Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

i bero

og AFR­rådgivere bidrar til å

etablere en kompetanse­ og

utdanningskultur i næringen.

– Vi stiller oss bak ønsket om å

bidra til en læringskultur som

motvirker skippertaksmentalitet

i oppdateringsarbeidet, heter

det i en uttalelse fra et samlet

AFR­styre.

Press fra fLere

DNB, Nordea og SpareBank

1­Alliansen har sendt en fellesuttalelse

til AFR­styret, Autorisasjonsnemnda

og Fagrådet for

AFR. Bedriftene mener at oppdateringsprøven

i sin nåværende

form ikke samsvarer med

målsettingen i mandatet til Styringsgruppen

for etableringen

av AFR. Dette understøttes

også av bedriftsuttalelsene innhentet

av AFR i slutten av 2011.

De tre bedriftene har en felles

oppfatning av at oppdater ingsprøven

må endres. De finner

det vanskelig å videreføre

nåværende ordning med

hensyn til omfang, prøveform og

konsekvenser for medarbeidere,

kunde og bedrift.

tiLLitsVaLgte i dnb

Konserntillitsutvalget i DNB

har også i brev til Finansforbundet

stilt krav om at forbundet

gjennom sitt eierskap i

AFR bidrar til å påvirke dagens

ordning slik at den blir endret

til beste for medlemmene. I

henvendelsen påpekes det også

på at ingen må miste autorisasjonen

i forbindelse med

oppdater ingsprøven, uav hengig

av hvordan denne gjennomføres.

Dette er helt i tråd med

Finansforbundets syn – og om

er påpekt ved flere an ledninger.

Vurderer eiersKaPet

Hellman er tydelig på at stillingsvernet

er avgjørende for Finansforbundet.

– Derfor vil forbundsstyret

vurdere sitt eierskap i AFR

dersom forbundet ikke lykkes

med å endre dagens ordning

med oppdateringsprøven. En

slik vurdering vil synliggjøre

hvor viktig forbundet mener

saken er, konstaterer han.

Som medeier i AFR gir forbundet

ordningen en betydelig

effekt av legitimitet. – Fra kundens

ståsted kan det fremføres

argumenter om ”bukken og

havresekken” når de ser på en

eierstruktur uten deltagelse fra

Finansforbundet. Dagens eierstruktur

hindrer dette, og det er

de øvrige eierne bevisste på,

sier forbundets nestleder.

Det er i bedriftenes egen

interesse at rådgiverne til en hver

tid oppdaterer seg og besitter

den nødvendige kom pe tanse.

– Forbundets krav om endring

av oppdater ingsprøven innebærer

fortsatt krav om systematisk

kompetanseopp bygging

for å be holde autorisa sjonen.

Kompetanseutvikling og

karriere i vid forstand, er viktige

satsnings områder for forbundet

og også viktige elementer i

betjening av kundene, understreker

Hellman.

afr oppdateringsprøven

forMÅL Læring: Formålet med oppdatering er å lære, mer enn å bestå en prøve,

sier Pål Adrian Hellman, nestleder i Finansforbundet og styremedlem i AFR.

Finansfokus 2-12 7

More magazines by this user
Similar magazines