November 2009 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day ...

ldscdn.org

November 2009 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day ...

Be, let, bank på

ELDSTE RUSSELL M. NELSON

i De tolv apostlers quorum

Alle siste-dagers-hellige kan gjøre seg fortjent til personlig

åpenbaring.

Mine kjære brødre og søstre,

jeg er veldig takknemlig for

hver og en av dere. Jeg er

også takknemlig for den moderne

kommunikasjonens mirakel, som gjør

denne konferansen tilgjengelig for

millioner over hele verden.

Dagens teknologi lar oss også

bruke trådløse telefoner til hurtig

utveksling av informasjon. Nylig var

Wendy og jeg på oppdrag på et annet

kontinent, da vi fant ut at et nytt barn

var født i familien vår. Vi fikk de gode

nyhetene bare noen minutter etter

fødselen en halv verden unna.

Enda mer fantastisk enn moderne

teknologi er imidlertid vår mulighet

til å få tilgang på informasjon direkte

fra himmelen, uten maskinvare, programvare

eller abonnementsavgifter.

Det er en av de mest fantastiske gaver

Herren har gitt til jordiske mennesker.

Han oppfordrer oss så generøst: «Be,

så skal dere få. Let, så skal dere finne.

Bank på, så skal det bli lukket opp

for dere.» 1

Dette tidløse tilbudet om personlig

åpenbaring gis alle hans barn. Det virker

nesten for godt til å være sant.

Men det er sant! Jeg har mottatt og

reagert på den slags hjelp fra himmelen.

Og jeg har lært at jeg alltid må

være beredt for å kunne motta den.

For mange år siden, mens jeg fordypet

meg i forberedelser til en generalkonferansetale,

ble jeg vekket av

dyp søvn med en svært tydelig tanke i

mitt sinn. Jeg fant øyeblikkelig frem

blyant og papir som lå ved sengen, og

skrev så fort jeg kunne. Jeg la meg til

å sove igjen i visshet om at jeg hadde

skrevet ned en viktig tilskyndelse.

Neste morgen så jeg på arket, og oppdaget

til min store skuffelse at skriften

min var fullstendig uleselig! Jeg har

fremdeles blyant og papir ved sengen,

men jeg skriver mer omhyggelig nå.

For å få tilgang til informasjon fra

himmelen må man først ha en fast tro

og et dypt ønske. Man må «[spørre]

av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt

og [ha] tro på [Jesus] Kristus». 2

«Ærlig hensikt» innebærer at man virkelig

har tenkt å følge den guddommelige

rettledning man mottar.

Det neste kravet er at man studerer

saken flittig. Dette prinsippet ble

undervist til lederne for denne gjenopprettede

kirke da de begynte å lære

hvordan de kunne få personlig åpenbaring.

Herren sa: «Jeg sier deg at du

LIAHONA NOVEMBER 2009 81


82

Twin Cities 2. gren (hmong), St. Paul, Minnesota

må tenke det ut i ditt sinn, så må du

adspørre meg om det er riktig, og

hvis det er riktig, vil jeg forårsake en

brennende følelse i ditt bryst, derfor

skal du føle at det er riktig.» 3

En del av det å være beredt er å

kjenne og adlyde Herrens relevante

læresetninger. Noen av hans tidløse

sannheter er generelt anvendelige,

som budene om å ikke stjele, ikke

drepe og ikke si falskt vitnesbyrd.

Andre læresetninger eller bud er også

generelle, som de som angår sabbaten,

nadverden, dåp og bekreftelse.

Noen åpenbaringer ble gitt under

unike omstendigheter, som da Noah

bygget arken, eller av nødvendighet

for profeter som Moses, Lehi og

Brigham, for å lede sine tilhengere på

en strabasiøs reise. Guds veletablerte

mønster for å undervise sine barn

gjennom profeter forsikrer oss om at

han vil velsigne hver profet, og at han

vil velsigne alle som gir akt på profetenes

råd.

Et ønske om å følge profeten krever

stor innsats fordi det naturlige

mennesket vet svært lite om Gud og

enda mindre om hans profet. Paulus

skrev at «et sjelelig menneske tar ikke

imot det som hører Guds Ånd til. For

det er en dårskap for ham, og han

kan ikke kjenne det, det kan bare

bedømmes på åndelig vis». 4 Når man

går fra å være et naturlig menneske til

en trofast disippel, er det en mektig

forandring. 5

En annen profet sa at «det naturlige

menneske er en fiende av Gud og

har vært det fra Adams fall og vil evindelig

og alltid være det, med mindre

det føyer seg etter Den Hellige Ånds

tilskyndelser og avlegger det naturlige

menneske og blir en hellig gjennom

den Herre Kristi forsoning og blir som

et barn, lydig, saktmodig, ydmyk, tålmodig,

full av kjærlighet, villig til å

bøye seg for alt som Herren finner

gavnlig å pålegge det, likesom et barn

bøyer seg for sin far». 6

Jeg så nylig en slik mektig forandring

i en mann som jeg møtte første

gang for ca. 10 år siden. Han

hadde kommet til en stavskonferanse

hvor hans sønn ble oppholdt

som medlem av det nye stavspresidentskapet.

Denne faren var ikke

medlem av Kirken. Etter at sønnen

hadde blitt beskikket, la jeg armene

rundt faren og roste ham for at han

hadde slik en flott sønn. Så erklærte

jeg frimodig: «Den dagen vil komme

da du vil ønske å få denne sønnen

beseglet til deg og din hustru i et

hellig tempel. Og når den dagen

kommer, vil det være en ære å utføre

beseglingen for deg.»

I tiåret som fulgte, så jeg ingenting

til denne mannen. For seks uker

siden kom han og hans hustru til

kontoret mitt. Han hilste hjertelig på

meg og fortalte hvor overrasket han

ble over min tidligere invitasjon. Han

gjorde ikke stort med den før senere,

da hørselen hans begynte å svikte.

Da begynte han å innse at kroppen

hans forandret seg og at hans tid på

jorden var begrenset. Han mistet til

slutt hørselen. Samtidig omvendte

han seg og sluttet seg til Kirken.

Under vår samtale oppsummerte

han sin totale forandring: «Jeg måtte

miste hørselen før jeg kunne innse

hvor viktig budskapet ditt var. Jeg

skjønte da hvor sterkt jeg ønsket å få

mine nærmeste beseglet til meg. Jeg

er nå verdig og beredt. Vil du utføre

denne beseglingen?» 7 Dette gjorde jeg

med stor takknemlighet til Gud.

Etter en slik omvendelsesprosess


kan ytterligere åndelig foredling

finne sted. Personlig åpenbaring kan

finslipes og bli til åndelig dømmekraft.

Å skjelne innebærer å sikte,

skille eller kjenne forskjell. 8 Åndelig

dømmekraft er en himmelsk gave. 9

Den lar Kirkens medlemmer se ting

som ikke er synlige og føle ting som

ikke er håndgripelige.

Biskoper har krav på denne gaven

når de skal finne frem til de fattige

og hjelpe de trengende. Med denne

gaven kan søstre betrakte verdens

trender og avsløre dem som på tross

av popularitet er overfladiske eller til

og med farlige. Medlemmene kan

skjelne mellom planer som er prangende

og flyktige og de som er oppbyggende

og varige.

Dømmekraft var underforstått i

de instruksjoner president John

Taylor ga for lenge siden. 10 Han lærte

stavspresidenter, biskoper og andre:

«Personer som har [disse stillingene],

har rett til å motta Guds ord

med hensyn til sitt presidentskaps

plikter, slik at de mer effektivt kan

utføre hans hellige hensikter. Ingen

av prestedømmets kall eller stillinger

er til for å gi deres innehavere personlige

fordeler, frynsegoder og

berømmelse, men er uttrykkelig gitt

for å oppfylle vår himmelske Faders

hensikter og for å bygge opp Guds

rike på jorden … Vi … prøver å forstå

Guds vilje, for så å utføre den og

sørge for at den blir utført av dem vi

har ansvar for.» 11

For at dere skal kunne motta åpenbaring

som er tilpasset deres egne

behov og ansvarsoppgaver, gjelder

visse retningslinjer. Herren ber dere

utvikle «tro, håp, kjærlighet og omsorg

med øyet fullt og helt vendt mot Guds

ære». Så, med deres urokkelige «tro,

dyd, kunnskap, måtehold, tålmodighet,

broderlig vennlighet, gudfryktighet,

kjærlighet, ydmykhet og flid», kan

dere be og dere skal få, banke på og

det skal lukkes opp for dere. 12

Åpenbaring fra Gud er alltid forenlig

med hans evige lov. Den går aldri

imot hans lære. Den mottas gjennom

behørig ærbødighet for Guddommen.

Mesteren ga følgende instruksjon:

«Jeg, Herren, er barmhjertig og

nådig mot dem som frykter meg og

finner behag i å hedre dem som tjener

meg i rettferdighet og sannhet

inntil enden.

Stor skal deres lønn bli, og evig

skal deres herlighet være.

« … For dem vil jeg åpenbare alle

mysterier [og] min … vilje om alt som

hører mitt rike til.» 13

Hele åpenbaringen behøver ikke

komme på én gang. Den kan komme

gradvis. «Så sier Gud Herren: Jeg vil gi

menneskenes barn linje på linje og

bud på bud, litt nå og litt da, og velsignet

er de som lytter til mine bud og

låner øre til mitt råd, for de skal lære

visdom. For til den som mottar, vil jeg

gi mer.» 14 Tålmodighet og utholdenhet

er en del av vår evige fremgang.

Profeter har beskrevet hva de følte

når de mottok åpenbaring. Joseph

Smith og Oliver Cowdery sa at «sløret

LIAHONA NOVEMBER 2009 83


84

ble tatt bort fra våre sinn, og vår forstands

øyne ble åpnet». 15 President

Joseph F. Smith skrev: «Mens jeg fordypet

meg i disse ting som er skrevet,

ble min forstands øyne åpnet og

Herrens Ånd hvilte på meg.» 16

Alle siste-dagers-hellige kan gjøre

seg fortjent til personlig åpenbaring.

Oppfordringen om å be, lete og

banke på for å få guddommelig veiledning

finnes fordi Gud lever og

Jesus er den levende Kristus. Den

finnes fordi dette er hans levende

kirke. 17 Vi er velsignet i dag fordi president

Thomas S. Monson er hans

levende profet. Må vi lytte og gi akt

på hans profetiske råd, er min bønn i

Jesu Kristi navn. Amen. ■

NOTER

1. Matteus 7:7; Lukas 11:9; uthevelse tilføyd;

se også 3. Nephi 14:7; Joseph Smiths oversettelse,

Matteus 7:12.

2. Moroni 10:4.

3. L&p 9:8.

4. 1. Korinterbrev 2:14.

5. Se Mosiah 5:2; Alma 5:12-14.

6. Mosiah 3:19.

7. Slike forandringer er fullstendige. John

Newton (1725-1807), for eksempel, gikk

fra å være slavehandler til å bli en trofast

Herrens disippel. Han sammenfattet sin

omvendelse da ha skrev: «Amazing grace!

(how sweet the sound!) / That sav’d a

wretch like me! / I once was lost, but now

am found; / Was blind, but now I see»

(«Amazing Grace», Olney Hymns [1779],

nr. 41).

8. Skjelne (discern) kommer av det latinske

discernere, som betyr «å skille, eller se forskjell

på». Den latinske forstavelsen dis

betyr «adskilt», og endelsen cernere betyr

«å sikte». Se Merriam-Webster’s Collegiate

Dictionary, 11. utg. (2003), «discern».

9. Se L&p 46:23, 26-27.

10. Etter president Brigham Youngs død i 1877

ble Kirken ledet av De tolv apostlers quorum.

Apostlene fortsatte å lede Kirken frem

til 1880, da Det første presidentskap igjen

ble organisert. John Taylor var president for

De tolv apostlers quorum da dette rådet

ble gitt 23. februar 1878.

11. I James R. Clark, red. Messages of the First

Presidency of The Church of Jesus Christ of

Latter-day Saints, 6 bind (1965-75), 2:307.

12. L&p 4:5-6, uthevelse tilføyd; se også vers 7.

13. L&p 76:5-7.

14. 2. Nephi 28:30.

15. L&p 110:1.

16. L&p 138:11. Så fulgte åpenbaringen om

evangeliets forkynnelse for dem som var

døde uten å ha fått mulighet til å høre

evangeliet i jordelivet (se vers 29-37).

17. Se L&p 1:30.

More magazines by this user
Similar magazines