Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

vikarbyrådirektivet

sier Ja: - vi velger å tro på

Arbeidsdepartementet som sier at

vi kan beholde dagens regler om

innleie og midlertidige ansettelser i

arbeidsmiljøloven, sier forbundsleder

Jorunn Berland.

Ys-nei: - Det er skapt mye uro og

tvil om vikarbyrådirektivet. Derfor

anbefaler vi at det legges ned et

veto mot innføring av direktivet,

sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Forbundet og yS uenige

Til tross for dissens fra SV og SP vil Regjeringen be EU om

at vikarbyrådirektivet kan innlemmes i EØS­avtalen i tråd

med Finansforbundets syn i saken. Men YS er uenige.

Tekst: SvEIn åGE ERIKSEn Foto: ERIK noRRUD/MoRTEn BRAKESTAD

Vil den norske arbeidsmiljøloven bli svekket

eller styrket ved en innføring av vikarbyrådirektivet?

Finansforbundet og YS har ulikt syn på dette

sentrale spørs målet. Mens YS sier klart nei, er

Finansforbundet en av de få arbeidstakerorganisasjonene

som hilser direktivet velkommen.

Selv med et ekstra sentralstyremøte i YS, der

Finansforbundets leder er 1. nestleder, lykkes det

ikke å komme til en enighet. Dermed er YS på linje

med LO når de ønsker å legge ned et veto mot innføring

av vikarbyrådirektivet. Som eneste YS­forbund

stemte Finansforbundet imot i sentralstyret og

støtter dermed en innføring av vikarbyrådirektivet

slik innstillingen foreligger.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund følger dermed

en samlet norsk fagbevegelse. YS ber regjeringen

om å bruke reservasjonsretten og si nei til det

omstridte vikarbyrådirektivet. Men både Finansforbundet

og YS er enige om at likebehandlingsprinsippet

er et stort skritt i riktig retning for å gi innleide

arbeidstakere de samme lønns­ og ar beids­

vilkår som de fast ansatte i innleiebedriften.

ingen draMatiKK

– Det er ingen dramatikk i at Finansforbundet og YS

ikke er enige i denne saken, sier YS­leder Tore Eugen

Kvalheim til Finansfokus. Han legger til at selve

vikarbyrådirektivet også var på høring i YS 2010 og

da var sentralstyret avventende positive. Men etter

at Regjeringen kom med en tiltakspakke som skal

sikre at vikarbyråene opptrer seriøst og gir sine

ansatte gode arbeidsvilkår, ønsket sentralstyret i YS

å se på hele vikarbyrådirektivet med friske øyne.

– Siden vi behandlet saken forrige gang, har vi

registrert et økende engasjement blant våre medlemmer

for å ta opp vikarbyrådirektivet til ny vurdering.

Det er skapt usikkerhet rundt hva som blir konse­

kvensene for arbeidsmiljøloven dersom vikarbyrådirektivet

innføres i norsk rett. Fagbevegelsen frykter

at arbeidsmiljøloven kan bli svekket siden NHO har

varslet at de vil prøve sentrale bestemmer i loven for

EU­retten, sier Kvalheim.

YS ønsker at fast tilsetting fortsatt skal være

hovedregelen i norsk arbeidsliv, men samtidig

støtter YS en samlet fagbevegelse i kampen for ordnede

forhold i bemanningsbransjen. Derfor vil YS

arbeide for at prinsippet om likebehandling blir innført

i norsk arbeidsrett uavhengig av om vikarbyrådirektivet

blir innført eller ikke.

rettigHetene sVeKKes iKKe

Forbundsleder Jorunn Berland i Finansforbundet

sier i en kommentar at en innføring av vikarbyrådirektivet

ikke vil svekke arbeidsmiljøloven og

norske arbeidstakeres rett til fast ansettelse.

– Jeg mener direktivet i stedet bidrar til orden i en

bransje som ofte preges av dårlige arbeids og lønnsvilkår.

Etter vårt syn vil vikarbyrådirektivet sikre

anstendige arbeidsvilkår for vikarer, hindre sosial

dumping av arbeidskraft og rydde opp i en gruppe

arbeidstakere som har veldig uoversiktlige arbeidsforhold.

– Likebehandlingsprinsippet har vært viktig for

Finansforbundets standpunkt. Dette betyr at den

innleide arbeidstakeren i hovedsak har krav på de

samme lønns og arbeidsvilkårene som ved ansettelse

i innleiebedriften. Direktivet betyr altså en radikal

forbedring for mange vikaransatte og vil styrke

tillitsvalgtes posisjon i forhandlinger om innleie i

bedriftene.

– En hovedgrunn til motstanden mot direktivet er

frykt for at EFTA domstolen vil støtte NHOs krav

om å fjerne restriksjonene i arbeidsmiljøloven, som i

dag gir strenge vilkår for bruk av midlertidige

ansatte. Dette kan ingen gi garantier mot. Arbeidsdepartementet

legger til grunn at vi kan beholde

dagens regler om innleie og midlertidige ansettelser

i arbeidsmiljøloven. Det må vi tro på, sier Berland.

42 Finansfokus 2-12

More magazines by this user
Similar magazines