Killingberg mellom - Nord-Trøndelag fylkeskommune

ntfk.no

Killingberg mellom - Nord-Trøndelag fylkeskommune

midlertidig fredning for å hindre at eieren ble pålagt å flytte bygningen før endelig

fredningsvedtak var fattet. Fylkeskommunen startet opp arbeidet med å dokumentere

bygningen, men fredningssaken ble ikke varslet og ferdigstilt.

Saken om flytting ble på nytt aktualisert på begynnelsen av 2000-tallet. Det var et ønske om å

flytte huset til prestegården. Der står et stabbur og fjøs/låve, men våningshuset ble flyttet for

noen år siden. Ved å flytte Killingberglåna til prestegården ville en gjenskape prestegårdstunet,

og gjøre den mer tilgjenglig for publikum enn med dagens plassering. Fortidsminneforeningen

som eier prestegårdsfjøset utarbeidet et forslag der prestegårdsfjøset sammen med en ny kjeller

under låna kunne fungere som sørvis, magasin og utstillingslokaler.

Nord-Trøndelag fylkeskommune engasjerte Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) til å

foreta en teknisk undersøkelse for å avklare risikoen ved å flytte låna i november 2007. Rapport

nr 54/2007 konkluderte med at til tross for at de strukturelle skadene utbedres og bygget grundig

avstives, vil det være stor sannsynlighet for at flyttingen ville påføre dekoren skader. Ettersom

NIKU betraktet bygningen som enestående i nasjonal sammenheng frarådet de at bygningen

flyttes.

Fylkeskommunen har nå tatt opp igjen fredningssaken som et ledd i det landsomfattende

prosjektet Fredningsgjennomgangen i regi av Riksantikvaren og de ulike fylkeskommunene.

Lokalisering og eierforhold

Leksvik sentrum ligger ved sjøen. Bak og på sidene skråner terrenget oppover i et landskap

preget av lang tids jordbruksdrift. Nord for sentrum ligger kirken fra 1668 og prestegården.

Lenger opp i skråninga, rett bak Prestberga, ligger Killingberggårdene på ei hellende flate. Det

er tre Killingberg gårder, den ene av dem kalles ”Killingberg mellom” gnr 27/bnr 1 eller

Nergården på folkemunne. Atkomst er fra Rolivegen, en sideveg fra RV 755.

Leksvik historie og museumslag overtok bygningene, den gamle stuelåna, forpakterboligen og

tørkhuset på garden vederlagsfritt i 1980. Forpakterboligen og tørkhuset ble senere revet. I dag

eies låna av Leksvik kommune, v/ordføreren.

6

More magazines by this user
Similar magazines