Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Danmark

Tyskland

Nederlandene

Land:

Belgien

Storbritannien

Frankrike

Kina

Australien

Amerikas Forenede Stater

Mexiko

29

Træmasse

vaat beregnet.

Cellulose

tor beregnet.

Fabriktælling

1909.

denne eksport hoist ubetydelig, bare 12.6 ton. Efterat imidlertid træmasseindustrien

var kommet ut over forsøkenes stadium, utviklet der sig efterhaanden ogsa,a

en stigende eksport av pap og papir. Eksporten var saaledes i 1877 naadd

op i 1 000 ton, og i dette aar var ogsaa for første gang den eksporterte mængde

større end den importerte, et forhold som senere altid har været tilfælde. I 1878

oversteg for første gang eksportværdien importværdien, men først fra 1891 blev

dette forhold konstant (se tabellen side 30). Forst i det 20de aarhundrede er det

imidlertid at papir er blit en av vort lands vigtigste eksportartikler. Saaledes

overskred først i 1901 papir- og paputførselen 50 000 ton, i 1908: 100 000 ton og

naadde i 1910 op til 143 000 ton.

Endelig skal værdien av denne eksport og import hitsættes :

(Se tabellen næste side).

Fra femaarsperiode til femaarsperiode viser altsaa eksportværdien av alle 3

artikler underett en uavbrudt stigning.' Den samlede eksportværdi som i 1866

kun utgjorde kr. 30 632 er i løpet av disse 45 aar steget til kr. 61 923 300 i

1910 eller en progress som 1 : 2 028. I 1870 var eksportværdien naadd over

kr. 100 000, i 1876 over 1 mill. kroner, i 1888 over 10 mill. kroner, i 1897

over 25 mill. kroner og i 1907 over 50 mill. kroner.

De vigtigste forbrukere av denne norske eksport var i 1909 :

Træpap, tryk- og

pakpapir.

1 000 kg. 1 000 kg. 1 000 kg.

14 122 1 631 749

46l 4 801 3 379

18 461 3 78 2 920

45 279 6 863 893

282 043 55 807 89 483

95 428 18 888 145

- 6 815

- 435 6 201

754 35 034 5 412

556 4 973 58

Saavel for mekanisk træmasse som for cellulose og pap og papir er altsaa

Storbritannien det uten sammenligning vigtigste marked.

Naturligvis er ikke dette tilfælde med de enkelte aar inden hver femaarsgruppe,

idet de jo vil bli paavirket av ekstraordinære aarsaker som gode og daarlige konjunkturer

og lignende, men disse vil imidlertid forsvinde naar man tar gjennemsnittet

for en aarrække

More magazines by this user
Similar magazines