Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

PabriktEelling

1909.

Videre liar vi opgave over ar b eider nes lønninger. Disse utgjør

tilsammen omkring 77 millioner kroner 1 .

Men dette blir dog bare en del av den samlede nettoavkastning. Foruten

de nævnte poster maa man gjøre folgende :

3.. L ønn in ger for f un ktionære r. Disse kan anslaaes til et samlet

beløp av 9 826 000 kroner 2 .

4. Bedriftsledernes indtægt, som opføres med 5222000 kroners.

Heri er indbefattet et beregnet tillæg for de bedrifter, for hvilke lønningsopgaver

ikke er meddelt. Det samlede personale ved de i produktionsstatistikken medreguede

bedrifter utgjør 106 574, heri indbefattet endel bedrifter, som har meddelt opgave

efter at fabriktsellingens første hefter var utarbeidet. Av den samlede økning er en

forholdsmæssig del lagt paa ledere, funktionærer og arbeidere.

2 Ved Fabrikteellingen 1909 opføres ialt 5 679 funktionærer, idet dog bemerkes, at

antagelig i flere tilfælde specielle salgskontorer, som en fabrik har hat i nærmeste

by eller i Kristiania ikke er medtat, og opgaverne blir altsaa ikke ganske uttommende.

Av disse funktionærer var:

Mænd. Kvinder.

Underbestyrere. verksmestere o. lign 1526 71

Kontorister, regnskapsførere og andre funktionærer ved kontoret 2964 1118

Hertil kommer et beregnet antal av 83 personer (23 underbestyrere og 60 kontorister)

ved bedrifter, som senere har meddelt opgaver.

Regner man for den forste gruppe en gjennemsnitlig indtægt av 2 800 kroner,

og for kontorister m. v. 1 449 kroner for mænd, 821 kroner for kvinder, faar man

for funktionærerne følgende beløp:

Underbestyrere m. v 4 536 000 kroner

Kontorister m. v. 5 290 000 c

Tilsammen 9 826 000 kroner

Opgaverne over lønninger for kontorister m. v. er hentet fra den officielle

statistik over handelsfunktionærer. Denne omfatter vistnok fortrinsvis byer, men

paa den anden side er de højest lønnede funktionærer neppe kommet fuldt til sin ret.

8 Ved tællingen opføres ialt 4 072 personer i overordnet stilling (indehaver, disponent,

bestyrer o. s. v.), derav 3 971 mænd og 101 kvinder. Der var ialt 3 821 bedrifter.

Av disse tilhørte 2 018 enkeltmænd, og de fleste av disse maa antages selv at være

ledere. 500 tilhørte ansvarlige selskaper, og her vil der tildels være mer end én

leder. Det samme gjeelder ved aktieselskaper, hvis antal var 1 303. Skjønsmæssig

kan man sætte :

Tilsammen 4 131

1 945 indehavere av egen fabrik.

694 medlemmer av ansvarlige selskaper.

1 492 disponenter ved aktieselskaper.

Heri er indbefattet et tillæg av 59 for senere tilkomne beilrifter.

Det er bare den sidste gruppe, hvis indtægt her skal beregnes. De øvrige er

allerede medregnet ovenfor . under ligningen for bedrifterne.

Regnes et gjennemsnit av 3 500 kroner, kommer mau op i et samlet beløp av

5 222 000 kroner.

More magazines by this user
Similar magazines