Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

11

Fa,briktEelling

1909.

Og desuten opgav 8 fabrikker at ha anvendt ialt 2 579 ton avfaldspapir og 3

fabrikker 990 ton avfaldskluter. Men da raastofopgaverne for flere papirfabrikkers

vedkommende synes at være mindre fuldstændige, er der stor sandsynlighet for,

at ogsaa andre end de opgivne anlæg har brukt avfaldspapir som raastof.

Ved de 20 papirfabrikker, som var forbundet med treesliperier og cellulosefabrikker,

blev av den ovennævnte mængde træmasse anvendt : 159 038 ton mekanisk

masse (vaat beregnet) og 32 564 ton kemisk masse (tor beregnet), mens de 15

selvstændige papirfabrikker forbrukte 28 314 ton mekanisk masse (vaat beregnet)

og 32 826 ton kemisk masse (tor beregnet). Hovedmassen av den i pap- og papirindustrien

anvendte mekaniske træmasse (85 procent) blev altsaa benyttet av de

papirfabrikker der var forbundet med træsliperier og cellulosefabrikker, mens dette

for den kemiske træmasses vedkommende kun var tilfældet med 50 procent. Av

landets 35 pap- og papirfabrikker anvendte 5 bare mekanisk træmasse .7 bare

kemisk træmasse og 23 anvendte begge dele.

Av den mekaniske træmasse var 134 141 ton (vaat) hvit, og 37 007 ton

(vaat) brun, mens 8 bedrifter med et samlet forbruk av 16 204 ton (vaat) ikke

kunde avgi specifiserte opgaver herom. Av den kemiske træmasse var 27 116

ton (tor) sulfit cellulose og 15 573 ton (tor) sulfat cellulose, mens 15 fabrikker

med et samlet forbruk av 22 701 ton (tor) ikke nøjere kunde specifisere dette.

Hvad endelig forbruket av lim og fyldstoffer angaar er opgaverne her meget

mangelfulde, idet kun 9 bedrifter med en samlet produktion av 81 231 ton forskjellige

slags papir har set sig istand til at avgi oplysninger herom. Disse 9

fabrikkers forbruk var: av China clay — kaolin — 11 208 ton av harpiks 1 512

og av alun 355 2 .

Saadanne opgaver mangler imidlertid for de øvrige 26 bedrifter, som tilsammen

producerte 75 342 ton pap og papir (se forøvrig tabel 2).

Om raastofforbruket i sin helhet maa det siges. at det ikke helt noiagtig

vil angi det kvantum, som er medgaat til den for 1909 opgivne produktion ti

nogen bedrifter har nemlig ikke kunnet opgi det raastof, som er f or b rukt i

aaret, og har isteden meddelt det, som da er ansk a f f e t. Men meget stor

kan vanskelig denne unoiagtighet bli, idet man maa kunne anta, at den mængde

raastof, som var - lagret ved aarets begyndelse, i det store og hele ikke vil være

betydelig større eller mindre end den mængde, som er lagret ved dets utgang.

Ved bearbeidelsen av produkti on s opgav ern e har deres store uensartethet

medført flere vanskeligheter. Vegtopgaverne blev saaledes f. eks. av

nogen meddelt i engelske ton (A 1 016 kg.) av andre i norske (à 1 000 kg.);

videre opgav ofte en og samme fabrik sin træmasseproduktion, og den som raastof

i papirfabrikationen anvendte del av samme, i engelske ton, mens det færdig

Nemlig 5 papfabrikker.

2 Forbruket av harpiks omfatter ogsaa, et limkokeri, der var forbundet med papirfabrik.

More magazines by this user
Similar magazines