Sony Ericsson Mobile Communications AB

support.downloads.sonymobile.com

Sony Ericsson Mobile Communications AB

Viktig informasjon


Begrenset garanti

Sony Mobile Communications AB, 221 88 Lund, Sverige, ("Sony

Mobile") eller dets relevante lokale tilknyttede selskaper er

underlagt vilkårene i denne begrensede garantien og garanterer

at dette produktet er uten feil i konstruksjon, materialer og

håndverksmessig utførelse på tidspunktet for første gangs salg

og i en etterfølgende periode på ett (1) år ("garantitid"). Hvis

produktet trenger garantiservice, må du returnere det til

forhandleren der det ble kjøpt, kontakte ditt lokale Sony Mobilekontaktsenter

(nasjonale takster kan gjelde) eller besøke

www.sonymobile.com for å få mer informasjon.

HVA VI VIL GJØRE

Hvis dette produktet i løpet av garantitiden viser seg å være

defekt ved normal bruk på grunn av feil i materialer eller

håndverksmessig utførelse, vil Sony Mobiles autoriserte

distributører eller servicepartnere etter eget skjønn enten

reparere eller erstatte produktet etter vilkårene som er beskrevet

her.

Sony Mobile og dets servicepartnere forbeholder seg retten til

å kreve et administrasjonsgebyr hvis et returnert produkt viser

seg ikke å falle inn under garantien i henhold til vilkårene

nedenfor.

Vær oppmerksom på at noen av dine personlige innstillinger,

nedlastinger og andre opplysninger kan gå tapt når Sony Mobileproduktet

repareres eller erstattes. Sony Mobile kan være

forhindret av gjeldende lover, andre forskrifter eller tekniske

begrensninger i å ta sikkerhetskopi av visse nedlastinger. Sony

Mobile er ikke ansvarlig for eventuell informasjon som går tapt,

eller som blir ødelagt, og refunderer ikke slike tap. Du må alltid

sikkerhetskopiere all informasjon som er lagret på Sony Mobileproduktet,

for eksempel nedlastinger, kalender og kontakter, før

du leverer inn Sony Mobile-produktet til reparasjon eller for å få

det erstattet.

2

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.


VILKÅR

1. Garantien gjelder bare hvis den opprinnelige, daterte

kvitteringen utstedt av forhandleren til den opprinnelige

kjøperen legges frem sammen med produktet som skal

repareres eller erstattes. Sony Mobile forbeholder seg retten til

å avvise garantiservice hvis denne informasjonen er fjernet eller

endret etter den opprinnelige kjøpsdatoen for produktet fra

forhandleren.

2. Hvis Sony Mobile reparerer eller erstatter produktet, skal

garantien for det reparerte eller erstattede produktet gjelde for

den gjenværende tiden av den opprinnelige garantitiden eller i

nitti (90) dager fra reparasjons- eller erstatningsdatoen,

avhengig av hvilken periode som er lengst. Av klarhetshensyn

vil eventuelle trådløse programvareoppdateringer eller -

oppgraderinger som Sony Mobile eller dets servicepartnere har

levert, ikke forlenge garantitiden. Reparasjon eller erstatning

kan skje med funksjonelt tilsvarende, nyoverhalte enheter eller

deler. Utbyttede deler eller komponenter blir Sony Mobiles

eiendom og vil ikke returneres til deg.

3. Garantien gjelder ikke feil på produktet som følge av vanlig

slitasje, misbruk, som omfatter, men som ikke er begrenset til,

bruk på andre måter enn vanlig og tiltenkt bruk, i henhold til

instruksjonene for bruk og vedlikehold av produktet. Garantien

gjelder heller ikke feil på produktet som skyldes ulykker,

endringer eller tilpasninger i programvare eller maskinvare,

force majeure eller vannskade.

Et oppladbart batteri kan lades og utlades hundrevis av

ganger. Det vil imidlertid til slutt bli oppbrukt. Dette er ingen

defekt og omfattes derfor ikke av garantien, men tilsvarer

normal slitasje. Når samtaletiden eller standby-tiden blir

merkbart kortere, er det på tide å bytte ut batteriet. Sony

Mobile anbefaler at du bare bruker batterier og ladere som er

godkjent av Sony Mobile.

Mindre variasjoner i lysstyrken i displayet og i farger kan

forekomme mellom telefoner. Det kan være små lyse eller

mørke punkter på displayet. Disse kalles defekte piksler og

forekommer når enkeltpunkter ikke fungerer og ikke kan

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

3


justeres. To defekte piksler anses for å være akseptabelt og

omfattes derfor ikke av garantien.

Mindre variasjoner i utseendet til kamerabildet kan

forekomme mellom telefoner. Dette er ikke uvanlig og anses

ikke for å være en defekt kameramodul og omfattes derfor ikke

av garantien.

4. Siden mobilsystemet som telefonen skal brukes på, drives av

en operatør uavhengig av Sony Mobile, vil Sony Mobile ikke

være ansvarlig for drift, tilgjengelighet, dekning, tjenester eller

rekkevidde på dette systemet.

5. Denne garantien gjelder ikke feil på produktet forårsaket av

uriktig reparasjon, installasjon, endring eller service utført av

personer som ikke er autorisert av Sony Mobile.

6. Denne garantien gjelder ikke feil på produktet som skyldes bruk

av tilbehør eller andre ytre enheter som ikke er originaltilbehør

av merket Sony Mobile, og som er ment for bruk sammen med

produktet.

7. Garantien gjelder ikke feil på produktet eller eventuell nedsatt

funksjonalitet som skyldes tredjepartsprogrammer som du har

lastet ned fra tredjeparts webområder, eller som du på annen

måte har installert på produktet. Du er ansvarlig for å

undersøke hvilken eventuell kundestøtte tredjeparter tilbyr

(f.eks. utviklere) i forbindelse med tredjepartsprogrammer som

du har lastet ned på produktet før du laster ned slike

tredjepartsprogrammer.

8. Hvis noen av forseglingene på produktet brytes, blir garantien

ugyldig.

9. DET FINNES INGEN UTTRYKTE GARANTIER, VERKEN

SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE, BORTSETT FRA DENNE

SKRIFTLIGE BEGRENSEDE GARANTIEN. I DEN GRAD DET ER

TILLATT VED LOV, ER ALLE INDIREKTE GARANTIER, SOM

UTEN BEGRENSNING OMFATTER INDIREKTE GARANTIER

FOR SALGBARHET ELLER SKIKKETHET FOR ET BESTEMT

FORMÅL, BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE

BEGRENSEDE GARANTIEN. SONY MOBILE ER UNDER INGEN

OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR FØLGETAP ELLER

FAKTISKE PÅLØPTE TAP AV NOEN SLAG. DETTE OMFATTER,

4

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.


MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE ELLER

YRKESMESSIGE TAP. SLIKE KRAV OM ERSTATNINGER KAN

AVVISES FULLSTENDIG MED HJEMMEL I LOVEN.

Noen land/stater tillater ikke utelatelser eller begrensninger av

følgeskade eller tilfeldig skade, eller begrensninger på varigheten

av implisitte garantier, noe som kan medføre at de følgende

begrensningene eller utelatelsene ikke gjelder for deg.

Den medfølgende garantien berører ikke forbrukerens

lovbestemte rettigheter etter gjeldende lov, heller ikke

forbrukerens rettigheter overfor forhandler som følge av deres

salgs-/kjøpskontrakt.

Våre varer leveres med garantier som ikke kan utelukkes etter

australsk forbrukerlov. Hvis du har kjøpt produktet i Australia,

har du rett til erstatning eller refusjon for vesentlige feil og

godtgjørelse for alle andre rimelig beregnelige tap eller skader.

Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet hvis de ikke

har akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en vesentlig feil. Hvis

henvendelsen gjelder garantiservice i Australia, kan du ringe

1300 650 050, sende e-post til

questions.AU@support.sonymobile.com eller sende brev til Sony

Mobile Service Centre, 320 Princes Hwy, ROCKDALE NSW

2216.

Avhending av gammelt elektrisk og

elektronisk utstyr og batteri

Dette symbolet på det elektroniske produktet eller på pakken

indikerer at det elektroniske produktet (inkludert batteriet) ikke

skal håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres

på det aktuelle innsamlingsstedet der elektrisk og elektronisk

utstyr resirkuleres. Du må ikke prøve å ta ut interne batterier.

Interne batterier må bare tas ut på et avfallshåndteringsanlegg

eller av en faglært servicetekniker.

Når du sørger for at produktet avhendes på riktig måte, hjelper

du å hindre negative følger når det gjelder miljøet og menneskers

helse som ellers kunne forårsakes av uegnet avhending av dette

produktet. Resirkulering av materialer er med på å konservere

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

5


naturressurser. Kontakt det lokale kontoret på stedet, tjenesten

som tar seg av husholdningsavfall, eller butikken der du kjøpte

produktet, ved å ringe et Sony-kontaktsenter eller gå inn på

www.sonymobile.com/recycling for å få flere detaljer om

resirkulering av dette produktet.

6

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.


www.sonymobile.com

Sony Mobile Communications AB

221 88 Lund, Sweden

1271-8400.1


Important information


Limited Warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, Sony

Mobile Communications AB, 221 88 Lund, Sweden, (“Sony

Mobile”) or its relevant local affiliate warrants this product to

be free from defects in design, material and workmanship at

the time of its original purchase by a consumer, and for a

subsequent period of one (1) year (“Warranty Period"). Should

your Product need warranty service, please return it to the

dealer from whom it was purchased or contact your local Sony

Mobile Contact Center (national rates may apply) or visit

www.sonymobile.com to get further information.

WHAT WE WILL DO

If, during the warranty period, this Product fails to operate

under normal use and service, due to defects in materials or

workmanship, the Sony Mobile authorized distributors or

service partners will, at their option, either repair or replace

the Product in accordance with the conditions stipulated

herein.

Sony Mobile and its service partners reserve the right to

charge a handling fee if a returned Product is found not to be

under warranty according to the conditions below.

Please note that some of your personal settings, downloads

and other information may be lost when your Sony Mobile

Product is repaired or replaced. Sony Mobile may be

prevented by applicable laws, other regulations or technical

restrictions from making a backup copy of certain downloads.

Sony Mobile does not take any responsibility for any lost or

corrupted information of any kind and will not reimburse you

for any such loss. You should always make backup copies of

all the information stored on your Sony Mobile Product such

as downloads, calendar and contacts before handing in your

Sony Mobile Product for repair or replacement.

2

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.


CONDITIONS

1. The warranty is valid only if the original receipt issued to the

original purchaser by the dealer, specifying the date of

purchase, is presented with the Product to be repaired or

replaced. Sony Mobile reserves the right to refuse warranty

service if this information has been removed or changed after

the original purchase of the Product from the dealer.

2. If Sony Mobile repairs or replaces the Product, the repaired

or replaced Product shall be warranted for the remaining

time of the original warranty period or for ninety (90) days

from the date of repair or replacement, whichever is longer.

For clarity, any software update or upgrade provided overthe-air

by Sony Mobile or its service partners will not extend

the original Warranty Period. Repair or replacement may

involve the use of functionally equivalent reconditioned units

or parts. Replaced parts or components will become the

property of Sony Mobile and will not be returned to you.

3. This warranty does not cover any failure of the Product due

to normal wear and tear, or due to misuse, including but not

limited to use in other than the normal and customary

manner, in accordance with the instructions for use and

maintenance of the Product. Nor does this warranty cover

any failure of the Product due to accident, modification or

adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.

A rechargeable battery can be charged and discharged

more than a hundred times. However, it will eventually wear

out – this is not a defect and therefore not warranted but

corresponds to normal wear and tear. When the talk-time or

standby time is noticeably shorter, it is time to replace the

battery. Sony Mobile recommends that you use only batteries

and chargers approved by Sony Mobile.

Minor variations in display brightness and colour may

occur between different phones. There may be tiny bright or

dark dots on the display. These are called defective pixels

and occur when individual dots have malfunctioned and can

not be adjusted. Two defective pixels are deemed

acceptable and therefore not warranted.

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

3


Minor variations in camera image appearance may occur

between phones. This is nothing uncommon and is not

regarded as a defective camera module and therefore not

warranted.

4. Since the cellular system on which the Product is to operate

is provided by a carrier independent from Sony Mobile, Sony

Mobile will not be responsible for the operation, availability,

coverage, services or range of that system.

5. This warranty does not cover Product failures due to

improper repair installations, modifications or service

performed by a non-Sony Mobile authorized person.

6. This warranty does not cover Product failures which have

been caused by use of accessories or other peripheral

devices which are not Sony Mobile branded original

accessories intended for use with the Product.

7. This warranty does not cover Product failures or any

reduction in functionality which have been caused by thirdparty

software or applications which have been downloaded

by you from third party sites or which you have otherwise

installed on your Product. It is your responsibility to check

what support, if any, is offered by third parties (such as

developers) in respect of any third party applications

downloaded by you to your Product prior to you downloading

any such third party software or application.

8. Tampering with any of the seals on the Product will void the

warranty.

9. THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER

WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTED LIMITED

WARRANTY. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO

THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT

SHALL SONY MOBILE BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE

WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST

4

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.


PROFITS OR COMMERCIAL LOSS; TO THE FULL EXTENT

THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation

of incidental or consequential damages, or limitation of the

duration of implied warranties, so the preceding limitations or

exclusions may not apply to you.

The warranty provided does not affect the consumer's

statutory rights under applicable legislation in force, nor the

consumer’s rights against the dealer arising from their sales /

purchase contract.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded

under the Australian Consumer Law. If you purchased your

product in Australia, you are entitled to a replacement or

refund for a major failure and compensation for any other

reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled

to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be

of acceptable quality and the failure does not amount to a

major failure. For warranty service in Australia, please contact

1300 650 050, by email

questions.AU@support.sonymobile.com or Sony Mobile

Service Centre, 320 Princes Hwy, ROCKDALE NSW 2216.

Disposal of old electrical and electronic

equipment and battery

This symbol on the electronic product or on its packaging

indicates that the electronic product (inclusive the battery)

should not be treated as household waste. Instead it should

be handed over to the applicable collection point for the

recycling of electrical and electronic equipment. Do not

attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be

removed only by a waste treatment facility or trained service

professional.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will

help prevent potential negative consequences for the

environment and human health, which could otherwise be

caused by inappropriate waste handling of this product. The

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.

5


ecycling of materials will help to conserve natural resources.

For more detailed information about recycling of this product,

please contact your local city office, your household waste

disposal service or the shop where you purchased the

product, by calling a Sony Contact Center or at

www.sonymobile.com/recycling.

6

This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.


www.sonymobile.com

Sony Mobile Communications AB

221 88 Lund, Sweden

1271-7956.1

More magazines by this user
Similar magazines