Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

nyheter

tillitsvalgte må

være på vakt

Datatilsynet satte en stopper for DNB Livs ønske om overvåking og målinger

på individnivå. Nå ber Finansforbundet alle tillitsvalgte være svært kritiske.

Tekst: InGUnn BlAUEnFElDT cHRISTIAnSEn

Etter Datatilsynets klare uttalelse, om at

målingene DNB Liv ønsket ville være brudd

på personopplysningsloven, har Finansforbundet

nå sendt ut en sterk oppfordring til

tillitsvalgte landet rundt. Forbundet skriver

i brevet til de tillitsvalgte at de bør ”stille

seg svært kritisk til innføring av målesystemer

på individnivå.” For selv om Datatilsynets

vurdering i DNB Liv­saken var klar;

arbeidsgiver kan ikke ensidig innføre et

slikt system, så er ikke saken like klar

dersom de tillitsvalgte har vært med på å

inngå en slik avtale.

”Dersom det foreligger en avtale mellom

de tillitsvalgte og ledelsen, vil imidlertid

saken kunne stille seg annerledes,” skriver

Finansforbundets advokater Ida Flaatten og

Siri Lorentzen.

På bakgrunn av dette oppfordres de

tillitsvalgte til å ta kontakt med sekretariatet

før de inngår avtaler om individuelle

målinger.

ogsÅ andre bedrifter

Finansforbundet har, etter at DNB Livsaken

ble omtalt i media, opplevd økt

fokus om tematikken. Som en følge av

dette har forbundet mottatt flere henvendelser

om tilsvarende saker i andre

bedrifter, sier Gisle Salem. Han er leder av

politisk avdeling i Finansforbundet, men

vil ikke nå gå ut med hvilke bedrifter

dette gjelder.

– Vi ønsker primært at tillitsvalgte og

ledelse sammen kommer fram til gode

løsninger tilpasset forholdene i den enkelte

bedrift, sier Salem.

– Det er ikke uvanlig med målinger i vår

næring, men det er klart det finnes viktige

prinsipper vi ikke kan gi oss på. Vi ønsker

at det tas hensyn til mennesket. Det er ikke

kun lover og tariffbestemmelser som skal

hensyntas, sier han.

Prioriteter nY aVtaLe

Ingen av de tillitsvalgte i DNB Liv vil uttale

seg til Finansfokus. Informasjonsdirektør

Thomas Midteide sier at de som vanlig har

gode og konstruktive diskusjoner med de

tillitsvalgte om denne saken.

– Vi jobber sammen med dem for å få en

permanent avtale om driftsledelse i DNB

Livsforsikring, og regner med at det

kommer på plass om ikke lenge, sier han.

– Vi har foreløpig ikke vært i kontakt

med Datatilsynet. Siden tilsynet bare har

utøvet sin veiledningsplikt, og ikke fått

noen klage, har de ikke koplet inn selskapet.

– Det er godt mulig at vi vil ha kontakt

med tilsynet senere, men nå prioriterer vi å

få på plass en ny avtale med de tillitsvalgte,

sier Midteide.

VarsLer fLere tiLsYn i finans

– Datatilsynet har ikke fått inn flere saker til

behandling som omhandler tilsvarende

måle­ og kontrollsystemer, sier Mari

Hersoug Nedberg

Seniorrådgiver i Datatilsynet.

– Men veiledningstjenesten hos oss har

fått flere henvendelser per telefon og e­post.

Hun bekrefter at de ikke har hørt noe fra

arbeidsgiver i denne saken.

Nedberg forteller at Arbeidstilsynet og

Datatilsynet har inngått en samarbeidsavtale

for å sikre et tettere samarbeid.

– Vi gjennomførte et par tilsyn i felleskap

sommeren 2011. Nå vil vi vurdere om det er

formålstjenlig å gjennomføre flere felles

aktiviteter i 2012.

– Økonomi og finans er et av våre fokusområder

i år. Det er planlagt flere tilsyn,

blant annet med verdipapirforetak og bank

i butikk. – I tillegg vurderes eventuelle tips

løpende, sier Nedberg.

30 Finansfokus 2-12

More magazines by this user
Similar magazines