Konkurransegrunnlag Arbeidstøy - Øvre Romerike Utvikling

oru.no

Konkurransegrunnlag Arbeidstøy - Øvre Romerike Utvikling

6 PRIS

6.1 Dersom ikke annet er avtalt, er prisen i norske kroner, fast, og eksklusive merverdiavgift, men inkluderer

emballasje, faktureringskostnader, toll, skatter og andre avgifter.

6.2 Dersom skatte- og avgiftsbestemmelsene endres, kan prisen endres tilsvarende etter nærmere avtale. Ved fall

i markedsprisene skal disse automatisk gjøres gjeldende for Kjøper.

6.3 Kjøper betaler ikke for ytelser og kvanta utover det bestillingen omfatter uten at disse og prisen for dem er

skriftlig godkjent av Kjøper.

6.4 Prisendringer skal dokumenteres og skriftlig godkjennes av Kjøper.

6.5 Endring av prisen som følge av forskjellige valutakurser på tilbuds- og avtalt leverings-/faktureringstidspunkt,

kan bare foretas når det er avtalt mellom partene, og under forutsetning av at leverandøren i tilbudet har oppgitt

kursbasis og hvilken andel av prisen som er valutaavhengig.

6.6 Eventuelle prisjusteringer skal varsles 3mnd før ikrafttredelse.

7 FREMDRIFT

7.1 Dersom Selger har grunn til å tro at tjenesten/varen ikke kan gjennomføres i samsvar med fremdriftsplanen,

skal han straks skriftlig varsle Kjøper. Varselet skal oppgi årsak til forsinkelsen, antatt innvirkning på

fremdriftsplanen samt forslag til tiltak for å begrense forsinkelsen. Selger skal dekke egne kostnader som

påløper for å begrense forsinkelsen, med mindre denne skyldes Kjøpers forhold.

7.2 Selger er ansvarlig for tap som Kjøper lider, og som kunne ha vært unngått dersom Selger hadde gitt Kjøper

varsel i rett tid.

8 ENDRINGER, UTSETTELSE OG AVBESTILLING

Endringer

8.1 Innenfor det partene med rimelighet kunne forvente da avtalen ble inngått, kan Kjøper kreve kvalitetsmessige

og/eller kvantitetsmessige endringer i tjenesten samt endringer i fremdriftsplaner.

8.2 Oppdager eller burde Selger oppdage behov for endringer, skal Kjøper varsles skriftlig om dette så snart som

mulig. Endringer skal være godkjent av Kjøper ved skriftlig endringsordre før de iverksettes.

8.3 Krever Kjøper endring, skal Selger uten ugrunnet opphold utarbeide en bekreftelse med beskrivelse av

endringen samt opplysninger om eventuell innvirkning på pris og fremdriftsplan. Selger skal ikke påbegynne

endringer før Kjøper skriftlig har tatt stilling til Selgers bekreftelse.

8.4 Vederlag for endringer skal være i samsvar med avtalens opprinnelige prisnivå. Dersom endringer medfører

besparelser for Selger, skal Kjøper godskrives dette.

Utsettelse

8.5 Kjøper kan ved skriftlig varsel utsette hele eller deler av tjenesten. Etter slikt varsel skal Selger uten ugrunnet

opphold meddele Kjøper hvilke virkninger utsettelsen kan få på gjennomføringen av tjenesten.

8.6 Dersom utsettelsen varer utover 90 dager, har Selger rett til å si opp avtalen ved skriftlig varsel til Kjøper.

8.7 I utsettelsesperioden skal Kjøper kun dekke dokumenterte og nødvendige utgifter i forbindelse med

demobilisering og mobilisering av personell.

Avbestilling

8.8 Kjøper kan ved skriftlig varsel til Selger avbestille tjenesten helt eller delvis.

8.9 For den del av tjenesten som er utført, kan Selger kreve vederlag som svarer til det prisen ville utgjøre dersom

oppdraget bare omfattet denne del.

8.10 Selger kan videre kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen. Dette gjelder også tapt fortjeneste så

langt det godtgjøres at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag for andre.

9 BETALING

9.1 Kjøper betaler ikke for ytelser utover det avtalen omfatter uten at dette er skriftlig godkjent av Kjøper.

9.2 Selgers fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kjøper. Alle fakturaer skal

være påført Kjøpers rekvisisjonsnummer, eventuelt andre referanser som Kjøper krever, og klart angi hva

beløpet gjelder.

9.3 Selgers fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kjøper. Alle fakturaer skal

være påført Kjøpers bestillingsnummer (ansvarsnummer), eventuelt andre referanser som Kjøper krever, og

klart angi hva beløpet gjelder.

9.4 Betalingsbetingelsene er: Fri leveringsmåne + 30 dager.

9.5 Leverandøren skal sende fakturaen til kommunene forløpende, uten unødig opphold.

9.6 Dersom det er avtalt at Selger skal stille bankgaranti, plikter ikke Kjøper å foreta utbetalinger før han har

mottatt slik garanti.

Konkurransegrunnlag Side 12 av 19

More magazines by this user
Similar magazines