Øvingsoppgaver - kapittel 5

toh.hist.no

Øvingsoppgaver - kapittel 5

Øvingsoppgaver - kapittel 5

Oppgave 5a

En handelsbedrift har i 2000 kjøpt inn varer for 5 mill. kroner. Inngående varelager var

300.000 og utgående varelager var 400.000. Hvor stor er varekostnaden i dette året?

Oppgave 5b

En gatekjøkken har siste år kjøpt inn varer for 200.000. Varelageret har i samme året blitt

redusert med 10.000. Gatekjøkkenet har betalt sine leverandører 180.000 i løpet av året.

Utgående leverandørgjeld var 20.000 og utgående varelager var 15.000. Hvor stort har

varekostnaden vært og hvor stor er inngående leverandørgjeld og varelager?

Oppgave 5c

En bedrift kjøper er maskin til 120.000 den 1. november 2000. Levetiden skal settes til 5 år.

(1) Hvor store er avskrivningene i 2000, 2001 og 2005?

(2) Hvor stor er den registrerte verdien av maskinen den 31.12.02?

(3) Maskinen selges den 1. juli 2002 til kr. 20.000. Beregn tap/gevinst knyttet til salget.

Oppgave 5d

En bedrift har beregnet sin tapsrisiko den 31.12. 2000 til 80. Realiserte tap i 2000 har vært 50.

Den 31.12.99 hadde bedriften avsatt 100 til fremtidige tap på fordringer. Hvor store

tapskostnader skal belastes regnskapet for 2000?

Oppgave 5e

Ta utgangspunkt i eksemplet i tabell 5.7 i hovedboken. Hvordan påvirkes resultatet av at

tilvirkningskostnadene pr. lekestue har vært 4.400 i stedet for 4.500?

Oppgave 5f

En bedrift har i sin inngående balanse 80 i påløpne, ikke registrerte renteutgifter. Årets

rentekostnader er beregnet til 310 og registrerte renteutgifter har vært 280. Hvor stor er

utgående balanse av påløpne, ikke registrerte renteutgifter?

Oppgave 5g

En bedrift har i 2000 registrerte renteinntekter på 40. Inngående opptjente, ikke registrerte

renteinntekter var 5, mens utgående beløp var 10. Hvor store er årets renteinntekter?

Oppgave 5h

Du får vite at en bedrift har et årsoverskudd før skatt på 600. Skatten er 28% og det skal settes

av et utbytte på 50. Inngående egenkapital var 800. Sett opp en beregning som viser hvilke

korrigeringer som skal foretas i regnskapet.

Oppgave 5i

Ta utgangspunkt i oppgitt saldobalanse. Gjennomfør følgende korrigeringer og avslutt

regnskapet:

(1) Råvarelageret har økt med 50

(2) Det er betalt ut en lønnsutgift på 20 som forskudd, og som skal belastes neste år.

(3) Avskrivningene er beregnet til 80

(4) En maskin som den 31.12 forrige år var registrert i balansen til 60 ble den 1 februar solgt

til 120. Årlig avskrivning har vært 12. Eventuell gevinst skal skattlegges med 28%.


(5) Tapsrisikoen i fordringsmassen er anslått til 90

(6) Ferdigvarelageret er redusert med 10

(7) Skattekostnaden er 28% av resultat før skatt

(8) Det skal settes av 30 til utbytte

(9) Den resterende delen av årsoverskuddet skal føres mot opptjent egenkapital.

Balansen Saldo-balansen

Anleggsmidler 1800

Ferdigvarelager.

Råvarelager

Til gode forsikr.premie

Kundefordringer

Avs. Tap på ford.

Kasse/bank

Sum omløpsmidler

400

100

50

800

-100

50

1300

Sum eiendeler 3100

Egenkapital -500

Langsiktig gjeld -1000

Kassekreditt

Leverandørgjeld

Offentlig gjeld

Skyldig lønn

Skyldig skatt

Skyldig utbytte

Sum kortsiktig gjeld

-330

-700

-100

0

0

0

-1130

Sum gjeld/egenkapital -2630

Resultatregnskapet

Salgsinntekter -1100

Varekjøp

Lønn

Avskrivninger

Tap på fordringer

Endring-ferdigvarelager

Andre driftskostnader

Driftsresultat

Skattekostnad

Salg anleggsmiddel

Årsresultat

Disponering av overskudd

- Utbytte

- Egenkapital

500

200

0

0

0

50

-120


Oppgave 5j

Benytt internettlinkene og svar på følgende spørsmål:

(1) Hvor finner vi kravet om sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven?

(2) Hvilke opplysninger om anleggsmidler skal angis i notene for mindre virksomheter

(SMB)?

(3) Hvilke prinsipp skal legges til grunn for verdsettelse av anleggsmidler (generelle

prinsipper)?

(4) Hva er anskaffelseskost ved henholdsvis kjøp og tilvirkning?

(5) Hva er good-will og hvordan skal denne eiendelen vurderes?

More magazines by this user
Similar magazines