271493 aarsr_07_del_1.qxd:Layout 1

market.industream.com

271493 aarsr_07_del_1.qxd:Layout 1

Årsrapport 2007

Vi skal skape varige verdier

og sette tydelige spor


Nøkkeltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Høydepunkter 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Konsernsjefen har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Dette er Ferd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ferds visjon, forretningsidé og verdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Styrets årsberetning 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Resultatregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kontantstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ferd Holding AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Revisjonsberetning 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Eierstyring og selskapsledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Ferd Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Elopak AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Swix Sport AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Aibel AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Ferds finansielle investeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Ferd Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Ferd Ekstern Forvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Ferd Eiendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Ferd Venture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Herkules Private Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Engasjement for sosiale entreprenører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Konsernledelse og ledere for forretningsområder . . . . . . . . . . . . 72


Spor i tre

Treet er et universelt symbol

på vekst, på verdier

blitt til over tid. Mens

tiden selv setter spor i

treet: Årringene gjenspeiler

hvordan det har

utviklet seg år for år; som

avtrykk av stadige skiftninger

i vær og klima.

Avtrykk som igjen er

grunnlaget for vitenskapen

dendrokronologi:

En vitenskap som kan

bestemme nøyaktig når

og hvor et tre har vokst –

og dermed når bygninger,

gjenstander og skip ble til.

Selv når de er spor etter

våre forfedres virksomhet

tusen år tilbake.

Dragene fra Urnes

Urnes er sannsynligvis den eldste av de

28 stavkirkene som er bevart i Norge –

dendrokronologiske undersøkelser viser

at den er bygget av tømmer felt mellom

1129 og 1131. Arkeologer har imidlertid

funnet stolpehull fra to enda eldre kirker

på samme sted. Den berømte drageportalen

er gjenbruk fra en av disse, og

sannsynligvis skåret mellom 1050

og 1075. Stavkirken har stått på UNESCOs

verdensarvliste siden 1979.

1


Nøkkeltall

2

NOK mill.

Resultat

Driftsinntekter

Driftsresultat

Årsresultat

Effektiv skattesats

Kontantstrøm

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Soliditet

Egenkapital

Egenkapitalandel ( % ) bokførte verdier

Verdijustert egenkapital

Egenkapitalandel ( % ) verdijustert

Likviditet

Kontanter og børsnoterte verdipapirer

Avkastning

Egenkapitalrentabilitet (%) bokførte verdier

Egenkapitalrentabilitet (%) verdijustert

SUM EIENDELER

BOKFØRTE VERDIER PR. FORRETNINGSOMRÅDE

2007

8 106

2 139

2 110

-2 %

340

1 125

10 658

72 %

15 400

79 %

5 307

21 %

22 %

2006

6 602

1 193

985

4 %

220

-3 781

9 017

70 %

12 500

77 %

3 459

12 %

15 %

2005

5 829

963

4 026

2%

266

3 068

8 413

77 %

10 900

81 %

6 002

64 %

28 %

NOK mill. NOK mill.

Øvrig

Ferd Eiendom

Elopak

632

Ferd Venture 689

Ferd Ekstern

Forvaltning

Ferd Private Equity

Ferd Invest

2 218

1 926

2 501

4 488

2 267

2004

5 849

785

664

15 %

602

42

4 485

63 %

8 300

76 %

2 186

19 %

12 %

2003

5 582

731

586

26 %

733

18

3 955

52 %

7 400

67 %

2 247

22 %

DRIFTSRESULTAT SISTE NI ÅR

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

-500

2002

3 892

- 473

- 301

32 %

856

- 441

3 297

47 %

1 499

- 12 %

2001

4 952

200

161

14 %

509

- 350

3 977

52 %

1 446

5 %

2000

4 931

65

116

24 %

271

- 280

3 907

47 %

1 778

4 %

1999

5 192

515

530

14 %

630

- 1 072

3 895

51 %

1 936

16 %

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Høydepunkter 2007

■ Veksten i verdijustert egenkapital

var på 22 prosent. Den verdijusterte

egenkapitalen var ved utgangen av

2007 på 15,4 milliarder kroner

Dendrokronologi

Av gresk dendron; tre, og kronologi;

læren om tidsinndeling og tidsregning.

Varme og nedbørsrike somre gir trærne

brede årringer, kalde somre gir smale.

Vitenskapen dendrokronologi bygger på

systematiske undersøkelser av disse

variasjonene, som ved hjelp av data-

■ Børsnoteringen av Pronova

Biopharma ga investorene i Ferd

Private Equity Fund svært god

avkastning

teknologi settes sammen til et mønster.

En serie prøver der mønsteret er delvis

overlappende gjør det mulig å kartlegge

variasjonene over et langt tidsrom.

Dermed får man en referanse for å fastslå

nøyaktig alder på treverk som har

vokst innenfor dette tidsrommet.

■ Ferd Venture solgte Nacre til

13 ganger investert beløp

■ Ferd Capital ble etablert som

nytt forretningsområde

Dendrokronologi er i dag en av de viktigste

kildene til kunnskap om klimavariasjonene

ned gjennom tiden, og et uunnværlig

verktøy for å datere arkeologiske

funn og trekonstruksjoner.

3


Konsernsjefen har ordet


I Ferd er vi overbeviste om

at det alltid er vinnere innen

alle bransjer. Vår oppgave er

å finne de selskapene som

gjennom dyktig ledelse er

i stand til å møte fremtidens

utfordringer på en god måte

4

Da vi gikk inn i 2007, så alt tilsynelatende

lyst ut, med sterke markeder og

forventninger om fortsatt god utvikling

innen nesten alle områder. Men omslaget

kom brått i midten av året. Annet

halvår var preget av kraftig fall i finansmarkedene,

og av at mange av de internasjonale

aktørene i finanssektoren

måtte ta store tap. Like fullt ble Ferds

resultat i 2007 meget tilfredsstillende.

Ved inngangen til 2008 er spørsmålet

hvor sterkt krisen i kredittmarkedene vil

påvirke resten av økonomien. Selvsagt er

verdien av Ferds investeringer, enten

disse er børsnoterte eller ikke, påvirket

av markedsuroen. Det er imidlertid viktig

at vi i denne situasjonen fokuserer på de

muligheter som åpner seg. Vi må innrømme

at vi ikke alltid har vært flinke til

å posisjonere oss i tidligere turbulente

perioder. Forskjellen nå er at Ferd ikke

bare har de finansielle ressursene, men

at vi også er organisert og bemannet for

å kunne satse kraftig under vanskelige

markedsforhold.

I Ferd er vi overbeviste om at det alltid er

vinnere innen alle bransjer. Vår oppgave

er å finne de selskapene som gjennom

dyktig ledelse, er i stand til å møte fremtidens

utfordringer på en god måte. Ferd

skal bidra til verdiskapningen i selskapene

gjennom aktivt eierskap. Det vil si vi skal

bidra med kapital der dette er riktig, men

kompetanse og engasjement skal også

kjennetegne Ferd som eier. I 2007 har vi

derfor gått videre med det forretningsområdet

vi kaller Ferd Capital, som i tiden

fremover vil få allokert en stor andel av

konsernets kapital. Samtidig skal det

under Jo Lunders ledelse bygges opp en

kompetent og slagkraftig organisasjon. Vi

tror det er et behov i det norske markedet

for en langsiktig eier som Ferd Capital,

som ikke har de begrensninger for virksomheten

som de tradisjonelle private

equity investorene har. Dette gjelder både

i det private og det børsnoterte markedet.

Ferd er tungt investert i private equity

gjennom Ferd Private Equity. Dette miljøet

har nå byttet navn til Herkules og vil flytte

til andre lokaler. Jeg er stolt over å ha

tatt initiativet til og vært grunnlegger av

et så suksessrikt miljø, og jeg håper at

Ferd og Herkules også fremover vil samarbeide

nært der det er til gjensidig glede.

Min viktigste oppgave i Ferd er å legge

forholdene best mulig til rette for at vi

kan rekruttere og beholde dyktige ledere

og medarbeidere som hver dag lever og

leverer etter konsernets verdigrunnlag.

Når vi vurderer Ferds måloppnåelse fra år

til år, er hvordan vi har evnet å utvikle

organisasjonen like viktig som de økonomiske

resultatene som er oppnådd. I 2007

har vi lykkes i betydelig grad. Vi har styrket

alle forretningsområdene, og flere av

områdene har fått nye ledere, i stor

utstrekning gjennom intern rekruttering.

En av Ferds verdier er troverdighet. Vår

troverdighet er bygget på både små og

store hendelser, fra resultater som skaper

overskrifter, til helt vanlige møter mellom

mennesker. Disse møtene kan ta mange

former, men de har det til felles at de

bruker av noe ingen av oss har nok av,

nemlig tid. Dårlige investeringer kan man

avskrive, men dårlig bruk av tid bærer

man alltid med seg. Vi i Ferd har derfor

valgt å bruke noe av vår tid sammen med

sosiale entreprenører. Dette er tidsbruk

som gir resultater for begge parter, for

samarbeidet gir også oss noe utover

avkastning. Hva den enkelte i Ferd gir og

tar med seg gjennom slike engasjementer,

er ikke opp til meg å bestemme, men

innsatsen må utgjøre en forskjell både for

saken og for den enkelte.

I denne ånd har to meget verdifulle medarbeidere

i Ferd, Arthur Sletteberg og

Anette Juel Knudtzon, brukt mye av sin

egen erfaring og tid til å bidra til etableringen

av noe jeg foreslo for over to år

siden, nemlig et stort norsk mikrofinansfond.

I denne konstruksjonen hvis lansering

skjer i juni 2008, har vår forståelse av

og krav til god eierstyring vært avgjørende

for at fondet blir et samarbeidsprosjekt

mellom private og statlige

krefter. Dette er ikke bare et eksempel på

at vi kan engasjere oss i prosjekter som

har ambisjoner utover det å skape avkastning,

det viser også at vår evne til å

skape gode forutsetninger for nye forvaltningsmiljøer

kan brukes i samarbeid med

andre, og på måter som aldri har vært

gjort før. Slik er også dette initiativet med

på å sette tydelige spor.


Johan H. Andresen jr.

konsernsjef

5


Dette er Ferd

Ferd er et familieeid norsk industri- og

finanskonsern. Selskapet utøver et langsiktig,

aktivt eierskap i sterke selskaper

med internasjonalt potensial og finansiell

virksomhet gjennom investeringer i et

bredt spekter av aktivaklasser. Industriell

og finansiell aktivitet konkurrerer på like

vilkår om tilførsel av kapital, samtidig

som det i kapitalallokeringen tas hensyn

til både avkastning og konsernets samlede

risikoprofil. Ferd er eiet av Johan H.

Andresen jr. med familie. Siden 2004 har

Ferd hatt et styre der leder og samtlige

medlemmer er eksterne.

INDUSTRIELLE INVESTERINGER

Ferds industrielle investeringer er samlet

i Ferd Capital, som har som mandat å

utøve aktivt og langsiktig eierskap i heleide

virksomheter så vel som i deleide

ikke børsnoterte og børsnoterte selskaper.

Ferd Capital ble etablert som enhet i Ferd

i 2007. Målet for de nærmeste årene er

å investere 4-6 milliarder kroner i egenkapital,

primært i norske bedrifter. Disse

investeringene kommer i tillegg til eksisterende

portefølje, som omfatter tre selskaper:

Elopak (100 prosent eiet) er en internasjonalt

ledende leverandør av emballasjesystemer

for flytende næringsmidler

med en global virksomhet der 94 prosent

av omsetningen skjer utenfor

Norge. Ferds eierinteresse går tilbake til

1957, da Elopak ble etablert for å drive

produksjon og salg av Pure-Pak-emballasje

på lisens fra det amerikanske selskapet

Ex-Cell-O Corp. I 1987 overtok Elopak

hele Ex-Cell-Os emballasjevirksomhet

og med den alle rettigheter til Pure-Paksystemet

på verdensbasis.

6

Forretningsområder

Ferd

Capital

Investeringer ■ Elopak

■ Swix Sport

■ Aibel (37%)

Swix Sport (100 prosent eiet) er et merkevarehus

som utvikler, produserer og

markedsfører skismøring, staver, tilbehør

og tekstiler til sport og aktiv fritid under

varemerkene Swix, Ulvang og Bavac.

Selskapet har en omfattende virksomhet

i både Norge og utlandet, blant annet

gjennom datterselskaper i USA, Japan og

Tyskland. Eierskapet går tilbake til 1978,

da virksomheten ble kjøpt fra det svenske

kjemi- og farmasiselskapet Astra.

Aibel (37 prosent eiet) er et oljeserviceselskap

som prosjekterer, bygger, vedlikeholder,

modifiserer og drifter oppstrøms

olje- og gassproduksjonsanlegg

offshore og på land. Selskapet er en

internasjonalt ledende leverandør av

service, produkter og teknologi, med

veletablert tilstedeværelse på alle kontinenter.

Ferd Capitals eierandel ble ervervet

i 2007.

FINANSIELLE INVESTERINGER

Ferd har betydelige finansielle engasjementer,

dels som ikke-strategiske plasseringer

forvaltet av forretningsområdene

Ferd Invest og Ferd Ekstern Forvaltning,

dels i form av aktivt eierskap gjennom

forretningsområdene Ferd Eiendom og

Ferd Venture.

Ferd Invest er en aktiv investor og forvalter

betydelige porteføljer av aksjer notert

på Oslo Børs eller Stockholmsbörsen.

Ferd Ekstern Forvaltning investerer

gjennom eksterne samarbeidspartnere

i aktivaklasser, fond og land der Ferd

ikke utøver den daglige forvaltningen

selv. Dette omfatter Ferds investeringer

i rentefond, hedgefond og utenlandske

Ferd

Invest

■ Norsk aksjeportefølje

■ Svensk aksjeportefølje

Konsernledelse

Ferd Ekstern

Forvaltning

■ Hedgefond

■ Utenlandske

aksjefond

■ PE fond

■ Herkules Private

Equity Fund I og II

■ Herkules Capital

(40%)

aksje- og private equity-fond samt Ferds

eierinteresser i Herkules Private Equity

Fund I og II og eierandelen på 40 prosent

i fondenes investeringsrådgiver Herkules

Capital.

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor

som utvikler og leier ut næringseiendom

i form av kontor-, produksjonsog

lagerlokaler og utvikler boligprosjekter

for salg, i hovedsak i Oslo-området.

Prosjektene gjennomføres dels i egen

regi, dels i samarbeid med utvalgte

eksterne samarbeidspartnere. Ferd

Eiendom investerer også i utenlandske

eiendomsfond.

Ferd Venture investerer i teknologibaserte

selskaper med stort vekstpotensial

og sterk ledelse og bidrar til verdiskapning

gjennom å tilføre risikokapital,

kompetanse og nettverk. Ferd Venture

har eierandeler mellom 10 og 50 prosent

i de selskapene de investerer i.

HISTORIKK

Navnet Ferd ble introdusert i 2001,

etter at virksomheten i selskapet året

før ble organisert i fem forretningsområder

i forbindelse med fullført generasjonsskifte

på eiersiden. Konsernet har

imidlertid en historie som går tilbake til

1778, og har vært i familien Andresens

eie siden 1849 da den første Johan H.

Andresen kjøpte J. L. Tiedemanns

Tobaksfabrik. Engasjementet i operativ

tobakksvirksomhet opphørte i 1998,

mens de siste finansielle interessene

i bransjen ble avviklet i 2005.

Ferd

Eiendom

■ Eiendomsutvikling

■ Eiendomsinvesteringer

■ Eiendomsforvaltning

Ferd

Venture

■ Direkte

investeringer

■ Energy Ventures

Fond I, II og III

■ Energy Ventures

(25%)


Visjon, forretningsidé og verdier

VISJON:

Vi skal skape varige verdier

og sette tydelige spor

FORRETNINGSIDÉ:

Ferd skal satse på aktivt og

langsiktig eierskap i sterke

selskaper med et internasjonalt

potensial samt finansielle

investeringer, basert på kjernekompetanse

innen finans, forretningsutvikling

og nettverk

VERDIGRUNNLAG:

Ferd har definert to sett med

verdier som skal bidra til å

virkeliggjøre den visjonen

konsernet skal strekke seg etter

Visjonen beskriver det vi alle skal strekke

oss etter. Med verdier mener vi mer enn

ren avkastning – verdier skapes også

i form av menneskelig utvikling og vekst.

Vi skal heller ikke glemme vår rolle som

betydelig og verdifull aktør i samfunnet.

Varige verdier innebærer at vi skal skape

noe mer enn kortsiktige bobler – vi skal

stå for solide prosjekter som varer.

Av forretningsidéen fremgår det at Ferd

fremdeles skal være engasjert både

i operativ virksomhet og i finansielle

investeringer. Historisk har denne kombinasjonen

gitt konsernet gode resultater,

og Ferd har bygget kompetanse på begge

områder. Forretningsidéen understreker

konsernets langsiktighet. Vi skal altså

ikke basere oss på å gjøre raske “klipp”.

Den sier dessuten at vi ikke bare skal

være langsiktige, men vi skal også være

LØFTER

Kompetanse

Skal vi kunne være en aktiv eier og partner,

er konsernet nødt til å bygge opp kunnskap

på sentrale felles områder. Vi har definert

finans, forretningsutvikling og nettverk som

viktige kompetanseområder for konsernet.

Nettverk

Vi må utnytte og utvikle nettverket mellom

selskapene og mellom den industrielle og

den finansielle virksomheten for blant annet

å kunne skape synergier, og vi må utnytte

og utvikle konsernets internasjonale

kontaktflate til beste for hver enkelt enhet.

Kapital

Vår høye egenkapital og sterke likviditet er

et klart konkurransefortrinn og gir oss mulighet

til å stille finansielle ressurser til rådighet

for utvikling av – og vekst i – både den

industrielle og den finansielle virksomheten.

Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker

å etterlate oss noe varig, betydningsfullt

og synlig. Det innebærer også en erkjennelse

av at spor blir tydeligst hvis mange

går samme vei – altså et ønske om at

alle selskaper, enheter og medarbeidere

drives av de samme overordnede prinsipper

uten at det enkelte selskaps identitet

og handlefrihet hemmes.

aktive eiere der vi har dominerende posisjoner.

Dette forplikter oss som konsern

til å utvikle nødvendig kompetanse slik

at vi kan bistå våre selskaper i videreutviklingen.

Det vil være en spesiell

utfordring å legge forholdene til rette

slik at selskapene kan utnytte hverandres

spisskompetanse.

VERDIER

Troverdighet

Alle skal føle trygghet for at vi holder våre

løfter – vi gjennomfører våre strategier og

når våre mål. Selv om Ferd er et familieeiet

selskap, kreves det av oss at vi viser åpenhet

overfor media og omverdenen for å

oppnå større troverdighet.

Eventyrlyst

Representerer vår vilje til å satse og gå nye

veier – men også våge å gjøre feil: Folk som

gjør og tør mye, skal føle trygghet for at

ikke alt kan lykkes 100 prosent. Eventyrlyst

handler om at vi vil videre, se nye muligheter

over “nye blåner”. Det betyr også at

medarbeidere skal få muligheter til utvikling

og delaktighet i gleden over å skape eventyr.

Lagspill

Ferd kan bare skape nye eventyr hvis vi

spiller på lag og ser på hverandre som viktige

medspillere. Slik oppstår synergier og fellesskap,

både internt i det enkelte selskap og

mellom dem.

Langsiktighet

Soliditeten, tryggheten og en aktiv

tålmodighet skal fremdeles være sentrale

deler av vår personlighet.

7


Styrets årsberetning 2007

2007 ble et godt år for Ferd, med svært gode resultater i enkelte forretningsområder. Ferd går inn i 2008

med en sterk finansiell posisjon og store muligheter.

Organisasjonen er styrket med

nyansettelser både i konsernledelsen,

i forretningsområdene og i datterselskaper.

Avkastningen på verdijustert

egenkapital ble i 2007 22 prosent. Det

må sies å være godt gitt utviklingen i

egenkapitalmarkedene og den risikoprofilen

som er valgt. De gode tallene

forklares av et par svært gunstige

enkelttransaksjoner som på mange

måter markerer milepæler i Ferds

utvikling.

Børsnoteringen av Pronova

Biopharma var den første noteringen

noensinne fra Ferd-systemet, og

bekrefter Ferds visjon om å sette tydelig

spor. Den gode avkastningen er et

resultat av mange forhold, et av dem

er Ferds evne til å utvikle gode forvaltningsmiljøer.

Den andre enkelttransaksjonen i 2007

er Ferd Ventures salg av investeringen

i Nacre som ga en avkastning på over

13 ganger investert beløp i løpet av

knappe tre år. Salget har gitt Ferd

Venture internasjonal anerkjennelse.

Elopaks resultat ble svakere enn forventet,

blant annet som følge av høye

råvarepriser og markedsuro i tredje

kvartal. Selskapet gjennomfører nå

tiltak som vil bedre lønnsomheten

i inneværende år og spesielt fra og

med 2009. Elopak legger opp til en

betydelig vekst både i omsetning

og resultat i de kommende årene.

Ferd Invest opplevde svakere aksjemarkeder

enn i 2006, men porteføljen

ga en avkastning på 9,6 prosent, noe

som var 4 prosentpoeng bedre enn

referanseindeksen.

Ferd Ekstern Forvaltning har vært

gjennom sitt første år som eget forretningsområde,

og har hatt god avkastning.

Erfaringene så langt er at porteføljen

har gitt risikospredning i forhold

til Ferds store aksjeeksponering.

Hedgefondporteføljen har klart seg

bra i perioder med dårlig avkastning i

aksjemarkedene.

8

Ferd Eiendom har ikke gjennomført

kjøp eller salg i 2007. Forretningsområdet

har fått ny leder. Det legges

opp til en tredobling av virksomheten

i løpet av de nærmeste årene.

Swix Sport har også i 2007 hatt et

dårlig år. Selskapet er i ferd med å

gjennomføre omfattende omstruktureringer

og tiltak for å gjenopprette

lønnsomheten.

Konsernet har en betydelig uutnyttet

investeringskapasitet. Ferds fem forvaltningsmiljøer

har alle kompetanse

og kapasitet til å forvalte mer kapital

enn det de gjør i dag, og det vil derfor

være sterk konkurranse om kapitalen

ved fremtidige allokeringer. Det nyetablerte

forretningsområdet Ferd

Capital har som målsetting å investere

4–6 milliarder kroner i egenkapital de

neste tre årene. Jo Lunder ble ansatt

høsten 2007 for å lede denne satsingen.

I 2007 gjennomførte Ferd investeringen

i Aibel sammen med Ferd Private

Equity.

Styrkingen av organisasjonen, den

sterke finansielle stillingen og den

reviderte strategien gjør at styret

mener Ferd er godt posisjonert for å

realisere visjonen om å skape varige

verdier og sette tydelige spor.

Verdijustert egenkapital

NOK mrd.

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

2003 2004 2005

Verdijustert egenkapital (venstre skala)

Avkastning på verdijustert egenkapital (høyre skala)

KONSERNETS VERDIJUSTERTE EGENKAPITAL

Fra hovedkontoret på Lysaker driver

Ferd investeringsvirksomhet gjennom

forretningsområdene Ferd Invest, Ferd

Ekstern Forvaltning, Ferd Eiendom,

Ferd Venture og gjennom det nyopprettede

forretningsområdet Ferd

Capital. Måling av resultat og egenkapital

etter god regnskapsskikk gir ikke

uttrykk for den reelle verdien av en så

mangeartet virksomhet som den Ferd

driver. Derfor utarbeider Ferd i tillegg

til regnskapet en verdivurdering av

virksomheten. Slik måling er beheftet

med usikkerhet ved at den er basert

på en rekke forutsetninger og skjønnsmessige

vurderinger.

Konsernets verdijusterte egenkapital

ved utgangen av 2007 er vurdert til å

utgjøre ca 15,4 milliarder kroner, en

økning på 22 prosent fra året før. Ferd

har som mål å oppnå 10 prosent

gjennomsnittlig årlig vekst i verdijustert

egenkapital. Den allokering Ferd

hadde i 2007 ga forventning om noe

høyere avkastning enn det langsiktige

målet på 10 prosent. Avkastningen på

verdijustert egenkapital var i 2007 tilfredsstillende,

også når man vurderer

den opp mot markedsforholdene.

Det er i første rekke investeringen

i Herkules Private Equity Fund som

bidrar til den gode avkastningen.

2006 2007

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%


I forbindelse med børsnoteringen av

Pronova Biopharma ble deler av den

betydelige verdistigningen realisert

og utbetalt til investorene. Fond I har

fremdeles en dominerende eierpost

i dette selskapet. Fondene har god tilgang

på attraktive investeringsmuligheter,

både nye og tilleggskjøp til

eksisterende porteføljeselskaper. Fond

I er fullinvestert med hensyn til antall

porteføljeselskaper, mens fond II har

gjort tilsammen seks oppkjøp.

Organisasjonen er blitt styrket

gjennom året, og fondene har opprettholdt

sin posisjon som den ledende

aktøren med fokus på Norge. Ferd har

stor tro på at investeringene vil gi god

avkastning også i årene som kommer.

Ferd Venture har også lagt bak seg et

år med rekordhøy avkastning etter

salget av Nacre og fortsatt god avkastning

i Energy Ventures. Ferds avkastning

er påvirket av et svakt tredje

kvartal i Elopak, og Swix har hatt en

svak verdiutvikling etter nok et år med

underskudd. En stor del av Ferd Ekstern

Forvaltnings portefølje er denominert

i euro og dollar. Styrkingen av norske

kroner, spesielt mot dollar, reduserer

konsernets verdijusterte avkastning

som er uttrykt i norske kroner, med

nesten to prosentpoeng.

RESULTAT OG KONTANTSTRØM

Driftsinntektene i konsernet ble 8 106

millioner kroner, mot 6 602 millioner

kroner i 2006. Den viktigste forklaringen

til økningen er at Ferd har fått

utbetalt ca. 1,3 milliarder kroner fra

investeringen i Herkules Private Equity

Fund. Dette er en økning på 0,8 milliarder

kroner fra 2006. Elopak har ni

prosent økning i driftsinntektene.

I tillegg til fortsatt vekst i viktige markeder

er økningen knyttet til oppkjøpet

av den nordiske kartongvirksomheten

som skjedde mot slutten av

2006. Driftsresultatet for konsernet ble

2 139 millioner kroner, som er en

økning på 947 millioner sammenlignet

med 2006. I tillegg til forholdene nevnt

ovenfor er den viktigste forklaringen

at Ferd Venture har et driftsresultat på

254 millioner kroner, som er en

økning på 285 millioner kroner fra

året før. Konsernets finansresultat ble

-61 millioner kroner i 2007 mot -60

millioner kroner i 2006. Elopak har en

økning i finanskostnader hovedsakelig

knyttet til økt gjeld og høyere rente.

Ferd har på den annen side hatt

betydelige renteinntekter fra bankinnskudd

gjennom året. For øvrige kommentarer

knyttet til utvikling i resultat

vises det til egne avsnitt om forretningsområdene

nedenfor.

Ferd har lav effektiv skattesats fordi

en stor del av resultatene er knyttet

til aksjeinntekter som er underlagt

fritaksmodellen. Andelen skattefrie

aksjeinntekter er økt fra 2006 til 2007.

Skattekostnaden i 2007 utgjør en inntekt

på 37 millioner kroner, mot en

kostnad på 45 millioner kroner året før.

Viktigste årsaker til endringen er

kostnader knyttet til investeringsvirksomhetene,

lavere skattepliktige

resultater i industrivirksomhetene og

inntektsføring av en vunnet skattesak

fra tidligere år.

Å opprettholde en stabilt høy kontantstrøm

er et prioritert mål. Netto kontantstrøm

for 2007 fordeler seg med

340 millioner kroner fra operasjonelle

aktiviteter, 1 125 millioner kroner fra

investeringsaktiviteter og -33 millioner

kroner fra finansieringsaktiviteter.

Den positive kontantstrømmen fra

investeringsaktiviteter er knyttet til

realisasjon av rentemandater og aksjer

samt netto utbetalinger fra Ferd

Private Equity Fund og Energy

Ventures. De største utbetalingene er

knyttet til Ferd Invests etablering av

en portefølje av svenske aksjer samt

Ferds investering i Aibel.

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

Driftsresultat pr. virksomhetsområde siste 2 år

NOK mill.

0

-200

Elopak Swix

Sport

2006 2007

Ferd

Invest

Ferd

Ekstern

Forvaltning

STRATEGI

Ferds overordnede målsetning er å

skape varige verdier og sette tydelige

spor. Den verdijusterte egenkapitalen

skal maksimeres over tid, men det er

en forutsetning at avkastningen skal

oppnås med moderat risiko. Samtidig

skal Ferd skape avkastning på en slik

måte at det etterlates langsiktige verdier.

Det er satt som mål at Ferd over

tid skal oppnå en årlig avkastning på

10 prosent. Forretningsidéen innebærer

at dette skal skje både gjennom

rene finansielle investeringer og

industrielle investeringer hvor Ferd

har eierposisjoner som gir betydelig

innflytelse. Allokeringen tar sikte på at

avkastningen står i et best mulig forhold

til den risiko eier ønsker.

Morselskapet har for tiden ingen gjeld,

og det er rom for betydelig opplåning

til gunstige vilkår. Ferd skal til enhver

tid opprettholde god kredittverdighet

for å sikre handlefrihet. Veksten har

skjedd samtidig med en utvikling av

organisasjonen. De fem forretningsområdene

og konsernstaben besitter

dyktige mennesker med kapasitet og

kompetanse til å forvalte mer kapital

enn i dag.

Både eier og bankene legger føringer

på hva som er den beste allokeringen

for Ferd. Eiers risikovilje kan uttrykkes

med hva som er et akseptabelt verdifall

i tilfelle markedene Ferd er eksponert

mot, skulle oppleve særdeles

kraftige og raske fall. Dette følges opp

blant annet ved hjelp av stresstester.

Den viktigste føringen i forhold til

bankene er at de til enhver tid gir Ferd

Ferd

Eiendom

Ferd

Venture

Ferd

Private

Equity

Øvrig

9


en kredittverdighet tilsvarende

”investment grade”.

I tillegg til verdifallsrisiko tas det i allokeringen

hensyn til krav til likviditet

i porteføljen og stabilitet i kontantstrømmer.

Gitt langsiktigheten i Ferds

virksomhet vil kapitalallokeringen

være kjennetegnet av en klar egenkapitalorientering,

men også av god risikospredning.

For å unngå at Ferds

egenkapital har et for høyt nivå av selskapsspesifikk

risiko er det besluttet at

finansielle investeringer over tid skal

overstige en nedre beløpsgrense. For

2008 har Ferd lagt opp til å øke

eksponeringen innenfor både børsnotert

og unotert egenkapital. Dette gir

forventninger om økt avkastning i

forhold til den allokeringen konsernet

hadde i 2007, men også større risiko

for verdisvingninger.

Både de finansielle og industrielle

investeringene er hovedsakelig egenkapital

og er derfor utsatt for betydelige

svingninger. Eier kan akseptere relativt

store svingninger i verdijustert egenkapital,

men det er naturlig for Ferd å

søke å diversifisere porteføljen. Dette

skjer ved å sette sammen investeringer

som er ulike med tanke på type

virksomhet, størrelse, bransje,

geografisk eksponering og livssyklus.

Porteføljen viser likevel relativt høy

samvariasjon med børsmarkedene, og

det er derfor viktig å allokere midler til

andre aktivaklasser enn aksjer.

Eiendom og rentebærende instrumenter

har tradisjonelt bidratt til å

redusere risikoen, og hedgefondporteføljen

er konstruert nettopp for å være

lavt korrelert med aksjemarkedene.

For at konsernets samlede risikonivå

skal være tilfredsstillende, har Ferd en

moderat finansiell risiko. Dette oppnås

først og fremst gjennom høy soliditet

og god likviditet. Vår vurdering

er at Ferds finansiering over tid kan

bestå av 75 prosent egenkapital og 25

prosent gjeld på morselskapsnivå.

Ferd vil i allokeringen legge til grunn

at forretningsområdet Ferd Capital

samlet sett skal tilfredsstille kriteriene

for ”investment grade”. Dette krever at

de selskapene Ferd Capital investerer

i har stabil og god kontantstrøm. For

å skjerme Ferds kapital fra noe av den

finansielle risikoen som ligger i økt

belåning, vil alle oppkjøp i Ferd Capital

prosjektfinansieres via egne holding-

10

selskap. Økt finansiell risiko stiller nye

krav til oppfølging av likviditetsreserve.

Ferds virksomheter er utsatt for valutarisiko

ved at det ikke er fullt samsvar

mellom innbetalinger og utbetalinger

i ulike valutaer. Innenfor investeringsvirksomhetene

valutasikres renteinstrumenter,

mens egenkapitalinstrumenter

som hovedregel ikke valutasikres.

Elopak har lav valutarisiko til tross

for en internasjonal virksomhet med

mange transaksjoner på tvers av

landegrensene. Dette oppnås ved at

driftskostnader og innkjøp av råvarer

stort sett holdes i samme valuta som

tilhørende salgsinntekter. I tillegg

benyttes sikringsinstrumenter knyttet

til 80 prosent av eksponeringen fra

budsjetterte kontantstrømmer og ved

at store innkjøp og investeringer sikres

på ordredatoen.

Ferds renterisiko oppstår som følge av

innlån og rentebærende investeringer,

og håndteres av konsernets internbank

i overensstemmelse med egne

retningslinjer.

Konsernet (uten Elopak) har en kommittert

låneramme på 1 milliard kroner

som var ubenyttet ved utgangen av

året. Elopak som har netto rentebærende

gjeld på 1 603 millioner kroner,

styrer sin renterisiko gjennom aktiv

bruk av tilgjengelige renteinstrumenter.

Hovedmålet er å redusere svingninger

i rentekostnadene. Elopak følger en

policy der renten bindes for 50 til 70

prosent av gjelden på rullerende fem

års basis. Konsernets industrivirksom-

Driftsresultat Elopak siste 5 år

NOK mill.

350

300

250

200

150

100

50

0

242

171

330

2003 2004 2005

heter har kredittrisiko gjennom kundefordringer.

Historisk har tap på slike

fordringer vært begrenset. Innenfor

investeringsvirksomhetene plasseres

det kun i papirer utstedt av selskaper

med kredittverdighet minst på nivå

med ”investment grade”.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Ferd er et relativt stort konsern, og det

er uvanlig at slike selskaper kun har én

eier. Styret i Ferd har likevel ansvar og

myndighet på linje med det som er tilfelle

i selskaper med spredt eierskap.

Eier er konsernsjef og er ikke medlem

av selskapets styre. Dette er nødvendig

for at styret skal fungere effektivt.

Norsk anbefaling for eierstyring og

selskapsledelse er ikke like aktuell

for et familieeiet selskap som Ferd

som for børsnoterte selskaper, men

følges der det er relevant og nyttig

når Ferd ivaretar sine eierinteresser

i andre selskaper.

Målet med ”Corporate Governance”

i Ferd er å sikre best mulige beslutninger

basert på inngående strategiske

analyser og presise risikovurderinger.

Dette søkes oppnådd ved å fokusere

på grundig utarbeidelse av beslutningsunderlag

og bygger over tid tillit

og troverdighet som er viktige forutsetninger

for Ferds verdiskaping.

Styret legger vekt på at ledelsen har

etablert tilfredsstillende interne rutiner

og kontrollprosesser for å sikre at

virksomheten drives innenfor vedtatte

rammer og strategier.

Klart definerte rammer og fullmakter

270

2006

218

2007


gjør at beslutningsmyndighet kan

delegeres. Konsernet er organisert

i fem forvaltningsenheter som benevnes

forretningsområder. Hvert forretningsområde

har et styre som arbeider

etter klart definerte instrukser.

Konsernledelsen består av konsernsjef,

konserndirektør for industrielle

investeringer, konserndirektør for

finansielle investeringer og finansdirektør.

Konsernledelsen er et rådgivende

organ for konsernsjef. Som et

ledd i det strategiske arbeidet, fokuseres

det på åpen og god rapportering av

den økonomiske stilling. Det vises til

egen artikkel om eierstyring og

selskapsledelse på side 42 i årsrapporten.

Styret hadde i 2007 syv møter. Styret

fungerer som et mangfoldig beslutningsorgan

med bredt sammensatt

kompetanse.

ELOPAK

Elopak fikk et driftsresultat på 218 millioner

kroner etter å ha belastet regnskapet

med 68 millioner kroner i

restruktureringskostnader. Den viktigste

posten er avsetninger knyttet

til nedleggelsen av fabrikken i Lahti.

Driftsresultatet i 2006 var 270 millioner

kroner.

Råvareprisene har fortsatt å være

høye, og spesielt prisen på polyetylen

er rekordhøy som en følge av økt oljepris

og kapasitetsproblemer ved raffineriene.

Et annet forhold som påvirker

årets resultat, er den ubalansen som

oppstod i det globale melkemarkedet

i tredje kvartal. En rekke av Elopaks

viktige europeiske meierikunder fikk

mangelfull tilgang på melk til prosessering

og fylling. Lavere produksjon av

råmelk som følge av tørke i Australia,

kombinert med økende etterspørsel,

spesielt i Kina, førte til lavere volumer

og økte priser på råmelk.

En viktig hendelse i 2007 har vært

beslutningen om å legge ned en fabrikk

i Lahti. Strømlinjeforming av fabrikkstrukturen

kommer som en nødvendig

konsekvens av mange års arbeid med

å innføre mer effektiv produksjonsteknologi

i konverteringsfabrikkene.

Resultatet for Elopak totalt anses som

på det jevne, men det er gledelig å se

at den underliggende utviklingen i

kjernevirksomheten er positiv.

Driftsresultat i Swix Sport siste 5 år

NOK mill.

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

27

2003 2004 2005 2006

2007

De europeiske markedene var i 2007

preget av fortsatt press på priser og

økte råvarepriser. Det er derfor stadig

viktig for Elopak å forbedre produksjonseffektiviteten

samt å tilby kundene

innovasjoner. I det viktige markedet

for fersk melk fortsatte den langsiktige

trenden med svak nedgang i konsum,

men Elopak har klart å øke markedsandelene.

Dette har skjedd blant

annet gjennom å lansere nyutviklede

emballasjeprodukter i en rekke land.

Volumene for juicekartonger ble noe

lavere enn ventet på grunn av en kald

sommer i Nord-Europa. Samlet vekst

for kartonger i Europa ble 3 prosent.

Elopak hadde også i det amerikanske

markedet god volumvekst i 2007.

I Elopaks markedsstrategier er innovasjon

og produktutvikling svært sentralt.

Det er utviklet kartonger med

former som har klare fordeler i distribusjonskjeden,

og som gir kundene

mulighet til å differensiere sine produkter

i butikkhyllene. Det skjer også

viktig utvikling knyttet til skrukorker

for å bedre funksjonaliteten for sluttbruker.

Som systemleverandør bruker

Elopak store ressurser på å forbedre

fyllemaskinsystemenes effektivitet og

fleksibilitet.

På produksjonssiden satses det på

kontinuerlig forbedring av kapasitet,

kvalitet og fleksibilitet. Dette gjelder

innenfor både pappbelegging og

kartongkonvertering. For eksempel

har anlegget i Ukraina i løpet av året

oppnådd godkjennelser i henhold til

krevende amerikanske standarder og

22

-20

-7

-43

leverer nå polyetylenbelagt papp av

høy kvalitet til konverteringsfabrikkene

i Europa.

SWIX SPORT

Swix Sport leverte nok et skuffende år,

med et driftsresultat på – 43 millioner

kroner. 2007 startet med en mild

vinter i store deler av verden, og dette

påvirker forhåndsordrene for neste

sesong som igjen påvirker resultatet

for året. Kombinert med økende konkurranse

har de milde vintersesongene

medført behov for at Swix Sport

gjennomfører omfattende omstillinger.

Dette vil være avgjørende for å

sikre selskapets langsiktige, ledende

posisjon innenfor staver, skismøring

og bekledning. Selskapet har gjennomført

betydelige nedbemanninger i

Norge og USA og fullført utflyttingen

av produksjonen av aluminiumsstaver

til Litauen. I tillegg er man midt inne

i gjennomføringen av en rekke andre

tiltak som skal gjenskape lønnsomheten.

Swix Sport vil i 2008 fortsatt fokusere

på økt operasjonell effektivitet og

styrking av produktporteføljen. Investeringer

innenfor produktutvikling og

merkevarebygging skal bidra til vekst

gjennom å beholde nummer én posisjon

i hjemmemarkedet og styrke

posisjonen internasjonalt.

11


FERD INVEST

Ferd Invest fikk et driftsresultat på 201

millioner kroner etter å ha oppnådd

en samlet avkastning på i underkant

av 10 prosent. Forretningsområdet

oppnådde en meravkastning på 4 prosentpoeng

etter å ha oppnådd meget

sterk relativ avkastning i den norske

delen av porteføljen. Den svenske

delen av porteføljen hadde negativ

avkastning, og denne var også svakere

enn det svenske aksjemarkedet.

Andelen norske aksjer har stort sett

ligget mellom 75 og 80 prosent.

Aksjemarkedene var i en fallende

trend i andre halvår etter at urolighetene

i gjeldsmarkedene ble kjent i

løpet av sommeren.

Den norske børsen ga en avkastning

på 11,5 prosent i 2007. Sammenlignet

med andre børser var dette bra. Ferd

Invest fikk en avkastning på 18,6 prosent

i den norske porteføljen.

Den svenske børsen falt med 13 prosent

målt i norske kroner. Ferd Invest

hadde eksponering mot Ericsson som

ble nesten halvert i verdi, men også

Astra Zeneca og Partnertech bidro til

at avkastningen ble 4 prosentpoeng

svakere enn indeksen. Den svenske

porteføljen utgjorde 469 millioner

norske kroner ved utgangen av året.

Ferd Invest har i løpet av 2007 gjort

enkelte endringer i sin strategi. Ferd

Invest ønsker å investere i selskaper

med unike produkter, bedre marginer

enn gjennomsnittet og en ledelse med

klare mål for langsiktig verdiskaping.

Ved å satse på et begrenset antall slike

12

Avkastning i Ferd Invest siste 5 år

NOK mill.

700

600

500

400

300

200

100

0

2003 2004 2005

Avkastning i Ferd Invest siste fem år (venstre skala)

Avkastning i Ferd Invest (høyre skala)

2006 2007

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

selskaper skal Ferd Invest oppnå meravkastning

i forhold til aksjemarkedene

i Norge og Sverige. Et synlig resultat av

denne fokuseringen er at de 10 største

selskapene i begge porteføljene utgjør

det vesentlige av verdiene.

Ved utgangen av 2007 hadde Ferd

Invest en portefølje på totalt 2,4 milliarder

kroner. I 2008 har konsernet

allokert ytterligere 500 millioner kroner

til Ferd Invest. 2008 har så langt

vært et vanskelig år for aksjemarkedene,

og uroen forventes å fortsette

fremover. Etter så mange år med vedvarende

oppgangskonjunkturer er det

grunn til å forvente en avmatning i

den økonomiske veksten. De siste

månedene har vist store svingninger

både i det norske og i de internasjonale

markedene.

FERD EKSTERN FORVALTNING

Driftsresultatet fra dette forretningsområdet

gir liten informasjon om den

virkelige utviklingen, siden verdiøkning

regnskapsføres ved realisasjon.

Ferd Ekstern Forvaltning oppnådde en

avkastning på 6,5 prosent på kapital

under forvaltning i 2007, målt i valuta.

Dette var betydelig bedre enn den

referanseindeksen forretningsområdet

måles opp mot. Når man omregner

investeringene gjort i EUR og USD til

norske kroner, ble avkastningen for

året -1,6 prosent.

Ferd Ekstern Forvaltning har vært

gjennom sitt første år som forretningsområde.

I perioden har forretningsområdet

hatt investeringer i hedge-

fond, aksjefond, private equity fond og

rentemandater. De har et investeringsmandat

med store frihetsgrader med

hensyn til valg av aktivaklasser og eksterne

forvaltere. På den annen side er

det definert klare rammer for svingningsrisiko,

likviditet og samvariasjon

med verdiutviklingen på Oslo Børs.

Dette henger sammen med konsernets

ønske om å redusere den samlede

risikoen, ved å allokere midler til aktivaklasser

med andre egenskaper enn

aksjemarkedet. Hedgefondporteføljen

på 150 millioner dollar oppnådde en

avkastning i dollar på 10,2 prosent

som var 2,6 prosentpoeng bedre enn

sammenlignbar indeks. Aksjefondporteføljen

oppnådde en avkastning i

valuta på 6,8 prosent, som var 5,7

prosentpoeng bedre enn sammenlignbar

indeks.

I tillegg har hedgefondporteføljen vist

lav samvariasjon med aksjemarkedet

slik at også forholdet mellom avkastning

og risiko på konsernnivå påvirkes

positivt.

Ved inngangen til 2008 var nesten

halvparten av forretningsområdets

kapital investert i hedgefond og ca.

10 prosent av kapitalen var i kontanter.

Med andre ord var eksponeringen

mot aksjemarkedene noe lavere enn

mot hedgefondmarkedene. Dette var

basert på en antagelse om at usikkerhetene

i kredittmarkedene ville

berøre aksjemarkedene fremover.

Ferd Ekstern Forvaltning vil være forsiktig

med å øke eksponeringen i

aksjer inntil volatiliteten viser klare

tegn til å avta. Under de rådende

markedsforhold kan det være gunstig

å gjøre flere investeringer i hedgefond.

Ferd Ekstern Forvaltning har arbeidet

med å sette sammen en ny hedgefondportefølje

med andre egenskaper

enn dagens portefølje. Konsernet har

på denne bakgrunn allokert ytterligere

500 millioner kroner til forretningsområdet.

FERD EIENDOM

Ferd Eiendoms driftsresultat ble

20 millioner kroner. Det har ikke blitt

gjennomført salg av næringseiendom

i året som gikk, og resultatet er i hovedsak

relatert til utleie av eksisterende

portefølje av næringseiendom.


Driftsresultat Ferd Eiendom siste 5 år

NOK mill.

120

100

80

60

40

20

0

59

104

2003 2004 2005

Markedet for utleie av næringseiendom

har fortsatt utviklingen med fallende

ledighet og økende priser. Dette

har også gjort seg gjeldende i det sentrumsnære

Ensjøområdet, der Ferd

Eiendom har hovedtyngden av sin

eiendomsmasse.

I markedet for kjøp og salg av næringseiendom

har prisene vært høye gjennom

hele 2007. Ferd Eiendom har ikke

lykkes i å finne investeringsobjekter som

ville gitt tilfredsstillende avkastning.

Boligmarkedet startet meget godt i

2007, men svekket seg i andre halvår.

Ferd Eiendom er involvert i flere nye

prosjekter og lyktes med å selge ut de

påbegynte prosjektene i første halvår.

Etter at ny leder tiltrådte i første kvartal

har det vært arbeidet med Ferds strategi

for videre satsning på eiendom. Det

arbeides nå med å rekruttere nye medarbeidere

med henblikk på en betydelig

opptrapping av eiendomsvirksomheten.

Et sentralt punkt i strategien er

forsterket satsing på samarbeidsprosjekter.

Dette vil gjøre seg gjeldende

allerede i det pågående store boligprosjektet

på Ensjø der Skanska Bolig er

valgt som partner.

Ferd Eiendom forventer et fortsatt

sterkt marked for utleie av næringseiendommer.

Markedet for kjøp og

salg ser ut til å normalisere seg, og det

vil kunne medføre at Ferd Eiendom

finner nye muligheter i dette markedet.

Det er fortsatt et behov for nye

næringsarealer, og Ferd Eiendom vil

være aktiv innenfor flere utviklings-

56

85

2006

prosjekter i årene som kommer,

særlig innenfor lager- og kombinasjonsbygg.

FERD VENTURE

Ferd Venture fikk et driftsresultat på

254 millioner kroner. Salget av

Nacre AS var et gjennombrudd for

Ferds venturesatsing og bidro sterkt

til det gode resultatet. I tillegg er det

inntektsført 107 millioner kroner fra

Energy Ventures første fond.

Porteføljen til Ferd Venture har utviklet

seg positivt gjennom 2007, og flere av

selskapene har gjort betydelige fremskritt.

Tilgangen på investeringsmuligheter

har vært god også i 2007 og har

resultert i to spennende investeringer.

Kvaleberg er et norsk selskap som

20

2007

Driftsresultat Ferd Venture siste 5 år

NOK mill.

300

75

50

25

0

-25

-7 -13

12

leverer programvare til mobiltelefoner.

Deres hovedprodukt vil primært selges

til markeder i Asia. Nanoradio er et

svensk selskap som leverer WLANchipper

for høyhastighets trådløs forbindelse

for mobiltelefoner, kameraer

og mediaspillere. I tillegg er det gjort

oppfølgingsinvesteringer i eksisterende

porteføljeselskaper.

Energy Ventures har etablert seg som

en ledende norsk ventureaktør innen

energisektoren, og har i 2007 reist

kapital til sitt tredje fond. Ferd Venture

viderefører sitt engasjement som strategisk

partner og investor i fondet.

Ferd Venture forventer fortsatt positiv

utvikling for sine porteføljeselskaper

og god avkastning i porteføljen også i

de nærmeste årene. Tilgangen på nye

investeringsmuligheter forventes å

være god i 2008. Den økende aktiviteten

innen miljøvennlig teknologi vil bli

fulgt nøye av Ferd Venture i året som

kommer.

SAMFUNNSANSVAR

Ferd utøver sitt samfunnsansvar

gjennom den forretningsmessige virksomheten,

men ser det som naturlig

også å ta et ansvar for sosiale entreprenører

som reflekterer selskapets

visjon om å skape varige verdier og

sette tydelige spor. Derfor støtter Ferd

utvalgte organisasjoner, prosjekter

og personer som arbeider for at

mennesker – særlig barn og unge –

skal kunne virkeliggjøre sine muligheter

og idéer. De viktigste

2003 2004 2005 2006 2007

-32

254

13


engasjementene er: Ungt Entreprenørskap,

Civita, Initiativet for

mikrokreditt, Red Cross Nordic United

World College, Rehab piloten,

Chandelao-prosjektet, Bygdø

Monolitten IL. Se egen artikkel på side

70.

HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING

Gjennom 2007 har vi sett et økende

fokus på miljømessige forhold i de

industrialiserte land. Ingen av Ferds

virksomheter har utslipp som krever

konsesjon og utslippskontroller. Når

det gjelder Elopak, er det verdt å merke

seg at kartongbasert emballasje har

klare miljømessige fortrinn siden dens

viktigste råvare er en fornybar ressurs.

Alle Elopaks pappleverandører er siden

2005 sertifisert etter prinsipper utarbeidet

av FSC – Forest Stewardship

Council. Sammen med SIG Combibloc

og Tetra Pak har Elopak i 2007 undertegnet

en avtale som forplikter selskapene

til å dokumentere at all papp

Grace Reksten Skaugen

14

Styreleder

Henrik Brandt

kommer fra skog sertifisert av FSC.

Elopak har etablert en målsetning om

å redusere samlede CO2-utslipp med

15 prosent over de neste tre årene.

Det har ikke inntruffet vesentlige

hendelser som har påvirket det ytre

miljøet i 2007.

I 2007 hadde konsernet 2 451 ansatte,

en økning på 97 sammenlignet med

året før.

Elopak følger aktivt opp nøkkelindikatorer

innen sikkerhet og helse

som samlet gir et utfyllende bilde av

organisasjonsklimaet. Klimaundersøkelser

benyttes som et styringsverktøy

for ledelsen i Elopak for å kunne

identifisere områder som trenger økt

innsats. I Elopak ble antall skader med

fravær pr million arbeidstimer

redusert fra 10,1 prosent i år 2006

til 8,9 prosent i 2007.

I Ferdkonsernet var sykefraværet i 2007

3,7 prosent mot 3,5 prosent året før.

Bærum, 31. mars 2008

I styret for Ferd Holding AS

Urban Jansson

Endre O. Sund

Ved utgangen av 2007 hadde Ferd AS

32 ansatte, 23 menn og 9 kvinner.

I løpet av året ble det ansatt 3 kvinner

og 3 menn. Ferdskolen som identifiserer

og videreutvikler lederkandidater,

har som et av sine mål å få et mer

balansert forhold mellom kjønnene i

lederstillinger. Med årets kull har hittil

25 medarbeidere, hvorav 9 er kvinner,

gjennomført programmet.

Styret i Ferd Holding består av en

kvinne og tre menn.

RESULTATDISPONERING

Ferd Holding AS (morselskapet)

hadde et årsoverskudd på 210 millioner

kroner. Det er satt av 202 millioner

kroner til utbytte og 8 millioner

kroner som overføres annen egenkapital.

Selskapets frie egenkapital utgjør

10 millioner kroner. Årsregnskapet er

utarbeidet under forutsetning av fortsatt

drift.

Johan H. Andresen jr.

Konsernsjef


ENDRE ORDING SUND

Endre Ording Sund er partner i Sector

Asset Management og har tidligere

blant annet vært direktør i SEB Enskilda

ASA, visekonsernsjef i Acta Holding og

administrerende direktør i Anders

Wilhelmsen & Co og Anders Wilhelmsen

Gruppen. Han er styreleder for Bergen

Oilfield Services, seismikkselskapet GDV

Offshore og oljeselskapet Canamens Ltd.;

styremedlem i Dyvi Heavylift, oljeselskapet

AEER Ltd. og helikopterselskapet

Vertech Offshore.

HENRIK BRANDT

Henrik Brandt er dansk og adm.direktør

i Unomedical AS i Danmark. Han har

bred internasjonal erfaring fra en rekke

ledende posisjoner i Sophus Berendsen

og Skandinavisk Tobakskompagni A/S.

Han er styremedlem i Royal Unibrew AS.

GRACE REKSTEN SKAUGEN

Styreleder Grace Reksten Skaugen er selvstendig

næringsdrivende konsulent. Hun

har vært dirketør innen Corporate Finance i

Enskilda Securities i Oslo der hun arbeidet

fra 1994 til 2002. Tidligere har hun vært

rådgiver for AS Aircontactgruppen, Oslo, og

for Fearnley Finance Ltd., London. Skaugen

er i dag styreleder i Entra Eiendom, og styremedlem

i StatoilHydro ASA, Investor AB

og Atlas Copco AB.

URBAN JANSSON

Urban Jansson er svensk og styremedlem

i Addtech, SEB, Clas Ohlson, Höganäs,

Wilhelm Beckers m.fl. Han er styreleder

for Global Health Partner Plc, HMS

Networks, Jetpak Group og Rezidor Hotel

Group. Han var tidligere konsernsjef i det

familieeide og senere børsnoterte Ratos

og den første utenfor eierfamilien som

ledet selskapet. Før det hadde han en

rekke ledende stillinger i Incentive AB

og SE-Banken.

15


Byen før Bergen

Bryggen i Bergen består i dag av bygninger gjenreist etter en brann i 1702. Men

det var i dette området Bergen ble grunnlagt – ifølge Snorres Heimskringla av Olav

Kyrre, som regjerte fra 1067 til 1093. Dendrokronologisk datering av arkeologiske

funn bekrefter at Bergen var by på slutten av tusentallet. Men under Olav Kyrres

by har arkeologene funnet spor etter enda eldre, bymessig regulerte tomter. En

tilhørende gangbro i tre er av tømmer felt før 1030, mens radiologiske undersøkelser

tidfester trekull fra et ildsted til 1020-tallet. Derfor er det nok Olav

Haraldsson “den hellige” eller den dansk-engelsk-norske kongen Knut den

Mektige som har grunnlagt Vestlandets hovedstad – de regjerte henholdsvis

1016–1028 og 1028–1034.


Resultatregnskap – Ferd Holding Konsern

Beløp i 1 000 2007 2007 2006 2005

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note Euro 1) NOK NOK NOK

Driftsinntekter 2,3,9 1 022 335 8 105 889 6 602 227 5 828 903

Varekostnader 451 143 3 577 022 3 357 239 2 930 854

Lønnskostnader 5 148 066 1 173 984 1 009 648 922 137

Ordinære avskrivninger 2,6,7 48 276 382 774 318 109 297 365

Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 1 312 10 403 893 28 481

Andre driftskostnader 3,5,6,7 103 699 822 205 723 460 686 716

Sum driftskostnader 752 496 5 966 388 5 409 349 4 865 553

Driftsresultat 2 269 839 2 139 502 1 192 878 963 350

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Inntekt på investeringer i tilknyttede selskaper 10 1 485 11 773 23 799 10 112

Gevinst ved salg av aksjer i Skandinavisk Tobakskompagni A/S 3 037 399

Finansinntekter 4 43 961 348 558 174 270 278 989

Finanskostnader 4 - 53 113 - 421 120 - 258 557 - 81 934

Netto finansresultat - 7 667 - 60 790 - 60 488 3 244 566

Resultat før skattekostnad og virksomhet under avhendelse 262 172 2 078 712 1 132 390 4 207 916

Skattekostnad 16 - 4 704 - 37 298 45 425 93 046

Resultat før virksomhet under avhendelse 266 876 2 116 010 1 086 965 4 114 870

Resultat for virksomhet under avhendelse 21 - 735 - 5 830 - 102 257 - 89 172

ÅRSRESULTAT 266 141 2 110 180 984 708 4 025 698

Minoritetenes andel av årsresultatet 14 930 7 370 - 187 112 533

Majoritetens andel av årsresultatet 14 265 212 2 102 810 984 895 3 913 165

1) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr. 31.12.07. Benyttet kurs er 7,9388.

17


Balanse pr. 31. desember – Ferd Holding Konsern

Beløp i 1 000 2007 2007 2006

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

18

Note Euro 1) NOK NOK

Patenter, varemerker og salgskontrakter 6 26 698 211 686 249 955

Utsatt skattefordel 16 29 809 236 347 225 280

Goodwill 6 39 011 309 312 385 637

Sum immaterielle eiendeler 95 518 757 344 860 872

Varige driftsmidler

Fabrikkanlegg, bygninger og tomter 7 48 706 386 180 401 167

Maskiner og anlegg 7 149 376 1 184 373 1 171 552

Driftsløsøre, transportmidler og inventar 7 6 479 51 371 51 911

Sum varige driftsmidler 204 561 1 621 924 1 624 630

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttede selskaper 10 13 840 109 732 112 363

Aksjer og andeler i andre selskaper 8 2 804 22 229 725 129

Pensjonsfordringer 15 680 5 390 9 687

Andre fordringer 18 646 147 838 128 501

Sum finansielle anleggsmidler 35 969 285 189 975 680

Sum anleggsmidler 336 048 2 664 458 3 461 182

Omløpsmidler

Varer 11 142 901 1 133 037 1 011 811

Fordringer

Kundefordringer 96 480 764 967 720 262

Andre fordringer 12 110 626 877 135 847 134

Sum fordringer 207 106 1 642 102 1 567 396

Finansielle omløpsmidler

Aksjer og andeler i aksjefond 9 402 319 3 189 908 2 774 511

Renteinvesteringer 9 2 544 20 172 1 385 610

Andre unoterte investeringer 9 498 593 3 953 248 1 819 630

Sum finansielle omløpsmidler 903 457 7 163 328 5 979 751

Bankinnskudd 267 139 2 118 089 684 516

1 520 603 12 056 555 9 243 474

Eiendeler virksomhet under avhendelse 21 94 714

Sum omløpsmidler 1 520 603 12 056 555 9 338 188

SUM EIENDELER 1 856 651 14 721 013 12 799 370

1) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr. 31.12.07. Benyttet kurs er 7,9388.


Balanse pr. 31. desember – Ferd Holding Konsern

Beløp i 1 000 2007 2007 2006

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Note Euro 1) NOK NOK

Aksjekapital 13,14 7 108 56 360 56 360

Overkursfond 14 342 634 2 716 677 2 716 677

Sum innskutt egenkapital 349 742 2 773 038 2 773 038

Opptjent egenkapital

Fond for verdiendringer 1 364 10 814 81

Annen egenkapital 14 986 929 7 825 160 6 223 961

Minoritetsinteresser 14 6 196 49 131 20 324

Sum opptjent egenkapital 994 489 7 885 104 6 244 366

Sum egenkapital 1 344 231 10 658 142 9 017 403

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser

Pensjoner 15 19 626 155 608 180 385

Utsatt skatt 16 15 787 125 169 228 856

Sum avsetninger for forpliktelser 35 413 280 777 409 241

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 17, 19 207 906 1 648 447 974 316

Øvrig langsiktig gjeld 7 940 62 953 93 534

Sum annen langsiktig gjeld 215 846 1 711 400 1 067 850

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 10 666 84 569 805 470

Leverandørgjeld 51 323 406 926 450 228

Betalbar skatt 16 6 301 49 962 31 112

Skyldige offentlige avgifter 12 753 101 116 77 881

Utbytte 51 523 408 519

Annen kortsiktig gjeld 128 595 1 019 602 905 241

261 161 2 070 694 2 269 932

Gjeld virksomhet under avhendelse 21 34 944

Sum kortsiktig gjeld 261 161 2 070 694 2 304 876

Sum gjeld 512 420 4 062 871 3 781 967

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 856 651 14 721 013 12 799 370

1) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr. 31.12.07. Benyttet kurs er 7,9388.

Grace Reksten Skaugen

Styreleder

Henrik Brandt

Bærum, 31. mars 2008

I styret for Ferd Holding AS

Urban Jansson

Endre O. Sund

Johan H. Andresen, Jr.

Konsernsjef

19


Kontantstrømoppstilling – Ferd Holding Konsern

Beløp i 1 000 2007 2007 2006 2005

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

20

Euro 1) NOK NOK NOK

Resultat før skattekostnad og minoriteter 261 108 2 072 882 1 030 133 4 118 789

Betalt skatt - 8 541 - 67 803 - 74 518 - 46 064

Ordinære avskrivninger og nedskrivninger 49 526 393 177 369 062 381 704

Resultatandel fra tilknyttede selskaper - 1 483 - 11 773 - 23 799 - 10 112

Tap og gevinster på verdipapirer, netto - 250 164 -1 986 002 -1 026 476 -3 709 550

Tap og gevinster ved salg av varige driftsmidler, netto - 766 - 6 078 26 097 - 13 122

Endring i varer - 20 683 - 164 198 - 54 537 - 42 974

Endring i kundefordringer - 10 946 - 86 898 - 14 966 - 49 754

Endring i leverandørgjeld - 910 - 7 225 - 16 678 - 36 579

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter, netto 25 711 204 111 5 430 - 326 332

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 42 852 340 193 219 748 266 006

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 2 877 22 839 20 782 54 970

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler - 48 563 - 385 533 - 334 980 - 275 947

Salgssum ved salg av aksjer i Skandinavisk Tobakskompagni A/S 3 330 614

Netto investering i verdipapirer 189 616 1 505 325 -2 851 703 - 84 793

Innbetalinger ved salg av datterselskaper 76 947 104 823

Utbetalinger ved kjøp av datterselskaper - 3 955 - 31 401 - 672 000 - 17 000

Netto andre investeringer 1 816 14 420 - 19 776 - 44 488

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 141 791 1 125 650 -3 780 730 3 068 179

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Endring i gjeld til kredittinstitusjoner - 5 891 - 46 770 646 961 - 136 003

Innbetaling av egenkapital 1 800 000

Utbetaling av egenkapital -1 197 513

Utbetalt utbytte - 850 987 - 34 435

Netto innbetalinger fra / utbetalinger til minoriteter 1 826 14 500 9 779 - 6 195

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - 4 065 - 32 270 408 240 - 176 633

Endring i bankinnskudd 180 578 1 433 573 -3 152 742 3 157 552

Bankinnskudd 01.01 86 224 684 516 3 837 258 679 706

Bankinnskudd 31.12 266 802 2 118 089 684 516 3 837 258

1) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr. 31.12.07. Benyttet kurs er 7,9388.

2) Valutaeffekter knyttet til operasjonelle og finansielle kontantstrømmer er reklassifisert for å være sammenlignbare.


Noter – Ferd Holding Konsern

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Konsernregnskapet for Ferd er avgitt i samsvar med Regnskapsloven av 1998

og god regnskapsskikk.

Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen bygge på forutsetninger og

estimater som vil påvirke regnskapsført verdi av eiendeler, gjeld, inntekter og

kostnader samt noteopplysninger om betingede forpliktelser. Estimater og

tilhørende forutsetninger er basert på erfaring og andre relevante faktorer.

Faktiske tall kan avvike fra de opprinnelige estimater.

Konsolidering

Konsernregnskapet omfatter Ferd Holding AS med datterselskaper. Konsern-

regnskapet konsolideres etter enhetssynet og omfatter selskaper hvor mor-

selskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av den stemme-

berettigede kapital og/eller har bestemmende innflytelse. Alle vesentlige

transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet elimineres.

Felles kontrollert virksomhet foreligger når virksomheten er regulert ved

avtale slik at deltakerne har felles kontroll ved at strategiske, finansielle og

operasjonelle beslutninger krever enstemmighet mellom deltagerne.

Felleskontrollert virksomhet behandles etter bruttometoden hvor andel av

resultat og balanse tas inn linje for linje i konsernregnskapet.

Investeringer i selskaper hvor konsernet eier fra 20 til 50 prosent av den

stemmeberettigede kapital og hvor konsernet har betydelig innflytelse (til-

knyttede selskaper) behandles etter egenkapitalmetoden. Egenkapital-

metoden innebærer at konsernets andel av årets resultat, avskrivninger på

merverdier og goodwill i det tilknyttede selskapet tas inn på egen linje i

resultatregnskapet. Andel av det tilknyttede selskapets egenkapital justert for

merverdier presenteres på egen linje og klassifiseres som anleggsmiddel i

balansen.

Alle oppkjøp behandles regnskapsmessig etter oppkjøpsmetoden. Ved opp-

kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjene mot egenkapitalen i

datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Merverdi utover bokført egenkapital i

datterselskapet henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld slik at disse er

oppført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi utover

det som kan henføres til eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill.

Goodwill avskrives etter en avskrivingsplan som er gjengitt i note 7 og som

gjenspeiler forventet profil på fremtidig inntjening. Goodwill blir undersøkt

for mulig verdifall ved utslag på indikatorer. Ved måling av mulig verdifall og

gjennomføring av eventuell nedskriving blir goodwill henført til den

vurderingsenhet som har oppnådd fordeler ved oppkjøpet.

Omregning av regnskaper i utenlandsk valuta

Ved konsolidering av utenlandske datterselskaper omregnes resultatregnskapet

til norske kroner etter gjennomsnittskurs for regnskapsåret. For balansen,

inklusive merverdier og goodwill, benyttes valutakurser på balansedagen.

Valutakursgevinster eller -tap som oppstår ved omregning av utenlandske

datterselskapers regnskaper til norske kroner, føres direkte mot konsernets

egenkapital.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til balansedagens kurs.

Inntektsføring

Som hovedregel skjer inntektsføring på tidspunkt for levering av varer eller

tjenester, forutsatt at kunden har overtatt risiko og eiendomsrett til varen.

Urealisert gevinst eller tap knyttet til børsnoterte verdipapirer med god eier-

spredning og likviditet og som klassifiseres som omløpsmidler, blir inntekts-

eller tapsført på balansedagen.

Realiserte gevinster og andre utbetalinger fra Ferd Private Equity Fund

inntektsføres på realisasjonstidspunktet for den enkelte investering. Inntekts-

føringen beregnes til Ferds andel av realisasjonsvederlaget, fratrukket den

respektive andel av anskaffelseskost. Ved realisering av gevinster avsettes

samtidig en betinget avkastningsbonus basert på beste estimat.

Realiserte gevinster i øvrige fond inntektsføres i den grad realiserte gevinster

overstiger anskaffelseskost for fondsandelen.

Netto resultat fra investeringsvirksomheten medtas som driftsinntekt i resultat-

regnskapet.

Finansielle derivater og sikring

Konsernet benytter ulike finansielle derivater i styringen av rente- og valuta-

eksponeringen. I konsernregnskapet vurderes finansielle derivater til virkelig

verdi når virkelig verdi kan måles pålitelig. Verdiendringer for finansielle

derivater som sikrer balanseverdier, periodiseres og klassifiseres på samme

måte som de underliggende balansepostene. Verdiendringer for finansielle

derivater som er ervervet for å sikre fremtidige kontantstrømmer, føres mot

fond for verdiendringer og resultatføres i samme periode som de under-

liggende kontantstrømmene.

Verdiendringer for finansielle derivater som for regnskapsmessig formål ikke

klassifiseres som sikring, resultatføres løpende og klassifiseres som driftsinn-

tekt dersom inntekten opptjenes i investeringsvirksomheten eller som finans-

post dersom posten opptjenes i industriell virksomhet.

Forskning, utvikling og andre immaterielle eiendeler

Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.

Immaterielle eiendeler balanseføres til anskaffelseskost dersom det er

sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilflyte foretaket, og

anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig.

Utgifter til utvikling balanseføres som immateriell eiendel i den grad

utviklingen er identifiserbar og oppfyller kravene for balanseføring som

immateriell eiendel. Immaterielle eiendeler som er anskaffet ved separat

kjøp, balanseføres til anskaffelseskost. Ved kjøp av virksomhet balanseføres

immaterielle eiendeler separat til antatt virkelig verdi på anskaffelsestids-

punktet dersom kravene til balanseføring er tilfredsstilt.

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært

over antatt økonomisk levetid. Immaterielle eiendeler vurderes for nedskriv-

ning etter samme kriterier som for varige driftsmidler.

Varige driftsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler.

Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Varige driftsmidler verdsettes

i balansen til opprinnelig anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger.

Varige driftsmidler avskrives lineært over antatt økonomisk levetid og vurderes

for mulig verdifall ved indikatorutslag ved at balanseført verdi av eiendelen

måles mot gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto

salgsverdi for driftsmiddelet og diskontert verdi av kontantstrømmer ved frem-

tidig bruk av driftsmiddelet. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning

grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Gevinst eller tap ved

salg av varige driftsmidler inkluderes som henholdsvis driftsinntekt eller

driftskostnad i resultatregnskapet.

21


Noter – Ferd Holding Konsern

Leieavtaler

Leieavtaler klassifiseres som finansielle leieavtaler og tilhørende eiendeler og

forpliktelser balanseføres når vilkårene i leieavtalen indikerer at det vesentligste

av risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over til

Ferd. Verdien av finansielle leieavtaler balanseføres til nåverdien av leie-

betalingene som driftsmiddel og tilhørende leieforpliktelse som øvrig langsiktig

gjeld. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle, og leiebetalingene

fordeles systematisk over leieperioden.

Varebeholdning

Beholdning av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost

etter FIFO-prinsippet og netto salgsverdi. Egenproduserte varer verdsettes til

full tilvirkningskost og nedskrives til netto salgsverdi i den grad netto salgs-

verdi er lavere enn balanseført tilvirkningskost. Tilvirkningskost omfatter

råvarer, energikostnader, direkte lønn samt andel av indirekte kostnader

inklusive avskrivninger. For råvarer og varer i arbeid er netto salgsverdi

beregnet til salgsverdi av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende

tilvirkningskostnader og salgskostnader.

Anleggskontrakter

For anleggskontrakter foretas det løpende inntektsføring i takt med fremdriften

av prosjektet (løpende avregningsmetode). Fullføringsgraden beregnes som

påløpte kostnader på balansedagen i prosent av estimert totalkostnad.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer verdsettes i balansen til pålydende etter

fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap på kundefordringer

bokføres etter en konkret vurdering av enkeltfordringer og fordringsmassen

som helhet.

Finansielle eiendeler

Aksjer og andeler av strategisk eller industriell karakter klassifiseres som

anleggsmidler. Investeringene balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives

til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og

andre overskuddsutdelinger inntektsføres som finansinntekt.

Investeringer av finansiell karakter klassifiseres som omløpsmidler. Børsnoterte

verdipapirer med god eierspredning og likviditet inngår i handelsporteføljen og

verdsettes til markedsverdi på balansedagen. Finansielle verdipapirer som er

klassifisert som omløpsmidler og som styres bevisst som en enhetlig portefølje,

korrigeres for verdifall dersom den samlede beholdning har lavere antatt verdi

enn anskaffelseskost. Andre finansielle investeringer, herunder portefølje-

selskaper i Ferd Private Equity Fund, korrigeres for verdifall etter en individuell

vurdering.

Rentebærende verdipapirer vurderes til virkelig verdi. Markedsverdien

beregnes teoretisk basert på avkastningskurven for respektivt marked og

den enkelte utsteders kredittrisiko.

Bankinnskudd

Bankinnskudd er kasse-, bank- og andre likvide plasseringer med forfall innen

tre måneder fra anskaffelsestidspunkt. Flertallet av konsernets selskaper

inngår i en av konsernets to konsernkontoordninger.

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen og første

års avdrag på denne gjelden, klassifiseres som langsiktig gjeld. Øvrige gjelds-

poster klassifiseres som kortsiktig gjeld. Gjeld oppføres i balansen til nominelt

beløp på etableringstidspunktet. Urealisert gevinst eller tap som følge av

renteendringer, resultatføres ikke.

22

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skatt

knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres direkte mot egenkapitalen.

Utsatt skatt i balansen er beregnet av midlertidige forskjeller mellom skatte-

messige og regnskapsmessige verdier og underskudd til fremføring ved

utgangen av regnskapsåret. Skattereduserende midlertidige forskjeller og

underskudd til fremføring utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller

som reverserer i samme tidsrom. Det foretas full avsetning etter gjelds-

metoden uten neddiskontering til nåverdi, og utsatt skatt og utsatt skattefordel

presenteres i balansen netto innenfor det enkelte skattesubjekt. Utsatt skatte-

fordel som ikke kan utlignes, balanseføres hvis anvendelsen av skattefordelen

kan sannsynliggjøres med fremtidig inntjening.

Det avsettes normalt ikke for utsatt skatt på tilbakeholdte overskudd i datter-

selskaper fordi det forutsettes at overskuddene vil forbli investert i selskapene.

Pensjonskostnader og pensjonsmidler/-forpliktelser

Pensjonsforpliktelsen beregnes som den diskonterte verdi av de fremtidige

pensjonsytelsene som anses påløpt på balansedagen, basert på lineær

opptjening av pensjonsrettigheter over de ansattes yrkesaktive periode.

Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi og føres netto mot pensjons-

forpliktelser innenfor den enkelte ordning.

Netto pensjonsmidler presenteres som langsiktig fordring og netto pensjons-

forpliktelser som langsiktig gjeld. Beregning av pensjonsmidler og pensjonsfor-

pliktelser bygger på økonomiske og aktuarmessige forutsetninger som rede-

gjort for i note 16.

Periodens netto pensjonskostnad inkluderes i lønnskostnader og består av

nåverdien av årets pensjonsopptjening, rentekostnad på pensjonsforpliktelsen,

forventet avkastning på pensjonsmidlene, virkning av endring i pensjonsplaner

samt periodisert arbeidsgiveravgift. Estimatavvik og virkning av endrede forut-

setninger resultatføres.

Betingede forpliktelser

Dersom det er mer enn 50 % sannsynlighet for at en usikker forpliktelse vil

komme til oppgjør, og dersom verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig,

regnskapsføres forpliktelsen som en avsetning. Dersom det er under 50 %

sannsynlighet for at en usikker forpliktelse vil komme til oppgjør, regnskaps-

føres ingen avsetning men det gis noteopplysninger om forholdet.

Avhendelse av virksomhet

Vesentlig del av et virksomhetsområde som er solgt eller besluttet solgt og

hvor salget forventes gjennomført innen 12 måneder, klassifiseres som

avhendelse av virksomhet. Netto balanseført verdi av eiendeler og netto

balanseførte forpliktelser for virksomheten som er under avhendelse,

presenteres på egne linjer i balansen. Netto resultat knyttet til virksomheter

som er avhendet eller under avhendelse, presenteres på egen linje resultat-

regnskapet og inkluderer gevinst eller tap ved avhendelse. Denne presenta-

sjonen er supplert med opplysninger i noter til konsernregnskapet.

Netto eiendeler for virksomhet under avhendelse er vurdert til det laveste av

bokført verdi og estimert netto salgsverdi.

Reklassifiseringer

Enkelte poster i tidligere år er reklassifisert for å være sammenlignbare med

årets regnskap.


Noter – Ferd Holding Konsern

NOTE 2 VIRKSOMHETSOMRÅDER

Ferd rapporterer virksomhetsområder i henhold til den interne styrings- og rapporteringsstrukturen som ledelsen benytter for intern oppfølging og allokering av

kapital. Ledelsen mener at denne inndelingen gir et forsvarlig uttrykk for risiko- og avkastningsprofilen for de ulike virksomhetene i konsernet.

Elopak Private Equity

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Driftsinntekter 5 479 161 5 042 397 4 634 850 1 521 604 435 573 109 454

Av- og nedskrivninger 372 716 299 138 295 307

Driftsresultat 218 058 270 350 330 452 1 450 858 370 131 46 900

Sum eiendeler 4 487 652 4 570 389 3 565 722 2 267 406 826 078 603 248

Invest 1) Ekstern Forvaltning 1)

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005 2007 2006

Driftsinntekter 212 442 499 928 571 678 - 35 649 - 4 522

Av- og nedskrivninger 76 65 90 46

Driftsresultat 200 720 493 538 565 823 - 38 860 - 4 653

Sum eiendeler 2 500 799 2 822 345 2 317 943 2 218 438 1 056 003

Venture Eiendom

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Driftsinntekter 292 982 - 16 040 22 874 51 895 113 265 91 687

Av- og nedskrivninger 117 72 74 6 038 6 597 17 341

Driftsresultat 254 079 - 31 574 11 829 20 120 84 847 55 616

Sum eiendeler 688 634 391 064 260 405 631 935 608 722 491 697

Øvrige 2)3) Konsern

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Driftsinntekter 583 454 523 625 389 157 8 105 889 6 602 227 5 828 903

Av- og nedskrivninger 14 184 13 128 13 034 393 177 319 000 297 365

Driftsresultat 34 527 5 586 - 47 270 2 139 502 1 192 878 963 350

Sum eiendeler 1 926 149 3 580 773 3 751 452 14 721 013 12 799 371 10 990 468

1) Forvaltningen av konsernets andeler i utenlandske aksjefond ble overført fra Invest til Ekstern Forvaltning fra 2007. Invest/Ekstern Forvaltning-tallene for

1.1.- 31.12.2006 er ikke justert for denne endringen.

2) Øvrige virksomheter inkluderer Swix Sport.

3) Utbytte fra konsernets 17,2% andel og salget av Skandinavisk Tobakskompagni A/S er klassifisert som finansinntekter.

Geografisk fordeling av salg

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005

Norge 2 758 483 1 638 682 1 257 335

Andre europeiske land 4 106 932 3 955 535 3 616 294

Amerika 681 063 656 138 604 539

Resten av verden 609 465 520 942 491 440

Sum 8 155 943 6 771 297 5 969 608

Salgsinntekt for virksomhet under avhendelse 50 054 169 070 140 705

Sum salgsinntekt for videreført virksomhet 8 105 889 6 602 227 5 828 903

Geografisk fordeling av salg er basert på kundens lokalisering. Driftsinntekter inkluderer investeringsvirksomhetens netto resultat på aksjer og andre

kapitalplasseringer, som i sin helhet er henført til Norge.

NOTE 3 SALG AV DATTERSELSKAPER

2007 2006 2005

Beløp i NOK 1 000 Munkedamsveien Hageveien Seifried

53 B 4 AS and Olma Nealko

Salgstidspunkt Des Des Aug Aug

Salgssum 0 72 074 63 663 26 400 14 600

Balanseført verdi salgstidspunkt 0 10 036 37 568 22 000 21 200

Gevinst / tap ved salg av datterselskaper 0 62 038 26 095 4 400 -6 600

Ingen virksomhetssalg i 2007 utover salg klassifisert som avhendelse av virksomhet som fremkommer av note 21.

23


Noter – Ferd Holding Konsern

NOTE 4 SPESIFIKASJON AV FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005

Aksjeutbytte 1) 206 443

Renteinntekter 71 904 18 763 58 976

Valutagevinster og andre finansinntekter 276 654 155 522 13 839

Sum finansinntekter 348 558 174 284 279 258

Finansinntekt fra virksomhet under

avhendelse 14 269

Netto finansinntekt fra videreført

virksomhet 348 558 174 270 278 989

Rentekostnader 120 589 69 178 81 733

Valutatap og andre finanskostnader 301 799 189 380 10 638

Sum finanskostnader 422 388 267 705 92 371

Finanskostnad fra virksomhet under

avhendelse 1 268 9 147 10 437

Finanskostnad fra videreført virksomhet 421 120 258 557 81 934

1) Utbytte fra investeringsvirksomhet er klassifisert som driftsinntekt.

Akjseutbytte i 2005 er fra Skandinavisk Tobakskompagni A/S

Salg av aksjer i Skandinavisk Tobakskompagni A/S

Ferds 17,2 % andel i Skandinavisk Tobakskompagni A/S ble solgt i oktober

2005.

Beløp i NOK 1 000 2005

Salgssum 3 330 614

Kostpris aksjer 293 215

Gevinst ved salg av aksjer 3 037 399

NOTE 5 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSER

Lønnskostnader

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005

Lønn 937 553 820 521 758 402

Sosiale avgifter 91 101 90 034 89 125

Pensjonskostnader (note 15) 61 099 44 864 40 690

Andre ytelser 90 555 85 560 65 046

Sum lønnskostnader 1 180 308 1 040 979 953 263

Lønnskostnader for virksomhet under

avhendelse 6 324 31 331 31 126

Lønnskostnader for videreført virksomhet1173 984 1 009 648 922 137

Gjennomsnittlig antall årsverk 2 451 2 354 2 253

Godtgjørelse til konsernsjef 2007

Lønn 1 221

Pensjon

Annen godtgjørelse 152

Sum godtgjørelse til konsernsjef 1 373

Konsernsjefen deltar ikke i selskapets pensjonsordninger. Han har ikke avtale

om bonus eller andre former for overskuddsdelinger eller særskilt vederlag

ved endring eller opphør av ansettelsesforholdet.

Godtgjørelsen til styret i Ferd Holding AS utgjør kroner 980 000 for 2007.

Revisor

Deloitte AS er revisor for konsernet. Enkelte selskaper i konsernet revideres

likevel av andre revisjonsselskaper. Total godtgjørelse til revisor i 2007 utgjør

9,42 millioner kroner for lovpålagt revisjon, 4,31 millioner kroner for skatterådgivning

og 1,15 millioner kroner for andre tjenester utenfor revisjon.

24

NOTE 6 IMMATERIELLE EIENDELER

Immaterielle eiendeler

Beløp i NOK 1 000

Patenter,

varemerker,

salgskontrakter Goodwill Sum

Anskaffelseskost 01.01 445 311 624 740 1 070 050

Tilgang / avgang 7 943 7 943

Omregningsdifferanse - 13 905 - 32 353 - 46 258

Anskaffelseskost 31.12 439 348 592 386 1 031 735

Akkumulerte avskrivninger 31.12 210 099 263 884 473 983

Akkumulerte nedskrivninger 31.12 17 563 19 190 36 753

Bokført verdi 31.12 211 686 309 312 520 999

Årets avskrivninger videreført virksomhet 38825 58 115 96 940

Årets nedskrivninger videreført virksomhet 6 158 6 158

Økonomisk levetid 3-10 år / 3-15 år

tidsubegrenset

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Forskning og utvikling

Kostnadsførte utgifter til forskning og utvikling i regnskapsåret 2007 utgjorde

110 millioner kroner. Tilsvarende kostnad for 2006 var 106 millioner kroner.

Forventet samlet inntjening av pågående forskning- og utviklingsprosjekter

antas minst å motsvare samlede medgåtte utgifter.

Goodwill ved virksomhetskjøp

Anskaffelses- Bokført Av-

Anskaffelses- kost verdi skrivnings-

Beløp i NOK 1 000 år 31.12.07 31.12.07 periode

Elopak Denmark A/S 1988/2006 206 612 148 253 20 år

Elopak BV (Variopak) 2003 125 962 26 839 5 år

Elopak AB 2006 99 350 86 104 15 år

Lala Elopak S.A. de C.V. 1997/1998 51 426 17 142 15 år

Elopak Precision Machining Inc. 1999 43 615 5 609 10 år

Elofin Oy 1999 45 902 19 890 15 år

Elite Sport AS 2004 16 200 3 240 5 år

Andre 3 319 2 235 3-15 år

Sum 592 386 309 312

NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER

Fabrikkanlegg, Driftsløsøre,

bygninger og Maskiner transportmidl.

Beløp i NOK 1 000 tomter og anlegg og inventar Sum

Anskaffelseskost 01.01 768 992 3 045 347 193 517 4 007 856

Tilgang 21 053 339 313 25 167 385 533

Avgang - 8 849 - 92 073 - 10 325 - 111 247

Omregningsdifferanse - 22 238 - 129 618 - 6 920 - 158 776

Anskaffelseskost 31.12 758 958 3 162 969 201 439 4 123 366

Akkumulerte

avskrivninger 31.12 371 041 1 947 069 150 002 2 468 112

Akkumulerte

nedskrivninger 31.12 1 737 31 527 66 33 330

Bokført verdi 31.12 386 180 1 184 373 51 371 1 621 924

Årets avskrivninger 20 197 249 541 19 460 289 198

Årets avskrivninger

virksomhet under avhendelse 3 300 64 3 364

Årets avskrivninger

videreført virksomhet 20 197 246 241 19 396 285 834

Årets nedskrivninger 4 245 4 245

Antatt økonomisk levetid

på avskrivbare driftsmidler 5-50 år 5-15 år 3-13 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Årlig leie for ikke balanseførte

driftsmidler 66 452 5 813 34 865 107 130


Noter – Ferd Holding Konsern

NOTE 8 AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER

Beløp i NOK 1 000 Bokført verdi Eierandel

Kolibri Kapital ASA 10 000 38,0 %

Norse Crown Sdn. Bhd. 2 800 20,0 %

Romanshorn SA 208 50,0 %

Norsk Returkartong AS 50 50,0 %

Ferd Equity Partners AS 48 40,0 %

Andre (


Noter – Ferd Holding Konsern

NOTE 9 FORTS.

Andre unoterte investeringer

Beløp i NOK 1 000

Bokført

verdi Eierandel

Norske

Bidco Holding AS (Aibel) 388 189 36,8 %

Colibria AS 48 105 30,2 %

Energy Ventures II KS 44 002 22,1 %

Ship Equip International AS 40 035 19,1 %

Energy Ventures II AS 34 635 26,0 %

Affitech AS 30 920 19,7 %

Help Forsikring AS 21 937 18,3 %

Vensafe ASA 20 875 14,1 %

Cinevation AS 18 100 39,8 %

Mohive AS 14 000 41,0 %

KS Technoinvest VII 13 511 18,3 %

Kvaleberg AS 7 499 23,8 %

Energy Ventures AS 1 405 28,1 %

Energy Ventures III LP 2 510 18,7 %

Energy Ventures III AS 63 25,0 %

Malerhaugveien AS 457 30,0 %

Backe Bolig Tomt AS 130 13,0 %

Private equity fond 25 180

Andre norske unoterte investeringer 11 663

Utenlandske

Ferd Private Equity (LP-II) Limited 1 263 706 58,8 %

Ferd Private Equity (LP-I) Limited 613 235 63,9 %

Napatech AS 49 365 37,6 %

Nanoradio AB 39 608 11,4 %

Harbert European Real Estate Fund II (Parallel), L.P. 35 498 25,9 %

Bone Support AB 21 003 12,0 %

MariCal Inc 15 303 22,4 %

Amerscan Partners III Ltd Partnership 10 365 10,5 %

Ferd Private Equity (GP-I) Ltd 245 40,0 %

Ferd Private Equity (GP-II) Ltd 4 689 40,0 %

Hedgefond 859 591

Private equity fond 317 423

Sum andre unoterte investeringer 3 953 248

NOTE 10 TILKNYTTEDE SELSKAPER OG FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

Tilknyttede selskaper

Elopak Elopak

Beløp i NOK 1 000 Obeikan Ltd. South Africa Sum

Eier- og stemmeandel 49,0 % 50,0 %

Anskaffelseskost 54 136 25 662 79 798

Andel av resultat 01.01 57 949 17 459 75 408

Avskrivning av goodwill 01.01 - 17 223 - 8 290 - 25 513

Omregningsdifferanser / elimineringer - 11 749 - 5 581 - 17 330

Bokført verdi 01.01 83 113 29 250 112 363

Andel av årets resultat 8 042 6 785 14 827

Avskrivning av goodwill / nedskrivninger - 1 395 - 1 659 - 3 054

Omregningsdifferanser / elimineringer - 11 086 - 3 318 - 14 404

Bokført verdi 31.12 78 674 31 058 109 732

I konsernregnskapet er aksjer i tilknyttede selskaper vurdert i henhold til egenkapitalmetoden.

Felleskontrollert virksomhet behandlet etter bruttometoden

Følgende felleskontrollerte virksomheter er behandlet i henhold til bruttometoden og inngår linje for linje i konsernregnskapet. De felleskontrollerte virksomhetene

inngår i konsernregnskapet med følgende hovedtall:

Lala Elopak Plastic

Impresora Elopak Elopak Systems Elocap

Beløp i NOK 1 000 Del Yaque S.A. de C.V. Lux SA Hellas SA Ltd. Sum

Eier- og stemmeandel 51% 49% 50% 50% 50%

Driftsinntekter 9 108 235 972 15 943 35 476 49 964 346 463

Driftsresultat 1 576 28 130 825 908 1 684 33 123

Sum eiendeler 30 615 188 926 26 243 40 521 74 420 360 725

-herav bankinnskudd 718 28 474 1 939 1 687 32 818

26


Noter – Ferd Holding Konsern

NOTE 11 VARER

Beløp i NOK 1 000 2007 2006

Beholdning av råvarer 434 727 387 247

Beholdning av varer under tilvirkning 120 654 80 306

Beholdning av ferdigvarer 567 965 541 255

Egenregiprosjekter 9 691 3 002

Sum 1 133 037 1 011 811

NOTE 13 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen i morselskapet pr. 31.12.07 består av følgende aksjeklasser:

Pålydende Bokført

Antall verdi verdi

A-aksjer 393 20 000 7 860 000

B-aksjer 2 425 20 000 48 500 000

Sum 2 818 56 360 000

Eierstruktur

Aksjonærene i selskapet pr. 31.12.07 var:

A-aksjer B-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel

Ferd JHA AS (eies 100% av Johan H. Andresen jr.) 393 393 14% 68%

Alexrina AS 873 873 31% 12%

Kathandra AS 1 552 1 552 55% 20%

Totalt antall aksjer 393 2 425 2 818 100 % 100 %

NOTE 14 EGENKAPITAL

Fond for

Aksje- Overkurs- verdi- Opptjent Minoritets- Sum

Beløp i NOK 1 000 kapital fond endringer egenkapital interesser egenkapital

Egenkapital 01.01 56 360 2 716 677 81 6 223 961 20 324 9 017 403

Avsatt utbytte ekstraordinær generalforsamling - 205 714 - 205 714

Avsatt utbytte - 202 373 - 202 373

Omregningsdifferanse - 75 851 - 625 - 76 476

Tilgang minoritet - 19 758 34 258 14 500

Avgang minoritet - 10 938 - 10 938

Utbytte til minoritet - 496 - 496

Andre endringer 10 733 2 085 - 762 12 056

Årets resultat 2 102 810 7 370 2 110 180

Egenkapital 31.12 56 360 2 716 677 10 814 7 825 160 49 131 10 658 142

NOTE 15 PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER

Ferd og flere av datterselskapene har pensjonsordninger som gir de fleste

ansatte rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsytelsene er

normalt basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.

Noen selskaper har pensjonsordninger der arbeidsgiveren kun yter et avtalt

tilskudd som forvaltes separat, eller yter tilskudd til pensjonsordninger som

inngår i en felles ordning sammen med andre arbeidsgivere. Norske foretak

oppfyller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.

I tillegg til de pensjonsforpliktelsene som dekkes gjennom forsikringsordningene,

har konsernet usikrede pensjonsforpliktelser. Dette omfatter bl.a. førtidspensjoner

og pensjoner av pensjonsgrunnlag utover skattelovens minimumsgrense.

De usikrede pensjonsforpliktelsene inkluderer også estimerte fremtidige forpliktelser

knyttet til AFP-ordningen i Norge. Ved beregning av de fremtidige

pensjoner er forutsetningene beskrevet under lagt til grunn.

NOTE 12 ANDRE FORDRINGER

Beløp i NOK 1 000 2007 2006

Forskuddsbetalinger 86 200 87 700

Mva og skattefordringer 81 000 71 700

Opptjent prosjektinntekt 42 700 21 800

Fordring salg av aksjer, verdipapirer 131 72 173

Forskuddsbetalt kjøp av fondsandeler 317 543

Andre kortsiktige fordringer 667 104 276 218

Sum 877 135 847 134

Ferd har inngått avtaler om innskuddspensjon som omfatter 1 510 ansatte.

Konsernets forpliktelse begrenser seg til spesifikke innskudd. Selskapet har

betalt 35,4 millioner kroner for slike ordninger i 2007, 34,2 millioner kroner

i 2006 og 30,2 millioner kroner i 2005.

Ferd har forpliktelser for fremtidige helseytelser for enkelte grupper av ansatte

i USA, og disse inngår i beregningene under. Ferd har inntektsført 2,9 millioner

kroner på helseytelsesordningen i 2007, 14 millioner kroner i 2006 og

27,4 millioner kroner i 2005. Inntektsføringen relaterer seg til gevinst ved

avslutning av deler av helseforsikringsordningene. Forpliktelsen var henholdsvis

16,4 millioner kroner i 2007 og 22,5 millioner kroner i 2006.

27


Noter – Ferd Holding Konsern

NOTE 15 FORTS.

Økonomiske forutsetninger

2007 2006 2005

Forventet avkastning på fondsmidler 4,00-8,00% 4,00-8,00% 4,80-8,00%

Diskonteringsrente

Forventet årlig regulering av lønn,

3,20-8,00% 3,25-8,75% 3,25-5,50%

pensjoner og G-beløp 0,00-5,00% 0,00-5,00% 0,30-5,00%

Økonomiske forutsetninger i norske selskaper

2007 2006 2005

Forventet avkastning på fondsmidler 5,75% 5,75% 5,75%

Diskonteringsrente 4,75% 4,75% 4,75%

Forventet årlig regulering av lønn 4,50% 3,50-4,50% 3,00-3,50%

Forventet årlig regulering av pensjoner 2,25% 2,25% 2,00%

Forventet årlig regulering av G-beløpet 4,25% 4,25% 3,0 %

NOTE 16 SKATTER

Årets skattekostnad består av

28

Pensjonsforpliktelser Over- Underfinansierte

finansierte

Beløp i NOK 1 000 ordninger ordninger

Beregnede pensjonsforpliktelser 21 530 587 276

Pensjonsmidler til markedsverdi 26 920 435 448

Pensjonsfordringer / -forpliktelser 5 390 - 151 828

Ikke resultatførte estimatendringer og avvik 4 621

Periodisert arbeidsgiveravgift - 8 401

Bokførte pensjonsfordringer / -forpliktelser 5 390 - 155 608

Pensjonskostnad

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 26 023 31 466 29 941

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsene 30 653 30 447 33 450

Forventet avkastning på pensjonsmidler - 24 736 - 23 921 - 26 338

Amortisering estimatendringer og avvik - 1 240 - 13 335 - 6 090

Resultatført planendring - 5 001 - 16 345 - 21 944

Periodisert arbeidsgiveravgift 2 351 1 471

Netto pensjonskostnad 25 699 10 664 10 490

Antall personer omfattet av

ytelsesordninger 1 200 1 432 1 303

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005

Betalbar skatt

Norge 39 523 43 427 35 194

Utland 67 440 49 053 75 124

Betalbar skatt 106 963 92 480 110 318

Endring utsatt skatt

Norge - 115 820 - 39 009 - 29 326

Utland - 28 440 - 8 046 12 054

Endring utsatt skatt - 144 260 - 47 055 - 17 272

Årets skattekostnad for videreført virksomhet - 37 298 45 425 93 046

Avstemming fra nominell til effektiv skattesats

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005

Resultat før skattekostnad for virksomhet under avhending - 5 829 - 101 935 - 89 127

Resultat før skattekostnad for videreført virksomhet 2 078 711 1 132 390 4 207 916

Resultat før skattekostnad 2 072 882 1 030 455 4 118 789

Forventet skattekostnad etter nominell skattesats (28%) 580 407 288 527 1 153 261

Underskudd og andre fradrag uten nettoeffekt på skatt 34 421 29 097 51 600

Goodwill-amortisering 8 285 7 672 13 601

Aksjeutbytte fra Skandinavisk Tobakskompagni A/S - 60 234

Skattefri gevinst ved salg av aksjene i Skandinavisk Tobakskompagni A/S - 850 472

Skattefritt utbytte og salg av verdipapirer - 630 290 - 243 873 - 191 364

Andre ikke skattepliktige inntekter - 4 615 - 29 884 - 2 473

Effekt av skattelovendringer - 4 266

Skatteeffekten av andre permanente forskjeller - 25 505 - 5 792 - 16 562

Skattekostnad - 37 298 45 747 93 091

Skattekostnad for virksomhet under avhendelse 322 45

Skattekostnad for videreført virksomhet - 37 298 45 425 93 046

Effektiv skattesats -1,8 % 4,4 % 2,3 %

Effektiv skattesats for videreført virksomhet -1,8 % 4,0 % 2,2 %

Effektiv skattesats eks. gevinst ved salg av aksjene i Skandinavisk Tobakskompagni A/S 8,6 %


NOTE 16 FORTS.

Skattemessig fremførbare underskudd

Ferd har pr 31.12.07 skattemessig fremførbare underskudd på 854 039

hovedsakelig i Norge, England, USA, Nederland, Østerrike, Canada og

Tyskland. Fremførbare underskudd utløper følgende år:

Beløp i NOK 1 000

2008 100

2009 7 600

2010 35 352

2011 17 200

Etter 2011 171 700

Uten tidsbegrensning 622 087

Sum 854 039

NOTE 17 LANGSIKTIG GJELD

Kontraktsmessige avdrag på lån

Beløp i NOK 1 000

Sum gjeld til

kredittinstitusjoner

2008 47 821

2009 6 337

2010 4 592

2011 3 887

2012 3 176

2013 1 501 773

Deretter 1 482

Sum 1 569 068

NOTE 18 FINANSIELLE INSTRUMENTER

Valutarisiko

Konsernet valutasikrer som hovedregel ikke balanseposter.

Kontrakterte valutastrømmer fra operasjonell drift sikres normalt i sin helhet

og prognostiserte strømmer sikres i en viss utstrekning. Forventet utbytte i

utenlandsk valuta sikres ikke. Kupongrenter fra konsernets portefølje av rentebærende

verdipapirer sikres ikke. Renteutbetalinger relatert til konsernets lån i

utenlandsk valuta sikres langt på vei av motgående kontantstrømmer fra

konsernets virksomhet. Instrumenter som valutaterminkontrakter, valutabytteavtaler

og opsjoner benyttes for å styre konsernets valutaeksponering.

Renterisiko

Konsernet har kortsiktig rentebinding på langsiktige innlån. Dette gjelder for

lån i norske kroner så vel som i utenlandsk valuta. Konsernet benytter rentebytteavtaler

for å redusere renteeksponeringen ved å bytte fra flytende

renter mot faste renter for en del av lånene. Avtalen med "Cap strike" fungerer

slik at selgeren av avtalen må betale kjøperen differansen mellom den

avtalte øvre renten og referanserenten dersom referanserenten er høyest.

Motsatt gjelder for "Floor strike" avtalen. Der må selgeren betalte kjøperen

differansen mellom den avtalte minimum renten og referanserenten dersom

referanserenten er lavest.

Utestående valutaterminforretninger

Valuta Norske kroner

Beløp i 1 000 Kjøp Salg Kjøp Salg

CAD 1 400 - 7 600 7 500 - 42 100

CHF 1 500 0 7 100

EUR 25 300 - 101 000 200 500 - 802 200

GBP 100 - 1 100 1 100 - 11 800

JPY 2 867 100 - 162 200 139 400 - 7 900

NOK 372 800 - 20 000 372 800 - 20 000

SEK 66 500 - 123 300 55 900 - 103 600

USD 48 200 - 10 600 261 800 - 57 300

Sum 1 046 100 -1 044 900

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring

2007 2006

Beløp i NOK 1 000 Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse

Varer 16 481 19 249 32

Aksjer og verdipapirer 400 7 148 300 28 332

Andre forskjeller 38 105 20 033 146

Driftsmidler 3 629 113 223 3 550 153 852

Pensjoner 49 349 53 285 494

Underskudd til fremføring 245 500 206 653

Fremførbar utbyttegodtgjørelse

og kreditfradrag 61 056 54 466

Nedvurdering av utsatt

skattefordel - 182 971 - 178 256

Sum 231 549 120 371 179 280 182 856

Utsatt skatt i balansen 236 347 125 169 225 280 228 856

Fordeling av lån på ulike valutaer

Lånebeløp Lånebeløp

Beløp i NOK 1 000 i valuta i NOK

USD 40 996 222 606

EUR 32 554 258 477

DKK 580 995 615 855

JPY 475 000 23 086

GBP 14 499 156 740

CAD 6 000 33 000

SEK 295 010 247 808

Andre valuta i NOK 11 496

Sum 1 569 068

Utestående valutaopsjoner

Valuta Norske kroner

Beløp i 1 000 Kjøp Salg Kjøp Salg

EUR - 9 700 - 77 200

USD 14 000 76 000

Sum 76 000 - 77 200

Utestående renteswapper

Beløp i 1 000 Gjenstående

Valuta Beløp Mottar Betaler løpetid

DKK 290 000 CIBOR 6M Fast 3,26% - 4,64% 1,0 - 5,0 år

CAD 6 000 BA-CDOR 6M Fast 4,49% - 4,74% 1,4 - 2,5 år

EUR 30 000 EURIBOR 6M Fast 3,49% - 4,57% 1,2 - 5,0 år

NOK 150 000 NIBOR 6M Fast 3,67% - 5,30% 0,2 - 4,7 år

SEK 150 000 STIBOR 6M Fast 4,03% - 4,09% 2,0 - 4,2 år

USD 10 000 LIBOR 6M Fast 3,16% 0,2 år

USD 10 000 LIBOR 6M Cap strike 5,75% 1,7 år

USD 10 000 LIBOR 6M Floor strike 4,67% 1,7 år

29


NOTE 19 PANTSTILLELSER OG GARANTIER

Bokført gjeld som er sikret ved pant

Beløp i NOK 1 000 2007 2006

Gjeld til kredittinstitusjoner 40 530 57 179

Sum 40 530 57 179

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet

Beløp i NOK 1 000 2007 2006

Bygninger 16 370 17 792

Maskiner og anlegg 143 581 152 500

Fordringer 16 296 31 651

Andre 1 211 1 819

Sum 177 458 203 762

NOTE 20 BETINGEDE FORPLIKTELSER

Ferd Holding AS er saksøkt av Amorin Desenvolvimento SGPS, SA, Portugal, for

70,5 millioner kroner i forbindelse med et pilotprosjekt for fiskeoppdrett på

Cuba som ble etablert iht. aksjonæravtale av 9.12.1999. På bakgrunn av

tekniske, markedsmessige og administrative utfordringer og problemer, ble det

fremforhandlet en ny aksjonæravtale datert 22.4.2003 der Ferd ved datterselskap

fraskrev seg enhver forpliktelse til videre finansiering av dette fiskeprosjektet.

Ferd bestrider søksmålet datert 17.2.2007 som helt ugrunnet. Det

er ikke foretatt regnskapsmessige avsetninger knyttet til dette søksmålet.

NOTE 21 AVHENDELSE AV VIRKSOMHET

Pr. 31. desember 2007 er ingen virksomheter besluttet avhendet.

Unifill Srl

I desember 2006 ble det signert en avtale om avhendelse av Unifill Srl.

Avhendelsen har skjedd i to faser hvor 51 % av aksjene ble avhendet i

desember 2006 og 49 % i juni 2007. Vederlaget ble fastsatt til NOK 0, noe

som medførte et tap på 6 millioner kroner. Avhendelsen er i tråd med Elopaks

strategi om å avhende virksomhetene innenfor delsegmentet plast.

Resultatregnskap for virksomhet under avhendelse

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005

Driftsinntekter 50 054 169 909 140 705

Varekostnader 36 301 130 433 112 024

Lønnskostnader 6 324 31 331 31 126

Ordinære avskrivninger 3 364 10 910 15 013

Nedskrivninger av varige driftsmidler

og immaterielle eiendeler 39 150 40 845

Andre driftskostnader 4 105 18 486 20 656

Sum driftskostnader 50 094 230 310 219 664

Driftsresultat -40 -60 401 -78 959

Netto finansresultat - 1 268 - 9 134 - 10 168

Resultat før skatt og tap

ved avhendelse - 1 308 - 69 535 - 89 127

Skattekostnad 322 45

Resultat før tap ved avhendelse -1 308 -69 857 -89 172

Tap på avhendelse av virksomhet -4 522 -32 400 0

Årsresultat for avhendet virksomhet -5 830 -102 257 -89 172

30

Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser

Beløp i NOK 1 000 2007 2006

Ikke innbetalt kommandittkapital 2 218 220 2 926 552

Forpliktelse til å yte lån / innskutt kapital 213 025 8 287

Garantiansvar uten sikkerhet 127 184 152 028

Sum 2 558 429 3 086 867

Elopak har inngått avtale om leveranser av skrukorker med tre ulike leverandører.

Avtalen dekker ulike typer skrukorker og gjelder en periode opp til seks

år. Avtalene inneholder klausuler angående minimumskjøp. Dersom Elopak

ikke overholder avtalen om minimumskjøp, vil innkjøpsprisen økes for å dekke

produktspesifikke investeringer hos leverandørene. Ved utgangen av 2007 er

slike investeringer bokført til 111 millioner kroner og representerer forpliktelsen

Elopak må dekke ved en eventuell oppsigelse av avtalene.

Auspac Ltd og Elopak Plastic Systems Ltd

I tråd med strategien om å fokusere på kartongmarkedet, ble selskapene

Auspac Ltd og Elopak Plastic Systems Ltd avhendet 30. april 2007. Beslutningen

om å avhende disse virksomhetene ble tatt i 2006, og av den grunn var

resultatet, eiendelene og gjelden skilt ut på egen linje allerede i regnskapet

for 2006.

Balanse for virksomhet under avhendelse

Beløp i NOK 1 000 2007 2006

Andre immaterielle eiendeler 512

Utsatt skattefordel 2 620

Varige driftsmidler 32 517

Sum anleggsmidler 35 649

Varelager 6 581

Kundefordringer 41 369

Andre fordringer 8 983

Bankinnskudd 2 132

Sum omløpsmidler 59 065

Sum eiendeler virksomhet under avhendelse 94 714

Utsatt skatt 2 608

Leverandørgjeld 24 752

Skyldige offentlige avgifter 5 507

Annen kortsiktig gjeld 2 077

Sum gjeld virksomhet under avhendelse 34 944

Netto eiendeler virksomhet under avhendelse 59 770


Resultatregnskap – Ferd Holding AS

Beløp i NOK 1 000 Note 2007 2006 2005

DRIFTSKOSTNADER

Lønnskostnader 3 2 682 2 452 2 975

Annen driftskostnad 6 799 3 497 1 666

Driftskostnader 9 481 5 949 4 641

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter 2 227 833 16 590 11 483

Finanskostnader 2, 9 5 164 180 946

Netto finansresultat 222 669 16 410 10 537

Resultat før skattekostnad 213 189 10 461 5 896

Skattekostnad 8 2 886 3 612 1 836

ÅRSRESULTAT 210 303 6 849 4 060

Overføringer

Utbytte 202 373

Overføring til annen egenkapital 7 7 930 6 849 4 060

Sum overføringer 7 210 303 6 849 4 060

31


Balanse pr. 31. desember – Ferd Holding AS

Beløp i NOK 1 000 Note 2007 2006

EIENDELER

Anleggsmidler

Investering i datterselskaper 4 2 627 580 2 658 600

Investering i aksjer og andeler 5 11 450 1 450

Lån til foretak i samme konsern 167 294

Sum anleggsmidler 2 806 324 2 660 050

Omløpsmidler

Fordring på foretak i samme konsern 374 039 59 551

Bankinnskudd 1 188 254 462 351

Sum omløpsmidler 562 293 521 902

SUM EIENDELER 3 368 617 3 181 952

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Aksjekapital 6, 7 56 360 56 360

Overkursfond 7 2 716 677 2 716 677

Sum innskutt egenkapital 7 2 773 037 2 773 037

Annen egenkapital 7 10 408 208 194

Sum egenkapital 7 2 783 446 2 981 231

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 574

Skyldige offentlige avgifter 156 160

Gjeld til foretak i samme konsern 10 578 13 134

Utbytte 408 087

Annen kortsiktig gjeld 9 165 776 187 427

Sum kortsiktig gjeld 585 171 200 721

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 368 617 3 181 952

32


Kontantstrømoppstilling – Ferd Holding AS

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 213 189 10 461 5 895

Betalt skatt - 550

Utbytter fra datterselskap, ikke innbetalt - 159 666

Gevinst ved salg av akjser i datterselskap - 45 130

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter, netto - 51 784 -1 201 721 1 236 486

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 43 391 -1 191 260 1 241 831

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Investert i datterselskap - 207 804

Mottatt utbytte fra datterselskap 170 805

Netto investering i verdipapirer - 10 000 - 1 200

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - 217 804 - 1 200 170 805

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Utbetalt ekstraordinært utbytte - 850 987 - 34 435

Utbetalt konsernbidrag - 12 902

Utbetaling av egenkapital ved kapitalnedsettelse -1 197 513

Innbetaling av egenkapital ved kapitalforhøyelse 1 800 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - 12 902 - 248 500 - 34 435

Endring i bankinnskudd - 274 097 -1 440 960 1 378 201

Bankinnskudd 01.01 462 351 1 903 311 525 110

Bankinnskudd 31.12 188 254 462 351 1 903 311

Noter – Ferd Holding AS

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Morselskapets regnskapsprinsipper er lik konsernets regnskapsprinsipper som er beskrevet i note 1 til konsernregnskapet. I de tilfeller notene for morselskapet er

vesentlig forskjellig fra konsernet, er disse presentert spesielt. Investering i datterselskaper er i morselskapet behandlet etter kostmetoden. Konsernets likviditet

(eksklusiv virksomhetsområdet Elopak) er organisert i en konsernkontoordning. Dette innebærer at datterselskapenes netto bankinnskudd formelt sett er fordringer på

morselskapet og presenteres som mellomværende. Alle konsernselskaper er solidarisk ansvarlige for de trekk konsernet har gjort. Enkelte poster i tidligere år er

reklassifisert for å være sammenlignbare med årets regnskap.

NOTE 2 FINANSIELLE POSTER

Resultatregnskap

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005

Inntekt på investering

i datterselskaper 159 666

Salgsgevinst aksjer og verdipapirer 45 130

Renteinntekt fra foretak

i samme konsern 4 644

Annen renteinntekt 18 393 16 590 11 483

Sum finansinntekter 227 833 16 590 11 483

Rentekostnad til foretak

i samme konsern 50

Annen rentekostnad (note 9) 5 114 180 946

Sum finanskostnader 5 164 180 946

NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANSATTE OG GODTGJØRELSER

Lønnskostnader

Beløp i NOK 1 000 2007 2006 2005

Lønn og godtgjørelse 2 379 2 175 2 635

Sosiale avgifter 303 277 315

Andre ytelser 25

Sum lønnskostnader 2 682 2 452 2 975

Gjennomsnittlig antall ansatte 1 1 1

Godtgjørelser til konsernsjef

Beløp i NOK 1 000 2007

Lønn 1 221

Andre ytelser 152

Sum godtgjørelser til ledende personer 1 373

Konsernsjefen deltar ikke i selskapets pensjonsordninger. Han har ikke avtale

om bonus eller andre former for overskuddsdelinger eller særskilt vederlag

ved endring eller opphør av ansettelsesforholdet.

Godtgjørelse til styret i Ferd Holding AS utgjør 980 000 for 2007.

Revisor

Godtgjørelse til Deloitte AS for lovpålagt revisjon utgjør 20 500 kroner for

2007. Annen bistand fra Deloitte Advokatfirma DA utgjør 684 900 for 2007.

33


Noter – Ferd Holding AS

NOTE 4 DATTERSELSKAPER

Datterselskaper av Ferd Holding AS og Ferd AS

Forretnings- Eier- og

kontor stemmeandel

Datterselskaper av Ferd Holding AS

Ferd AH-Holding AS med datterselskap Bærum 100,0 %

Tiedemanns-Joh. H. Andresen DA Bærum 99,9 %

Dref Lojal AS Bærum 73,6 %

Ferd AS

Datterselskaper av Ferd AS

Bærum 100,0 %

Ferd Svinte AS Bærum 100,0 %

Det Oversøiske Compagnie AS Bærum 100,0 %

Elopak AS med datterselskaper Røyken 100,0 %

NOTE 5 INVESTERING I AKSJER OG ANDELER

Beløp i NOK 1 000 Bokført verdi Eierandel

Kolibri Kapital ASA 10 000 38,0 %

Andre (


Revisors beretning

35


Skip fra ukjent havn

Analyser av tømmer i gravkammeret viser at Osebergskipet ble haugsatt i 834. Selve

skipet er datert til mellom 820 og 830 – men hvor det ble bygget er en gåte.

Gokstadskipet og Tuneskipet, begge litt yngre, er sjøsatt i området rundt Oslofjorden,

nær der de ble funnet. Eiketømmeret i Osebergskipet samsvarer imidlertid ikke med

kjente dendrokronologiske grunnkurver fra hverken Norge eller andre aktuelle deler

av Nord-Europa. Et faktum som i seg selv peker mot Agder: Området er ett av svært få

med utstrakt bruk av eiketømmer hvor grunnkurven for åttehundretallet fortsatt er

ukjent. I tillegg viser nye undersøkelser av strontium i beinrestene at de to kvinnene

som var gravlagt i skipet, hadde levd i Agder. Dette styrker teorien om at den ene av

de to er dronning Åsa, datter av Agder-kongen Harald Granraude, mor til Halvdan

Svarte og farmor til Harald Hårfagre.

36


Strategi

MÅL OG AMBISJONER

Den overordnede målsettingen for

Ferd er å ”skape varige verdier og sette

tydelige spor”. Den verdien som skal

maksimeres over tid, er størrelsen

på den verdijusterte egenkapitalen.

Konsernets langsiktighet tilsier at vi

kan og bør ha en høy grad av egenkapitaleksponering,

og at vi kan stille

ambisiøse krav til avkastning. Det er

en rammebetingelse at avkastningen

skal oppnås med moderat risiko,

og samtidig er det av betydning at vi

skaper avkastningen på en slik måte at

vi etterlater langsiktige verdier. Ferds

forretningsidé innebærer at konsernet

skal ha rene finansielle investeringer

og industrielle investeringer hvor Ferd

har en eierposisjon som gir betydelig

innflytelse. Gjennom god avkastning,

en kompetent organisasjon og fokus på

aktivt eierskap skal Ferd være et

ledende investeringsmiljø i Norge.

Konsernet allokerer kapital til ulike

aktivaklasser og organiserer virksomheten

slik at langsiktig avkastning står

i et best mulig forhold til den risiko

eier ønsker. Vi har satt som mål at Ferd

over tid skal oppnå en årlig avkastning

på den verdijusterte egenkapitalen på

10 prosent. I 2007 var en stor andel av

egenkapitalen allokert til aktivaklasser

med høye avkastningskrav. For den

samlede porteføljen til konsernet var

derfor forventet avkastning på egenkapitalen

11 prosent.

KAPITALBASE

Ferds kapitalbase defineres som summen

av verdijustert egenkapital og

etablerte lånerammer. Kapitalbasen

har vokst betydelig de siste fem årene

som følge av den gode avkastningen.

Konsernets verdijusterte egenkapital ble

vurdert til 15,4 milliarder kroner ved utgangen

av 2007. Dette tilsvarer mer enn

en dobling siden utgangen av 2003.

Morselskapet Ferd har for tiden ingen

gjeld, og den sterke egenkapitalsituasjonen

gir rom for opplåning til gunstige

vilkår. Ferd har som mål å opprettholde

en god kredittverdighet som skal sikre

handlefrihet og finansiering på kort

varsel til en lav finansieringskostnad.

Strategien omfatter ikke hva som er

riktig tidspunkt for nye investeringer.

Det vil avgjøres av de enkelte investeringsmulighetene

som vurderes, og

vår oppfatning om prisingen i de ulike

aktivaklassene.

38

ORGANISATORISKE RESSURSER

Forvaltning av Ferds verdier stiller

store krav til organisasjonens kompetanse.

Siden etableringen av Ferd i

2001, er konsernets kompetanse på

de fleste områder styrket. Ved utgangen

av 2007 er det ved hovedkontoret

19 ansatte i forretningsområdene,

hvorav 15 er ansatt etter etableringen

i 2001. I 2007 har konsernet etablert to

nye forretningsområder, Ferd Capital

og Ferd Ekstern Forvaltning. Sammen

med Ferd Invest, Ferd Eiendom og

Ferd Venture utgjør dette nå en gruppe

av forvaltningsmiljøer som har kapasitet

og kompetanse til å forvalte mer

kapital enn i dag. Videre vekst for konsernet

vil avhenge av forretningsområdenes

evne til å tiltrekke seg, utvikle

og beholde dyktige mennesker. Høy

kvalitet og riktig kompetanse er nødvendige,

men ikke tilstrekkelige, forutsetninger

for verdiskapingen i Ferd.

Konsernledelsen har derfor en viktig

rolle i å sørge for at kompetansen

anvendes der den kaster mest av seg. I

konsernstaben er det til sammen

13 ansatte som ivaretar viktige støttefunksjoner.

Det er et sterkt fokus på

ledelse og oppfølging av risiko.

KAPITALALLOKERING

Allokering av kapital er en av konsernets

viktigste oppgaver fordi avkastning

og risiko i stor grad påvirkes

av hvilke aktivaklasser konsernet

er eksponert i. En strukturert kapitalallokering

gir et mer bevisst forhold til

diversifisering og anvendelse av

konsernets kapitalbase og risikobærende

evne. Både eier og bankene

legger føringer på hva som er den

beste allokeringen for Ferd.

Eiers vilje og evne til å ta risiko har økt

som følge av Ferds gode avkastning og

den sterke egenkapitalsituasjonen. Et

mål på denne risikoviljen er hvor stort

verdifall målt i kroner eller prosent

eier er komfortabel med i tilfelle de

markedene som Ferd er eksponert

mot, skulle oppleve særdeles kraftige

og raske fall. Dette legger føringer på

hvor stor andel av egenkapitalen som

kan være allokert til aktivaklasser som

har høy risiko for verdifall. Dette

måles og følges opp ved hjelp av

stresstester. I kapittelet om risiko

omtales dette nærmere.

I forhold til bankene er den viktigste

føringen at de til enhver tid skal gi oss

en kredittverdighet tilsvarende

”investment grade”. Bankene er derfor

i likhet med eier opptatt av verdifallsrisiko

siden denne er direkte knyttet

opp til hva de anslår som en fornuftig

gjeldsgrad for konsernet. Men i tillegg

stiller bankene krav til likviditet i

porteføljen og stabilitet i kontantstrømmer.

Som en grov hovedregel, vil

bankene være mest opptatt av verdifallsrisikoen

knyttet til de likvide

finansielle eiendelene. Når det gjelder

investeringer med eierandeler som gir

oss betydelig innflytelse, er bankene

mest opptatt av stabiliteten i kontantstrømmene.

I hver enkelt allokeringsbeslutning vil

det, i tillegg til forventet avkastning,

legges vekt på ulike risikoaspekter

og hvordan investeringene passer inn

i konsernets samlede portefølje.

En grunnleggende forutsetning for

den overordnede kapitalallokeringen

er at den skal være kjennetegnet av en

klar egenkapitalorientering, men også

av en god risikospredning. Ved å ha en

god risikospredning styrker Ferd sin

mulighet til å utvise handlekraft også

i dårlige tider. I tillegg vil man kunne

opprettholde den klare egenkapitalorienteringen,

også når andre aktører

opplever knapphet på kapital.

For å klare denne balansegangen,

må Ferd sikre at egenkapitalen ikke

utsettes for et urimelig høyt nivå av

selskapsspesifikk risiko. Eierposter

med eierandeler som gir betydelig

innflytelse må derfor gå hånd i hånd

med en finansportefølje med tydelig

lavere selskapsspesifikk risiko. Et viktig

prinsipp i allokeringen er derfor at de

finansielle investeringene over tid skal

overstige eiers nedre grense for egenkapital.

Utover dette er det i utgangspunktet

konkurranse om overskytende

kapital. Det må allikevel over tid være

tilstrekkelig egenkapital i både den

industrielle og den finansielle virksomheten

til at disse miljøene kan:

■ Tiltrekke, utvikle og beholde de

beste menneskene

■ Fremstå som profesjonelle og skape

god avkastning

Hovedrammene er så vidt vide for

unngå at man binder seg til en allokering

som i perioder ikke er optimal.

Det er likevel en viktig oppgave for

konsernet å fastsette rammer for verdisvingninger

og likviditet. I kapittelet

om Ferds finansielle investeringer


Ski i myr

“Drevjaskien” fra Drevja i Nordland er

rundt 5200 år gammel, og dermed det

eldste skifragmentet som er funnet i

Norge. Som de fleste andre forhistoriske

ski er den funnet i en myr. Dateringen

er gjort radiologisk med C 14-metoden –

dendrokronologisk datering er lite aktuelt

for ski, som vanligvis er laget av

virke hentet langt inne i trestammen.

Drevjaskien ble funnet bare tre mil i luftlinje

fra den berømte helleristningen av

en skiløper på Rødøya i Alstahaug kommune,

forbildet for piktogrammene for

OL på Lillehammer. Helleristningen er

imidlertid rundt tusen år yngre enn

Drevjaskien.

Foto: Kari Dahl, Vitenskapsmuseet

39


Ferds sammensetning i et forventet avkastning- og risikoperspektiv

Forventet langsiktig avkastning

senere i årsrapporten gjøres det nærmere

rede for hvilke krav som stilles

til investeringene i finansporteføljen

og hvordan midlene i denne er fordelt.

AVKASTNINGSKRAV

Ferd og forretningsområdene skal ha

langsiktige og stabile avkastningskrav

til egenkapitalen. Kravene som er

nominelle og før skatt, holdes konstante

inntil det skjer endringer i operasjonell

og/eller finansiell risiko eller

det normaliserte rentenivået.

Konsernet har den senere tid operert

med et samlet avkastningskrav til

verdijustert egenkapital på 10 % p.a.

Ferds eksponering deles inn i fem

grupper:

■ Børsnotert egenkapital

■ Unotert egenkapital

■ Eiendom

■ Hedgefond

■ Renter

Figuren over viser forventede størrelser

på avkastning og risiko i et

langsiktig perspektiv.

Allokering av kapital til nye aktivaklasser

og endret sammensetning av

konsernet påvirker det samlede

avkastningskravet. For 2008 har Ferd

lagt opp til å øke eksponeringen både

innenfor børsnotert og unotert egenkapital.

Dette gir forventninger om økt

avkastning i forhold til den allokeringen

konsernet hadde i 2007, men også

større risiko for verdisvingninger.

40

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

Hedgefond

Renter

Porteføljefront

Eiendom

Ferd 2007

0 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Forventet langsiktig risiko (standardavvik)

Unotert egenkapital

Ferd 2008

Børsnotert egenkapital

Økt utnyttelse av lånekapasiteten vil

trekke i retning av høyere krav til

avkastning på Ferds egenkapital.

RISIKO

Ferds risikobilde består av operasjonell

og finansiell risiko samt likviditetsrisiko.

Operasjonell risiko knytter seg

til usikkerhet rundt fremtidig utvikling

for konsernets ulike investeringer, og

omfatter risiko for markedssvingninger

og interne forhold. Finansiell risiko

knytter seg til graden av lånefinansiering.

Likviditetsrisiko refererer til

kontantbeløpet konsernet kan stille

til disposisjon i løpet av kort tid.

Av risikofaktorene vurderes den operasjonelle

som viktigst i dagens Ferd.

Verdsettelsen av Ferds egenkapital er

sterkt påvirket av utviklingen i egenkapitalmarkedene.

Både de finansielle

og industrielle investeringene forventes

å være utsatt for betydelige svingninger

i verdi, gitt den klare

egenkapitalorienteringen.

Ferd benytter stresstester for å illustrere

tapsrisikoen knyttet til verdijustert

egenkapital. Stresstesten er basert på

at ulike aktivaklasser utsettes for

verdifall som følger:

■ Det norske aksjemarkedet faller

30 prosent

■ Internasjonale aksjer faller

20 prosent

■ Eiendom faller 10 prosent

■ Rentekurven skifter 1 prosentpoeng

■ Kronekursen styrkes 10 prosent

Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig

verdifall uttrykt i kroner og som prosent

av egenkapitalen.

Ferds langsiktighet tilsier at eier kan

akseptere relativt store svingninger

i verdijustert egenkapital. En begrensning

er likevel hvilket minste nivå på

egenkapitalen målt i kroner eier føler

seg komfortabel med.

Siden Ferds eier har all sin næringsvirksomhet

samlet i Ferd, er det naturlig

for konsernet å fokusere på diversifisering

av risiko; et uttrykk for hvordan

verdien til konsernets ulike investeringer

samvarierer over tid. Dette

kan skje gjennom å ha egenkapitalinvesteringer

med ulike egenskaper og

ved å investere i andre aktivaklasser.

Ferds egenkapitalinvesteringer varierer

sterkt med tanke på type selskap,

størrelse, bransjer, geografisk eksponering

og livssyklus og fremstår som

en godt diversifisert aksjeportefølje.

Likevel viser verdiutviklingen i sum

høy samvariasjon med utviklingen

på den norske og internasjonale aksjebørser.

Aktivaklassene eiendom og

renter er diversifiserende, og hedgefondporteføljen

er konstruert nettopp

for å være lavt korrelert med aksjemarkedene.

En vellykket diversifisering

reduserer operasjonell risiko på

konsernnivå.

Hittil har konsernets samlede virksomhet

i liten grad vært lånefinansiert.

Vår vurdering er at Ferds finansiering

over tid kan bestå av 75 prosent

egenkapital og 25 prosent gjeld på

morselskapsnivå. Når det legges opp

til økt gjeldsgrad, særlig gjennom oppkjøp

av industrivirksomheter, vil konsernet

bli påført høyere finansiell risiko.

Den finansielle strategien må derfor

besluttes etter en nøye vurdering

av risiko for verdisvingninger, stabilitet

i kontantstrøm fra investeringene

og muligheter for realisasjon på kort

varsel. Risikoen for verdisvingninger

overvåkes bl.a. ved hjelp av ovennevnte

stresstester. Jo større andel av Ferds

egenkapital som er allokert til investeringer

hvor vi har betydelig innflytelse,

desto mindre relevant kan det hevdes

at stresstester er for den finansielle

risikoen på kort sikt. I forholdet til

bankene og risikoen knyttet til låneopptak

vil vi supplere stresstesten med

andre vurderinger.


En slik vurdering er i hvor stor grad

Ferd kontrollerer kontantstrømmene

i industriselskapene og hvor stabile

de er. Ferd vil i allokeringen legge til

grunn at forretningsområdet Ferd

Capital samlet sett skal tilfredsstille

kriteriene for ”investment grade”. Det

betyr ikke at hver enkelt investering

må tilfredsstille dette kravet. Ferd

Capital må kunne finansiere prosjektene

konkurransemessig. I kapittelet

om Ferd Capital senere i årsrapporten

foreligger en nærmere beskrivelse av

deres investeringsstrategi.

Det vil være ønskelig å skjerme Ferds

kapital fra noe av den finansielle risikoen

som ligger i økt belåning. Som en

hovedregel, legger vi derfor opp til at

alle oppkjøp av industrielle virksomheter

skal prosjektfinansieres via egne

holdingselskap. Vi tror det totalt sett

vil være positivt for selskapene å måtte

forholde seg til eksterne långivere.

Samtidig oppnår vi som eier, en

markedsmessig test av hvert prosjekt.

Likviditetsreserven kan bestå av kontanter

i bank og løpende kontantstrøm

fra blant annet utbytter og eiendomsvirksomheten.

I tillegg kan den omfatte

likvide investeringer i sertifikater

og obligasjoner samt lett omsettelige

børsnoterte aksjer og ikke minst ubenyttede

rammer på konsernets kommitterte

kredittlinjer.

Eldst i verden

Trær slutter aldri å vokse, og har ingen

fast levealder. Men om ikke sykdom

eller ytre forhold rammer, så vil et tre

til slutt bryte sammen av sin egen vekt.

Verdens eldste levende tre er nær 5000

år gammelt, og av den kalifornske arten

bristlecone. Omkretsen vokser bare et

par centimeter i århundret; det er derfor

de blir så gamle. Gjennom analyser av

døde bristlecones i White Mountains har

forskere foretatt dendrokronologiske

dateringer for 7000 år, og har materiale

som kan åpne for undersøkelser ytterligere

årtusener tilbake – kanskje helt

ned mot istiden som tok slutt for rundt

10 000 år siden.

41


Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse – internasjonalt

gjerne benevnt ”corporate

governance” – kan beskrives som et

system som fastsetter hvordan et selskap

skal styres og kontrolleres, som

fordeler rettigheter og ansvar mellom

selskapets organer, eiere og andre

interessenter og gir regler for beslutningsprosessene

knyttet til bedriftens

mål, strategier, virkemidler og ulike

selskapsforhold. Begrepet omfatter

også systemene for kontroll og tilbakemeldinger.

Målet med Corporate Governance

i Ferd er at dette skal bidra til bedre

resultater over tid. Dette skal skje ved

å legge til rette for bedre beslutningsprosesser,

mer presise risikovurderinger

og riktigere beslutninger. Dette igjen

sikrer at hele konsernet driver innenfor

vedtatte strategier og risikonivåer og at

disse er tilpasset eierens ønsker.

En rekke av forholdene som behandles

i Norsk anbefaling for eierstyring og

selskapsledelse, er ikke relevante for

Ferd som kun har én eier, men er

nyttige som verktøy når Ferd søker å

ivareta sine eierinteresser i andre selskaper.

I Norge er det praksis for at

selskaper skal ha et klart skille mellom

styret og ledelsen (two-tier boards).

I familieeide bedrifter med flere eiere

har ofte ulike familiemedlemmer posisjoner

i styret og ledelsen. Ferd er på

mange måter i en særstilling ved at det

som et relativt stort konsern, har én

eier. Ferd har likevel valgt en modell

for Corporate Governance som samsvarer

med praksis i Norge ved at styrets

medlemmer er uavhengige av

konsernets eier og administrasjon.

Eier er konsernsjef og er ikke medlem

av selskapets styre.

Korte beslutningsveier og ubyråkratisk

saksbehandling er viktige konkurransemessige

fortrinn for Ferd. For å bevare

dette fortrinnet er det viktig at vi opprettholder

våre prinsipper med hensyn

til:

■ At klart definerte rammer og fullmakter

gjør at vi i stor grad kan

delegere beslutningsmyndighet

■ At beslutninger i størst mulig grad

fattes etter behandling i ett organ

Konsernet er organisert i fem forvaltningsenheter

som benevnes forretningsområder.

Disse er: Ferd Capital,

Ferd Invest, Ferd Ekstern Forvaltning,

42

Ferd Eiendom og Ferd Venture. Ferd

Holdings styre setter avkastningskrav

og allokerer kapital til forretningsområdene.

Ferd Capital har industrielle investeringer

som normalt styres og rapporteres

enkeltvis. Ferd Venture og Ferd

Eiendom vil ha investeringer i selskaper/eiendommer/prosjekter

som vil

bli styrt og rapportert på porteføljenivå

med mindre enkelte investeringer

er så store at oppfølging og rapportering

enkeltvis er nødvendig. Ferd

Invest og Ferd Ekstern Forvaltning

investerer i likvide verdipapirer som

styres og rapporteres som finansielle

porteføljer.

Styret i Ferd Holding er underlagt de

formelle krav som loven stiller, og

arbeider etter en vedtatt instruks:

For Ferd betyr dette mer konkret at

styret vil behandle:

■ Forretningsidé, visjon og verdier

(FVV)

■ strategiplan for konsernet

■ organisasjon og konsernledelse,

insentivsystemer

■ kapitalallokering

■ budsjett

■ kvartals- og årsregnskap

■ risikostyring

■ opprettelsen av nye forretningsområder,

helt eller delvis salg av

eksisterende forretningsområder

og strategiske samarbeidsavtaler

på forretningsområdenivå

Styret i Ferd Holding består av 4 eksterne

medlemmer. Det er av stor verdi

å ha et organ bestående av uavhengige

medlemmer som kun har som oppgave

å ivareta konsernets interesser:

■ Konsernstyret bidrar til å definere

hva som er tilfredsstillende resultater

og kvalitet i beslutningsprosessene

■ Deres kompetanse og erfaring fra

andre miljøer gir positive bidrag til

konsernets strategiprosesser (herunder

allokering), risikostyring og

lederrekruttering

■ De bringer inn verdifulle nettverk

og bidrar til at Ferd blir oppfattet

positivt av våre samarbeidspartnere

Ferd har en konsernledelse bestående

av konsernsjef, leder for Ferds industrielle

investeringer, leder for Ferds

finansielle investeringer og finansdirektør.

Konsernledelsen er et rådgivende

organ for konsernsjef ved saker

som skal behandles av styret i Ferd

Holding, og for øvrig i utøvelsen av

hans fullmakter.

Styrene i forretningsområdene utpekes

av konsernsjefen. Sammensetningen

tilpasses det enkelte forretningsområdets

behov. For styrer som i stor grad

fatter beslutninger i enkeltsaker (investeringer

og salg), kan det være vanskelig

å forene behovet for rask saksgang

med ønsket om eksterne styremedlemmer.

Alle styrene arbeider etter en vedtatt

instruks. Styrene i forretningsområdene

vil fastsette fullmaktene til

lederen for forretningsområdet. Saker

utover lederens fullmakter besluttes av

styret. Styrene skal videre vedta forretningsområdenes

FVV, strategiplan (herunder

innstille på kapitalallokering) og

budsjett. Styrene skal holdes løpende

orientert om utviklingen gjennom

månedlige/kvartalsvise rapporter om

den økonomiske utviklingen.


Forskning på tvers av tiden

Dendrokronologi som vitenskap ble

utviklet i USA på begynnelsen av 1900tallet.

Det er imidlertid først med

moderne datateknologi, og med kunnskap

om årringsvariasjoner stadig lenger

tilbake i tid, at dendrokronologien

har kunnet levere dagens bemerkelsesverdige

resultater – med ny innsikt i fortiden,

og i hvordan denne påvirker både

nåtid og fremtid. Men fortsatt er fundamentet

for dendrokronologien nitid

granskning av årringer, ofte en brøkdels

millimeter brede. Årringer i tverrsnitt av

stokker, i trestykker eller tynne prøver

hentet ut ved kjerneboring. Eller i bilder

av treverk laget med fotografiske spesialteknikker,

slik at objektet som undersøkes

ikke blir skadet.

43


Forretningsidé:

Ferd Capital

Jo Lunder

Ferd Capital er en aktiv, langsiktig

norsk investor i private og

børsnoterte selskaper med et

opportunistisk syn på industrier og

selskaper. Vår nåværende portefølje

består av Elopak, Swix Sport

og Aibel. De neste årene har Ferd

Capital som målsetting å investere

ytterligere 4-6 milliarder kroner i

egenkapital

44

■ Ferd Capital etablert som nytt forretningsområde

■ Jo Lunder ble ansatt for å bygge opp organisasjonen og porteføljen

■ Strategisk retning fastsatt, Ferd Capital skal investere i både private

og børsnoterte selskaper

■ Ferd Capital kjøpte Aibel, en koinvestering med Ferd Private Equity

FERD CAPITAL ETABLERES

Ferd Capital ble etablert i 2007 som et

nytt forretningsområde, med fokus på

langsiktige industrielle investeringer.

Elopak og Swix som har vært eid av

Ferd i mer enn 30 år, ligger nå i Ferd

Capitals portefølje. De neste årene har

vi som målsetting å investere ytterligere

4 til 6 milliarder kroner i egenkapital.

Det første nye tilskuddet til porteføljen

kom i august 2007, en investering vi

gjorde sammen med Ferd Private

Equity. Oljeserviceselskapet Aibel ble

kjøpt fra et private equity konsortium

som hadde eid Aibel i tre år.

AMBISJON

Ferd Capitals ambisjon er å bli anerkjent

som et av de ledende investeringsmiljøene

i Norge, å være en

attraktiv arbeidsgiver for de som

ønsker å jobbe profesjonelt med

investeringer og å være en attraktiv

eier og partner for toppledelser i

norske selskap.

INVESTERINGSSTRATEGI

Ferd Capitals strategi er å investere i

både private og børsnoterte selskaper,

basert på tre kjerneprinsipper:

Vi er en aktiv, langsiktig og opportunistisk

investor.

Aktiv investor. Ferd Capital utvikler

selskaper gjennom operasjonelle

forbedringer, organisk vekst og oppkjøp/salg.

For å oppnå dette ser vi

etter investeringsmuligheter hvor vi

oppnår innflytelse nok til å kunne

påvirke sammensetningen av både

styre og ledelse. I tillegg til representasjon

i styret oppretter vi internt et

dedikert Ferd Capital team som

gjennom tett interaksjon med

ledelsen, bidrar til å utvikle porteføljeselskapet

så lenge vi er eiere.

I private selskaper ønsker vi eierandeler

fra 40 til 100 prosent. I børsnoterte

selskaper, avhengig av aksjonærstrukturen,

ønsker vi eierandel

opp til 30 prosent av selskapet.

Langsiktig investor. Ferd Capital utvikler

porteføljeselskapene med en

langsiktig verdiskapningshorisont og

forblir eiere så lenge vi er den beste

eieren. Dette betyr at vi vil vurdere en

salgsmulighet hvis vi mener selskapet

kan oppnå høyere verdiskapning med

en annen eierstruktur.

Opportunistisk. Ferd Capital har en

opportunistisk investeringsagenda,

spesielt med hensyn til bransje og

type selskaper vi vurderer. Vi er interessert

i selskaper med langsiktige

vekstmuligheter, konsolideringsmuligheter

eller undervurderte selskaper.

Ferd Capital er også interessert i andre

investeringsmuligheter som krever en

lengre tidshorisont, som for eksempel

selskaper og bransjer hvor store omstillinger

er nødvendig. Når det gjelder

bransjer, er Ferd Capital pragmatisk,

men med en langsiktig målsetting om

å etablere noen sterke og tydelige

posisjoner innenfor et fåtall utvalgte

industrier.

Ferd Capital har geografisk fokus

primært rettet mot norske selskaper

med et internasjonalt vekstpotensial

og en selskapsverdi over 500 millioner

kroner. Vi er også åpne for oppkjøp

som går på tvers av landegrenser i

Norden eller resten av Europa.


Jo Lunder, Martin W. Nygaard, Anette Juel Knudtzon, Eskild R. Larsen og Trond Solberg.

ORGANISASJON

Jo Lunder begynte i Ferd i september

2007 som konserndirektør med ansvar

for industrielle investeringer. Han sitter

i konsernledelsen og har samtidig

ansvar for Ferd Capital som forretningsområde.

Ferd Capitals organisasjon består nå

av 5 ansatte. Vår bakgrunn er variert

og spenner fra konsulentvirksomhet

til industriell og finansiell erfaring.

I 2008 vil vi styrke organisasjonen

ytterligere med målsetting om å være

13 til 15 ansatte innen utgangen av

2009.

FREMTIDSUTSIKTER

Fokus for 2008 vil være å styrke organisasjonen

og å implementere vår

strategi. Vårt syn på utsiktene for

verdensøkonomien i 2008 tilsier en

avmatning av den økonomiske veksten.

Vi tror dette vil gi interessante investeringsmuligheter

de neste årene. Vi har

som målsetting å investere et betydelig

beløp allerede i 2008, men siden vi har

en langsiktig investeringshorisont, vil

vi ikke investere dersom vi ikke finner

attraktive muligheter eller hvis timingen

ikke er optimal. Vi er også dedikert

til vår overordnede målsetting om å

være den foretrukne eieren i det norske

markedet.

45


Forretningsidé:

Elopak

Niels Petter Wright

Elopaks forretningside er å

tilfredsstille markedets behov for

attraktive, kartongbaserte emballasjesystemer

av høy kvalitet for

ferske og langtidsholdbare flytende

næringsmidler. Dette skal

oppnås ved kontinuerlig fokus på

konsument- og kundetilfredshet,

innovasjon, driftseffektivitet og

utvikling av ansatte

NOK mill.

Nøkkeltall 2007 2006 2005

Driftsinntekter 5 479,2 5 042,4 4 634,9

Driftsresultat 218,1 270,4 330,5

Anleggsmidler 2 257,1 2 415,8 1 741,4

Omløpsmidler 2 230,6 2 154,6 1 824,3

Sum eiendeler 4 487,7 4 570,4 3 565,7

Egenkapital 1 278,0 1 258,5 1 240,9

Langsiktig gjeld 1 755,1 1 420,1 1 159,5

Kortsiktig gjeld 1 454,5 1 891,8 1 165,3

Sum

egenkapital

og gjeld 4 487,7 4 570,4 3 565,7

46

■ Innovasjon gir fortsatt vekst i et krevende marked

■ Vellykket posisjonering i høykvalitetssegmenter innenfor et

turbulent marked

■ Fokus på miljømessige utfordringer

■ Elopak feirer 50 års jubileum

■ Niels Petter Wright ny konsernsjef/CEO

Ferds forsøk på å kjøpe Elopaks konkurrent

SIG ble stanset i mars 2007.

Ferd valgte i stedet å beholde Elopak

som et heleid selskap. De strategiske

prosjekter som ble lagt på is under

oppkjøpsforsøket, er nå i gjennomføringsfasen

og vil bidra til å styrke

Elopaks posisjon ytterligere med økt

markedsandel, internasjonal tilstedeværelse

og lønnsomhet.

Niels Petter Wright ble i mai 2007

utnevnt til Elopaks konsernsjef/CEO.

Han kommer fra stillingen som Chief

Financial Officer i Elopak konsernet

og erstattet Bjørn Flatgård som valgte

å forlate Elopak etter 10 år som konsernsjef.

Wright ble ansatt i Elopak i år

2000 og har vært sentral i å etablere

Elopak som en ledende internasjonal

aktør innen den kartongbaserte

emballasjeindustrien.

Elopaks virksomhet ble spesielt i tredje

kvartal 2007 påvirket av sterkt økende

priser på råmelk i store deler av verden;

hovedsakelig forårsaket av ugunstige

klimaendringer i kombinasjon med

økt etterspørsel i første rekke i Asia.

Balansen mellom etterspørsel og tilbud

på meieriprodukter ble påvirket av

tørkeperioden i Australia som resulterte

i et betydelig fall i produksjon av

melkepulver. Australia har tradisjonelt

vært en stor leverandør. Denne reduksjon

i produksjonen av melkepulver

kombinert med økende etterspørsel,

spesielt i Kina, medførte et skift i

tilbud/etterspørselbalansen i det

globale melkemarkedet. Prisene på

råmelk økte betydelig og mangelen på

råmelk medførte at mye av volumet

ble kanalisert mot segmenter med

høyere priser. Konsekvensen av dette

var at en rekke av de store europeiske

meierikjedene som Elopak leverer

kartonger til, fikk mangelfull tilgang

på råmelk til prosessering og fylling i

tredje kvartal 2007. Situasjonen

normaliserte seg noe i fjerde kvartal,

men var ved årets slutt fortsatt mer

ustabil enn normalt.

Innføring av mer effektiv produksjonsteknologi

i Elopaks kartongkonverteringsfabrikker

i de siste 5 år gjorde det

nødvendig med ytterligere rasjonalisering

av konsernets fabrikkstruktur. Det

er derfor besluttet å legge ned produksjonen

ved konverteringsfabrikken i

Lahti, Finland. Nedleggelsen av fabrikken

vil være avsluttet sommeren 2008,

og produksjonsvolumene vil bli overført

til andre Elopak-fabrikker.

Elopak solgte i april 2007 100 prosent

av aksjene i selskapene Auspac Ltd. og

Elopak Plastic Systems Ltd. i England.

Dette markerte slutten på Elopaks

produksjon av plastflaskeemballasje

innenfor heleide datterselskap.

MARKEDSAKTIVITETER

Europa

Elopaks europeiske markeder var preget

av press på priser og økte råvarepriser.

Elopak har møtt utfordringen

ved å fokusere på kontinuerlig forbedring

av produksjonseffektiviteten

samt å tilby kundene innovasjoner

som styrker deres merkevarer. Elopak

fortsatte sin vellykkede lansering av

”Curve” og ”Diamond” produktene

i en rekke land. Elopak oppnådde i

2007 vekst i kartongvolumet på over

3 prosent i et krevende europeisk

marked.

Elopaks juicekartongvolum i 2007 ble

noe lavere enn ventet, primært p.g.a.

en kald sommer i Nord- Europa.

Elopak oppnådde likevel samlet sett

vekst i det totale europeiske kartongvolum

blant annet som følge av nye

kontrakter innenfor melkesegmentet.

Konsumentenes økende etterspørsel


Elopaks toppledere med ansvar for salgsregioner, forretningsområder og konsernfunksjoner utgjør konsernledelsen.

etter helserelaterte og sunne produkter

hadde en positiv effekt på markedet

og på Elopaks emballasjeprodukter.

Trenden mot naturlige juice-, nektarog

helserelaterte drikker fortsatte

gjennom 2007. Eksisterende og nye

Elopak kunder lanserte en rekke nye

produkter som for eksempel juice

tilsatt vitaminer, mineraler, omega3

fettsyrer etc. i Elopaks kartongemballasje.

Elopak markedsfører aktivt kartongemballasjens

miljømessige fordeler og

bidrar i vesentlig grad til organisering

og gjennomføring av resirkuleringsaktiviteter.

Amerika

Elopak hadde i 2007 en god volumvekst

og solgte mer enn 2,5 milliarder

kartonger. Det forventes at veksten vil

fortsette i 2008. En del av denne veksten

skyldes oppkjøpet av 51 prosent

av aksjene i selskapet Impresora del

Yaque i september 2007. Selskapet er

markedsleder innen kartongemballasje

i den Dominikanske Republikk

med eksport til det øvrige karibiske

marked. Oppkjøpet vil styrke Elopaks

posisjon i hele det karibiske området

og vil gi synergieffekter i forhold til en

allerede ledende posisjon i regionen.

Elopaks virksomhet i Canada undertegnet

i 2007 leveranseavtale med et

av de største meierier i landet. Dette

vil gi en betydelig salgsøkning for

Elopaks virksomhet i Canada i 2008.

Produksjon og salg fra Elopaks deleide

(49 prosent) selskap i Mexico økte

også i 2007. Økningen var særlig sterk

i Mexico, men også eksport til den sørvestlige

del av USA bidro positivt.

Salget i Mellom-Amerika viste også

vekst med nye kundeprosjekter i

Honduras, Costa Rica og Panama.

Produksjon av skrukorker ble startet

opp ved vår fabrikk i Torreon (Mexico)

i 2006, og det ble oppnådd en sterk

vekst gjennom 2007. Forholdene ligger

til rette for utvidelse av kapasiteten i

2008. En betydelig andel av Elopaks

kartonger i Mexico er nå utstyrt med

skrukorker og den nye kartongformen

”Curve”.

Afrika og Midt-Østen

I Midt-Østen lyktes Elopaks deleide

(49 prosent) selskap Elopak-Obeikan

Ltd. å øke sitt salgsvolum til store

meierikunder. Spesielt styrket Elopak

sin stilling i Saudi-Arabia, Gulf-statene

og Marokko ved å utplassere en rekke

fyllemaskinlinjer i markedene. Selskapet

har i Midt-Østen en markedsandel

på ca. 80 prosent av produkter som

distribueres i kjølekjede.

■ Meierier i Marokko ønsker å bruke Pure-

Pak kartonger, og salgsvolumet økte til 800

millioner kartonger i 2007.

■ Den kanadiske meierikjeden Dairy Reid`s

oppnådde salgssuksess i skolemelkmarke-

det med Mini Diamond Curve kartongen

med tiltalende design.

47


■ Den hollandske detaljistkjeden Albert

Heijn har oppnådd en salgsvekst ved at

kartongen har fått skrukork, vindu og høy

trykkvalitet.

■ Meieriprodukter fra det russiske meieriet

Russkoe Moloko er de første som blir lan-

sert i Russland pakket i Mini Diamond

Curve kartongen.

48

Elopaks deleide (50 prosent) selskap

i Sør-Afrika utviklet seg bra med en

økning i salgsvolumet på 15 prosent

og god resultatmessig fremgang.

Asia og Australia

Det ble besluttet å stoppe byggingen

av en kartongfabrikk i Kina; primært

som følge av en langt svakere etterspørselsutvikling

enn ventet innenfor

produkter distribuert i kjølekjede.

Elopak vurderer imidlertid det asiatiske

marked til å være et strategisk vekstmarked

og undersøker andre alternativer

for over tid å øke kartongsalget

innenfor de voksende segmenter i

dette marked. Elopak bearbeider og

støtter fortsatt viktige kunder i Kina

selv om salgsvolumet er moderat.

I mai 2007 inngikk Elopak en lisensavtale

med den sør- koreanske kartongprodusenten

Hankuk Package Co.

Lisensavtalen med Nippon Paper Pak

i Japan ble avsluttet ved årets utgang.

Utviklingen hos Elopaks lisenstager

Visy Beverage i Australia var tilfredsstillende.

PRODUKTINNOVASJON

Produktinnovasjon er et sentralt

element i Elopaks markedsstrategier.

Nye tilskudd til produktporteføljen ble

lansert i 2007 og bidrar til volummessig

fremgang i de fleste markeder.

Det er blitt lagt stor vekt på å utvikle

kartonger med ny og annerledes formgivning

som skiller seg ut på en positiv

måte i butikkhyllene. Det nye kartongsystemet

Slim for langtidsholdbare

produkter ble lansert i forbindelse med

Elopaks 50 års jubileum. Slim-kartongen

er en høyere og slankere kartong,

og er blitt godt mottatt i konsumenttester.

Kartongen er også plass- og

kostnadseffektiv i distribusjonskjeden.

Utviklingen av ”Diamond” kartongen

for langtidsholdbare produkter ble

sluttført i 2007. Den buede utforming

av den ene mønesiden på kartongen

gir en positiv visuell effekt samt plass

til ny og større skrukork som gjør det

lettere å helle fra kartongen.

Andre innovasjoner fortsatte å bli

introdusert til eksisterende og en rekke

nye kunder. Dette gir kundene mulighet

for å differensiere sine produkter

hos detaljistkjedene.

Elopak fortsatte arbeidet med å forbedre

de ulike fyllemaskinsystemene;

primært med sikte på økt systemeffektivitet

og -fleksibilitet. Ved teknologisenteret

Elopak Technology Center

(ETC) på Spikkestad blir det foretatt

kontinuerlige tester og forbedringer

m.h.t. kartongintegritet, fyllemaskiners

ytelse, pappkvalitet, matvaresikkerhet

og hygiene. ETC betjener både kunder

og Elopaks egne produksjonsenheter.

Det ble i 2007 lagt stor vekt på å verifisere

ytelsen til de fyllemaskinsystemene

som benytter nye kartongformer, og

nye systemtestmetoder ble introdusert.

PRODUKSJON

Pappbelegging og konvertering

Elopak satser på kontinuerlig forbedring

av produksjonskapasitet, kvalitet

og fleksibilitet i pappbeleggings- og

kartongkonverteringsfabrikkene.

Pappbeleggingsfabrikken i Nederland

ble oppgradert med en betydelig

økning av produktiviteten. ”Best

practise” rutiner og arbeidsprosesser

fra fabrikken i Nederland er delvis

overført til fabrikken i Ukraina hvor

videre oppgraderingsarbeid vil stå sentralt

i 2008. Ved utgangen av 2007

oppnådde fabrikken i Ukraina den krevende

amerikanske FDA-godkjennelsen

for leveranse av melkekartonger.

Fabrikken i Ukraina leverer PE-belagt

papp av høy kvalitet til Elopaks konverteringsfabrikker

i Europa. For å

styrke Elopaks posisjon i Øst-Europa,

ble det foretatt modernisering av konverteringsfabrikken

i Beograd. Det ble

installert en ekstra konverteringslinje

for å møte markedsveksten.

Elopak fortsatte sin satsning på høykvalitets-trykkteknologi

og driftseffektiv

produksjon. I denne forbindelse ble det

installert en ny UV-flexo konverteringslinje

i konverteringsfabrikken i Speyer.

Ved konverteringsfabrikken i Terneuzen,

ble driftsmønsteret endret fra 4 til 5 skift

for å øke driftseffektiviteten ytterligere.

Fabrikken er nå i drift i 24 timer pr. døgn

i 7 døgn pr. uke og satte i 2007 ny produksjonsrekord

med over 2 milliarder

kartonger.

Konverteringsfabrikken i Montreal,

ble oppgradert med sikte på å bedre

de fysiske arbeidsforhold og øke

produktiviteten. Produksjonsvolumet

er tredoblet siden Elopak kjøpte


virksomheten i 2000. I første halvdel

av 2008 vil det bli installert en større

høykvalitetskonverteringslinje for å

dekke vekst innenfor kartonger med

krav til høyere grafisk design og trykkvalitet.

Dette vil styrke Elopaks markedsposisjon

i Canada innen emballering

av meieri- og juiceprodukter av

høy kvalitet.

Fylleutstyr og skrukorker

Elopak økte innsatsen på å forbedre

eksisterende fyllemaskinplattform.

Investeringer er foretatt i enheten for

utvikling og produksjon av fyllemaskiner

i USA. Ved inngangen til 2008 er

Elopak godt posisjonert med hensyn

til utvidelse av fyllemaskinporteføljen

og lansering av innovasjoner.

Produksjonen av skrukorker økte med

ca. 24 prosent i 2007 og er en fortsettelse

av en 5 års vekst med tilsvarende

årlig prosentvis vekst. Dette understreker

betydningen av kontinuerlig

videreutvikling av kartongenes funksjonelle

egenskaper. I 2007 ble det etablert

enda en fabrikk for produksjon av

skrukorker. Den nye fabrikken

i Luxembourg vil betjene kunder

i Nord-Europa.

ORGANISASJON OG KOMPETANSEUTVIKLING

Elopaks organisasjonsstruktur ble

justert i midten av 2007. De største

endringer var opprettelse av en egen

markedsstrategisk organisasjonsenhet

og et klarere skille mellom teknisk

utvikling og kvalifisering og produksjonsapparatet.

I tillegg ble salgsregion-

■ I forbindelse med feiringen av Elopaks

50 års jubileum ble den aseptiske Slim fylle-

maskinen lansert. Denne høykapasitets-

maskinen kan fylle 8100 Slim kartonger

pr. time med en produktholdbarhet på opp-

til 12 måneder.

strukturen endret i Europa for å ta

hensyn til markedsvekst i Russland.

Elopak introduserte et nytt system

(PLUS) i 2007 som ledd i et mer systematisk

arbeid for utvikling av den

enkelte ansattes kompetanse og prestasjoner.

Implementeringen av systemet

vil bli fullført i 2008. Systemet sikrer at

de ansattes mål og jobbeskrivelser skal

fremstå tydelig og målbare.

Alle interne opplæringsaktiviteter i

Elopak ble underlagt opplæringsenheten

Elopak Academy i 2007. Nye

kurs ble avholdt innen salg og markedsføring,

produkt/system applikasjoner,

presentasjonsteknikk, miljø og IT.

Det ble arrangert 108 kurs med 600

deltagere innen teknisk opplæring og

trening. Elopak gjennomførte den tredje

årlige organisasjonsundersøkelse

vedrørende forståelsen av konsernets

målsetninger og verdier med særlig

fokus på hva som forventes av den

enkelte ansatte. Resultatene viste at

dette er godt forankret hos de ansatte

og at det var en forbedring fra 2006.

Ved årets slutt hadde Elopak 2 011

ansatte, eksklusive deleide selskap,

sammenlignet med 1 934 ansatte ved

utgangen av 2006. Elopak AS, det

norske morselskapet, hadde 147

ansatte ved årets slutt.

49


■ I juli 2007 møtte konsernsjefene i Elopak,

SIG Combibloc og Tetra Pak representanter

fra EU kommisjonen for undertegning av en

avtale som sikrer at all papp som disse sel-

skapene bruker, kommer fra veldrevet skog

hvor det ikke forekommer ulovlig hogst.

50

MILJØ

Det er et sterkere fokus på miljømessige

forhold i de industrialiserte land i 2007;

i første rekke i forhold til klimautfordringene,

CO 2 -utslipp, produktgjenvinning

og produkters miljøregnskap

ut fra en samlet livssyklusanalyse.

I alle disse aspekter har den kartongbaserte

emballasje klare fordeler

sammenlignet med annen emballasje.

Siden kartongens viktigste råvare er en

fornybar ressurs, kommer den meget

godt ut av sammenligninger med både

plast, glass og aluminium. Som ledd

i Elopaks fokus på miljømessige konsekvenser

av virksomheten, har man

etablert målsettinger og planer for å

redusere samlede CO 2 -utslipp med

15 prosent over de neste tre årene.

I juli 2007 møtte konsernsjefene i

Elopak, SIG Combibloc og Tetra Pak

representanter for EU kommisjonen

for undertegning av en avtale som forplikter

selskapene sammen med sine

leverandører av papp å dokumentere

at all papp som disse selskapene bruker,

kun kommer fra veldrevet skog hvor det

ikke forekommer ulovlig hogst. Ved å

inngå denne avtale bidrar den kartongbaserte

drikkevareemballasjeindustrien

til bevaring og forbedring av miljøet.

Veldrevne skogsområder er de områder

som er sertifisert av FSC (Forest

Stewardship Council).I tillegg støtter

Elopak lokale produktgjenvinningstiltak

og initierer kundeprosjekter for å

dokumentere at kartongbasert emballasje

er det beste emballasjealternativ

for flytende næringsmidler.

HELSE, SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ

I forbindelse med Elopaks 50 års jubileum

ble det gjennomført flere sports-

relaterte aktiviteter ved alle fabrikker

og kontorer. Aktivitetene var utformet

for å reflektere konsernets syn på viktigheten

av helse- og trivselsfremmende

tiltak. Aktivitetene er et ledd i arbeidet

med å redusere sykefravær, og vil bli

videreført i 2008.

Det totale sykefraværet i 2007 var 3,6

prosent. Som for tidligere år, var det

ingen alvorlige ulykker i 2007. Totalt ble

det innrapportert 72 mindre ulykkestilfeller;

32 av disse førte til fravær

utover én arbeidsdag. LTI- indeksen

(antall skader med fravær pr. million

arbeidstimer) var 8,9 i 2007 mot 10,1 i

2006. Elopak fokuserer kontinuerlig på

forbedring av ulykkestatistikken og har

som mål å nå en LTI- indeks på 7 i 2009.

For å nå dette målet vil det bli iverksatt

ytterligere relevante sikkerhets- og

arbeidsmiljømessige tiltak.

FREMTIDSUTSIKTER

Elopak har i de senere år stått overfor

utfordrende eksterne rammebetingelser

med økte råvarepriser, konsolidering

av kundestrukturer og sterkere

variasjoner i etterspørselsforholdene.

Disse trendene vil sannsynligvis fortsette

å stille Elopak overfor ytterligere

utfordringer i de kommende årene.

Elopak arbeider kontinuerlig med å

forbedre sin konkurranseposisjon og vil

være godt rustet til å møte utfordringene

med sterkt fokus på konsernets

kjernevirksomhet og kompetanse;

kartongbaserte emballasjesystemer for

flytende næringsmidler. Fortsatt lønnsom

vekst i kommende år vil bli basert

på innovasjon, kartongens miljømessige

fortrinn samt kontinuerlig forbedring

av operasjonell effektivitet.


Elopaks 50 års jubileum

Elopak feiret i 2007 sitt 50 års jubileum

samt 20 år som eier av Pure-Pak kartongsystemet

på global basis. Elopaks

historie startet da den norske cellulose

ingeniøren Christian August Johansen

etter forhandlinger med det amerikanske

selskapet Ex-Cell-O lyktes med å få

produksjonsrettigheter for Pure-Pak

kartongen i Skandinavia, ikke-eksklusive

salgsrettigheter for Pure-Pak kartongen

i Europa samt en agentavtale

for salg av Pure-Pak fyllemaskiner.

Han fant en sterk støttespiller i Johan

H. Andresen sr. i J. L. Tiedemanns

Tobaksfabrik. 11 februar 1957 ble

selskapet Elopak etablert med 75 prosent

av aksjene eid av Tiedemanns

Tobaksfabrik og 25 prosent av aksjene

eid av Christian August Johansen som

ble Elopaks første adm. direktør. Elopak

er en forkortelse av ”European Licensee

of Pure-Pak”. Resten er historie.

I dag utgjør salget i det norske marked

en liten del av Elopaks totale salgsvolum.

94 prosent av salget skjer utenfor

Norge i 100 forskjellige land.

Den offisielle feiring av Elopaks 50 års

jubileum fant sted 10-12 september

2007. I denne anledningen var Elopaks

teknologisenter (ETC) på Spikkestad

utsmykket og en historisk utstilling

satt opp. Feiringen innbefattet besøk

av internasjonal næringslivspresse,

lansering av den aseptiske Slim fyllemaskinen,

ledermøte med samling av

alle Elopaks seniorledere rundt om

i verden samt et festarrangement ved

Elopaks hovedkontor på Stabekk.

Elopaks 50 års jubileum ble også feiret

lokalt 12. oktober 2007 i 42 land hvor

Elopak har virksomhet med aktiviteten

”klar for mer/ready for more”. De

ansatte deltok i sportsaktiviteter som

bowling, sykling, turgåing, fotball,

badminton, squash, golf etc. De ansatte

fikk også via DVD presentert viktige

budskap fra både Elopaks eier og konsernsjef.

Responsen fra de ansatte var

svært positiv og viser at alle er ”ready

for more.”

51


Forretningsidé:

Swix Sport

Ulf Bjerknes

52

Photo: Iván Kverme/Finansavisen

Vi skal utvikle, produsere og

markedsføre innovative tilbehør og

tekstiler av høy kvalitet, til sport

og aktiv fritid –nasjonalt og internasjonalt.

Dette skal vi gjøre ved

å bygge opp og forvalte egne

sterke og ledende merkevarer

gjennom en entusiastisk og verdistyrt

organisasjon slik at vi anerkjennes

som en foregangsbedrift

innen våre områder

NOK mill.

Nøkkeltall 2007 2006 2005

Driftsinntekter 388,5 448,3 396,9

Driftsresultat -43,4 -7,4 -19,5

Anleggsmidler 78,8 71,0 75,0

Omløpsmidler 222,7 240,0 215,5

Sum eiendeler 301,5 311,0 290,5

Egenkapital 33,6 83,4 77,4

Langsiktig gjeld 63,9 80,6 50,2

Kortsiktig gjeld 204,0 147,0 162,9

Sum

egenkapital

og gjeld 301,5 311,0 290,5

■ Meget gode sportslige resultater med våre produkter på

World Cup nivå

■ Omfattende omstilling for å sikre selskapets langsiktige, ledende

posisjon innen markedene for staver, skismøring og bekledning

■ Styrking av ledelse samt sterkere fokus på merkevarer og marketing

■ Produksjonen av aluminiumsstaver flyttet til Litauen

■ Hovedkontoret vedtatt flyttet til Oslo-området

Swix Sport har de siste årene fått

merke effekten av milde, snøfattige

vintre samtidig som konkurransen

innen markedene for staver, smøring

og bekledning i Europa har økt. Dette

har påvirket selskapets lønnsomhet.

Vinteren 06/07 har vært snøfattig i alle

hovedmarkeder, og 2007 ble et nytt

vanskelig år for Swix Sport.

MARKEDER

Året startet med en mild vinter uten

snø i store deler av verden og ga dermed

en meget dårlig start på året.

Manglende snø ga reduserte leveranser

i starten av året og tilsvarende

nedgang i forhåndsordrene for vinteren

2007/08. Dette preger resultatene

for 2007.

I løpet av de siste 10 år er imidlertid

omsetningen av skismøring og tilbehør

doblet som følge av godt innovasjonsarbeid.

Swix er markedsleder i de

fleste land med unntak av tysktalende

Europa. Også for langrennstaver

finner vi et lignende bilde, selv om vi

her ser en økende konkurranse både

fra skifabrikker og fra andre stavleverandører.

Stavmarkedet preges av betydelig

internasjonal konkurranse, og Swix

fremste konkurrenter har allerede

flyttet produksjonen til land hvor

kostnadene er betydelig lavere enn

i Norge. Prosessen med overflytting av

produksjonen av aluminiumsstaver til

Litauen ble fullført høsten 2007.

Nordic Walking markedet har hatt en

stor nedgang i løpet av de siste årene

og ser nå ut til å ha stabilisert seg på

1/4 av volumet i toppåret 2004.

Tyskland er fortsatt det dominerende

markedet, og det har sterkt påvirket

aktiviteten og resultatene i vårt selskap

i Tyskland.

Våre tekstilmerker har hatt en positiv

utvikling i 2007. Det meste av denne

omsetningen ligger i Norge, og mye

skyldes en underliggende vekst i tekstilomsetningen

i det norske markedet.

RESULTATER

Driftsresultatet for Swix Sport er forverret

fra 2006, og selskapet leverte

nok et skuffende resultat etter en

årrekke med meget gode resultater.

Et omfattende omstillingsprogram ble

igangsatt i 2007. Ekstraordinære nedskrivninger

av varebeholdninger og

avsetninger for omstillingskostnader

gjør at driftsresultatet ble -43 millioner

kroner. Driftsinntektene for 2007 var

388 millioner kroner, en nedgang fra

448 millioner kroner i 2006.

SWIX SPORT USA

Sesongen 06/07 var preget av lite snø

også i USA. Det preget spesielt salget

for våre mest snøavhengige kategorier

som smøring og tilbehør, staver og

langrennsbekledning. Salget i disse

kategoriene var ned 9 prosent. Pedro’s,

vårt merke for tilbehør til sykkel,

hadde imidlertid en pen vekst på 18

prosent. Det gjorde at omsetningen

endte rett under toppåret 2006.

SWIX SPORT JAPAN

En varm vinter og lite snø resulterte

i en omsetningsnedgang totalt.

Selskapet har en sterk posisjon i sine

markedssegmenter, spesielt for skismøring,

tilbehør og alpinstaver.

Det satses for å posisjonere selskapet

også innen snowboardmarkedet.

Resultatet er tilfredsstillende.

SWIX SPORT TYSKLAND

Innen alle våre kategorier er tysktalende

Europa viktig. Gjennom

mange år har vi forsøkt å opparbeide

en posisjon gjennom distributører.


I 2005 etablerte vi eget salgsselskap for

å styrke vår posisjon. Satsingen har hittil

ikke gitt tilfredsstillende resultater,

men vinteren 07/08 har startet langt

bedre. Vi blir særlig lagt merke til som

en solid aktør gjennom våre aktiviteter

innenfor smørekurs, rennservice og

salgsarbeid. Utsiktene for innsalget er

derfor langt bedre enn forrige år.

MERKEVARER OG PRODUKTUTVIKLING

Swix Sport er et merkevarehus der

Swix, Bavac, Ulvang og Pedro’s fremstår

med egne posisjoner og profiler.

Den langsiktige satsingen videreføres

med betydelige investeringer innen

merkevarebygging, produktutvikling,

design og kolleksjonsoppbygging.

Våre produkter er et resultat av

målrettet FoU samt egne og eksterne

ressurser med kompetanse på å utvikle

produkter til sport og aktiv fritid.

En viktig del av prosessen er tett samarbeid

med bl.a langrennseliten som

tester produktene under høy intensitet

og ekstreme krav. De bidrar dermed

med sine tilbakemeldinger til

det endelige produktet og gir samtidig

en god profilering av hele produktspekteret

vårt, både nasjonalt og

internasjonalt.

De viktigste produktnyhetene som

ble lansert, var lettere og stivere staver

for toppsegmentet samt en egen

damekolleksjon. Gjennom sesongen

ble mange nyheter innen voks og tilbehør

testet på World Cup nivå med

meget gode resultater, og disse produktene

lanseres kommersielt i 2008.

Innen tekstil ble kolleksjonene for

Bavac, Swix og Ulvang oppgradert.

Årets markedsanalyser i det norske

markedet hvor vi følger forbrukernes

kjennskap og preferanse til alle merker

innen de produktkategoriene

Swix Sport har som kjerneområder,

bekrefter en gledelig utvikling på de

fleste områdene for Swix, Bavac og

Ulvang.

Swix Sport har høye ambisjoner

for sine merkevarer og har som mål

at de skal være nr. en eller to innen

sine kategorier. Vi har gjennom året

investert betydelige ressurser i utviklingsprosesser,

og det har resultert

i lanseringen av et revitalisert kommunikasjonskonsept

for Ulvang,

og grunnlaget for et nytt konsept

for Swix.

ORGANISASJONSUTVIKLING

For å sikre at Swix Sport har en

ledende posisjon også i fremtiden, ble

det i 2007 iverksatt en omfattende

omstillingsprosess for å styrke inntektsgrunnlaget,

øke effektiviteten og

senke det faste kostnadsnivået.

Kontoret på Lillehammer og i USA er

nedbemannet med vel 20 personer.

I tillegg til utflytting av stavproduksjonen

til Litauen, ble det besluttet å

flytte hovedkontoret til Oslo.

Tiltakene er gjennomført for å bevare

og på sikt styrke Swix Sport som en

attraktiv arbeidsplass fundert på

ledende merkevarer og produkter.

De omfattende omstillingsprosessene

har vært krevende for alle våre medarbeidere,

men arbeidsmiljøet og

samarbeidet internt vurderes som

godt. Swix Sport hadde pr. 31.12.07

totalt 154 ansatte (170 et år tidligere),

hvorav 33 i USA (39), 10 i Japan (10),

7 i Tyskland (8) og 14 i Litauen.

FREMTIDSUTSIKTER

Trenden med fokus på egen helse og

naturopplevelser gir gode utsikter for

sportsindustrien. Swix Sport ønsker

å vokse videre innen sportsbransjen

gjennom å være nr. en i hjemmemarkedet,

styrke posisjonen internasjonalt

samt å bli mer robust i

forhold til varierende vintre.

Vi har gjennom 2007 lagt ned betydelig

innsats for videreutvikling og løft

av kolleksjonene våre både innen

skismøring, staver og tekstiler. Disse

nyhetene har blitt meget godt mottatt

i innsalget for sesongen 2008/09.

Swix Sport vil i 2008 fortsatt fokusere

på økt operasjonell effektivitet og

styrking av produktporteføljen. I et

konkurranseintensivt marked vil vi

jobbe målrettet for å vokse med større

verdiskapning og høyere hastighet

enn frem til nå –noe som vil være

lønnsomt for våre samarbeidspartnere

og til glede for forbrukerne.

■ 71 o Nord er en fantastisk anledning til å

vise hvor allsidige Bavac og Ulvangs bruks-

områder er, både når det gjelder aktiviteter

og utfordringer og variasjon i vær og

naturforhold.

■ Den nye serien med Swix flytende gli og

festevokser ble meget godt mottatt I marke-

det.

53


Forretningsidé:

Aibel

Rasmus Sunde

Aibel prosjekterer, bygger, vedlikeholder,

modifiserer og drifter

olje- og gassproduksjonsanlegg.

I tillegg tilbys en portefølje av

avanserte teknologiløsninger for

separasjon, gass og boring. Aibel

vil bidra til at kundene oppnår økt

produksjon av olje og gass samtidig

som de strengeste krav til

helse, miljø og sikkerhet (HMS) og

etiske standarder følges.

Selskapets visjon er å bli et anerkjent,

globalt ledende selskap

innen olje & gass service og teknologi

54

■ Historisk høyt aktivitetsnivå i oljeservicebransjen

■ Høy vekst og gode resultater å vise til på norsk kontinentalsokkel

■ Regionalt kontor etablert i sørøst Asia

■ Sterk markedsposisjon og stor etterspørsel danner grunnlag for

ytterligere vekst

Aibel har rundt 7 000 ansatte, hvorav

3 500 er basert i Norge. Selskapet har

et verft i Norge og et i Thailand; begge

regnes for å være i verdensklasse.

Arbeidet verftene utfører, bidrar også

til å styrke selskapets konkurransefortrinn

i anbudsprosesser både på norsk

sokkel og ellers i verden. Dette inkluderer

Australia, Brasil, Kasakhstan og

Nord Afrika. Satsningen i sørøst Asia

styres fra Singapore.

Aibels kunder er globale oljeselskaper,

redere og feltoperatører. Aibel tilbyr

løsninger for hele livssyklusen til offshore-

og landbaserte anlegg samt

rørledninger og midt- og nedstrøms

prosesseringsanlegg.

HØYDEPUNKTER FRA 2007

På mange måter markerte 2007 en

milepæl for Aibel med et historisk

høyt aktivitetsnivå. Driftsinntektene for

hele året ble ca 10 milliarder kroner

(1,8 milliarder USD).

Aibel ble for første gang et selvstendig

drevet selskap etter at Vetco Grey ble

solgt til General Electric i februar 2007.

I juni åpnet Aibel sitt strategiske regionskontor

for sørøst Asia i Singapore,

og i august ble Aibel solgt til Ferd

Private Equity og Ferd AS. Aibels

posisjon ble ytterligere styrket på

norsk sokkel, og internasjonalt fortsatte

veksten. Intern reorganisering

skal bidra til å posisjonere selskapet

for å møte nye utfordringer og budsjett

for 2008 –et år hvor veksten ser

ut til å fortsette i alle viktige markeder.

FORRETNINGSOMRÅDER

■ Process & Facilities (P&F):

Tilbyr prosjektering og bygging av

offshore og landbaserte produksjonsanlegg

på norsk kontinentalsokkel.

■ Maintenance, Modifications and

Operations (MMO): Tilbyr vedlikeholds-,

modifikasjons- og driftstjenester

på norsk kontinentalsokkel.

■ Services and Products (S&P):

Tilbyr engineering og EPS services

inkludert vedlikehold, modifikasjon

og driftstjenester internasjonalt i

tillegg til en rekke separasjonsprodukter,

gassteknologi og kontrollsystemer

for drilling.


Gjennom 100 år har Aibel bygget opp

et omdømme for god gjennomføringsevne

og prosessinnovasjon. Selskapet

er kjent for å overholde de strengeste

krav til sikkerhet og setter områder

som bærekraftighet, sosialt ansvar

og forretningsetikk høyt.

PROCESS & FACILITITES SER FREMOVER

P&F erfarte tilbakeslag på enkelte prosjekter.

Dette fikk en negativ innvirkning

på lønnsomheten for året.

Forretningsområdet har etter dette

blitt reorganisert og kunne runde av

året på en positiv måte. Flere utfordrende

prosjekter ble fullført mot

slutten av 2007. Dette frigjorde ressurser

som kan brukes på nye og lønnsomme

prosjekter. På tampen av året

ble en prosjekterings-, innkjøps- og

byggekontrakt for StatoilHydro med

en verdi på ca 1 milliard kroner (180

millioner USD) signert, og ytterligere

kontrakter med andre kunder forventes

å signeres i nær fremtid.

BESTE ÅR NOENSINNE FOR MAINTENANCE,

MODIFICATIONS AND OPERATIONS

MMO hadde det beste året noensinne,

og Aibel styrket sin posisjon som et av

de to ledende selskapene innen dette

segmentet på norsk kontinentalsokkel.

MMOs tjenester leveres som regel

ved at Aibel ansatte jobber fulltid hos

kundene på deres anlegg. Sterke kunderelasjoner,

det å prestere samt fokus

på HMS er kritiske suksessfaktorer.

Rundt 55 prosent av Aibels omsetning

kommer fra MMO, og mange store

prosjekter og rammeavtaler ble utvidet

i omfang og varighet i løpet av året.

Når det gjelder HMS, er Aibel stolte av

gjennomgående gode resultater. Vi er

spesielt stolte av å ha klart 10 år på

StatoilHydros Kollsnes gassanlegg

uten å ha mistet arbeidstid på grunn

av skader.

Regional utvikling var også viktig for

selskapet, med videre utvikling av

basen i Hammerfest som et av høydepunktene.

Fra denne basen vil Aibel

betjene den økende aktiviteten nord

i Norge samt i Barentshavet.

EN GOD START FOR SERVICES & PRODUCTS

Selv om arbeidet som utføres er meget

forskjellig, har de ulike enhetene som

utgjør S&P en felles utfordring. Utfordringen

består i å bygge en global salgsorganisasjon

som karakteriseres av

god selskapsstyring, etikk og compliance.

I 2007 åpnet Aibel et nytt prosjekteringskontor

i Storbritannia som

betjener gassfelt i Algerie. Selskapet er

også fokusert på forskning og utvikling

innen kjerneteknologi. Et høydepunkt

var ytterligere salg av separasjonsteknologien

VIEC (vessel internal electrostatic

coalescer) som er i ferd med å

bli en standardløsning i industrien.

FREMTIDSUTSIKTER

Olje- og gassindustrien karakteriseres

av sterk underliggende vekst. Dette

innebærer økt etterspørsel av energi,

en økende trend for outsourcing av

drift, vedlikehold og modifikasjon og

økende operasjonell kompleksitet

som gjør det vanskelig for nye aktører

å etablere seg. Aibel er godt posisjonert

for å styrke posisjonen på norsk

sokkel samtidig som selskapet skal

vokse internasjonalt i utvalgte områder

og land.

■ I 2007 åpnet Aibel et prosjektkontor i

Storbritannia som betjener gassfelt i Algerie.

■ Aibels ansatte jobber fulltid hos kundene

på deres anlegg.

■ Utskipning av moduler til Petrobas i

Brasil. På motstående side ser vi Aibels

verft i Haugesund.

55


56

Tre århundrer forsinket

Da Anders Sandvig i 1904 anla Maihaugen på Lillehammer, besto museets bygningssamling

av elleve hus. De var valgt ut for vise den bygningstekniske utviklingen – fra

middelalderens årestue (bildet), antatt bygget rundt 1440 med åpen ljore i taket og

uten skorstein eller vinduer, og frem til den avanserte toetasjes Myttingstua fra 1760.

Stor var overraskelsen da dendrokronologiske undersøkelser viste at årestuen var fra

1770-tallet – og bare rundt 120 år da den ble kjøpt av Sandvig. Dermed måtte bygningshistorien

skrives om: Middelaldersk byggeskikk hadde stille og ubemerket levd

videre i Nord-Gudbrandsdalen gjennom tre århundrer. Kanskje fordi det var dyrt å

bygge med peis og vindusglass.


Ferds finansielle investeringer

Ferds finansielle investeringer har i 2007 omfattet tre forretningsområder:

Ferd Invest, Ferd Ekstern Forvaltning og Ferd Eiendom.

Ferd Invest tar hånd om konsernets investeringer i børsnoterte aksjer,

Ferd Ekstern Forvaltning velger ut og følger opp de eksterne forvaltere

vi anvender innenfor en rekke ulike aktivaklasser, og Ferd Eiendom

utvikler og forvalter konsernets bolig- og næringseiendommer

Ferd har forutsetninger for å kunne

levere gode resultater innenfor alle

finansielle forretningsområder. Vi kan

konsentrere oss om eiers langsiktige

resultat- og risikomål, og må ikke

løpende innfri ønskene fra andre store

eiere eller kunder. Det regulatoriske

regimet vi er underlagt på finanssiden,

er dessuten lite tyngende sammenlignet

med det en del institusjonelle

investorer hjemme og ute lever med.

Gunstige rammebetingelser som disse

bidrar til at Ferd kan ha korte beslutningsveier.

Endelig er den finansielle

stillingen til konsernet meget god,

slik at vi har stor frihet til å foreta de

investeringer vi til enhver tid finner

interessante.

Det gunstige utgangspunktet innebærer

samtidig at Ferd antagelig har

færre unnskyldninger enn mange

andre investorer hvis det leveres svake

resultater. Ser man bort fra de generelle

markedsforholdene som til

enhver tid råder, og som naturlig nok

også Ferds investeringer påvirkes av,

vil det derfor i meget høy grad være

vår egen dyktighet som bestemmer

våre resultater, og ikke ytre beskrankninger.

Dette har alle som arbeider

med de finansielle investeringene

i Ferd klart for seg.

I Ferd har vi mulighet til å tenke langsiktig

i våre finansielle investeringer.

Dette innebærer imidlertid ikke at vi

slår oss til ro med resultater som er

dårligere enn de vi burde oppnå i det

enkelte år. Langsiktighet skal ikke være

en unnskyldning for middelmådige

prestasjoner.

STRATEGI

I løpet av 2007 har vi innenfor de tre

forretningsområdene gjennomført

grundige vurderinger av hvordan vi

skal utnytte de fortrinnene vi har, og

levere gode resultater både på kort og

lengre sikt. Dette arbeidet har medført

at vår strategi på disse områdene er

blitt tydeligere, både når det gjelder

hvilke mål vi har for den enkelte virksomhet,

og hvordan målene skal nås.

På bakgrunn av strategiarbeidet er

også de personlige betingelsene for

mange av medarbeiderne i de tre forretningsområdene

blitt lagt noe om

i løpet av fjoråret. Der det er lett å tallfeste

det oppnådde resultatet i kroner

og øre, er for eksempel bonusordningene

utelukkende knyttet til dette

resultatet. Samtidig vil det være slik at

karrieren til en medarbeider som ikke

sjenerøst deler sin kunnskap med kollegene,

vil stoppe opp. Vektleggingen

av å oppnå resultater og å dele innsikt

gjennom lagspill er i tråd med det Ferd

ønsker å stå for som selskap.

RESULTATER

Resultatene for de tre forretningsområdene

innen Ferds finansielle

investeringer var alt i alt gode i 2007.

Både innen Ferd Invest og Ferd

Ekstern Forvaltning var avkastningen

klart høyere enn for de respektive referanseindeksene.

Ferd Eiendom har

påbegynt en tydelig omlegging av

virksomheten, og vi har tro på at noen

av følgene av denne omleggingen vil

bli synlige allerede i 2008. På de påfølgende

sidene gjør lederne for disse tre

forretningsområdene nærmere rede

for sine virksomheter.

Arthur Sletteberg

Ferds finansielle investeringer

omfatter:

■ Ferd Invest

■ Ferd Ekstern Forvaltning

■ Ferd Eiendom

57


Forretningsidé:

Ferd Invest

Alexander Miller

Ferd Invest er en finansiell investor

som konsentrerer seg om å investere

i enkeltselskaper vi mener

innehar unike kvaliteter. Vi ønsker

å ha et langsiktig eierskap i slike

selskaper så lenge vi finner prisingen

attraktiv. Ferd Invests målsetning

er å gi en høyere avkastning

enn aksjeindeksene i de markedene

vi investerer i

NOK mill.

Nøkkeltall 2007 2006 2005

Driftsinntekter 212,4 499,9 571,1

Driftsresultat 200,7 493,6 565,8

Anleggsmidler 0,5 0,1 0,1

Omløpsmidler 2 500,3 2 822,2 2 317,8

Sum eiendeler 2 500,8 2 822,3 2 317,9

Egenkapital 2 396,7 2 756,8 2 274,5

Langsiktig gjeld 41,8 57,9 41,9

Kortsiktig gjeld 62,3 7,6 1,5

Sum

egenkapital

og gjeld 2500,8 2 822,3 2 317,9

58

■ Uroligheter i gjeldsmarkedene smittet over på aksjemarkedet

■ Svakere aksjemarkeder enn i 2006, men en høy oljepris var bra

for Oslo Børs

■ Porteføljen ga en solid meravkastning i forhold til

referanseindeksene

■ Den norske porteføljen utviklet seg spesielt bra, mens vi gjorde

det svakere i vår svenske portefølje

■ Endringer i organisasjonen og måten Ferd Invest skal arbeide på

Ferd Invest vil gjennomgående investere

i selskaper som har unike produkter,

over gjennomsnittlig gode inntjeningsmarginer

og en ledelse som

setter den langsiktige verdiskapningen

i høysetet. Ved å satse på et begrenset

antall gode selskaper skal vi oppnå en

meravkastning i forhold til det generelle

aksjemarkedet i de landene hvor

vi investerer. Ferd Invest gjør i dag

sine investeringer i Norge og Sverige.

Porteføljen skal alltid være tilnærmet

fullt investert, og vi har ikke anledning

til å belåne porteføljen eller selge

aksjer vi ikke eier.

MARKED

”Subprime”-lån var for de fleste markedsaktører

et ukjent begrep inntil

sommeren 2007. Problemet dukket

opp da det viste seg at mange amerikanske

banker hadde gitt boliglån til

låntagere med svak evne til å betjene

disse lånene. Tapene til bankene knyttet

til markedsverdien av disse utlånene

har vært svært store, og de har ført til

at risikovilligheten i finansmarkedene

generelt er blitt betraktelig redusert.

Aksjemarkedene har følgelig stort sett

vært i en fallende trend siden sommeren.

Oslo Børs har klart seg bedre enn

de fleste andre markedsplasser og

endte 2007 med en oppgang på knapt

12 prosent, antagelig langt på vei takket

være at oljeprisen holdt seg høy

gjennom hele året. Stockholmsbørsen

utviklet seg langt svakere, og markedsverdien

av aksjene notert der falt med

13 prosent i 2007. Mye av verdifallet

på den svenske børsen gjennom fjoråret

skyldtes utviklingen i Ericsson der

aksjekursen falt med hele 45 prosent.

AVKASTNING

Markedsverdien til Ferd Invests samlede

portefølje steg i løpet av 2007 med

knapt 213 millioner kroner, tilsvarende

i underkant av 10 prosent. Porteføljen

ga en meravkastning i forhold til

referanseindeksen på 4 prosentenheter.

Markedsverdien av den

norske delen av porteføljen steg med

knapt 19 prosent, noe som var vel

7 prosentenheter bedre enn den

norske referanseindeksen. Den gode

avkastningen på den norske porteføljen

skyldes i første rekke investeringene

i Kongsberg Gruppen, Orkla,

Norwegian Air Shuttle, Sevan og

Eastern Echo. Kongsberg Gruppen

steg med drøyt 95 prosent i 2007 etter

at selskapet blant annet fikk en svært

stor kontrakt med det amerikanske

forsvaret i løpet av året. Kongsberg

Gruppen har i hele år vært blant de

aller største postene våre.

Markedsverdien av den svenske delen

av porteføljen falt med vel 17 prosent

gjennom fjoråret, mens referanseindeksen

i samme tidsrom gikk ned

med om lag 13 prosent. Det var først

og fremst investeringene våre i

Ericsson, AstraZeneca og Partnertech

som bidro til at vår portefølje gjorde

det svakere enn den svenske børsen

generelt.

PORTEFØLJEN

Ved utgangen av året hadde vi 80 prosent

av porteføljen i Norge og 20 prosent

i Sverige. I utgangspunktet er det

lagt opp til at 75 prosent av aksjene

skal være norske og 25 prosent svenske,

men andelen norske aksjer har i hele

år ligget i overkant av denne normen.

Omsetningshastigheten i porteføljen

er fortsatt ganske moderat, selv om

den har vært høyere i 2007 enn i de

tidligere år. Ved utgangen av året

utgjorde de 10 største aksjene 76 prosent

av den norske porteføljen. Tilsvarende

tall for den svenske porteføljen

var 81 prosent. Vi synes dermed

vi langt på vei har lykkes med å bli en

mer fokusert forvalter.


Alexander Miller, Lars Christian Tvedt og Gaute Garshol.

ORGANISASJON

I løpet av 2007 har det vært store

bemanningsendringer i Ferd Invest.

Tidligere leder hadde vært i Ferd i over

10 år og valgte å forlate selskapet.

Ny leder ble funnet internt. I tillegg

ble en yngre medarbeider rekruttert

utenfra og tiltrådte ved årets utgang.

Ferd Invest har i løpet av året vært

gjennom en omfattende vurdering

av sin strategi og hvordan denne skal

gjennomføres i markedet. Det har

vært en målsetning for denne prosessen

at det skal bli enda tydeligere hva

man prøver å oppnå, og hvilken

angrepsvinkel man skal anvende for å

nå målene. En av de praktiske følgene

av denne prosessen er at vi vil være

enda tydeligere med hensyn til hvilke

kvaliteter vi i Ferd ser etter i våre

investeringer. Vi beveger oss også i

retning av at porteføljene inneholder

noe færre selskaper enn tidligere.

FREMTIDSUTSIKTER

De siste månedene i 2007 ble utfordrende

for aksjemarkedet, med store

svingninger og til dels store fall på

børsene. Vi er ikke overrasket over at

2008 har begynt der 2007 slapp, med

fortsatt nervøse markeder. Veksten

i inntjeningen til selskapene og rikelig

tilgang på billig kapital har drevet

børskursene oppover de siste årene.

Vi var kommet så langt ut i en vedvarende

oppgangskonjunktur at det

må forventes en viss avmatning i den

økonomiske veksten og dermed også

i selskapenes inntjening. Bankenes

stilling har dessuten utviklet seg slik at

kapital ikke lenger er like tilgjengelig

som før, selv om rentene fortsatt ikke

er høye. I en situasjon der både

finansinstitusjonene og investorene

er blitt langt mindre risikovillige, tror

vi at 2008 kan bli et vanskelig år for

aksjemarkedene. Gode aksjevelgere vil

fortsatt klare seg bra, og vi håper vi

kan være i den kategorien også i 2008.

Total avkastning i prosent

15 %

10 %

5 %

0 %

-5 %

Jan. Mars Mai Juli Sept. Nov.

Portefølje

Meravkastning

Index

De ti største norske aksjebeholdninger rangert etter

markedsverdi

Markedsverdi Prosent-

NOK mill. andel

Orkla 223,8 11,3

StatoilHydro 218,0 11,0

Telenor 201,1 10,2

Kongsberg Gruppen 169,5 8,6

Yara International 160,9 8,1

DnB NOR 132,8 6,7

Tomra Systems 111,6 5,7

Norwegian Air Shuttle 101,4 5,1

Petroluem Geo-Services 94,6 4,8

Royal Caribbean Cruises 80,1 4,1

Sum 1493,8 75,6

De ti største svenske aksjebeholdninger rangert etter

markedsverdi

Markedsverdi Prosent-

NOK mill. andel

Svenska Handelsbanken A 69,6 14,8

Hennes & Mauritz B 51,2 10,9

AstraZeneca 41,9 8,9

Skanska B 41,0 8,7

Ericsson B 35,1 7,5

Securitas B 31,7 6,8

Teliasonera 30,5 6,5

SKF B 27,6 5,9

Assa Abloy B 27,2 5,8

Husqvarna B 21,9 4,7

Sum 377,7 80,5

59


Forretningsidé:

Ferd Ekstern Forvaltning

Tom Erik Myrland

Ferd Ekstern Forvaltning har ansvaret

for investeringer gjort gjennom

samarbeidspartnere i aktivaklasser

og land der Ferd ikke selv utøver

den daglige forvaltningen

Ferd Ekstern Forvaltning ble etablert

som forretningsområde ved inngangen

til 2007. Porteføljen besto da av hedgefond,

aksjefond, private equity fond og

to rentemandater. Gjennom året er det

gjort utskiftninger og nyinvesteringer

i de tre førstnevnte porteføljene, mens

rentemandatene er avviklet.

Kjennetegn ved hedgefond

• Fleksibel investeringsform med mål om

positiv avkastning uansett markedsforhold

• Har anledning til å selge lånte verdipapir

(short-salg), benytte derivater og belåne

sine investeringer

• Nøkkelpersoner er som regel medeiere

og investorer i fondet, som mottar rundt

2% i årlig forvaltningshonorar og 20% av

avkastningen

Kjennetegn ved private equity fond

• Begrepet er en fellesbetegnelse på

private eierfond

• Investorer skyter inn penger i fond som

brukes til investeringer i selskaper som

skal eies utenfor børs

• Fondene opererer som langsiktige og

svært aktive eiere for å utvikle verdier

i selskapene

• Investorene binder kapitalen i fondet

i opptil 10-12 år

• Nøkkelpersoner er som regel medeiere

og investorer i fondet, som mottar rundt

2% i årlig forvaltningshonorar og 20% av

realisert avkastning

60

■ Det er oppnådd gode resultater i Ferd Ekstern Forvaltnings første år

■ Både hedgefondene og aksjefondene leverte bedre avkastning enn

sine referanseindekser

■ Det er gjort ytterligere investeringer i private equityporteføljen

■ Uroen i markedet påvirker avkastningen, men skaper spennende

utsikter for ny hedgefondportefølje

STRATEGI

Ferd Ekstern Forvaltning har et investeringsmandat

som kjennetegnes av å

kombinere egenkapitalorientering med

en god risikospredning. Mandatet gir

vide fullmakter når det gjelder valg av

aktivaklasser og hvilke forvaltere man

kan betro kapitalen til, men definerer

klare rammer for tillatt svingningsrisiko

og investeringenes omsettelighet.

Videre er det angitt et mål for porteføljens

samvariasjon med verdiutviklingen

på Oslo Børs.

Målet for forvaltningen er å skape

bedre avkastning enn en referanseindeks

bestående av verdensindeksen

for aksjer (50 prosent) og en global

hedgefondindeks (50 prosent).

Strategien til Ferd Ekstern Forvaltning

som beskriver hvordan virksomheten

skal innrettes for å nå denne målsetningen,

kan deles inn i tre områder:

■ Avvik fra referanseindeksens

sammensetning:

Referanseindeksen er utgangspunktet

for porteføljens sammensetning,

som følgelig vil ha høyt innslag av

aksjefond og hedgefond mye av

tiden. I perioder vil Ferd Ekstern

Forvaltning ha et markedssyn som

tilsier at man investerer i andre

aktivaklasser enn de to som er

representert i referanseindeksen,

eksempelvis obligasjoner med ulik

grad av rente- og kredittrisiko, råvarer

og kontanter. Valg av tidspunkt

og størrelse på slike avvik er således

et viktig verktøy i forvaltningen.

■ Valg av forvaltere:

Jo mindre perfekt fungerende et

marked eller en aktivaklasse er, desto

større er avkastningsforskjellene

mellom konkurrerende forvaltere

og desto viktigere er følgelig valget av

den forvalteren vi investerer kapital

hos. For å lykkes i dette arbeidet er

det viktig å ha oversikt over de ulike

forvalterne som kan være av interesse,

og deretter gå nøye gjennom alle

sider ved et mindre antall av de som

utmerker seg mest før valget tas.

Etter investeringen er gjennomført

følges forvalteren opp mot sine alternativer

i forhold til løpende avkastning

og risiko.

■ Bruk av samarbeidspartnere:

Ferd Ekstern Forvaltning består av tre

medarbeidere. Med et investeringsmandat

som har store frihetsgrader,

mange alternative aktivaklasser å

følge samt et enormt univers av ulike

forvaltere, er det av stor betydning

hvordan de menneskelige ressursene

utnyttes. Bruk av eksterne rådgivere

som både utfyller den interne kompetansen

og øker tilgjengelige ressurser,

er nøkkelen til fornuftig

benyttelse de ansattes tid. Så langt

har vi inngått samarbeid med

Albourne Partners og Griff Kapital.

Det vil bli etablert et eget investeringsmandat

for private equityporteføljen,

tilpasset den mer langsiktige tidshorisonten

som ligger til grunn for slike

investeringer.

MARKEDSFORHOLD

Ved utgangen av første halvår i 2007

så markedene ut til å gå mot nok et år

med god avkastning i de fleste aktivaklasser.

Aksjemarkedene steg, kredittmarginene

falt, råvareprisene økte,

hedgefondmarkedet leverte samlet

sett som forventet og rentemarkedene

var stabile. ”Subprime” var riktignok

et begrep med tiltagende oppmerksomhet

i det finansielle nyhetsbildet,

men det ble hevdet fra mange hold at

dette var et isolert amerikansk problem

som ikke ville påvirke verdens-


Arve Ree, Trine S. Aulie og Tom Erik Myrland.

økonomien. Det viste seg imidlertid at

så ikke var tilfelle, og de første ringvirkningene

kom i form av uro i

kredittmarkedene som blant annet

påvirket lånemulighetene for hedgefond

og private equityfond. Aksjemarkedene

så lenge ut til å komme relativt

upåvirket gjennom dette, men da de

negative undertonene også begynte

å prege de økonomiske vekstforutsetningene,

ble aksjeinvestorene for alvor

bekymret. Den økte volatiliteten og

verdifallet i mange aksjemarkeder

høsten 2007 ble en forsmak på den

dramatisk negative utviklingen som

har preget januar 2008.

AVKASTNING OG RISIKO

Ferd Ekstern Forvaltning oppnådde

6,5 prosent avkastning på kapital

under forvaltning i 2007. Investeringene

er gjort i NOK, USD og EUR, og

avkastningen måles i disse valutasortene

for å eliminere effekten av den

norske kronens relative utvikling. For

å sammenligne resultatene med den

tidligere nevnte referanseindeksen

regnes avkastningen om til NOK.

Dette gir en porteføljeavkastning på

-1,6 prosent for 2007, mens referanseindeksen

oppnådde -7,0 prosent, noe

som tilsvarer en meravkastning på

solide 5,4 prosent.

Både hedgefondene og aksjefondene

slo sine referanseindekser i 2007, henholdsvis

med 2,6 og 5,8 prosent. Private

equityporteføljen er fortsatt relativt nyetablert,

og investeringene vurderes

fremdeles til kostpris. Rentemandatene

som eksisterte ved inngangen til

2007, ble avviklet i august med samlet

avkastning på 2,5 prosent for årets

åtte første måneder. Private equity og

rentemandatene reduserte porteføljeavkastningen

i lokal valuta fra 8,7 til

6,5 prosent.

Forvaltningsvirksomheten er forbundet

med flere former for risiko, alt fra

svindel og feilrapportering til markedsutvikling

og forvalternes dyktighet. De

fleste usikkerhetsmomentene sikrer vi

oss best mot gjennom gode rutiner for

gjennomgang og oppfølging av de ulike

forvalterne. Det viktigste kvantitative

målet på risiko er verdisvingninger i

porteføljen målt ved standardavvik.

Porteføljens standardavvik for 2007 er

på 4,0 prosent, mens referanseindeksen

hadde 7,4 prosent. Til sammenligning

var tilsvarende tall for Oslo Børs 13,4

prosent i 2007.

Den nevnte meravkastningen på 5,4

prosent er altså oppnådd med ca. halvparten

av referanseindeksens risikonivå.

I risikojusterte termer fremstår

dermed porteføljens avkastning enda

sterkere i forhold til referanseindeksen.

Måling og evaluering av porteføljene

skjer utelukkende på grunnlag av

markedsverdier da regnskapsreglene

gjør de bokførte verdiene uegnede

i denne sammenheng.

FREMTIDSUTSIKTER

Porteføljen til Ferd Ekstern Forvaltning

besto ved inngangen til 2008 av 39

prosent hedgefond, 36 prosent aksjefond,

16 prosent private equityfond og

Akkumulert avkastning Ferd Ekstern Forvaltning

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

-2 %

-4 %

-6 %

-8 %

Jan. Mars Mai Juli Sept. Nov.

I valuta I NOK Ref. indeks

9 prosent kontanter. Beslutningen om

lavere andel i aksjefond sammenlignet

med referanseindeksen ble tatt på

bakgrunn av en antagelse om at problemene

i kredittmarkedene også ville

smitte over på aksjemarkedene. Dette

har vist seg å stemme, selv om effekten

kom raskere og hardere enn forventet.

Vi legger til grunn at urolighetene

i aksjemarkedet vil vedvare en

stund ut i 2008 og vil være forsiktige

med å øke andelen aksjefond inntil

volatiliteten viser klare tegn til å avta.

Urolige markedsforhold kan være

bedre egnet for hedgefond. Vi vil

etablere en ny hedgefondportefølje

bestående av fond med andre egenskaper

enn dagens portefølje.

Konkrete temaer for denne porteføljen

vil være:

■ Grensesnittet mellom tradisjonelle

hedgefond og private equityfond

■ Fokus på aksjevalg både på ”long”

og ”short”-siden

■ Misligholdte lån og konkurssituasjoner

■ Opportunistiske fond som forvalter

flere ulike hedgefondstrategier

Det antas at første og andre kvartal

i 2008 vil være en gunstig periode for

slike investeringer. Konsernet har

allokert 500 millioner kroner til denne

satsningen.

61


Forretningsidé:

Ferd Eiendom

Carl Brynjulfsen

Ferd Eiendom skal skape attraktive

bolig- og næringseiendommer i

Oslo-området. Vi skal erverve,

utvikle og eie eiendommer som

kjennetegnes ved en langsiktig

verdiskaping –alene eller sammen

med utvalgte partnere

EIENDOMSPORTEFØLJE PR. 31.12.2007

Ferd Eiendom AS Areal m 2 Type eiendom

Joh H. Andresens vei 5 44 900 ktr/prod/lager

Gladengveien 14 5 177 ktr/lager

Ensjøveien 23B 3 014 ktr/lager

Grevegården 1 380 ktr

Totalt 54 471

Vektet gjenværende leietid 0,7 år

Ferd Eiendom Holding AS Areal m 2 Type eiendom

Joh H. Andresens vei 1 7 666 ktr/lager

Ensjøveien 12B 4 019 ktr/lager

Gladengveien 12 3 211 forr/ktr

Totalt 14 896

Vektet gjenværende leietid 1,7 år

Totalt begge selskaper 69 367

Vektet gjenværende leietid begge selskaper 1,2 år

NOK mill.

Nøkkeltall 2007 2006 2005

Driftsinntekter 51,9 113,3 91,6

Driftsresultat 20,1 84,8 55,6

Anleggsmidler 236,5 222,3 205,8

Omløpsmidler 395,4 386,4 285,8

Sum eiendeler 631,9 608,7 491,6

Egenkapital 333,8 327,1 246,0

Langsiktig gjeld 245,2 242,7 228,7

Kortsiktig gjeld 52,9 38,9 16,9

Sum

egenkapital

og gjeld 631,9 608,7 491,6

62

■ Strategien justert, og betydelig opptrapping av virksomheten

forberedes

■ Skanska Bolig AS inn som partner i utviklingen av

Tiedemannseiendommen

■ Nytt utviklingsprosjekt for industrieiendom på Mastemyr

■ Tiedemannsjordet utsolgt, første byggetrinn innflyttet

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor

med virksomhet innen eiendomsforvaltning

og eiendomsutvikling.

I 2007 innledet forretningsområdet

en betydelig omstilling og opptrapping,

med sikte på en tre- til firedobling

av virksomheten i løpet av de

nærmeste årene.

Hver enkelt eiendom som forvaltes

eller utvikles av Ferd Eiendom, er skilt

ut i et eget aksjeselskap som eies

enten av Ferd Eiendom AS, som er et

datterselskap av Ferd AS, eller av Ferd

Eiendom Holding AS, som eies direkte

av Ferds eier. All operativ virksomhet

skjer i regi av Ferd Eiendom.

MARKED

Utleie næringsbygg: Markedet har vært

preget av fallende ledighet og prisoppgang.

Disse tendensene har også

vært merkbare i et sentrumsnært

område som Ensjø, der en betydelig

andel av Ferd Eiendoms utleiearealer

er lokalisert.

Kjøp og salg av næringseiendom:

Prisnivået har vært høyt gjennom hele

året, og det har ikke lyktes å finne nye

investeringsobjekter som vil gi en

avkastning som tilfredstiller kravene

i Ferd Eiendom.

Utvikling av næringseiendom: 2007

har vært preget av fortsatt økende

behov for nye næringsarealer. Særlig

har det åpnet seg interessante muligheter

innenfor lager- og kombinasjonsbygg,

og Ferd Eiendom har derfor

satset på et nytt utviklingsprosjekt

i Oppegård kommune.

Utvikling av boligeiendom: Markedet

for salg av nye leiligheter var meget

godt i første halvår, men svekket seg

etter sommerferien. Ferd Eiendom

solgte alle leilighetene på

Tiedemannsjordet før markedsavmatningen

inntraff, og hadde tatt de nødvendige

forholdsregler i forbindelse

med oppstart av nye prosjekter.

RESULTATER

Ferd Eiendoms driftsinntekter utgjorde

i 2007 51,9 mill. kroner, mot

113,3 mill. kroner i 2006. Driftsresultatet

ble på 20,1 mill. kroner, sammenlignet

med 84,8 mill. kroner året før.

Resultatet anses som tilfredsstillende

og er i samsvar med budsjett. Tallene

omfatter kun inntekter fra eiendommer

og boligprosjekter eid av Ferd

Eiendom AS.

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Total ledighet ved årsskiftet var 3,6

prosent mot 3,5 prosent ett år tidligere.

Drift og vedlikehold av eiendommene

har gått som planlagt og uten

problemer av betydning.

STRATEGI

Ferd Eiendom har i 2007 vært gjennom

en strategiprosess for perioden

2008 til 2010. Et hovedpunkt i endringene

i forhold til strategiperioden

2005–2007 er at forretningsområdets

samlede engasjement skal trappes

opp til rundt tre milliarder kroner

i løpet av strategiperioden. Andre

hovedpunkter er forsterket satsing

på samarbeidsprosjekter og utvidet

adgang til å investere i utlandet.

ORGANISASJON

Ferd Eiendom innledet i 2007 en prosess

for å tilpasse organisasjonen og

medarbeiderstaben til den planlagte

opptrappingen av forretningsområdets

virksomhet.

Carl Brynjulfsen tiltrådte som direktør

for forretningsområdet 1. mars 2007, og

avløste Jan Erik Holmberg som hadde

vært innleid konstituert daglig leder.


PORTEFØLJE NÆRINGSEIENDOM

Eiendomsutvikling: Ferd Eiendom

kjøpte i 2007 en 32 mål stor tomt for

et nytt kombinasjonsbygg i Oppegård

kommune. Det er inngått en femten

års leieavtale med J. L. Tiedemanns

Tobaksfabrik for ca. 7 500 kvadratmeter

lager og kontor.

Arbeidet med total rehabilitering av

Ensjøveien 23B ble avsluttet i 2007,

mens et påbegynt tilbygg på 520 kvadratmeter

vil være klart til innflytting

i 2008.

Utleie: Ferd Eiendoms portefølje

utgjorde ved årets slutt ca. 70 000

kvadratmeter. Av dette tilhører

ca. 55 000 kvadratmeter selskaper eid

av Ferd Eiendom AS, de resterende

15 000 kvadratmeter selskaper eid av

Ferd Eiendom Holding AS.

Av det totale utleiearealet utgjør

Tiedemannseiendommen på Ensjø

79 prosent. Rundt halvparten av dette

arealet fraflyttes sommeren 2008 når

J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik overfører

produksjonen i utlandet, mens

eiendommen i sin helhet vil være

fristilt når lagerfunksjonen flyttes

til Ferd Eiendoms planlagte næringsbygg

på Oppegård i 2009 eller 2010.

Bygningsmassen planlegges revet i

takt med gjennomføringen av Ferd

Eiendoms boligprosjekt i området.

Det vil imidlertid gå ti til femten år

før hele området er ferdig utbygget,

og i mellomtiden skal bygningene

leies ut til lager eller lett industri.

PORTEFØLJE BOLIGPROSJEKTER

Bjerke Panorama: Salgsstarten i slutten

av september ga godt salg; siden har

salget vært i tråd med hva man kan

vente i dagens mer krevende marked.

Beslutning om igangsettelse av prosjektet

skal tas i 2008. Ferd Eiendom

har en eierandel på 70 prosent i prosjektet,

de resterende 30 prosentene

tilhører entreprenørselskapet

Realbygg AS.

Tiedemannsjordet, Hovinveien 29-35:

Byggetrinn 1 ble overlevert kjøperne

i desember 2007, mens byggetrinn 2

står klart for innflytting til sommeren.

Prosjektet er utsolgt.

Tiedemannseiendommen, Ensjø:

Arbeidet med det planlagte boligprosjektet

har pågått gjennom 2007

og fortsetter i år. I februar gikk

Skanska Bolig inn som partner i prosjektet

gjennom å overta en eierandel

på 50 prosent i de fire første utbyggingstrinn

som omfatter ca. 680 boliger.

Selvaag Pluss Eiendom KS: Aktiviteten

i selskapet – der Ferd Eiendom AS har

vært partner siden 2005 – var høy i

2007, med 214 leiligheter solgt, to

prosjekter ferdigstilt og nye tomter

kjøpt i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Fire prosjekter er under bygging, men

selskapet venter lavere aktivitet i 2008.

De langsiktige fremtidsutsiktene

vurderes som gode, og selskapet søker

kontinuerlig etter nye prosjektmuligheter.

PORTEFØLJE UTENLANDS

Ferd Eiendom foretok våren 2007 sin

første utenlandsinvestering gjennom

å tegne seg for 25 millioner euro –

tilsvarende litt over 200 millioner

kroner – i Harbert Europe Real Estate

Fund II. Dette gir Ferd Eiendom en

eierandel i fondet på ti prosent.

Fondet har investert i eiendommer

i Sverige, Frankrike, Storbritannia,

Spania, Polen, Irland og Tyskland.

FREMTIDSUTSIKTER

Utleie næringseiendom: Det sterke

markedet ventes å holde seg også

i 2008, og Ferd Eiendom ser derfor

positivt på mulighetene for utleie av

de betydelige arealene som frigjøres

i Tiedemannseiendommen.

Ledigheten i Ferd Eiendoms øvrige

utleieeiendommer forventes lav også

i 2008.

Kjøp og salg av næringseiendom:

Markedet ser ut til å normalisere seg,

blant annet som følge av høyere rentenivå

og behov for mer egenkapital

i nye prosjekter. Dette kan åpne nye

muligheter for Ferd Eiendom som de

siste årene har hatt vanskelig for å

finne investeringsobjekter med tilfredsstillende

avkastning.

Boligeiendom: Ferd Eiendom har

tatt forholdsregler som gir fleksibilitet

i forhold til utviklingen i 2008. Kjøp

av nye boligprosjekter vurderes fortløpende.

■ Tiedemannseiendommen – her i form av

Lund & Slaattos vinnerutkast fra arkitekt-

konkurransen i 2005 – bygges ut av Ferd

Eiendom med Skanska Bolig som partner.

■ Mastemyr industriområde i Oppegård,

der Ferd Eiendom har kjøpt en 32 mål stor

tomt. Her planlegges reist et lagerbygg

med tilhørende kontorer.

■ Grevegården er en kontorvilla i parkmes-

sige omgivelser på Stabekk – utleid til Elopak

som benytter eiendommen som internasjo-

nalt hovedkontor.

63


Forretningsidé:

Ferd Venture

Erik Fausa Olsen

Ferd Venture tilbyr risikokapital

til teknologibaserte selskaper

innenfor IKT-bransjen med stort

potensial og sterk ledelse. Verdier

skapes gjennom aktiv oppbygging,

utvikling og salg av porteføljeselskapene.

Ferd Venture er en

krevende investor med engasjement,

kompetanse og langsiktighet

NOK mill.

Nøkkeltall 2007 2006 2005

Driftsinntekter 293,0 -16,0 22,8

Driftsresultat 254,1 -31,6 11,8

Anleggsmidler 56,2 45,4 50,0

Omløpsmidler 632,4 345,7 210,4

Sum eiendeler 688,6 391,1 260,4

Egenkapital 659,7 389,9 259,4

Langsiktig gjeld 0,0 0,0 0,0

Kortsiktig gjeld 28,9 1,2 1,0

Sum

egenkapital

og gjeld 688,6 391,1 260,4

64

■ Et spennende 2007

■ Vellykket salg av Nacre

■ To nye investeringer i enkeltselskaper

■ God fremgang i porteføljen

■ Stort potensial gir gode fremtidsutsikter

2007 har gitt svært gode resultater

for Ferd Venture. Salget av Nacre ga

betydelig gevinst, og god tilgang på

nye investeringsmuligheter har ført til

to spennende investeringer i løpet av

året. Året har også brakt betydelige

fremskritt for flere av våre porteføljeselskaper.

SALG

Ferd Venture og øvrige aksjonærer

inngikk i juni en avtale om å selge alle

aksjene i Nacre AS til franske Sperian

Protection. Kjøpet verdsatte Nacre til

ca. 840 millioner kroner og ga Ferd

Venture et investeringsresultat på

13 ganger investert beløp samt ”earn

out” i løpet av 2 ½ år. Salget bidro

sterkt til Ferd Ventures gode resultat

i 2007 og representerer et gjennombrudd

for Ferds venturesatsing.

Som en følge av dette, ble Ferd Venture

tildelt Nordic unquotes utmerkelse

“Venture exit of the Year” for 2007.

INVESTERINGER

I andre kvartal 2007 gjennomførte

Ferd Venture investeringer på 15 og

80 millioner kroner i henholdsvis

Kvaleberg AS og Nanoradio AB. Begge

selskaper opererer innenfor mobilbransjen

og representerer spennende

tillegg til porteføljen.

Kvaleberg er et norsk selskap basert

i Oslo som leverer et fullstendig integrert

softwareprodukt til medium- og

lav-ende mobiltelefoner (også kalt

feature phones). Selskapet har bygget

opp en betydelig kompetanse innenfor

software til mobiltelefoner gjennom

konsulentoppdrag for ledende aktører

i bransjen. Finansiering fra Ferd

Venture vil gjøre det mulig å utvikle et

integrert softwareprodukt (Mimiria)

rettet mot mobiltelefonprodusenter

som ønsker å komme raskt ut i markedet

med håndsett som ivaretar kravene

fra de ledende mobiloperatørene i

verden. Mimiria vil primært selges til

markeder i Asia.

Nanoradio er et svensk selskap som

leverer WLAN-chipper til mobiltelefoner,

MP3-spillere og kameraer.

Selskapet ligger i Kista, Stockholm og

har utviklet et unikt WLAN-chipsett

som muliggjør høyhastighets trådløs

forbindelse for bærbare enheter som

mobiltelefoner, kameraer og mediaspillere.

Sentrale egenskaper er ultralavt

energiforbruk, den minste tilgjengelige

størrelsen og unik støtte

for lydapplikasjoner. Andre investorer

i selskapet er Nordic Venture Partners,

Innovacom, Teknoinvest og

Industrifonden.

For øvrig har Ferd Venture i 2007 økt

eksponeringen i Affitech, Bone

Support, Colibria, Napatech, Ship

Equip og Vensafe.

PORTEFØLJEN

Ferd Ventures porteføljeselskaper har

hatt en rekke positive gjennombrudd

i løpet av året, blant annet følgende:

Ship Equip har i løpet av 2007 inntatt

posisjonen som det raskest voksende

maritime bredbåndsselskapet i verden.

Fra en tidlig sterk posisjon innenfor

fiskerisegmentet, har man i løpet av

2007 også blitt den mestselgende bredbåndsleverandøren

innen shipping og

oljeservice.

ARAG, Tysklands største familieeide

forsikringsselskap, gikk i september

inn på eiersiden i HELP Forsikring.

ARAG er et av verdens største forsikringsselskap

innen rettshjelpforsikringer,

og ser på investeringen som en

viktig del i sin internasjonaliseringsstrategi.

Med et av verdens største forsikringsselskap

innenfor rettshjelp på


Annar Bøhn, Bjørn Erik Reinseth, Erik Fausa Olsen, Helge Hellebust og Pål M. Rødseth.

eiersiden vil HELP Forsikring være

godt rustet finansielt og kompetansemessig

fremover. Samarbeidet med

ARAG har allerede resultert i lanseringen

av et nytt produkt –Advokat 24.

Colibria ble i løpet av 2007 valgt som

leverandør til de to malaysiske mobiloperatørene

som var først i verden

med å lansere ”instant messaging” –

en løsning som gjør det mulig å sende

lynmeldinger (chatte) på tvers av

mobiloperatører. De to største operatørene

i Sør-Afrika valgte også Colibria

for samme løsning. Dette befester

Colibrias posisjon som den ledende

teknologileverandøren innenfor området,

og legger grunnlaget for videre

suksess i 2008.

Energy Ventures lukket i løpet av 2007

sitt tredje fond på 1 340 millioner

kroner, og gjorde samtidig flere gode

exits fra fond I – blant annet Sense

Intellifield og MTEM. Ferd Venture

valgte å videreføre sitt engasjement

som strategisk partner og investor i

■ SHIP EQUIP

Ship Equip er verdens raskest voksende

maritime bredbåndsselskap

fondet, og har i løpet av 2007 kommittert

250 millioner kroner til fond III.

FREMTIDSUTSIKTER

Utviklingen i en rekke av Ferd Ventures

porteføljeselskaper gir grunn til å se

positivt på avkastningspotensialet i

tiden som kommer. Ferd Venture tror

at det også i året som kommer vil være

god tilgang på investeringsmuligheter

og at porteføljeselskapenes markeder

vil utvikle seg positivt, til tross for

potensielle nedturer i aksjemarkedet.

Ventureselskapenes aktivitet innenfor

cleantech-segmentet (miljøvennlig

teknologi) har tiltatt i styrke, og stadig

flere fond har blitt reist for å foreta

investeringer innenfor bransjen. Ferd

Venture foretok ikke cleantech-relaterte

investeringer i 2007, men følger fremdeles

segmentet. Forbedret kvalitet og

utbredelse av mobil datakommunikasjon

muliggjør stadig nye forretningsmodeller

og tjenester, og Ferd Venture

vil følge utviklingen innen dette markedsområdet

nøye i året som kommer.

■ KVALEBERG

Kvaleberg utvikler en komplett softwarepakke

til såkalte ”feature phones”

■ NANORADIO

Nanoradio produserer verdens minste og

mest energieffektive WLAN-chipper

65


Selskaper i vår portefølje

Kvaleberg AS

Kvaleberg leverer et fullstendig integrert

softwareprodukt (Mimiria) til

medium- og lav-ende mobiltelefoner

(også kalt feature phones). Selskapet

ble grunnlagt av CEO Egil Kvaleberg

i 1993. Gjennom særdeles høy kompetanse

og innsikt i mobile softwareapplikasjoner

har teamet bygget seg opp

et solid internasjonalt renommé som

leveransedyktige og kunnskapsrike.

Tidligere har selskapet i hovedsak

levert konsulenttjenester, men fokuserer

nå på sitt integrerte softwareprodukt

rettet mot mobiltelefonprodusenter.

Selskapet har kontor i Oslo.

www.kvaleberg.com

Nanoradio AB

Nanoradio leverer WLAN-chipper med

ultra-lavt strømforbruk til mobiltelefoner,

MP3-spillere og kameraer.

Selskapet har sitt hovedkvarter i Kista,

Sverige og har utviklet et unikt WLANchipsett

som muliggjør høyhastighets

trådløs forbindelse for bærbare enheter

som mobiltelefoner, kameraer og

mediaspillere. Sentrale egenskaper er

ultra-lavt energiforbruk, den minste

tilgjengelige størrelsen og unik støtte

for lydapplikasjoner. Selskapet ble

etablert i 2004 og har kontorer i Korea,

Japan og USA.

www.nanoradio.com

Ship Equip

International AS

Ship Equip er en verdensledende

leverandør av maritim bredbåndstilgang.

Selskapets produkter gir det

maritime markedet konkurransedyktige

løsninger for bredbånd basert

på VSAT –som også gir tilgang til IPtelefoni

og e-mail til skip på alle hav.

Selskapet har en rekke forhandlere og

samarbeidspartnere over hele verden.

Ship Equip holder til i Ålesund og har

i tillegg kontorer i Oslo, Singapore,

Houston, Reykjavik og London.

www.shipequip.no

66

Napatech AS

Napatech produserer programmerbare

og intelligente nettverksadaptere.

Grunntanken i virksomheten er at

adapterne skal avlaste sanntidsanalyse

av trafikk og kapasitetsutnyttelse

i network monitoring-løsninger

hvor slike funksjoner tidligere

har vært implementert i software eller

spesialtilpasset hardware. Selskapet

ble grunnlagt i 2003. Produktene selges

til OEM-kunder som integrerer

adapterne i egne løsninger. Selskapet

har kontor i København, California

og Massachusetts.

www.napatech.com

HELP Forsikring AS

HELP Forsikring selger rettshjelpsforsikring

til konsumentmarkedet

gjennom direktesalg og distributører.

Selskapet tilbyr kunden forsikringer

som gir tilgang til juridisk bistand i

konflikter om bolig, varekjøp og en

rekke andre områder. HELP Forsikring

håndterer alle konfliktsaker for kundene

og er deres representant overfor

motparten. Andre investorer i selskapet

inkluderer blant annet ARAG

og Storebrand Livsforsikring.

Selskapet har kontor i Oslo.

www.helpforsikring.no

Colibria AS

Colibria er teknologisk ledende innen

instant messaging- (lynmeldinger) og

presence-systemer for mobiltelefoner

og har en rekke mobiloperatører i

Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika

som kunder. Colibrias produkt leveres

som en applikasjon som mobiloperatørene

integrerer inn i egne systemer.

Selskapet har utviklet seg til å bli en av

de ledende selskapene på området og

har kontorer i Norge, UK, Filippinene

og Belgia. Verdane Capital og

Northzone er aksjonærer i selskapet

fra tidligere finansieringsrunder.

www.colibria.com

Mohive AS

Mohive er et norsk softwareselskap

med en unik og godt posisjonert

e-læringsplattform rettet mot store

bedrifter med systemer for kompetanseforvaltning.

Programvaren gjør

det enkelt for nøkkelansatte å dele

fagkunnskap med resten av organisasjonen

og eksterne distribusjonskanaler.

Store selskaper som Helse

Sør-Øst, If, Storebrand, ICA, NetCom

og Get og internasjonale aktører som

BBC, PepsiCo, Hornbach, Bosch-

Siemens, Fugro og Charles Schwab

er på kundelisten. Selskapet har

kontorer i Oslo og London.

www.mohive.com

Cinevation AS

Cinevation har utviklet en ny, revolusjonerende

og meget konkurransedyktig

filmrecorder for å overføre digital

film til tradisjonell analog kinofilm

i sanntid, dvs. over hundre ganger raskere

enn dagens teknologi. Tradisjonelle

filmkameraer brukes fortsatt ved innspilling,

men opptakene blir i økende

grad digitalisert for å muliggjøre effektiv

redigering og digitale effekter. Den

ferdige filmen må imidlertid tilbakeføres

til analoge filmruller siden de fleste

kinoer fortsatt har analoge fremvisere,

og denne prosessen forbedres dramatisk

ved bruk av Cinevations produkter.

Selskapet har kontor i Drammen.

www.cinevation.net

Vensafe AS

Vensafe utvikler, selger og installerer

automatiserte systemer som øker

effektiviteten og minsker tyveri av små,

kostbare gjenstander i dagligvareindustrien.

Selskapets systemer eliminerer

svinn og øker salget av sikrede gjenstander.

Vensafes produkter er i dag tatt

i bruk i Norden, Tyskland og BeNeLux

av ledende dagligvarekjeder som ICA,

Coop, Ahold, Norgesgruppen, Metro,

Spar, Delhaize og Albert Heijn. Ferd

Venture investerte i selskapet sammen

med Selvaag Invest, Teknoinvest og

Canica. Selskapet har kontor i Moss.

www.vensafe.no


Bone Support AB

Bone Support er et medisinteknisk

selskap som fokuserer på utvikling av

keramiske, injiserbare bensubstitutter

for pasienter med benskjørhet. Hovedproduktet

CERAMENT SPINESUPPORT

er et produkt for behandling av osteoporotiske

frakturer i ryggsøylen. Produktet

gir flere fordeler for både legen

og pasienten, bl.a. ved at det er lett å

håndtere og kan appliseres raskt og

sikkert under lokalbedøvelse. Bone

Support ble etablert i 1999 og har i dag

15 ansatte. Selskapet er basert i Medicon

Valley, Ideon Science Park i Lund. Andre

investorer i selskapet inkluderer

Teknoinvest, Innovationskapital,

HealthCap og NBGI Ventures.

www.bonesupport.com

MariCal Inc.

MariCal er et amerikansk bioteknologiselskap

som utvikler innovative løsninger

for verdens akvakultur- og husdyrindustri.

Selskapets produkter er

basert på en grunnteknologi hvor

MariCal har identifisert og patentert

en klasse av kalsiumreseptorproteiner

som styrer kritiske prosesser hos fisk

og husdyr. I tillegg til å utvikle produkter

og tjenester innenfor akvakultur,

satser MariCal betydelige ressurser inn

mot produktutvikling mot husdyrindustrien,

hvor fjørfe vil ha hovedfokus i

2008. Ferd Venture investerte i selskapet

sammen med Teknoinvest i april

2002. Selskapet har kontor i Maine.

www.marical.biz

Affitech AS

Affitech har som ett av få selskaper i

verden, utviklet proprietær teknologi

innenfor det biomedisinske området

humane antistoffer. Slike antistoffer er

nødvendig for å lage medisiner som kan

virke på spesifikke mål i kroppen, f.eks.

kreftceller. Bioteknologibaserte medisiner

representerer et av de raskest voksende

medisinske markedene og er

ventet å øke til 30-50 mrd. dollar innen

2010. Affitech har et godt teknologisk

og patentmessig utgangspunkt for å

bli en av de viktigste aktørene i dette

markedet. Samarbeidsavtaler med

Peregrine og Roche er inngått. Ferd

Venture investerte i selskapet sammen med

Teknoinvest, Verdane Capital og Glastad

Capital. Selskapet har kontor i Oslo.

www.affitech.com

Energy Ventures I - III

Energy Ventures ble etablert i 2002 med

Ferd Venture som en av initiativtagerne

og blant de største eierne. Teamet har

etablert seg som den ledende norske

ventureaktøren innen energisektoren,

og forvalter nå to venturefond med en

total forvaltningskapital på ca. 900

millioner kroner og har lukket sitt

tredje fond på 1 340 millioner kroner.

Ferd Venture har samlet kommittert

440 millioner kroner til de tre fondene.

Energy Ventures porteføljeselskaper

er: Omniware, Caltec, NCA, ARKeX,

Deepflex, Stingray, Ziebel, PanGeo,

Cubility, Ingrain og Sigma Subsea.

Selskapet har kontorer i Stavanger,

Houston og Aberdeen.

www.energyventures.no

67


Herkules Private Equity Fund

Ferd etablerte Ferd Private Equity i 2002 og var initiativtager, grunnlegger av og største investor i Ferd Private Equity Fund I

og II. Med virkning fra mars 2008 skiftet Ferd Private Equity Funds to fond navn til Herkules Private Equity Fund I og II, og

fondets eksklusive rådgivere fra Ferd Equity Partners til Herkules Capital. De to fondene har henholdsvis 2,00 milliarder og

4,25 milliarder kroner i kommittert kapital. Ferd AS er største enkeltinvestor i begge fondene. Fondene investerer

i etablerte selskaper med internasjonalt potensial og bidrar til økt verdiskapning gjennom å utøve aktivt eierskap.

Fond I er fullinvestert med hensyn til antall porteføljeselskaper. I 2007 er Pronova Biopharma blitt notert på Oslo Børs,

men fondet eier fremdeles 58 prosent av aksjene i selskapet. Fond II har syv porteføljeselskaper. Fondet har med kjøpet

av Aibel i 2007 gjennomført det største private equity-kjøp som er gjort i Norge. Fondet har god tilgang på attraktive

investeringsmuligheter, både nye muligheter og tilleggskjøp til eksisterende porteføljeselskaper. Managementselskapet

Herkules Capital I AS er eid 60 prosent av de ansatte og 40 prosent av Ferd AS. Selskapet har gjennom 2007 fortsatt å

styrke sin organisasjon og posisjon og har som ambisjon å opprettholde posisjonen som det ledende private equitymiljøet

i Norge.

Noratel

Noratel som i desember 2004 ble

kjøpt av FPEF, ble etablert i 1925

under navnet ”Norsk Radiotelefon og

Telegraf A/S”. I 1956 ble navnet endret

til Noratel AS, og selskapet fokuserte

på produksjon og distribusjon av

transformatorer og strømforsyninger.

Noratel har hovedkontor i Norge, men

har en internasjonal organisasjon og

virksomhet. Selskapet er etablert i alle

de skandinaviske landene, i tillegg til

Polen, Tyskland, Nederland, England,

Spania, India og Sri Lanka. I dag har

selskapet produksjonsfasiliteter i Norge,

Sverige, Finland, Polen, India, Sri Lanka

og Kina. Herkules ønsker å utvikle

Noratel videre gjennom å aktivt drive

konsolideringen og restruktureringen

av denne bransjen.

www.noratel.no

European Beds

European Beds eier to madrassprodusenter:

Wonderland og Carpe Diem

Beds of Sweden. Wonderland er en

ledende madrassprodusent, og leverer

til møbelkjeder og sengespesialister i

alle de nordiske landene. Selskapet er

basert på Åndalsnes, og er en av tre

ledende leverandører i Norge. Carpe

Diem Beds of Sweden AB er en ledende

svensk madrassprodusent. Carpe Diem

produserer høykvalitetsmadrasser som

er håndlagede, i Lysekil. Selskapets

hovedmarked er det svenske markedet,

men det leverer også til de andre

nordiske landene samt til Nederland

og til USA. FPEF vil sammen med

ledelsen i European Beds fortsette

å styrke disse selskapene og utvikle

gruppen videre både organisk og

gjennom ytterligere oppkjøp.

www.wonderland.no

www.carpediembeds.com

68

Handicare

Handicare er en ledende internasjonal

aktør innenfor mobilitetshjelpmidler

for eldre og handikappede med datterselskaper

i Sverige, Danmark,

Nederland, Tyskland og Canada. Selskapet

distribuerer i tillegg sine produkter

gjennom distributører i en rekke

markeder i resten av verden. Selskapet

er også ledende ombygger av biler for

handikappede i Norge og Danmark

samt en ledende distributør av medisinsk

utstyr og materiell til sykehusene

i Norge gjennom sitt datterselskap

Puls AS. Handicare har etablert seg som

en sterk internasjonal aktør innenfor

hjelpemidler til eldre og handikappede,

og Herkules har som ambisjon å utvikle

og ekspandere virksomheten ytterligere,

både organisk og gjennom oppkjøp.

www.handicare.no

D&F Group

D&F Group er den ledende leverandøren

av tjenester til olje- og gassindustrien

på den norske kontinentalsokkelen

innenfor områdene overflatebehandling,

passiv brannbeskyttelse,

isolering og stillastjenester.

Selskapet har i dag virksomhet både

nasjonalt og internasjonalt, og selskapets

viktigste kunder er oljeselskaper

og Maintenance, Modification and

Operations- leverandører. Gjennom

sin lange erfaring har D&F Group

utviklet seg til å bli et av de mest

respekterte og innovative selskapene

innen vedlikehold i olje og gass industrien.

Selskapet har en stor og kompetent

arbeidsstyrke og har også en

rekke spennende produktrettigheter.

D&F Group har sitt hovedkontor

i Bergen og har distriktskontorer

i Stavanger og Hammerfest i Norge

og Murmansk i Russland.

www.dfgroup.com

Pronova Biopharma

Pronova er verdensledende innen

forskning, utvikling og produksjon

av legemidler basert på Omega-3.

Selskapet har utviklet legemiddelet

Omacor som er godkjent i en rekke

ledende og viktige markeder. Omacor

er godkjent både i Europa og USA, da

under varemerket Loveza, for behandling

av høye triglyserinnivåer i mennesker,

en sykdom kjent som hypertriglyceridemia

(HTG). Legemiddelet er

også godkjent i Europa for sekundær

forebygging av postmyokardieinfarkt

(post-MI), perioden etter at en pasient

har opplevd et initielt myokardieinfarkt.

Pronova har en bred portefølje

av nye indikasjoner, nye kombinasjonsprodukter,

nye formuleringer og nye

substanser. Pronovas produkter fremstilles

gjennom unike prosesser, inkludert

patenterte prosessteg, som er

meget viktig i produksjon av høykonsentrert

Omega-3 etylester. Selskapet

har hovedkontor på Lysaker og har sitt

produksjonsanlegg i Sandefjord.

Omacor markedsføres og selges i dag

gjennom aktive samarbeidspartnere i

alle store land i verden inklusive USA,

UK, Italia, Tyskland, Frankrike og

Spania. Pronova ble i 2007 notert på

Oslo Børs. Herkules Private Equity

Fund I har fremdeles en stor eierpost

i selskapet.

www.pronova.com

Nille

Nille er den ledende lavpris butikkjeden

i Norge med et bredt utvalg av

non-food produkter til hjemmet. Nille

har et sterkt varemerke og et landsdekkende

nettverk med mer enn 260

butikker. Dette gjør selskapet til en

klar leder i lavpris segmentet i shopping

sentre. Produktutvalget er rettet

mot kvinner og inkluderer kategorier


som lys, servietter, bursdagsprodukter,

kjøkkenartikler, tekstiler og en rekke

andre kategorier. Nille gjør sine innkjøp

gjennom sin heleide grossist

Per Aarskog AS. Nille har sitt hovedkontor

i Enebakk.

www.nille.no

Micro Matic

Micro Matic Norge AS har en ledende

posisjon i Norge i segmentet for

tekniske kontrollsystemer og designinstallasjonsmateriell.

Selskapet importerer

og markedsfører komponenter

og systemer for styring og kontroll av

tekniske installasjoner innenfor elektro,

varme og ventilasjon. Selskapets

produktsortiment inneholder lys-,

varme- og ventilasjonsstyring, kontrollsystemer,

smarthusløsninger,

porttelefoner, installasjonsmateriell

og strømtransformatorer. Micro Matics

største kunder er elektrogrossister.

Selskapets produkter leveres både til

rehabilitering av bygg og til nybygg.

Micro Matic har sitt hovedkontor på

Hvalstad.

www.micromatic.no

Nordic Interior Group

Nordic Interior Group er en av de

ledende aktørene på hjemmeinteriør

i Norge og består av grossisten Festival

Engros og butikkjeden Fryd. Festival

Engros har en sterk posisjon både blant

store kjeder og uavhengige butikker.

De viktigste kundene inkluderer alle

store møbelkjeder og flere regionale

og nasjonale hjemmeinteriørkjeder.

Produktutvalget inkluderer primært

små hjemmeinteriør- og dekorasjonsprodukter,

men inkludere også andre

produkter som sesongprodukter. Fryd

AS er en nyetablert hjemmeinteriørkjede

hovedsakelig lokalisert på kjøpesentre.

Fryd ekspanderer raskt i kjøpesentre

i hele Norge. Produktutvalget

inneholder bl.a. tekstiler, borddekning,

kjøkken-, gave- og baderomsartikler.

Festival har sitt hovedkontor i Søgne

utenfor Kristiansand, mens Fryds

hovedkontor ligger på Skjetten utenfor

Oslo.

www.festival.no

www.fryd.no

Hatteland Display

Hatteland Display AS er en ledende

produsent av avanserte displayer til det

maritime miljø. Selskapet leverer solide

spesialtilpassede displayer og datamaskiner

til kommersiell shipping,

marinefartøyer og yachter over 80 fot.

Hatteland Display leverer produkter til

en sektor som krever produkter av høy

kvalitet, og har sikret en sterk posisjon

i denne nisjen. Kundelisten inkluderer

de ledende og mest krevende systemintegratørene

og systemleverandørene

i maritim sektor. Hatteland Display har

sitt hovedsete i Nedre Vats utenfor

Haugesund, hvor også produksjonen er

lokalisert. Selskapet har i tillegg salgsselskaper

i Frankrike, Tyskland og USA.

www.hatteland-display.com

EFG European

Furniture Group

EFG er den nest største leverandøren

av kontormøbler i Norden og den

åttende største i Europa. Selskapet

er en fullt integrert leverandør som

tilbyr et bredt produktsortiment av

bord, møteromsmøbler, miljømøbler,

arbeidsstoler, enheter for oppbevaring

og veggsystemer. EFG selger hovedsakelig

gjennom eget salgsnettverk.

EFG har hovedkontor og produksjon

i Tranås, Sverige i tillegg til produksjon

i Lahti, Finland. Selskapet har salgsselskaper

i Sverige, Norge, Finland,

Danmark, UK og Frankrike.

www.efg.se

Aibel

Aibel er en ledende leverandør av

tjenester, produkter og teknologier

til aktører innenfor oppstrøm olje og

gass. Selskapet er representert på alle

kontinenter med vel 7 000 ansatte.

Forretningsområdet Maintenance,

Modification and Operations utgjør

rundt 60 prosent av driftsinntektene.

Mesteparten av disse inntektene er

knyttet til norsk sokkel. Øvrig virksomhet

omfatter ”Process and Facilities”,

”Technology and Products” og

”Drilling Control Systems”. Aibel er

godt posisjonert i et globalt voksende

marked. Selskapet har hatt betydelig

fremgang de siste årene. Hovedkontorene

er lokalisert i London og

på Billingstad i Asker.

www.aibel.com

69


Engasjement for sosiale entreprenører

Ferd utøver sitt samfunnsansvar gjennom den forretningsmessige virksomheten – men ser det som naturlig også å ta

et ansvar for sosiale entreprenører som reflekterer selskapets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Derfor støtter Ferd utvalgte organisasjoner, prosjekter og personer som arbeider for at mennesker – særlig barn og unge –

skal kunne virkeliggjøre sine muligheter og ideer. Nedenfor et utvalg av Ferds engasjementer.

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap er en ideell

organisasjon som fremmer etablererkultur

og kreativitet gjennom å gi elever

og studenter førstehånds erfaring

fra nyskaping og bedriftsetablering.

Som hovedsponsor bidrar Ferd dels

økonomisk, dels gjennom at et betydelig

antall medarbeidere i konsernet

sentralt, i forretningsområdene og tilknyttede

selskaper stiller opp som

jurymedlemmer ved konkurranser og

mesterskap og i praktiske funksjoner.

Ferd står også for tildelingen av de

årlige Ferdprisene for student- og ungdomsbedrifter.

I tillegg har konsernsjefen

styreverv i de unge etablerernes

paraplyorganisasjon Junior

Achievement – Young Enterprise

Europe. Ferd har også stilt en garanti

for 2008 for de midler EU tidligere år

har bidratt med inn mot den sentrale

delen av JA-YE Europe.

Ferds engasjement er basert på konsernets

visjon sammen med en erkjennelse

av at Norges fremtid er avhengig

av evnen til nyskaping og entreprenørskap

hos kommende generasjoner.

Forskning viser doblet sannsynlighet

for at elever og studenter som har

gjennomført Ungt Entreprenørskaps

konsepter, senere etablerer egen

bedrift. Det er også verdt å merke seg

70

at jenter og elever fra minoritetsgrupper

er sterkt representert blant de unge

etablererne, og at ungdomsbedrifter de

siste årene har hatt mer enn femti prosent

kvinnelige ledere eller styreledere.

Samtidig er Ungt Entreprenørskap

med på å skape en kulturendring over

tid ved at skolen åpner seg for

næringslivet, og næringslivet engasjerer

seg i og for skolen. Ungt Entreprenørskap

støttes av flere tunge norske

næringslivsaktører, organisasjoner

og myndigheter.

CIVITA

Den uavhengige liberale tankesmien

Civita skal bidra til økt forståelse og

oppslutning om verdiene som ligger

til grunn for en fri økonomi, det sivile

samfunn og styrket personlig ansvar.

Dette er mål som også gjenspeiler

Ferds verdier gjennom at de er grunnleggende

forutsetninger for menneskers

mulighet til å utnytte eget poten-

sial og virkeliggjøre sine ideer. Ferd

var blant initiativtagerne da Civita ble

etablert i 2003, og eier og konsernsjef

Johan H. Andresen jr. er aktiv som

styremedlem.

Initiativ for mikrokreditt

I mars 2006 sendte Ferds konsernsjef

et brev til statsministeren, der han tok

til orde for at at offentlige og private

interesser skulle gå sammen om å vurdere

mulighetene for å opprette et

stort norsk mikrofinansfond. Fra Ferds

side signaliserte man vilje til å investere

inntil 100 millioner kroner i et

slikt fond, hvis forutsetningene viser

seg å være til stede. For å vise at vi

mente alvor, investerte Ferd 10 millioner

kroner i Kolibri Kapital, en av de få

norskeide og -drevne mikrofinansorganisasjoner.

Interessen for mikrofinans tok seg

naturlig nok kraftig opp som følge av

at Nobels fredspris senere samme år

ble tildelt Muhammad Yunus og

Grameen Bank, og tidlig i 2007 begynte

derfor en bredt sammensatt

arbeidsgruppe å studere hvordan et

norskbasert mikrofinansinitiativ burde

utformes. Underveis i prosessen har

arbeidsgruppen rapportert til en styringsgruppe

som har bestått av representanter

for initiativtagerne, herunder

DnB NOR, Storebrand, KLP,

Norfund og Norad samt Strømmestiftelsen.

Arthur Sletteberg, konserndirektør

i Ferd, er leder av styringsgruppen,

og Anette Juel Knudtzon,

associate i Ferd Capital, er medlem av

arbeidsgruppen.

Arbeidet er nå i sin helt avsluttende

fase, og i løpet av våren ser initiativta-

gerne

for

seg

at

man vil komme frem

til

et

rammeverk

formikrofinansinitia-

tivet

som

partene

kan

slutte

seg

til. til.

Det

legges opp

til at det

nye norske

mikrofinansfondet vil bli opprettet


som en selvstendig juridisk enhet,

med et eget styre og en egen administrasjon.

For at fondet på varig basis

skal kunne bidra til å skape arbeidsplasser

og utvikling i fattige land, er

det fra alle initiativtagerne lagt

stor vekt på at fondet skal ha en sunn,

kommersiell innretning og en god

eierstyring og selskapsledelse. Dette er

spesielt viktig å sikre for et fond som

skal arbeide i så krevende markeder

som det her er tale om.

Red Cross Nordic

United World College

Red Cross Nordic United World

College i Fjaler, Sogn og Fjordane, inngår

i United World Colleges – et nettverk

av utdannelsesinstitusjoner på

videregående nivå i ti land på forskjellige

kanter av kloden. Hovedformålet

er formidling av kunnskap, kontakt og

forståelse på tvers av nasjonale og kulturelle

grenser. Skolen i Fjaler har 200

elever fra 80 land. Den drives i samarbeid

med Røde Kors og med statlig

støtte fra alle de nordiske landene

samt private sponsorer. Ingen annen

skole i Norge har avgangselever med

så høy akseptgrad på de mest ansette

universitetene internasjonalt. Johan

H. Andresen jr. var sammen med familien

sterkt involvert da skolen ble etablert

i 1995, og Ferd har ved flere

anledninger stått for betydelige økonomiske

bidrag.

ER-bedrift

ER-bedrift – for Entreprenørskap i

Rehabilitering – er et ettårig utdannelsestilbud

for tidligere rusavhengige

som vil skape seg en ny fremtid.

Tilbudet er basert på Ungt Entreprenørskaps

konsept for studentbedrifter

og innbærer at deltagerne får

veiledning og praktisk erfaring med

bedriftsetablering innenfor trygge

rammer. ER-bedrift drives i regi av

REHABpiloten AS. Ferd har stilt garanti

for driften fra 2007 til 2010. I tillegg

har prosjektet støtte fra blant andre

Sosial- og helsedirektoratet, Scheiblers

Legat og Innovasjon Norge.

Chandelao-prosjektet

Chandelao er en liten og fattig landsby

i India. På initiativ fra Kristin

Andresen, Johan H. Andresen jr.s ektefelle,

har Ferd bidratt til et kunsthåndverkssenter

som eksporterer lokale

produkter til Norden, og til en bil som

er nødvendig for at jentene i landsbyen

skal kunne gå på skole. Landsbyen

har sterkt behov for både kunnskap og

entreprenørskap for å kunne etablere

lønnsomme arbeidsplasser for neste

generasjon, og det Ferdstøttede prosjektet

bidrar til begge deler.

Bygdø Monolitten IL

Idrettslaget er resultatet av at en gammel

og liten klubb har fusjonert med

en ny sterkt voksende. En rekke foreldre

og medlemmer har vist sterkt

initiativ og nedlagt mye arbeid for at

barn og unge skal få utfolde seg og utvikle

sine muligheter – derfor er hjemmebanen

nå oppgradert med blant

annet kunstgressmatte. Ferd har bidratt

til prosjektet gjennom å stille en

garanti på fire millioner kroner og har

til gjengjeld fått status som navnesponsor

for banen, som nå heter

Ferd stadion.

71

Foto: Ole Bernt Frøshaug


Konsernledelsen

72

JOHAN H. ANDRESEN JR.

EIER OG KONSERNSJEF

BA fra Dartmouth College, USA (1988); MBA fra

Rotterdam School of Management Erasmus

University, Nederland (1993). Har ledet Ferd siden

fullført generasjonsskifte i 2000 og har tidligere

erfaring som partner i konsernet, og som Product

Manager i International Paper Co., USA.

Styremedlem i Ungt Entreprenørskap, Norge, Junior

Achievement – Young Enterprise, Europe og Civita

– Senter for næringsliv og samfunn. Medlem av

representantskapet og valgkomitéen for

Storebrand og bedriftsforsamlingen i Orkla.

Rådsmedlem i NHOs Forum for familiebedrifter og

aktivt eierskap; medlem av RSM Erasmus

University Advisory Board. Global Counsellor i The

Conference Board.

ARTHUR SLETTEBERG

KONSERNDIREKTØR

FINANSIELLE INVESTERINGER

Siviløkonom fra NHH (1985), videreutdannelse

i internasjonal økonomi ved Institut für

Weltwirtschaft, Tyskland (1986). Konserndirektør

i Ferd siden 2006. Kom fra stillingen som finansdirektør

i Oslo Pensjonsforsikring, har tidligere

blant annet vært investeringsdirektør i Storebrand,

assisterende banksjef i Den norske Bank og

konsulent i Norges Bank. Styremedlem i Carnegie

Kapitalforvaltning og medlem av representantskap

og valgkomité i DnB NOR.

JOHN GIVERHOLT

FINANSDIREKTØR

Siviløkonom fra Manchester University, England

(1976), høyere revisoreksamen fra NHH (1979).

Finansdirektør i Ferd siden 2000. Har tidligere

vært direktør i Orkla, konserndirektør i Den norske

Bank og assisterende økonomidirektør i Norsk

Hydro. Styremedlem i Telenor og Kongsberg

Gruppen.

JO LUNDER

KONSERNDIREKTØR

INDUSTRIELLE INVESTERINGER

Handelsøkonom fra Handelsakademiet (1986),

MBA fra Henley Management College, England

(1996), Executive Management Program ved IMD,

Sveits (1998). Konserndirektør i Ferd fra 2007 og

leder av Ferd Capital. Kom fra stillingen som

konsernsjef for Ementor, har tidligere vært CEO og

styreleder i VimpelCom, administrerende direktør

i Telenor Privat og viseadministrerende direktør

i Telenor Mobil. Styreformann i Elopak og Swix

Sport, styremedlem i Pronova BioPharma, Aibel

Group, OSJC VimpelCom og Tomra.


Ledergruppen

NIELS PETTER WRIGHT

KONSERNSJEF

ELOPAK

Siviløkonom fra NHH (1986). Konsernsjef i Elopak

fra 2007, finansdirektør siden 2000. Kom til Elopak

fra stillingen som finansdirektør i Bertel O. Steen;

mangeårig internasjonal erfaring fra Dyno Nobel

og Dyno Industrier, konsulent i Deloitte

Management Consulting.

CARL BRYNJULFSEN

DIREKTØR

FERD EIENDOM

Norges Eiendomsmeglerhøyskole (1985), bedriftsøkonom

fra Handelshøyskolen BI (1988). Direktør

for Ferd Eiendom fra 2007. Tidligere erfaring som

direktør og eiendomssjef i Olav Thon Gruppen,

assisterende eiendomssjef i Selvaag Gruppen og

eiendomsmegler i Follo Eiendomsomsetning.

Styremedlem i Selvaag Pluss Eiendom KS.

ALEXANDER MILLER

DIREKTØR

FERD INVEST

MBA fra University of Wyoming (1993), autorisert

finansanalytiker AFA (1999). Har ledet Ferd Invest

fra 2007, porteføljeforvalter i forretningsområdet

siden 2006. Tidligere ansatt i Terra

Kapitalforvaltning som investeringsdirektør og

administrerende direktør, i Aker RGI som partner

i Aker Invest, og i Vesta Forvaltning som porteføljeforvalter.

Styremedlem i AlphaSpar og 4sea Energy.

ERIK FAUSA OLSEN

MANAGING PARTNER

FERD VENTURE

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1992) og

autorisert finansanalytiker AFA (1996). Har ledet

Ferd Venture siden 2000; tilknyttet konsernet fra

1996 med oppgaver innenfor corporate finance,

strategi og investeringsvirksomhet. Tidligere

erfaring fra Deloitte & Touche (corporate finance,

due diligence, finansiell revisjon). Styreleder i

Energy Ventures AS, Energy Ventures II AS og HELP

Forsikring AS, styremedlem i Energy Ventures II

KS, Energy Ventures III AS, Energy Ventures III LP

Ltd, Bone Support AB og Teknoinvest VII.

TOM ERIK MYRLAND

DIREKTØR

FERD EKSTERN FORVALTNING

Siviløkonom fra NHH (1994), autorisert renteanalytiker

NFF (1998), Executive MBA fra NHH

(2003). Ledet Ferd Ekstern Forvaltning fra 2007.

Tilknyttet konsernet siden 1996 som finanssjef,

prosjektleder og assisterende porteføljeforvalter.

Tidligere erfaring som finanskonsulent i Kværner

Finans og Cash Manager i Kværner Shipping.

Medlem av Advisory Committee for Intra Fund I Ky,

styremedlem i NRP Fleetfinance lV.

73


Fremtid: Skog...

I bronsealderen var Hardangervidda dekket av skog. Om hundre år vil skogen være

tilbake. Der det til nå har vært snaufjell er bjerken allerede begynt å vokse frem, der

bjerken har dominert spirer mer varmekjære arter som gran og furu.

Dendrokronologiske undersøkelser, studier av fossile røtter og pollenanalyser gir et

presist bilde av hvordan landskapet har sett ut i tidligere tider. Og er et verktøy til å

forutsi hva vi kan vente oss i fremtiden hvis den globale oppvarmingen får gå sin

gang.

.


FERD AS

Strandveien 50

Postboks 34, 1324 Lysaker

Telefon: 67 10 80 00

Telefaks: 67 10 80 02

E-post: post@ferd.no

www.ferd.no

FERD CAPITAL

Strandveien 50

Postboks 34, 1324 Lysaker

Telefon: 67 10 80 00

Telefaks: 67 10 80 02

E-post: post@ferd.no

www.ferd.no

ELOPAK AS

Elopak Group Headquarters

Postboks 24, 3431 Spikkestad

Besøksadresse:

Grevegården 24, 1369 Stabekk

Telefon: 31 27 10 00

Telefaks: 31 27 15 00

E-post: elopak.hq@elopak.no

www.elopak.com

ELOPAK CORPORATE OFFICES

& MARKET UNIT NORWAY

Postboks 24

Industriveien 30, 3430 Spikkestad

Telefon: 31 27 10 00

Telefaks: 31 27 10 10

E-post: elopak.co@elopak.no

SWIX SPORT AS

Serviceboks

2626 Lillehammer

Telefon: 61 22 21 00

Telefaks: 61 25 23 28

E-post: firmapost@swixsport.no

www.swixsport.no

Oslo kontor:

Ulvenvn. 111

Postboks 6646 Etterstad, 0609 Oslo

Telefon: 61 22 21 00

Telefaks: 22 07 68 51

E-post: firmapost@swixsport.no

AIBEL GROUP LTD.

90 Long Acre

London WC2E 9RA

Storbritannia

Telefon: +44 207 8458 800

Telefaks: +44 207 8458 801

www.aibel.com

FERD INVEST

Strandveien 50

Postboks 34, 1324 Lysaker

Telefon: 67 10 80 00

Telefaks: 67 10 80 01

E-post: post@ferd.no

www.ferd.no

FERD EKSTERN FORVALTNING

Strandveien 50

Postboks 34, 1324 Lysaker

Telefon: 67 10 80 00

Telefaks: 67 10 80 02

E-post: funds@ferd.no

www.ferd.no

FERD EIENDOM

Strandveien 50

Postboks 34, 1324 Lysaker

Telefon: 67 10 80 00

Telefaks: 67 10 80 02

E-post: post@ferd.no

www.ferd.no

FERD VENTURE

Strandveien 50

Postboks 34, 1324 Lysaker

Telefon: 67 10 80 00

Telefaks: 67 10 80 02

E-post: venture@ferd.no

www.ferd.no

76

Grafisk utforming: Signatur AS • Tekst: Ferd og Hans Gudmund Tvedt • Foto: Olav Heggø, Ferd, Samfoto, Scanpix, Kari Dahl i Vitenskapsmuseet, Kulturhistorisk museum og andre. Forsidebildet er manipulert. • Trykk: Aktiv Trykk

More magazines by this user
Similar magazines