Film - Den kulturelle skolesekken i Oslo

dks.osloskolen.no

Film - Den kulturelle skolesekken i Oslo

Den kulturelle

skolesekken

kultuvrralaš skuvlalávka

2011-2012

Grunnskolen

i troms


Min skolesekk er lastet med kultur

Kultur er en svært viktig del av vår alles hverdag. Derfor er det viktig at vi satser på

å gi denne ballasten til flest mulig. Eller for å si det slik: det er viktig å fylle skolesekken

med det riktige innholdet, slik at vi er klare for hverdagen.

I Troms fylkeskommunes kulturetat er Den kulturelle skolesekken en av hovedlinjene

i dette arbeidet, og den gjennomsyrer alt arbeid i etaten. La det ikke være

tvil om viktigheten av dette arbeidet.

I løpet av dette skoleåret skal vi feire 10 år med Den kulturelle skolesekken (DKS).

”Skolesekkens” virksomhet har vært, og er, viktig for at våre barn og unge skal få

en god kulturell ballast gjennom skoletiden. Ikke minst er det viktig at dette skjer

uavhengig av foresattes interesse og økonomi. Alle barn og unge får den samme

muligheten til å oppleve kunst og kultur gjennom Den kulturelle skolesekken!

Nå som alle videregående skoler også er med i DKS-ordningen, vil vi se arbeidet

med Den kulturelle skolesekken i et 13-årig perspektiv. Dette gir helt nye muligheter!

Det er derfor svært gledelig at Troms nå har fått innarbeidet dette arbeidet i

skolehverdagen også hos våre eldre ungdommer.

Kunst og kultur er viktig for trivsel, det er viktig for vår identitet og ikke minst; det er

viktig for læringsmiljøet i skolen. Kunst og kultur er et viktig verktøy for gjennomføringen

av Kunnskapsløftet i skolen.

Dette skoleåret skal vi feire 10 år med Den kulturelle skolesekken i skolen. Gled

dere til Troms fylkeskommunes nye program for DKS, her er mye å se frem til!

Lykke til!

Mariam Rapp

fylkesråd for kultur, miljø og helse

MUSIKK

3


VISUELL KUNST

På vei iNN i vårt 10. år

samarbeid og eierskap

Vi står på terskelen til 10-årsmarkeringen for Den kulturelle

skolesekken (DKS) i Troms og kan oppsummere at elevene

som starter sitt siste år i grunnskolen høsten 2011, har hatt

kunst og kulturaktiviteter gjennom DKS i hele 10 år. DKS

er godt forankret i skolene, og flere kommuner har økt

egenaktiviteten. Lokalt eierskap er viktig, hele tiden med det

profesjonelle kunst- og kulturfeltet som plattform. Ikke minst

er det viktig å se etter samordningsgevinster mellom DKS,

kulturskolene og Ungdommens kulturmønstring, slik at det

både blir et helhetlig tilbud til barn og unge i kommunen, og

at det gjør det kreative handlingsrommet større.

Programmet for skoleåret 2011-2012 inneholder et fast

programtilbud innenfor scenekunst og musikk for alle

elever, og litteratur, visuell kunst og skolekino for utvalgte

klassetrinn. Kommunene kan selv bestille produksjoner

merket med ”Bestilling - fagansvarlig anbefaler”.

Regionmuseene tilbyr produksjoner innenfor kulturarv.

Utfyllende informasjon om produksjonene finner man på

www.kulturitroms.no.

tilbakemelding fra skolene

For at Kultur i Troms skal vite hvordan DKS-besøkene

fungerer hos skolene, er vi avhengige av tilbakemelding.

Dersom skolene etter et hvert kulturbesøk fyller ut tilbakemeldingsskjemaet

som ligger online på hjemmesiden, gir

det oss et verdifullt grunnlag for videre planlegging. Logg inn

med brukernavn og passord på www.kulturitroms.no.

Her kommer du direkte inn på din skole.

skolekonsertene

Skolekonsertene har tradisjonelt vært organisert som et

samarbeid mellom Kultur i Troms, Rikskonsertene og den

enkelte skole. Fra 1. januar 2011 overtok Kultur i Troms en

større andel av skolekonsertansvaret, og er ansvarlige for

innholdet i 75 % av tilbudet, Rikskonsertene 25 %. Kultur i

Troms har fortsatt turnéansvaret for hele skolekonsertvirksomheten.

Det er viktig at kommunekontakten innlemmer

skolekonsertene i sitt virkefelt, slik at musikktilbudet i DKS

blir godt integrert med det øvrige tilbudet.

kultarr (kulturarrangør)

Skolene er arrangører av mange kulturarrangement hvert

skoleår, både egne og tilreisende DKS-besøk. Det er av

uvurderlig betydning at skolene tar arrangørjobben på alvor,

og legger godt til rette for kulturopplevelsen. I samarbeid

med Rikskonsertene gjennomfører Kultur i Troms kurset

KULTARR, der hensikten er å gi elever og skoler

kompetanse og inspirasjon til å bli gode arrangører av

konserter og forestillinger. Kurset er basert på det tidligere

kurset Elever som arrangører. For mer informasjon:

www.rikskonsertene.no/eleversomarrangorer

fagansvarlige og programrådet

Det er tilknyttet en fagansvarlig til hvert kunstuttrykk.

De fagansvarlige gir sin innstilling til programrådet, som

vedtar det endelige programmet. Både kommuner og

videregående skoler er representert i programrådet, og det

jobbes med et helhetlig program for 13-årig skoleløp. Det

lages en egen katalog for videregående skole, men mange

av produksjonene for ungdomstrinnet har vi sammen med

videregående skole. Vi anmoder kommunekontaktene og

kulturkontaktene ved de videregående skolene å søke

samarbeid.

Hjemmesider for kommuner

Alle kommunene har fått opprettet egen hjemmeside hvor

egen DKS-aktivitet skal synliggjøres, gjerne også UKM og

kulturskoleaktiviteter. Målsetningen er at all DKS-aktivitet i

kommunen skal være samlet på ett sted og være synlig for

skolene.

kulturtorg i troms

Det årlige nettverksmøtet og Kulturtorget er en sentral

møteplass for DKS, og dette er en arena som alle aktører

må være med å utvikle slik at det oppleves som relevant og

utviklende for alle oss som jobber med DKS.

Marianne Bremnes

daglig leder, Kultur i Troms

Anders Søvik

DKS-koordinator grunnskolen

NasjoNale mål for DeN kulturelle skolesekkeN

Den kulturelle skolesekken skal medvirke til at alle elever i skolen får et

profesjonelt kulturtilbud.

Den kulturelle skolesekken skal legge til rette for at elever i skolen lettere skal få

tilgang til og gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst og kulturuttrykk av

alle slag.

Den kulturelle skolesekken skal bidra til en helhetlig innlemming av kunstneriske

og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

målsettiNg for troms

I tillegg til nasjonale mål, skal man i Troms ivareta hensynet til regional identitet,

herunder sikre tilgang på samisk kunst- og kulturuttrykk, og vektlegge mangfold

knyttet til nordområdene.

kultur i troms

Kultur i Troms er en avdeling av kulturetaten i Troms fylkeskommune. Den

kulturelle skolesekken (DKS) i Troms tilbyr profesjonell kunst- og kulturformidling

til grunnskoler og videregående skoler i Troms. DKS er landsomfattende

og når ut til elever i kommunene og de videregående skolene.

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge tilbyr profesjonelle konserter til den minste bygd

i landsdelen. Landsdelsmusikerne i Troms omfatter ulike sjangre; klassisk, jazz,

folkemusikk og joik. De kan også tilby assistanseoppdrag for lokale arrangører som

ønsker å bruke profesjonelle musikerkrefter til sine egne arrangementer.

Bok- og kulturbussen i Sør-Troms tilbyr, i tillegg til ordinære bokbusstjenester,

også enkelte kulturproduksjoner på sine stoppesteder.

Kultur i Troms er lokalisert i Harstad og har 20 ansatte.

Besøksadresse: Havnegata 2, 9404 Harstad

Postadresse: Postboks 852, 9488 Harstad

Tlf: 77 78 00 00/ 86 65 - www.kulturitroms.no

NasjoNal NettsiDe for DeN kulturelle skolesekkeN

Nettsiden oppdaterer informasjon om Den kulturelle skolesekken nasjonalt, og

informerer blant annet om nyheter, konferanser, aktuelle saker, Gullsekken mv.

samt gir tilgang til aktuelle politikkdokumenter for DKS.

Se www.denkulturelleskolesekken.no

Innhold

Film ............................... 6

Litteratur ...................... 10

Musikk ........................ 16

Scenekunst ................. 26

Visuell kunst ............... 32

Kulturarv ..................... 36

Bok- og kulturbussen .. 50

Samarbeidsparter ....... 52

Kontaktinfo .................. 54

Grafisk design/prod.:

Hipp Hurra! as - www.hipphurra.as

Forsidefoto:

Michael Koitzsch - fra produksjonen Rød Måne

4 mer info: www.kulturitroms.no

5


BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

6

Foto: Pjotr Sapegi

Film

Det siste Norske trollet

møte med regissør

Regi Pjotr Sapegin

Produsent Gry Nøstdahl / KinoPravda

Målgruppe 5. – 7. klasse

Varighet 60 min

Antall elever 60

Kontaktinfo/pris www.kulturitroms.no

I gamle dager fantes det troll i hele Norge, men nå er det

bare ett igjen... Det siste norske trollet bor under brua, men

en sommerdag kommer De Tre Bukkene Bruse som har

bestemt seg for å ta en snarvei til setra... Dette er det

gamle eventyret fortalt fra et nytt perspektiv.

Regissøren, Pjotr Sapegin, er deleier i produksjonshuset

Pravda og KinoPravda, som har produsert et stort antall

kortfilmer og den suksessfulle kinofilmen Kom skal du høre

fra 2005. KinoPravda er nå i forproduksjon med kinofilm for

barn, Fugleøya, og dokumentaren Skjulte landskap, om

forståelsen av kunst - alle med Pjotr Sapegin på regi og

produsert av Gry Nøstdahl. De er også co-produsent for den

svenske dokumentaren Survivors i regi av Magnus Gertten,

og med Gry Nøstdahl som co-produsent.

Piotr planlegger å ta utgangspunkt i filmen Det siste norske

trollet, vise hvordan denne ble til og - dersom det er tid -

vise utdrag fra andre egne produksjoner.

Benyttes også som fasttilbud for kommuner som ikke har

kino.

FILM

7


VISUELL KUNST FILM

8

Maria A.Tanderø Berglyd og Otto Garli.

jørgeN + aNNe = saNt

skolekino

Regi Anne Sewitsky

Manus Kamilla Krogsveen

Produsent Teréz Hollo-Klausen

Produksjonsselskap Cinenord Kidstory

Målgruppe 5. - 7. klasse

Varighet 86 min

Anne Lunde går i 5. klasse og forelsker seg hodestups

i den nye gutten i klassen, Jørgen Ruge. Anne har selv

vært mest opptatt av å slå guttene i håndbak eller løpe fra

dem. Men når skolens peneste jente Ellen også forelsker

seg i den nye innflytteren, tilspisser situasjonen seg. I

motsetning til Anne har Ellen verdens lengste, vakreste

hestehale, alltid pene, rene klær og jobb som skuespiller i

en reklamefilm på tv. Men Anne har bestemt seg. Oddsene

er kanskje ikke på hennes side, men Jørgen Ruge skal bli

hennes kjæreste. Selv om noen voksne ikke tror man kan

bli ordentlig forelsket når man bare går i femte klasse, så

vet Anne bedre.. For det kan man!

Filmen er basert på en av Norges mest populære

barnebøker, Jørgen + Anne er sant (1984), av Vigdis

Hjorth.

Arrangert av Film&Kino

mer info: www.kulturitroms.no

BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

Foto: Tvibit

fra iDé til ferDig ProDukt

filmkurs

Produsent Filmhuset Tvibit

Målgruppe 8. – 10. klasse

Varighet 1-4 dager

Antall elever 25

Kontaktinfo/pris www.kulturitroms.no

Dette er et filmkurs med fokus på idéutvikling og

produksjon av korte filmer. Alle elevene som deltar får

mulighet til å være med å lage film. Opplæring og

produksjon vil foregå på digital video. Målet er å produsere

kortfilmer, hvor elevene er sentrale aktører i alle ledd.

Filmhuset Tvibit kommer med to filmskapere, to kamera og

to redigeringsmaskiner til hver skole. Det undervises i

filmproduksjon, og elevene lærer om virkemidler i

filmuttrykket.

FILM

9


VISUELL KUNST

10

Bokomslag Samlaget

Litteratur

å skrive sPeNNaNDe

opplesing/forteljing/samtale

Produsent Magnhild Bruheim

Målgruppe 8. - 10. klasse

Varighet 45 eller 60 min

Antall elever 50-60

Presentasjon av ungdomsbøker, med vekt på det å

skrive spennande.

Vanleg forfattarbesøk i klasse eller i større gruppe.

Magnhild Bruheim fortel om det å arbeide som

forfattar, kva ein vil med å skrive, presentasjon av

bøker og tema, vekt på det å skrive spennande. Ho

har gjeve ut 13 bøker, tre av dei spenningsbøker for

ungdom. Ho har også reist ein del med Den kulturelle

skolesekken på ungdomsskular i Oppland og

Akershus, og har elles vore på forfattarbesøk på fleire

skolar i Sogn og Fjordane.

LITTERATUR

11


VISUELL LITTERATUR KUNST

12

Camorraland cover, CappelenDamm

CamorralaND

Formidling og film

Produsent Litteraturbruket v. Knut Fougner

Målgruppe 8. – 10. klasse

Formidler Mariangela Cacace

Varighet 60 min

Antall elever 120

I boka Camorraland forklarer forfatteren Mariangela

Cacace hvordan og hvorfor mafiaorganisasjonen

Camorra, Italias største mafiaorganisasjon, i flere hundre

år har kontrollert og styrt Napoli og andre byer i Italia,

både politisk og økonomisk. Boka beskriver også hva

slags krefter som motvirker og undergraver et ellers

velfungerende demokrati. Camorraland dokumenterer

hvordan denne kriminelle organisasjonen har spredd seg

til resten av Europa og verden, også til Norge, og hvilke

ringvirkninger dette medfører.

Organisert kriminalitet står i dag for svimlende 20 % av

verdensøkonomien, og tallet er økende. I tillegg til møtet

med forfatteren byr produksjonen Camorraland på en tolv

minutters film med rystende skildringer av overlagte drap,

søppeldeponier og kyniske mafiabosser – samt møte med

ofre som skifter fra fortvilelse og aggresjon til oppgitthet og

stilltiende aksept.

mer info: www.kulturitroms.no

BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

Illustrasjon: Eivind Gulliksen

lekkerBisk

forfatterbesøk

Produsent Eldrid Johansen

Målgruppe 1. – 4. klasse

Varighet 45 min

Antall elever 35

Kontaktinfo/pris www.kulturitroms.no

Små, enkle fortellinger om det viktigste i verden. Akkurat

nå. For det er ikke bare, bare å få med en valp hjem.

Ikke for valpen, og ikke for Bjørnar. Gjennom flere bøker

følger Eldrid Johansen historien fra valpen kommer i hus,

til den får et navn som stemmer med hvordan den er, til

de oppdager hvor glupsk hunden er både hjemme og

på stranda og Bjørnar forstår at valpen er blitt skikkelig

rampete. Han må på hundeskole for å lære å oppføre seg!

Der er han så vilter og uoppdragen at Bjørnar blir flau. Men

så viser det seg at Bjørnars valp kan helt andre ting enn

å måtte oppføre seg pent ... og når det kommer til stykket

handler det kanskje ikke bare om valper heller!

I opplegget rundt valpebøkene presenterer Eldrid seg

selv, alle bøkene hun har skrevet, hvordan en bok blir

til, diverse “forfatterhemmeligheter” og leser fra en av

leseløvebøkene.

BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

Illustrasjon: Bjørn Ousland

NorDover meD NaNseN

en tegnet polarberetning

Produsent Bjørn Ousland

Målgruppe 8. – 10. klasse

Varighet formidling 60 min

Varighet workshop 120 min

Antall elever 120 elever

Kontaktinfo/pris www.kulturitroms.no

Nordover med Nansen og Sydover med Amundsen.

Historiens viktigste polarekspedisjoner blir fortalt

gjennom en kombinasjon av illustrasjoner, tekst og

tegneserieelementer. På papiret vil Ousland tegne fram

historiene og personene, forklare visuelle virkemidler og

fortelle om valg underveis. Han vil også vise eksempler på

ferdige illustrasjoner og hvordan de brukes til å formidle

dramatiske hendelsesforløp. I løpet av formidlingen har

elevene blitt spesielt kjent med den første Fram-ferd, fra

planleggingen til Nansen og Johansens dramatiske ferd

over Polhavet.

BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

Beleiring - Katapult. Illustrasjon: Elin Marie Bugge

korsfarerNe

forfatterbesøk

Produsent Steffen Sørum / Aschehoug forlag

Målgruppe 5. - 8. klasse

Varighet 45 min

Antall elever 40

Kontaktinfo/pris www.kulturitroms.no

Forfatterbesøk av forfatteren bak Korsfarerserien. Lærerikt

om middelalder, korsfarertid og historie. Korsfarerne 1-5 er

en lesehestserie samt faktahesten Korsfarere som er en

faktabok om samme emne. Forfatteren forteller, og viser

bilder og kart med prosjektor. Han leser også utdrag fra

bøkene.

LITTERATUR

13


VISUELL LITTERATUR KUNST

14

BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

Foto: Lars Åke Andersen

gal maNN På rett steD

standup

Produsent Reidar Kjelsen

Målgruppe 2. – 7. klasse

Varighet 60 min

Antall elever 60

Kontaktinfo/pris www.kulturitroms.no

Forfatterbesøket har preg av en standup-forestilling der

Kjelsen bruker humor og utfordrer autoriteter, samtidig

som han forteller om yrket sitt. Han tegner også et monster

etter barnas egne beskrivelser. Målet med det hele er å

gi gutter leselyst, men det er også fare for at jenter kan

få latterkrampe. Når Kjelsen kommer på besøk forteller

han på en munter og enkel måte om hvordan det er å

være forfatter og illustratør. Forfattere kan oppføre seg

akkurat slik de vil. De kan til og med tisse i vasken hvis

de vil. Men det vil han ikke gjøre på skolen din, tror han…

Han brøler derimot så høyt han kan og hopper rundt på

pultene før du vet ordet av det. Han lar nemlig barna ta del

i sine erfaringer med hvor slemme damer kan være. Han

kommer til å ta opp en av guttene fra salen og dumpe han

”live” foran resten av klassen.

mer info: www.kulturitroms.no

Foto: Dag Knudsen

XXX må Dø!

skrivekurs

Produsent Heine Bakkeid

Målgruppe 8. – 10. klasse

Varighet 135 min

Antall elever 30

I XXX må dø! får elevene møte forfatteren Heine T.

Bakkeid. Han er født i 1974 og vokste opp i bygda Belnes i

Gratangen i Troms. (Et av verdens minste steder som han

selv sier). Han debuterte i 2005 og har siden skrevet bøker

både for ungdom og voksne.

Sammen med Heine skal elevene få hjelp til å skrive

begynnelsen på sin egen roman. Forutsetingen er enkel:

I denne romanen er det noen som må dø!

Alle står fritt til å velge sjanger, enten det er krim, thriller,

horror, eventyr, fantasy eller et sosialt drama. Hvor langt

vi skriver er ikke så nøye, om det blir én side, to, tre eller

bare en halv, det som er viktig er begynnelsen. Den

få leseren til å skjønne hvilken sjanger boka er i, samtidig

som den gjør at leseren får lyst til å vite fortsettelsen av

historien.

Elevene trenger PC som arbeidsverktøy.

Foto utlånt fra Forsvarsmuseet

flyktNiNgar fra krigeN 1944

forfattarbesøk

Produsent Reidun Mellem

Målgruppe 8. – 10. klasse

Varighet Etter avtale, inntil dobbelttime for

dei eldste

Antal elevar Gjerne 2 klassar med dei eldste

Det er krig i landet, og ei befolkning er på flukt: Opp i fjella,

med bil og båt sørover i landet, farlig ferd over grensefjella

til Sverige. Trettenåringen opplever dette med alle sansar,

skriv dagbok fra turen over grensefjella og om familiens

opphald i Sverige - møtet med det svenske samfunnet -

arbeidsliv, skolegang, militær opplæring for eldstebror. Til

sist fredsjubelen og heimreisa. Men kva møter vi der?

Nord-Troms historielag gjer ut boka Norsk flyktningbarn

i Sverige 1944-45, som markering av 70års-minnet for

krigsutbrotet i 1940 og 65års-minnet for fredsvåren 1945.

Målet med skolebesøket er å gje augevitneopplevingar

til dagens elevar, kjennskap til og interesse for historia, til

dramatiske situasjonar som folk den gongen måtte takle.

LITTERATUR

15


VISUELL KUNST

Musikk

Dersom ikke annet er presisert gjelder følgende for alle skolekonsertene:

Arrangør: Kultur i Troms. Varighet: 40 min.

Arena: Skolen eller annet egnet lokale.

Antall elever 1.–7. trinn: 150. 8.–10. trinn: 200

CaPtaiN CreDiBle

Utøver Daniel Lacey-McDermott, elektronikk

Målgruppe 8. - 10. klasse

Område Sør-Troms, høst 11

Idé/opplegg Utøver i samarbeid med Kultur i Troms

Live showene til Captain Credible har blitt omtalt som noe

av det mest spesielle og interessante som skjer i musikk-

Norge om dagen. Daniel Lacey-McDermott har selv laget

alt av instrumenter, og spiller rollefiguren Captain Credible,

en usannsynlig og energisk type som fabulerer om

verdensrommet.

Med seg på scenen bringer Captain Credible diverse

hjemmelagde bokser, en nintendo 8-bit, dukker som

spiller på trommer med spisepinner, godt pakket inn i

absurd humor. Captain Credible leverer et unikt og

temmelig hysterisk live-show der musikken er innovativ og

umulig å sette i bås. Han vakte stor oppsikt under Bylarm

2009 og er i ferd med å bli lagt merke til internasjonalt.

NRK LYDVERKET: “Captain Credible sto for en av Bylarms

rareste, men morsomste og mest catchy konserter med sin

blanding av sci-fi-action, stand up, electro og hektiske

beats.”

NRK JAZZ: “Helgas beste sceneshow stod den unge

norsk-britiske Captain Credible for der han sang og brølte

over frenetisk dataspill-musikk.”

16 mer info: www.kulturitroms.no Foto: Rikskonsertene ved Lars Opstad 17

MUSIKK


VISUELL MUSIKK KUNST

18

Foto: Roberto Nyblin

klaNgBeiN

Utøvere Morten Engebretsen, klarinett

Ole Jørn Myklebust, trompet

Målgruppe 1. – 7. klasse,

Område Tromsø/Karlsøy, høst 11

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med Rikskonsertene

Målet med konserten er å inspirere og utvide publikum sitt

syn på musikk, gjennom å fortelle historier med bruk av

musikalske og visuelle element. Kvardagslege hendingar

og kjensler vert viste gjennom musikken.

Dei to venene Ole Jørn og Morten spelar improvisert

musikk på forskjellege blåseinstrument, og tar publikum

med på ei oppdagingsferd i ulike stemningar. Eit stikkord

for konserten er variasjon og dynamikk, og musikarane

leiker seg med både kjende og ukjende tema. Publikum får

ikkje sitte stille, men vert involvert og skal også få dirigere

delar av konserten - utan at utøvarane kjem til å seie noko.

Kva skjer om musikarane ikkje reagerer på tilrop, men kun

på røyrsler?

mer info: www.kulturitroms.no

Foto: Liv Dahlen

saBrama

Utøvere: Laara Stinnerbom, joik, dans, fortelling,

fiolin, didjerido, givrie

Celio de Carvalho, vokal, div.

slagverksinstrumenter

Aissa Tobi, vokal, sintir, bandir, karkab,

saks, tbal

Målgruppe 1. – 7. klasse

Område Nord-Troms, vår 12

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med Rikskonsertene

Samisk urkultur møter brasiliansk og marokkansk musikk.

Når disse erfarne musikerne utfordrer hverandre, får vi

oppleve spennende fortellinger, dans og musikk. Vi får

høre tradisjonelle musikk fra musikernes land med

nasjonale instrumenter som berimbau og pandeiro fra

Brasil, joik og givrie fra samisk kultur og sintir og sang fra

Marokko. Disse musikerne lager også musikk sammen

som kombinerer alle tradisjonene og instrumentene til et

nytt og spennende univers av lyder og rytmer.

Foto: Euforia Film/Storm Studios

Peter og ulveN

film og musikk

Utøvere Forsvarets Musikkorps Nord-Norge

Målgruppe 1. – 7. klasse

Område Tromsø, vår 12

Idé/opplegg FMKN i samarbeid med Kultur i Troms

Arena Kulturhus

I 2011 ble oppsetningen av Peter og Ulven med film

og live musikk fra Forsvarets Musikkorps Nord-Norge,

gjort som skolekonsert i Sør-Troms og Tromsø/Karlsøy.

Tilbakemeldingene fra skoler og elever var så gode

at storsatsningen gjentas for resten av barneskolene i

Tromsø. Historien handler om Peter, hans bestefar og

Peters dyrevenner. Gjennom film og musikk får vi oppleve

hva som skjer når Peter og vennene en dag lurer seg ut av

porten og møter ulven.

Sergei Prokofiev har skrevet musikken til eventyret.

Musikken er iørefallende og vakker og de enkelte

instrumentene blir grundig presentert for publikum.

Stykket fungerer på mange måter som en innføring i

orkestermusikk for barn.

Animasjonsfilmen om Peter og Ulven vant i 2008 Oscar for

beste animerte kortfilm.

Foto: Rikskonsertene v. Lars Opstad

Zwai mBula

Utøvere Zwai Mbula, marimba, sang og dans

Mzwakhe Hlatshwayo, perkusjon, sang

og dans

Målgruppe 1. – 7. klasse

Område Nord-Troms, høst 11

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med Rikskonsertene

Zwai Mbula vokste opp i en township i Sør-Afrika, og

hans første inspirasjon var syngingen og klappingen i

morens kirke. Zwais musikkstil er påvirket av mange

ulike sjangere, men har sin opprinnelse i sør-afrikansk

tradisjonsmusikk. På konserten har han med seg

Mzwakhe, som også kommer fra Sør-Afrika. De kommer

fra to forskjellige stammer, Xhosa og Zulu, men møtes i

konserten som musikalske venner.

Sentralt i programmet er den sør-afrikanske marimabaen.

Marimba betyr ”tre som synger” på bantu. En legende

forteller at navnet kommer fra en kvinnelig gudefigur, som

lagde instrumentet ved å henge en frukt (kalebass) under

trestokker.

En spennende konsert med mye humør og energi!

MUSIKK

19


VISUELL MUSIKK KUNST

20

Foto: Christian Nilsen Foto: Jakob Martin Strid og forlaget politisk revy

PuPPaN te PaPPa

Utøvere Rasmus Rohde, sang og gitar

Jovan Pavlovic, trekkspill

Erlend Smalås, bass og sang

Målgruppe 1. – 7. klasse

Område Tromsø/Karlsøy, vår 12

Idé/opplegg Rohde Aass Produksjoner AS

Rasmus og verdens beste band har et ambisiøst navn,

som de faktisk lever opp til. Enestående musikalske

prestasjoner, en spilleglede av de sjeldne og gøyale

tekster som treffer like godt på 6-åringer som på 50åringer.

De trønderske tøysevisene oser av kvalitet, og

kombinasjonen med balkan og kletzmer fra den virtuose

serbiske trekkspilleren, gir bandet en frisk og annerledes

sound.

Albumet Puppan te pappa har, som bandets tidligere

utgivelser, fått glimrende anmeldelser. Sangene omhandler

både kyssing og andre hete temaer, som pappas pupper

og fiskeboller i sjokoladesaus.

Plata Kyssing e hæsli vant Spellemannsprisen for beste

barneplate i 2007. I mars 2011 vant de samme pris for sin

nyeste plate, Puppan te pappa.

mer info: www.kulturitroms.no

mustafas kiosk

Utøver Lars Bremnes, sang, gitar, saksofon,

munnspill

Målgruppe 1. – 7. klasse

Område Midt-Troms, høst 11

Idé/opplegg Utøver i samarbeid med Kultur i Troms

Mustafas kiosk er en samling elleville og rare vers for barn

og voksne. Visesanger og låtskriver Lars Bremnes har

laget musikk til diktene, og presenterer Jakob Martin

Strids spennende og ganske absurde univers. Vi får blant

annet møte frosker som raner banker og rampete sokker

som lever sitt eget liv. Kontrastene er store, fra

drømmende underhavsunivers til gravemaskiner og feite

pappaer.

Visningen av forfatterens egne illustrasjoner forsterker

stemningen og humoren i låtene. Diktsamlingen Mustafas

kiosk er oversatt og gjendiktet av Erlend Loe.

Utdrag fra boka:

“Alis far har herlig bustebart og knipser og er streit.

Min er skallet som et eplekart, til gjengjeld er han feit.”

Illustrasjonsbilde

teatertruPPeN

Utøvere Åse Helen Krystad, sang

Ann-Sofie Godø, piano

Elisabeth Vannebo, tuba, didgerido,

perkusjon

Kine Hellebust, skuespiller

Regi og manus: Kine Hellebust

Målgruppe 1. – 7. klasse

Område Midt-Troms, vår 12

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med Kultur i Troms

Teatertruppen er en litt loslitt musikk/teatergruppe

som fremdeles opptrer med sitt udødelige repertoar.

Teatertruppen var en gang i fjern fortid, en av de største

omreisende teatergruppene i Europa. De satte opp de

flotteste og mest populære stykkene - og spiller dem enda!

Riktignok i nedkortet versjon, men det er fordi de bare er

fire stykker igjen av de opprinnelige artistene. Etter hvert

som kolleger falt fra, forsto de plutselig at de ikke hadde

annet å gå til enn sine teatrale ferdigheter. Og de har i

ettertid fortsatt å glede folk med sin kunst.

Teatertruppen har denne sesong lovet sitt publikum en

ekstraordinær, spektakulær og helt ny oppsetning som

ingen tidligere har sett maken til.

Fotograf: Rikskonsertene v. Morten Brenne

musikk fra serBia

Utøvere Ognjen Popovic, klarinett, saksofon

Bojan Nikolic , trekkspill, akkordeon

Audun Ellingsen, bass

Målgruppe 1. – 7. klasse

Område Sør-Troms, høst 11

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med Rikskonsertene

I denne konserten vil publikum få møte serbiske musikere

som presenterer utadvendt musikk fra Balkan. Musikken

har ofte høyt tempo, og ofte i taktarter vi i Norge har

problemer med å følge.

Mange av låtene på konserten er komponert av

klarinettisten Ognjen Popovics. Musikken er inspirert av

mange musikalske stilarter og tradisjoner, som folkemusikk

fra Balkan, jazz, kletzmer, rock og klassisk.

Vi får et møte med tre virtuose og meget gode musikere

som sammen serverer fengende musikk med spenstige

rytmer og spennende harmonier!

MUSIKK

21


VISUELL MUSIKK KUNST

22

Foto: Pål Hoff Foto: Knut Godø

vi imProviserer

Utøvere Olav Dale, saksofoner, fløyte

Arild Seim, gitar

Rolf Prestø, kontrabass

Målgruppe 1. – 7. klasse

Område Sør-Troms, vår 12

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med Rikskonsertene

«Å finne på ting» kan stå som nøkkelord for denne skolekonserten.

Musikarane ønskjer å skapa forståing og

oppleving av improvisert musikk; ved det dei sjølv gjer, og

det dei får elevane med på. Ein del av elevaktiviteten vert

spontan. Utøvarane sender også ut CD og songar med

spelestemmar, som elevane skal øve inn på førehand.

mer info: www.kulturitroms.no

gutta Boys aND

tHe ClassiC CHoiCe

Utøvere Atle Sponberg, fiolin

Knut Erik Sundquist, bass

Målgruppe 8. - 10. klasse

Område Nord-Troms, høst 11

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med Kultur i Troms

Klassisk musikkhistorie får en ansiktsløftning når de to

fremragende musikerne formidler musikk på en ufarlig,

inspirerende og morsom måte. To klassiske utøvere tar

for seg musikk fra oldtiden og frem til dagens musikk. Ved

bruk av en god porsjon humor og selvironi, på egne og

musikkens vegne, får de musikkhistorien til å fremstå i et

helt nytt lys.

Knut Erik Sundquist og Atle Sponberg vil ta publikum med

på en klassisk konsert der ingenting er som det forventes.

Begge disse musikerne kan trylle frem de vakreste toner

og er enere i verden på sine instrumenter. Det er stor fare

for at de med sine sprelske påfunn på scenen vil gjøre

dette til en svært annerledes konsertopplevelse. Elever

bidrar på flere måter under konserten, blant annet som

dirigenter, og er selv med å binde sammen musikk fra

oldtiden og frem til i dag.

Foto: Kåre Martens

Petter CarlseN

-a taste of what to come-

Utøvere Petter Carlsen, vokal, gitar

Christer A. Cederberg, gitar, bass, vokal

Wetle Holte, trommer, perkusjon

Målgruppe 8. - 10. klasse

Område Nord-Troms, vår 12

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med Rikskonsertene

Låtskriveren og gitaristen Petter Carlsen fra Alta er like

jordnær som hekling og strikkede gensere, men hans

musikk er både drømmende og svevende. Miksen av

bakkekontakt og himmelske vokalprestasjoner er i ferd

med å gjøre Petter til en av våre mest interessante artister.

Han skriver nydelig neddempet popmelankoli og fremfører

sitt eget materiale med en inderlighet og tilstedeværelse

som er sjelden selv i våre dager, og som har gjort at han

idag er en av plateselskapet EMI/Virgins store satsninger

fremover. Hans album You Go Bird og Clocks don’t count

har fått fine kritikker over alt.

Foto: Ketil Hardy

leaDBelly

Utøvere Daniel Eriksen, gitar og sang

Stig Sjøstrøm, slagverk

Målgruppe 8. - 10. klasse

Område Tromsø/Karlsøy, høst 11

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med Telemark

fylkeskommune

Den amerikanske Folk/Blues-artisten Huddie “Leadbelly”

Ledbetter, har skrevet mange av låtene vi kjenner i dag.

Moderne artister har gjort låtene hans veldig populære,

men få er klar over at de stammer fra denne afroamerikanske

trubaduren. Noen eksempler på kjente

sanger er My Girl av Nirvana, House of the Rising Sun av

The Animals, Gallows Pole spilt av Led Zeppelin, Alberta

spilt av Eric Clapton, listen er lang.

Leadbelly har foruten om mye flott musikk, en interessant

livshistorie. Han ble idømt to lange fengselsstraffer for

drap, men klarte begge gangene å spille seg fri ved å

skrive sjarmerende sanger direkte til guvernørene i statene

han satt i. Leadbelly ble en viktig inspirasjon for mange

store låtskrivere og musikere, og er senere blitt regnet som

en av de viktigste personlighetene innen amerikansk

musikkhistorie.

MUSIKK

23


VISUELL MUSIKK KUNST

24

Foto: Pål Hoff Foto: Rikskonsertene ved Lars Opstad

PowerimPro

Utøvere Knut Ola Vang, tangenter

Bendik Lund Haanshus, gitarer

Sveinung Næss, vokal

Målgruppe 8. - 10. klasse

Område Tromsø/Karlsøy, vår 12

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med

Musikk i Nord-Trøndelag

PowerImpro er et improviserende, sjangersjonglerende

band - et slags musikalsk improvisasjonsteater i powertrioformat.

All tekst og musikk blir improvisert fram underveis.

Publikum deltar med innspill som er med på å forme både

hendelsesforløpet i forestillingen og musikken som spilles.

Musikernes utgangspunkt er deres felles fascinasjon for

musikalske sjangre, kombinert med ulike teknikker hentet

fra teaterimprovisasjon. På scenen er det mange gitarer,

synther, diverse effekter, parykker, kostymer, og ikke minst:

sjangerhjulet. Et slags musikalsk lykkehjul som avgjør

hvilken sjanger neste låt skal spilles i...

I denne forestillingen vet man aldri hva som vil skje; ingen

konserter bli like, verken i form eller innhold. En låt eller

“scene” kan bli kort eller lang, morsom eller trist, veldig bra

eller ... veldig dårlig. Og den sjansen er PowerImpro villig til

å ta!

mer info: www.kulturitroms.no

DjaNgo i 100!

Utøvere Hot Club de Norvège: Jon Larsen, gitar

Finn Hauge, fiolin, munnspill og sag

Per Frydenlund , gitar

Svein Aarbostad, kontrabass

Solister annonseres på nettsiden

Målgruppe 8. - 10. klasse

Område Midt-Troms, vår 12

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med Rikskonsertene

Arena Kulturhus

Django i 100! er en festforestilling i farger, lyd og lys, med

Hot Club de Norvege, og store internasjonale solister. Den

legendariske sigøynergitaristen Django Reinhardts 100-års

jubileum ble i 2010 feiret over hele kloden. Rikskonsertenes

turné Django i 100! ble en stor musikalsk og publikumsmessig

suksess, og spilte landet rundt sammen med noen

av sjangerens største internasjonale stjerner. Hot Club de

Norvège regnes internasjonalt som en av de originale

pionerene bak djangomusikkens renessanse. De har gitt ut

over 25 plater, og turnert verden over.

Hot Club de Norvège har satt sammen et repertoar av de

beste låtene fra sjangeren, og utviklet en forestilling som

bindes sammen med bilder, historier og film med referanser

til det franske sigøynermiljøet på 30-tallet.

saXwaffe

Utøvere På diverse saksofoner: Frode Nymo,

Atle Nymo, Eirik Heggdal, Klaus E. Holm

Målgruppe 8. - 10. klasse

Område Sør-Troms, vår 12

Idé/opplegg Utøvere i samarbeid med Rogaland

fylkeskommune

Saxwaffe er en energisk, leken og spennende

skolekonsert. Saxwaffe består av noen av de fremste

saksofonistene som er å oppdrive her til lands, og har spilt

med blant andre Morten Abel, Trondheim Jazzorkester,

Urban Connection og Kaizers Orchestra.

Kvartetten komponerer mye eget materiale inspirert av

europeisk improvisasjonsmusikk og en god dose

amerikansk jazz, i tillegg til samtidsmusikk og klassisk.

Noe musikk er nedskrevet, noe skapes på stedet. Dermed

er det duket for en uforutsigbar konsert der alt kan skje!

BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

Foto: Stian Robberstad Foto: Arild Hjelm / Øivind Arvola

BilDe lyD Bevegelse

workshop visuell kunst/musikk

Utøvere Anita Jakobsen, dans, billedkunst

Ann-Sofie Godø, piano

Produsent Anita Jakobsen

Varighet 45 min x 4

Målgruppe 1. - 10. klasse

Antall elever Avtales

Kontaktinfo/pris Kultur i Troms

Egnet for psykisk utviklingshemmede og elever med

bistandsbehov.

Bilde Lyd Bevegelse er et møte mellom elever og

kunstnere. Kunstuttrykk, verdier og tankesett hos

kunstnerne vil være med på å gi elevene en spennende

reise inn i maleriets, musikkens og dansens landskap.

Billedkunstner Anita Jakobsen og pianist Ann-Sofie Godø

skaper et rom for kunstnerisk improvisasjon, der elevene

skal delta og skape sitt eget uttrykk. Ann-Sofie bruker

pianoet til å poengtere rytme og bevegelse, og spiller et

musikkstykke som elevene lytter til. Elevene skal sammen

med Anita nedtegne musikken til mønstre som senere

danses. Elevene maler også sitt eget bilde i stort format,

som henges opp i rommet og gir inspirasjon.

Produksjonen må legges til et lokale med stemt piano.

MUSIKK

25


VISUELL ScEnEKUnST KUNST

26

mer info: www.kulturitroms.no

Foto: Atle Dalen

Scenekunst

tHe sNuff griNDers

Danseforestilling

Produsent FRIKAR dance company

Målgruppe 8. – 10. klasse

Varighet 40 min

Antall elever Avhengig av lokale

Gjer deg klar for ei danseforestilling av dei sjeldne!

Dansekompaniet FRIKAR gjev oss det beste i Scandinavia

innan breaking, capoeira og lausdans. Rå og leiken

improvisasjon sydd saman av rocka musikk i møtet mellom

norsk og brasiliansk folkemusikk med funk og rock.

Suksesskoreografen Hallgrim Hansegård (vinnar av beste

koreografi Eurovision 2009 og festspillartist 2010) har

invitert dansevener frå ulike delar av verda til denne

dansefesten av ei forestilling. The Snuff Grinders er

spekka av både akrobatikk og humor, samt venskapeleg

mannejevning. Tittelen Snuff Grinders kjem av teknikken

headspin, som er felles for dei tre ulike dansane. I gamle

dagar kalla lausdansarane dette for ”å mala snus”, av

dette: Snuff Grinders.

- Wildly inventive [...] thrilling full performance - National

Geographic

Regi, videokunst og idé: Hallgrim Hansegård

Musikk og idé av Andreas Ljones

Dansarar og musikarar frå FRIKAR dance company

ScEnEKUnST

27


VISUELL ScEnEKUnST KUNST

28

BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

Foto: Beaivvas

CakkalaggeN

fortellerteater med musikk

Produsent Beaivváš Sámi Našunálateáhter

Regi Svein Birger Olsen

Målgruppe 1. – 4. klasse

Varighet 35 min

Antall elever 50

Kontaktinfo/pris www.kulturitroms.no

Čakkalagger (“č” uttales “tsj”) er vesener som nevnes

i gamle samiske fortellinger. De er bitte små og nakne

og hvis de spiser noe så blir det gjort om til gullpenger i

magen. De kan bo i fjellene ved vannkilder som ikke fryser

til om vinteren eller i en hule under jorden. Čakkalaggen

har mange fiender som prøver å fange den for å få tak i

gullpengene. Vi møter både snille og farlige skikkelser fra

den samiske eventyrverdenen, Stállu, stállus kone Luhták,

Huldre med flere.

Čáhkalaggát leat sivdnádusat maid birra lea

máinnastuvvon dološ sámi muitalusain. Sii leat hui unnit ja

vel álás, ja sis leat čoavjje dievva silbaruđat. Sii orrot váriin

galbma ádjagii bokte. Čáhkalaggás leat ollu vašálaččat

geat geahččalit su bivdalit oažžun dihtii su silbaruđaid.

Deaivat sihke šiegas ja váralaš máinnasmáilmmi ássiid,

numo Stálu, stálueamida Luhtáka ja Uldda, oallugiid earáid

gaskkas.

mer info: www.kulturitroms.no

Gutten og gullfuglen fra 1977 - Hålogaland Teater Foto: Hedda Munthe

gutteN og gullfugleN

teater

Produsent Hålogaland Teater

Regi Ketil Høegh

Målgruppe 1. – 7. klasse

Varighet 45 min

Antall elever ca 120

Gutten og gullfuglen er et av de mest spilte barnestykkene

i norsk teater, og det hadde urpremiere på Hålogaland

Teater i 1972.

Gutten og gullfuglen handler om en liten gutt som bor

sammen med den sure og sinte onkelen sin. Han stikker

av fra onkelen, for å befri søsteren som har blitt tatt til

fange av stalloene. Om natten er hun fanget inne i berget,

men om dagen flyr hun rundt som en gullfugl.

Stykket er inspirert av norske folkeeventyr og samisk

mytologi, og har blitt satt opp flere ganger på Hålogaland

Teater. Gutten og gullfuglen har nypremiere i forbindelse

med Hålogaland Teaters 40-årsjubileum i 2011.

lyDviNgeNs lyDløse oPPDrag

teater

Produsent Teater Spillebrikkene

Målgruppe 1. – 7. klasse

Varighet 45 min

Antall elever 100

Hva gjør man hvis man er omgitt av for mye mas og bråk,

og det eneste man ønsker er stillhet? Lyder roper ut sin

frustrasjon! Hvem kommer susende til unnsetning da?

Lydvingen selvfølgelig!

I Lydvingens lydløse oppdrag møter vi superhelt og

lydekspert Lydvingen. Gjennom sine mange oppdrag fyller

han fjøsene med lyd, trafikken med støy, og verden med

latter! Men en dag får Lydvingen et merkelig oppdrag - et

oppdrag helt utenom det vanlige. Lyder er en rolig mann,

med et rolig tempo, og som liker ro og stillhet i livet sitt.

Han er gift med Lydia, en energisk kvinne, med et høyt

tempo, som skravler altfor mye og altfor fort. I tillegg har

Lyder en slesket nabo som snakker altfor høyt, og som

dukker opp altfor ofte. Lyder er en mann som sårt trenger

litt hjelp fra superhelten Lydvingen.

Norsk Scenekunstbruks repertoar

Foto: Ronny Trælvik

tjukke-kNut tar svømmekNaPPeN

fortellerteater

Produsent Kristine Myhre Tunheim/

Rimfrost Teaterensemble

Kunstnerisk ansvarlig Morten Røsrud

Målgruppe 5. - 7. klasse

Varighet 50 min

Antall elever 100

Tjukke-Knut har mange utfordringer i hverdagen; han er

tjukk, han har liten pesselur, han har dårlig selvtillit, han

hater svømming og ikke minst er han hodestups forelsket i

Pernille som går i klassen hans. Det hjelper heller ikke at

den brutale, svenske Gymlærer Vold tvinger Knut gjennom

utallige oppvarmingsøvelser, i dusjen og til slutt i det

fryktinngytende bassenget! Heldigvis har Tjukke-Knut en

venn som han alltid kan gå til når problemene tårner seg

opp. Pellementmakern Nils-i-kjellern har alltid en finurlig

løsning på et hvert problem, og sammen med Nils prøver

Tjukke-Knut å finne nøkkelen til en bedre hverdag.

Kanskje finner de nøkkelen til Pernilles hjerte også?

Tjukke-Knut tar svømmeknappen er et humoristisk og

musikalsk stykke, som gir et innblikk i det å ikke strekke til.

Forestillingen er skrevet etter Bjørn Nittebergs bok med

samme navn.

ScEnEKUnST

29


VISUELL ScEnEKUnST KUNST

30

Foto: Foto Michael Koitzsch

røD måNe

figurteater

Produsent Pygméteatern

Regi Vesna Stanisic

Dukker Sten Wallin

Målgruppe 8. - 10. klasse

Varighet 60 min

Antall elever 80

Vi er i Sverige i midten av februar. På en lekeplass

treffes fire klassekamerater ved en tilfeldighet. De er

ikke bestevenner, men de har noe viktig felles: Det store

valget! Det er siste dag for valg av videregående skole, og

følelsen av noe avgjørende henger tungt over lekeplassen.

Et drama utspiller seg, der håp og framtidsdrømmer

kjemper mot apati og desperasjon. Midt i det hele blir

det total måneformørkelse og en blodrød måne stiger

over vinterhimmelen… Hvordan føles det plutselig å bli

definert som voksen, og å måtte ta avgjørende valg når

man er 15 år? Og er det egentlig så livsviktig? Kan man

velge sin framtid? Hva er det som egentlig betyr noe? Og

hvordan kan man vite hvem man er? Dette er et stykke

om vennskap, livets valg, og tilpassningsproblemer. Med

absurde grep og humor, dukker og musikk, tar vi opp livets

aller viktigste tema! Forestillingen spilles på svensk, med

unntak av sentrale begreper som er oversatt til norsk.

Norsk Scenekunstbruks repertoar

mer info: www.kulturitroms.no

BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

Foto: Gøran Mikkelsen

sirkus i skoleN

kurs i nysirkus

Produsent KULTA

Målgruppe 1. - 10. klasse

Varighet 2 dager

Antall elever 15

Kontaktinfo/pris www.kulturitroms.no

Kurset gir en innføring i ulike sirkusdisipliner og elevene

får prøve ulikt sjongleringsutstyr og annet sirkusutstyr.

Barna blir kjent med sirkussjangeren, og kurset kan

gjerne ende i en liten visning for skolen og/eller foreldre. I

de eldre klassetrinnene kan akrobatikk i luft også være

et tilleggstilbud. Instruktørene som KULTA bruker i sine

kursopplegg er erfarne instruktører som ofte også er

tilknyttet, eller har undervisningsbakgrunn fra deres faste

kulturskoletilbud ved KULTA. Kurset kan også bestilles

over 3 eller 5 dager, innhold avhenger av antall dager.

Foto: trine&kim designstudio

wefiCtioN

Dans: forestilling og workshop

Produsent Panta Rei Danseteater

Målgruppe 8. – 10. klasse

Varighet 20 min + workshop

Antall elever 100

Dette er en koreografi som har vokst fram i nær dialog

med danserne. Nathaniel Reed har skrevet musikken;

nyskapte toner med inspirasjon fra norsk folkemusikk.

I denne energiske og vakre forestillingen møter vi tre

dansere som byr på seg selv og fører minner fra sine egne

liv inn i koreografien - vakker energi i minne.

Koreografi: Anne Holck Ekenes og Pia Holden

workshop

Kommunene kan velge mellom to typer workshops:

En smak av dans og Lage koreografi.

en smak av dans

Verksted består av oppvarming og kreativ lek, og elevene

skal lage koreografier som de fremfører for hverandre.

Kompaniet kan gjøre inntil to slike verksteder etter

WeFiction-forestilling om morgenen.

Oppstart 60 min etter forestillingen

Varighet 45 min pr gruppe

Antall elever 30

Lage koreografi

Kompaniet kan gjøre ett verksted etter WeFictionforestilling

om morgenen. Her skal elevene lage sin egen

koreografi. Varighet på workshop vurderes i forhold til total

tidsramme for dagen.

Oppstart 60 min etter forestillingen

Varighet 120 - 180 min

Antall elever 25

Workshops må avtales med Kultur i Troms på forhånd.

Norsk Scenekunstbruks repertoar

ScEnEKUnST

31


VISUELL KUNST

BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

32 Foto: Janne Juvi Rasmussen

Visuell

kunst

smukt

smykkekunst - med formidler og workshop

Produsent Janne Juvi Rasmussen / NNKS

Målgruppe 8. – 10. klasse

Varighet 90 min

Antall elever 20

Kontaktinfo/pris www.kulturitroms.no

Presentasjon av spennende norsk og utenlandsk samtids

smykkekunst, fra det smukke og skjønne - til det rare,

sjokkerende og heslige. Formidler har foruten billedmateriale,

med seg et utvalg smykker fra en fremtredende

norsk smykkekunstner, slik at elevene kan oppleve

materialbruk og detaljer på nært hold. De får også levendegjort

verket via formidlers demonstrasjon, og ved å få

presentert kunstnerens tanker rundt smykket.

Etter smykkekunst-formidlingen vil elevene selv få lage

sine egne personlige smykker, gjennom en buttonsworkshop.

Her får hver elev laget seg et knippe egne flotte

buttons.

Benyttes også som fasttilbud

VISUELL KUnST

33


VISUELL KUnST KUNST

34

Illustrasjon: Tore Strand Olsen Foto: Marian de Graaff

Postcommodity. Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

tegNeseriekurs

Produsent Tore Strand Olsen

Målgruppe 8. – 10. klasse

Varighet 90 min

Antall elever 60

Tegneserien er en unik uttrykksform i krysningspunktet

mellom film, litteratur, animasjon, illustrasjon, grafisk

design og kalligrafi. Mange ungdommer slutter å tegne

i 13-årsalderen. I dette tegneseriekurset ønsker Tore

Strand Olsen å vise elevene at alle kan tegne. Elevene får

skape sin egen tegneseriefigur og deretter bygge opp et

tegneseriemanus. Han vil også vise eksempler på hvordan

man kan jobbe videre med manuset fram mot en ferdig

tegneserie.

Tore Strand Olsen har jobbet profesjonelt med tegneserier

siden 1990. Først for månedsbladet Pyton, og senere for

blader som Pondus, Nemi, Ernie og Gorilla. Han har gitt

ut bøkene Jeg, Arne Næss og Blått Blod og tegner nå fast

serien Ørn Bjørn & Jørn.

mer info: www.kulturitroms.no

ull. DesigN eN tråD

Design

Produsent Marian de Graaff

Målgruppe 3. – 10. klasse

Varighet 3 klassetimer

Antall elever 12

Marian lar elever forundre seg over ull og dyr som

produserer ull, og viser forskjellige ullfibre, trådtyper

og ulltekstil. I gruppen former vi idéer for ull og tråd, og

fantasien blir stimulert. Tankene våre blir tegnet ned på en

papirskisse. Skissen er et utgangspunkt for å skape tråd i

materialet ull.

Hvilken tråd vil du forme? Hvordan ser din ulltråd ut?

Design og skap din egen ulltråd.

Marian de Graaff vil veilede elever gjennom tre timer, hvor

målet er å lære hvordan man kan formgi / designe en tråd.

muorrajurDagat

utstilling med formidler og workshop

Produsent Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og

design / Samisk Kunstnersenter

Medkurator Joar Nango

Varighet Formidling: 45 minutter

Workshop: 45 minutter

Antall elever 30

Fem kunstnere med relasjon til samisk kunst og kultur er

invitert til å lage en utstilling som har materialet tre som

fellesnevner. Sammen tegner de opp et variert bilde over

de sjangeroverskridende formatene samtidskunstnerne i

dag utrykker seg gjennom. Kunstnere setter spørsmålstegn

ved bærekraftig utvikling, tradisjon, tidsaspekt,

materialitet – ting som berører vår eksistens og vårt forhold

til naturen.

Vihtta dáiddára geain lea gullevašvuohta sámi dáidagii ja

kultuvrii leat bovdejuvvon rahkadit čájáhusa mas fáddá

lea muorra. Ovttas sii hábmejit máŋggabealat gova dain

šáŋŋer-rasttildeaddji formáhtain maid dálááiggidáiddárat

atnet gulahallamii. Dáiddárat bidjet gaaldatmearkka

ceavzilvuođa ovdáneapmái, árbevirrui, áigeaspektii,

máilmmálašvuhtii – áššiide mat gusket min eallimii ja min

oktavuhtii lundui.

BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

Foto: Håvard Salen, Sør-Troms Museum

Det er meg

kunstverksted med maling, collage, montasje

- omvendt inkludering

Produsent Trastad Samlinger

Kunstnerisk ansvarlig Roanne O’Donnell

Målgruppe Etter avtale

Varighet 1 skoledag

Antall elever 1 - 5

Kontaktinfo/pris www.kulturitroms.no

Elever med tilretteleggingsbehov, deres medelever og

lærere møtes i forutsigbare, trygge rammer til kunstnerisk

aktivitet. I verkstedet skaper elevene fram et kunstnerisk

bilde av seg selv. En refleksjon over verden som omfavner

oss i det daglige med alle sine små og store ting er utgangspunktet

for å finne fram til en opplevelse av seg selv.

Tegning, maling, collage er kunstneriske hjelpemidler for

å skape et ”life size” bilde som representerer hver enkelt.

Det er en blanding av samarbeid og selvstendig arbeid.

Formidler er billedkunstner Roanne O’Donnell.

VISUELL KUnST

35


VISUELL KUNST

BESTILLING

fagansvarlig anbefaler

36

Foto: Nordnorsk Vitensenter

Kulturarv

Kulturarvtilbudet i DKS Troms går i hovedsak ved det

enkelte regionmuseum. Dersom skolebesøket skal gå via

DKS er det kommunekontakten som koordinerer. Liste

over kommunekontakter i Troms finnes i katalogen.

stjerNeHimmel

fortelling om stjernebilder i gresk og samisk tradisjon

Produsent Nordnorsk Vitensenter

Målgruppe 1. - 4. klasse

Varighet 30 - 40 min

Antall elever 30

Kontaktinfo/pris www.kulturitroms.no

Mennesket har i uminnelige tider sett opp på stjernene. I

tidligere tider, da det ikke var radio og TV til å holde folk

inne om kveldene og ingen gatelys fjernet svake stjerner,

ble det laget ulike figurer og historier til stjernene.

Denne gangen knytter vi den samiske kulturen til

Stjernehimmelen, og vi får høre fortellingen om Den store

jakten.

KULTURARV

37


VISUELL KULTURARV KUNST

38

mer info: www.kulturitroms.no

Foto: Marit Reiersen Foto: Solveig Braastad

NORD-TROMS MUSEUM

lyNgeN, storfjorD, kåfjorD, skjervøy,

NorDreisa og kvæNaNgeN

Nord-Troms Museum er et desentralisert regionmuseum.

Museet har som ett av sine sentrale satsningsområder å

gi skoleverket i regionen et godt pedagogisk tilbud knyttet

til museenes hovedanlegg i sine seks kommuner, samt

regionens kulturhistorie generelt. Nord-Troms Museum

tilbyr et variert program rettet mot alle klassetrinn i skolen.

Se museets nettsider for skoleprogram.

Bjørklysvingen 13, 9152 Sørkjosen

Tlf: 97 55 83 30

kontor@ntrm.no - www.ntrm.no

HaNDelssteDet maursuND aNNo 1853

Produsent Nord-Troms Museum

Målgruppe 9. - 10. klassetrinn og videregående skoler.

Varighet 3 timer

Antall elever 10-20 / 1 gruppe pr dag

Sted Maursund, Skjervøy kommune

Kontakt Torgrim Endresen

Tlf 975 58 332

E-post torgrim@ntrm.no

Rollespillet i Maursund avholdes årlig ved Nord-Troms

Museum på historiske Maursund gård.

Rollespillet er en formidlingsform som setter elevene inn

i rollen som delaktig i historien som formidles. Det er en

nyskapende formidlingsform som lar deltakerne engasjere

seg og aktivt forme måten historien kommer til uttrykk på.

Året er 1853 og våren er kommet til Maursund. På

fjorden ligger jekta “Nordstjerna” lastet og klar til å

frakte varer til Tromsø. Nede i naustet egner drengene

lina ferdig, og klargjør båtene. Det er snart på tide å

ta fatt på turen til Finnmark for å fiske. Folk på gården

er begynt å snakke om bryllup, men det er bare et lite

problem: handelsmannen har ikke fridd til brura enda.

Forventningspresset øker, og alle er spent på om de snart

går inn i bryllupsforberedelser...

Hver elev får sin egen rolle å spille, fra tjenestejente

og dreng til ”nessekonge” og prest. Elevene får en

spennende mulighet til å leve seg inn hvordan dagliglivet

(og et par ikke helt så dagligdagse hendelser) utspilte seg

for 150 år siden i Nord-Troms.

KULTURARV

39


VISUELL KULTURARV KUNST

40

Foto: Marianne L. Nielsen

MIDT-TROMS MUSEUM

BalsfjorD, BarDu, Berg, Dyrøy, leNvik,

målselv, sørreisa, torskeN og traNøy

Velkommen til Midt-Troms Museum. Museets kulturarvundervisning

tilbys alle grunnskoler i museumsregionen.

Undervisninga foregår i aug/sept og mai/juni på museumsanleggene.

Formidler kan også komme til skolene. Museet

kan være behjelpelig med andre tema fra den lokale

historia. All undervisning må forhåndsbestilles, minimum

to uker på forhånd.

Postboks 1080

9326 Bardufoss

Tlf: 478 34 500 – Tast 1: Sentralbord

administrasjon@midt-troms.museum.no

Museumspedagog telefon: 479 24 080

elin.myhre@midt-troms.museum.no

mer info: www.kulturitroms.no

Foto: Olav Austlid

kystkultur i miDt-troms

museumsbesøk

Produsent Midt-Troms Museum

Målgruppe 4. - 7. klasse

Varighet 240 min

Arena Lenvik Museum, Bjorelvnes

Antall elever 25, 1 gruppe pr dag

Kontakt Kåre Rauø

Tlf 928 14 385

E-post lenmus@gmail.com og post@mtmu.no

Lenvik Museum tilbyr enkel opplæring med påfølgende

bruk av 17.5 fots Nordlandsbåter, kombinert med tradisjonelt

museumsbesøk. Ved omvisning i utstillingene

legges vekt på å gi elevene innsikt i eldre tiders kystkultur

med særlig vekt på økonomisk tilpasning og båtbruk.

Opplæring kan tilbys i: sjømannskap, ro-teknikk, enkel

seilføring, bruk av ulike fiskeredskaper, bruk av garn og

bøteteknikk, bruk av ressurser i havet, avlivingsmetoder,

båter og byggeteknikk, sikringsregler på sjøen, bølgehåndtering,

værtyper og klima, tilberedning av sjømat.

Lenvik har i noen grad kapasitet til å ta imot skoleklasser

som ønsker 2 dagers opplegg med overnatting i sjøbuer.

Foto: Midt-Troms museum

forsvarsHistorie i miDt-troms

museumsbesøk

Produsent Midt-Troms Museum

Målgruppe 5. - 7. klasse

Varighet 240 min

Arena Troms Forsvarsmuseum, Setermoen

Antall elever 25, 1 gruppe pr dag

Kontakt Håvard Klausen

Tlf 468 77 545

E-post forsvarsmuseet@midt-troms.museum.no

og post@mtmu.no

Forsvarsmuseet har en stor samling av militære effekter,

kjøretøy og våpen. Museet har utstillinger som forteller om

krigen i Troms, om utviklingen til håndvåpen og personlige

våpen gjennom de siste 3-400 år samt forskjellige typer

materiell brukt av det norske forsvaret siden siste krig.

Flere andre interessante utstillinger er etablert, bl.a.

fredskafé og motstandsbevegelsen i Nord-Norge.

Foto: Kristian Moldenæs

samferDselsHistoria i miDttroms

- laNgs route e6 meD

CHevrolet`N

museumsbesøk

Produsent Midt-Troms Museum

Målgruppe 5. - 7. klasse

Varighet 240 min

Arena Fossmotunet, Målselv

Antall elever 25, 1 gruppe pr dag

Kontakt Kristian Moldenæs

Tlf 948 01 627

E-post kristian@midt-troms.museum.no

og post@mtmu.no

Drosjebilen fra Øverbygd fraktet mennesker i sorg og

glede, krig og flukt, lek og lærd, statsminister og monarken.

Bilen og dens myte-omspunne historie understrekes

gjennom visning av drakter og tekstiler som gjenskaper

deler av bilens levealder. Dekker tema som krigshistorie,

bilhistorie, samferdselshistorie, så vel som bilmekanisk

utvikling og tekstilhistorie.

KULTURARV

41


VISUELL KULTURARV KUNST

42

Foto: Sigrid Schrøder, Sør-Troms Museum

SøR-TROMS MUSEUM

salaNgeN, lavaNgeN, iBestaD, skåNlaND,

Bjarkøy, kvæfjorD, HarstaD og grataNgeN

Hovedadministrasjon for Sør-Troms Museum ligger

på Trondenes i Harstad. Museet har museumsanlegg

i alle kommunene og kan tilby formidlingsopplegg i

kulturhistoriske emner som vikingtid og middelalder,

2. verdenskrig, kunst og Outsider Art, kystkultur,

industrihistorie, bergkunst med mer. I tillegg har museet

vandreutstillinger som også er et viktig skoletilbud.

Skoler kan ta kontakt med museet hvis de har ønsker

om spesielle tema. Se nettsider for mer spesifisert

kontaktinformasjon.

Sør-Troms Museum - avd. Regionmuseet og

avd. Trondenes Historiske Senter

Trondenesveien 122, 9404 Harstad - Tlf: 77 01 83 80

post@stmu.no, booking@stmu.no - www.stmu.no

Sør-Troms Museum - avd. Trastad Samlinger

9475 Borkenes - Tlf: 77 09 34 24

trastad@stmu.no - www.stmu.no

mer info: www.kulturitroms.no

Fotorettigheter: Sør-Troms Museum

HarstaD uNDer 2. verDeNskrig

Produsent Sør-Troms Museum

Målgruppe 8. - 10. klasse

Varighet 240 min

Arena Trondenes Historiske Senter

Antall elever Maks 30

Under 2. verdenskrig etablerte den tyske okkupasjonsmakta

et større festningsanlegg på Trondenes. Nede ved

Trondenes kirke lå leiren der ca. 800 russiske krigsfanger

omkom. Etter krigens slutt ble flyktninger fra Finnmark

innkvartert i militærleiren som da sto tom. Vi viser Knut Erik

Jensens film om krigsfangen Konstantin som etterlot seg

en dagbok om fangelivet på Trondenes. Dette kombineres

med besøk i museets hovedutstilling og vandring på

kulturstien. Elevene vil få møte et tidsvitne som vil fortelle

om egne opplevelser fra krigen.

Museet ønsker å gi elever et innblikk i menneskeskjebner

knyttet til vår nære krigshistorie.

Foto: Geir Gabrielsen, Sør-Troms Museum

vikiNgtiD På troNDeNes

Produsent Sør-Troms Museum

Målgruppe 5. - 7. klasse

Varighet 240 min

Arena Trondenes Historiske Senter

Antall elever Maks 30

Asbjørn arvet den store gården på Trondenes 18 år

gammel. På grunn av kongens forbud mot å føre korn til

Hålogaland dro han i 1022 med en byrding han eide til

Sola for å kjøpe korn hos onkelen sin, Rygekongen Erling

Skjalgsson. På tur heim ble han overmannet av Tore Sel,

kongens mann på Avaldsnes, som tok fra han last og seil.

Året etter dro Asbjørn med langskipet sitt og 90 mann for å

ta hevn.

Dette er et tilbud hvor vi tar elevene med inn i vikingtid på

Trondenes gjennom fortellingen om Asbjørn Selsbane.

Formidlingen skjer i hovedutstillingen og gjennom å gå

kulturstien der vi forteller om gårdshaugen ved kirken og

nausttuftene i Altevågen. Elevene får prøve leker og spill

som Hnfatafl og kubbespill, og oppgaver til bruk på museet

og på skolen.

Foto: Håvard H. Salen

trykkverksteD

workshop på trastad samlinger

Produsent Sør-Troms Museum, Trastad Samlinger

Målgruppe 5. – 8. klasse

Varighet 180 min

Arena Trastad Samlinger

Antall eleve Maks 14

I galleriet på Trastad Samlinger er det utstilt kunst laget i

mange forskjellige teknikker. I denne kunstsamlingen er

det mange linoleumstrykk. Trykkeverkstedet på Trastad er

en innføring i enkel trykketeknikk og grafisk kunst. På

Trastad Samlinger får elevene lage sine egne linoleumstrykk

og bli kjent med kunsten i galleriet og ikke minst den

grafiske kunsten som er utstilt der, dens historie og

kunstnerne. De vil også få et møte med begrepet Outsider

Art og Trastad Samlingers virksomhet.

KULTURARV

43


VISUELL KULTURARV KUNST

44

tromsø-områDet

Foto: Mari Hildung, Perspektivet Museum

PERSPEKTIVET

MUSEUM

Perspektivet Museum viser utstillinger med aktuelle

problemstillinger fra samtid og fortid. Museets satsningsområder

er nyere kulturhistorie, samtidsdokumentasjon

og dokumentarfotografi. Det etniske, religiøse, språklige

og flerkulturelle mangfoldet i Tromsø og nordområdene

preger museets profil og valg av perspektiver. Formidling

til skoleelever er et prioritert område for museet, og i det

pedagogiske tilbudet vektlegges dialog og aktivitet. Det

tilbys formidling for skoleklasser hele året i alle våre

utstillinger i Storgata 95. Vår og høst finnes det i tillegg

et tilbud på Friluftsmuseet i Folkeparken og på Straumen

gård i Straumsbukta. Ved siden av formidling knyttet til

utstillinger og friluftsanlegg, har museet byvandringer med

fokus på kultur, arkitektur og litteratur. Fri entré og formidling.

Ta kontakt for påmelding og for nærmere informasjon

om tilbudene:

Storgata 95, 9008 Tromsø

Tlf: 77 60 19 10

formidling@perspektivet.no - www.perspektivet.no

mer info: www.kulturitroms.no

Foto: Mari Hildung, Perspektivet Museum

flyteNDe russisk

– sjømenn fra øst møter tromsø

I århundrer har fremmede skip lagt til kai og bidratt til

Tromsøs fascinerende mangfold. Gjennom pomorhandelen

preget russiske sjøfolk byens havn og gateliv helt fra

midten av 1700-tallet. Vennskapelige forbindelser og

handelskontakter knyttet sammen familier fra Nord-Norge

og Nordvest-Russland. Etter den russiske revolusjonen ble

de gamle handelskontaktene brutt, inntil de russiske

fartøyene på nytt la til kai i Tromsø på 1990-tallet. Nå ga

imidlertid media ofte inntrykk av at det ikke lenger var

særlig stas å få besøk av våre naboer i øst. Hvem er

egentlig de russiske sjømennene, og hvilke forestillinger

har de om oss nordmenn? Og hvordan skapes

forestillingene vi har om hverandre?

Flytende Russisk omhandler de russiske sjøfolkenes

hverdagsliv og møte med Tromsø-samfunnet. Utstillingen

byr på et unikt bildemateriale fra begge perioder, gripende

historier og skatter fra pomortidens Tromsø.

Kombinasjonen av materialet fra fortid og samtid gir

muligheter for ulike innfallsvinkler. Flytende Russisk egner

seg godt for elever fra 3. til 10.trinn. Ønsker man å

vektlegge et spesielt tema i utstillingen, avtales dette med

formidler i forkant av besøket. Velkommen!

Foto: Adnan Icagic

TROMSø MUSEUM

UNIVERSITETSMUSEET

Tromsø Museum – Universitetsmuseet er landsdelens

eldste vitenskaplige institusjon, etablert i 1872. Museet er

en del av Universitetet i Tromsø. Deres mål er forskning,

samling og formidling fra landsdelen og andre nordlige

områder, innen fagfeltene arkeologi, nyere kulturhistorie,

samisk etnografi, geologi, zoologi og botanikk med Arktiskalpin

botanisk hage. Polarmuseet og M/S Polstjerna er

del av museet. Museet har egen museumslærer, og tilbyr

tverrfaglig undervisning i spennende møte med autentiske

gjenstander og naturobjekter inne som ute. Undervisning

og omvisning er gratis for elevgrupper fra grunnskolen og

videregående skole. Ta kontakt for bestilling.

Postadresse: 9037 Tromsø

Besøksadresse: Lars Tørings vei 10

Tlf: 77 64 50 00/ 77 64 65 53 (museumslærer)

Bestilling av undervisning: undervisning@tmu.uit.no

undervisning@tmu.uit.no - http://uit.no/tmu

KULTURARV

45


VISUELL KULTURARV KUNST

46

aNDre

Foto: Ørjan Bertelsen

Senter for nordlige folk / Davvi Álbmogiid Guovdas OS/

Senter for nordlige folk AS (DÁG) er et nyetablert selskap

som har formål å utvikle, ivareta og fremme samisk,

urfolks og nordlige folks kulturer med utgangspunkt

i det sjøsamiske. Selskapet holder til i Manndalen i

Kåfjord kommune i Nord-Troms. Primærvirksomheten er

kulturproduksjon og formidling, kjøkken og museum, med

utgangspunkt i det sjøsamiske og nordlige folks kultur.

Samtidsmuseet for nordlige folk / Davi álbmogiid dálážiid

musea åpner i juli 2011. Museets faste utstilling har tema

sjøsamisk kultur, næring og historie. Museet har også

midlertidige kunst- og temautstillinger som byttes ut flere

ganger i året. Samtidsmuseet for nordlige folk forvalter

også Sjåbakkenhuset.

mer info: www.kulturitroms.no

DaVVI ÁLbMOgIID

gUOVDaS

SENTER FOR NORDLIgE FOLK

Tlf: 77 71 62 00 - 9144 Samuelsberg - http://www.senterfornordligefolk.no

Davvi Álbmogiid Guovddáš OS (DÁG) lea

easkkaálggahuvvon fitnodat mas ulbmil lea ovdánahttit,

váldit vára ja ovddidit sámi, álgoálbmogiid ja davvi

álbmogiid kultuvrraid mearrasámi vuolggasajis.

Fitnodat lea Olmmáivákkis Gáivuona suohkanis Nuorta

Romssas. Váldodoaibma lea kultuvrabuvttadeapmi ja

gaskkusteapmi, gievkkan ja musea mearrasámi ja davvi

álbmogiid vuolggasajiin. Davvi álbmogiid dálážiid musea

rahpá suoidnemánu 2011. Musea váldočájáhusa fádda

lea mearrasámi kultuvra, ealáhus ja historjá. Museas

leat nai gaskaboddasaš dáidda- ja fádda-čájáhusat mat

lonuhuvvojit máŋgii jahkái. Davvi álbmogiid dálážiid musea

hálddaša maiddái Sjåbakkenhuset.

Illustrasjon: Interiørarkitektene Skulbru & Tøllefsen

mii

interaktiv museumsutstilling

Produsent Ája Sami Musea

Målgruppe 1. – 10. klasse

Varighet 120 min

Antall elever 28

Kontaktinfo Irina Haugane og Henrik Olsen

Telefon 77 21 06 64 / 982 59 595

E-post irina@nordligefolk.no

henrik@nordligefolk.no

Nettside www.senterfornordligefolk.no

Tlf: 77 71 62 00

9144 Samuelsberg

http://www.senterfornordligefolk.no/

I denne utstillingen vil eleven få innblikk i regional sjøsamisk

kultur og historie for området Nord-Troms og

nordlige Midt-Troms. I utstillingen vil elevene få lære om

politiske hendelser, næringsgrunnlaget i området samt

duodji og religion som har vært viktig for utformingen av

den sjøsamiske identiteten i dag.

Utstillingen krever at elevene er interaktiv i ulike seksjoner

av utstillingen, med store berørelsesskjermer som inneholder

alt fra filmsnutter til interaktive spill. Elevene får

også prøve å veve på en manndalsgrene som er i

utstillingen, samt leke med temaet identitet ved hjelp av

ulike rekvisitter. Integrert i utstillingen er visuelle elementer

av lokale kunstnere som har tatt for seg temaet sjøsamisk

identitet. Disse kunstverkene er åpne for tolkninger av den

besøkende.

Vi har lagt opp til at elevene skal komme ut av utstillingen

med ny kunnskap, nye tanker og spørsmål knyttet til de

temaer vi presenterer.

Dán čájáhusas oahppi oahppagoahtá Nuorta Romssa- ja

Gaskka Romssa- guovlluid mearrasámi kultuvrra ja

historjjá. Čájáhusa bokte oahppi beassá oahppat

politihkalaš dáhpáhusaid birra, guovllu ealáhusvuođuid

birra ja maiddái duoji ja oskku birra mii lea váikkuhan otnáš

iešdovdohuksemii.

Čájáhus gáibida ahte oahppi oasálasttidettiin vástida duos

das čájáhusas guoskkehettiin šearpmaid mat sisttisdollet

filbmabinnáid rájes gitta interaktiivalaš spealaid rádjái.

Oahppi beassá nai geahččalit gođđit ránu mii lea

čájáhusas, ja maiddái stoahkat identitehtafáttain

máŋggalágán gaskaomiiguin. Čájáhusa siste leat visuála

binnát gos báikkálaš dáiddárat leat váldán ovdan fátta

mearrasámi identitehta.

Geahččit besset dulkot dáid dáidagiid. Min mihttomearri lea

ahte oahppi guođđá čájáhusa ođđa máhtuin, ođđa

jurdagiiguin ja fáddaguoskevaš gažaldagaiguin.

KULTURARV

47


VISUELL KULTURARV KUNST

48

aNDre

Foto: Kjersti Myrnes Balto

Várdobáiki museum er en samisk museumssiida

(museumsregion) med ansvar for den samiske

museumsvirksomheten, de samiske museene, de

samiske boplassene og museumsinitiativene i Nordre

Nordland og Sør–Troms. Institusjonene med samisk

museumsvirksomhet som er administrert av Várdobáiki

museumssiida er: Gállogieddi samiske friluftsmuseum,

Vilgesvárre samiske boplass og Henrik Kvandahl

museumsinitiativ. Etter avtale med Várdobáiki museum

kan det arrangeres kulturhistoriske opplegg for skolene

ved de forskjellige boplassene. Várdobáiki museum

kan tilby foredrag om lokal historie, hovedtrekk i den

samiske kulturhistorien, samt visning av en film med

relevant innhold. Várdobáiki museum har kontinuerlige

kunstutstillinger av samiske kunstnere i sine lokaler som er

åpen for allmennheten.

mer info: www.kulturitroms.no

VÁRDObÁIKKI MUSéa

VÁRDObÁIKI MUSEUM

Várdobáikki musea lea sámi museasiida mii ovddasvástida

Nuorta Nordlándda ja Oarje Romssa sámi museadoaimma,

sámi museaid, sámi olgomuseaid ja sámi museaálgaga.

Sámi museaásahusat maid Várdobáikki museasiida

hálddaša, leat Gállogieddi sámi olgomusea, Vilgesvári

márkusámi dállu ja Henrik Kvandahl museaálgga.

Várdobáikki sámi musea sohpamušain sáhttá lágiduvvot

kulturhistorjjálaš fálaldat skovlláide iešguđet dáluin.

Várdobáikki musea sáhttá fállat logaldallama báikkálaš

historjjá birra, sámi kulturhistorjjá váldočuoggáid ja

filbmavuosáhallama áššáigullevaš sisdoaluin. Várdobáikki

museas leat čađat sámi dáidáriid dáiddačájáhusat sin

lanjain mat leat rabas juohkehažžii.

8536 Evenes/ Evenášši - Tlf: 76 98 50 27/95 74 95 21 - thomas@vardobaiki.no - www.vardobaiki.no

Foto: NNFB - Arne-Terje Sæther

STIFTELSEN

NORDNORSK

FaRTøyVERNSENTER

Og båTMUSEUM

Nordnorsk Fartøyvernsenter er et av tre nasjonale

fartøyvernsentre. Deres primære formål er å bevare og

videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting,

bygging, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. Dette

gjøres gjennom istandsetting etter antikvariske prinsipper,

forskning, dokumentasjon og formidling/opplæring.

Deres nasjonale fagområder er kunnskap om semidieselmotorer,

skipselektronikk, tekniske installasjoner,

nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Nordnorsk

Fartøyvernsenter er lokalisert i kystkulturkommunen

Gratangen i Sør-Troms.

Hellarbogen, 9470 Gratangen

Tlf: 77 02 03 70 - www.nnfa.no

KULTURARV

49


oK- og KULTURbUSSEn VISUELL I SøR-TRoMS KUNST

50

mer info: www.kulturitroms.no

Foto: Øyvind Arvola

bOK- Og KULTURbUSSEN I SøR-TROMS

gIRjE- ja KULTURbUSSE OaRjE ROMSSaS

Bok- og kulturbussen er en mobil bibliotek- og formidlingstjeneste,

eid av Troms fylkeskommune. Organisatorisk

tilhørighet i Kultur i Troms, lokalisert i Havnegt. 2, Harstad.

Faglig tilknyttet Troms fylkesbibliotek.

Bok- og kulturbussen er primært et tilbud til barn og unge,

men også voksne benytter seg av bibliotekstjenestene.

Kjøreruta er tilpasset grunnskolenes årsplan og publiseres

på www.kulturitroms.no. Ved endringer i bokruta, oppdateres

nettstedet.

Bok- og kulturbussen har et utstrakt samarbeid med de

lokale folkebibliotekene i regionen, samt lokale og

regionale kultur- og formidlingsinstitusjoner. Den benyttes

til kulturformidling innenfor litteratur, visuell kunst, musikk

og kulturarv, og er en formidlingsarena for både norsk og

samisk historie, språk, kunst og kultur.

Bok- og kulturbussen tilbyr bibliotektjeneste i fem kommuner:

Skånland, Ibestad, Kvæfjord, Harstad og Gratangen.

I tillegg til utlånstjenester, tilbys formidlings- og kulturtilbud

der arrangementene foregår i bussen, også til enkelte

kommuner i Midt-Troms.

Bussen har egne samiske boksamlinger, og samarbeider

med samiske kulturaktører og institusjoner. Bussen er

medarrangør av festivalbiblioteket på kultur- og musikkfestivalen

Márkomeannu, som arrangeres i markabygdene

i Skånland og Ofoten. Fra 2011 er bussen også delvis

omfattet av Sametingets tilskuddsordning til bokbusser.

Utfyllende informasjon om bokruta, bestilling og godkjenning

av tilbud samt praktisk gjennomføring av

tilbudene, finnes på www.kulturitroms.no. Den enkelte

skole må selv bekrefte at det kulturelle tilbudet ønskes.

Girje- ja kulturbusse lea jođi girjerájus- ja

gaskkustanbálvalus man Romssa fylkasuohkan oamasta.

Hálddašeapmi gullá Kultuvra Romsii, hálddašanbáiki lea

Havnegt 2, Harstad.

Girje- ja kulturbusse lea vuosttažettiin fálaldat mánáide

ja nuoraide, muhto ollesolbmot maiddái geavahit

girjerájusbálvalusaid. Gevrenáiggit čuvvot vuođđoskovllá

jahkeplána ja almmuhuvvojit dás: www.kulturitroms.no

Gevrenáiggerievdadusat, jos ležžet diekkárat, gávdnojit

neahttabáikkis.

Girje- ja kulturbusse bargá ovttas guovllu báikkálaš

girjerádjosiiguin ja kultuvra- ja gaskkustanásahusaiguin.

Busse geavahuvvo kulturgaskkustandoaimmaide

girjjálašvuhtii, visuála dáidagii, musihkkii ja kulturárbái,

ja lea gaskkustanlávdi sihke dáro- ja sámi historjái, gillii,

dáidagii ja kultuvrii.

Girje- ja kulturbusse fállá girjerájusbálvalusaid viđa

suohkaniin: Skánit, Ivvárstádit, Giehtavuotna, Hársttat

ja Rivttat. Lassin girjjiluoikama fállo gaskkusteapmi ja

kulturfálaldagaid gonnes lágideamit leat busses, vel

muhtin Gaska Romssa suohkaniidda.

Busses leat sierrá sámi girječoakkáldagat ja ovttasbargá

sámi kulturoasseváldiiguin ja ásahusaiguin. Busse lea

festiválagirjerádjosa miellágideaddji Márkomeannu

kultuvra- ja musihkkafestiválas mii lágiduvvo Skániid ja

Ufuohta márkogiliin. 2011 rájes lea busse muhtin muddui

Sámedikki girjebussadoarjjaortnega siskkobealde.

Lassi dieđut girjegevrenruvttuid, diŋgojumiid ja fálaldagaid

dohkkeheami ja praktihkalaš čađaheami birra gávdnojit

dás: ww.kulturitroms.no Iešguđet skovlá verte ieš

duođaštit ahte háliida kulturfálaldagaid.

Kontaktperson for Bok- og kulturbussen/Girje- ja kulturbusse: Anne Gerd Lehn - rådgiver/jođiheaddji

Tlf. 77 78 86 62/ 95 27 66 56. E-post: kulturbussen@tromsfylke.no

boK- og KULTURbUSSEn I SøR-TRoMS

51


VISUELL KUNST

HvorDaN fiNNe frem til

ProDuksjoNer og aktører?

Kommunene kan bygge opp sitt lokale aktivitetstilbud ved

å benytte seg av fagansvarliges anbefalinger, eller selv

innehente tilbud fra profesjonelle kunst- og kulturaktører.

Dette kan være fra enkeltkunstnere eller kulturinstitusjoner.

Oversikten viser parter som tilbyr DKS-produksjoner eller

billetter til aktuelle forestillinger, og for noen av dem også

kontaktinformasjon til aktuelle kunstnere.

På www.kulturitrioms finnes informasjon om samarbeidsparter

og tilbydere innenfor DKS. Kultur i Troms og de

fagansvarlige bistår med råd, og ikke minst kan kommunekontaktene

dele hverandres erfaring med ulike

produksjoner. Dette gjelder både dersom man selv

produserer tilbud, eller om man kjøper inn produksjoner

eller tjenester fra andre.

film

filmhuset tviBit

Kontaktperson: Joachim Lyng

Tlf: 77 69 78 70 - joachim@tvibit.net - www.tvibit.net

Norsk filminstitutt

Tlf: 22 47 45 00 - post@nfi.no - www.nfi.no

Nordnorsk filmsenter as

Kontaktperson: Eva Ch. Nilsen

Tlf: 78 47 64 10 - eva.nilsen@nnfs.no - www.nnfs.no

visuell kuNst

Nordnorsk kunstnersenter

Kontaktperson: Kristin Risan

Tlf: 76 06 67 70 - post@nnks.no - www.nnks.no

Nordnorsk kunstmuseum

Tlf: 77 64 70 20 - nordnorsk.kunstmuseum@nnkm.no

www.museumsnett.no/nordnorsk-kunstmuseum

sámi Dáiddaguovddás - samisk kunstnersenter

Tlf: 78 46 90 02 - post@samiskkunstnersenter.no

www.samiskkunstnersenter.no

tromsø kunstforening

Tlf: 77 65 58 27 - post@tromsokunstforening.no

www.tromsokunstforening.no

trastad samlinger

Tlf: 77 09 34 24 - simone@trastad.no

www.trastad.no

sCeNekuNst

Hålogaland teater

Tlf: 77 60 64 00 - post@ht.tr.no - www.ht.tr.no

Beaivváš sámi Našunálateáhter

Tlf: 78 48 44 60 - beaivvas@beaivvas.no

www.beaivvas.no

kulta

Kontaktperson: Vegard Krane

Tlf: 77 60 81 00 - krane@kulta.no - www.kulta.no

52 mer info: www.kulturitroms.no

53

musikk

kultur i troms

Tlf: 77 78 86 65 - kulturitroms@tromsfylke.no

www.kulturitroms.no

litteratur

troms fylkesbibliotek

Kontaktperson: Susanne Baumgärtel

Tlf: 77 78 80 00 - susanne.baumgartel@tromsfylke.no

www.tromsfylke.no

Norsk forfattersentrum avd. Nord-Norge

Kontaktperson: Aslaug Eidsvik.

Tlf: 77 68 56 68 - nord@forfattersentrum.no

www.forfattersentrum.no

aNDre

Nordnorsk vitensenter

Tlf: 77 62 09 40 - post@nordnorsk.vitensenter.no

www.nordnorsk.vitensenter.no

statsarkivet i tromsø

Tlf: 77 64 72 00

statsarkivet.tromso@arkivverket.no

www.arkivverket.no/tromso

Halti kvenkultursenter iks

Tlf: 77 77 05 88 - kvenkultursenter@halti.no

www.kvenkultursenter.no

NasjoNale Parter i Dks

rikskonsertene

Tlf: 22 02 59 00 - post@rikskonsertene.no

www.rikskonsertene.no

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Tlf: 21 98 20 00

jeanette.eek.jensen@nasjonalmuseet.no

www.nasjonalmuseet.no

film&kino

Kontaktperson: Tonje Hardersen

Tlf: 22 47 45 00 - tonje@kino.no - www.kino.no

litteraturbruket

Tlf: 21 09 57 10 - knut@forfattersentrum.no

www.litteraturbruket.no

Norsk scenekunstbruk

Tlf: 23 10 09 83 - post@scenekunstbruket.no

www.scenekunstbruket.no

aNDre samarBeiDsParter

skoleåret 2011-2012

Forsvarets musikkorps Nord-Norge

Havnegata 3, 9404 Harstad

Tlf: 77 01 42 01 / 990 92 964 - www.fmkn.no

Sámediggi - Sametinget

Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka

Tlf. 78 47 40 00 – www.samediggi.no


VISUELL KUNST

kommuNekoNtakter

Her følger en oversikt over kommunekontakter

i Troms. Kommunekontaktene

er skoleeiers representant.

De leder det lokale DKS-arbeidet og

kan kontaktes i saker som angår den

enkelte kommune. Kommunekontakten

innkaller til møter mellom kultur- og

skolesektor, og til årlige planleggingsmøter

med skolene. Kommunekontakten

er også den som følger opp DKSaktivitetene

i samarbeid med skolene.

Balsfjord kommune:

Roy Hansen

roy.hansen@balsfjord.kommune.no

tlf 905 88 656

Bardu kommune:

Anne Mari Berglund

anne.mari.berglund@bardu.kommune.no

tlf 970 92 293

Berg kommune:

Jorid Meyer

jorid.meyer@berg.kommune.no

tlf 416 60 038

Bjarkøy kommune:

Gøril Himberg

bjarkoyb@online.no

tlf 922 17 365

Dyrøy kommune:

Gunn-Tove Olsen

gunn-tove.olsen@elvetun.net

tlf 996 25 323

gratangen kommune:

Ann-Sissel Myrlund

ann_sissel@msn.com

tlf 906 40 118

Harstad kommune:

Gunn Karin Agersborg

gunn-karin.agersborg@harstad.kommune.no

tlf 77 02 60 38

ibestad kommune:

Annie Mikalsen

annie.mikalsen@ibestad.kommune.no

tlf 954 48 442

karlsøy kommune:

Anne Varmedal

anne.varmedal@karlsoy.kommune.no

tlf 481 04 031

kvæfjord kommune:

Marianne Vaskinn

marianne.vaskinn@borkenes.skole.no

tlf 77 02 32 10

kvænangen kommune:

Anne Bårdseth

anne.bardseth@kvanangen.kommune.no

tlf 993 19 665

gaivuona suohkan/ kåfjord kommune:

Arne Steinnes

arne.steinnes@kafjord.kommune.no

tlf 470 47 788

lavangen kommune:

Karl-Johan Lynum

karl.johan.lynum@lavangen.kommune.no

tlf 77 17 65 21

lenvik kommune:

Wenche Berg Angell

wenche.berg.angell@lenvik.kommune.no

tlf 915 83 153

lyngen kommune:

Bodil Larsen

bodil.larsen@lyngen.kommune.no

tlf 908 43 508

målselv kommune:

Asbjørg Utby

asbjorg.utby@malselv.kommune.no

tlf 902 07 827

Nordreisa kommune:

Herdis Linbom

herdis.lindbom@nordreisa.kommune.no

tlf 971 81 512

salangen kommune:

Jøran Glad Berthinussen

webmaster@salangen.kommune.no

tlf 77 17 20 36

skjervøy kommune:

Bente Haugsnes

bente.haugsnes@skjervoy.kommune.no

tlf 995 92 579

skånland kommune:

Elisabeth Øien

elisabeth.oien@skanland.kommune.no

tlf 412 04 161

storfjord kommune:

Line Sørum-Løkås

line.sorum-lokas@storfjord.kommune.no

tlf 982 89 092

sørreisa kommune:

Aina Løhre

aina.lohre@sorreisa.kommune.no

tlf 992 04 624

torsken kommune:

Arnulf Anderssen

arnulf.anderssen@torsken.kommune.no

tlf 975 69 332

tranøy kommune:

Gunn Sørensen

gunn.sorensen@tranoy.kommune.no

tlf 77 87 40 17

tromsø kommune:

Nina Mathisen og Marit Thrana

dks@tromso.kommune.no

tlf 77 79 05 75

longyearbyen skole:

Hans-Gunnar Skreslett

hans-gunnar.skreslett@lybskole.no

tlf 909 46 816

koNtaktiNformasjoN

aDmiNistrasjoN

Den kulturelle skolesekken i troms

Daglig leder kultur i troms

Marianne Bremnes

marianne.bremnes@tromsfylke.no

Tlf: 77 78 86 61/80 00

Mob: 971 85 848

koordinator grunnskolen

Anders Søvik

anders.sovik@tromsfylke.no

Tlf: 77 78 86 63/80 00

Mob: 971 91 990

koordinator videregående skole

Helle Ramstad

helle.ramstad@tromsfylke.no

Tlf: 77 78 86 59/80 00

Mob: 975 09 477

turnékonsulent og webredaktør

Mona Aas Johansen

mona.aas.johansen@tromsfylke.no

Tlf: 77 78 86 55/80 00

Mob: 414 14 234

turnékonsulent

Hanne Mikalsen

hanne.mikalsen@tromsfylke.no

Tlf: 77 78 86 64/80 00

Mob: 975 44 807

leder Bok- og kulturbussen i sør-troms

Anne Gerd Lehn

kulturbussen@tromsfylke.no

Tlf: 77 78 86 62/ 80 00

Mob: 952 76 656

kuNstfaglig aNsvarlig

Scenekunst og film:

Oppnevnes i løpet av skoleåret.

litteratur:

Susanne Baumgärtel, rådgiver

Troms fylkeskommune

susanne.baumgartel@tromsfylke.no

Tlf: 77 78 82 19/ 80 00

visuell kunst, design og arkitektur:

Stein Erik Hansen, rådgiver

Troms fylkeskommune

stein.erik.hansen@tromsfylke.no

Tlf: 77 78 82 99/ 80 00

kulturarv

Ragnhild Myrstad, konservator/arkeolog

Troms fylkeskommune

ragnhild.myrstad@tromsfylke.no

Tlf: 77 78 82 10

musikk:

Nikolas Fehr, skolekonsertprodusent

Kultur i Troms, Troms fylkeskommune

nikolas.fehr@tromsfylke.no

Tlf: 77 78 86 66/ 80 00

Morten Brenne, skolekonsertprodusent

Rikskonsertene

mb@rikskonsertene.no

Tlf: 22 02 59 20

Mob: 907 58 875

54 mer info: www.kulturitroms.no

55

ProgramråD

Programrådsleder:

Ellen Østgård, fylkeskultursjef

ellen.ostgard@tromsfylke.no

Tlf: 77 78 82 24

Mariam Rapp, fylkesråd for kultur, miljø

og helse

representanter fra kommuner:

Wenche Berg Angell, Lenvik kommune

Asbjørg Utby, Målselv kommune

vara:

Bodil Larsen, Lyngen kommune

representanter fra videregående skoler:

Marte Frette, Høgtun vgs

Ulf Mathiassen, Stangnes vgs

katalogen er utgitt av:

Kultur i Troms

Postboks 852, 9488 Harstad

Besøksadresse:

Havnegt 2 - 9404 Harstad

Tlf: 77 78 86 65/ 80 00

kulturitroms@tromsfylke.no

www.kulturitroms.no

Kultur i Troms er en avdeling i kulturetaten

ved Troms fylkeskommune

Postboks 6600 - 9296 Tromsø

Tlf: 77 78 80 00 - www.tromsfylke


www.kulturitroms.no

More magazines by this user
Similar magazines