Side 3-5 - TVU-INFO

the.peacekeeper.no

Side 3-5 - TVU-INFO

Side 3-5

– Beste medlemsfordel siden

kollektiv hjemforsikring side 30

2/2011

Haster

med tiltak

Hilde Gunn Avløyp

deltok i debatt side 22

Lærte om

ISPS-koden side 47


FORSIDEFOTO:

Scanpix

UTGIVERE:

Innhold og leder.

Side 3-5

2/2011

Haster

med tiltak

– Beste medlemsfordel siden Hilde Gunn Avløyp

kollektiv hjemforsikring side 30 deltok i debatt side 22

Det norske maskinistforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Lærte om

ISPS-koden side 47

Viktig avtale med Brasil 6

Stinn brakke på Gardermoen 8

Program traff blink 10

Fisk på menyen 12

Ombord i frysetråler 14

Det var tider det… 18

Leserinnlegg 50

Åpner «propp» 51

Jubilanter 52

Frivakta 54

Hedret for sjøfartsfilm 56

DET NORSKE MASKINISTFORBUND 20

NORSK SJØMANNFORBUND 30

NORSK SJØOFFISERSFORBUND 40

2 ■ Maritim Logg 2/2011

REDAKTØRER:

● Vigdis Askjem Dahl

vigdis.askjem.dahl@maritimlogg.no

Mob.: 92 41 21 63

● Roy Ervin Solstad

roy.solstad@maritimlogg.no

Tlf.: 23 06 33 75/Mob.: 97 70 73 03

● Omar Jørgensen

omar.jorgensen@maritimlogg.no

Tlf.: 22 00 55 27/Mob.: 91 84 87 16

Bevæpnede vakter eller ikke?

I EN SPØRREUNDERSØKELSE svarer over 90 prosent av skipsførere som seiler i

piratutsatte farvann at de ønsker bevæpning om bord. Man skal alltid

lytte nøye til mennesker som føler et problem på kroppen. Sjøfolkene

i spørreundersøkelsen gir uttrykk for stor frustrasjon over manglende

internasjonal vilje til å få bukt med pirattrusselen.

GÅR MAN DYPERE inn i undersøkelsen kommer det tydelig fram at mange sjøfolk

legger til at det bare må tas om bord kvalitetssikrede, profesjonelle

vaktstyrker. Og at skipsfører selv skal bestemme om han/hun ønsker en

slik vaktstyrke. Disse synspunktene er i tråd med sjømannsorganisasjonenes

syn. Nå haster det å få en juridisk avklaring fra ansvarlige myndigheter:

Skal det åpnes for bruk av bevæpnede vakter på norske skip?

SJØMANNSORGANISASJONENE MENER at vaktstyrker som eventuelt blir tatt om

bord skal underlegges et rapporteringssystem til EU-NAVFOR-styrken.

Det beste hadde vært om nasjonale militærstyrker sørget for nødvendig

vakthold, men vi innser at dette er vanskelig å få til. En kobling

mellom seriøse vaktstyrker og patruljerende marinefartøy framstår

derimot som et reelt alternativ.

I DENNE SAKEN finnes det dessverre ingen enkle løsninger. Bevæpning kan

virke avskrekkende og forskyve angrepene til mindre beskyttede skip,

men det går ikke til roten på problemet. En rekke sivile og militære

eksperter frykter dessuten eskalering av volden ved slike tiltak. Sjømannsorganisasjonene

fastholder derfor kravet om at rederiene bør

sende skipene rundt Afrika.

OG VI KAN med vår beste forstand ikke skjønne hvorfor de militære ikke

i langt større grad forsøker å stoppe piratene før de kommer til havs.

Med dagens overvåkningsteknologi tar vi det for gitt at marinestyrken

sitter med god informasjon om hvem piratene er og hvor de holder

til. Gjennom et internasjonalt samarbeid burde det la seg gjøre å

stoppe piratene FØR de går til angrep. Statene i Sørøst-Asia klarte å

minimalisere pirattrusselen i sitt farvann gjennom utstrakt samarbeid.

Det samme må da kunne la seg gjøre i Adenbukta og Det indiske hav?

Sjømannsorganisasjonene fastholder derfor kravet om at

rederiene bør sende skipene rundt Afrika

ANSVARLIG REDAKTØR:

Hans Sande

REDAKSJONEN AVSLUTTET:

1. mars

NESTE NUMMER: 5. april

MATERIELLFRIST:

22. mars

LAYOUT:

Stiftelsen LO Media

Katrine Nordbø og Monica Hilsen

TRYKK: Aktietrykkeriet

OPPLAG: 35.000

10 nummer per år

ISSN: 1890-6095

MILJØMERKET

241 393

Trykksak


Skipsførere vil ha anledning til å ta om bord

væpnede vakter

En undersøkelse Norsk

Sjøoffisersforbund har

gjort blant skipsførere

og andre offiserer som

seiler i piratutsatt farvann,

viser at over 90

prosent ønsker muligheten

for å ta om bord

væpnede vaktstyrker

under operasjon i høyrisikosoner.

n TeKST: Hilde Brubakk og

Omar Jørgensen

Undersøkelsen ble gjennomført

i februar og 220

offiserer som seiler i blant

annet Adenbukta, ga sine

innspill.

Klart flertall

Totalt mener 91 prosent av

respondentene at det bør

åpnes for bruk av bevæpnede

vakter om bord i skip

som seiler i høyrisikoområder.

Syv av ti av de som

har svart seiler på skip med

lavt fribord og/eller lav fart,

det vil si skip med høy risiko

for angrep. På NOR-skip

svarer 97,6 % at de ønsker

bevæpning Av skipsførerne

svarer 94 % ja, 88 % av

styrmennene sier det samme.

Omtrent halvparten av

de som har bidratt med sin

Het debatt i avisspaltene

Piratvirksomheten har vært

hovedsak i Dagens Næringsliv

flere dager på rad. Størst

oppsikt vakte rederen Jacob

Stolt-Nielsen da han tok til

orde for å henrette pirater.

Sjømannsorganisasjonene

reagerte med forskrekkelse

og tok skarp skarp avstand

fra Stolt-Nielsens uttalelser.

– Barbarisk, fastslo Jaqueline

Smith, leder av Sjømannsforbundet

overfor

DN.

– Det er sjokkerende å

høre på Stolt-Nielsen og

hans menneskesyn, understreket

hun.

I intervjuet sa Smith at

den foreløpige løsningen

på piratproblemet er å boikotte

området og legge om

seilingsruten. Alle tre sjømannsorganisasjonen

står

fast på standpunktet om at

så lenge piratvirksomheten

er så truende bør skipene

seile rundt Afrika.

Så vidt Maritim Logg erfarer

har ingen gått offentlig

ut med støtte for Stolt-Nielsens

syn. Norges Rederifor-

mening seiler under NISflagg

og nesten halvparten

er skipsførere.

Nyttige innspill

Det ble i undersøkelsen lagt

opp til utstrakt bruk av fritekstsvar.

– Vi setter svært stor pris

på at så mange tok seg tid

til å skrive så mye og bruke

undersøkelsen til å dele

sine erfaringer og synspunkter,

sier direktør Hans

Sande. Alle innspillene blir

nøye gjennomgått og analysert

nå som undersøkelsen er

avsluttet. Foreløpig kan vi

konkludere med at de som

svarer har reservasjoner og

nyttige innspill knyttet til

ansvarsdelingen, operasjonelle

forhold og kommuni-

bund (NR) tok også

avstand fra utspillet.

– Vi kan ikke møte

lovløshet med lovløshet.Rederiforbundet

vil møte den kriminellevirksomheten

som piratvirksomheten

jo er, med

rettsstatens virkemidler,

sa viseadministrerende

direktør Jørgen

Vatne i NR.

fAKSIMILe: Dagens Næringsliv

15 og 16 februar 2011.

kasjonen mellom skipsledelsen

og den væpnede styrken

om bord på skipene.

– Vi fikk også svært mange

gode innspill om sikringstiltak

og seilig i høyrisikoområder

generelt, sier Sande.

Godkjenning av vaktene

Offiserene har ingen klar

oppfatning om hvem og

hvordan man eventuelt skal

godkjenne og kvalitetssikre

vaktstyrker. Halvparten

mener det er tilstrekkelig

at en sivil vaktstyrke

er godkjent av militære

og noen færre mener det er

greit at en sivil vaktstyrke

er godkjent av krigsassurandøren.

Av fritekstsvarene

fremkommer det at

mange av offiserene ser for

Maritim Logg 2/2011 n 3

aktuelt


UNDER KJØLEN


aktuelt

MILITÆRAKSJON: Sørkoreanske spesialstyrker gikk 21. januar til aksjon for å befri mannskapet på «Samho Jewelry». Åtte pirater ble drept under aksjonen. Foto: Reuters.

seg at vaktstyrken om bord

på det enkelte skip skal være

underlagt en form for koor-

Venter på avklaring

dinering med, samkjøring

med eller kommando av

militære styrker i området.

I dag er det politisk uenighet om hvorvidt lovverket åpner for bruk

av væpnede vakter om bord på norskflaggede skip. Nærings- og

handelsdepartementet jobber med en presisering av en forskrift

for å få avklart dette.

Norsk Sjøoffisersforbund presenterte i slutten av februar offiserenes

synspunkter for representanter fra Nærings- og handelsdepartementet,

Utenriksdepartementet, Justisdepartementet

og Forsvardepartementet.

– Det var stor interesse for de foreløpige resultatene fra vår

spørreundersøkelse. Det er særdeles viktig at sjøfolk som virkelig

føler problemet på kroppen får anledning til å komme med

sine synspunkter, sier direktør, sjøkaptein Hans Sande til Maritim

Logg.

Han sier videre at sjømannsorganisasjonene vil bruke resultatene

av undersøkelsen om bevæpning for å bidra til at forskriften

blir riktig, praktisk og hensiktsmessig for sjøfolk som seiler

i farvannet.

Avgjørelse om vakthold

95 prosent mener skipsføreren

bør ha muligheten til å

begjære bevæpnede vakter i

visse tilfeller, men det er delte

meninger om hvordan den

endelige avgjørelsen om å ta

vakter om bord skal tas.

Ledelse og kommunikasjon

Det har kommet frem mange

nyttige synspunkter på

kapteinens ansvar i forhold

til å ha vaktstyrker om bord.

Svært mange understreker

at man må ha våpentrening/

militær trening for å lede

en væpnet vaktstyrke, og at

vaktstyrken fortrinnsvis bør

ha en leder med militær bakgrunn.

Flere er bekymret for

strafferettslige og materielle

konsekvenser knyttet til

at kapteinens rolle i forhold

til å være involvert i avgjø-

relser om å la væpnede styrker

løsne skudd. Flere nevner

språkproblemer og kommunikasjonssvikt

i forhold

til vaktstyrken som en mulig

utfordring.

Seile rundt

Et stort flertall trekker frem

økt militær tilstedværelse

når de blir bedt om å svare

åpent om andre tiltak som

skal til for å redusere risikoen

for piratangrep. 73

prosent av offiserene støttersjømannsorganisasjonenes

krav om at utsatte skip

i størst mulig grad bør seile

rundt Afrika. Organisasjonene

vil jobbe aktivt

internasjonalt og for at flest

mulig rederier sender sine

skip rundt inntil situasjonen

på land i Somalia er stabilisert.

Se også side 40-41


Internasjonalt møte

om pirattrusselen

Avdelingsleder Rune Morten

i Norsk Sjøoffisersforbund

sitter i den internasjonale

kontaktgruppen for

bekjempelse av piratvirksomhet.

Gruppen hadde

møte i London 17. februar

og ble oppdatert om status

i farvannet.

– Skipene oppfordres til

å ha AIS på underveis. Alt

for mange skip unnlater å

rapportere til The Maritime

Security Centre – Horn of

Africa ( MSCHOA) når de er

i farvannet, sier Mortensen.

Han understreker nok

en gang at «best management

practice» bør følges

når skip seiler i utsatte

områder.

Avdelingsleder Rune Mortensen

i Norsk Sjøoffisersforbund.

Foto: Omar Jørgensen

USA dømmer pirater

En somalisk pirat ble

nylig dømt til 33 år og 9

måneders fengsel i USA.

Piraten deltok i angrepet

på Maersk Alabama utenfor

Somalia i 2009, og

var den eneste som overlevde

etter at US Marines

snikskyttere skjøt og

drepte de andre piratene,

som flyktet med skipets

kaptein i en livbåt.

Samlet alle styrene

Utvidelse av samarbeidet var målet da de tre sjømannsorganisasjonenes

styrer møttes til fellesmøte

på Leangkollen i Asker.

n TeKST Og fOTO:

Roy ervin Solstad

Siden 2006 har Maskinistforbundet,Sjøoffisersforbundet

og Sjømannsforbundet

samarbeidet formelt

gjennom møter i Samarbeidsforum.

I den avtalen

heter det at man skal ha

møter minst to ganger i året,

men i praksis har man forsøkt

å ha møter hvert kvartal.

Felles arrangementer

Torsdag 24. februar fikk

styrene i de tre organisasjonene

i fellesskap en gjennomgang

av Fellessekretariatets

advokat, Birger Mordt

om hva man til nå har samarbeidet

om. Mordt pekte

blant annet på politikk,

medlemsblad og internasjonalt

arbeid som områder

hvor man til nå har samarbeidet

godt. Han utfordret

samtidig de tre styrene på å

begynne arbeidet med hva

man ønsket at et fremtidig

samarbeid burde inneholde.

Pensjon

Statssekretær i Arbeidsdepartementet,

Jan-Erik Støstad

var invitert for å prate

om pensjon. Han gikk igjennom

de nye ordningene for

både folketrygden og tjenestepensjonen,

men ble svar

skyldig da spørsmålene kom

TRe-eNIgHeT: Fra venstre generalsekretær

i Det norske maskinistforbund,

Hilde Gunn Avløyp, direktør i

Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande

og leder i Norsk Sjømannsforbund,

Jacqueline Smith.

om sjømanns- og fiskerpensjon.

– Det burde jeg nok ha forberedt

meg bedre på, sa han

med et smil.

STATSSeKReTÆR: Jan-Erik Støstad

i Arbeidsdepartementet.

Maritim Logg 2/2011 n 5


aktuelt

Ble enige i Rio de Ja

Den 17. februar underskrevsjømannsorganisasjonene

i Norge

og brasilianske CON-

TTMAF en samarbeidsavtale

som sikrer

jobbmuligheter for

både norske og brasilianske

sjøfolk på brasiliansk

sokkel.

n TeKST Og fOTO:

Roy ervin Solstad

– Denne samarbeidsavtalen

er et verktøy for både brasilianske

og norske fagforeninger

for å sikre framtiden

for sjøfolkene i begge land.

Nå er det opp til myndighetene

og industrien selv å gjøre

deres del ved å bygge videre

på det samarbeidet som

sjøfolkenes avtale er et initiativ

til, sa nestleder Johnny

Hansen i NSF på vegne

av Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet

og Maskinistforbundet

etter at avtalen

var signert.

Nøkkelfigurer

Selve seremonien ble avholdt

på Marriott Hotel i Rio de

Janeiro under en lunsj der

Norges nærings- og handelsminister

Trond Giske

var vert.

– Norge og Brasil har

utvekslet kompetanse og

vennskap i 100 år, sa Giske

i sin åpningstale og minnet

om at den første norske

ambassaden i sambalandet

ble grunnlagt i 1911.

Den næringslivsdelegasjo-

6 n Maritim Logg 2/2011

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (MOU) is made between Confederação

Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviário e Aéreo na Pesca e nos

Portos Conttmaf (hereinafter CONTTMAF) and the Norwegian Maritime Unions

(hereinafter NMU). The parties agree to the following:

1. Notes that the oil and gas industry on the Brazilian Continental Shelf will

increase dramatically in the coming years, which will lead to a high demand

of Seafarers and other industry personnel.

2. Respects the ITF Continental Shelf Policy and acknowledges the sovereignty

of the Brazilian Unions on the Brazilian Continental Shelf.

3. Recognizes that the increased activity on the Brazilian Continental Shelf

provides employment opportunities for Brazilian Seafarers and other personnel

and that there are national rules and regulations that secure such

employment.

4. Further recognizes that Brazilian Seafarers and Norwegian Seafarers could

mutually benefit from the exchange of expertise between the two unions.

5. Acknowledges that the working and living conditions for Norwegian Seafarers

on Norwegian beneficially owned, controlled or flagged vessels are on

par with Brazilian Seafarers.

6. Agrees to have close cooperation with each other in situations where a Norwegian

Company is engaged on the Brazilian Continental Shelf and that one

of the criteria should be that these companies must provide cadet positions

for Brazilian Seafarers.

7. Respects CONTTMAF’s right to man vessels operating on the Brazilian Continental

Shelf.

8. Agrees to continue and strengthen the close cooperation between CONTT-

MAF and NMU to ensure and secure employment for Brazilian and Norwegian

Seafarers.

9. The parties shall meet at least once a year to evaluate the development within

the scope of the MOU and if nessesary amend the MOU.

10. This MOU can be terminated by either of the parties with 3 months notice

or otherwice agreed.

nen som Giske ledet i Rio i

februar er ifølge ministeren

den største som noensinne

har vært arrangert. Totalt

var det nærmere 140 delegater

påmeldt. En stor del av

dem fra det maritime miljøet.

– Sjøfolk er nøkkelfigurene

som skal sørge for trygge

operasjoner til havs, og jeg er

glad for at vi i dag får en avta-

VIKTIg AVTALe: Norske og brasilianske

sjømannsorganisasjoner signerte avtale i

felles kamp mot sosial dumping i Brasil. Fra

venstre: direktør Hans Sande fra SjøoffisersSjøoffisersforbundet, nestleder Johnny Hansen fra Sjømannsforbundet,

president Severino Almeida

Filho fra CONTTMAF og generalsekretær Hilde

Gunn Avløyp fra Maskinistforbundet med den

signerte avtalen.

le som sier noe både om kompetanseutvikling

og opplæringsstillinger,

sa Giske.

Dyre og blir dyrere

President Severino Almeida

Filho i sjøfolkenes fagforening

i Brasil, CONTTMAF,

pekte på at fagforeningssamarbeid

mellom Norge og

Brasil ikke var noe nytt.

– Jeg har jobbet med sjømannsorganisasjonene

i

Norge i seks år. Denne avtalen

styrker det samarbeidet,

sa Filho.


neiro

Han spente samtidig bein

på eventuelle håp rederstanden

måtte ha til å kunne

bruke lavtlønte sjøfolk fra

Asia og Øst-Europa på den

brasilianske sokkelen.

– Vi driver fagforening,

ikke butikk. Brasilianske

sjøfolk er ikke billig arbeidskraft,

og vi vil ikke settes ut

på anbud. Vi er dyre, og vil

fortsatt være dyre, for ikke

å si dyrere i framtiden, sa

Filho før han nok en gang

understreket at avtalen

betyr en forsterket kamp

mot sosial dumping.

– Jeg vet at dette vil bekymre

noen, men vi vil ikke ha

lavtlønte sjøfolk i Brasil. I

denne avtalen er det enig-

het om at dette arbeidet

skal fortsette. Vi skal

respektere hverandre, og vi

skal være samkjørte i kampen

mot sosial dumping,

fastlo Severino Almeida Filho

fra talerstolen.

Ristet på hodet

Avtalen er krystallklar på

brasiliansk fagforenings

suverenitet på egen kontinentalsokkel,

men åpner

samtidig for at norske sjøfolk

kan jobbe på brasiliansk

sokkel på norske lønns-

og arbeidsvilkår.

Samtidig kreves det at

norske

selskap som

opererer i Brasil skal

tilby kadettstillinger

til brasilianere.

Under både Severino

Almeida Filho og

Johnny Hansens sitt

syn på avtalen og hva

den betydde, var det

ikke alle i næringslivsdelegasjonen

som

virket like fornøyde.

– Jeg registrerte at det

var redere som ristet på

hodet, sier Johnny Hansen

i Sjømannsforbundet.

– En selvfølge at fagbevegelsen er med

Nærings- og handelsminister

Trond Giske

mener den norsk-brasilianske

avtalen er viktig

i kampen mot sosial

dumping.

– En slik avtale er veldig bra.

Den vil bidra til å redusere

faren for at ulike selskaper

underbyr de lønnsvilkårene

som allerede eksisterer,

understreker han, og poengterer

at Norges satsing i Brasil

ikke bare dreier seg om å sende

bedrifter ut.

– Dette handler også om

fagfolk og organisasjoner,

og det er en selvfølge at fagbevegelsen

er med på Brasil-satsingen,

forteller Trond

MØTTe gISKe: De tre sjømannsorganisasjonene fikk et kort møte med

nærings- og handelsminister Trond Giske i Rio de Janeiro.

Giske til Maritim Logg.

Det skyldes ikke minst at

fagbevegelsen i Brasil som i

Norge står sterkt.

– Den forrige presidenten,

Lula, kom jo selv fra fagbevegelsen,

og det virker som det

nye regimet fortsetter

sin fagforeningsvennlige

politikk, avsluttet

Nærings- og

handelsminister

Trond

Giske.

Maritim Logg 2/2011 n 7


aktuelt

SMeKKfULLT KURS: Diskusjonene rundt bemanning var både saklige og frisk. Til venstre Odd Rune

Malterud (Dnmf) som var kursleder sammen med Rune Mortensen (avdelingsleder i NSOF).

Stor suksess for felles bemann

Erfarne tillitsvalgte fra

alle tre forbund møttes

til felles bemanningskurs

på Gardermoen

1. til 3. februar.

Som ventet ble det et

kurs med høy temperatur

og friske diskusjoner.

n TeKST Og fOTO:

Omar Jørgensen

Bemanning – både ut i fra

dagens situasjon og i historisk

perspektiv – var hovedtema

og den røde tråden

konferansen gjennom. I

stikkordsform tok kurset

også blant annet opp lover

og regelverk, skipsledelse,

8 n Maritim Logg 2/2011

ISM, sertifikater, fartsområder

samt kommunikasjon

og møteteknikk.

Kursleder, fagansvarlig

Odd Rune Malterud i

Det norske maskinistforbund

brukte kontrollskjema

for søknad om bemanning

som utgangspunkt for

gjennomgangen. Naturlig

nok var det enkelte punkter

som utløste større diskusjoner

enn andre:

Sikkerhetsstyringssystem

– Alle parter var inneforstått

med at dette var selve bærebjelken

i saksbehandlingen.

Opplysninger relatert til dette

punktet danner grunnlag

for bemanningsfastsettelse

lokalt, spesielt når man

trekker inn vedlikeholdssystemet

og går i detaljer på

arbeidsoppgavene for hver

enkelt stillingsinstruks, sier

assisterende direktør Ove R.

Nielsen i Norsk Sjøoffisersforbund.

Dette førte diskusjonen

over i neste punkt:

Stillingsinstruks for hver

stilling i organisasjonen.

De fleste mente at rederiene

var lite villige til å diskutere

tilleggsbemanning i henhold

til § 12 i bemanningsforskriften.

Rederiene setter

likehetstegn mellom sikkerhetsbemanning

og driftsbemanning.

– Norsk Sjøoffisersforbund

har derfor skrevet

formelt brev til Sjøfartsdirektoratet

om en prinsipiell

avklaring rundt begrepene

minimumsbemanning og

feLLeSSKAP: Det felles bemanningskurset viste seg meget populært.

tilleggsbemanning.

Vi stiller spørsmålet om

intensjonene relatert til

skipssikkerhetsloven og

revisjonen av bemanningsforskriften

funger etter hensikten,

opplyser Nielsen til

Maritim Logg.

Maskineriets

fremdriftseffekt

Dette punktet ble også heftig

diskutert på konferansen.

– Det viser seg av flere derater

(skrur ned) maskineffekten

til under 750 kw for

å slippe sertifisert maskinist.

Vi har blant annet fått

informasjon som kan tyde

på at enkelte rederier søker

bemanning ut i fra redusert

effekt, men samtidig søker

om refusjon av nox-avgift

etter full effekt, sier Odd


Nytt kurs går av stabelen på Gardermoen 3.-5. mai.

ingskonferanse

Rune Malterud til Maritim

Logg.

Stillingskombinasjoner og/

eller overlappende

kompetanse

Dette er en annen sak som

skaper debatt.

– Forsamlingen kunne for

eksempel ikke forstå at en

lettmatros skulle kunne ta

over kapteinens oppgaver

i en krisesituasjon dersom

skipsfører av en eller annen

grunn ble satt ut av spill, sier

Nielsen.

Vakthold ble også grundig

diskutert. Mange av deltakerne

mente at vaktholdforskriften

IKKE kunne etterleves

i tilfeller der skipet

hadde fått godkjent redusert

bemanning.

– Sjøfartsdirektoratet har

en alt for slapp holdning

og saksbehandlingen bærer

ofte preg av ansvarsfraskrivelse,

var gjennomgangsmelodien

blant deltakerne.

Mange føler at intensjonen

med den nye bemanningsforskriften

er falt

vekk. Samtidig er man unisont

enige om at utviklingen

med nedbemanning ikke

kan fortsette. Konferansen

på Gardermoen viste med

all mulig tydelighet at frustrasjonen

er stor i alle leire.

Deltakerne på konferansen

reiste også kraftig kritikk

mot Sjøfartsdirektoratet

fordi de ikke tar hensyn

til faglig argumentasjon fra

de seilende.

Stinn brakke

Sjømannsorganisasjonene hadde i utgangspunktet kalkulert

med 20 deltagere på bemanningskonferansen,

men siden interessen var meget stor ble hele 30 personer

«presset» inn i møtelokalet. Noen måtte også henvises

til neste kurs som finner sted på Gardermoen 3. til

5. mai. Denne konferansen er også myntet på medlemmer

i utenriksfart – som dessverre glimret med sitt fravær

på det første kurset.

Samtlige deltakere Maritim Logg snakket med understreket

at de var meget fornøyd med at det ble arrangert

felles kurs for de tre sjømannsorganisasjonene.

Kontaktmøte med

sjøfartsdirektøren

Sjømannsorganisasjonene

hadde noen dager etter

bemanningskonferansen

kontaktmøte med sjøfarts-

direktør Olav Akselsen i

Maritimt Hus i Oslo. En

hovedsak under møtet ble

naturlig nok bemanning.

Alle tre forbund uttrykte på

nytt stor frustrasjon over

saksbehandlingen i forbindelse

med bemanningsforskriften.Sjømannsorganisasjonene

vektla spesielt medvirkning

fra skipsledelse og tillitsvalgte

ved fastsettelse

av bemanning. Fra organisasjonenes

side ble det gitt

klart uttrykk for at forskriften

ikke lever opp til intensjonene

og heller ikke er et

egnet verktøy for å håndte-

re de sterke og motstridende

interessene som bemanning

av fartøy innebærer.

Det ble gitt en klar oppfordring

fra sjømannsorganisasjonene

til direktoratet

om enten å følge forskriftens

intensjon eller revidere

forskriften.

Akselsen opplyste på sin

side at direktoratet vil ha

intern fokus for å få på plass

bruk av ny teknologi i saksbehandling

og tilsynsvirksomhet.

Nye kvalitetssystemer

tenkes etablert og arbeidet

med strategiplan vil

snart bli fullført.

– Kontakten med næringens

ulike aktører er viktig

og vil bli videreført, sa

Akselsen blant annet på

møtet.

KLAR TALe: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen ( i midten), avdelingsleder Knut

Kristiansen (til høyre) og sjefsingeniør Rune Vikse ble møtt med kritikk fra sjømannsorganisasjonenes

side under kontaktmøtet i Maritimt Hus.

Maritim Logg 2/2011 n 9


aktuelt

Haugesundkonferansen:

Miljø, teknologi og bransjetreff

Da den 18. Haugesundkonferansen

gikk

av stabelen i begynnelsen

av februar, var seilingsruten

under den

to-dagers konferansen

miljø, teknologi,

innovasjon og utvikling.

n TeKST Og fOTO:

Vigdis Askjem Dahl

Konferansen er kjent som en

viktig møteplass for maritim

næring og offentlige myndigheter

– og fagforbundene

Det norske maskinistforbund

(DNMF), Sjømannsforbundet

og Sjøoffiserene

var synlig og godt representert.

God kvalitet

Jacqueline Smith, forbundsleder

i Norsk Sjømannsforbund,

sitter som medlem

av Haugesundkonferansen

programkomite. Hun forteller

at programkomiteens

ønske for årets konferanse

var å få fokus på det positive

ved næringen og synliggjøre

det den får til.

– Jeg synes at foredragshol-

UNDER KJØLEN

Hotellutmerkelse til Color Lines cruiseskip.

Under Business Diamond Award i Tyskland, ble

Color Fantasy og Color Magic kåret til årets

konferansehotell 2011. Det er første gang at

skip blir kåret som vinner av kategorien «Beste

konferansehotell» under Business Diamond

Award, som er en av de mest sentrale prisut-

10 n Maritim Logg 2/2011

derne leverte, sier hun fornøyd,

og mener at konferansen

gir en god anledning å

knytte nye og pleie eksisterende

kontakter i næringen,

noe som er svært viktig for å

bevare et godt trepartssamarbeid

mellom redere, fagforbund

og offentlige myndigheter.

– Haugesundskonferansen

var faglig god og ga godt

grunnlag til å diskutere

utfordringer og muligheter

for næringen totalt sett, sier

Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær

i DNMF.

Også hun mener at programmet

traff godt på temaer

som er store i næringen

nå.

– Haugesundskonferansen

har en viktig rolle i å være

formidler av den maritime

utviklingen i Norge. Det er

inspirerende å høre de forskjelligeforedragsholderne

og det er viktig at politikerne

forstår viktigheten av

den innovasjon som forgår i

næringen og kan være med

på å tilrettelegge for dette,

sier direktør Hans Sande i

Sjøoffiserene.

Kompetanselandet

Under konferansen ble det

også fra flere hold konsta-

fORNØYDe: Forbundsformann Jack Berstad og generalsekretær Hilde Gunn

Avløyp fra DNMF var fornøyde med Haugesundkonferansens faglige innhold.

tert at Norge som høykostland

ikke har mulighet å

konkurrere på pris, men må

konkurrere på kunnskap og

kompetanse.

– Den kunnskapen norske

sjøfolk besitter, og i kombinasjon

med kjennskap til

kysten, er et stort fortrinn

når det gjelder nordområdene,

sier Smith, som synes det

er spennende å høre andres

ideer. Både hvordan de ser

på næringen og hva man

mener fremtiden vil bringe.

Hun synes det er svært positivt

at det maritime klusteret

blir fremmet som en suksessfaktor

og at norske sjø-

delinger innen det tyske næringslivet. Kaptein

på «Color Fantasy», Istvan Szilagyi (nummer to

fra venstre). Til høyre for ham, adm. dir i Color

Line Tyskland, Dr. Jörg Rudolph.

fOTO: Marko Greitschus/Agency People Image

folk er en del av den.

– For min del så gir konferansen

meg muligheter til å

lufte tanker og bekymringer

med nøkkelpersoner i industrien,

sier hun og legger til:

Selv om man ikke alltid

har sammenfallende interesser,

handler mye om de store

rammene. Det er stort sett

enighet om hva som må gjøres

for å beholde det unike

klusteret i Norge. Det er i

slike omgivelser at man kan

legge felles strategier som

gagner næringen, sier Smith.

Gassferger

Avløyp er enig. Kombinasjo-


Direktør Hans Sande (t.v.) i Sjøoffiserene synes utviklingen innen vindkraft som ble presentert av Fred Olsen var meget interessant. - Dette åpner opp for en helt ny

industri i forhold til montering og vedlikehold av vindmølleparkene, sier han. Her med styreleder Harald Åge Weines.

nen av foredrag og diskusjoner

og samtaler utenfor konferansesalen

gir en stor nytteverdi.

– Jeg syntes det var svært

spesielt interessant å høre om

utviklingen av gassferger som

det klare konkurransedyktige

alternativet i innenrikstrafikken.

Dette ble også diskutert

i mange sammenhenger. Jeg

har fått flere tanker og ideer

rundt innenrikstrafikken.

Dette er en fremtidsrettet og

spennende arbeidsplass for

forbundenes medlemmer, sier

Avløyp.

Les mer om Haugesundkonferansen

på side 20

Jacqueline Smith, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, er medlem av Haugesundkonferansens

programkomite.

Vurderer rute til Skottland. Fjord Line sin byggekontrakt for to cruiseferjer

som skal trafikkere mellom Bergen og Hirtshals i Danmark, inneholder

en opsjon på et tredje skip. Det er en opsjon rederiet vurderer å benytte seg

av for å sette inn en ferje i trafikk mellom Bergen og Aberdeen i Skottland,

skriver Skipsfart- og fiskeriaktuelt. Dette tredje skipet kan i tilfelle bli levert

i løpet av 2013. Det er kortere seilingstid, samt oljemiljøet i Aberdeen som

gjør at den skotske havnebyen vurderes. ILLUSTRASJON: Fjord Line

Maritim Logg 2/2011 n 11


UNDER KJØLEN

aktuelt

12 n Maritim Logg 2/2011

LIVSSTIL

Faste i fisken

Om bord på ringnotsnurperen tas det om bord

tonnevis med fisk. Av slikt blir mannskapet fast

i fisken.

n TeKST Og fOTO: Vigdis Askjem Dahl

Helsedirektoratet anbefaler

et variert kosthold med

mye grønnsaker, frukt, bær,

grove kornprodukter og fisk,

og begrensede mengder av

bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt,

salt og sukker.

● Spis minst fem porsjoner

grønnsaker, frukt

og bær hver dag.

● Spis grove kornprodukter

hver dag.

● La magre meieriprodukter

være en del av

det daglige kostholdet.

● Spis fisk til middag to

– Dagene om bord på Smaragd

er ofte fysisk krevende.

Da er det viktig med sunn

og næringsrik mat, sier Karl

Lennart Kvalsvik, kokk

ombord.

Han forteller at det ser-

Nøkkelråd for et sunt kosthold

til tre ganger i uken.

Bruk også gjerne fisk

som pålegg.

● Velg magert kjøtt og

magre kjøttprodukter.

Begrens mengden bearbeidet

kjøtt og rødt kjøtt.

● Velg matoljer, flytende

margarin og myk mar-

veres sunn og næringsrik

mat til faste klokketider,

og at han passer på å servere

variert kosthold – med

fisk på menyen flere ganger

i uken.

Rederne Reidar Smådal

garin, fremfor hard

margarin og smør.

● Velg matvarer med lite

salt og begrens bruken

av salt i matlagning og

på maten.

● Unngå mat og drikke

med mye sukker til hverdags.og Torbjørn Hide skryter

grenseløst av skutas kokk.

De forteller at den 68 meter

lange fiskeskuta også har et

innredet trimrom til mannskapet.

Men med vær og vind

i Nordsjøen, Barentshavet og

Norskehavet er det ikke alltid

like lett å få brukt trimrommet

når de er på fiske.

– Trimrommet brukes flittig

da vi ligger i land eller

befinner oss innaskjærs, sier

Hide, og synes det er viktig

at mannskapet har anledning

til daglig trim.

– Mannskapet har også en

del fridager. Vår erfaring er

at det er når de har fri fra

fisket at kiloene kommer,

sier Smådal.

fYSISK ARBeID: Det du

spiser og drikker påvirker helsen

din. Kokk på fiskebåten

Smaragd, Karl Lennart Kvalsvik,

(t.h) sørger for å servere

mannskapet sunn kost, frukt

og grønt. Reder Torbjørn Hide

er for fem og dagen.

ANBefALT: Ovnsbakt torskefilet med varm røkelaksmousse.

FOTO: Opplysningskontoret for fisk/ Bengt Wilson

I 2010: hadde ringnotsnurperen Smaragd 146 driftsdøgn. Om bord er det til sammen ti menn. Med unntak av kokken, er alle

mann fiskere. Med fysisk krevende arbeidsdager er det behov for sunn kost og mosjon.

ANBefALT: Spis deg frisk på fisk. Her

serveres klippfisk med gulrotstuing og

bacon. FOTO: Opplysningskontoret for

fisk/Eva Brænd

● Velg vann som tørstedrikk.

● Ha en god balanse mellom

hvor mye energi du

får i deg gjennom mat

og drikke, og hvor mye

du forbruker gjennom

aktivitet.

fakta om fedme

FAKTA

● BMI er en forkortelse for Body Mass

Index, som er engelsk for kroppsmasseindeks.

Indeksen angir forholdet

mellom vekt og høyde i henhold

til formelen. BMI = (vekt i kilo)

/ (høyde i meter x høyde i meter).

● Er den seilenes BMI (body mass

index) 30 er vedkommende i faresonen

i forhold til å få reise til sjøs.

Passerer tallet 35 er resultatet trolig

en udyktighetserklæring. Sjømannen

blir dermed landfast.

Nøkkelrådene er basert på

rapporten «Kostråd for å

fremme folkehelsen og forbygge

kroniske sykdommer»

fra Nasjonalt råd for ernæring.

Maritim Logg 2/2011 n 13


om bord

LOSSER: Frysetråleren «Båtsfjord» ved kai for å losse fisk i Tromsø. Båten losser også ofte i Ålesund, og av og til i Sortland og på Melbu.

«Automatikken

sitter i armene våre»

Du får aldri en fisker på en tråler til å skryte av stor fisk.

Da må nemlig fisken sløyes for hånd.

n TEKST OG FOTO: Roy Ervin Solstad

14 n Maritim Logg 2/2011


Båtsfjord:

Fakta

Rederi: Finnmark Havfiske AS

Bygget: Gondan SA i Spania i

1999

Største lengde: 50,2 meter

Bredde: 12,2 meter

Bruttotonnasje: 1190 tonn

Motorkraft: 3900 hk

Registreringsmerke: F 0117VS

Radio-/kjenningssignal: LJPH

Frysekapasitet: 340 tonn

Snøen laver ned i Tromsø. Til tross

for at det er midt i januar og mørketid,

er det ikke kaldt. Rett på

nordsiden av brua som tar deg over til

fastlandet og Ishavskatedralen ligger

frysetråleren «Båtsfjord». Sent kvelden

før la den til kai lastet med 330

tonn fisk som den hadde tatt utenfor

Mehamn i Finnmark. På dekk står en

av de kaiansatte losserne og styrer krana

som løfter tonn på tonn av fisk fra

buken av båten og inn på land. Der tar

truckene over og frakter de fullastede

europallene inn på fryselageret på

kaia. Båten ligger lavt i forhold til kaia,

så landgangen ligger nærmest flatt fra

båten og bortover kaikanten.

Landgangen er litt glattere enn ønskelig

på grunn av snøen, men er du fisker

er vel neppe en glatt landgang noe

HVILESTILLING: Trålbas Helge Lønes (til høyre) og nettmann Kolbjørn Kaspersen måtte være med å sløye

over 160 tonn fisk på sin siste tur. Da kan det være greit å la armene ligge i ro mens man er i land.

MANGE TONN: Totalt er frysekapasiteten på tråleren

340 tonn. I Tromsø blir 330 tonn frossen fisk tatt

på land. Her gjør en av de landansatte losserne klar

en stor pall med fisk som skal kjøres vekk av trucken.

å bekymre seg over. Vant som de er til

sjøgang på fiskefeltene.

Fortøyningsassistent

Døra til byssa står åpen, og innenfor

står stuert Tom Thorsen. Rundt ham

svinser den trønderske messepiken

Karina Børsting Molander. Thorsen

er bare halvveis riktig antrukket. Buksa

er standsmessig svart- og hvitrutet,

men i stedet for en hvit kokkeskjorte er

det t-skjorte som gjelder for 33-åringen

med snart ni år bak seg på båt.

– Jeg begynte som messegutt i 2002,

men har jobbet som kokk på fastlandet

også, smiler han.

Så lang fartstid kan derimot ikke

Molander skryte av. Kun to turer har

hun hatt, og den første av dem begynte

med et stort smil for Thorsen og de

andre om bord på «Båtsfjord».

– Jeg ville egentlig bli fisker, men fikk

plutselig et tilbud om å begynne som

forpleiningsassistent på denne båten,

forteller hun, før Thorsen igjen overtar

ordet.

– Eller «fortøyningsassistent» som du

trodde ble sagt, gapskratter han.

Med en liten dagstursekk møtte derfor

Karina opp på kaia for å hjelpe til

med fortøyningene før båten satte kurs

for havet. Stor var derfor overraskelsen

da hun fikk svaret på hvor lenge hun

skulle være på jobb.

– Rundt fem uker var svaret, og da

måtte jeg jo bare hjem å pakke, ler den

smilende trønderjenta.

Det er mulig at hun ville fått noen

gode tips ved å spørre slekta. Både

faren og farfaren hennes har nemlig

seilt til sjøs.

– Jeg har jobbet på land tidligere,

men har ikke blitt skremt på de to første

turene, forteller hun.

Blitt bedre

På innsiden av byssa ligger messa med

spisebord, skinnsalonger og TV. I sofaen

sitter trålbas Helge Lønes og nettmann

Kolbjørn Kaspersen. Lønes er til-

Maritim Logg 2/2011 n 15


om bord

NESTEN SOM PÅ FÆRØYSK BÅT: Chief Jon Dam fra Færøyene trives om bord. – Det er ikke store forskjellen

å jobbe på en norsk båt, sier han. Bak ham står fabrikksjef Vebjørn Hellton.

BRA FORHOLD I BYSSA: Smilene sitter løst i byssa hos stuert Tom Thorsen og messepike Karina Børsting

Molander.

litsvalgt om bord, men han innrømmer

at det blir lite fagforeningsprat og politikk

om bord.

- Det er så mye å gjøre at når vi har

jobbet seks timer i strekk, er det rett i

bingen, smiler han. Det er to skift om

bord slik at båten er i drift døgnet rundt

uten stopp med seks timer vakt og seks

timer fri fra båten går på sjøen til den

kommer til land.

Ifølge Lønes fisker «Båtsfjord» rundt

40 tonn i døgnet. Det går mest i torsk.

- Det blir ikke mye dødtid på oss. Ikke

en gang når vi er inne ved kai. Da er det

16 n Maritim Logg 2/2011

bare å tømme båten før vi drar ut på

feltet igjen. Noe annet er det ikke tid

til, sier han.

På båten har det stort sett vært det

samme mannskapet de siste sju-åtte

årene.

– Jeg har jobbet på «Båtsfjord» i åtte

år, og blir så lenge helsa holder, sier

53-åringen fra Hareid på Sunnmøre.

Hans fem år yngre kollega, Kolbjørn

Kaspersen, mener fiskeryrket har

bedret seg.

– Jeg begynte i rederiet i fjor, men har

jobbet mange år som fisker. Nå vet man

BLIR VÆRENDE I FISKET: Kaptein Ove Brennskag

har mange bekjente i offshore-flåten, men føler

at utfordringene på tråler er vel så store.

LITT NORSK: James Støren er fra Australia, men

til tross for litt anglosaksisk rulling på r’ene, er det

lite å utsette på norsken hans. – Jeg er litt norsk,

sier han.

jo når man skal ut og når man kommer

tilbake fra jobb. Slik var det ikke før,

påpeker han.

Lønes ser heller ingen grunn til å forlate

fiskeryrket.

– Skulle jeg tatt meg jobb i offshore

ville jeg gått ned 100.000-150.000 kroner

i lønn, pluss at jeg ville fått flere

dager til sjøs enn det jeg har nå, avslører

han.

Mannskapet går fem uker på og fem

uker av, og lønnsmessig er man blitt

enige om dagdekning. Det betyr at alle


IKKE SKREMT: Kun to turer har 21 år gamle Karina Børsting Molander vært til om bord, men sjølivet har ikke

skremt henne ennå.

har samme dagsats, uavhengig av fiskets

kvantum og at årsinntjeningen til

båten deles på antall dager man har

vært om bord. Så vidt mulig planlegges

driften fra rederiets side, slik at begge

mannskap får samme antall dager om

bord.

Totalt er de 18 personer på «Båtsfjord».

Derav en polakk, en fra Australia

og to fra Færøyene. Resten er fra

Norge.

– Vi har folk om bord fra Oslo til Finnmark,

men hovedtyngden ligger i Ålesund-området,

forteller Helge Lønes.

Av de 18 er 16 menn.

– Vi har to jenter om bord. En fiskerlærling

og en messejente, fortsetter

Lønes.

Håndarbeid

Frysetråleren «Båtsfjord» er fullstrukturert

og kan ta ca. 6600 tonn torsk, sei

og hyse, regnet i rund vekt. I fjor betød

det nesten 80 millioner kroner i fangstverdi.

Det kan bli enda mer i 2011, men

det er selvsagt avhengig av prisen man

får. En rundtur i fabrikken under dekk

avslører et uttall av maskiner som auto-

matiserer mye av produksjonen fra fisken

er nyfisket til den ligger nedfrosset

i kasser. Likevel er det liten tvil om at

fiskerne selv langt fra blir overflødige.

– Spesielt i januar og februar tar vi

mye stor fisk. Dersom den er over 3,5-4

kilo må vi sløye fisken for hånd. På den

siste turen måtte halvparten håndsløyes.

Selv om mye er automatisert er det

mye menneskelig «handling». Automatikken

sitter i armene på oss, poengterer

Helge Lønes.

Det ideelle halet med trålen er på

mellom sju og ti tonn, skal man levere

fisk av ypperste kvalitet. Hvilket er i

alles interesse for å oppnå størst mulig

avkastning.

– Vanligvis er vi seks stykker i fabrikken

og fire på dekk, men er det mye å

gjøre reduserer vi til to-tre personer på

dekk og sender resten i fabrikken, sier

Lønes.

konkurranse

Fangsten man får blir nøye registrert,

og kaptein Ove Brennskag fra Kristiansund

sier det er stor konkurransementalitet

forbundet med fiske.

– Både internt i rederiet og med andre

fiskebåter er det konkurranse om å fiske

mest. Det blir vi konfrontert med

hele tiden, men vi har gjort det veldig

bra på denne båten, sier han fornøyd.

Selv har han jobbet til sjøs siden han

var 20 år, og på «Båtsfjord» siden båten

var ny i 1999. Heller ikke han ser for

seg å bytte fartsområde.

– Tanken har jo streifet meg, men etter

å ha dannet meg et bilde av hvordan det

er å jobbe offshore, så tror jeg at jeg har

det bedre her. På tråler har utfordringer

jeg trives med hele tiden, understreker

48-åringen.

Godt arbeidsmiljø

Fra brua til maskinrommet er meldingene

de samme. Folk trives. Selv ikke

chiefen fra Færøyene lengter hjem.

– Jeg har jobbet her i fem-seks år, og

liker meg godt. Det er omtrent som å

jobbe på en færøysk båt, sier Jon Dam.

Helge Lønes tror det har med arbeidsmiljøet

om bord.

– Det er ingen «Stars and stripes»holdning

her, men demokrati på alle

plan. På «Båtsfjord» har vi et godt forhold

mellom offiserer og mannskap,

avslutter Helge Lønes, trålbasen på

«Båtsfjord».

Maritim Logg 2/2011 n 17


Willy Bjørnli seilte på M/T «Salaris» i 1958 til 1959 som smører og

maskingu . Båten gikk på Sør-Amerika og Europa.

M/T «Salaris» tilhørte I.M. Skaugens rederi, og en stor del av mannskapet

som var om bord kom direkte fra passasjerskipet M/S «Skaubryn»

som kom i brann og gikk ned i Stillehavet.

UVÆR: Det var ikke alltid like enkelt å komme seg over til

midtskipet.

LINJEDÅP: Også på «Salamaris» var linjedåp svært populært.

det var tider, det...

Har du gamle bilder?

Bilder fra tidligere tiders arbeid og fritid for norske sjøfolk er populært lesestoff, men

vi er avhengige av din hjelp og dine bilder. Sitter du på gamle bilder som du ønsker

å dele med leserne av Maritim Logg, kan du sende dem til Maritim Logg, LO Media,

Postboks 8964 Youngstorget, 0028 Oslo. Bildene blir selvfølgelig returnert.

18 ■ Maritim Logg 2/2011

DÅPSATTEST: Willy Bjørnli sin egen dåpsattest som han fikk etter å ha

krysset ekvator for første gang 25. mai 1958.

LANDFAST: På en av turene ned elva Rio de la Plata

i Argentina klarte vi ikke en av de mange svingene

og havnet langt inn i en åker. Vi fikk heldigvis hjelp

og kom oss videre uten skade på båt eller propeller.


HAIFISKE: På kysten av Venezuela fisket vi 27 hai.

Av dem tok vi ut ryggbeinet og lagde spaserstokker

av til samtlige om bord.

ARUBA: På Aruba tok undertegnede og

andrekokken Oddvar Olsen en tur på land.

Til forandring gikk vi ikke på bar.

UNG MANN: Willy Bjørnli om bord på M/T

«Salamaris».

Kjenner du historien om «Voolgar»?

På 30-tallet skal Tønsbergskipet

«Voolgar» ha blitt kastet

på land i et voldsomt uvær

ved Japan, og sjøfolkene ble

tatt hånd om av lokalbefolkningen.

Hvis du vet noe om

episoden, ta kontakt med

Maritim Logg.

Per Rødøy fra Osen i Sør-

Trøndelag har skrevet til

Maritim Logg om den spesielle

historien, men detaljene

er ukjente.

– I nabolaget levde en kar

med fortid som styrmann

i utenriks. Han døde ca

1990, og var da 97 år gammel.

I mange år var han på

et Tønsberg-skip som bar

navnet «Voolgar», skriver

Rødøy som tror skipsnavnet

er skrevet riktig.

Styrmannen mønstra av i

København på våren 1940,

et par måneder før Voolgar

ble senket.

– Han fortalte imidlertid

om en spesiell opplevelse

med «Voolgar» noen år

før 2. verdenskrig. Under

et uvær ved Japan ble

båten «satt» på land og

stod omtrent tørr der ei tid.

Besetninga nærmest flytta i

land, på stranda der, og ble

tatt hånd om av lokalbefolkninga

når det gjaldt forsyninger.

Det ble diskutert om

skipet skulle overlates til forsikringsselskapet

og hogges,

mener jeg han fortalte. Men

en dag kjente han bevegelse

i skipet, og omsider kom de

flott igjen, skriver Rødøy.

I ettertid har han spekulert

på om det kan ha vært

en tsunami «Voolgar» var

utsatt for.

– Han nevnte at mange

japanske fiskere omkom

under uværet, og i etterlatenskapene

til styrmannen

har jeg sett bilder fra tildragelsen,

så dette er ikke eventyr,

understreker Per Rødøy.

Har du informasjon om

hva som skjedde med «Voolgar»,

kan du ta kontakt med

Maritim Logg på tlf. 23 06

33 75, epost: res@lomedia.no

eller per brev til Maritim

Logg, LO Media, Postboks

8964 Youngstorget, 0028

Oslo.

Maritim Logg 2/2011 ■ 19


Det Det norske norske maskinistforbund

maskinistforbund

Hovedkontoret:

Maritimt Hus, Rosenkrantzgt. 15

Postboks 2000, Vika, 0125 Oslo

Tlf. 24 14 83 70 / Fax 24 14 83 80

E-post: post@dnmf.no

Internett: www.dnmf.no

Bank: DnB NOR 8380.08.69946

Generalsekretær

Hilde Gunn Avløyp

Mob. 917 10 501

E-post: hga@dnmf.no

Ass. generalsekretær

Bjørn Richard Gutterud

Mob. 994 80 245

E-post: brg@dnmf.no

Forhandlingssjef/Advokat

Hege-Merethe Bengtsson

Mob.414 41 818

E-post: hmb@dnmf.no

Adminstrasjonssjef

Thor Eivind Halvorsen

Mob. 474 00 030

E-post: teh@dnmf.no

Fagsjef

Odd Rune Malterud

Mob 913 21 563

E-post: orm@dnmf.no

Redaktør

Vigdis Askjem Dahl

Mob. 924 12 163

E-post: vad@dnmf.no

Seniorrådgiver økonomi

Hanne Jørgensen

Mob. 994 58 240

E-post: hj@dnmf.no

Forhandlingsrådgiver/

Advokatfullmektig

Ole Jacob Støle

Mob. 480 99 280

E-post: ojs@dnmf.no

Forhandlingsrådgiver

Roger Mandal • Mobil 917 88 312

E-post: rm@dnmf.no

Regnskapskonsulent

Ragnhild Øverli - Tlf 24 14 83 78

E-post: ro@dnmf.no

Sekretær, medlemsservice

Silje M. Trovum - Tlf. 24 14 83 71

E-post: st@dnmf.no

Avdelingskontor Ålesund

Tollbugt. 10, 6002 Ålesund

Tlf. 24 14 83 70, Fax 24 14 83 80

E-post: post@dnmf.no

Forhandlingsleder

Håkon Eidset

Mob. 469 51 528

E-post: he@dnmf.no

Forhandlingsrådgiver

Ulf Brekke

Mob. 954 69 804

E-post: ub@dnmf.no

Kontortid:

Man – fre: 0800–1600 (1/10–30/4)

Tlf. tid: 08.30–15.30 (1/10–30/4)

20 n Maritim Logg 2/2011

INTERNASJONALT: Ingen andre næringer er så avhengig av internasjonale forbindelser som maritim næring, sa Rikke Lind,

statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Hun fortalte at på begynnelsen av 2000-tallet var maritim næring preget

av næringsnøytralitet, uro og utflagging. – Statsminister Jens Stoltenberg tok et oppgjør med dette. I dag drives maritim

næring med stø kurs innen forskning, innovasjon og kompetanseløft.

Nyttig deltagelse for

Maskinistforbundet

Under årets Haugesundkonferanse

deltok Hilde Gunn

Avløyp, generalsekretær, og

Jack Berstad, forbundsleder

fra DNMF. Begge er svært

fornøyd med konferansens

program og innhold.

n TEKST OG FOTO:

Vigdis Askjem Dahl

– Jeg hadde svært godt

utbytte av konferansen,

med mange fantastisk gode

innlegg, og ikke minst å

kunne møte det maritime

klusteret, sier forbundsformann

Jack Berstad.

Teknologi

Etter Mexico-ulykken har

det vært svært stor fokus

både i Norge og internasjonalt

på miljøutfordringene

knyttet til olje- og gassutvinning.

Norske offshoreredere

har i stor utstrekning

satset på nyere fartøy med

kostbar teknologi og høy

kompetanse. Etterspørselen

etter denne type tjenester

har økt og det kan se ut som

dette kan gi større etterspørsel

etter tjenestene fra norske

rederier, sier Avløyp.

Internasjonalt

Berstad og Avløyp forteller

at DNMF følger medlemmene

ut i verden, der hvor

nye arbeidsmuligheter kan


FREMTIDEN: Henrik Andersson og Erik Karlsson fra Det Norske Veritas foredro

om fremtidens skip slik 13 masterstudenter har sett det.

FREMTIDEN: Henrik Andersson og Erik Karlsson fra Det Norske Veritas foredro

om fremtidens skip slik 13 masterstudenter har sett det.

MILJLØBOSS: Frederic Hauge fra Bellona sa i sitt innlegg at miljøstiftelsen

er null opptatt av hva norske politikere mener om klimaendringer. De sikter seg

heller utenfor Norges grenser. Der menes det noe helt annet. - Vi må ta fatt i de

strukturelle problemer og tørre å være visjonære, sa Hauge.

dukke opp. Nå seiler offshorebransjen

i Brasil i medvind,

og DNMF ser det som

viktig å promotere norske

sjøfolk og deres kompetanse

og nytteverdi for offshoreutviklingen

i landet. Avløyp

forteller at Brasil som satsingsområde

ble tatt opp på

konferansen.

Brasil

– Her ligger det absolutt

muligheter for å utvide samarbeidet

med brasilianske

myndigheter og få både dem

FÆRRE TRAILERE OG FLERE

SKIP: En engasjert Hans Kristian

Amundsen, statssekretær I Fiskeri-

og kystdepartementet, sa at departementet

er for økt transport på sjøveien,

og at det er politisk enighet og vilje til

å gjøre denne tryggere og rimeligere. -

Hovedmålet er færre trailere og flere

skip. Det finnes ingen ideologiske

sperrer eller prestisje for å nå det

målet i den offentlig debatten, sa han.

og brasiliansk offshorenæring

til å satse enda sterkere

på norske samarbeidspartnere,

også på sjømannssiden.

Områder hvor DNMF

kan øke medlemsmassen

er selvfølgelig interes-

sante, sier forbundsformann

Jack Berstad. Også

han mener satsingen på den

maritime næringen i Brasil,

virker lovende.

Vind i seilene

Samtidig ser han muligheter

i nye og innovative arbeidsfelt

i norske farvann – nemlig

satsingen på kraftmarkedet,

med blant annet bruk

av vindmøller til sjøs.

– Her har nok sjøfolk et

fortrinn. Jeg tror det ligger

et stort potensial i forhold

til norsk arbeidskraft

og kompetanse i kraftmarkedet

som etableres i norsk

farvann. Det blir spennende

å følge utviklingen på dette

feltet, sier Berstad.

Maritim Logg 2/2011 n 21

t


Det norske maskinistforbund

PANELDEBATT: Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp deltok under paneldebatten – hvordan bygge et maritimt omdømme?

Fra venstre Thor Jørgen Guttormsen, president i Norges Rederiforbund, Siri Hatland, administrerende direktør i Fraktefartøyenes

Rederiforening, Hilde Gunn Avløyp, debattleder Marit Eggen, generalsekretær i Norske Maritime Leverandører og Harald

Thomassen, administrerende direktør i Rederienes Landsforening.

ENGASJERT: Arne Birkeland, visepresident Wärtsilä Corporation, rettet spørsmål

til paneldebattdeltagerne.

FLYGELDEBATT: Debattleder Arne Hjeltnes innledet debatten med hvordan

kan man få maritime yrker kult for de yngre. Rundt flygelet sitter Hans

Kristian Amundsen, statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet, Kjell Olav

Haugland, administrerende direktør Bergen Tankers AS og Ole Sævild, administrerende

direktør Sea-Cargo AS. Til høyre sitter Lars Saunes, kommandør

Fellesoperativt Hovedkvarter Forsvaret.

22 n Maritim Logg 2/2011

TV Haugaland

Årets fokus på rekruttering

var tema i Haugesundskonferansen,

og en debatt ble

sendt på den lokale tv-stasjonen

TV Haugaland. Her

deltok Hilde Gunn Avløyp

fra DNMF.

Debatten satte søkelys

på den enorme betydningen

praktisk maritim kompetanse

har for regioner langs

kysten. Det er summen av

alle som gjør norsk maritim

næring sterk, internasjonal

og konkurransedyktig, sier

Avløyp.

Se paneldebatten på

http://www.tvhaugaland.

no/node/2096

Avløyp om omdømmebygging

Under Haugesundkonferansens

første dag deltok

generalsekretær Hilde Gunn

Avløyp i paneldebatt om

maritimt omdømme for fremtidens

generasjoner.

Paneldebatten ble ledet av

generalsekretær Marit Eggen,

Norske Maritime Leverandører.

Først ute i debattens

innlegg var Avløyp,

som redegjorde for hennes

inntrykk av populariteten i

maskinistyrket.

Hun viste til en rekrutteringskampanje

i regi av

Maritimt Forum, rederiene

og Sjømannsorganisasjonene.

– Det viser seg nå at det

er en økning med studenter

til fagskoler og høgskoler.

Det kan se ut som kampanjen

har hatt en positiv

effekt. Men sjøfolk under

utdanning trenger fartstid,

både i opplæringsstillinger

og kadettstillinger slik

at de kan løse inn sertifikater.

For mange kan dette

være en utfordring og er

noe rederinæringen må ta

på alvor, sa Avløyp.

– Nedbyggingen av skipsnæringen

på 70 og 80 tallet

endret nok folks oppfatning

av sjømannsyrket, sa

Harald Thomassen, administrerende

direktør i Rederienes

Landsforening.

Han mener at dette er i

ferd med å endres. Årsakene

er blant annet et stabilt

politisk styre, med rødgrønn

regjering, og etablering

av stabile rammevilkår

for næringen.

– Ungdom er ikke lenger

redd for å satse på sjømannsyrket.

Vi har nå et

felles ansvar: Å beholde

det positive omdømmet og

å skaffe lærlingeplasser, sa

Thomassen.


DNMFs web-shop

På DNMFs web-shop kan du få kjøpt gode kvalitetsvarer til en rimelig penge.

DNMF har i flere år tilbudt medlemmene en egen web-shop for de som ønsker god kvalitetsvarer – med og

uten forbundets logo – på www.dnmf.no. Her ser du noe av vareutvalget. Logg deg inn og finn priser,

eventuelt størrelser og farger. Merk at vareutvalget kan endres.

Vigør STB

Ultrafleece Jakke

Kr 306.25

Verv et medlem

Alle medlemmer, med unntak av ansatte i forbundet

eller foreningen, kan verve medlemmer og

motta flotte gaver. De som verver åtte eller flere

medlemmer til DNMF, deltar også i loddtrekning av

en reisegavesjekk på kr. 10.000,-.

Se www.dnmf.no «Verv et medlem!»

for info om verving, vinning og vervepremier.

iPod 120GB

Kr 2365.00

Craft Slope jakke

Kr 1548.00

Redningsvest

Kr 690.00

Led Lenser P4

Kr 162.50

Tivoli iPal

Kr 1682.50

Kikkert

Kr 1835.00

Termokrus med

Gravert DNMF logo

Kr 40.00

Hvordan handle på DNMFs web-shop: www.dnmf.no

Fane for Nytt og Nyttig, gå inn på Dnmfs web-shoplogg deg

inn eller få brukernavn og passord. Fargene kan avvike fra bildet.

Maritim Logg 2/2011 n 23


Det norske maskinistforbund

Aktuelt fra advokaten

Tema Hovedavtale:

Medinnflytelse og samarbeid

Gjennom medinnflytelse og

samarbeid skal de ansatte

med sin erfaring og innsikt

være med på å skape økonomiske

forutsetninger for

bedriftens fortsatte utvikling.

Hensikten er å etablere

trygge og gode arbeidsforhold

for så vel bedriften som

for arbeidstakerne.

Forholdene legges til rette

slik at de enkelte medarbeidere,

gjennom sine tillitsvalgte,

kan få reell innflytelse

på bedriftens alminnelige

arbeid med å øke

effektiviteten, nedsette produksjonskostnadene,

bedre

bedriftens konkurranseevne,

utnytte ny teknologi og

lette nødvendig omstilling.

Det er normalt en plikt for

bedriftens ledelse, de ansatte

og deres tillitsvalgte, å ta

initiativ til og aktivt støtte

opp om og medvirke til et

slikt samarbeid.

Samarbeidsformene

I arbeidslivet foreligger det

i utgangspunktet tre former

for samarbeid: Informasjon,

drøfting og forhandling.

Informasjonsplikten går

begge veier.

Utviklingen av former for

medbestemmelse og et bed-

24 n Maritim Logg 2/2011

re arbeidsmiljø i bedriften

innebærer nødvendig

delegering av beslutningsmyndighet.

I det konkrete

arbeidet med medbestemmelse

er det viktig å tilpasse

formene for samarbeid

og deltakelse i beslutningsprosessen

til virksomhetens

art og størrelse. Det er

viktig å fremme forståelse

for og innsikt i virksomhetens

økonomi.

Lønnsom

Modellen med samarbeid

mellom de lokale partene er

en vel utprøvd – og med stor

suksess. Den anses i dag for

et grunnleggende element

i norsk arbeidsliv. Ulike

undersøkelser på modellen

er blitt gjort gjennom tidene.

Det viser seg at med modellen

går omstillinger raskere

og modellen lønner seg i

kroner og øre for virksomhetene.

Samarbeid og medbestemmelse

er suksesskriterier

for norsk arbeidsliv og for

evnen til omstilling i norsk

økonomi og arbeidsliv. Dette

er en ganske unik ordning

i Norden og som vi ikke finner

uttrykt på samme måte

andre steder i verden - selv

om også andre har tillitsvalgtordninger.Konkurranseutsatte

virksomheter

som konkurrerer med utlandet

innenfor NHO har levd

godt med denne ordningen i

mange år, uten at det forringer

deres konkurranseevne.

Snarere tvert i mot.

Hovedavtale

En hovedavtale er en privatrettslig

avtale mellom to parter,

arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen,

eller

deres Hovedsammenslutninger.

Hovedavtalen binder

og forplikter begge parters

medlemmer. DNMF har

Hovedavtale enten direkte

eller gjennom vår Hovedorganisasjon

YS, med Norges

Rederiforbund, NHO, KS,

Staten, Oslo - Kommune,

Spekter og HUK/HSH.

DNMF mangler avtaler

med blant annet Fraktefarten,

Fisk og NIS. Det er likevel

gledelig at vi gjennom

forhandlinger med Norges

Rederiforbund denne gangen

ble enig om, innenfor

visse frister i løpet av tariffperioden,

å utarbeide en

samarbeidsavtale.

Hovedavtalen inneholder

de grunnleggende spille-

regler i arbeidslivet og hjemler

normalt som et minimum

tillitsvalgtordningen, medbestemmelse

og samarbeidsformer,

permitteringsregler

og ikke minst fredsplikten.

Hovedavtalen regulerer hvem

som kan være tillitsvalgt i

virksomheten. Vedkommende

må være medlem i DNMF,

være valgt av og blant medlemmene

i virksomheten som

normalt kjenne virksomheten

godt.

I motsetning til Tariffavtalen,

eller overenskomsten

som den kalles på enkelte

områder, tar ikke Hovedavtalen

for seg lønn og andre

arbeidsbetingelser.

Styringsrett og lydighetsplikt

Samarbeid og medbestemmelse

innebærer en begrensning

i arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidsgivers styringsrett

er et ulovfestet

prinsipp. Kortfattet kan en

si at arbeidsgivers styringsrett

innebærer å tilsette og

si opp arbeidstakere, samt

organisere, lede, fordele og

forandre arbeidsoppgavene.

Arbeidsgiver kan likevel

ikke gjøre helt som en

ønsker i forbindelse med


FOTO: Colourbox.com

disse spørsmålene. Styringsretten

er begrenset gjennom

internasjonale avtaler

og regelverk, lov, forskrifter,

kollektivavtaler, både

sentrale og lokale, samt

individuelle avtaler. Eksempler

på lover som begrenser

styringsretten er ferieloven,

likestillings- og diskrimineringsloven,

sjømannsloven,

arbeidsmiljøloven, sjøsikkerhetsloven

m.fl.

Eksempler på forskrifter

som begrenser styringsretten

er mange, men kan

nevne bemanningsforskriften,

forskrift om verneombud

m.fl. Kollektivavtaler er

typisk hovedavtale, tariffavtale,

sentrale og lokale særavtaler

mfl. Individuelle avtaler

som begrenser styringsretten

er typisk arbeidsavtalen.

Mens styringsretten tilligger

arbeidsgiver, har

arbeidstakerne en lydighetsplikt.

Brudd på lydig-

hetsplikten kan være en

oppsigelsesgrunn. Det finnes

likevel unntak der en

arbeidstaker eller tillitsvalgt,

inkludert verneombud/hovedverneombud,

er

« De fleste virksomheter, både

offentlige og private i konkurranseutsatt

sektor, ser

nødvendigheten av et godt

og tillitsfullt forhold mellom

arbeidstakerne, deres tillitsvalgte

og bedriften, både i

enkeltselskap og konsern. »

Hege-Merethe Bengtsson

forpliktet til ikke å rette

seg etter arbeidsgivers

styringsrett. Dette blant

annet når den innebærer

brudd på lover og forskrifter.

Utfordringer

Godt samarbeid og medbestemmelse

fordrer tillit

mellom partene. Det krever

kunnskap om regel- og

avtaleverket og det krever

at begge parter til enhver

tid overholder de prosessregler

eller samarbeidsregler

som partene gjennom

hovedavtalen er blitt enige

om. Informasjon, drøfting

og forhandlingsprosessene

må inkorporeres i

virksomhetens øvrige faste

rutiner. Dette må være en

alminnelig del av driften.

Arbeidstakerne gjennom

sine tillitsvalgte legger dette

inn som en alminnelig

del av sitt engasjement og

arbeid på arbeidsplassen.

Tillitsmannsordningen er

en kvalitetssikrer av virksomhetens

drift. Den sikrer

lettere omstilling, den

sikrer at virksomheten får

tilgang til all kunnskap

og innspill som eksisterer i

virksomheten, ikke kun en

dedikert gruppe i ledelsen,

men det viktigste av alt er at

den sikrer et nødvendig kritisk

blikk på driften og ser

tidlig nødvendigheten av

endringer som bringer virksomheten

videre. Det norske

maskinistforbund foretar

løpene og grundig opplæring

av våre tillitsvalgte.

Denne unike organiseringen

av arbeidslivet innebærer

en begrensning i arbeidsgiversstyringsrett,

men er

også et enormt konkurransefortrinn

for virksomheter

med velfungerende medbestemmelsesordninger,

der

arbeidstakerne og tillitsvalgte

engasjerer seg og tar

ansvar for sin egen arbeidsplass

og samarbeider mot

virksomhetens mål.

Selv grunnloven forutsetter

i § 110, at det foreligger

medbestemmelse. Oversatt

til moderne språkdrakt lyder

den: Nærmere bestemmelser

om ansattes medbestemmelsesrett

på deres arbeidsplass,

fastsettes ved lov.

HEGE-MERETHE BENGTSSON,

FORHANDLINGSSJEF OG

ADVOKAT DNMF

Visste du at…

Det norske maskinistforbund

har 213 tillitsvalgte.

Disse fordeler seg


Utenriks: 67 tillitsvalgte

fordelt på 30

rederier

Innenriks: 44 tillitsvalgte

fordelt på 16 rederier

Flyttbare innretninger

(DSO): 24 tillitsvalgte

fordelt på 11 rederier

Landbasert virksomhet:

78 tillitsvalgte

basert på Privat, KS,

Oslo-kommune og Stat.

Maritim Logg 2/2011 n 25


Det norske maskinistforbund

LESERINNLEGG

DNMF, hva ønsker vi egentlig?

Kommentar til forbundets noe

vage svar på Ingvald Bøs innlegg

i nr. 1. 2011.

FØR URAVSTEMMINGEN om

sammenslåing av de to offisersorganisasjonene

i 2001

pågikk heftig meningsutveksling

blant annet i Norsk

Maskin Tidende, hvor også

undertegnede bidro. Det

totale flertall i begge organisasjonen

ønsket den gang en

sammenslåing, men flertallet

av medlemmene i DNMF

som avga stemme, ville det

annerledes, og stemte dessverre

nei. Dette etter massivt

påtrykk fra forbundskonferansen

2001 om å stemme

nei.

SIDEN HAR DET vært snakket

varmt og mye om å gjøre

et nytt forsøk på å danne et

felles offisersforbund. Etter

Brannforum i Finland

Landsmøtet i 2007 har det

dog vært mest fokus på «Vi

går for Maskinistforbundet»

som i hovedsak er en

omstrukturering som trolig

ville vært unødvendig å bruke

så mye ressurser på hvis

vi maskinister hadde stemt

ja til sammenslåing i 2003.

Dessuten er lokalforeningenes

rolle som fagorganisatoriske

enheter over for lenge

siden, uten at det dermed er

sagt at det ikke vil være liv

lage for noen av dem uansett

hva som skjer videre.

SPØRSMÅLET BLIR NÅ, hva

skal vi bruke neste landsmøteperiode

til? Skal vi bruke

en ny fireårsperiode for

å utrede mulighetene for et

nytt forsøk på sammenslåing?

Skal vi fortsette å bruke

en stor part av kontingentpengene

på utredninger

i denne sammenheng? Helt

Leder for Forum for Branntjenestemenn DNMF, Tommy Kristoffersen,

deltok i februar på styremøte i EFFUA (The European

Fire Fighter Unions Alliance) i Helsinki.

EFFUA er en union av organisasjoner i Europa bestående

av brannmenn som jobber for brannmenns interesser innen

lønn, fag og rettigheter. Organisasjonen ble etablert i 2009, og

Forum for branntjenestemenn i DNMF ved Tommy Kristoffersen,

som representerer Norge ble medlem i fjor.

Under oppholdet besøkte deltagerne blant annet den finske

organisasjonen for brann- og redningspersonell (SPAL) til

konferanse og paneldebatt. Videre var det foredrag innen kreft

i forhold til brannmannsyrket. I Canada og deler av USA har

etter forskning og studier flere ulike krefttyper blitt definert

som yrkesskade.

Under styremøte ble da også kreft og kreftforebygging diskutert

videre. I tillegg sto utdanningsmodeller for brannmenn i

ulike land på agendaen.

26 n Maritim Logg 2/2011

fra 1960-tallet har det eksistert

konkrete planer om sammenslåing,

og siden er det

lagt ned mye arbeid og brukt

mye penger i denne sammenheng.

Er det ikke på tide å få

til en i sammenslåing fortest

mulig slik at hovedfokus

kan settes på virksomhet til

det beste for medlemmene i

en ny felles offisersorganisasjon?

Tenker blant annet

på målrettet arbeid for enda

bedre lønns- og tariffforhold,

bedre forsikringsavtaler,

utvidet fritid- og ferietilbud

og andre goder.

LA OSS HÅPE årets Landsmøte

tar grep. Etter min mening

er tiden for lengst moden for

gjennomføring av en sammenslåing

av DNMF og

NSOF. Jeg er overbevist om

at flertallet av våre medlemmer

er enig i at dette er det

beste veivalget for organisa-

Ballastvann

sjonene og medlemmene. Vi

trenger ikke fire nye år med

utredning for å få dette til,

da det meste nå er på plass,

hvis vi vil, og medlemmene

i NSOF ikke har ombestemt

seg.

På sikt vil det kanskje

også være mulig å inkludere

NSF i et felles forbund for

sjøfolk m.fl.

RUNE LARSEN

B 0208

Fremmede organismer som blindpassasjerer i fraktskipenes

ballastvann er en av de største miljøtruslene mot havene.

OceanSaver har inngått flere kontrakter om leveringsavtaler,

på rensesystemer. Nå har de verden som sitt marked. Kongsberg

Innovasjon AS og Campus Kjeller AS har bistått med

forretningsutvikling og industriell kompetanse i etableringsfasen,

støttet av Innovasjon Norge. OceanSaver vokser raskt

- 25 ansatte ved årsskiftet skal bli til 41 i løpet av sommeren.

Vokser på fremdrift

ABB i Ulsteinvik tegner store nye kontrakter og skal utvide

arbeidsstokken, melder Sunnmørsposten.

Fra før har avdelingen 65 ansatte i Ulsteinvik og Ålesund.

Selskapet har nå nylig inngått kontrakter for 115 millioner

kroner. 40 millioner er fra totalt seks leveranser til Ulstein

Group og STX, og gjelder i hovedsak fremdriftssystem.


Skipsbesøk på Color Viking

Roger Mandal fra DNMF

har nylig vært på skipsbesøk

på Color Viking. Mandal

ønsket å få innspill i forbindelse

med det siste lønnsopp-

gjøret, om det nye pensjonssystemet

og prosjektet Vi går

for maskinistforbundet.

Mandal forteller at besøket

var nyttig og førte til gode dis-

Skipsbesøk på Balder

STERK: Taubåten Balder er bygd i 1975 og er en uslitelig arbeidshest. FOTO: Roger Mandal

kusjoner med mannskapet.

– Blant annet mente maskinmannskapet

at sjøfolk

bør få jobbe så mye de

ønsker og har mulighet etter

MASKINMANNSKAPET: Aleksander

Gjerstad (fra venstre), Tom

Thøversen og Trym Harald Holander i

kontrollrommet på Color Viking.

FOTO: Roger Mandal

fylte 62 år, uten noen form

for avkorting i pensjonsutbetalingene,

sier Mandal.

Da det gjelder omstrukturering

og modernisering

av DNMF var det generelt

at her er det de yrkesaktive

medlemmenes meninger

som bør blir hørt. Mandal

forteller at alle innspill fra

besøket blir brakt videre til

ledelsen i forbundet.

5 MINUTTER: Maskinsjef

Sven Rune Høyland

tar seg noen velfortjente

minutter.

FOTO: Roger Mandal

DNMFs rådgiver Roger

Mandal besøkte taubåten

Balder som lå til kais i Fredrikstad

i slutten av januar,

hvor han møtte kaptein

Dag Andersen og maskinsjef

Sven Rune Høyland.

– Vi fikk som vanlig en

hyggelig velkomst og pratet

om forbundet, medlemskap

og naturligvis utviklingen i

sjøfarten med FOC- og NIS-

flagging, forteller Mandal.

Han forteller at mannskap

på taubåter nok er av

DNMFs medlemmer som

best kjenner pulsen på skipstrafikken

i norske havner.

– Skal vi tro rett, er det en

gryende oppgang, sier Mandal

fornøyd.

Maritim Logg 2/2011 n 27


Det norske maskinistforbund

Lokalforeningsnytt

ÅRSMØTER:

FREDRIKSTAD MASKINISTFORENING avholder årsmøte tirsdag 8. mars kl.

19.00 i Nygaardsgata 35. Saker til behandling må leveres Fredrikstad Maskinistforening

v/styret, postboks 16, 1601 Fredrikstad, innen 1. mars.

STYRET, FREDRIKSTAD MASKINISTFORENING

LARVIK MASKINISTFORENING arrangerer årsmøte mandag den 7.

mars kl. 19.00 i Sjømannsforeningens lokaler. Frist for påmelding til

årsmøtemiddagen med følge er 3. mars på telefon 33 18 62 87 eller

908 20 805.

HILSEN HANS OLAF SØRUM

TØNSBERG MASKINISTFORENING ARRANGERER ÅRSMØTE

den 14. mars kl. 19.00 på Midtløkken. Bevertning.

Egenandelen er kr 150,-. Påmeldingsfrist 1. mars på telefon 33 31 27

10 eller e-post post@tonsberg-maskinistforening.no

VIVI MERETE JØRNSEN, KONTORSEKRETÆR

STAVANGER MASKINISTFORENING arrangerer årsmøte den 17. mars kl.

18.00 i Norbøgt. 9. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være

styret senest 1. mars.

HILSEN STYRET

OSLO MASKINISTFORENING avholder årsmøte 12. april kl. 18.00 i foreningens

lokaler i Arbinsgt. 1, 4. etg. Eventuelle forslag til årsmøtet

må være kontoret i hende innen onsdag 30. mars. Enkel bevertning.

ERIK OLSEN, FORMANN

Til Minne

Medlem MO272, Olaf Martinsen, født den 23. desember

1920 døde den 7. desember 2010. Martinsen ble nesten

90 år gammel. Han var i mange år styremedlem i gamle Arendal og

Aust Agder Maskinforening og ble frimedlem i 1982. Martinsen hadde

63 års medlemskap og var et aktivt medlem i alle år. Han var et forbilde

for den yngre generasjon. Vi lyser fred over Olaf Martinsens minne.

AGDER MASKINISTFORENING, ERIK W. TØNNESSEN

Jan Otto Johansen, medlem av Troms Maskinistforening, født

26.04.1953, døde 16.01.2011. Johansen var medlem av Troms

Maskinistforening fra februar 1990. Vi lyser fred over hans minne.

SVEIN OLSEN, TROMS MASKINISTFORENING

Medlem C0924, Fredrik Kjøniksen, er død, 75 år gammel. Fredrik Kjøniksen

var aktiv i foreningens drift og hadde mange verv i foreningen.

Fredrik Kjøniksen var medlem fra 1966. Vi lyser fred over hans minne.

Medlem C1973, Håkon Emil Libak er død, 57 år gammel. Håkon

Emil Libak var styremedlem i foreningen en periode. Håkon Emil

Libak var medlem fra januar 2004. Vi lyser fred over hans minne.

28 n Maritim Logg 2/2011

ERIK OLSEN, FORMANN, OSLO MASKINISTFORENING

KURSDELTAGERE: Aktive kursdeltagere er Sture Moen (fra venstre), Erik Bø,

Geir Hellesø, Johan Sandøy, Lars Vaage, Ingve Waage Jørn Gude og Knut Olsen.

Foto: Ulf Brekke

Kunnskapspåfyll i hovedavtale

og organisasjon

I begynnelsen av februar ble det arrangert to-dagers kurs i

hovedavtale og organisasjon på Gardermoen. Både kursarrangører

og deltagere var fornøyd.

Kurset samlet deltagere fra DNMFs tariffer fra landbasert sektor,

offshore, utenriks, innenriks og fisk.

– Med så mange ulike tariffer og hovedavtaler, ble det stort

engasjement i diskusjonene og gruppearbeidene, forteller Håkon

Eidset, som sydde det hele sammen.

Han forteller at tilbakemeldingene fra kursdeltagerne var var

ensidig gode.

– Kurset bidro til en bedre forståelse og interesse for organisasjonsarbeid,

sier han.

Neste kurs i hovedavtale og organisasjonsarbeid går av stabelen

6.-8. september.

KURS 2011:

Dato: Aktivitet:

5.–7. april Skipsledelse

Sammenhengen mellom Lov og regelverk –

ISM og kommunikasjon opp mot myndig-

heter, forbund og reder

22.-24. mars Konflikt og forhandling

og 3.-5. oktober En innføring i konflikthåndtering og for

handlings teknikker etc.

3.–5. mai Bemanning

Sammenhengen mellom Lov og regelverk,

sertifikat, anbud, utflagging og kommunikasjon

opp mot myndigheter, forbund og reder.

6.–8. september Grunnkurs for tillitsvalgte

En innføring i tillitsvalgtarbeid; Lov- og

regelverk, ledelsesfilosofi, forhandlingsteknikk

og tale/mediatrening.

22.–24. november Erfaringskonferanse

- Fag, arbeidsliv, tariff og politikk/organisasjon.


KURS 2011:

Bli tillitsvalgt – bli en bedre tillitsvalgt

Ett av DNMFs hovedmål

er å ha dyktige tillitsvalgte

på arbeidsplassene.

Det er på det enkelte

arbeidssted at problemene

oppstår og skal

søkes løst. Dette forutsetter

at DNMF har tillitsvalgte

med høy kompetanse.

Derfor tilbyr vi

ulike kurs som du vil finne

informasjon om her.

DNMF dekker alle reiseutgifter

(rimeligste alter-

nativ) samt hotellopphold.

Se www.dnmf.no fane

for Kurs for info og

påmelding.

Har du spørsmål, kontakt

forbundet på telefon

24 14 83 70 eller e-post

post@dnmf.no

Fredrikstad Maskinistforening - 125 år

Fredrikstad Maskinistforening arrangerer 125 års jubileumstur med

Color Line til Kiel 2. mai til 4. mai. Påmelding med navn og fødsels-

Aalesund Maskinistforening

Det blir avholdt Årsmøte i Aalesund Maskinistforening

fredag den 4. mars kl 18.00

Sted: Thon Hotell – Ålesund

Saker som skal en skal ta opp på Årsmøtet, må være

Aalesund Maskinistforening i hende innen 18.02.

Bindende påmelding innen 18.02 på

tlf 70 12 34 59, eller e-post aalesund.mf@dnmf.no

for reservasjon av middag.

Styret

dato innen 15. mars på mobil eller sms til 977 51 416 og 909 61 899.

Hver torsdag mellom kl. 11.00 og 12.00 kan du melde deg på tlf.

69 31 15 70 eller faks 69 30 93 39. Egenandel kr 1000,-.

HILSEN STYRET

Maritimt Hus • Rosenkratzgt 15 • Postboks 2000 Vika • 0125 Oslo • Telefon: 24 14 83 70 • Fax: 24 14 83 80

Ta kopi av siden eller kontakt Maskinistforbundet for eget skjema dersom du ikke vil klippe i bladet. Les forbundets vedtekter før du sender din innmelding.

Undertegnede melder seg herved inn i Det norske maskinistforbund gjennom følgende lokalforening: ............................................................................................

Jeg forplikter meg til å etterkomme forbundets vedtekter og lovlig fattede beslutninger og samtidig bekreftes følgende data:

Etternavn: .................................................................................................... Fornavn: .......................................................................................................................

Adresse: ...................................................................................................... Postmr./sted:: ...............................................................................................................

Telefonnr.: ............................................................... Mobil: ......................................................... E-post: .........................................................................................

Personnr. (11 siffer): .................................................................................... Stilling:: ........................................................................................................................

Arbeidsgiver/rederi:: ................................................................................... Avdeling/Skip: ............................................................................................................

Tariffområde: ❑ Utenriks ❑ NOR ❑ NIS ❑ Cruise ❑ Fraktefart ❑ Innenriks ❑ Fisk ❑ Rigg ❑ Land ❑ Annet

Sertifisert første gang: .............................................. Sertifikater: : .................................................................................................................................................

Student? ❑ Ja ❑ Nei Utdanning: .............................................................................................. Ferdig utdannet: : ......................................................................

Tidligere medlemskap i Det norske maskinistforbund? ❑ Ja ❑ Nei

Fra 1/1 2009 gjelder følgende kontingentsatser pr. måned: A-kontingent kr. 330,- B-kontingent kr. 165,- C-kontingent kr. 65,-

Vennligst oppgi på hvilken måte kontingenten ønskes betalt: ❑ Trekk av lønn ❑ Faktura

Jeg melder meg samtidig ut av forbund: ...........................................................................................................................................................................................

For ivaretakelse av mine medlemsbetingelser samtykker jeg i at forbundet utleverer nødvendige opplysninger til DNMF’s samarbeidspartnere.

Sted: ........................................................................................................... Dato: ............................................................................................................................

Signatur: .............................................................................................................................................................................................................................................

Maritim Logg 2/2011 n 29

✃Innmelding i Det norske maskinistforbund


Norsk Sjømannsforbund

Besøksdresse:

Rosenkrantz’ gate 15-17

Postadresse:

Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Telefon:

Sentralbord 22 82 58 00

Telefaks: 22 33 66 18

Bankgiro: 9001.06.16300

E-post:

firmapost@sjomannsforbundet.no

Web:

www.sjomannsforbundet.no

Forbundsleder: Jacqueline Smith

Norsk Sjømannsforbunds

kontorer:

Servicekontoret i Sandefjord

Jernbanealléen 13,

3210 Sandefjord.

Telefon: 33 46 33 49.

Faks: 33 46 08 03.

Servicekontoret i Bergen

Sjømennenes Hus, Østre Muralmenning

1 B, 5012 Bergen.

Kontortid: 1000–1500.

Telefon: 55 90 73 80.

Faks: 55 90 73 81.

Servicekontoret på Søre

Sunnmøre

Mjølstadneset,

6092 Eggesbønes

Telefon: 70 08 24 00

Kontortid: tirsdager

kl 1000-1500

Servicekontoret i Ålesund

Tollbugata 8, 6002 Ålesund.

Telefon: 70 10 16 30

Faks: 70 10 16 31

Servicekontoret i Tromsø

Søndre Tollbodgate 3 A, Postboks

144, 9252 Tromsø.

Telefon: 77 61 37 50.

Faks: 77 61 37 55.

Servicekontoret i Miami:

Norwegian Seafarers’ Union,

1001 North America Way,

Room 101, Miami, Florida 33132,

USA.

Telefon: +1 305 371 3120.

Faks: +1 305 371 2211.

E-post: nsumiami@nsu.org

30 n Maritim Logg 2/2011

Fornøyd med advokatforsi

Advokatforsikring har blitt

innført som en av fordelene

med medlemskap i sjømannsforbundet.

- Det er den største

medlemskapfordelen som

har blitt innført på over førti

år, sier informasjonsansvarlig

Morten Øen.

n TeKST OG FOTO:

Patrick da Silva Sæther

I starten av februar ble forsikringsbevis

og vilkår sendt

til alle medlemmer i Sjømannsforbundet.

– Vi har hatt en tankegang

om at vi har fri rettshjelp i

Norge, men for å benytte

seg av den frie rettshjelpen

er det mange kriterier man

må oppfylle før man kan

benytte seg av den, sier

Morten Øen.

Mange fordeler

Advokatforsikringen dekker

de viktigste privatrettslige

områdene, som for

eksempel problemer med

arv, testamenter og samlivsbrudd.Sjømannsforbundet

er stolt over å være

en av de tre forbundene i

Norge som så langt tilbyr

advokatforsikring gjennom

medlemskap.

Den store forskjellen er at

NSF ikke har noe kontingentøkning

eller betalingstillegg

for å være inkludert

i forsikringen. De andre

forbundene tilbyr forsikringen

gjennom ekstra kostnader.Informasjonsansvarlig

Morten Øen sier derfor

at forbundet er glad for å

tilby noe så verdifullt uten

at medlemmene må betale

ekstra.

Likestilling

Fordelene medlemmene får

gjennom forsikringen blir

tilgjengelig med en gang

et medlemskap er i boks –

uansett hvor stor eller liten

rettslig sak det er. Dette er

med på å likestille en privatperson

med store firmaer

eller personer, som allerede

har en advokatstab de kan

benytte seg av.

– Da kan ikke motparten

true med å ringe en av sine

advokater bare fordi de har

råd, for da har du også en

advokat tilgjengelig som

du får gratis gjennom forsikringsfordelen,

forteller

Morten Øen.

Viktige kriterier

Medlemmene får hjelp

når de har et medlemskap,

men Morten Øen sier at

det likevel er viktig å merke

seg at forsikringen ikke

gjelder bedrifter men kun

for privatrettslig bruk.

– Det betyr at folk som

driver som selvstendige

næringsdrivende ved siden

av sjømanns- eller fiskeryrket

ikke kan bruke det i saker

som dreier seg om næringsdriften

sin, påpeker han.

Det er også noen kriterier

som må til for at forsikringen

skal gjelde. Blant annet

får man ikke dekket saker

som er påbegynt før man

melder seg inn i forbundet,

eller saker man visste kom

til å dukke opp før man ble

medlem.

– Du ringer ikke forsikringsselskapet

mens huset

brenner. Det sier jo seg selv,

men saker som dukker opp

fra et medlemskap er i boks,

dekkes gjennom forsikringen,

sier Morten Øen.

Medlemmene har 15

timer rådgivning gratis i


kring

måneden, for å forebygge at

man kommer opp i en rettslig

knipe. Dersom det likevel

blir rettssak, er egenandelen

3000 kroner.

– Dette er ingenting i forhold

til hva det ville ha kostet

uten denne forsikringen,

forteller han.

Fornøyde medlemmer

«Dette er en kjempeting! Jeg

holder på med forsikringssak

nå, hadde ikke gått uten

Fakta

Journalisten Patrick

da Silva Sæther er

elev med ArbeiderbevegelsensFolkehøgskole

på Ringsaker,

og har hatt praksis i

LO Media i februar.

TILTReKKeNDe FORSIK-

RING: Informasjonsansvarlig

Morten Øen i Sjømannsforbundet

mener advokatforsikringen er så

god at den vil trekke til seg flere

nye medlemmer.

sjømannsforbundet og

advokaten», sto det i en

epost Øen fikk av et fornøyd

medlem.

Han forventer at ideen

med advokatforsikring

vil spre seg fort når de

store fordelene blir bedre

kjent.

– Flere vil sikkert

bli medlem hos oss på

grunn av denne store

fordelen, og flere som

er ansatt her vil foreslå

det samme for forbundene

de selv er med

i. Jeg er selv ikke med

i forbundet, så dette

gjør at jeg rett og slett

blir litt misunnelig. Så

langt er det bare positive

tilbakemeldinger.

Dette er jo en kjempeting!,

sier en entusiastisk

Morten Øen.

Aktivitetsplan NSF

Diverse fastsatte møter, konferanser og kurs for Norsk Sjømannsforbund,

med forbehold om enkelte endringer.

Mars

15-17: Ungdomskonferanse på Radisson Blu Airport Hotel på

Gardermoen.Påmeldingsfrist 1. februar 2011.

31-1.4: [Vest] Regionkonferanse på Rica Maritim Hotel, Haugesund.

April

1: [Vest] Årsmøte i Region Vest - Rica Maritim Hotel, Haugesund,

kl. 13.00.

04 - 06: Fiskeri- og tariffkonferanse - Scandic Bergen Airport Hotell

04: [TVU Trico Supply ASA] Årsmøte - Norsk Sjømannsforbunds

kontor i Tollbug. 8, 6002 Ålesund. Kl 12.00

12 - 13: [Sør-Øst] Regionkonferanse - Quality Hotel Leangkollen, Asker.

12 - 13: [Midt-Norge] Regionkonferanse - Radisson Blu Hotel, Ålesund

12 - 13: [Nord] Regionkonferanse - Grand Hotell, Bodø

13: [TVU Farstad Shipping ASA ] Årsmøte - Rica Parken Hotell i

Ålesund. Klokka 15.00.

13: [Sør-Øst] Regionårsmøte - Quality Hotel Leangkollen, Asker.

Klokka 15.00.

14: [Nord] Regionårsmøte - Grand Hotell, Bodø. Klokka 09.30.

14: [Midt-Norge] Regionårsmøte - Radisson Blu Hotel, Ålesund.

Klokka 11.00

Forbundsskolen 2010/2011

Trinn 1: 13-16. september 2011, Randsvangen Hotell.

Påmeldingsfrist: 16. august 2011.

Påmelding med navn, adresse og fartsområde (innenriks, utenriks eller

fiske) sendes til:

Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika

N-0125 OSLO

Administrasjonssekretær Torill Evensen ved Sjømannsforbundets

hovedkontor (telefon 22 82 58 00) kan gi nærmere opplysninger om

Forbundsskolen.

Utleie av hytte og leilighet

Norsk Sjømannsforbund har tilbud til medlemmene om leie av to

leiligheter på Lemonsjøen i Vågå kommune, to leiligheter i Oslo og to

leiligheter i Spania. Informasjon om leilighetene og regler vedrørende

dette, finnes på www.sjomannsforbundet.no.

Juridisk telefonservice

Hver fredag mellom 09.00 og 10.30 kan medlemmer i Norsk Sjømannsforbund

kostnadsfritt be om juridisk bistand i saker av privat

karakter. Du kan ringe advokatene på tlf. 69 36 73 00. For mer informasjon,

se www.sjomannsforbundet.no.

Juridisk assistanse

Norsk Sjømannsforbunds sin formålsparagraf sier at forbundet har

som mål å yte medlemmer veiledning og rettshjelp i saker som er en

følge av deres tjenesteforhold. Reglene for juridisk assistanse finner

du på forbundets nettsider, www.sjomannsforbundet.no.

Maritim Logg 2/2011 n 31


KAN eNDeLIG SMILe: Rolf Evert Pedersen var utsatt for tre ulykker om bord på fire år og er blitt 100 prosent ufør. I januar fikk han endelig utbetalt yrkesskadeerstatning.

– Jeg er veldig fornøyd med utfallet. Det har gjort meg gjeldfri, sier han.

«Godt å se at man er verdt noe

når man setter livet på spill» Rolf Evert

Tre yrkesskader på fire år satte

en stopper for jobben som

fisker for Rolf Evert Pedersen.

Med Sjømannsforbundets

hjelp fikk han 2,2 millioner

kroner i erstatning.

n TeKST OG FOTO:

Roy ervin Solstad

Han kommer mot meg og

vi nikker begge forsiktig,

32 n Maritim Logg 2/2011

slik to som ikke kjenner

hverandre, men som har

avtalt og møtes ofte gjør.

Han er kortklipt, og går i

jeans og jakke. På avstand

ser han ut som en hvilken

som helst mann med en

lunsjavtale.

Det er først når han setter

seg jeg oppdager øynene

hans. De skinner ikke, men

har en matthet jeg gjenkjenner

fra speilet når jeg har

hatt vondt i hodet. Rolf

Evert Pedersen har vondt i

hodet. Hele tiden.

– I 2001 falt en vekt på nesten

sju kilo ned et par meter

og landet i hodet og skulderen

min. Nå kan jeg ikke

en gang snu hodet ordentlig

til venstre, sier han stille og

demonstrerer.

Ulykken gjorde også at

han mistet førligheten i

flere fingre på venstre hånd.

Heldigvis hadde han hjelm

på. Hvis ikke kunne det gått

mye verre.

Savner havet

Rolf Evert Pedersen ville tilbake

på jobb. Som fisker i

havfiskeflåten.

– Jeg har blant annet jobbet

som støper, men å være

fisker er den beste jobben jeg

har hatt. Når man hadde fri,

hadde man virkelig fri, sier


han, og et smil brer seg over

leppene hans.

Et smil som fort forsvinner.

– Jeg er bare 50 år, og

burde kunne fortsatt å fiske

i minst ti år til, sukker han

og ser ut på det snødekte

landskapet.

– Jeg savner havet, selv om

jeg trives godt her, sier han

drømmende.

Ingen ulykkesfugl

To år senere var ulykken ute

på ny. Denne gangen brakk

han benet om bord, og haltet

rundt på båten i fire-fem uker

på en midlertidig krykke som

ble laget til ham før båten

kom til land og han kom seg

til legen.

– Det tok fem måneder før

jeg ble så bra at jeg kunne

dra ut og fiske igjen, fortsetter

han.

Etter nok en liten ulykke i

2005 sa kroppen stopp.

– Jeg er for ung til å være

uførepensjonist, men etter

den siste ulykken orket

ikke kroppen mer. Jeg har

forsøkt ulike behandlinger,

men ingenting har virket

ordentlig. Nå er jeg 100 prosent

ufør, forteller Pedersen,

og blir alvorlig når jeg spør

om han er en ulykkesfugl.

– Nei, men det er risikofylt

FÅR SKRYT: Saksbehandler Hellen

Solhaug i Norsk Sjømannsforbund jobbet

med Pedersens sak siden 2007.

å være fisker, sier han bastant.

I fem-seks år var han til

sjøs. Den siste tråleren var

«Stamsund».

– Jeg har dessverre mistet

kontakten med vennene

mine om bord, så du må hilse

alle mine gamle kolleger.

«Stamsund» hadde et veldig

bra mannskap. Det må du

skrive, påpeker han.

Tok tid

Allerede i 2003-2004 var

han i kontakt med Sjømannsforbundet,

men i og

med at han ville fortsette å

jobbe, så ble det ikke snakk

om noen yrkesskadeerstatning

da.

I 2007 kom han i kontakt

med Hellen Solhaug i Norsk

Sjømannsforbund som er

en av dem som jobber med

yrkesskadesaker i forbundet.

– Jeg har faktisk aldri møtt

henne. All kontakten har

foregått på telefon, men den

har vært veldig positiv. Hellen

Solhaug har hjulpet meg framover,

sier han takknemlig.

Den tidligere fiskeren

hadde samlet på all dokumentasjon

som han sendte

over til Solhaug i NSF. Heldigvis

slapp forbundet rettssak,

men behandlingen tok

likevel lang tid. Siden den

første skaden flyttet Pedersen

to ganger. Det betød at

saken hadde vært innom

flere NAV-kontor, fastleger,

sjømannsleger, diverse sykehus

og spesialister.

– Hadde jeg ikke vært

medlem, ville jeg ikke fått

så god hjelp. Som medlem i

NSF har jeg fått den hjelpen

jeg trengte, skryter han.

Skal videre

I januar i år kunne Rolf Evert

Pedersen og Hellen Solhaug

endelig sette punktum. Da

kom erstatningsbeløpet på

2,2 millioner kroner inn på

konto.

– Det er godt å se at man

er verdt noe når man setter

livet på spill, men jeg hadde

gladelig byttet bort pengene

mot god helse, understreker

han.

Likevel ser 2011 ut til å bli

et bra år for Pedersen.

– I mars flytter jeg inn i ny

KUNNGJØRING

leilighet her i Trysil, og på

Filippinene har jeg kone og

to barn som jeg håper å få

hit til Norge i løpet av året.

Det er på tide å komme seg

videre i livet. Det har jeg råd

til nå, sier Rolf Evert Pedersen

med noe som kan minne

om et lite glimt i øynene.

Fakta

● Navn: Rolf Evert Pedersen

● Alder: 50

● Bosted: Trysil

● Sivilstand: Kone og barn

på Filippinene

● Yrke: 100 prosent ufør,

tidligere havfisker

● Aktuell: Har fått 2,2 millioner kroner

i yrkesskadeerstatning

Årsmøte i TVU Trico Supply ASA

Mandag 04. april 2011, kl 12 00, på Norsk Sjømannsforbunds

kontor i Tollbugt. 8, 6002 Ålesund.

Sakliste:

1. Åpning ved leder

2. Konstituering

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Budsjett 2011

6.Innkomne forslag

7. Valg

Forslag til kandidater til styret og saker som en ønsker å ta opp på

Årsmøtet under sak 6, må sendes Arve Rosvoldaunet innen 21. mars

2011 på e-post: arrosvo@mimer.no eller mobiltlf.: 41 45 69 10.

Maritim Logg 2/2011 n 33


Skipsbesøk

Sjømannsforbundets kontaktperson Oskar Ekren tok meg seg kamera på sin skipsbesøksrunde

på Mongstad, Ågotnes og i Bergen i månedsskiftet november/desember.

n FOTO: Oskar ekren

Nina Espeli Allen

(19. juni 2010 –

4. januar 2011)

• Crystal Serenity

• Crystal Cruises

• Liberty of the Seas

• Rhapsody of the Seas

• Norwegian Pearl

• Norwegian Star

Tove Andreassen og

Astrid Smidt

(10. november 2010)

• Bodø

• Røst

34 n Maritim Logg 2/2011

Jahn Cato Bakken,

Svein Ole Lauritsen,

Kaare Mathisen,

Lars Petter Nilsen og

Knut Stien Berge

• Color Fantasy

• Color Magic

TovLena Dyring

(19. november 2010 –

16. januar 2011)

• Seabourn Odyssey

• Crystal Cruises

• Seabourn Sojourn

• Jewel Of The Seas

• Navigator Of The Seas

• Seabourn Legend

• Allure Of The Seas

• Norwegian Star

Oskar Ekren

(30. november –

3. desember 2010)

• Skandi Flora

• Edda Fauna

• Normand Ferking

• Havila Mars

• Loke Viking

• Far Symphony

• Bourbon Orca

• Far Searcher

• Dina Supplyer

• Havila Mercury

Svenn Tore Falch

(1-17. desember 2010)

• Sund Flyger

• Rana Express

• Sunnmøre

• Arctic Trans

• Ingrid

• Vågen

Terje Grimsrud

(Desember 2010)

• Salzgitter

• Sagitarius Leader

• Vega Leader

• Stolt Effort

• Hoegh Copenhagen

• Gull Arrow

• Star Derby

• Tampa

• Hoegh Xiamen

• Penguin Arrow

• Hoegh Beijing

• Hoegh Trident

• Hoegh Dehli

• Trinidad

• Nobleza

• Trianon

• Tamerlane


Jeanette Gutierrez og Ole Georg Koch og Geir Hagerupsen,

Alf Arne Hansen

Roy Ervin Solstad

Kurt Inge Angell og

(leder i Region Nord) (11. januar 2011)

Mads Tjøtta

(9. desember 2010)

• Båtsfjord

(6-8. desember 2010)

• Nordlys

• Olympic Octopus

• Havila Saturn

Jeanette Gutierrez

(3-4. januar 2011)

• Kvænangen

• Fløytind

• Reinøy

Ole Georg Koch

(14. januar 2011)

• K. Arctander

Ole Rivelsrud

(28. november –

• Normand Mariner

• Ocean Surf

• Sartor

• Dina Mercur

• Skandia Olympia

• Sophie

• Siem

• Fugro Saltire

9. desember)

• Havila Fortress

Jeanette Gutierrez og

Steven Andresen

(nestleder i Region Nord)

(18. januar 2011)

• Polarlys

• BASTØ 2 (to besøk) • Ocean Sun

Maritim Logg 2/2011 n 35


Tariffkurs i Tromsø

Midt i januar ble det avholdt kurs i tariff-forståelse i Tromsø for

medlemmer i Norsk Sjømannsforbund. Foredragsholdere var Bjørg

Borger og Bjørn Erik Kristoffersen fra hovedkontoret i Oslo. På bildet

sees kursdeltagere og arrangører. Første rekke fra venstre: Arnt

Nikolaisen, Bjørn Erik Kristoffersen (saksbehandler i NSF), Jeanette

Gutierrez (inspektør i NSF) og Alf Arne Hansen. Andre rekke fra venstre:

Kjell Otto Knoph, Asbjørn Alværen, Hilde Johannessen, Vanja

Iren Eliassen og Ketil Danielsen. Tredje rekke fra venstre: Sven Roar

Willumsen, Roar Mathisen og Ørjan Jakobsen. Bakerste rekke fra

venstre: Svein Lockertsen, Jørn Henning Lorentzen, Torstein Hansen

og Kay Roger Bjørnsen. Alf Petter Martinsen og Bjørg Borger var

ikke til stedet da bildet ble tatt.

Tok det andre steget

I november ble det arrangert Trinn 2 på Sjømannsforbundets

forbundsskole. Kurset som gikk over flere dager, ble avholdt på

Hurdalsjøen Hotel i Akershus. På bildet sees bak fra venstre:

Gunnar Helgeland, Astrid Smidt (inspektør i NSF), Jørn Lorentzen,

Harald André Løvland, Ingvald Martin Lund, Ole Rivelsrud (veileder).

Foran fra venstre sitter Birger Mordt (NSFs advokat), Anna Kvithyld

(veileder), Liv Grønli, Zeynel Øzkaraman, Jostein Samuelsen og

Bent Eliassen.

36 n Maritim Logg 2/2011

FOTO: Roy Ervin Solstad

FOTO: NSF

Dekksgutta på cruise

I november i fjor seilte Nina Espeli Allen og Lena Dyring med Royal Caribbean

Cruise Lines nyeste skip «Allure of the Seas». Dette bilde ble tatt

av dekksgutta om bord. Skipet sin hjemhavn er Port Everglades i Florida.

Derfra skal hun gå syvdagerscruise hele året.

- Det sies at skipet er to tommer lenger enn sin tvilling «Oasis of the

Seas», skriver Nina Espeli Allen i en e-post til Maritim Logg.

Dødsfall

GUNN RITA LUND, Oslo

Født 11. januar 1955

Død 26. januar 2011

Medlem siden 17. juli 1986

EINAR NYMO, Ballangen

Født 12. januar 1923

Død 21. januar 2011

Medlem siden 1. oktober

1952

MARTIN ROALD HEGGEDAL,

Bryggja

Født 7. oktober 1958

Død 15. januar 2011

Medlem siden 1. februar

2006

SVERRE ANDERSEN, Heer

Født 24. mai 1936

Død 1. januar 2011

Medlem siden 1. juni 1973

KNUT N. SÆLE, Rong

Født 12. april 1923

Død 1. mai 2010

Medlem siden 1. januar

1958

Grunnforsikring

- utbetaling ved dødsfall

Alle medlemmer av Norsk Sjømannsforbund er omfattet av LOfavør

Grunnforsikring som gir en utbetaling ved dødsfall. Medlemmets

ektefelle/samboer/registrert partner er også omfattet av

forsikringen. Dette gjelder også for medlemmets hjemmeboende

barn under 21 år. Ta kontakt med medlemsservice på 22

82 58 00 for å få tilsendt skjema for utbetaling fra forsikringsordningen.

FOTO: NSF


Med 900000 medlemmer

må vi tenke på det meste

Gjennom LOfavør får du forsikringer som gir deg bedre

dekning. Hent dine fordeler på lofavør.no

Du kan også ringe medlemstelefonen på 815 32 600 eller sende SMS: Send LOT (Ditt postnr.) til 26250

LOfavør 210x148.indd 2 16.02.11 14.11


Fiskeri og tariffkonferanse

Norsk Sjømannsforbund inviterer medlemmer og

tillitsvalgte til fiskeri og tariffkonferanse 4-6. april

på Scandic Bergen Airport Hotell. Påmelding til

Werner Kiil på tlf. 22 82 58 11 eller werner.kiil@

sjomannsforbundet.no innen 15. mars.

❑ Ja, jeg ønsker medlemsskap i Norsk Sjømannsforbund.

Fylles ut av nytt medlem

Bli medlem av Norsk Sjømannsforbund!

Fornavn:........................................................................................................ Personnr. (11 siffer): .....................................................................................................

Etternavn: .................................................................................................... Fartøyets navn:..............................................................................................................

Adresse: ...................................................................................................... Rederiets navn: .............................................................................................................

Postnr. .............................................................................. Sted: .................................................................................................... Kryss av hvis du er lærling ❑

E-post: ............................................................................... Tidligere fagorganisert – hvor og når: ....................................................

Telefon: ......................................................................................................... Din underskrift: ...........................................................................................................

Alternativt kan du melde deg inn via vår internettside på www.sjomannsforbundet.no

eller skrive en e-post til oss på adressen: firmapost@sjomannsforbundet.no

elektronisk avstemming

Valget på nytt TVU-styre i Torghatten Nord foregår elektronisk. På hjemmesiden til NSF

logger du deg på med medlemsnummeret som brukernavn og fødselsdato som passord.

Da vil det ligge en link der til avstemmingen. Fristen for å avgi stemme er 10. mars

klokka 13, men det vil også bli anledning til å stemme på årsmøtet i Bodø. – Dette

vil forhåpentligvis bety at flere vil stemme, sier leder i valgkomiteen, Asbjørn Alværen.

Maritim Logg 2/2011 n 37


Norsk Sjømannsforbund

Vi er LOfavørs forsikringsselskap.

Hva betyr det for deg?

Først og fremst kan du være sikker på å få forsikringer

med gode vilkår. Du kan også føle deg trygg på å få

rask og god behandling hvis uhellet er ute, for

SpareBank1 Forsikring har Norges mest

fornøyde kunder etter skade.

• Bedre dekning på forsikringene

• Ta kontakt, vi beregner hva det koster

og hjelper deg å bytte.

Les mer om forsikringer og hent dine fordeler på lofavor.no

Medlemstelefon: 81532600 eller SMS: Send LOT [Ditt postnr.] til 26250

LOfavør SB1 210x148 HØYRE SIDE.indd 1 16.02.11 19.45

38 n Maritim Logg 2/2011

Norsk Sjømannsforbund

Svarsending 0688

0090 OSLO


Sjømennenes pensjonistforening, Oslo

Møteplan, 1. kvartal 2011

Torsdag 7. april

Torsdag 5. mai

Møtene foregår klokka 13.00 i kantina i 7. etasje på

Martimt Hus i Rosenkrantzgate 15-17 i Oslo. Dersom

det ønskes ytterligere informasjon kontakt leder Odd

Skjønhaug på tlf. 67 90 45 23 eller sektretær Ralf

Stahlke på tlf. 22 16 66 78.

Sjøfolkenes Seniorklubb i Bergen

Møteplan første halvår 2011

Onsdag 30. mars

Onsdag 27. april

Onsdag 25. mai

n Møtene avholdes i Norsk Sjømannsforbunds lokaler

i Østre Muralmening 1B, Bergen klokka 12.30.

n Vi har plass til flere medlemmer. Møt opp eller ta

kontakt med foreningens sekretær Samuel Monslaup

på telefon 958 29 998.

Skal du gå av med pensjon?

Du kan opprettholde medlemskapet i Norsk Sjømannsforbund

også etter at du er gått av med pensjon.

I medlemskapet ligger:

● Kollektiv Hjemforsikring

● Grunnforsikring

● Advokatforsikring

● LOfavørkort med rabattordninger blant annet på

reiser, strøm, telefoni med mer

● Medlemsbladet Maritim Logg

● Du har også tilgang til å leie våre flotte hytter i Jotunheimen

og våre ferieleiligheter i Oslo og Spania

Alt dette betaler du kun 130,- per måned for! Vi

sender deg faktura automatisk hvert kvartal, eller

du kan opprette en avtalegiro på kontingenten.

Ta kontakt med et av våre kontorer, slik at du blir

registrert som pensjonistmedlem:

Hovedkontoret: 22 82 58 18/ 22 82 58 09

Region Vest: 55 90 73 80

Region Midt Norge: 70 10 16 30

Region Nord: 77 61 37 50

Region Sør-Øst: 33 46 33 49

Vannrett og loddrett

n TRADISJONeN TRO ÅPNeR VI HYTTeSeSONGeN I PÅSKeN. Den ligger

selvsagt ved sjøen. Jeg har aldri skjønt meg på folk som krampaktig forsøker

å holde liv i vinteren så lenge som mulig ved å reise etter den til fjells.

Særlig når man i stedet kan nyte de første spirene på trærne, de første

blomstene som kjemper seg gjennom siste rest av snø, og kjenne den

friske sjøluften i neseborene.

Det beste med hytta er at det ikke er TV der. Hjemme har vi tre TV- og internettslaver,

men når vi kommer på hytta, finner ungene på alt mulig annet.

På kveldene spiller vi brettspill rundt det store spisebordet, mens radioen

spiller musikk i bakgrunnen. Det er rett og slett en familieidyll uten like.

Når ungene er i seng dukker den andre delen av årets påsketradisjon opp.

Kryssord. Svigerfatterns lager av kryssord er legendarisk. Han tar vare på

alt, også kryssord. Hadde Øystein Sunde skulle skrevet «Kjekt å ha» om

svigerfar, ville sangen fått flere vers enn «Ja, vi elsker». Svigerfattern samler

nemlig kryssord fra hvert eneste blad og avis han kommer over, og alle

havner på hytta.

Så der sitter vi med hvert vårt kryssord og lurer på om renholdsarbeider

kan bli linoleumsterapeut og hvor mange belgiske byer det finnes som

begynner på L.

«Jeg løser kryssord med kulepenn og er stadig optimist», synger Lillebjørn

Nilsen, og jeg kjenner meg godt igjen. Mens kona bruker blyant og viskelær,

skriver jeg med kulepenn. Man vet man har et trygt og harmonisk liv, når det

å løse kryssord med kulepenn føles som å leve litt i grenseland.

I Maritim Logg har vi også kryssord, men til tross for et opplag på rundt

35.000 eksemplarer, mottar vi kanskje bare 30 svar hvert nummer. I Aktuell-redaksjonen

får de 400-500 svar, til tross for at de gir ut 10.000 færre

blader.

Jeg tror ikke sjøfolk er noe mindre glad i kryssord enn de statsansatte

leserne til Aktuell, så noe annet må det være. Hvis man hadde sendt de

statsansatte ut i Nordsjøen i februar ville nok det blitt dårlig med kryssordsvar

fra dem også.

For hvem klarer vel å løse loddrette og vannrette linjer når bordet kryssordet

ligger på aldri er vannrett i mer enn et halvt sekund om gangen?

Solstads slagside

Maritim Logg 2/2011 n 39


Norsk Sjøoffisersforbund

Hovedkontor Oslo

Maritimt Hus, Rosenkrantz´gt 15

Postadresse

Postboks 2000, Vika, N-0125 OSLO

Telefon 22 00 55 00

Faks 22 00 55 01

Bank 6027 05 11662

E-post: oslo@sjooff.no

Internett: www.sjooff.no

Avdelingskontor Ålesund

Tollbugt. 8, N-6002 Ålesund

Telefon 70 10 13 80

Faks 70 10 13 89

E-post: alesund@sjooff.no

Asbjørn Furnes, avdelingsleder

Telefon privat: 70 18 09 34

Trond A, Dyb, rådgiver

mobil: 91 75 21 42

Distriktskontor Bergen

Nordnesgt 35, N-5005 BERGEN

Telefon 55 90 24 66

Faks 55 90 24 67

E-post: bergen@sjooff.no

Leif Ivar Bakke, rådgiver

Mobil: 41 47 65 99

Kontaktpersoner Oslo-kontoret

Hans Sande, direktør

Mobil: 91 61 69 94

Ove R. Nielsen, ass. direktør

Mobil: 91 84 45 41

Tore Gjestrum, spesialrådgiver

Mobil: 95 13 84 35

Bernhard Lie-Nielsen, seniorrådgiver

Mobil: 95 92 37 57

Rune Larsen Røine, seniorrådgiver

Mobil: 95 13 84 32

Rune Mortensen, avdelingsleder

Mobil: 97 46 29 91

Omar Jørgensen, journalist

Mobil: 91 84 87 16

Hilde A. Brubakk, rådgiver informasjon

Mobil: 97 14 93 09

Styret

Harald Åge Weines, Harstad,

styreformann

Claus Horntvedt, Sandefjord,

nestformann

Edgar Andersen, Kvinesdal

Terje Bergesen, Sandnessjøen

Terje Kallevåg, Bømlo

Roy Kjellevold, Valevåg

Gøran Rishaug, Sortland

Johnny Skjevling, Kristiansund

Olav Støbakk, Godøya

Øystein Torp, Larvik

Erling Torpe, Øystese

Kjersti S. Wengshoel, Forsand

Alf Zachariassen, Hammerfest

Tommy Øvstegård, Fiksdal

40 n Maritim Logg 2/2011

Piratvirksomhetens

Direktør, sjøkaptein Hans Sande understreker

at hovedfokus i debatten rundt

piratvirksomheten må være

de ufattelige lidelser hver enkelt

sjømann risikerer å utsettes for.

Synliggjør vi ikke de ufattelige

menneskelige lidelsene

piratvirksomheten medfører,

står vi tilbake med kun

økonomiske motiver for

å finne en løsning. Det er

ikke nok.

Skal vi bli kvitt piratvirksomheten,

trenger vi global

oppmerksomhet om blant

annet presset på sjøfolkene,

gislenes skjebner og rettsforfølgelse

av pirater.

I fjor ble 445 skip forsøkt

angrepet av pirater. 53 skip

med til sammen 1,181 sjøfolk

ble kapret. Over 700

sjøfolk fra et stort antall

nasjoner holdes nå som gisler.

Piratvirksomheten omtales

i dag hovedsakelig som

en økonomisk utfordring og

risiko for skipsfartsnæringen

og diskusjonene om tiltak

dreier seg nesten utelukkende

om hvordan man best

skal forsvare seg mot pirater

og om man bør unngå problemet

ved å velge andre

seilingsruter. Det er positivt

at norske myndigheter og

norske medier har engasjert

seg i denne debatten, og den

er viktig for å unngå at stadig

flere skip og sjøfolk blir

kapret og kidnappet. Men

den gir ingen lindring for

sjøfolkene som sitter som

gisler, liten trøst for dem

som daglig seiler med friheten

som innsats og ingen

varig løsning på piratvirksomheten.

Ufattelige lidelser

Aldri før har pirater holdt

så mange sjøfolk som gisler.

Antallet er nå over 700. Å

være gissel hos pirater er i

mange tilfeller verre enn å

sitte i verdens verste fengsler.

Gislene har ikke gjort

noe galt. De sitter uten lov

og dom på ubestemt tid og

under umenneskelige forhold.

Det finnes ingen internasjonale

konvensjoner som

regulerer deres velferd og

rettigheter. De har ikke celler

og fengselsvoktere, men

er stuet sammen under kummerlige

forhold og lever døgnet

rundt med trusler, mishandling

og trakassering fra

ustabile og voldelige pirater.

Ingen vet om de lever, de får

bare kontakte familien hvis

det gagner piratenes utpressing

og de aner ikke hva som

gjøres, eller ikke gjøres, for

å få dem frigitt.

Hvorvidt de frigis og etter

hvor lang tid, er et spill av

Kommentar: Hans Sande

tilfeldigheter. Deres skjebne

avhenger av hvilke pirater

som holder dem. Hvordan

deres hjemlige myndigheter,

rederier, assurandører

og meglere forholder seg til

løsepengekrav og forhandlinger.

Hvor mye nasjonal

og internasjonal oppmerksomhet

deres fangenskap

blir viet.

Slik piratvirksomheten nå

eskalerer, er det statistisk

sett bare et spørsmål om tid

før norske sjøfolk igjen blir

tatt som gisler. Det vil skape

stor oppmerksomhet om

skjebnene, lidelsene og de

humanitære utfordringene

knyttet til piratvirksomheten.

Men vi har ikke råd til

å vente med denne debatten,

den bør vi starte nå.

Vi kan ikke forvente at det

internasjonale samfunnet

engasjerer seg eller bidrar

til å få norske sjøfolk raskt

frigitt så lenge vi selv sitter

med hendene i fanget mens

tusenvis av sjøfolk fra andre

nasjoner er i piratenes vold.

Behandler symptomene,

ikke årsaken

En fersk rapport fra One

Earth Future Foundation

viser at piratvirksomheten


lidelser må frem i lyset

UTSATT FOR UMENNESKELIG PRESS: Gledesscener da indiske sjøfolk møtte familien igjen etter å vært tatt som gisler. Sjøfolkene ble satt som gisler av somaliske

pirater om bord i «Stol Valor» og satt to måneder i fangenskap før de ble sluppet fri. (Foto: AP).

i år kan komme til å koste

verdenssamfunnet så mye

som 70 milliarder kroner.

Over to tredjedeler av denne

summen er direkte utgifter

til løsepenger og tiltak for

å forsvare seg mot piratene.

Summen som brukes for å

få fjerne de underliggende

årsakene til piratvirksom-

heten og bøte på de menneskelige

lidelsene den medfører,

er til sammenligning

forsvinnende liten.

Skal vi bli kvitt piratvirksomheten

for godt, trenger

vi global oppmerksomhet

om de ufattelige menneskelige

lidelsene den medfører.

Vi etterlyster engasjement

fra menneskerettighetsorganisasjoner

og bistandsorganisasjoner.

Vi ønsker

mer åpenhet fra næringen

og myndighetene om håndtering

av eventuelle gisselsituasjoner.

Vi trenger politisk

mot til å stille piratene for

retten, verden rundt. Dette

krever en presse som, i til-

legg til de økonomiske og

militære utfordringene,

belyser de bistandsmessige,

humanitære og politiske

utfordringene knyttet til

piratvirksomhet og ikke

minst de menneskelige lidelsene

den medfører.

Maritim Logg 2/2011 n 41


Norsk Sjøoffisersforbund

M/S OLyMPIc HERA: Fra høyre kadett Andre Belden, 1.styrmann Vegar Hide, overstyrmann Vera Dahl, kaptein Kurt Remøy, og 1. styrmann. Malvin Ugelvik.

Utflagging

hett tema

Seniorrådgiver Rune Larsen

Røine gikk om bord på

åtte offshore servicefartøy

og en lokalferge i Stavanger

i begynnelsen av februar.

– Det var meget god oppslutning

om forbundets

arbeid og strategi om bord.

Selvfølgelig ble det også

en del friske diskusjoner

underveis, sier Larsen Røine

til Maritim Logg.

Om bord i M/S «Olym-

42 n Maritim Logg 2/2011

pic Hera» møtte han for

eksempel fem engasjerte

medlemmer. De la stor

vekt på at Norsk Sjøoffisersforbund

måtte jobbe

mot politikerne, myndighetene

og rederiene for å

sikre arbeidsplassene til

norske sjøfolk.

– Utflagging er et hett

tema blant sjøfolkene, sier

Rune Larsen Røine.

STAvANGER HAvN. BEGGE FOTO: Rune Larsen Røine


Vellykket pilotkurs

Norsk Sjøoffisersforbund

arrangerte Marine Resource

Management-kurs (MRM)

for Color Line-ansatte i Oslo

8.-10. februar.

n TEKST OG FOTO:

Omar Jørgensen

– Dette var et pilotkurs for å

få en skikkelig gjennomgang

av både teori og praksis, sier

kursleder Rune Mortensen

til Maritim Logg. Erfaringene

forbundet høstet i

pilotprosjektet danner et

godt grunnlag når kursene

nå skal strømlinjeformes.

– Vi kommer tilbake til

tidspunkt for lanseringen

av MRM-kursene overfor

medlemmene, fortsetter

Mortensen.

Treningsprogram

Han forklarer at bakgrunnen

for kurset er at Norsk

Sjøoffisersforbund ønsker

å bidra til en positiv utvikling

innen sikkerhet til sjøs

for sine medlemmer. MRM

bygger på et Bridge Resource

Management-kurs opprinnelig

utviklet blant annet

av SAS Flight Academy og

som forsikringsselskapet

The Swedish Club Academy

har videreutviklet. MRM er

et treningsprogram for skipets

offiserer og landbasert

personell.

Den menneskelige faktor

– Det norske Veritas` statistikk

fra 2008 viser at et

skip i dag har dobbelt så

stor sannsynlighet for å bli

involvert i en alvorlig ulykke

sammenlignet med fem år

tidligere. Det menneskelige

element er identifisert som

TESTKURS: Kursleder Rune Mortensen (sittende i midten) omkranset av Claus Horntvedt, Gulleik Svalastog, Lars Erik Labori,

Jan Egil Johannessen og Ib Tore Jensen.

den mest vanlige medvirkende

årsak til ulykker til

sjøs. Den menneskelige faktoren

er ofte relatert til manglende

samarbeid og kommunikasjon,

holdninger og

kulturelle faktorer. Stress,

fatigue og dårlig utnyttelse

av tilgjengelige ressurser er

andre typiske faktorer, sier

Mortensen.

Han sier målet med kurset

er å øke kunnskapen

om menneskets evner og

begrensninger i operative

situasjoner, og å videreutvikle

positive holdninger

til sikkerhet og teamarbeid.

Utvikler ferdigheter

– MRM er akseptert å være

det mest effektive middel til

å bedre mannskapssamarbeid

og minimere risikoen

for ulykker, sier Mortensen,

og fortsetter:

– MRM bygger på kunnskap

og forskning om menneskelige

faktorers rolle

i både reelle ulykker og

nestenulykker. Det er en

erkjennelse av at folk ikke

gjør feil med vilje, men at

de handler ut i fra hva som

oppfattes som riktig i øyeblikket.

MRM-trening har

som målsetning å utvikle

ferdigheter og kunnskap

om menneskelig ytelse og

begrensinger for å skape

en forståelse om hva som

kan lede til gale beslutninger,

forklarer Rune Mortensen.

Norsk Sjøoffisersforbund

holder MRM-kurs

over tre dager i Maritimt

Hus i Oslo.

– Vi anbefaler kurset spesielt

for våre yngre medlemmer.

Det er et viktig ledd i

deres lederutvikling, avslutter

Rune Mortensen.

Maritim Logg 2/2011 n 43


Norsk Sjøoffisersforbund

Besøk av kontrollkomiteen

Norsk Sjøoffisersforbunds

kontrollkomité møttes i

Maritimt Hus forleden for

den sedvanlige dokumentgjenomgangen.

– Her er alt i orden, fastslo

Bjarne Lundegård (til venstre)

og Harry Selsvold.

Medlemmene i kontrollkomiteen

utpekes av styret

for fire år av gangen. Arbeidet

anses som både viktig og

krevende. Vervenes bekles

derfor alltid av tidligere styremedlemmer

med inngående

kjennskap til forbundet.

SKU-konferanse

30.-31. mars

Det arrangeres konferanse

for Norsk Sjøoffisersforbunds

studentkontaktutvalg (SKU)

på Gardermoen 30.-31. mars.

Informasjon om

fastlønnssystemet

Norsk Sjøoffisersforbund har

sendt ut informasjonsskriv til

hovedtillitsvalgte på offshore

servicefartøy om forbundets

tolkning av tariffsystemet.

– Mange tillitsvalgte er nå

i dialog og har møter med

rederiene om tariffsystemet

på offshore servicefartøy og

vi er blitt bedt om å komme

med noen kjøreregler, forklarer

seniorrådgiver Rune Larsen

Røine.

Informasjonen er også lagt

ut på www.sjooff.no (under

punktet Lønns- og arbeidsvilkår).

44 n Maritim Logg 2/2011

Mintes forlis på Tenerife

10. desember 1910 forliste D/S Titlis ved

Punta Brava i Puert de la Cruz. Fire sjøfolk

omkom, to norske og to finske. 15 mennesker

ble reddet takket vært heltmodig innsats

fra lokale redningsmenn. Båten gikk

fra Tenerife til Hamburg, med bananer.

Foto: Omar Jørgensen

11.desemer 2010 ble det avholdt minnemarkering

og avduking av en minneplante

i Puerto de la Cruz. Ordfører, spansk og

norsk prest og en rekke nordmenn fra

området deltok i seremonien.

TENERIFE: Dette nyoppussede minnesmerket ligger vakkert til ved Pappegøyeparken og er lett synlig for tusenvis av turister.

Foto: Kjell Hvorup.


Fiskefartøy seiler

med kun en navigatør

Sjøfartsdirektoratet har

den senere tid opplevd

at Kystvakten gjennom

inspeksjoner av fiske- og

fangstfartøy har avdekket

at en del fartøy driver

døgnkontinuerlig drift på

sjøen med kun en sertifisert

navigatør om bord.

Gjennom kontakt mellom

fiskernes organisasjoner

og Sjøfartsdirektoratet

synes det som at

antallet fartøy som driver

døgnkontinuerlig drift på

sjøen med kun en sertifisert

navigatør om bord

er noe høyere en det som

Sjøfartsdirektoratet kunne

forutse. Det hevdes også

at reaksjonene fra Kystvakta

kan medfører at en

rekke fiskefartøy kan bli

liggende ved kai på grunn

av vansker med å få ansatt

nødvendige antall sertifiserte

navigatører. Sjøfartsdirektoratet

har derfor

Forbereder

ny «matprat»

Som nevnt på side 5 avholdt

de tre sjømannsorganisasjonene

felles styremøte på

Leangkollen utenfor Oslo

24. februar.

– Det var en nyttig fellessamling

og vi vil jobbe

for å gjøre slike fellesmøter

til en årlig foreteelse, sa

direktør, sjøkaptein Hans

Sande til Ukesinfo etterpå.

Styremøtet i Norsk Sjøoffisersforbund

vedtok

under sitt separatmøte den

valgt å innta en pragmatisk

holdning og bedt Kystvakten

i første omgang registrere

manglene knyttet til

ovennevnte forhold, uten

andre reaksjoner inntil

videre. Sjøfartsdirektoratet

ønsker videre en dialog

med næringen og inviterte

Norges Fiskarlag, Norges

Kystfiskarlag, Fiskebåtredernes

forbund og Norsk

Sjøoffisersforbund til et

dialogmøte 16. februar.

Avdelingsleder Asbjørn

Furnes deltok på møtet.

Han er krystallklar i sin

tale:

– Selvfølgelig skal også

fiskefartøy som driver helkontinuerlig

drift som et

minimum ha to navigatører

om bord. Det sier seg

selv at med kun en navigatør

er det helt umulig å

overholde hviltidsbestemmelsene,

fastslår Furnes

overfor Ukesinfo.

reviderte strategiplanen,

som om kort tid vil legges

ut på www.sjooff.no.

Neste styremøte i NSOF

finner sted i Ålesund 27.-

28. april. Etter planen skal

det i tilknytning til styremøtet

arrangeres et nytt

«Maritim mat og prat»

hvor styret møter både

lokale myndigheter og

representanter for skipsfartsnæringen.

Hovedtillitsvalgtkonferanse

4.-6. mai

Norsk Sjøoffisersforbund arrangerer konferanse for

hovedtillitsvalgte på Kielferga 4.-6. mai. Konferansen

er åpen for hovedtillitsvalgte innen alle fartsområder

(innenriks, utenriks, fraktefart, DSO og fiskeri).

De tillitsvalgte inviteres til å sende forbundet forslag

om saker som de ønsker å ha på dagsorden. Program for

konferansen offentliggjøres senere.

Jus- og forhandlingskurs

til høsten

Det utsatte kurset i jus- og forhandlinger arrangeres på

Kielferga 22.-24. november. Mer informasjon kommer

nærmere konferansedato.

Frist for søkning av

feriehus 1. juni

Medlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund kan leie ferieboliger

til rimelige priser i Norge og Spania. Fristen for å

søke plass i ferieboligene for 2012 er 1. juni i år.

Forbundet har fire ferieboliger utenfor Alicante i Spania,

en ferieleilighet på Bjorli og to leiligheter i Oslo. For

tiden bygges dessuten tre hybler i forbundets hus på

Nordnes i Bergen om til en stor ferieleilighet. Går ombyggingen

etter planen skal den nye leiligheten stå ferdig til

sommeren.

Arbeidet med å finne fram til en god nettløsning for å

bestille forbundets ferieboliger er i gang, men det er en

del detaljer som må falle på plass før dette kan tas i bruk.

Vant viktig medlemssak

Forbundet fikk nylig gjennomslag for et medlem i en tvistesak

om loss of licence. Opprinnelig fikk vedkommende

avslag fordi han ikke hadde ansettelsesforhold da han

ble syk.

– Det viser seg at forsikringsloven har to måneders

ettervirkning for kollektive forsikringer og dermed måtte

forsikringsselskapet gi etter. Medlemmet fikk utbetalt

nesten en halv million kroner netto, sier Rune Larsen

Røine til Ukesinfo.

Maritim Logg 2/2011 n 45


Norsk Sjøoffisersforbund

INNMeLDINg Norsk Sjøoffisersforbund

Maritimt Hus • Rosenkratz´gt 15 • Postboks 2000 Vika • 0125 Oslo • Telefaks: 22 00 55 01 • Telefon: 22 00 55 00

Bankgiro: 6027.05.11662 • Org. nr.:974 266 997

Fullt navn:

(navn/deler av navn som ikke brukes, skrives i parentes)

Fødselsdato:

Norsk personnummer:

Sertifikat (hva slags):

Utstedt når (år):

Gateadresse:

Postadresse/-sted:

Telefon (privat/mobil/arbeid):

Er du, eller har du tidligere vært medlem

av enn annen maritim fagforening?

Ja Nei

Hvis ja, oppgi hvilket forbund?

Opphørte år:

Medlemsfordeler:

n Kollegastøtteordningen

Norsk Sjøoffisersforbunds kollegastøttegruppe

er et tilbud til

medlemmer som har vært utsatt

for spesielle påkjenninger i tjenesten

om bord. Som medlem kan

du når som helst kontakte koordinatoren.

Han formidler kontakt til

gruppens medlemmer eller andre

som kan være en samtalepartner

eller støtte for deg.

Kollegastøttegruppen:

22 00 55 00

91 84 45 41 (mobil)

n Gratis advokathjelp

Som medlem i Norsk Sjøoffisersforbund

kan du få gratis juridisk

bistand også i private saker.

Forutsetningener at du kon-

46 n Maritim Logg 2/2011

takter advokaten, Sigmund

Z. Berg, på avtalte tidspunkter

og at henvendelsen kan besvares

på telefon. Dersom henvendelsen

fører til en konkret sak for medlemmet,

må videre oppfølging

og betaling avtales direkte med

advokaten.

Advokaten har satt av tid til å

hjelpe medlemmer av forbundet

hver fredag fra kl. 09.00-10.30.

I dette tidsrommet kan du ta

direkte kontakt på telefon 69 36

73 00. Mener du at du trenger

juridisk assistanse i en jobbsak,

kontakter du Norsk Sjøoffisersforbund,

tlf. 22 00 55 00.

Jeg tillater og ønsker at Norsk

Sjøoffisersforbund

sender meg informasjon per e-post

i spesielle/viktige saker:

Ja Nei

E-postadresse:

Skipets navn:

Rederi:

Fartsområde (innenriks/utenriks etc):

Stilling:

Tariffavtale:

n Forsikringer

Dette er inkludert

i medlemskapet:

Medlemmer som betaler aktiv

medlemskontingent, er dekket av

en livsforsikring på kr 150 000.

Forsikringen gjelder til du fyller

62 år, og Norsk Sjøoffisersforbund

betaler premien.

Ingen andre forsikringer følger

automatisk gjennom medlemskapet.

Du må selv melde deg på for

å være på de øvrige medlemsforsikringene.

Dette kan du kjøpe:

Som medlem av Norsk Sjøoffisersforbund

kan du få gode forsikringer

til en gunstig pris.

Undertegnede ønsker med dette å melde seg inn i Norsk Sjøoffisersforbund, og

forplikter seg samtidig til å opptre som en lojal kollega. Videre lover jeg å overholde

forbundets lover, og vil ikke ta plassen etter en kollega som har mistet

denne fordi han har overholdt forbundets bestemmelser.

I tillit til forbundet og dets styre, undertegner jeg dette under forutsetning av at erklæringen aldri

vil bli anvendt til lojale medlemmers skade.

Dato: Underskrift:

Kontingenten er kr 300,- pr. måned.

• innboforsikring

• livsforsikring for ektefelle/

samboer

• bilforsikring

• villaforsikring

• fritidsbåtforsikring

• fritidshusforsikring

• ulykkesforsikring

• verdigjenstandsforsikring

• reiseforsikring

Du kan sjekke priser og få mer

informasjon på www.sjooff.no –

velg Forsikring.

22 00 55 00

forsikring@sjooff.no

Hvori opptatt

Norsk Skibsførerforbund (stiftet 1889)

Norsk Styrmandsforening (stiftet 1910)

Ta kopi av siden eller kontakt Sjøoffisersforbundet for eget skjema dersom du ikke vil klippe i bladet.

Les forbundets vedtekter før du sender din innmelding.


vALGFRITT: Deltakerne på fagkurset kunne velge mellom to- eller firedagers kurs.

Fagkurs på gardermoen

Forbundet arrangerte fagkurs

på gardermoen 14.-17.

februar. Tilbakemeldingene

fra kursdeltakerne var

meget positive, både når

det gjelder innhold og valg

av kurssted.

n TEKST OG FOTO:

Omar Jørgensen

– Det har vært et godt og

lærerikt kurs. Kan anbefales

alle, postet for eksempel

Roy Petter Dyrdahl

Torgersen på forbundets

Facebookside i etterkant

av kurset.

De to første dagene var

det kurs i ISM-internrevisjon,

mens ISPS sto på

dagsorden onsdag og torsdag.

Kursene er nå lagt

opp slik at medlemmene

kan velge om man vil delta

på ett kurs over to dager

eller to kurs over fire dager.

Neste fagkurs går av stabelen

på Gardermoen 14.-

17. mars.

vETERAN: Seniorrådgiver

Thor Gunnar

Eide fra Norwegian

Maritime Safety Consultans

(NMSC) loset

forsamlingen gjennom

ISPS-delen av kurset.

Maritim Logg 2/2011 n 47


Norsk Sjøoffisersforbund

Krever fjerning av regelen om oppsigelse pga alder

Norsk Sjøoffisersforbund skrev nylig

brev om pensjon til Nærings- og

handelsdepartementet, med kopi til

Finansdepartementet, Arbeidsdepartementet

samt Statsministerens kontor.

I brevet ber forbundet om at Sjømannslovens

§19 - som gir adgang til å

si opp sjøfolk som fyller 62 år - fjernes.

Forbundet peker på at de flere ganger

tidligere har krevd paragrafen fjernet

og at den nye folketrygden er utarbei-

ETTERSPURT: Framtiden ser lys ut for offiserer på offshore servicefartøy.

Her skipsfører Stian Fonnes på NIS-skipet «Skandi Barra».

Foto: Omar Jørgensen.

Fortsatt mangel på offiserer

En fersk internasjonal rapport viser at det internasjonalt fortsatt

er mangel på offiserer. Undersøkelsen som er gjennomført

av The Baltic and International Maritime Council (BIMCO) og

International Shipping Federation (ISF) anslår at underskuddet

på offiserer globalt ligger på 13.000. Offshore servicefartøy og

tankskip trekkes spesielt fram i denne sammenheng.

Les mer på www.sjooff.no

Skipsbesøk i Rotterdam

Seniorrådgiver Bernhard Lie-Nielsen var på skipsbesøk i Den Helder

og Rotterdam fra 14. februar t.o.m. 23. februar. Det kommer mer

informasjon fra skipsbesøkene i neste utgave av Maritim Logg.

48 n Maritim Logg 2/2011

det med tanke på at folk skal kunne

velge om de vil stå lenger i arbeid.

Forbundet mener departementet

samtidig burde fjerne regelen om at

man ikke får ut sin opptjente sjømannspensjon

fra 60 til 62 år når man

fortsetter sitt arbeid til sjøs. «Slutter

man sitt arbeid på sjøen og begynner

på land kan man ta ut sin sjømannspensjon

fra man er 60 år. Særregelen

om at det aldersbestemte tillegget til

Fokus på fraktefart

Programmet for fraktefartkonferansen på Kielferga 16.-18.

mars er nå klar. På dagsorden står blant annet rådgivning og

medlemssaker, sjøsikkerhet/bemanning/fatigue, ansettelsesavtaler

og tillitsvalgtsordning. Det blir dessuten innlegg av

Fraktefartøyenes Rederiforening.

Anker ny bemanningssak

sjømannspensjonen mistes om man

tjener mer enn 2G fra man er 60 til 67

år fører også til at mange lar være å ta

jobber etter at de er gått av med pensjon»,

heter det videre i brevet.

Norsk Sjøoffisersforbund ber om en

hurtig behandling av sakene og peker

på at dette burde ha blitt tilrettelagt

før Ny Folketrygd ble iverksatt fra 1.

januar 2011.

Norsk Sjøoffisersforbund klager til Sjøfartsdirektoratet og ber

om innsyn i bemanningsfastsettelsen av hurtigbåten «Foldafjord».

Skipet har fått en bemanning på tre personer. Dette er

femte klagesaken om bemanning hittil i år.

Forhandlingsmøte for

skoleskipene Gann og Sjøkurs

Tirsdag 22. februar ble det avholdt forhandlingsmøte mellom

RLF og NSOF vedrørende innplassering av skipsførerne i eksisterende

overenskomst for styrmenn og elektrikerne. Partene

kom til enighet om basis utregning for skalahyre for skipsførerne.

Endelig tekst mht. markeringstillegget skal utarbeides

administrativt mellom avtalepartene.

Deltok på rederienes dag i Bodø

Rådgiver Trond Dyb deltok på Rederienes dag på Bodin fagskole

nylig.

–Det var studentene selv som står for arrangementet som var

meget godt tilrettelagt, sier Dyb til Ukesinfo. Dyb fikk anledning

til å orientere om forbundet i plenum og en rekke studenter

meldte seg inn i forbundet i løpet av dagen.

Ny hjemmeside for NTF

Nordisk Transportarbeiderforbund har opprettet ny hjemmeside.

Sjekk ut www.nordictransport.org


Med ca 8.000 medlemmer er Norsk Sjøoffisersforbund Norges største fagorganisasjon for ledende maritimt personell. Vi

organiserer sjøoffiserer i passasjertrafikk, på tankere og fraktefartøy og i fiskeri og offshore. Foruten å ivareta medlem-

menes økonomiske og sosiale interesser, arbeider Norsk Sjøoffisersforbund kontinuerlig for at sikkerheten for mennesker,

skip og miljø blir forbedret i både norsk og internasjonal skipsfart. Organisasjonen har 19 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Skole- og ungdomskontakt – prosjektstilling

Har du noe fartstid som navigatør/offiser i sertifikatpliktig stilling?

Interesse for maritim udanning og for norske sjøfolks karrieremuligheter og vilkår?

Ønske om en spennende stilling i land i en periode før du satser videre til sjøs selv?

Da er det deg vi vil ha med på laget!

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) har besluttet å styrke sitt arbeid overfor sjøoffiserer under utdanning, nyutdannede

og yngre medlemmer. Vi søker derfor etter skole- og ungdomskontakt til prosjektstilling. Ansvarsområdene vil være:

Rekruttering og

karrierebygging

Ungdomskontakten skal

● være Norsk Sjøoffisersforbunds (NSOFs) ressursperson

ift arbeidsmarked for yngre, norske sjøoffiserer,

karrieremuligheter, videreutdanning og spesialisering.

● Være rådgiver både for medlemmer og for organisasjonen

på disse områdene

● Koordinere NSOFs arbeid med nasjonale rekrutteringskampanjer,

lærling- og kadettordnigen etc.

Maritim utdanning og

studentkontakt

Ungdomskontakten skal

● Koordinere NSOFs arbeid med maritim utdanning.

● Ha ansvar for NSOFs oppsøkende virksomhet på

maritime skoler

● Være koordinator for NSOFs studentkontaktutvalg

Kommunikasjon og videreutdanning

Ungdomskontakten skal

● Planlegge og gjennomføre konferanser, vervekampanjer

og aktiviteter

● Planlegge og gjennomføre informasjonsaktiviteter

rettet mot studenter på maritime skoler og yngre

offiserer (medlemmer)

● Være kursveileder og –koordinator i NSOFs nye kursprogram

Vi tilbyr:

● Selvstendig arbeid og stor mulighet til selv å utforme

stillingen.

● Gode muligheter til faglig og personlig utvikling

● Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

● Permisjon til opprettholdelse/fornyelse av maritime

sertifikater.

Vi søker:

● Relativt nyutdannet offiser som har løst sertifikat og

har noe fartstid i norsk eller internasjonal skipsfart.

● En strategisk tenker med driv til å planlegge og gjennomføre

prosjekter

● En utadvent person som kan skape engasjement og

begeistring

● Erfaring med og interesse for bruk av sosiale medier

og IT-verktøy

● Erfaring fra lag, forening, interesseorganisasjoner,

tillitsverv e.l. er en fordel.

Forbundets satsing på skole og yngre offiserer er etablert

som et prosjekt, og stilingen utlyses derfor som

en prosjektstilling med to års varighet. Tiltredelse så

snart som mulig. Arbeidssted vil være Oslo sentrum.

En del reising må påregnes. For ytterlige informasjon

om stillingen, kontakt direktør, sjøkapein Hans Sande,

tlf. 22 00 55 00.

Maritim Logg 2/2011 n 49


leserinnlegg

Stad skipstunnel må bygges

Tirsdag den 18. januar 2011 la Kystverket

fram Konseptvalgutredningen

for Stad Skipstunnel. Denne

datoen blir en merkedag med negativt

fortegn for Kystnorge fordi utredningen

konkluderer med at tunnelen ikke

bør bygges av samfunnsøkonomiske

årsaker!

Aalesunds Skipperforening mener

at konklusjonen er feil, at den endog

strider mot utredningens egne argumenter.

I utredningen er alle potensielle

brukere av tunnelen udelt positive

til at den blir bygget. De ser for seg

kortere seilingstid, mer forutsigbar

ankomsttid, tryggere seilas, mindre

hardtværsskade på folk, skip og last

etc. Likevel konkluderer de altså med

at tunnelen ikke vil være samfunnsøkonomisk

lønnsom!

Aalesunds Skipperforening mener

også at ei viktig gruppe av brukere

ikke er blitt rådspurt. Nemlig navigatørene

som seiler skipene i dette

krevende farvannet. At navigatørene

ikke er blitt rådspurt er en ny bekreftelse

på ei systematisk neglisjering av

den nautiske kompetansen som den

offentlige forvaltningen bedriver.

Kystverket må sørge for å bryte denne

tendensen.

Utredningen konkluderer videre

med at den sikkerhetsmesige gevinsten

ved å bygge tunnelen vil være

betydelig. Vi sier oss helt enig i den

vurderingen, og viser bare til hurtigruteskipet

M/S «Midnatsol» den

14. desember 2003 klokken 4 om

morgenen ved Buholmen. Den hadde

102 passasjerer om bord og drev

mot land uten maskinkraft i vestlig

stiv til sterk kuling. Godt sjømannskap

gjorde at de klarte å stoppe skipet

med ankeret. Da var det bare 150

meter igjen til land. Denne hendelsen

var bare en hårsbredd fra å bli

den verste skipskatastrofe på norskekysten

gjennom tidene. Vi tar også

med en hendelse et knapt år senere.

I november i 2004 brøt det ut brann

om bord i containerskipet «Amisia J»

50 n Maritim Logg 2/2011

på Stad i sterk nordvest storm med

bølger på 10 – 12 meter. Mannskapet

klarte likevel å slukke brannen

og ta skipet inn i smulere farvann.

Igjen takket være godt sjømannskap.

Heldigvis gikk det bra disse gangene,

men ingen kan si hvordan fremtidige

hendelser vil forløpe. Likevel

konkluderer utrederne med at tunnelen

ikke vil være samfunnsøkonomisk

lønnsom, og at den derfor ikke

bør bygges! Aalesunds Skipperforening

mener derfor at det er en grov

unnlatelse av utrederne og Kystverket

å late som om slike alvorlige nestenulykker

ikke har skjedd.

Det meste av verdiskapingen i samfunnet

skjer på kysten. Kysten tilfører

således store verdier til fellesskapet,

men får bare smuler tilbake. Alle

næringslivsaktørene som har uttalt

seg om tunnelen ønsker den velkommen

fordi de ser mulighetene til videre

etablering, utvikling og bosetting i det

berørte området. Men utrederne holder

på sitt: Tunnelen er ikke samfunnsøkonomisk

lønnsom!

Aalesunds Skipperforening har sett

på Kystverket som kystens og skipsfartens

talerør i spørsmål som vedrører

kystens interesser. Det er derfor med

vanntro og skuffelse vi ser at Kystverket

stiller seg bak konklusjonen om at

Stad Skipstunnel ikke bør bygges.

I den videre prosessen skal denne

utredningen gjennom en kvalitetssikring.

Der forventer vi at Kystverket sørger

for at konklusjonen blir i samsvar

med argumentene, og ikke motsatt slik

som nå. Likeledes må alle nestenulykkene

tas med i vurderingen. Sikkerhetsaspektet

alene tilsier at den største tunnelen

må bygges. Ja, nettopp det store

alternativet fordi det har det største

sikkerhetsmessige potensialet. I tillegg

er det mange positive økonomiske,

samfunnsmessige og miljømessige

argumenter.

ÅLESuNd, dEN 31. JANuAR 2011.

AALESuNdS SkIPPERfORENINg

Å Vestland,

Vestland…

I

artikkelen «Tettest av sjøfolk i nord»,

vert det referert til tre Vestlandsfylker:

Rogaland, Hordaland og Sogn

og Fjordane. Eg må her få minne om at

geografisk høyrer også Møre og Romsdal

til Vestlandet. Midt-Norge inkludert

Møre og Romsdal er ei byråkratioppfinning

for å få eit høveleg befolkningsgrunnlag

innanfor ein helseregion

- no også som arbeidsmarknad?

Møre og Romsdal høyrer til Nordvestlandet.

På same måte som Sørvestlandet

er ikkje Nordvestlandet heilt

bestemt. Stundom refererar Nordvestlandet

til Nordfjord og Møre og Romsdal,

stundom berre til Møre og Romsdal.

Sørvestlandet refererar gjerne til

Rogaland, men også berre til Rogaland

sør for Boknafjorden.

Vestlandet er ikkje lett. Som ein kuriositet

kan nemnast at den kjente kokken

Arne Brimi i boka «Norges nasjonalretter»

plasserte Rogaland på Sørlandet.

Ha eit godt nytt år!

Av PER JON SÆTRE

(48639 NORSk SJØOffISERSfORBuNd)

Foreløpig sluttstrek

for pensjon

Maritim Logg har mottatt mange

leserbrev om pensjon, men

inntil det skjer nye endringer i

pensjonsordningene, vil vi prioritere

leserbrev om andre emner.


Nasjonal database

for kadetter

Det er nå etablert en nasjonal database

for kadetter. Databasen gjør

det enklere for studenter å finne

seg kadettplass samtidig som den

gir rederiene en bedre mulighet til

å finne kvalifisert personell.

n TEkST Og fOTO: Omar Jørgensen

Databasen eies og drives av Maritimt

Forum og informasjon om nettstedet er

sendt til maritime studenter over hele

landet.

– Vi har godt håp om denne databasen

vil være til meget god nytte for både

rederiene og kadettene selv, sier avdelingsleder

Rune Mortensen i Norsk

Sjøoffisersforbund.

Eget ansvar

Han understreker at studentene selv

har ansvar for å registrere seg i databasen

samt å oppgi nødvendige saksopplysninger.

Alle avgangsstudenter i

maritime fag på både fag- og høgskole

skal registrere seg i avgangsåret. Frist

for registrering er 1. april.

– Fristen medfører at det er siste

dokumenterte gjennomsnittskarakter

skal føres inn. Bruk også tekstboksen

fornuftig, råder Mortensen.

Alle skoler vil få besøk av en representant

fra de maritime opplæringskontorene

innen 1. april. Utdypende

ÅPNER Les mer «PROPP» på www.maritimt-forum.no

I SYSTEMET: Kadettplass er

ofte flaskehalsen maritime studenter må komme

seg gjennom før man kan løse sertifikat for bro eller

maskin. Her 1. styrmann Dagfinn Kristiansen på

broa i «Island commander».

Stortinget diskuterte maritim utdanning

I en interpellasjon til nærings- og handelsminister

Trond Giske i Stortinget 3.

februar etterlyste Arve Kambe (H) tiltak

for å styrke maritim utdanning.

Han viste til at et utvalg nedsatt av

Maritim Utvikling (MARUT) anbefaler

konsentrasjon av utdanningstilbudet,

differensiert utdanningsløp,

rekrutteringsarbeid, en nasjonal

informasjon om ordningen blir sendt

til de som har lagt seg inn i databasen

etter at databasen er stengt.

Rune Mortensen presiserer at de som

ikke har lagt inn alle aktuelle opplysninger

innen databasen stenger, ikke

regnes som søker til kadettplass.

rammeplan, samarbeid og arbeidsdeling,

kompetanseutvikling, investering

i infrastruktur og økt forsknings- og

utviklingsarbeid.

Hvorfor skjer det ikke noe konkret

i etterkant av denne rapporten, spurte

Kambe.

Giske forsikret at Norge har høye

ambisjoner og fortsatt skulle være en

verdensledende skipsfartsnasjon. Han

viste også til ”Stø-kurs”-dokumentet

og økte bevilgninger til maritim utdanning.

Kambe var på sin side ikke fornøyd

med svaret som han karakteriserte som

byråkratisnakk.

En rekke stortingsrepresentanter tok

ordet i debatten som til tider var ganske

frisk.

Du kan lese utfyllende referat på

www.stortinget.no.

Maritim Logg 2/2011 n 51


jubilanter

Det norske maskinistforbund

80 år

28.04. Yngve Oskar Carlsson, VESTSKOGEN

70 år

13.04. Jarle A. Nilssen, MOSJØEN

14.04. Ole Johan Nilsen, KRISTIANSUND N

16.04. Bernt Sigurd Sundseth, STEINKJER

18.04. Arthur Thomas, DRØBAK

27.04. Norvall Løvik, STAVERN

28.04. Tor Albrigtsen, KVALØYSLETTA

65 år

04.04. Trond Owesen, FLORØ

05.04. Arne H. Johansen, KRISTIANSAND S

09.04. Jarl Bakken, TOLVSRØD

10.04. Øyvind Størdal, MOLDE

11.04. Carl-Robert Tvedt, OS

12.04. Nils Jakobsen, SANDNESSJØEN

13.04. Eilert Martinsen, SVERIGE

Norsk Sjøoffisersforbund

95 år

28.04. Arvid Oliver Simonsen, TØNSBERG

85

01.04. Ludvig Kormeseth, HJØRUNGAVÅG

07.04. Otto Brath, DRØBAK

80

04.04. Alf A. Strømsnes, BODØ

06.04. Erling Peter Tviberg, NØTTERØY

14.04. Hans Arild Hanssen, KRISTIANSUND N

24.04. Jon Hilberg Opdahl, UKJENT

75

01.04. Hans Bergheim, SORTLAND

03.04. Bjarne Lamøy, RAMBERG

05.04. Knut M. Olsen, KRISTIANSUND N

06.04. Arne Lund, ROLVSØY

07.04. Håkon I. Stien, SANDEFJORD

14.04. Øivind Grønn, SANDEFJORD

16.04. Edwin Vangsnes, KARMSUND

19.04. Per Andreas Pedersen, KRISTIANSUND N

23.04. Bendik H. Johansen, TROMSØ

24.04. Harald Bjørn Johansen, KRISTIANSAND S

25.04. Rolf Andersen, SANDEFJORD

52 n Maritim Logg 2/2011

14.04. Arne Sigurd Stave, IKORNNES

14.04. Arnulf Semb, SKIEN

14.04. Gunnar Andreassen, SANDNESSJØEN

16.04. Egil Arefjord, LAKSEVÅG

20.04. Arnljot Handeland, BORGHEIM

21.04. Tore Hansen, VALLERSUND

25.04. Runar Erling Hagen, ÅLESUND

26.04. Ansgar Edmund Fenstad, MOLDE

26.04. Reidar Balke, OSLO

30.04. Rolf Erik Ellefsrud, OSLO

60 år

06.04. Kåre Gunnar Karlsen, HØNEFOSS

08.04. Fred Juliussen, VALBERG

09.04. Kjell Einar Hatlø, ULSTEINVIK

11.04. Magnar Hestdal, BERGEN

11.04. Torstein Tertnes, TERTNES

12.04. Toralf Johannessen, VATNE

15.04. Mikal Myklebust, HAUGESUND

70

01.04. Tarald Hovet, PORSGRUNN

04.04. Jens-Martin Jensen, INDERØY

06.04. Asle S. Husby, GAMLE FREDRIKSTAD

18.04. Ewald Steira, KRISTIANSUND N

19.04. Harald Aarhus, ODDA

24.04. Bjørn Eriksen, FISTER

30.04. John Robert Karlsen, BRØNNØYSUND

60

01.04. Oddvar F. Jakobsen, GURSKØY

02.04. Egil Dam, KRISTIANSAND S

02.04. Atle Veland, OSTEREIDET

03.04. Svein Olav Jægervand, SKJÅNES

07.04. Tom Roar Granerød, SANDEFJORD

07.04. Bjørnar Nymo, NYGÅRDSJØEN

16.04. Reidar Leonhard Krogseng, ÅLESUND

18.04. Thor Jørgen Dybvad, GAMLE FREDRIKSTAD

19.04. Svend Kragesand Hansen, DANMARK

20.04. Finn Annar Engan, TRONDHEIM

21.04. Gudmund Kristoffersen, HAMARØY

24.04. Gunnar Skorpen, GRIMSTAD

24.04. Geir-Martin Strande, ÅLESUND

25.04. Tore Guddal, HAGAVIK

29.04. Johan Arnt Berdahl, SNILLFJORD

29.04. Inge Hamre, NORHEIMSUND

18.04. Alf Arne Storvold, RØRVIK

18.04. Ragnar Mjelle, BODØ

23.04. Reidar Leinhardt Kvammen,

VIKSDALEN

26.04. Knut Einseth, ØYDEGARD

28.04. Tor Skille, BODØ

30.04. Tor Rødseth, TJØRVÅG

50 år

03.04. Jan Fredrik Danielsen, BERGEN

10.04. Grethe Kårstad, RÅDAL

18.04. Atle Akerø, ÅLESUND

18.04. Tòmas Tòmasson, ISLAND

20.04. Jørn Windingstad, SURNADAL

22.04. Merete Minde Isaksen, ASK

23.04. Reidar Strandheim, HAUGESUND

29.04. Yngvar Midtskogen, SANDEFJORD

50

01.04. Tony-Charles Lydersen,

EIDSVÅG I ROMSDAL

05.04. Hugo Iversen, MOLDE

09.04. Jan Skorpen, ÅLESUND

13.04. Martin Rykkje, ØYSTESE

16.04. Øystein Magnus Salamonsen,

OLDERDALEN

19.04. Torleiv Landsnes, STAVANGER

20.04. Freddy Molund, GODFJORD

20.04. Jan G. Nilsen, LEINES

22.04. Terje Haugen, FISKÅBYGD

22.04. Jan Erik Skogmo, BRØNNØYSUND

22.04. Geir Åsberg SANDNESSJØEN

24.04. Hemming Helleland, FYLLINGSDALEN

25.04. Arvid Langeteig, VANGSNES

28.04. Vidar Kløften, OPPHAUG


Norsk sjømannsforbund

90 år

11.04. Markus Barth Andersen, NØTTERØY

85 år

02.04. Almar Johannes Frank, NORGE

04.04. Rolf Strand, KRÅKERØY

10.04. Harald Lunde, LUNDEGREND

22.04. Roald Lægreid, OSLO

28.04. Ingvald Bjørsvik, KLEPPESTØ

29.04. Egil Aadnøy, FARSUND

80 år

27.04. Jens Trengereid, TURØY

75 år

05.04. Bjørn Jakobsen, LURØY

15.04. Reidar Jakobsen, HENNES

19.04. Jan Otto Andersen, TOLVSRØD

22.04. Edvin Peder Fossvik, HASVÅG

25.04. Øystein Mikal Mikalsen,

STRAUMSGREND

27.04. Audun Johan Lygre, HAGAVIK

29.04. Malvin Agnar Blæss,

KRISTIANSUND N

70 år

09.04. Gunnar Steinsvåg, FINNÅS

10.04. Ole Nikolai Kvernes, AVERØY

11.04. Rolf Gunnar Gundersen, ÅSERAL

13.04. Helge Lønning, NORHEIMSUND

14.04. Harry William Amundsen, BERGEN

15.04. Knut Fredrik Hoel, HORTEN

19.04. Håkon Jakobsen, RYPEFJORD

20.04. Leiv Torgersen, KOPERVIK

22.04. Olaf Jonassen, KRISTIANSAND S

24.04. Martinus Martinussen, LURØY

27.04. Magne Økland, BREMNES

60 år

01.04. Tønnes Gunvald Jørgensen,

BRENNÅSEN

02.04. Ranveig Gro Bredal, SKIEN

06.04. Jon Tandrevoll, SJERNARØY

08.04. Kjell Haugen, NARVIK

09.04. Magne Haugetun, RONG

ITF Norge

ITF Norge er en del av den Internasjonale

Transportarbeiderføderasjonen (ITF), og som

en del av den internasjonale FOC-kampanjen

inspiserer og kontrollerer de skip under

bekvemmelighetsflagg som anløper Norge.

09.04. Arnstein Lauvstad, FØRDE

10.04. Jan Mangor Nilsen, FEVIK

10.04. Trond Jensen, NORDMELA

11.04. Sverre K. Voldsund, LEINØY

19.04. Håkon Arnljot Storøy, NAMSOS

20.04. Kurt Olsen, RYPEFJORD

25.04. Kurt Knudsen, STOKMARKNES

26.04. Trond Jæger, ANKENESSTRAND

26.04. Nils Håvåg, EIVINDVIK

27.04. Gunnar Fagerheim, RYPEFJORD

29.04. Kåre Warem, BALLANGEN

29.04. Anfinn Frøystad, BØLANDET

50 år

01.04. Rino Larsen, ENGELSVIKEN

01.04. Else Karin Rakvåg, RASTA

01.04. Geir Skaatan, SVEIO

02.04. Terje Larsen, HERØY

02.04. Jørgen Vikdal, SOGNDAL

03.04. Ørjan Jakobsen, STRAUMSJØEN

03.04. Bodil Karin Helle, FORSAND

05.04. Rune Sundstøl, KRISTIANSAND S

05.04. Magnus Tysse, TYSSEBOTNEN

05.04. Øyvind Thomassen,

BRØNNØYSUND

07.04. John Petter Nymo, MANDAL

08.04. Magnar Ljones, GRANVIN

09.04. Knut Hansen, HOSTELAND

ITF-koordinator

Kurt-Inge Angell

Tlf. 22 82 58 27 Mob. 908 26 926

ITF-inspektør, Oslofjord-området

Angelica Gjestrum

Tlf. 22 82 58 24 Mob. 977 29 357

10.04. Solveig Irene Olsen Monsø,

STADSBYGD

10.04. Britt Gråberget, TYNSET

10.04. Elin Martinussen,

KROKELVDALEN

10.04. Steinar Skifte, VALLERSUND

11.04. Joar Søtvik, BREKSTAD

11.04. Hilde Valderhaug, OSLO

13.04. Leif Kristiansen, ÅNSTAD

13.04. Anne Berit Iversen, LARVIK

13.04. Jens Thiemann, FORSAND

14.04. Marton Andreas Berntsen, VANSE

15.04. Heidi-Eren Strangel Meland,

ROLVSØY

16.04. Aaselill Fjeldvik, LARVIK

16.04. Rune Pettersen, SØGNE

18.04. Arnulf Ivar Johansen, RÅDAL

18.04. Jostein Mathisen, STRANDA

19.04. Jan Ketil Pettersen, BRASØY

19.04. Per Svein Pedersen,

KROKELVDALEN

21.04. Tor Helge Sandøy, MALMEFJORDEN

21.04. Håkon Johnsen, AVERØY

23.04. Helge Magne Henriksen, ÅLESUND

27.04. Alf Arne Olsen, TROMSØ

27.04. Tom Odin Ditlefsen, HANSNES

27.04. Dag Morten Myklebust, ELLINGSØY

30.04. Inge Pedersen, STORSLETT

Løsningen på sudoku-oppgavene side 54

© & Distribution: www.knightfeatures.com/www.pib.dk sud_ss0146a.tif

ITF-inspektør, Grenland og Sørlandet

Truls M. Hellenes

Tlf. 35 54 82 40 Mob. 909 80 487

ITF-inspektør, Bergen

Tore Steine

Tlf. 55 23 00 59 Mob. 907 68 115

Maritim Logg 2/2011 n 53

© & Distribution: www.knightfeatures.com/www.pib.dk sud_ss0147a.tif


SudOku

NAvN:

frivakta

AdRESSE: POSTNR Og STEd:

54 n Maritim Logg 2/2011

RIkTIg SvAR på «Hvor er dette» i nr. 1/2011 var

Bremerhaven i Tyskland. Det visste ingen.

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk sud_ss0146.tif


Løsningen står

nederst på

side 45.

kRYSSORd: Vi trekker ut en vinner som får en hyggelig overraskelse i posten. Legg kryssordet i en konvolutt merket «X-ord nr. 02-2011»

og send det til Maritim Logg, LO Media, Postboks 231 Sentrum, 0103 Oslo. Kryssordet må være hos oss innen 29. mars 2011. Skriv

navn og adresse under kryssordet eller merk konvolutten med avsenderadresse.

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk sud_ss0147.tif


HvOR ER dETTE? Ser du hvor i verden dette er? Send svaret innen 29. mars

2011 til Maritim Logg, LO Media, Postboks 231 Sentrum, 0103 Oslo eller

på e-post til roy.solstad@maritimlogg.no. Husk å oppgi både navnet ditt og

adressen din sammen med svaret.

kjaskfhds

vINNEREN av kryssordet i Maritim Logg nr. 1/2011:

GUNHILD OG GUNNAR ANDERSEN fra Bodø.


ANNONSEprISEr

eks. moms

¼-side 6.000

½-side 12.000

hel-side 18.000

ANNONSEANSvArLIG:

Omar Jørgensen

Omar.jorgensen@maritimlogg.no

tlf. 22 00 55 27

mob. 91 84 87 16

Hvis du skulle bytte

fartsområde, hvilket

hadde du valgt?

Utenriks frister mest. I så

fall måtte det bli på skip

som seiler world wide for å

se og oppleve mer av verden.

Men jeg har det fint

i fraktefarten, det er blitt

mer ordnede forhold her

de siste årene.

Johnny Hansen (26),

Selvær i Træna kommune,

overstyrmann på M/S «Nyksund»,

Nordnorsk Shipping AS

Ja, si det? Utenriksferge

kanskje. Det er mye bra

folk i Color Line. Egentlig

vil jeg ikke skifte beite.

Bortsett fra 15 måneder i

marinen har jeg holdt meg

til ferge- og lokalfart og har

aldri angret.

Terje Hals (50),

frei i kristiansund kommune,

matros på Mf «Bjørnsun», fjord 1 MRf

I dag frister ikke noe annet.

Har det meget bra med

god tid til familie og venner.

Men jeg har vært i supply

og seismikk tidligere. Tror

det er lurt å få seg noen

turer ut i verden før man

eventuelt går om bord i en

innenriksferge.

Øyvind Oksnes (33),

Hafslo i Luster kommune,

maskinsjef på M/f «Årdal», fjord 1 fylkesbaatane

UTGIvELSESpLAN 2011

utgivelse Materiellfrist Trykk

Nr. 3 22. mars 5. april

Nr. 4 26. april 10. mai

Nr. 5 7. juni 21.juni

Nr. 6 2. august 16. august

Nr. 7 30. august 13. september

Nr. 8 26. september 10. oktober

Nr. 9 25. oktober 8. november

Nr. 10 22. november 6. desember

Maritim Logg 2/2011 n 55


Filmregissør

utelukker ikke

ny sjømannsfilm

Mannen bak filmen «Marionettens oppdagelser»

Bjarte Mørner Tveit sier han har fått så mange nye

historier fra sjøfolk som har sett filmen, at han ikke

vil utelukke å lage en ny film basert på sjøfolks

opplevelser.

■ TEKST: Roy Ervin Solstad

■ FOTO: Piraya Film

Regissøren ble rett før jul

hedret i hjemfylket Rogaland

som årets filmnavn på

KORT-festivalen i Stavanger.

I sin begrunnelse peker juryen

spesielt på Tveits film, der

bestefarens opplevelser til

sjøs står sentralt.

– I 2010 tok kandidaten

også steget ut som regissør for

sitt eget dokumentarprosjekt

og laget et sterkt, lavmælt

og dypt personlig portrett

av egen familie generelt, og

bestefaren spesielt, fortalte

juryformann Sjur Paulsen

under utdelingen av prisen,

ifølge www.filmkraft.no.

Jakten på bestefar

Det hele startet med en eske

full av åttemillimeterfilm og

et filmet intervju med bestefaren

Alf Mørner. Så begynte

Bjarte Mørner Tveits jakt

på hvem bestefaren egentlig

var. Filmen er blitt en svært

velfortalt historietime over

norsk sjøfartshistorie etter

krigen og nesten helt til vår

egen tid.

Selve filmen kom ut i

2009, og har deltatt

på festivaler både i

Europa og USA.

Den har også

blitt nominert

til beste europeiskedokumentarfilm

i

Prix Europa

i Berlin, bes-

te dokumentarfilm på DOC

NYC i USA og vant prisen

for beste dokumentarfilm på

WT Os Internasjonale filmfestival.

Mange ringer

Regissør Bjarte Mørner Tveit

forteller til Maritim Logg at

han etter å ha lagd filmen har

forstått at bestefaren var en

representant for en svært viktig

del av Norges historie. Det

har også alle telefonene han

har mottatt etter at filmen

kom ut bekreftet.

– Særlig er det kjekt når

andre sjømenn forteller meg

at bestefar også representerer

dem og deres historie. At

andre gjennom filmen kan

forstå hva de selv har vært

igjennom. Mange har ringt

og sagt at denne filmen vil

de vise for sine familier, sier

Mørner.

Det er likevel ikke bare

gamle sjøfolk som ringer.

B-PostAbonnement

Returadresse:

Postboks 2000 Vika, N-0125 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring,

men returneres med melding om ny adresse.

GLAD FOR TILBAKEMELDINGER: Filmregissør Bjarte Mørner Tveit

har fått mange hyggelige telefoner fra sjøfolk som har sett filmen

«Marionettens oppdagelser».

– Yngre mennesker forteller

meg at de nå skal snakke

med sine besteforeldre om

deres opplevelser til sjøs. Det

er jo en hyggelig bonus å få

slike tilbakemeldinger, smiler

Tveit.

Blitt trigget

Han utelukker heller ikke at

det kan komme en ny film

basert på sjøfolks historier.

– Man skal aldri utelukke

noe, men jeg brukte ti år på å

få denne filmen ferdig. Likevel

har jeg fått høre historier

fra sjøfolk som har trigget

noe i meg, men hva det blir

av det, vet jeg ikke ennå,

avslutter filmregissør Bjarte

Mørner Tveit.

Er du interessert i filmen,

kan du få tak i den på

www.kudosfamily.no

More magazines by this user
Similar magazines