Netopia konseptet - Cowi

cowi.no

Netopia konseptet - Cowi

Netopia konseptet

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Forvaltning, Drift og Vedlikehold av ledningsnett og

kommunaltekniske data

Netopia er styringsverktøyet som gir et helhetlig samspill mellom planlegging og drift for flere kommunaltekniske

sektorer. De fleste norske kommuner har data på mange forskjellige formater og på mange forskjellige steder.

Netopia kan samordne denne dataflommen.

Netopia-konseptet som består av følgene hovedmoduler:

Netopia, grafisk grensesnitt med ulike moduler som ledningskart, kurvemodul, kundemodul, nøkkeltall,

rehabilitering mv

Aquis beregningsprogram for vannledningsnettet

Datastream 7i vedlikeholdsprogram for utstyrsregister, vedlikehold, arbeidsordre, kundekontakt, mv

For beregninger på avløpsnettet kan beregningsprogram som Mouse integreres.

Hovedmodulene kan kobles opp mot driftskontrollanlegg og benytte data fra offentlige registre, feks folkeregister og

vannmåler-register slik at alle beregninger utføres på et så oppdatert grunnlag som mulig.

Systemet er bygget opp slik at det skal være mulig å erstatte enkeltmoduler med andre moduler med lignende

egenskaper. Dette kan kreve at et må utvikles egne grensesnitt mellom Netopia og disse programmene.

På figuren under er programkonseptet fremstilt.

Konseptet er bygget

opp slik at det er

mulig å ta i bruk

enkeltkomponenter

og få stort utbytte av

dette, uten at det vil

gå utover muligheten

for fremtidig

integrasjon.

Driftskontroll

Datastream 7i

Vedlikeholdssystem

Netopia

Stedfestet

informasjon

Aquis

Vannettmodell

Kunde- og

forbruksinformasjon

En av hovedhensiktene bak utviklingen av konseptet har vært å begrense antall brukergrensesnitt og integrere ulike

program for samordnet analyse av data. Tilgang på data blir dermed større og sikkerheten i beslutninger om tiltak

økes. Det vil også påvises sammenhenger som det ellers ville vært vanskelig å finne frem til.


Funksjonalitet

Presentasjoner:

Presentasjonsbehandler

Rapporter (Active Reports)

Eksport Netopi

av utvalg

Utskrift / Printmodul

Kart eksport

Kart a tema:

Eksportere kartlag til shape fil

Legg til tema fra database, fil, rasterkatalog, XY-tabell

Tema konse

presentasjon

Settinger:

Lagring

Egenskap ptet utvalg type/klasse

Preferanser

Kart oppsett

Kart side funksjoner 2

Vis:

Media

Media objekter

Kart:

Innsyn

Tegning

Målsetting

Karttips

Symboler

Lage punkter, linjer og polygoner

Kart informasjon

Zoom

Nettobjekt:

Lage nye nettobjekter

Egenskaper

Globale egenskaper, vedlikehold av attributter

Vise flyt retning

Objekt forbindelser

Komponent:

Finn objekt

Velg fra valgte

Kurver

Legg til standard tekst

Oppdater standard tekst

Legg til fri tekst

Legg til tekst kategori

Reset tekst posisjon (label)

Analyser:

Kurvekalkulasjon

Nøkkeltall

Ledningsnett levetid

Nettverkstraversering

Verktøy:

Bruker behandler

Objektgruppe behandler

Symbol behandler

Tekst behandler

Import av rør-inspeksjonsdata

Database:

Databasevedlikehold (DDBMM)

Netopia import

Netopia tabell import

Netopia eksport SOSI

Aquis:

Netopia Netopia Light Netopia Kart

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Bjørn S Børstad, bsb@cowi.no,

tlf. 69 39 48 59

Siviling. Roar AG Magnussen, ragm@cowi.no,

tlf. 69 39 48 75

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Tilleggsmoduler

Netopia-Vedlikeholdssystem

Netopia-Scada (Real-time kurver)

Kunder/Gebyrer

Tiltaksanalyse

Inkludert

Tilleggsfunksjonalitet

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Ledningskartverk

Netopia ledningskart

Ledningskartet innholder opplysninger om ledninger,

kummer, utstyr, driftsdata og mye mer. Alle typer

objekter registreres som arealer, linjer, punkter eller

tekster. Bruker kan legge til egne tilleggsopplysninger om

objektene.

Tilstander og tiltak registres, vannbrudd med type brudd,

når, hvor, hvordan, skjøtemetode, kostnader etc.

GIS-objekter fra andre systemer og databaser som FKB,

VBASE og GAB vises i ledningskartet.

Ledningskartet kan vise status på objekter, for eksempel

stengte ventiler. Ved integrering mot driftskontroll

anlegget kan status på objektene oppdateres i nå-tid. Det

vises for eksempel hvilke avløpspumpestasjoner som er i

drift og hvor det evt. går i overløp.

Kartpresentasjoner kan lages av bruker til forskjellige

tema og formål som planlegging, rapportering, utskrift av

rørleggerkart etc.

Ledningskartet benytter både standardsymboler for VA

og brukerdefinerte symboler.

Ledningskartverket danner hovedgrunnlaget for

vurdering av eksisterende anlegg, overordnede planer,

vurdering av tiltak, prosjektering og utarbeidelse av

nettmodeller.

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Kommunens primære ledningskartverk innen VA

Kommunalteknisk GIS

Om ønskelig kan ledningskartet også forvalte data og

informasjon om for eksempel strøkasser, lekeplasser,

barnehager, andre kommunale bygg og arealer. Data

om objektene brukertilpasses og dokumenter etc kan

knyttes til objektene.

En rekke dataformater kan legges direkte på kartet for

ytterligere informasjon. For eksempel ortofoto og CADtegninger.

Multimedia

Alle typer media som filmer, bilder og dokumenter kan

kobles til arealer, ledninger og punkter. Dette forenkler

bruken og øker nytteverdien av for eksempel

rørinspeksjonsvideoer.

Anleggstegninger, bilder og overtagelsesdokumenter

kan tilknyttes anlegget direkte i kartet.


Ledningskartve

Redigering

rk side 2

og bruk av ledningskart

Arealer, ledninger, punkter og tekster kan legges inn

manuelt med datafelter som er tilpasset de ulike

objekttypene. Ledninger knyttes til kummer for å lage

topologisk riktige ledningskart. Objekter kan også

importeres fra eksterne datakilder.

Valgte opplysninger om objekter kan vises ved hjelp av

kart-tips ved å holde pekeren over dem.

Utvalgte objekter kan endres ved bruk av global

funksjon. For eksempel kan anleggsår legges inn, eller

endres på, for alle ledninger i et boligfelt.

Objekter i ledningskartet kan velges manuelt i kartet

eller ved hjelp av buffersone. Buffersone brukes for

eksempel til å velge ut abonnenter på en vannledning.

Oversikt over abonnentene kan deretter eksporteres til

Excel tabell.

Nøkkeltall

Nøkkeltallsberegninger gir muligheten til fleksibel og

direkte beregning av alle mulige matematiske forhold

mellom data i ledningskartdatabasen og presenterte data

andre kilder.

Data som beregnes knyttes til definerte områder eller

soner, og beregningene utføres på alle områder eller

utvalgte områder.

Hver data type blir definert i en dialogboks som også

inkluderer konstanter som benyttes. Typiske nøkkeltall

for hvert område er: Antall reparasjoner pr meter ledning,

kostnad pr m 3 forbruk, antall prøvetakingspunkt pr

innbygger eller meter ledning, eller antall

vannkvalitetsbrudd. Alle nøkkeltall kan benyttes videre i

rapporter som grafer eller tabeller.

Kartutskrift

Ledningskartet har en meget funksjonell utskriftsmodul

som lar deg zoome og panorere direkte i printbildet.

Videre kan du tilpasse kartpresentasjonen ytterligere uten

å måtte gå tilbake i kartet.

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Bjørn S Børstad, bsb@cowi.no,

tlf. 69 39 48 59

Siviling. Roar AG Magnussen, ragm@cowi.no,

tlf. 69 39 48 75

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Planlegging av VA-anlegg

Planlegging

Situasjonsplaner lages i Netopia. Disse kan omfatte

eksisterende ledningsnett og antall personer innen

nedslagsfelter, målesoner, kulturminner og andre

rammebetingelser. Alle rammebetingelser kan knyttes

opp til lovverk, reglementer mm. Berørte abonnenter

vises i kartet med eiendomsgrenser. Videre kan

klausuleringssoner presenteres i Netopia med tilknyttede

dokumenter.

Netopia benyttes til lagring og presentasjon av data for

lokaliseringssteder, ledningstraseer og soner. Valg av

ledningstraséer med dimensjoner og plassering av

pumpestasjoner presenteres i Netopia.

Presentasjon

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Optimale ledningstraseer for detaljprosjektering

Netopia viser planlagte, nedlagte og ledninger i drift.

For alle anlegg kan dimensjoner og ledningslengder

med mer hentes ut. Nødvendig utstyr kobles til kummer

og pumpestasjoner for å vise funksjonaliteten på

anlegget.

Status på vannkilder og resipienter vises. Videre kan

andre interesser som verdivurderinger av landskap og

fiskebestander også presenteres.

Koordinering av planer

Ved felles presentasjon av tiltak innen vann, avløp, veg,

andre kommunaltekniske tjenester samt alle tema i

kommuneplanens arealdel øker muligheten for koordinering.

Tegninger

Tegninger presenteres i Netopia sammen med

eksisterende ledningsnett og bakgrunnskart.

Tegningene kan for eksempel være prosjekteringstegninger

for ledningsanlegg og pumpestasjoner eller

kabeltraséer for fjernovervåking av stasjoner.

Både ”as-built” tegninger, prinsippskisser og GIS kan

presenteres i det samme brukergrensesnittet.

Prinsippskisser

Prinsippskisser eksporteres for import og videre

detaljprosjektering i AutoCad.

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Roar AG Magnussen, ragm@cowi.no,

tlf. 69 39 48 75

Siviling. Bjørn S Børstad, bsb@cowi.no,

tlf. 69 39 48 59

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Hovedplaner for

vann og avløp

Digital forvaltning og revidering av planer

Konvesjonell forvaltning av hovedplaner

Overordnede planer blir i dag utarbeidet på en slik måte

at analysedelen, tekstdelen og presentasjonsdelen

gjennomføres som 3 separate aktiviteter. Ved senere

redigering er det normalt å måtte utarbeide de 3

hoveddelene på nytt uten særlig mulighet for å relatere til

tiltak som er gjennomført fra tidligere planer.

Digital forvaltning av hovedplaner

Netopia kan leveres som en tilleggsytelse ved

utarbeidelse av hovedplaner. Planen leveres da med

registrerte data og presentasjoner i Netopia slik at de kan

bedre forvalte og revidere sin egen hovedplan. Det gis

oversikt over planlagte og gjennomførte tiltak samt for

eksempel eksisterende og planlagt arealbruk.

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Oversikt over kommunens planer

I samme grensesnitt kan også andre planer

presenteres for eksempel:

Kommuneplaner

Hovedplaner

Saneringsplaner

Driftplaner

Prosjektplaner

Asfalteringsplaner

Graveplaner

Reguleringsplaner

Revidering av hovedplaner

I Netopia kan det utføres en løpende revidering av

overordnede planer basert på de tiltak som er

gjennomført. På grunn av måten data blir registrert og

analyser gjennomført, er det mulig å unngå at planene

blir hyllepermer som bare blir tatt fram ved søknad om

godkjenning og bevilgninger.

I Netopia beholdes også anleggsdelers historikk. Dette er

meget nyttig og betyr for eksempel at bruker enkelt kan

få fram antall meter ledninger som er rehabilitert

(rehabiliteringstakt) siden forrige revidering av

hovedplanen.

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Roar AG Magnussen, ragm@cowi.no,

tlf. 69 39 48 75

Siviling. Bjørn S Børstad, bsb@cowi.no,

tlf. 69 39 48 59

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Tiltaksanalyse

Klassifisering av avløpsledninger

Rørinspeksjonsdata

Netopia kobler videokontroll-filmer, rapporter og bilder til

riktige ledninger og kummer. Rørinspeksjonsdata

importeres manuelt eller automatisk. Definisjoner er i

henhold til NORVAR 83 ”Rørinspeksjon med

videokamera”.

Klassifisering av avløpsledninger

Avløpsledningene analyseres etter metodikken i

NORVAR 76 ”Klassifisering av avløpsledninger”.

Vekting av klasser kan brukertilpasses.

www.cowi.no

Presentasjon

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Resultatene av analysene lagres i databasen og

tiltaksklasser presenteres i kartet

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Roar AG Magnussen, ragm@cowi.no,

tlf. 69 39 48 75

Siviling. Bjørn S Børstad, bsb@cowi.no,

tlf. 69 39 48 59

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Rehabiliteringsplanlegging

Beregning av framtidige kostnader

Netopia har en meget avansert modul for beregning av

rehabiliteringskostnader sett i sammenheng med

ledningsnettets levetid. Ulike levetidskurver brukes for

ulike rørklasser/typer. Ulike kostnadskurver brukes for

ulike leggekostnader. På denne måten kan nødvendig

omfang av rehabilitering i årene framover beregnes i

antall løpemeter og kroner. Dette kan gjøres for ulike

områder eller hele kommunen.

Denne analysen beregner f.eks. omfanget av

rehabilitering av ledninger i et område basert på angitte

forutsetninger. Det første steget er å definere

ledningsklasser. Klassene er funksjoner av parametere

som alder, materiale, grøfteforhold, vannkvalitet,

innvendig trykk, vanntransport samt reparasjonshistorikk.

Et vanlig ledningsnett deles i 10-20 klasser.

Deretter etableres ulike kostnadskurver for ulike

rørdimensjoner, grunnforhold, anleggsområder etc.

Ledningsklassene relateres til en levetidskurve også kalt

nedbrytningskurve og en kostnadskurve. Dermed kan

kan framtidig rehabiliteringsbehov og –kostnader

beregnes for ulike områder eller hele kommunen samlet.

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Beregning av forventet funksjonstid og framtidige kostnader

Med pessimistiske anslag og optimistiske anslag er det

mulig å beregne nødvendig rehabiliteringsomfang

kommende år. Desto mer nøyaktig kurvene er desto

mer korrekt blir resultatet.

Levetidskurver

Levetidsfunksjoner er lagret i kurvemodulen og de kan

kalibreres mot den faktiske behovsprøvde

rehabiliteringen som utføres hvert år. Dermed blir

resultatene mer og mer pålitelige.

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Roar AG Magnussen, ragm@cowi.no,

tlf. 69 39 48 75

Siviling. Bjørn S Børstad, bsb@cowi.no,

tlf. 69 39 48 59

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Spyleplaner

Spylemetoder

Spyling av vannledninger i tradisjonell forstand vil si å

gjøre et uttak av vann gjennom en ventil for å øke

strømningshastigheten i ledningene, slik at vannets

masse- og skjærkraft river med seg avsetninger.

Tilsetting av luft har stor effekt når lav uttakskapasitet

begrenser nytten i tradisjonell spyling, selv om metoden

har klare begrensninger. Spyling med bruk av plugg er

mer utbredt. Plugger har god rengjøringsevne. Harde

varianter fjerner rustknoller, men kan samtidig forårsake

bart gods, blødning og krav til renovering. Bruk av plugg

er relativt arbeidskrevende ved at pluggene må føres inn

på og tas ut av ledningsnettet.

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Rengjøring av vannledninger har ikke vært prioritert

Tradisjonell spyling

I mange kommuner har rengjøring av vannledninger kun

omfattet spyling av endeledninger hvor vannkvaliteten

erfaringsvis kan være dårlig. Dette gir normalt godt

resultat for endeledningen, mens det gir begrenset

spyleeffekt i foranliggende nett, hvor avsetninger også

kan innvirke på vannkvaliteten i utenforliggende

ledninger. For at rensende strømningshastighet skal

oppnås i en strekning inne i et ledningsnettverk vil det

være nødvendig å kanalisere vannstrømningen gjennom

nettet til strekningen. Gjennomføring av et program for

effektiv spyling av alle ledninger i et nettverk vil derfor

medføre en del ventilmanøvrering.

Utforming av spyleplaner

Målet for rengjøring av vannledninger kan være at alle

kommunale ledninger skal rengjøres hvert 1. eller 2. år.

For at dette skal være realistisk, er det nødvendig at

rengjøringsmetoden ikke er for arbeidskrevende. I så

måte anbefales å basere utarbeidelse av spyleplaner

på spyling med vann som rengjøringsmetode. Ved

utarbeidelse av spyleplaner er det flere hydrauliske

forhold å ta hensyn til. Ved spyling senkes trykket

drastisk i uttakspunktet samt at det i nærliggende

områder også kan skje en betydelig trykksenkning.

Operasjonene må ikke føre til at det oppstår vakuum

med fare for innsug av forurensninger noe sted på

ledningsnettet, og av hensyn til renseeffekt må det

oppnås en strømningshastighet i det enkelte rør på

minst 1 m/s. I tillegg er det hensiktsmessig at spylingen

planlegges gjennomført i den normale

strømningsretningen i nettet.

Ved å simulere ventilmanøvrering og vannuttak i

analysemodell av ledningsnettet kan en finne fram til

optimale løsninger for gjennomføring av sonevis

spyling. Gjennom simuleringen kan

strømningshastigheter dokumenteres og trykkforhold

kontrolleres.

Spyleplanskart og arbeidsprogram

En spyleplan for et område består av et

arbeidsprogram og et tilpasset kartverk som viser

ledninger, ventiler og kumnummer. Interconsult har

erfaring med og kan stå til tjeneste med utarbeidelse av

spyleplaner.

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Arild Kirkerød, ark@cowi.no,

tlf. 69 39 48 57

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Brannvannskart

Beregning av kapasitet

En modell av vannledningsnett kan benyttes til å

simulere brannvannsuttak hvor som helst i nettet.

Nøyaktigheten i beregningen er avhengig av kvaliteten

på modellen. I dag har de fleste kommuner et oppdatert

ledningskartverk med gode data for geometri,

dimensjoner, rørtype, etc.. En erfaren modellbruker vil

kunne trimme modellen slik at pålitelige simuleringer kan

gjennomføres.

I modellen velges hvilket forbruk det er i forsyningsområdet

i den perioden slukking pågår. Branntidspunktet

forutsettes å være på dagtid i et døgn med

normalt forbruk eller større.

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Ledningskart med fargesymboler for uttakspotensial

Forskrift av 26.juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, §5-4

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å

dekke brannvesenets behov for slokkevann. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal

kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. I boligstrøk o. l. hvor spredningsfaren er

liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil.

For å kunne vurdere om disse forhold er ivaretatt må kommunen ha inngående kjennskap til kapasiteten i

ledningsnettet. Heldigvis finnes et alternativ til å gjennomføre tappetester…….

Uttakspotensiale vist på kart

På bakgrunn av resultatene fra et stort antall

simuleringer av brannvannsuttak, utarbeides kart som

framstiller uttakspotensialet i alle deler av nettet. Kartet

vil fortelle hvilken vannmengde det minst kan forventes å

få ut av en ledning.

Presentasjon

Bebygde områder på kartet er fargelagt. Fargen

klassifiserer brannvannsdekningen i aktuelt område til

God, Moderat eller Dårlig. For hver klasse er det angitt

en minstevannmengde ved uttak på ledning i gitt

dimensjon. Ledningsnett er inntegnet med strektykkelse

i forhold til dimensjon. Typisk målestokk er 1:20 000.

Kartet er i større målestokk og mer detaljert. Ledninger

er påført dimensjoner. Fargen de er tegnet med

definerer minstevannmengde.

Overlevering

Kartet utarbeides digitalt og kan konverteres til

standard dataformat, eksempelvis sosi/shape. I et

innsynsverktøy har kommunen mulighet for å se kartet

på skjerm sammen med fritt valgt bakgrunn.

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Arild Kirkerød, ark@cowi.no,

tlf. 69 39 48 57

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Lekkasjekontroll

Forbrukskontroll

Bruk av målesoner i Netopia gir mulighet til å identifisere

målt forbruk i forhold til abonnenter og antall personer i

sonene. Forholdene i ”unormale” soner undersøkes

nærmere. Ved integrering med driftskontrollen kan

beregninger utføres i nå-tid.

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Lekkasjekontroll gir mer effektiv lekkasjesøking

37 abonnenter

…og 104 personer

Vannettberegninger

Ved integrering med Aquis kan lekkasjekontroller

utvides videre. 7-seas modulen kan påvise feil ved

forutsetningene for beregningene.

Real-time lekkasjekontroll

Aquis real-time er en utvidelse av kommunens driftskontroll

system, med overvåking av alle noder og ledninger i nåtid

og framover i tid.

Systemet bruker de siste registrerte målingene fra

driftskontroll systemet for nettberegninger. Dette betyr at

alle endringer i vannledningsnettet reflekteres i modellen

med en gang de oppstår. Brudd på forhåndsinnlagte

hydrauliske begrensninger, vannkvalitetsproblemer etc.

identifiseres umiddelbart i real-time systemet

Analyse av lekkasjelytting

De røde ledningene har gjennom analyse blitt prioritert

ut fra ulike metoder. De gule punktene angir hvor

lekkasje har blitt utbedret.

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Bjørn S Børstad, bsb@cowi.no,

tlf. 69 39 48 59

Siviling. Roar AG Magnussen, ragm@cowi.no,

tlf. 69 39 48 75

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Gravekalender

Oversikt over kommunens anleggsaktivitet

Oversikt over planlagt anleggsaktivitet

Anlegg som er under planlegging kan presenteres som

funksjon av type plan og forventet anleggstart. Dette

benyttes til å varsle berørte grunneiere og andre

inntresenter slik at disse kan komme med innspill.

Oversikt over vedtatt anleggsaktivitet

Kommunens innbyggere kan gis oversikt over hvor

kommunen planlegger anleggsvirksomhet i nærmeste

framtid. Slik oversikt vil også være til hjelp for intern

koordinering av kommunaltekniske anlegg.

Presentasjonen kan vise forventet anleggstart og

varighet, samt for eksempel ansvarlig entreprenør.

Gravekalenderen benyttes til å informere i media, og kan

eventuelt presenteres på kommunens internett side.

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Oversikt over kommunens planer

I samme grensesnitt kan også andre anleggsplaner

presenteres for eksempel:

Asfalteringsplaner

Driftplaner

Graveplaner

Kommuneplaner

Prosjektplaner

Reguleringsplaner

Saneringsplaner

Tiltaksplaner

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Bjørn S Børstad, bsb@cowi.no,

tlf. 69 39 48 59

Siviling. Roar AG Magnussen, ragm@cowi.no,

tlf. 69 39 48 75

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Private installasjoner

Forvaltning av installasjoner

Netopia har svært gode og fleksible muligheter til å

ivareta opplysinger om olje, bensin og fettutskillere,

slamavskillere etc. og hvor disse er plassert. Videre kan

påslipps og utslippsavtaler knyttes til aktuelle objekter.

Det lages egendefinerte presentasjoner for de ulike

objektene og status på disse.

www.cowi.no

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Registrering av olje, bensin og fettutskillere, slamavskillere,

påslipps- og utslippsavtaler etc.

Tanker / Avskillere

Alle typer olje, bensin og fettutskillere, slamavskillere kan

registreres i tillegg til for eksempel septiktanker og tette

tanker. Disse kan spesifiseres etter NS-EN 858 Utskillere

for lette væsker og NS 3162 Slamavskillere. Ønskede

datafelter/opplysninger tilpasses etter behov.

Tilstander og status

Tilstanden til hver enkelt objekt kan registreres. Videre

kan status på påslippsavtaler og inspeksjoner følges

opp.

Registrering av målinger og prøveresultater

Alle objekter kan tilknyttes kurver for lagring av målinger

og prøveresultater. Dermed er det enkelt å se utviklingen

over tid

Oversikt over kunder

Ulike forbruker/kunde typer kan registreres, for

eksempel:

Husholdning

Industri

Kontor

Kjøpesenter

Landbruk

Etc

Adresser hentes fra kommunens adresseregister og

avgifter hentes fra kommunens avgiftsregister.

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Bjørn S Børstad, bsb@cowi.no,

tlf. 69 39 48 59

Siviling. Roar AG Magnussen, ragm@cowi.no,

tlf. 69 39 48 75

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Geografisk avgiftskontroll

Kontroll av kommunens avgiftsgrunnlag

Avgiftsgrunnlag

Abonnenter registreres med opplysninger som kan

hentes fra GAB og adresseregisteret. Avgifter hentes fra

kommunens avgiftsregister. Ved å analysere avgiftene i

kartet vises raskt abonnenter som mangler kommunale

avgifter som vann, avløp, renovasjon, feier og

slamtømming.

www.cowi.no

Tilknytningsforhold

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

I samme brukergrensesnitt vises tilnytningsforholdene

til de ulike abonnentene. Abonnenter med kommunalt

vann og private vannkilder kan presenteres. Videre

vises ulike avløpsforhold som kommunalt, til bekk og til

sjø, med ulike rensetiltak.

Kundevarsling

Abonnentregisteret benyttes også ved kundevarsling i

forbindelse med for eksempel vannavstegning.

Abonnenter i tilknytning til ledning eller innenfor et

område velges ut og det lages adresse liste.

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Bjørn S Børstad, bsb@cowi.no,

tlf. 69 39 48 59

Siviling. Roar AG Magnussen, ragm@cowi.no,

tlf. 69 39 48 75

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10


Rapportering

Effektiv bruk av GIS i årsrapportering

Rapportering

Presentasjonsmåter i Netopia kan spares fra år til år slik

at det blir enklere for mottakeren å sammenligne

rapportene. Netopia beregner nødvendige nøkkeltall og

kan gjøre sammensatte analyser. Videre kan det settes

opp standard rapporter i egen rapportmodul, for

eksempel tilpasset nøkkeltall for rapportering til KOSTRA

og Vannverksregisteret.

Nøkkeltall

Nøkkeltall som hentes fra kartet er for eksempel:

Tilknytningstetthet Antall forsynte med vann

Vannlekkasje pr m ledning Antall hustander/hytter

Varighet av vannbrudd Vannleveranse andeler

Husholdningsforbruk Vannkvalitetsprøver

Antall vannmålere Antall meter ledningsnett

www.cowi.no

Overvåking av vannmiljø

COWI AS er et av Norges ledende flerfaglige

rådgivende ingeniørselskap. Vi har ca

550 medarbeidere i inn- og utland, mens

COWIgruppen totalt teller ca 3 400. Den

norske kjernevirksomheten er delt inn i

sektorene tekniske installasjoner og bygg,

infrastruktur og samfunn, samt energi,

vann og miljø. I Norge satser vi spesielt på

å videreutvikle vår sterke posisjon innen

helsebygg.

Resultater fra resipientanalyser registreres og gjennom

bruk av kurvemodulen kan utviklingen overvåkes. Videre

kan resultatene for eksempel sees i sammenheng med

driftshendelser og tiltak på nettet. Ulike resipienter og

bruksareal som badeplasser og båthavner kan også

sees i sammenheng.

Miljømål for vannforekomster som skjærgård og bekker

herunder de ulike bekkenes verdivurdering i forhold til

ørret, landskap, rekreasjon kan registreres.

Presentasjoner

Netopia kan lage kartpresentasjoner av data og nøkkeltall.

Ulike presentasjoner kan lages for eksempel for sonekart

og kart tilpasset rapportering med innsatt grafikk.

Spørsmål om dette produktet kan rettes til:

Siviling. Bjørn S Børstad, bsb@cowi.no,

tlf. 69 39 48 59

Siviling. Roar AG Magnussen, ragm@cowi.no,

tlf. 69 39 48 75

COWI AS www.cowi.no

Bryggeriveien 2

Postboks 123 Telefon 69 39 49 00

1601 Fredrikstad Telefaks 69 39 49 10

More magazines by this user
Similar magazines