Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

2. Papvare- papirvare- og polygraisk industri.

(Ved cand. oecon. Torleiv Toftdahl.)

I Fabrikteellingens hefte I blev de bedrifter som tilhører denne industrigren

gruppert paa folgende vis:

Takpapfabrikker (gruppe VI nr. 10)

Bokbinderier ( — IX 5)

Papirindustri ( IX 6)

Tapetfabrikker ( — IX . 7)

Bok- og avistrykkerier ( — XIII 1)

Boktrykkerier i forbindelse med bokbinderier ( — XIII 2)

Denne inddeling viser sig imidlertid for produktionsstatistikkens vedkommende

mindre hensigtsmæssig, idet nogen av de opstillede grupper omfatter saa væsensforskjellige

bedrifter, at deres produktionsopgaver vanskelig vilde ha latt sig

samarbeide til et hele. Saaledes omfatter f. eks. gruppen bok- og avistrykkerier

ikke alene de bedrifter, som kun utførte trykningsarbeide for egen regning (særlig

da de avisutgivende trykkerier), men ogsaa de som for en alt overveiende del

trykket for fremmede, saa som bok- akcidens- avis- 1 lys- og litografiske trykkerier.

Skulde man nu ogsaa ha samlet alle disse bedrifters produktionsopgaver i én

gruppe, vilde ikke alene denne blit meget uensartet, men ogsaa resultatet blit

misvisende. Ti mens bedrifterne i den sidste gruppe opgav værdien av alt utført

trykningsarbeide (saaledes ogsaa avistrykning for fremmed regning), saa de avisforlmggende

trykkerier sig ute av stand til selv anslagsvis — at fastsætte

værdien av trykningsarbeidet med egen avis, og opgav derfor kun værdien av

anden trykning.

Gjennem en yderligere specifikation av de enkelte bedrifter har man samlet

dem i folgende grupper:

Maa ikke forveksles med avisutgivende trykkerier.

6 — Træmasse.

More magazines by this user
Similar magazines