Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

FabriktEelling 56

1909.

‘...,IMMIIMINIMM•11=1,■111111,

Pap og papir kr. 78 814

Tjære, asfalt og bek 34 070

Saud, farve etc 11 827

Raastof ialt kr. 124 711

Av pap- og papirforbruket repreesenterte ca. 2/3 av værdien pap og 1/3 papir.

Av disse raastoffer blev der fremstillet takpap, impregneringspap og tapet til en

samlet værdi av 259 789 kr. -- ca. 2/5 herav var tapet — og desuten blev der

utfort reparationsarbeide for ialt 1 555 kr. Av den samlede produktionsværdi

faldt 85 200 kr. paa de bedrifter soin selv fremstillet raapap og hvis produktion

derfor ogsaa er medtat i avsnittet træmasse-, cellulose-, pap- og papirindustri, mens

de resterende 174 559 kr. faldt paa de bedrifter som bare er medregnet i dette

avsnit. Av det sidste beløp — 174 559 kr. — var 26 771 kr. arbejdsløn.

Papirvareindustri.

Antal bedrifter

Med antal arbeidere

Soin i arbeidslen mottok kr.

Raastofopgaver

er

avgit av.

12

320

194 290

Raastof.

opgaver mangler

for.

10

742

489 086

Det for omtalte forhold — vanskeligheten med at holde handelsvirksomhetens

og den industrielle virksomhets værdier ut fra hinanden — gjor sig netop i denne

industrigren i særlig grad gjeeldende. Av de 22 herhenhørende bedrifter opgav

nemlig 14 (64 pet.) at bli drevet i forbindelse med papirforretning eller bokhandel,

og av dem var der bare 2 som saa sig istand til at avgi brukbare raastofopgaver.

Raastofopgaver manglet saaledes — som tabellen viser — for 45 pet. av bedrifterne,

som beskjæftiget 70 pet. av arbeiderne, og som utbetalte 72 pet. av arbeidslønnen,

mens saadanne opgaver er avgit av 55 pet. av bedrifterne, som sysselsatte

30 pet. av arbeiderne, og som utbetalte 28 pet. av arbeidslønnen. I gjennemsnit

set var det altsaa de storm bedrifter, som i forste række hadde vanskelig for at

meddele de heromhandlede oplysninger, mens de mindre i det store og hele har

skaffet brukbare opgaver.

Ved de 12 bedrifter, som meddelte opgaver, var værdien av raastofforbruket:

Pap kr. 127 161

Papir « 138 379

Farver etc s 24 396

Ialt kr. 289 936

Det vil si samtlige personer sysselsat i bedriften, altsaa personer i overordnet stilling

inklusive. Arbeidslønnen derimot vedrører kun formænd arbeidere og lærlinge se

forøvrig side 49 og 50 saint tabellen side 81 og 82.

More magazines by this user
Similar magazines