Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

61

Fabriktælling

1909.

Som man av papirforbruket ser spiller for disse bedrifter trykningen av egen

avis den alt overveiende rolle ---- av det samlede pap- og papirforbruk medgik

saaledes 87 pet. hertil. Dette forhold fremgaar imidlertid ikke sterkt nok av

ovenstaaende sammenstilling, idet den kun tar hensyn til det forbrukte papirs værdi

og ikke til dets vegt. Men da sandsynligvis gruppen «papir til anden trykning»

for en overveiende del omfatter bare det kostbareste trykpapir, mens derimot

gruppen «papir til egen avis» for den allerstørste del rummer det billigste papir

(avispapir) 1 , saa vil det kvantitative forhold gaa sterkere i avispapirets favor

end værdiforholdet viser.

I denne gruppe liar alle de bedrifter, som har opgit værdien av sit raastofforbruk,

tillike avgit opgaver over værdien av det arbeide de har utført for andre ;

men ikke saa med trykningen av egen avis. Ved bestemmelsen av dette arbeides

værdi blir man nemlig mott av den vanskelighet, at de utgifter som vedrører

avisens tryk ning og de som vedrører dens utgivelse for flere posters vedkommende

vanskelig lar sig adskille, saaledes at disse trykkerier ikke engang tilnærmelsesvis

har set sig istand til at opgi værdien av trykning av egen avis.

Av det opgivne raastofforbruk kommer saaledes produktionsopgaverne kun til at

vedrøre:

Pap og papir for kr. 141 964

Bokbindermaterialer for « 6 186

Farver og litografiske materialer for « 11 632

Ialt kr. 159782,

mens man altsaa for avispapir til en samlet værdi av 922 825 kr. mangler opgayer

over trykningsværdien.

Av ovennævnte raastoffer blev der fremstillet folgende produkter :

Diverse tryksaker kr. 517 974

Herav værdien av pap- og papirforbruket 133 239 kr.

Bokbinder- og protokolarbeide « 19 553

Herav værdien av pap- og papirforbruket 1 850 kr.

Litografisk arbeide « 27 500

Herav værdien av pap- og papirforbruket 6 875 kr.

Ialt kr. 565 027

Hvorav altsaa 141 964 kr. repræsenterte værdien av det samlede pap- og

papirforbruk.

Av de værdier som er opført under grupperne «Diverse tryksaker» og

«Litografisk arbeide » — ialt kr. 545 474 — utgjorde 140 114 kr. værdien av

pap og papir, som bedrifterne selv hadde tillagt, mens værdien av det utforte

trykarbeide eksklusiv pappen og papiret var 405 360 kr. Dette sidste beløp blev

opgit at fordele sig paa de forskjellige slags trykarbeide som folger

Alene de 3 trykkerier som utgav illustrerte ukeblade har vel benyttet noget

bedre papir.

More magazines by this user
Similar magazines