Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

1. Træmasse, cellulose-, pap- og papirfabrikker.

(Ved cand. oecon. Torleiv Toftdahl).

Foruten konferanser med sakkyndige og de alt i Produktionsstatistikkens iste hefte

nævnte kilder, er ved utarbeidelsen av dennd fremstilling desuten anvendt: A. Johannesen:

«En historisk Fremstilling av de norske Træsliberier» (Kr.a 1889); Brusewitz : «Nordisk

Papperskalender» (1908-09); disp. A. Neess: «Fra Papirfabrikationens historie i Norge»

(Norsk Tidsskrift for Papir-, Træmasse- og Celluloseindustri, iste aarg.); ing. O. Tobiesen:

«Træmasse-, Cellulose-, Pap- og Papirindustriens Udvikling i Norge» (Tekn. Ugeblad 1907)

samt en række andre artikler fra diverse fagblade ; videre: Socialstatistik III. «Arbeids.

og Lønningsforhold ved Træsliberier og Cellulosefabriker» (Kr.a 1897). Særlig denne

sidste, som er utarbeidet av nuværende kontorchef i kommunens statistiske kontor,

G. Amnéus, gir en instruktiv utredning av træmasse- og celluloseindustriens historiske

utvikling og de ved nævnte tid anvendte metoder.

Kunsten at lave papir av enkelte plantefibrer først av raa bomuld, senere

av opraatnede linkluter — skal fra Kina være indfort til Europa i det 9de eller

10de aarhundrede; men først mot utgangen av det 17de aarhundrede blev den

overført til Norge, idet admiralitetsraad Gerh. Treschow i 1698 fik privilegium paa

ved Akerselven at anlægge «Ovre Mølle » eller «Bentse Melle», som den senere

blev kaldt.» Ved Akerselven blev i 1736 endvidere anlagt «Nedre Molle»

eller «Glads Molle» og endnu noget senere «Jerusalems Molle», og desuten blev

ved Bergen i 1799 anlagt den ældste av de nu bestaaende papirfabrikker, nemlig

«Alvøens Alone», saaledes at det samlede antal papirmøller ved det 18de

aarhundredes utgang antagelig var 4. Rent kvalitativt set maa resultatet av denne

virksomhet ha været meget heldig, idet samtiden roser dens produkter som udmerket,

ja «Øvre» og «Nedre Melle» hadde endog i lang tid leveransen av

stemplet papir til Staten. De økonomiske resultater derimot synes ikke at ha

været fuldt sua tilfredsstillende, og det uagtet virksomheten blev begunstiget av

Regjeringen paa mange vis, som f. eks. ved tilidfri indførsel av kluter, hoi told

paa papirimport o.s.v. Papirfabrikationen var derfor ingen betydelig industri ved

det 19de aarhundredes begyndelse, ja den samlede værdi av produktionen ved de

3 Akerselvens fabrikker oversteg ikke 17 000 rdl., og knapt 100 arbeidere fortjente

her sit blvd.

Forholdene stillet sig ikke meget anderledes i de to forste tredjedele av det

19de aarhundrede. Rigtignok blev nogen nye papirmøller anlagt, saaledes i

1802 «Eker Molle» av Hans Nilsen Hauge, i 1814 «Mollendals Papirfabrik» ved

Den første papirmelle skal i Danmark være anlagt i 1540 og i Sverige i 1550.

Træmasse.

More magazines by this user
Similar magazines