DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER - Europol - Europa

europol.europa.eu

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER - Europol - Europa

DEN EUROPÆISKE

EFTERFORSKER

KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

DK


© Det Europæiske Politiakademi, 2011

Gengivelse er tilladt med kildeangivelse

Foto på forsiden: spansk politi

En særlig tak til Hans-Peter Seewald, Bundespolizei, Innsbruck, Østrig, Pasquale Sorgonà, Polizia di Stato,

Pescara, Italien, og Bernie Gravett, Metropolitan Police, London, Det Forenede Kongerige, for deres bidrag.

Flere oplysninger om Europol kan fås på http://www.europol.europa.eu

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE


INDHOLDSFORTEGNELSE

3 Introduktion

5 Operationel analyse

9 Mobilt kontor —

støtte på stedet

11 Retsmedicinsk

og teknisk støtte

17 Fordelene ved et fælles

efterforskningshold

21 National enhed

for Europolsamarbejdet

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE


2

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE


INTRODUKTION

Har du nogen sinde oplevet, at en efterforskning gi k i stå? Måske manglede der en forbindelse

et sted? Måske førte ingen af sporene i sagen til noget? Har du oplevet sager, hvor den mistænkte

samarbejdede med internationale kriminelle på tværs af grænsen?

I alle disse sager kunne Europol have hjulpet. Europol støtter efterforsk ere i de 27 EU-medlemsstater

i at forebygge og bekæmpe alle former for alvorlig international kriminalitet og terrorisme.

Europols medarbejdere har ingen direkte beføjelser til at foretage anholdelser. Deres

opgave er at støtte deres retshåndhævende kolleger i hele Europa ved at indsamle, analysere

og formidle efterforskningsoplysninger og koordinere internationale politioperationer. Europols

partnere bruger dette input til at forebygge, afsløre og efterforske kriminelle handlinger samt

spore og retsforfølge kriminelle.

Europol leverer et unikt sæt operationelle ydelser til EU og fungerer som:

▪ støttecenter i retshåndhævende operationer

▪ informationscentral for kriminelle data

▪ center for retshåndhævelsesekspertise.

Den europæiske efterforsker giver en kort gennemgang af, hvordan politifolk kan drage nytte

af Europols operationelle støtte. Hvert kapitel beskriver de forskellige former for støtte, som

Europol tilbyder:

▪ operationel analyse

▪ mobilt kontor — støtte på stedet

▪ retsmedicinsk og teknisk støtte

▪ fordele ved et fælles efterforskningshold

▪ information om de nationale Europolenheder.

Hvis du mener, at du i din efterforskning ville kunne drage fordel af støtte fra Europol, bedes

du kontakte din nationale Europolenhed.

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

© Andrzej Mitura

3


4

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE


© Jean-François Guiot

OPERATIONEL ANALYSE

Fra en østrigsk efterforsker:

Den første rapport indløb i vores enhed hos

Østrigs nationalpoliti i Innsbruck en sen aften i

november. Rambuktyve var kørt ind i ruden til en

elforretning og var stukket af med store mængder

elektronik.

Snart dannede der sig et mønster, da fi re østrigske

elforretninger i samme kæde systematisk

blev udsat for nøjagtig samme slags røveri.

Modus operandi: Banden stjal et køretøj og kørte

det direkte ind i forretningens rude; nogle gange

brugte de først en stenskærer til at fjerne de

beskyttende betonsteler uden for forretningen.

Under rambuktyverierne styrtede op til fem personer

ind i forretningen, og på under 1½ minut

fyldte de store indkøbsposer med dyre elektronikvarer

såsom kameraer, mobiltelefoner, notebooks

og MP3-afspillere. Det hele blev fi lmet af

forretningens CCTV-kameraer.

Ud fra det indsamlede bevismateriale indså vi

hurtigt, at vi havde at gøre med en organiseret

kriminel gruppe fra Litauen. Denne internationale

forbindelse fi k os til at henvende os til Europol.

Vi kom med det samme i kontakt med vores nationale

Europolenhed og fi k iværksat processen. Vi

udvekslede de efterforskningsdata, vi allerede

havde indsamlet om banden, bl.a. om deres litauiske

mobiltelefoner, som de havde brugt i Østrig.

Disse oplysninger blev registreret i Europols informationssystem,

og vi fi k tilsendt Europols analyserapport

med oplysninger om forbindelser til

Belgien, Frankrig, Italien og Sverige. De mistænkte

var blevet kontrolleret af politiet på vejen

og ved grænseovergangene til fl ere lande — heldigvis

var deres id-kort og køretøjets registreringspapirer

i mange tilfælde blevet registreret,

hvilket gjorde det muligt for os alle at få oplysningerne

via Europol.

Europol arrangerede så et operationelt møde,

hvor de forskellige politimyndigheder kunne

drøfte efterforskning, taktik og fremtidige politioperationer.

De litauiske myndigheder var naturligvis

en central del af denne internationale

gruppe af efterforskere fra seks lande.

Efterforskningen afslørede, at det var den kriminelle

gruppes litauiske bagmænd, som instruerede

banden i, hvilke forretninger de skulle

udvælge, og hvad de skulle stjæle. Bandelederne

tog så med deres »soldater« til de udvalgte lande

og afl agde forud besøg i forretningerne for at se

på deres indretning og placeringen af de varer,

de havde udset sig. De foretog rambuktyverier i

Belgien, Frankrig, Italien, Sverige og Østrig, alle

rettet mod de samme to multinationale elektronikkæder.

Denne bande har gennemført mindst

20 rambuktyverier i hele Europa, som alene i skader

løber op i anslået 1,5 mio. EUR.

De litauiske myndigheder satte denne sag øverst

på dagsordenen, og vi planlagde derfor vores

aktionsdag i Litauen på et koordinationsmøde,

som Eurojust var vært for. En morgen i april foretog

55 litauiske politibetjente med støtte fra kolleger

fra Sverige og Østrig 16 ransagninger for

at fange de mistænkte og indsamle eventuelt

bevismateriale. To Europolmedarbejdere var til

stede som yderligere hjælp til efterforskerne.

Vi havde en vellykket aktionsdag og rettede et

stort slag imod banden, idet 18 personer blev sat

bag tremmer. Dette er et perfekt eksempel på,

Rambuktyve plyndrer

forretningen og fylder

tyvekosterne i store

indkøbsposer på

under 1½ minut.

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

5


6

hvor effektivt internationalt samarbejde kan være.

Europol og netværket af forbindelsesoffi cerer støtter

og skaber kontakt mellem europæiske retshåndhævelsesmyndigheder,

så de sammen kan

tackle grænseoverskridende kriminalitet.

ANALYTISK STØTTE

Analysearbejde er en central del af Europols

aktiviteter. Europol beskæftiger over

100 kriminalanalytikere, som er blandt

OPERATIONELT CENTER 24/7

Europol leverer en hurtig, fl eksibel reaktion

på igangværende internationale efterforskninger.

Europols operationelle center er det

Efter indsatsen fortalte den elektronikforhandler,

som havde været udsat for forbrydelserne, at der

siden anholdelserne ikke havde været fl ere rambuktyverier

i Europa, så det var et fremragende

resultat for alle parter.

de bedst uddannede i verden. Europols

analytikere bruger de mest avancerede

værktøjer til at afsløre de farligste netværk

af organiserede kriminelle og terrorister,

der opererer i Europa. Arbejdet

foretages inden for rammerne af en analysedatabase.

Denne analysedatabase er

et instrument, der kun findes hos Europol.

Her samarbejder analytikere med

specialister inden for organiseret kriminalitet

og terrorisme om at indhente

efterforskningsdata. Analysedatabaserne

dækker alle højt prioriterede områder

centrale sted, hvor data fra forskellige kilder

og lande krydstjekkes. Hovedformålet

er at støtte retshåndhævelsesmyndigheder

inden for alvorlig kriminalitet, som vedrører

EU.

Der kan ydes analytisk støtte uden for

Europols lokaler og direkte på stedet. Analysedatabaserne

dækker en bred vifte af

operationelle og strategiske produkter, som

deltagerne deler. Der kan oprettes et specifi

kt målgruppeteam eller et fælles efterforskningshold

inden for rammerne af en

analysedatabase, som kan hjælpe en

gruppe af medlemsstaterne med at håndtere

et fælles kriminelt fænomen.

i løbende internationale efterforskninger og

være det kontaktsted, der modtager operationelle

anmodninger og oplysninger.

Europols analytikere kan foretage en samlet

søgning i alle Europols datasystemer

efter eventuelle manglende brikker i igangværende

efterforskninger. Europols operationelle

koordinations- og støttecenter

arbejder alle døgnets timer. Europol yder

årligt støtte i over 12 000 sager om alvorlig

kriminalitet og terrorisme, et tal, der stiger

fra år til år.

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

© Rein Partel


SIENA

Europols forbindelsesoffi cerer, analytikere

og eksperter bruger sikre og innovative

kommunikationsmidler i deres arbejde.

Siena (Secure Information Exchange Network

Application) er den nye generation af

værktøjer, der opfylder det 21. århundredes

kommunikationsbehov hos EU’s retshåndhævende

myndigheder. Siena bruges

Medlemsstatens

forbindelseskontor

Medlemsstaten

(en anden kompetent

myndighed)

EUROPOLS INFORMATIONSSYSTEM

EUROPOLS FORBINDELSESOFFICERER

Omkring 130 forbindelsesofficerer er

udstationeret i Europols hovedkvarter.

Disse forbindelsesoffi cerer er udsendt til

Medlemsstatens

nationale Europolenhed

til at styre udvekslingen af operationelle og

strategiske kriminalitetsrelaterede data

mellem medlemsstaterne, Europol og tredjeparter,

som Europol har indgået samarbejdsaftaler

med. Siena opfylder alle de

retlige krav til databeskyttelse og fortrolighed.

Derved garanteres sikker udveksling

af følsomme data.

Europol garanterer sikker udveksling af kriminalitetsrelaterede data gennem Siena.

© Shutterstock © Dreamstime

Siena

Europols informationssystem gør det muligt

at lagre, søge efter, visualisere og skabe

forbindelse mellem data vedrørende grænseoverskridende

kriminalitet. Her kan retshåndhævende

organer i hele Europa

samarbejde om internationale efterforskninger.

Systemet fi nder automatisk alle

mulige matcher mellem forskellige efter-

Europol af retshåndhævende myndigheder

i og uden for EU. De sikrer et hurtigt, effektivt

samarbejde baseret på personlig kontakt

og gensidig tillid. Netværket af

Europolforbindelsesoffi cerer er en enestående

platform, hvor politifolk fra over

30 lande samarbejder i et sikkert operationelt

miljø. Forbindelsesoffi cererne deltager

aktivt i alle analytiske projekter og

letter udvekslingen af strategiske og ope-

Tredjeparter

forskninger og letter en sikker og pålidelig

udveksling af følsomme data. Informationssystemet

er tilgængeligt på alle offi cielle

EU-sprog. I de kommende udgaver af

systemet bliver det muligt at matche biometriske

data som dna-profi ler, fi ngeraftryk

og fotos.

rationelle data. De deltager i operationelle

møder og koordinerer kontrollerede leverancer

og grænseoverskridende overvågning

i et kontaktsystem, som er i drift

døgnet rundt. De har også en rådgivende

rolle og er i kontakt med deres nationale

eksperter for at støtte etableringen af fælles

efterforskningshold.

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

© Shutterstock

7


8

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

© Shutterstock


MOBILT KONTOR —

STØTTE PÅ STEDET

Der indløber rapport om røverier i fi re smykkeforretninger

i Paris. Der har også været et røveri

i en smykkeforretning på Boulevard Barceló i Bruxelles,

Belgien. I Wien og Salzburg i Østrig er seks

smykkeforretninger blevet røvet af mistænkte fra

Estland efter en lignende modus operandi.

Et eksempel på de smykkeforretninger, der tiltrækker

den kriminelle bande

Som hjælp til de nationale efterforskere afholder

Europol et indledende møde med politifolk fra Belgien,

Estland, Frankrig, Tyskland og Østrig. I Est-

MOBILT KONTOR

Det mobile kontor, der bemandes af Europoleksperter og -analytikere,

kan yde støtte til en lang række aktiviteter såsom

løbende efterforskning, større sportsbegivenheder, centrale

internationale konferencer og andre situationer, hvor der er

brug for et politisamarbejde for at skabe sikkerhed. Europol

leverer følgende ydelser:

▪ Tidstro, sikker adgang til forskellige af Europols

edb-analysesystemer. Data om personer og telefonnumre

kan tjekkes ved hjælp af det mobile kon-

OPERATION MONET V

Under Operation Monet V ydede Europol via det mobile kontor

analytisk støtte til spanske retshåndhævende myndigheder på

Gran Canaria. En Europolanalytiker var til stede under hele

land planlægger og gennemfører man en fælles

politiaktion.

Under operationen anholdes alle mistænkte, og

der foretages ransagninger i deres boliger. Mange

mobiltelefoner, simkort, notater og anden dokumentation

beslaglægges. Europol analyserer

disse data for eventuelt at afsløre fl ere internationale

forbindelser. Man fi nder fysisk bevismateriale,

der forbinder de mistænkte med

røverierne.

Europol modtager data fra de implicerede lande,

som analyseres grundigt under hele operationen.

Der udsendes fl ere rapporter til de berørte medlemsstater.

På selve aktionsdagen foretages der

anholdelser og ransagninger med støtte fra et

Europolhold. Specialister og analytikere er til

stede i koordinationscentret i Tallinn, og et mobilt

kontor på stedet yder støtte under hele aktionen.

Denne operation førte til identifi kation og anholdelse

af otte mistænkte medlemmer af estiskbaserede

bander i Belgien, Frankrig og Østrig.

Europol yder støtte i over 12 000 sager om året.

I mange af dem oprettes der et mobilt Europolkontor,

hvor Europolmedarbejdere arbejder på

stedet.

tor. Det øjeblikkelige resultat er uvurderligt, og det

når hurtigt ud til efterforskningen, som skrider hurtigt

frem.

▪ Mulighed for analytiske produkter på stedet såsom

rapporter, kort og andre data.

▪ Mulighed for at oprette fl ere mobile kontorer i forbindelse

med samme operation i tilfælde af samtidige

anholdelser forskellige steder.

▪ En satellitforbindelse øger systemets fl eksibilitet.

operationen, som var rettet mod kontantkurerer i højrisikoområder.

Takket være operationen beslaglagde Guardia Civil

402 090 EUR, 1,2 kg kokain og andre ulovlige produkter.

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

9


10

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE


© Alexandra Wegner

RETSMEDICINSK

OG TEKNISK STØTTE

Fra en italiensk efterforsker:

Klokken er fem om morgenen, og min taxa holder

udenfor og venter. På den tid af dagen er det

stadig mørkt her, selv om vi kun er i slutningen

af juli. Haags morgenluft er kølig, og den har en

snert af salt fra havet. Om et par minutter kommer

jeg til Europols hovedkvarter i min egenskab

af national ekspert udnævnt af Italiens politi. Min

opgave er at koordinere en international operation

med kodenavnet Creieur.

Men lad mig gå tilbage i tiden og forklare, hvordan

jeg er endt i Europol en tidlig julimorgen. Den

italienske by Pescara lider alvorligt under svindel

med afl æsning af kreditkort. Bevismaterialet

tyder på, at de skyldige er

en kriminel gruppe fra Rumænien.

Den lokale offentlige anklager har

givet tilladelse til efterforskningen,

og politiet kan bruge de sædvanlige

metoder som telefonafl ytning, overvågning,

oversættelser og skygningsaktiviteter.

Det er en travl

gruppe, og der gøres alt for at sikre,

at de ikke ved, at de bliver afl yttet.

Politiholdet er erfarent, dygtigt og

engageret.

De kriminelle ser ud til at være velorganiserede.

De indsamler oplysninger

og sender dem til Rumænien, hvor de falske

kreditkort bliver fremstillet og sendt tilbage til

banderne på stedet, fra den ene ende af kontinentet

til den anden. Hele EU er under angreb.

Det er en meget avanceret operation. Bagmændene

i Rumænien styrer de stjålne oplysninger,

teknikere fremstiller kortafl æserne og henter data

fra dem, logistikspecialister tager sig af at skaffe

bolig o.l. til bandemedlemmerne og sørger for

transport til og fra lufthavne og banegårde. Selvfølgelig

er der også soldater — dvs. dem, der skal

skaffe kreditkortene. Alle skal opfylde månedlige

»mål«. Efterforskningen fører til de første identifi

kationer og anholdelser: Når vi hører, at et

medlem skal ankomme med fl y, identifi cerer vi

dem. Hvis vi hører, at de får udleveret kortafl æsere,

anholder vi dem. Hver gang vi går i aktion,

bruger vi en anden politimand for at mindske mistanken

om en planlagt aktion.

Vi forsøger at sammenstykke de brikker, der kan

føre os til bandelederne. Efterforskningen går

hurtigere og hurtigere. På omkring to år er

omtrent 600 000 telefonopkald blevet afl yttet fra

450 telefoner, og der opstår lidt efter lidt et klart

billede af den rumænske kriminelle organisation.

Det er en dygtig bande, som stjæler millioner af

euro hvert år.

Vi indgiver vores endelige rapport til statsanklageren

i Italien. 36 personer skal anholdes i fem

lande, og vi gør det diskret, så vi ikke ødelægger

resten af operationen. Banden opererer i hele

Europa. Der udarbejdes europæiske

arrestordrer, men de kan

ikke blive forkyndt. Anklageren

står fast og udnytter sin store

erfaring — han kontakter Europol

og Eurojust.

Vi mødes, præsenterer os for hinanden

og fortæller, hvad vores

mål er, hvad vi har brug for, og

hvilke lande der er involveret. Vi

udveksler bevismateriale og fastsætter

det næste møde. Nu deltager

også andre politifolk, og

retsinstanser fra de involverede

lande er til stede. Vi lægger sidste

hånd på de operationelle detaljer og fastsætter

datoen for aktionen.

Det er grunden til, at jeg nu står her i Haag.

Næste skridt er at etablere et operationelt center

i Europols hovedkvarter. Fra telefonafl ytninger

ved vi, at de kriminelle er begyndt at blive

mistænksomme, så anklageren forbereder anhol-

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

11


12

delserne. Jeg træder ind i det operationelle center

og ser et hold Europoleksperter, der er parat

til at gå i aktion. Et mobilt Europolkontor står

klart. Jeg står i hjertet af politiarbejdet i Europol

og er i kontakt med politihold spredt ud over hele

kontinentet.

Aktionsdagen begynder klokken 6, og overalt i

Europa bliver der foretaget anholdelser. Nyheder

begynder at tikke ind fra Italien, Rumænien og

Nederlandene. Samarbejdet er fremragende,

telefonerne ringer. Det lykkes os at spore kriminelle,

som var forsvundet. Folk, der skulle have

været i Irland, var der ikke mere, men de kan

eventuelt være i Belgien. I løbet af et par minutter

er vi i kontakt med en belgisk forbindelsesoffi

cer. Han fortæller, at tre personer er blevet

tilbageholdt, og to af dem står på listen over

eftersøgte — bingo! Flere bliver anholdt i løbet af

de følgende to dage. Til sidst er to tredjedele af

de eftersøgte kriminelle pågrebet. Dét var inter-

nationalt teamwork, når det er bedst — vi ville

aldrig være nået så langt uden Europol og Eurojust.

Europol blandede sig ikke. De sagde: »Det her er

jeres efterforskning, ikke vores«. De kom med

værdifuld hjælp, kompetente ressourcer og en

positiv indstilling. Vi var ikke i tvivl om, at det

ville have været umuligt at opnå et så overbevisende

resultat uden hjælp fra vores partnere i

hele Europa. Og der er endnu et positivt resultat

— alle operationelle data fra Creieur bliver

samlet i en dedikeret analysedatabase, hvor de

kan være til hjælp i andre igangværende og fremtidige

efterforskninger.

Når jeg ser tilbage på det hele, var det spændende

at opleve en så velkoordineret politiaktion,

især for mig, som besøgte denne kolde by ved

Nordsøens kyst, langt fra min solrige italienske

hjemby.

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

Beslaglagt

bevismateriale under

Operation Creieur


RETSMEDICINSK OG TEKNISK STØTTE

Europol tilbyder retsmedicinsk og teknisk støtte på følgende områder:

▪ bedrageri med betalingskort

▪ eurofalskmøntneri og fremstilling af kopivarer

▪ internetkriminalitet

▪ lukning af ulovlig narkotikaproduktion og -lagring samt deponeringssteder.

Europol støtter en efterforskning af det største ulovlige narkotikalaboratorium, der nogen sinde er fundet i Nederlandene.

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

13


14

LUKNING AF NARKOTIKALABORATORIER

Der fremstilles store mængder ulovlig syntetisk

narkotika i EU, især amfetamin og

ecstasy. Hvert år identifi ceres, beslaglægges

og lukkes omkring 60 til 90 store produktionsanlæg.

Under efterforskningen i

medlemsstaterne fi nder politiet ofte frem

til de steder, hvor potentielt farlige narkotikaprækursorkemikalier

opbevares. Europols

eksperter hjælper med til at få lukket

de ulovlige produktionsanlæg og indsamle

bevismateriale. De foretager også tekniske

undersøgelser af specialfremstillet og industrielt

udstyr, som beslaglægges i produktions-

og lageranlæg.

Europols system til sammenligning af ulovlige

laboratorier (Europol Illicit Laboratory

Comparison System — EILCS) omfatter

detaljerede fotografi ske og tekniske data

om produktionsanlæg, lagre og deponeringssteder.

Dette gør det muligt at identificere

sammenfald mellem beslaglagt

udstyr, materialer og kemikalier. Desuden

indeholder Europols database over syntetiske

stoffer (Europol Synthetic Drug

System, ESDS) data om modus operandi

og større beslaglæggelser. Dette gør det

muligt at identifi cere sammenfald mellem

beslaglæggelser samt profi lere og identifi -

cere kriminelle grupper.

Europols database over specifi kke skjulesteder

(Europol Specifi c Means of Concealment

(ESMC) indeholder oplysninger om de

metoder, der bruges til at skjule kokain

under transport.

Eksempel på fotografi ske data lagret i Europols ESDS/ESMC: brug af dyr til at gemme kokain.

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE


CENTRALKONTORET FOR BEKÆMPELSE

AF EUROFALSKMØNTNERI

Europol er udnævnt til EU’s centralkontor for bekæmpelse af eurofalskmøntneri. Denne retlige status giver Europol ret til at handle som

kontaktpunkt på verdensplan med henblik på bekæmpelse af eurofalskmøntneri.

I denne egenskab yder Europol bl.a. retsmedicinsk bistand til at fastslå oprindelsen af materialer og anordninger, der bruges til at fremstille

falske pengesedler. Desuden yder Europol teknisk støtte og undervisning i tekniske og taktiske spørgsmål for at beskytte euroen

mod forfalskninger.

PROGRAM TIL SPORING AF FINANSIERING AF TERRORISME

(TERRORIST FINANCE TRACKING PROGRAM, TFTP),

EN NY ENHED TIL BEKÆMPELSE AF TERRORISME

Den 1. august 2010 trådte en aftale mellem

USA og EU i kraft om behandling og

overførsel fra EU til USA af data vedrørende

fi nansiering af terrorisme. Formålet

er at støtte det amerikanske program til

sporing af fi nansiering af terrorisme. Europol

har fået overdraget ansvaret for at føre

tilsyn med USA’s anmodninger om dataoverførsler.

Europol gennemgår dataanmodningerne

fra USA og sikrer, at de

overholder aftalens bestemmelser. USA

kan ikke modtage data, medmindre og før

Europol har gennemgået hver enkelt

anmodning.

Denne aftale giver Europol mulighed for at

modtage efterretninger fra det amerikanske

analyseprogram og også for at sende

europæiske analyseanmodninger til USA’s

sporingsprogram.

For at imødekomme kravene i denne

aftale har Europol oprettet en dedikeret

enhed bestående af fi nansspecialister og

analytikere med stor erfaring inden for

bekæmpelse af terrorisme, som samarbejder

aktivt med de amerikanske myndigheder,

således at EU’s og USA’s

myndigheder sammen kan levere en

robust, omfattende indsats for at

bekæmpe fi nansiering af terrorhandlinger.

Antiterrormyndigheder i EU’s medlemsstater

kan gennem Europols de -

dikerede enhed få adgang til dette store

amerikanske program, f.eks. for at tjekke

terrormistænktes fi nansielle aktiviteter.

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

15


16

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE


© Fotolia

FORDELENE VED ET FÆLLES

EFTERFORSKNINGSHOLD

Selv de største og mest avancerede politiorganisationer

kan få gavn af et fælles efterforskningshold.

En af partnerne i Operation Golf — Londons

Metropolitan Police Service — har stor erfaring

med internationale efterforskninger. Som den

største politistyrke i Det Forenede Kongerige med

et imponerende internationalt ry undersøger de

regelmæssigt forbrydelser og lovovertrædelser

på den internationale arena, hvor de udnytter

egne og deres partneres ressourcer. Men selv de

måtte konstatere, at det fælles efterforskningshold,

som de oprettede sammen

med de rumænske myndigheder

for at efterforske en specifi k sag

om menneskesmugling i London,

var til stor fordel for deres efterforskning.

Det fælles efterforskningshold

betød, at to rumænske politifolk

blev udstationeret i London. Dette

var af uvurderlig værdi, fordi det gav Metropolitan

Police mulighed for at forstå de kulturelle,

juridiske og operationelle udfordringer, de stod

over for i samarbejdet med en udenlandsk forvaltning.

Muligheden for at iværksætte undersøgelser

og bevidstheden om, at de kunne og ville

blive gennemført i Rumænien på deres vegne

uden en masse formelle retsanmodninger, var en

stor administrativ lettelse. Adgangen til lokal ekspertviden,

som omfattede både sprog, efterforsk-

ning, lokalviden og nationale kontakter i Bukarest,

gjorde det meget lettere at gennemføre operationen.

Der er ingen tvivl om, at den økonomiske støtte

fra Europa-Kommissionen var en hjælp og bidrog

til at få gennemført operationen. Denne økonomiske

støtte blev brugt til at fi nansiere operationelle

møder i England, Rumænien og Spanien

samt hos Europol og Eurojust i Haag. På disse

møder kunne politifolkene sammen med de retlige

myndigheder, Europol og

andre partnere planlægge og

koordinere operationen, i takt

med at den udviklede sig.

Europols støtte til det analytiske

arbejde, som indgik i Operation

Golf, og til den operationelle indsats

gennem forbindelseskontorerne

sikrede sammen med den

juridiske støtte fra Eurojust, at alle de instrumenter,

der er til rådighed på EU-plan, blev udnyttet.

Dette bliver endnu mere relevant, når man husker

på, at Operation Golf og hele dens succes ikke er

en efterforskning, som ledes af en stor, national

enhed eller en specialenhed. Efterforskningen

blev iværksat af en politiafdeling i en by, fordi

denne havde et problem, der havde store følger

for lokalsamfundet, men hvis årsager tydeligvis

skulle fi ndes på internationalt plan.

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

17


18

OPERATION GOLF

Operation Golf: en landsby i Rumænien, hvor de kriminelle fi nder og senere bortfører børnene

Operation Golf er navnet på en efterforskning

iværksat af Metropolitan Police af et

organiseret kriminelt netværk af romaer fra

Rumænien. Det drejer sig om et af de største

menneskehandelsnetværk i Europa.

Banderne udnytter specifi kt børn, som tvinges

til at tigge og stjæle i Det Forenede

Kongerige og resten af Europa. Denne operation

blev afviklet i et samarbejde mellem

Det Forenede Kongeriges anklagemyndighed,

rumænsk politi, Det Forenede Kongeriges

Center for Menneskehandel, Europol

og Eurojust. Partnerskabet var et formelt

fælles efterforskningshold i henhold til EUlovgivningen

og det første af sin art, der

arbejdede med denne type kriminalitet i

Europa.

Operation Golf opnåede den første dom i

Det Forenede Kongerige for både handel

med børn med henblik på kriminel udnyttelse

og »intern« menneskehandel i Det

Forenede Kongerige. Fire medlemmer af

dette organiserede kriminelle netværk blev

idømt i alt 24 års fængsel. Operation Golf

Her ses en af de kriminelle

menneskesmugleres villa.

har modtaget økonomisk støtte fra Europa-

Kommissionen, hvilket især skyldes det

enestående arbejde, som det fælles efterforskningshold

udførte.

Politikommissær Bernie Gravett, efterforskningsleder

ved Metropolitan Police, siger:

»Lovgivningen om fælles efterforskningshold

giver mange fordele for internationale

efterforskninger. Muligheden for at samar-

bejde med rumænske betjente i vores ransagninger

og anholdelser var af uvurderlig

værdi. De stod for afhøringerne sammen

med mine betjente, og desuden kunne de

let se, om et dokument var forfalsket, og

indsamle oplysninger, som en britisk

betjent ville have overset. Jeg anbefaler,

at man opretter fælles efterforskningshold

i alle lande, der påtænker at iværksætte en

proaktiv operation for at få bragt de kriminelle

for en domstol.«

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE


Under Operation Golf blev 181 børn, som havde været ofre for menneskehandel, identifi ceret.

OPERATION GOLF — STATISTIK

181 — antal børn, som blev identifi ceret som ofre for menneskehandel under Operation Golf

20 000 GBP — »gennemsnitspris« for et handlet barn i Det Forenede Kongerige

160 000 GBP — anslået ulovlig årlig indtægt til bagmændene fra et enkelt handlet barn

4 000 000 GBP — værdi af svindel med ydelser, som blev identifi ceret og standset som følge af Operation Golf

ÅRLIG STATISTIK OM HANDLEDE BØRN

1,2 millioner — antal børn, som handles på verdensplan (Kilde: Unicef)

12 mia. USD — samlet værdi af menneskehandel (Kilde: Unicef)

200 000 — antal handlede børn, der stammer fra Østeuropa (Kilde: OSCE)

2 500-10 000 USD — prisramme for et barn, der sælges til Italien

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

© Shutterstock

19


20

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE


© Fotolia

NATIONAL ENHED

FOR EUROPOLSAMARBEJDET

Rigspolitiet

Nationalt efterforskningscenter — NEC

Polititorvet 14

1780 København V

DANMARK

Tlf. +45 45154200

Fax: +45 33322771

E-post: NEC@politi.dk

Den Europæiske Politienhed

Den europæiske efterforsker — Kriminalefterforskning på tværs af grænserne

2011 — 21 s. — 21 x 29,7 cm

DEN EUROPÆISKE EFTERFORSKER ▪ KRIMINALEFTERFORSKNING PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE

21


QL-30-09-276-DA-C

More magazines by this user
Similar magazines