Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Potetesmelfabrikker.

Fabriktmlling

1909.

Ogsaa ved indhentningen av opgaver fra potetesmelfabrikkerne kom det forhold,

at produktionsterminen ikke faldt sammen med kalenderaaret, til at fait en

uheldig indflydelse. Av de 10 fabrikker har saaledes 4 opgit sit raastofforbruk

og sin produktion for terminen 1908-1909, 3 for kalenderaaret 1909, 2 for

terminen 1909-1910 og 1 for 2det halvaar 1909 .

I en anden forbindelse hadde imidlertid byraaet fra de fleste fabrikker indhentet

opgaver over forbruket av poteter og mais i terminen 1908-1909 1, og

ved at sammenstille disse opgaver med de av Fabriktællingen indhentede, antar

man at kunne meddele noget nær fuldstændige opgaver over potetesmelfabrikkernes

raastofforbruk i den nævnte termin. Dette skulde være

Poteter 24 519 531 kg.

Mais 920 300 -

1 bedrift hadde opgit sit potetesforbruk i tender, 8 i hl. og 1 i kg. For

imidlertid at faa fuld ensartethet er alle opgaver omregnet til kg. efter folgende

gjennemsnitsforhold: 1 td. ------ 115 kg. og 1 hl. ---- 72 kg. 2 .

Av det samlede potetesforbruk faldt 44.6 pet. paa Hedemarkens amt, 22.i pet.

paa Kristians amt, 21.1 pet. paa Jarlsberg og Larvik amt, og resten fordeltes

med ea. 2/3 paa Stavanger og 1/3 paa Nordre Trondhjems amt.

Fra 0.6 til 0.9 mill. kg. poteter forbrukte 3 bedrifter, fra 1 til 1.9 mill. kg.

forbrukte 2, fra 2 til 3.9 mill. kg. forbrukte 3 og mere end 4 mill. kg. endelig

forbrukte 2 bedrifter.

Bare ved 2 bedrifter blev mais anvendt.

8 av potetesmelfabrikkerne, som i terminen 1908-1909 forbrukte 15 248 880 kg.

poteter, har for terminen 1912-1913 opgit forbruket til 19 211 746 kg. Under

forutsætning av at progressen for de øvrige 2 fabrikkers vedkommende har været

den samme som for de hernævnte 8, skulde i terminen 1912-4913 potetesmelfabrikkernes

samlede potetesforbruk ha været 30 891 397 kg. Om maisforbruket

i terminen 1912 -- 1913 har man ingen opgaver

Som folge av produktionsterminens uensartethet kom naturligvis alle de

vanskeligheter soin hadde meldt sig ved raastofopgavernes bearbeidelse, ogsaa til

at gjøre sig gjældende for produktionsopgavernes vedkommende. For imidlertid at

erholde nogenlunde fuldstændige produktionsopgaver har man av de av Fabriktællingen

indhentede opgaver utregnet for hver enkelt bedrift forholdet mellem

forbrukt mængde raastoffer og herav fremstillet produkt. Og ved hjælp av disse

forholdstal og de for nævnte reviderte raastofopgaver er det saa forhaabentlig

Til bruk ved beregningen av det antagelige forbruk av jordbruksprodukter avkræves

nemlig potetesmelfabrikkerne aarlig opgaver over den anvendte mængde

raastoffer.

2 Dette gjennemsnitsförhold har byraaet anvendt gjennem en aarrække, men det

synes imidlertid ikke at være helt paalidelig. Ved en senere henvendelse har

nemlig 2 fabrikker gjort opmerksom herpaa og samtidig opgit tønden til henholdsvis

108 kg. og 94-100 kg. og hektoliteren til henholdsvis 70 kg. og 64 kg. Forholdet

vil imidlertid med det forste bli optat til revision.

More magazines by this user
Similar magazines