Målsetting, prosess og forankring. - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Målsetting, prosess og forankring. - Høgskolen i Vestfold

HØGSKOLEN I VESTFOLD

Charter and Code prosessen; Målsetting, prosess og forankring.

Et blikk på Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Vestfold (HiVe) er en mellomstor norsk høgskole med omtrent 4500 studenter og 450

ansatte fordelt på 4 fakulteter og 13 institutter. HiVe tilbyr en variert portefølje av profesjonsstudier

som inkluderer 20 bachelors, 9 masters og ett ph.d.-program. Høgskolen forbereder studentene på

en profesjonell karriere innen helseservice, utdanning og management i tillegg til posisjoner innen

maritime, tekniske, finansielle og administrative yrker. Høgskolen er rettet inn mot anvendt forskning

der forskningsaktivitetene utvikles og drives i tett samarbeid med høy-teknologi industri eller

offentlig sektor i tillegg til flere ledende nasjonale og internasjonale institusjoner. En økende andel av

forsknings-, innovasjons- og utdanningsaktivitetene ved høgskolen er støttet av EU programmer (FP6

and FP7, CIP, Life Long Learning), Norges Forskningsråd, eller direkte av privat og offentlig sektor.

HRS4R bakgrunn

Anbefalingene i Charter & Code (C&C) er i tråd med Høgskolen i Vestfold sin policy om å være en

attraktiv forskningsinstitusjon ved å implementere gode felles prinsipper for ansvar og forpliktelser

for forskere, arbeidsgivere og finansiører. I januar 2012 signerte derfor høgskolen en intensjon om å

arbeide for EU kommisjonens HR of Excellence in research logo gjennom å utføre en intern

avviksanalyse og utarbeide en handlingsplan der C&C prinsippene implementeres gjennom konkrete

tiltak. Arbeidet med C&C på høgskolen har vært en bevisstgjøringsprosess som har satt forskernes

vilkår på agendaen og gjort høgskolen i stand til å identifisere tiltak som vil bidra til å forbedre

forskernes hverdag og i større grad oppfylle deres ambisjoner og forventninger til en forskerkarriere.

Prosess og metodevalg

Hovedaktiviteter:

Arbeidsgruppe

Utforske og analysere institusjonens regler og praksis i forhold til nasjonale retningslinjer og

prinsippene beskrevet i C&C.

Integrere og samle innspill fra tidligere og pågående prosesser relevante for C&C.

Dialogmøter og konsultasjoner

HR Handlingsplan

I september 2011 ble en arbeidsgruppe oppnevnt for å fasilitere høgskolens arbeid med en Human

Resources Strategy for å utvikle, koordinere og gjennomføre C&C prosessen i tråd med EU

kommisjonens anbefalinger. Arbeidsgruppen besto av HR direktør, EU koordinator/FoU rådgiver,

FoU/PhD rådgiver fra FoU-seksjon/Fakultet for Teknologi og maritime fag, HR-rådgiver, samt at

prorektor for forskning deltok på enkelte av møtene. Både prorektor og EU-koordinator har

forskererfaring. Det har underveis i prosessen vært viktig å involvere forskerrepresentanter i

prosessen og det er gjort gjennom direkte bidrag og deltakelse i blant annet de prosessene som er

nevnt under.

C&C arbeidsgruppen hadde i løpet av 2011 og 2012 ca. 25 arbeidsmøter. Målet var å:

utføre en gapanalyse og avviksrapport basert på de 40 prinsippene beskrevet i Charter &

Code. Den interne gapanalysen baseres på standard templatet fra EU kommisjonen.

1


utarbeide et forslag til handlingsplan som fremlegges høgskolens ledelse etter forankring hos

de faglig ansatte og tillitsvalgte.

Det ble etablert arbeidsprosedyre for å:

undersøke institusjonens regelverk og praksis i forhold til nasjonale retningslinjer og

prinsippene beskrevet i C&C.

identifisere tidligere og pågående prosesser ved institusjonen som er relevant for C&C

arbeidet.

beskrive status på tiltak og ressurser allerede implementert i institusjonen og identifisere

områder med svakheter og manglende oppfølging.

identifisere og sammenholde de viktigste utfordringene på tvers av C&Cs fire delområder for

å prioritere hovedområder der institusjonen har størst forbedringspotensial.

utarbeide en handlingsplan med forslag til tiltak innen prioriterte hovedområder.

Når det gjelder arbeidet med gapanalysen har ambisjonen vært å fundamentere/dra veksler på andre

arbeid innen relevante områder for C&C, slik at handlingsplanen blir en naturlig integrert del av

øvrige styrings- og strategiplaner. Prosessene det vises til er også godt forankret i organisasjonen ved

at arbeidene har involvert forskere, tillitsvalgte og ledelse gjennom innspillprosesser, møter og

seminarer, workshops, styrebehandlinger og høringer. Innspill, utfordringer og anbefalinger fra

evalueringer og brukerundersøkelser utført innen C&Cs områder er også tatt inn i arbeidet med

gapanalysen.

De viktigste prosessene integrert i internanalysen og implementeringen av C&C’s prinsipper er:

Utarbeidelsen av høgskolens etiske retningslinjer og handlingsplan (2010-2012)

Felles prinsipper for arbeidsplanlegging (2008-2012)

Utvikling av retningslinjer for FoU-tid og implementering (2008-2011)

Policy og retningslinjer for kommersialisering (2010-2012)

Rekruttering 2012 (2012)

Nasjonal evaluering av ph.d.-utdanningen (2011-2012)

Arbeidsmiljøundersøkelsen (2011)

Brukerundersøkelsen for faglig og administrativt ansatte (2011)

Arbeidet med C&C viste at Høgskolen i Vestfold i stor grad har innarbeidet gode felles prinsipper for

ansvar og forpliktelser for forskere, arbeidsgivere og finansiører. Gapanalysen indikerte allikevel at

det er forbedringspotensial innen enkelte områder. For å identifisere hvilke områder som skulle

prioriteres i handlingsplanen med hensyn til oppfølging gjennom konkrete tiltak ved høgskolen neste

2 år, ble alle internanalysens utfordringer på tvers av de fire hovedområdene sammenholdt.

Det ble ved flere anledninger orientert om arbeidet med internanalysen og handlingsplan i møter

med høgskolens ledergruppe og med tillitsvalgte. Det ble gitt mulighet for å spille inn utfordringer og

tiltak til C&C arbeidet underveis gjennom linjen fra forsker til faglig leder/instituttleder og dekan.

Arbeidsgruppen forankret ogprosessen ved jevnlig oppdatering til rektor og høyskoledirektør.

Mer informasjon om C&C arbeidet ved høgskolen og handlingsplan med tiltak som skal

gjennomføres finnes på: http://www.hive.no/charter-og-code/category5885.html

Kontaktperson:

Thomas Slagsvold, EU koordinator

E-mail: thomas.slagsvold@hive.no

2

More magazines by this user
Similar magazines