Nordisk

nafnet.fi

Nordisk

Nordisk Administrativt Tidsskrift

nr. 1/2012, 89. årgang

© 2012 by Nordisk Administrativt Forbund og forfatterne

Forsidevignet: Sikker Hansen

Produktion: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København

Forfattervejledning

Alle manuskripter skal være i word-format, skrevet i Times New Roman, 12 punkts font og

dobbel linjeavstand. I egen fil vedlegges forfatteropplysninger. Noter skal være i sluttnoter.

Vitenskapelige artikler skal være basert på egen empirisk og/eller teoretisk analyse og vil bli

vurdert av en eller flere konsulenter. Artikkelmanuskripter skal være på max 50 000 tegn, inkludert

mellomrom og noter (dvs. 5-8000 ord). I tillegg vedlegges et kort sammendrag.

Oversiktsartikler/kommentarartikler skal være på max 30 000 tegn, inkludert mellomrom og

noter. Bokomtaler skal normalt ikke overskride 8000 tegn, inkludert mellomrom. I bokomtaler

brukes ikke noter.

Litteraturreferanser i tekst: Hvis forfatter nevnes i teksten, settes årstall og eventuelt sidetall i

parentes, slik: Christensen (2005:xx). Hvis forfatternavn ikke nevnes i teksten, settes referansen

slik: (Christensen 2005:xx). Hvis det henvises til bøker med flere enn to forfattere, oppgis alle

forfattere ved første henvisning, deretter brukes første forfatter og »et al«. Flere referanser skilles

med semikolon. Alle referanser skal med i litteraturlisten, som plasseres bakerst i manuskriptet.

Eksempel på litteraturliste

Bøker: Christensen, T. og P. Lægreid (2002) Reformer og lederskap. Om omstilling i den utøvende

makt. Oslo: Universitetsforlaget

Tidsskriftsartikler: Christensen, T. (2006) »Staten og reformenes forunderlige verden.« Nytt

Norsk Tidsskrift, 23 (3): 215-226.

Artikler i artikkelsamling/antologi: Bergh, J. og T. Bjørklund (2009) »Lokalvalg og riksvalg:

forskjeller og likheter.«I J. Saglie (red): Det nære demokratiet – lokalvalg og lokal deltakelse.

Oslo: Abstrakt forlag.

Offentlige publikasjoner: Meld. St. 6 (2009-2010) Nordisk samarbeid. Fornyings-, administrasjons-

og kirkedepartementet.

St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak. Helse- og omsorgsdepartementet.

ISSN 0029-1285

More magazines by this user
Similar magazines