Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

58 direkte vandkraft.

5 dampkraft.

5 leiet elektricitet.

14 vand- og dampkraft.

88Pabriktælling

1909.

AN.M.M011■/

8 vand-, damp- og leiet elektricitet.

3 vand og leiet elektricitet.

4 damp -

2 vand-, damp- og anden drivkraft.

Bare 14 procent av samtlige bedrifter anvendte altsaa absolut ikke vandkraft,

mens dette for dampkraftens og den leiede elektricitets vedkommende var tilfældet

med henholdsvis 67 og 79 procent av bedrifterne. Derimot blev der p r odu

c er t elektricitet i 76 bedrifter, hvorav i de 71 kun for eget bruk, mens de

resterende 5 ogsaa for nogen del utleiet elektricitet.' I 34 av de ovennævnte 76

bedrifter fremstillet man kun elektricitet til belysning; i de 42 resterende bedrifter

derimot gjaldt produktionen ogsaa elektrisk drivkraft.

Det samlede antal k r a f tm a skiner og deres effektivitet var:

535 turbiner paa ialt 132 780 eff. hk.

94 dampmaskiner paa ialt 8 489 —« --

132 elektriske motorer (til leiet kraft) 11 287 -- «—

4 andre paa ialt 58 —«-

765 kraftmaskiner paa ialt 152 614 eff. hk.

Men desuten benyttet 10 andre bedrifter turbiner med ialt 11 316 eff. hk.

uten nærmere at angi turbinernes antal, og to anvendte 288 eff. hk. leiet elektricitet

ogsaa uten at angi motorernes antal. Videre opgav 9 bedrifter ialt at ha

16 reservedampmaskiner paa 2 130 eff. hk., sandsynligheten taler imidlertid for

at nogen av de ovenfor medtagne 94 dampmaskiner ogsaa er reservemaskiner,

likesom det tor antages at en del bedrifter overhodet ikke har opgit saadanne

maskiner, idet det anvendte skema ikke spurte herom. Denne industrigrens samlede

• forbruk av kraft blir saaledes 166 348 eff. hk. i beregnet reservekraft, og

denne foruten 164 218 hk. 2 (se forovrig tabel 9). Til sammenligning skal

man her anføre de opgaver som Riksforsikringsanstaltens Industristatistik og fabrikinspektorernes

aarsberetninger gir herom.

Fabriktællingen i 1909 . . . . 166 348 eff. hk.

Industristatistik 1909 165 510 —«—

Fabrikinspektorerne 1908 . 146 939 —«—

Paa de enkelte grupper fordelte den anvendte kraft sig saaledes:

Troesliperier

Cellulosefabrikker

Pap- og papirfabrikker

Træsliperi og cellulosefabrikker

Træsliperi og pap- og papirfabrikker

Cellulose- og papirfabrikker

Træsliperi, cellulose- og papirfabrikker

83 234 eff. hk.

11 095 q-

9 119 —« —

62 900

Hvorav 2 hele 6 425 kw.

2 Som alt i noten paa foregaaende side omtalt kommer hertil kraftforbruket ved en

cellulosefabrik og et træsliperi, samtidig som de 6 857 kw. elektricitet der blev utleiet

ber fradrages.

3 — Træmasse.

More magazines by this user
Similar magazines