Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 22

1909.

Naar man skal bestemme denne industrigrens samlede brut toin d tæg t,

.melder det sporsmaal sig : KETvad er en kombinert bedrifts bruttoindtægt?» eller

rettere: «Skal man i denne ogsaa medregne den eventuelle salgsværdi av halvfabrikata,

som f. eks. mekanisk og kemisk træmasse, der blev producert til bruk

i egen pap- og papirfabrik ?»

Man maa imidlertid betragte træmasseindustrien og pap- og papirindustrien som

to selvstændige industrigrener, og selv om de hyppig paa det noieste er forbundet,

maa derfor sporsmaalet besvares bekræftende, og det saa meget mer som det eneste

der for dem er fælles er, at den enes slutprodukt tjener den anden som raastof.

Al træmasse og cellulose, som er blit producert, maa derfor bli at anse som

salgsvare, selv om store dele av den aldrig er kommet paa markedet, og den

samlede bruttoindtægt kommer saaledes ogsaa til at omfatte den antagne værdi av

den mekaniske og kemiske træmasse, som fra sliperiet eller cellulosefabrikken

gaar umiddelbart over i papirfabrikken. 1

Saaledes beregnet blev i 1909 den samlede bruttoindtægt av træmasse- cellulose-

og pap- og papirindustrien kr. 83 636 682, eller fordelt paa de enkelte

varegrupper :

Varegrupper.

Mekanisk træmasse

Kemisk træmasse

Pap og papir

Enkeltbedrifternes

bruttoiudtægt.

Kr.

De kombinerte

bedrifters

bruttoindtægt.

Kr.

18 167 163 7 536 552

18 429 473 11 196 668

7 769 211 20 537 615

Samlet

bruttoindtægt.

Kr.

25 703 715

29 626 141

28 306 826

Samlet bruttoindtægt 44 365 847 39 270 835 83 636 682

Ved de selvstændige enkeltbedrifter blev altsaa optjent 53 procent av den

samlede bruttoindtægt, mens ved de kombinerte 47 procent. Særlig for den mekaniske

træmasses vedkommende blev hovedmassen av bruttoindtægten — hele 70.7

procent — erhvervet av enkeltbedrifterne ; ved pap- og papirfabrikkerne derimot

var, som alt for nævnt, det omvendte tilfælde, idet de kombinerte bedrifter optjente

72.6 procent.

Av den samlede bruttoindtægt repræsenterte 30 .7 procent mekanisk træmasse,

35.4 procent kemisk træmasse og 33.9 procent pap og papir.

Paa de vigtigere amter fordelte bruttoindtægten sig saaledes :

At man ved de kombinerte fabrikker maa ta hensyn baade til halvfabrikata og endelig

produkt fremgaar ogsaa derav, at naar man tænker sig den kombinerte fabrik

delt mellem to eiere, vilde en saadan deling, uten nogen forandring i selve virksomheten,

nødvendig medføre at halvfabrikatets værdi maatte medtages i den samlede

produktionsværdi.

More magazines by this user
Similar magazines