Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 60

1909.

Av den samlede bruttoindtægt faldt altsaa i denne gruppe 63 pct. paa, boktrykkerier,

17 pct. paa bokbinderier og 20 pct. paa litografiske trykkerier.

Ogsaa for denne gruppe har man søkt at bestemme de bedrifters produktionsværdi

som ingen produktionsopgaver har avgit. Man har da fundet at disse

bedrifters bruttoindtægt skulde kunne sættes til 344 772 kr., saaledes at den samlede

produktionsværdi i denne gruppe antageligvis skulde være 665 898 kr. (se

forovrig side 69 og flg.).

Trykkerier som utgir egen avis.

Antal bedrifter

Med antal arbeidere

Som i arbeidsion mottok kr.

Raastofopgaver

er

avgit av.

95

1 354

1 100 095

Raastofopgavermangler

for.

19

155

116 498

Av de herhenhorende bedrifter har altsaa 17 pct., som beskjæftiget 10 pct.

av arbeiderne, og som utbetalte 10 pct. av arbeidslonnen ikke set sig istand til

at avgi raastofopgaver; mens saadanne opgaver er meddelt av de resterende

83 pct. av bedrifterne, som sysselsatte 90 pct. av arbeiderne og som utbetalte

90 pct. av arbeidslonnen. 14 av disse sidste bedrifter opgav kun at trykke egen

avis, mens de øvrige 81 ogsaa utførte trykning for andre, 5 bedrifter drev ogsaa

bokbinderi, og 1 bedrift var tillike forbundet med litografisk trykkeri.

Værdien av de raastoffer som blev forbrukt ved disse bedrifter beløp sig til :

Papir og Pap

Herav : til egen avis kr. 922 825

til anden trykning 133 239

til litografisk arbeide . . 6 875

til bokbinderarbeide . . . 1 850

Diverse bokbindermaterialer

Farver og diverse litografiske materialer 2

kr. 1 064 789

6 186

11 632

Ialt kr. 1 082 607

Imidlertid er, som allerede nævnt, heri ikke medregnet værdien av den anvendte

tryksværte, idet specifiserte opgaver herom ikke er avgit. Og desuten er værdien

av papir til anden trykning en del for lav, idet flere bedrifter opgav ogsaa at ha

trykt paa papir kunderne selv hadde tillagt, uten dog nærmere at kunne bestemme

for hvor stor del av den utforte trykning dette gjaldt.

Jfr. anmerkningen side 56.

'2 Heri medregnet farveforbruket ved 3 illustrerte ukeblade.

More magazines by this user
Similar magazines