

754

2 572 143 109 6 099

2 584 144 119 6 178

2 749 136 126 6 659

2 904 139 140 6 857

2 976 130 146 6 925

3 024 139 136 7 040

2 997 137 143 7 133

3 022 148 165 7 185

2 975 172 176 7 215

3 003 155 213 7 249

3 081 153 222 7 240

3 046 140 109 7 033

3 050

3 100

3 192

3 253

3 292

3 262

3 207

3 198

3 254

3 274

3 347

3 338

3 332

131

125

105

81

75

80

93

145

136

140

A 140

129

125

• •

125

132

137

147

157

152

166

169

189

213

A 226

99

126

7 254

7 231

7 256

7 357

7 319

7 402

7 564

7 568

7 562

7 577

7 521

7 243

7 353

1)

Av

dette

fordr.

på utlandet2

164

82

162

119

352

336

355

326

366

518

506

439

508

570

561

540

532

570

582

577

534

546

518

548

529

515

510

478

423

470

505

525

536

566

506

525

• •

B. Kassakred.

a) b)

Bevil- Utget

nyttet

• •

• •

1 615

1 627

1 992

2 179

2 687

3 158

2 172

2 268

3 377

2 435

2 451

2 522

2 565

2 613

2 597

2 629

2 647

2 687

2 731

2 770

2 903

2 956

3 007

2 979

2 980

3 017

3 048

3 066

3 128

3 158

3 151

• •

1 03

1 258

1 372

1 552

1 925

2 150

1 598

1 630

1 750

1 852

1 862

1 883

1 864

1 870

1 858

1 877

1 922

1 925

1 927

1 959

2 093

2 158

2 165

2 098

2 033

2 023

2 060

2 077

2 115

2 150

Tallene gjelder ved utgangen av år og måned. Månedstallene er beregnede tall for alle

banker. Om beregningsmåten se Stat. Meld. nr. 1, 1953 s. 2. 2 Fra og med okt. 1949 er det

innhentet spesielle oppgaver som gir nøyaktigere uttrykk enn tidligere for bankenes fordringer

på utlandet.

2 053


1929 ..

1932 ..

1939 ..

1945 . .

1946. .

1947 ..

1948 ..

1949 . .

1950 . .

1951 ..

1952 ..

1951.

Jan. ..

Feb. . .

Mars .

April .

Mai ..

Juni . .

Juli ..

Aug. . .

Sept. .

Okt. . .

Nov. .

Des. ..

1952.

Jan. ..

Feb. . .

Mars .

April .

Mai ..

Juni . .

Juli ..

Aug. . .

Sept. .

Okt.

Nov. .

Des. .

1953.

Jan. .

Feb..

Mars.

April.

Mai .. .

Juni . .

*39

XII. Penger og kreditt.

29. Private aksjebanker' (forts.). Mill. kr.

C. Passiva

a) b) Innskott c) d) e) f) g) h) i) j)

Aksjekap.,

fonds

o. 1.

Nr. 3.

1) 2) 3) 4) I

Lån , Post-

Av

regning Kre- redis- rem., Lo-

dette

TerSpa- 6

Folio minrevil mndr.

kår

med ditorer konter adv. pende

. re

gjeld

innenl. i utenl. aksep:' sjekker, rempassiva- I alt til

banker mynt ter inkasso burserposterutlanm.m. det2

287 129 1 467 348 17 93 14 17 214 2 586 99

242 101 1 144 394 36 44 11 12 112 2 096 73

255 177 808 310 74 41 30 58 102 1 855 180

293 2 036 1 502 780 62 2 131 22 151 4 979 122

,_......_...„......._,

313 1 690 8 1 557 701 134 1 174 158 322 5 058 402

324 2 129

335 2 036

348 1 900

356 1 722

390 2 075

406 2 016

11 1 774

7 1 944

7 2 091

2 2 199

217 2 341

,,___........,......,..._,

308 1 6491 843

755

640

846

845

1 035

1 115

135

116

121

121

171

198

2

2

4

11

11

12

377

356

332

358

374

332

140

185

138

189

242

168

142

152

169

167

177

196

5 789

5 773

5 956

5 970

7 033

7 243

386

412

329

345

384

312

356 1 964 2 2 226 851 143 7 139 220 190 6 098 344

356 2 010 1 2 233 869 151 10 132 228 188 6 178 358

356 32 364 1 2 237 922 190 8 141 229 211 6 659 399

356 2 480 7 2 238 1 012 176 14 139 224 211 6 857 379

356 2 555 11 2 237 1 026 175 14 122 207 222 6 925 368

. 356 2 528 25 2 279 1 040 178 11 164 224 235 7 040 371

356 2 556 25 2 272 1 094 197 11 141 213 268 7 133 364

359 2 571 38 2 293 1 098 181 9 136 230 270 7 185 366

368 2 438 59 2 349 1 114 185 11 142 244 305 7 215 380

371 2 484 64 2 359 1 098 191 11 141 234 296 7 249 359

371 2 420 136 2 341 1 078 192 11 142 243 306 7 240 378

390 2 075 217 2 341 1 035 171 11 374 242 177 7 033 384

390 2 412 224 1 573 800 1 094 193 9 139 228 192 7 254 380

390 2 446 223 1 592 808 1 045 172 4 147 221 183 7 231 357

390 2 380 241 1 642 810 1 081 172 4 154 192 190 7 256 349

390 2 450 261 1 657 815 1 099 182 3 129 151 220 7 357 343

389 2 438 257 1 660 820 1 086 173 2 129 138 227 7 319 328

389 2 448 276 1 653 820 1 099 174 5 168 125 245 7 402 302

391 2 519 231 1 667 820 1 190 184 7 152 131 272 7 564 298

392 2 401 246 1 691 823 1 227 181 8 134 183 282 7 568 300

392 2 353 258 1 682 827 1 226 195 8 136 176 309 7 562 305

392 2 357 279 1 675 821 1 179 217 8 134 181 334 7 577 313

392 2 262 288 1 664 822 1 172 230 9 150 183 349 7 521 320

406 2 016 308 1 649 843 1 115 198 12 332 168 196 7 243 312

403 2 329 310 1 668 847 1 092 192 12 139 161 197 7 353 299

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • . • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Se note 1 side *38. 2 Fra og med okt. 1949 er det innhentet spesielle oppgaver som gir nøyaktigere

uttrykk enn tidligere for bankenes gjeld til utlandet. 3 Av dette riksinnskott 313 mill.


1929

1932

1939

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953. *40

1951.

Jan.

Feb

Mars

April .

Mai

Juni • •

Juli

Aug. • •

Sept. • •

Okt. • •

Nov. • •

Des. • •

1952.

Jan. .. .

Feb

Mars . . • •

April . • • •

Mai . . • • •

Juni • • • •

Juli

Aug. • •

Sept. • •

Okt. • •

Nov. • • • •

Des

1953.

Jan

Feb

Mars .

April . •

Mai

Juni

XII. Penger og kreditt.

30. Sparebanker. 1 Mill. kr.

A. Aktiva B. Kassakreditt

1)

Kasse-

b) c) d) e) f) i) - i) a) b)

beh.

inkl Inneost:

stående

giro i Norges

itenl. Bank

sedler og

mynter

Fordr.


innenl.

banker

Fordr.


utenl.

banker

tatskasse

-

veksler

Ihendehaverobl.

og

aksjer

Pantobl.

Andre

utlån

Andre

aktivaposter

I alt

BevilgetUtnyttet

18 11

-........._-_,

168 - - 731 555 992 65 2 540 .. 215

36 142 - - 729 565 878 49 2 399 .. 182

31 126 - - 704 665 698 43 2 267 .. 87

281 668 16 1 529 1 244 476 277 38 4 529 .. 64

46 140 518 7 1 292 1 316 607 457 35 4 418 251 143

49 113 462 4 763 1 541 748 718 35 4 433 416 289

57 100 469 3 747 1 547 855 865 35 4 678 500 368

60 129 596 4 331 1 819 984 968 39 4 930 554 399

65 152 589 3 38 1 892 1 143 1 101 38 5 021 595 447

75 142 642 5 29 1 771 1 292 1 206 41 5 203 658 479

81 121 633 7 60 1 697 1 427 1 380 39 5 445 746 544

75 129 638 3 38 1 895 1 151 1 108 42 5 079 606 443

66 116 614 5 38 1 895 1 159 1 127 49 5 069 605 455

68 196 642 5 38 1 882 1 178 1 135 52 5 196 607 464

69 187 702 6 38 1 876 1 188 1 139 57 5 262 618 461

59 169 735 6 38 1 872 1 201 1 151 61 5 292 623 465

61 165 767 6 27 1 856 1 212 1 156 66 5 316 646 464

74 173 792 5 20 1 840 1 223 1 148 70 5 345 624 446

63 175 796 6 19 1 830 1 236 1 144 72 5 341 631 435

70 138 790 7 29 1 825 1 246 1 149 83 5 337 655 444

72 144 787 6 29 1 825 1 257 1 149 90 5 359 651 454

62 123 776 4 30 1 812 1 277 1 179 91 5 354 658 460

75 142 642 5 29 1 771 1 292 1 206 41 5 203 658 479

83 146 740 4 36 1 729 1 303 1 211 48 5 300 658 483

70 137 729 5 34 1 737 1 317 1 233 50 5 312 622 486

67 118 730 5 40 1 734 1 334 1 254 56 5 338 664 488

76 114 734 7 40 1 732 1 342 1 284 65 5 394 676 509

67 117 761 6 40 1 729 1 350 1 295 64 5 429 667 505

74 137 764 7 40 1 709 1 360 1 309 69 5 469 677 517

86 146 827 8 42 1 715 1 370 1 303 75 5 572 684 501

73 111 820 9 51 1 739 1 380 1 306 83 5 572 701 503

79 89 816 9 55 1 745 1 389 1 316 109 5 607 723 511

72 87 800 10 56 1 748 1 403 1 347 118 5 641 776 530

70 81 771 9 63 1 747 1 414 1 368 112 5 635 753 540

81 121 633 7 60 1 697 1 427 1 380 39 5 445 746 544

90 117 702 8 60 1 707 1 436 1 384 55 5 559 735 540

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

.• •• •• •• •• •• •• •• •• •.

Se note 1 side *38.


1929

1932

1939

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

28

912

,••n•••.••n•••,••• n•••n••n•••n••'

699 1

637

701

666

647

604 7

591

657

635

4 754

798

816

810

786

756

724

721

689

604

627

612

614

634

655

660

687

660

690

709

A 693

591

2 288

2 114

21

4

5

5

5

5

6

7

7

*41

XII. Penger og kreditt.

30. Sparebanker' (forts.). Mill. k •

a) Innskott

Egne

fond Folio

192

234

264

262

265

264

263

270

275

281

284

1951.

Jan 275

Feb 275

Mars 275

April 275

Mai 275

Juni 275

Juli 275

Aug 275

Sept 275

Okt. 275

Nov 275

Des.. . . . . . . 281

1952.

Jan 281

Feb 281

Mars 281

April 281

Mai 281

Juni 281

Juli 280

Aug. . . . .. 280

Sept. 280

Okt 280

Nov 280

Des 284

1953.

Jan 284

Feb • •

Mars • •

April • •

Mai .

Juni

2) 3)

Spa.

Termin revilkår

Passiva

38

29

1 898 36

3 206 114

3 304 101

3 382 110

3 579 93

3 822 128

3 953 103

4 143 118

‘••n•n•••••••••••.,•n•••n••1

3 3701 1 007 122

3 999 101

4 009 96

4 005 101

4 020 99

4 021 99

4 024 100

4 059 110

4 075 113

4 096 110

4 104 112

4 119 115

4 143 118

13 3 260 955 113

13 3 274 962 115

13 3 289 966 114

17 3 304 971 114

18 3 308 974 112

18 3 316 974 113

18 3 359 976 131

15 3 377 979 129

15 3 372 981 129

20 3 373 983 126

20 3 370 985 126

21 3 370 1 007 122

633 171 3 433 1 025 119

4)

6

mndr.

c)

regning

med

innenl.

banker

d)

Andre

passivaposter

22

22

41

35

48

40

42

44

43

50

50

47

54

61

70

77

102

110

117

127

140

149

50

e

alt

51 5 300

55 5 312

61 5 338

73 5 394

81 5 429

107 5 469

121 5 572

132 5 572

140 5 607

150 5 641

A161 5 635

50 5 445

48

2 540

2 399

2 267

4 529

4 418

4 433

4 678

4 930

5 021

5 203

5 445

5 079

5 069

5 196

5 262

5 292

5 316

5 345

5 341

5 337

5 358

5 354

5 203

5 559

• •

Nr. 3.

••••••••••••••••••,•n••••••n•••••

31. Bankklarer.

i 32. Postgiro

Oslo

A. B.

Konto-

Omsetning 2- eiernes Om -

tilgode- setnin g2

hay.'

Mill. kr. Mill. kr.

250

195

354

487

777

953

1 012

1 056

1 083

1 263

1 403

1 122

1 095

1 179

1 226

1 241

1 348

1 264

1 090

1 238

1 470

1 413

1 475

1 350

1 341

1 474

1 319

1 417

1 331

1 384

1 234

1 460

1 516

1 467

1 540

1 313

3":1

61

80

116

137

163

190

275

162

166

312

497

684

934

1 232

1 702

161 1 085

164 951

177 1 075

166 1 143

161 1 134

159 1 352

170 1 422

153 1 191

160 1 189

173 1 412

167 1 399

190 1 429

192 1 508

209 1 358

210 1 575

216 1 423

229 1 674

244 1 610

237 1 843

237 1 603

243 1 776

243 2 047

263 1 877

275 2 124

287 1 987

Se note 1 side *38. 2 Årstallene er gjennomsnitt av månedstallene. 3 Gjelder ved utgangen

av år og måned. 4 Av dette riksinnskott 108 mill. kr.


1953. *42

1947 . .

1948 . .

1949 . .

1950 ..

1951 ..

1952 ..

A.

a)

Kontant-beholdn.

og sjekker

b)

Beholdn.

av egne

ihendeh.obligasj.

c)

Andre

verdipapirer

Aktiva

d)

Til gode

i statskassen

33. Statsbanker 1, 2

0.7 115.2 80.8 50.4 27.6 848.5

0.5

0.7

64.0

85.9

71.1

44,7

26.5

21.7

29.9 1 019.6

87.1 1 444.3

0.4 82.1 40.2 35.1 31.5 1 861.4

0.4 106.4 40.4 35.3 42.4 2286.7

0.4 143.7 50.5 42.7 37.4 2 764.8

1951.

0.4 Mars . .

87.2 40.8 37.0 27.7 1 916.8

Juni . .

Sept..

Des. . •

0.4

0.3

0.4

85.8

95.1

106.4

40.7

40.7

40.4

38.0

35.3

35.3

71.6 2031.7

32.1 2 135.0

42.4 2 286.7

1952.

Mars . .

Juni . .

Sept...

Des. ..

0.3 82.0 40.7 35.7 48.0

0.8 114.6 40.6 34.7 11.6

0.4 104.1 40.7 45.2 24.5

0.4 143.7 50.5 42.7 37.4

A.

a)

Kontantbeholdn.

og sjekker

b)

Beholdn.

av egne

ihendeh.obligasj.

XII. Penger og kreditt.

B. Passiva

e)

Til gode i

Norges

Bank og

aksje- og

spareb.

f)

Utlån3

a)

Aksjekapital

og fonds

b)

Thendeh.obligasj.gjeld

c) d) e) Gjeld

til Norges

Gjeld til Gjeld Bank

stats- til off. og aksjekassen

fond og sparebanker

Mill. kr.

2 406.2

2512.0

2639.7

2764.8

34. Kredittforeninger o. 1. 1

Aktiva

c) d)

Til gode i

Andre Norges

verdi- Bank og

papirer aksje- og

spareb.

e)

Utlån

240.0 791.3 32.7 • • 13.4

240.0 859.9 21.8 39.8

266.5 1 162.5 14.4 • • 52.1

289.1 1358.950.2 • • 142.9

297.9 1 368.8 429.8 201.5 93.8

321.0 1412.4822.3 243.2 142.8

289.7 1 349.0 58.6 • • 188.1

290.8 1 349.3 212.9 • • 167.6

291.0 1 361.2 261.1 241.7 164.6

297.9 1 370.8 429.8 201.5 93.8

298.2 1 362.3 515.3 229.1 157.9

299.2 1 375.6 545.5 235.5 182.0

309.7 1 370.4 571.8 239.9 254.1

321.0 1 412.4 822.3 243.2 142.8

B. Passiva

a)

Aksjekapital

og fonds

b) c) Gjeld

til Norges

Ihendeh.- Bank

obligasj. og aksjegjeldogsparebanker

35. Statsb. og

kredittfor. i alt

a)

Utlån3

Mill. kr.Mill. kr.

b)

Thendeh.obligasj.gjeld

1947 0.2 36.5 32.2 539.8 28.0 566.9 10.4 1 388.3 1 358.3

1948 0.1 0.2 6.1 37.8 639.0 30.2 622.4 24.2 1 658.6 1 482.3

1949* 0.1 4.2 6.8 25.0 729.3 31.4 708.0 22.9 2 173.6 1 870.5

1950* 0.1 13.6 6.9 23.1 808.3 34.2 779.5 46.4 `), 669.7 2 138.4

1951* 0.1 11.8 8.0 28.6 872.3 34.7 859.4 30.7 3 159.0 2 228.2

1952 • • • • • •


• •

1951.*

Mars 0.7 6.3 6.6 27.8 834.5 33.3 781.9 59.7 2 751.3 2 130.9

Juni 0.1 8.1 6.7 26.8 846.1 33.5 787.8 68.8 2 877.8 2 137.1

Sept. 0.7 5.0 6.7 24.6 850.2 33.5 798.1 63.2 2 985.2 2 159.3

Des 0.1 11.8 8.0 28.6 872.3 34.7 859.4 30.7 3 159.0 2 230.2

1952.*

Mars 0.1 2.3 6.6 37.6 882.7 35.2 867.4 34.4 3 288.9 2 229.7

Juni 0.2 1.3 6.4 22.0 896.8 35.3 864.5 26.1 3 408.8 2 240.1

Sept 0.3 1.2 9.3 15.1 910.6 36.3 894.3 26.9 3 550.3 2 264.7

Des • • • • • • • • • • • • • • • • . •

1 Tallene gjelder ved utgangen av år og kvartal. 2 Fullstendig liste over de institusjoner

statistikken omfatter finnes i «Statistiske Meddelelser» nr. 6-7 1948. Av dette ennå ikke utbetalte

lån i statsbankene: pr. 31. des. 1947 ca. 1 mill. kr., pr. 31. des. 1948 ca. 1.7 mill. kr., pr. 31.

des. 1949 ca. 50 mill. kr., pr. 31. mars 1950 ca. 54 mill. kr., pr. 30. juni 1950 ca. 47.5 mill.

kr., pr. 30. sept. 1950 ca. 40 mill. kr., pr. 31 des. 1950 ca. 30 mill. kr., pr. 31. mars 1951 ca. 22

mill. kr., pr. 30. juni 1951 ca. 15 mill. kr. og pr. 30. sept. 1951 ca. 10 mill. kr.


1938

1939

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1950.

Okt

Nov. . • •

Des

1951.

Jan

Feb

Mars. . .

April.. . .

Mai

Juni• • • •

Juli

Aug

Sept. • •

Okt

Nov. • • • •

Des.

1952.

Jan

Feb

Mårs . • • •

April . • •

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept.

Okt.

Nov. • • • •

Des

1953.

Jan

Feb !

Mars . . .

April . . .

Mai

Juni

36. Aksjeindeks'

*43

XII. Penger og kreditt.

A. B. C. D. E. F.

TotaP Industri Skipsfart

Hvalfangst

Banker

Forsikring

37. Obligasjoner

A. B.

Øyeblik-

Kurss kelig

rent&

A.

38. Omsetning

av verdipapirer 7

I alt

B. Av dette på

Oslo Bors

a) b)

Aksjer Obligasoner

Nr. 3.

39.

Emisjoner

av

aksjer

Kjøperkurs i pct. av aksjenes pålydende Pct.Mill. kr. Mill. kr.

113J 92 130 129 129 172 103.8 4.33 816.8 15.4 17.6 11.6

115 95 133 124 126 160 98.6 4.58 586.7 15.2 15.4 23.8

172 142 216 237 141 195 102.4 3.42 1 315.5 17.5 77.7 15.4

163 136 200 205 146 174 5 6 1298.3 14.2 40.9 78.3

152 131 176 214 139 155 100.1 2.50 1 606.7 12.6 53.0 36.1

167 144 196 280 144 152 100.6 2.49 1 753.8 15.4 33.1 41.9

158 139 177 247 145 155 99.9 2.50 1 792.0 11.9 29.7 46.6

167 149 185 289 145 162 97.1 2.58 1 448.8 15.8 35.6 15.7

187 167 218 358 135 161 91.5 2.74 1 385.7 14.8 54.7 45.9

184 156 225 359 131 162 91.3 2.74 • • 10.6 56.7 31.1

176 157 197 314 144 166 95.7 2.61 123.6 1.3 5.5 2.9

179 160 200 329 143 166 94.0 2.66 110.4 1.2 5.0

178 160 199 329 139 166 93.4 2.68 96.3 1.3 1.1 0.4

187 170 211 348 139 166 93.2 2.68 157.3 3.0 4.0 0.1

191 173 219 355 136 168 95.0 2.63 135.9 1.4 3.9 9.2

191 173 219 352 136 169 94.3 2.65 104.2 1.1 6.3 0.2

189 172 216 340 140 168 93.7 2.67 117.1 1.0 6.6 6.1

188 169 215 346 140 165 91.6 2.73 96.9 1.0 3.0 10.4

183 164 213 341 133 160 90.1 2.78 107.3 1.2 2.7 2.2

182 164 210 346 133 157 90.4 2.77 74.0 0.7 1.8 2.7

184 165 215 361 134 157 90.6 2.76 115.8 0.7 4.2 0.8

185 164 218 375 133 156 90.1 2.78 115.4 0.9 3.7 2.5

187 165 221 371 133 155 89.8 2.78 120.7 0.9 4.0 2.5

187 163 225 376 130 155 88.7 2.82 118.5 1.3 7.5 8.6

189 162 230 385 132 154 90.2 2.77 122.6 1,6 7.0 0.6

194 167 237 400 134 155 90.8 2.75 249.1 1.5 6.8 3.3

192 165 235 384 131 160 91.9 2.72 217.7 1.6 7.3 1.5

188 161 231 364 129 159 91.2 2.74 136.7 1.1 9.5 1.2

184 157 227 350 128 160 90.7 2.76 95.6 0.8 4.2 1.4

179 150 222 343 126 164 90.8 2.75 118.1 1.1 4.0 1.0

177 147 222 347 127 157 90.7 2.76 92.1 0.6 6.0 6.1

180 153 222 349 129 161 91.0 2.75 0.7 2.8 0.4

182 155 221 351 131 162 91.3 2.74 0.5 3.3 0.2

182 155 221 346 133 165 91.5 2.73 0.8 2.8 1.2

184 158 222 354 136 167 91.7 2.73 0.6 2.8 3.9

183 155 220 361 136 167 92.0 2.72 0.6 2.8 9.8

182 154 219 360 137 167 91.9 2.72 0.9 4.4 1.1

180 154 215 348 137 167 91.9 2.72 0.7 5.8 0.1

178 153 214 338 133 169 91.9 2.72 • • 2.4

• • • •

• • • • • •

. . • • . .

• • • •

Se S. M. 1932, nr. 2 og 3, side 76. 2 Omfatter også transport, handel m. v. 3 I S. M. 1950,

nr. 1, side *32 finnes en fortegnelse over de obligasjonsserier beregningen omfatter. 4 Mulig

kursgevinst eller kurstap er ikke tatt i betraktning. 5 1. halvår: 102.1; 2. halvår: 100.2. 1. halvår:

3.43; 2. halvår: 2.49. Ved meglere og ved banker med fondsavdeling.


1953. *44

XII. Penger og kreditt.

40. Registrerte nyinnbetalinger av kapital i norske aksjeselskaper. 1 000 kr.

A. B. I nye aksjeselskaper C. I eldre aksjeselskaper

I alle

aksjeselskaper

a)

I alt

b)

1)

Skipsfart

2)

Handel

Av dette

3)

Industri

4) Byggevirksomhet'

a)

I alt

1938 56 907 33 084 7 637 5 546 6 535 2 607 23 823

1939 48 019 25 582 7 081 4 824 5 386 2 860 22 437

1945 37 510 18 052 1 541 4 922 5 016 529 19 458

1946 122 047 73 296 5 162 8 269 22 777 2 716 48 751

1947 132 438 67 831 14 199 5 989 27 931 2 569 64 607

1948 132 315 33 499 3 260 3 224 17 365 1 250 98 816

1949 84 721 41 780 7 123 5 292 20 308 2 023 42 941

1950 99 960 24 624 2 552 3 083 8 686 3 485 75 336

1951 144 682 33 494 3 943 2 739 20 589 1 575 111 188

Jan.okt.

1951 120 514 16 414 1 833 2 259 6 746 1 334 104 100

1952 81 991 19 448 3 285 3 134 5 819 2 379 62 543

1951.

Jan. 4 181 1 828 420 229 717 52 2 353

Feb. 6 893 1 827 278 202 818 7 5 066

Mars 3 467 1 771 30 198 460 10 1 696

April 2 844 1 066 352 389 221 1 778

Mai 4 118 795 250 116 229 30 3 323

Juni 14 077 3 850 215 296 2 484 205 10 227

Juli 6 543 583 45 109 267 106 5 960

Aug. 7 654 1 157 139 671 23 6 497

Sept. 13 721 1 597 30 312 317 622 12 124

Okt. 57 016 1 940 565 306 394 58 55 076

Nov. 5 201 1 184 380 209 410 39 4 017

Des. 18 967 15 896 1 730 271 13 433 202 3 071

1952.

Jan. 10 748 4 300 1 425 193 568 189 6 448

Feb. 7 733 2 523 675 496 726 333 5 210

Mars 3 191 1 302 400 263 226 108 1 889

April 19 288 2 590 45 470 1 593 199 16 698

Mai 4 802 1 219 368 209 400 98 3 583

Juni 10 705 1 976 252 136 679 713 8 729

Juli 4 978 1 608 50 444 248 101 3 370

Aug. 6 466 1 721 70 157 553 238 4 745

Sept. 11 173 1 349 488 455 256 9 824

Okt. 2 907 860 278 371 144 2 047

Nov. • • • •

Des.

1953.

Jan. • • • • • •

Feb. • • • •

Mars • • • • • •

April • • • • • •

Mai • • • • • • • •

Juni • • • • • • • • • •

Omfatter også drift av bygårder.

b)

1)

Skipsfart

9 482

8 658

6 247

11 358

23 784

21 146

6 965

9 157

1 838

1 504

8 857

600

40

210

654

334

4 400

15

2 139

70

1 688

545

Av dette

2) 3)

Handel Industri

426 3 189

390 6 506

438 7 219

1 021 16 316

1 103 17 854

477 63 736

4 394 19 454

5 865 47 994

551 89 034

491 86 158

9 164 17 271

54 1 070

3 3 877

30 596

109 838

20 3 003

9 426

30 4 755

30 5 978

160 2 058

55 5 4557

40 333

20 2 543

27

928

8 007

31

88

33

50

5 379

888

163

257

1 270

4 717

2 738

1 537

170

152

4) Byggevirksomhet'

270

691

36

101

619

230

424

655

1 300

1 227

1 771

2

495

341

4

4

95

196

24

65

1

61

12

50

2

1 472

11

234

2


▪ • •▪

•▪

•▪

A. Åpnede

konkurser

a)

Byer

b)

Bygder

1938 142 152

1939 155 161

1945 •60 43

1946 66 43

1947 63 47

1948 4 87 75

1949 4121 71

1950 4135 86

1951 4130 69

1952 129 90

1950.

Okt.

Nov. .

Des.

14

13

14

9

8

4

1951.

Jan

Feb. . .

Mars .

April .

Mai .. . .

Juni

9

10

12

13

12

18

3

3

3

10

4

5

Juli

Aug. . .

Sept. .

Okt

Nov. .

Des

6

10

13

13

11

3

7

9

5

6

10

4

1952.

Jan

Feb. . • •

Mars . • •

April . . •

Mai

Juni

Juli

Aug

6

13

12

7

11

19

8

7

5

9

7

7

10

8

5

5

Sept. .

Okt.. .

Nov. ...

Des

1953.

12

11

9

14

8

8

8

10

Jan

Feb

Mars . • •

April . . .

Mai

Juni

12

• •

• •

• •

• •

• •

3

41. Betalingsforhold

B. Åpnede

akkordforhandlinger

a)

Byer

b)

Bygder

66 62

52 49

1 1

3 4

2 6

4 3

8 11

12 3

15 7

17 12

2

1

1

2

1

4

2

1 1

1 2

1 2

2

1

2

2

1

1

3

2

2

C. Avholdtel D.

utleggsfor- Vek-

a)

retningerlsels- Byer

*45

XII. Penger og kreditt.

1 411

1 611

401

391

579

1 058

1 208

1 706

1 880

1 788

501

386

467

432

595

394

421

387

586

• •

b)

Bygder

3 462

3 754

611

598

911

1 243

1 403

2 050

2 505

2 966

protester2

Pct.

1.3

1.4

0.7

0.8

0.9

0.8

0.8

0.9

0.9

102.84 89.25

103.65 88.07

113.73 99.60

127.76 103.75

138.30 103.64

138.30 103.60

138.30 103.60

138.30 103.60

138.30 103.60

138.30 103.60

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

138.30

Nr. 3.

42. Valutakurser på Oslo 1E431.83

London

kr.pr.£

Paris New

York

kr. pr.

100

fres

19.900 11.930

19.110 11.090

19.219 9.990

20.034 4.184

20.020 4.180

20.020 2.360

20.020 1.912

20.020 2.049

20.020 2.049

20.020 2.049

1.0 20.020 2.049

580 0.9 20.020 2.049

1.0 20.020 2.049

0.9 20.020 2.049

526 0.7 20.020 2.049

1.0 20.020 2.049

0.7 20.020 2.049

594 1.0 20.020 2.049

0.9 20.020 2.049

1.0 20.020 2.049

565 1.2 20.020 2.049

0.9 20.020 2.049

0.9 20.020 2.049

820 0.9 20.020 2.049

1.0 20.020 2.049

0.9 20.020

730 0.8 20.020

1.0 20.020

1.1 20.020

616 1.2 20.020

1.0 20.020

1.3 20.020

733 1.1 20,020

1.0 20.020

1.1 20.020

887 0.9 20.020

. . 20.020

20.020

20.020

2.049

2.049

2.049

2.049

2.049

2.049

2.049

2.049

2.049

2.049

2.049

2.049

2.049

2.049

kr. pr.

4.090

4.315

4.764

4.970

4.970

4.970

5.596

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

7.150

Stockholm

Københ.

kr. pr. kr. pr.

100 100

sv. kr. d. kr.

103 . 60

103.60

103.60

103.60

103.60

103.60

103.60

103.60

103 60

103.60

103.60

103.60

103.60

103.60

103.60

103.60

103.60

103,60

103.60

103.60

103.60

103.60

103.60