Samejekontrakt Undertegnede ejere af ejendommen matr. nr. 129-e ...

rudersdalmaeglerne.dk

Samejekontrakt Undertegnede ejere af ejendommen matr. nr. 129-e ...

Samejekontrakt

Undertegnede ejere af ejendommen matr. nr. 129-e Birkerød By, Bistrup,

pålægger herved med virkning for os og senere ejere af de os tilhørende

anparter ejendommen i sin helhed servitut af følgende indhold:

De ideelle anparters fordeling:

Dorte Heister Jønsson og Tomas

Frydenberg i lige sameje

§ 1

Nærmere beskrivelse af anparterne:

Lindevangsvej 3A (herefter 3A)

består af: Nordre Længe, del af

Vestre Længe (længst mod nord),

del af Søndre Længe samt udhus

beliggende i skel til matr. nr. 129 bh

og 129 ag (vedr. Søndre Længe

henvises til § 2).

Til 3A hører endvidere rørføringer

og –tilslutninger beliggende på

fællesarealer, der er tilsluttet

centralvarmesystem, kloak og vand

m.v. til 3A samt 3A’s

vaskemaskine, fyr og vandvarmer

beliggende i Søndre Længe. Til 3A

hører tillige elledninger, der er

tilsluttet fyr, vandvarmer,

vaskemaskine og tørretumbler i

Søndre Længes fællesarealer, jf. §

2, samt lys i rum i Søndre Længes


Marc Eric Münzer og Christina Falk

Burcharth i lige sameje

østre ende, jf. § 2.

Lindevangsvej 3B (hereafter 3B)

består af: Del af Vestre Længe, del

af Søndre Længe samt haveskur

beliggende i skel mod Engen (vedr.

Søndre Længe henvises til § 2). Til

3B hører endvidere rørføringer og -

tilslutninger beliggende på

fællesarealer, der er tilsluttet

centralvarmesystem, kloak og vand

m.v. til 3B og Søndre Længes 1. sal

samt 3B’s vaskemaskine, fyr og

vandvarmer beliggende i Søndre

Længe. Til 3B hører tillige

elledninger, der er tilsluttet fyr,

vandvarmer, vaskemaskine og

tørretumbler i Søndre Længes

fællesarealer, jf. § 2, samt lys i

rum/garage i Søndre Længes østre

ende, fælles vaske- og fyrrum,

fælles cykelrum samt 1. sal, jf. § 2.

Brugsretten til Vestre Længe er delt op, idet 3A og 3B adskilles af en

bærende væg, hvor der på 3A’s side er etableret stue og badeværelse i

stueetagen og værelse, toilet, gang og skunkskab på 1. sal, mens der på

3B’s side er etableret indgang/entré og badeværelse i stueetagen og

værelse på 1. sal.

Anparten og dispositionsretten over den enkelte bolig er sammenhørende

og kan ikke adskilles, medmindre begge anpartshavere er enige herom, og

panthavernes samtykke foreligger.

Anpartshaverne er inden for rammerne af den af deres brugsret omfattede

ejendom berettiget til at foretage ændringer, men det påhviler den


pågældende anpartshaver alene at indhente fornøden byggetilladelse,

ligesom den pågældende anpartshaver alene overfor de øvrige samejere og

overfor omverdenen er ansvarlig for skader på bygningen og andet.

§ 2

Vedrørende Søndre Længe, der ejes af samejerne i fællesskab, er følgende

aftalt:

Til 3A hører brugsretten til rum i Søndre Længes østre ende (nærmest

Birkerød Sø).

Til 3B hører brugsretten til rum/garage i Søndre Længes østre del

(nærmest opgangen til 1. sal) samt 1. sal.

Brugsretten til fyr- og vaskerum samt cykelrum (nærmest indgang til

fyrrummet) er fælles.

Anpartshaverne af 3A godkender, at såfremt der kan opnås byggetilladelse

til sammenbygning af Vestre Længe og Søndre Længe, med det formål at

få direkte adgang til Søndre Længes 1. sal, kan denne sammenbygning

sættes i gang. Tilbygning må dog maksimalt udgøre 50 pct. af den

uudnyttede bebyggelsesprocent for hele ejendommen.

Omkostninger til sammenbygning og vedligehold af denne tilbygning

påhviler kun 3B.

Resten af den uudnyttede bebyggelsesprocent henhører til 3A, og

omkostninger i forbindelse med udnyttelse heraf påhviler kun 3A.


§ 3

Vedrørende brugsretten til haveareal og andet udendørsareal er følgende

aftalt:

Der er etableret hegn (svenskrødt træhegn, 185 cm højt), idet brugsretten

til haveareal nord for hegnet hører til 3A, og haveareal syd for hegnet

hører til 3B.

Brugsretten til gårdsplads og vej er fælles.

Den fysiske opdeling (hegnet) kan kun fjernes eller ændres, hvis

anpartshaverne er enige herom. Kan der ikke opnås enighed herom, skal

opdelingen fortsat være et svenskrødt træhegn, der er 185 cm højt.

Hver anpartshaver er berettiget til inden for det haveareal, den pågældende

råder over, at foretage parkering. Parkering på gårdsplads er ikke tilladt.

§ 4

Alle beslutninger kræver enighed. Hver anpart har én stemme. Samejerne i

forening tegner samejet.

§ 5

Det påhviler samejerne at sørge for god, forsvarlig varetagelse af

ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fællesudgifter,

tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring m.v.), samt

renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang sådanne

foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.

Samejerne fører forsvarligt regnskab over de på samejets vegne afholdte


udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af samejerne indbetalte

bidrag.

Såfremt en anpartshaver ønsker etablering af særskilt vandmåling, skal

sådan straks etableres på fællesskabets bekostning.

§ 6

Udvendig og indvendig vedligeholdelse af 3A, herunder vedligeholdelse af

havearealer og rørføringer og -tilslutninger m.v. samt tag, kviste,

tagrender, nedløbsrør, skotrender og zinkinddækninger m.v. tilhørende 3A,

foretages af 3A for dets regning.

Udvendig og indvendig vedligeholdelse af 3B, herunder vedligeholdelse af

havearealer og rørføringer og -tilslutninger m.v. samt tag, kviste,

tagrender, nedløbsrør, skotrender og zinkinddækninger m.v. tilhørende 3B,

foretages af 3B for dets regning.

Udvendig vedligeholdelse af taget og facaderne påhviler på samme måde

den pågældende anpartshaver. Adskillelsen af taget mellem 3A og 3B sker

med udgangspunkt i den bærende væg mellem de to lejligheder, jf. § 1.

Det betyder, at vedligeholdelse af taget og facaderne nord for den bærende

væg, herunder også eventuelle skotrender, zinkinddækninger m.v.,

påhviler 3A, mens vedligeholdelse af taget og facaderne syd for den

bærende væg, herunder også eventuelle

skotrender, zinkinddækninger m.v., påhviler 3B.

Udgifter til vedligehold eller ændring af den fysiske opdeling af

havearealet, jf. § 3, betales ligeligt af anpartshaverne.

Vedrørende vedligeholdelse af Søndre Længe er følgende aftalt:

Indvendig vedligeholdelse af fællesarealer, jf. § 2, samt vedligeholdelse af

døre og vinduer til fællesarealer påhviler anpartshaverne i forening, idet


hver anpartshaver afholder halvdelen af udgifterne hver.

Indvendig vedligeholdelse af de til anparterne hørende arealer, jf. § 1,

påhviler som nævnt ovenfor den pågældende anpartshaver.

Udvendig vedligeholdelse af Søndre Længes døre og vinduer med

tilhørende skotrender og zinkinddækninger m.v. på 1. sal, indgang til 1. sal

samt rum/garage i Søndre Længes østre del (nærmest opgangen til 1. sal)

påhviler 3B.

Udvendig vedligeholdelse af døre og vinduer i rum i Søndre Længes østre

ende (nærmest Birkerød Sø) påhviler 3A.

Udvendig vedligeholdelse af facader, tag, kviste, sokkel, tagrender og

nedløbsrør påhviler anpartshaverne i forening, idet der uanset § 9 er aftalt

følgende fordeling: 3A (35 pct.) og 3B (65 pct.).

§ 7

Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for

de øvrige beboere, kan den anden anpartshaver kræve fornøden

vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en passende frist.

Efterkommes kravet ikke, kan det fornødne udføres for den forsømmelige

anpartshavers regning.

§ 8

Anpartshaveren og de personer, der har ophold i hans lejlighed, skal

efterkomme evt. fastsatte almindelige ordensregler. Er intet vedtaget,

gælder de i standardlejekontrakter fastsatte regler om husorden.


Hvis en anpartshaver eller personer, der har ophold i hans lejlighed, gør

sig skyld i grov eller oftere gentagen misligholdelse af forpligtelserne

overfor samejet eller den anden anpartshaver, kan denne pålægge ham at

fraflytte eller fjerne nævnte personer derfra med passende varsel.

§ 9

Der er fælles udgifter til vand, ejendomsskatter, bidrag til

grundejerforening samt evt. udgifter til vedligeholdelse af fællesarealer, jf.

§ 6. Vandforbruget fordeles med udgangspunkt i det konkrete forbrug pr.

husstand, idet der er etableret særskilte vandmålere. Øvrige udgifter, dvs.

andre udgifter end udgifter til vand, fordeles som aftalt nedenfor,

medmindre andet er aftalt, jf. § 6.

Enhver anpartshaver kan kræve, at der fastsættes månedlige bidrag, der

betales af hver anpartshaver til en fælles bankkonto til dækning af fælles

udgifter. Størrelsen skal minimalt være således, at den årlige indbetaling

kan dække de i foregående år konstaterede driftsudgifter.

Såfremt det ved et regnskabsårs afslutning viser sig, at de af samejerne

indbetalte dækningsbidrag ikke har været tilstrækkelige, er samejerne

forpligtede til straks at indbetale deres andel.

Intet større reparations-, ombygnings- eller moderniseringsarbejde af

fællesarealer må iværksættes eller tilbud herpå accepteres, førend

udgifterne dertil er fuldt indbetalt eller anden finansiering af arbejdet er

sikret.

Anpartshaverne deltager i samejets fælles udgifter/indtægter med følgende

fordeling: 3A 48 pct. og 3B 52 pct.


§ 10

Samejets regnskabsår er 1. juli - 30. juni.

Såfremt en af anpartshaverne ønsker det, skal regnskabet revideres af en

revisor.

§ 11

For samejets forpligtelser hæfter anpartshaverne med samme andel,

hvormed de deltager i samejets udgifter/indtægter, jf. § 9, idet der dog er

aftalt en anden fordeling for så vidt angår Søndre Længe samt den fysiske

opdeling af haven, jf. § 6.

§ 12

Samejets anparter med tilhørende dispositionsret over en lejlighed kan frit

sælges og pantsættes, ligesom den kan falde i arv efter en samejer og være

genstand for kreditorers retsforfølgning.

Ved afhændelse af en ideel anpart har ejeren/ejerne af den anden ideelle

anpart forkøbsret til den lejlighed, der påtænkes afhændet, uanset om dette

finder sted ved salg, gave, kreditorforfølgning eller på anden måde.

Forkøbsretten kan ikke påberåbes, hvis anpartshaver lader en livsarving

købe eller arve sin anpart.

Skriftlig underretning om påtænkt salg m.v. skal tilstilles den eller de

øvrige deltagere i samejet, bilagt specifikation over den påtænkte

overdragelses vilkår.

Såfremt forkøbsretten ønskes benyttet, skal dette meddeles den

afhændende part senest 14 dage efter modtagelse af nævnte underretning,


og udnyttelse af forkøbsretten skal finde sted til nøjagtig samme pris og på

samme vilkår, som beviseligt kan opnås fra anden side.

Den ikke-sælgende part kan vælge i stedet at lade en af ham anvist person

udnytte forkøbsretten.

Ved salg af en anpart foretages der ikke skæring vedrørende ydelser

indeholdt i á conto-indbetalinger til samejet, idet køber godskrives sælgers

á conto-indbetalinger og tilsvarer anpartens forpligtelser ved

regnskabsårets slutning.

Forkøbsretten er ikke gældende overfor panthaver, som måtte have

overtaget anparten på tvangsauktion.

§ 13

Parterne har ret til hel eller delvis fremleje med et opsigelsesvarsel på

maksimalt 1 år. Udlejning af den pantsatte anpart kan dog ikke finde sted

uden eventuelle panthaveres samtykke, medmindre anparten udlejes for en

leje, der giver dækning for betaling af terminsydelser på samtlige lån med

pant i anparten til realkreditinstituttet, eller at der stilles betryggende

sikkerhed for betaling heraf.

Tidsbegrænsede lejekontrakter må ved udløbet af lejeforholdet ikke

forlænges med samme lejer.

Ved eventuel fremleje skal den anden anpartshaver høres, og der kan for

denne anpartshaver kun rejses indsigelser mod udlejningen, såfremt dette

er begrundet i meget væsentlige personlige forhold.

Fremleje kan kun ske på en tidsbegrænset ophørende lejekontrakt.


§ 14

Enhver tvivl samt spørgsmål om forståelsen af nærværende

samejekontrakt, dens indhold og omfang skal - såfremt mindelig ordning

ikke kan opnås - afgøres endeligt ved voldgift.

Den part, der ønsker voldgift, skal skriftligt meddele den anden part, at han

ønsker voldgift, hvilke spørgsmål han ønsker forelagt voldgiftsretten,

hvilke søgsmålsgrunde han vil påberåbe sig, samt hvem han har valgt som

sin voldgiftsmand.

Den anden part skal da inden 14 dage meddele den første part, hvem han

har valgt som sin voldgiftsmand samt angive sin påstand og sine

indsigelser.

Voldgiftsmændene vælger selv en jurist som opmand og formand for

voldgiftsretten. Kan enighed om valg af opmand ikke opnås, udpeger

dommeren i nærmeste byret opmanden.

Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for begge parter.

§ 15

Nærværende samejekontrakt vil være at tinglyse som servitustiftende

forud for pantegæld på ejendommen matr. nr. 129-e Birkerød By, Bistrup.

Til sikkerhed for de til enhver tid værende anpartshaveres forpligtelser

overfor sameje i henhold til nærværende kontrakt, tinglyses nærværende

samejekontrakt pantstiftende i hver anpart med tilhørende

brugsrettigheder, med et beløb på kr. 30.000,00 forud for al anden

pantegæld.

Påtaleberettiget er de til enhver tid værende ejere af ideelle anparter i

ejendommen matr. nr. 129-e Birkerød By, Bistrup.


Endvidere er enhver panthaver påtaleberettiget på samejekontrakten, for så

vidt angår ændring i denne, ligesom samejekontrakten ikke kan aflyses

uden panthavernes samtykke.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter, byrder og

pantehæftelse henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Birkerød, den

Christina Falk Burcharth

Marc Eric Münzer

Dorte Heister Jønsson

Tomas Frydenberg

More magazines by this user
Similar magazines