Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

PabriktEelling

1909.

En opsummering av de ovenfor opregnede poster gir et beløp av 126 1/2

million kroner, men opregningen av industriens nettoutbringende er hermed paa

ingen maate uttømt.

Man maa saaledes „lægge til det beløp, som ved de tællede 1303 aktieselskaper

er utbetalt i direktionshonorar.

Endvidere er der til understøttelser, pensioner til tidligere

funktionærer og arbeidere, gratifikationer og lignende

tilsammen utbetalt beløp, som kan andrage til ikke uvæsentlige summer.

Fremfor alt har man r enter av kapitalen. Den rente, som bedrifterne

selv har tjent, er indbefattet under deres ilignede indtægt. Men derimot maa der

gjøres et tillæg for renter av laant kapital. Man har ikke nogen sikre holdepunkter

for at beregne det beløp, som dette kan repræsentere, men det er givet,

at det dreier sig om betragtelige summer.

Hertil kommer leieindtægt for fabriklokaler, som bedrifterne har leiet av andre.

For de sidstnævnte poster har man ikke holdepunkter for at kunne opgjere en

statistisk beregning. Men man vil neppe komme langt fra det rigtige ved at

anslaa summen for samtlige opregnede poster til omkring 150 millioner kroner.

Dette skulde altsaa utgjøre det samlede indtægtsbelep, som er tilfaldt de ved produktionen

medvirkende kræfter, herunder indbefattet eiere av kapital, som er anvendt

i fabrikindustrien.

Industri og haandverk tilsammen.

Ovenfor er bare behandlet fabrikindustrien, derunder dog ogsaa endel haandverk,

som indgik under fabrikteellingen. Det kan nu være av interesse at se, *

hvor stort beløp der falder paa den øvrige del av haandverket. Ved Haandverkstællingen

1910 blev der nemlig indsamlet endel opgaver til belysning av haandverkets

avkastning.

Der blev for det forste indhentet opgave over den lignede indtægt for de

haandverksdrivende. Den samlede indtægt, bortset fra arbeidslen, men ikke indbefattet

bestyreres indtægt (ved selskaper og lignende) utgjorde 22 millioner kro-ner, derav

ca. 9.4 millioner kroner i bygderne og 12 6 millioner kr. i byerne. Heri er dog

altsaa ikke medregnet de haandverksbedrifter, som indgaar under fabriktilsynet.

I beløpet er for endel haandverkere, særlig paa landet, som driver andet

erhverv ved siden av haandverket, indbefattet anden indtægt end ved haandverksarbeide.

Ialt utgjorde disse haandverkeres indtægt 5.6 millioner kroner.

Paa den anden side er ikke medregnet endel personer med samlet indtægt

2.6 millioner kroner, hvorav endel falder paa haandverk som biindtægt.

Disse opgaver gjælder 27 485 haandverkere.

Lønninger til betj enter kan regnes til:

Bygder 80 betjenter 41 000 kroner

Byer 891 c 531 000 «

For arbeidernes vedkommende foreligger der ikke opgaver over det samlede

utbetalte beløp. Derimot blev der indsamlet opgaver over de i en uke utbetalte

lønninger, og ved hjælp av disse kan man beregne det samlede lønningsbeløp.

More magazines by this user
Similar magazines