Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktealling 64

1909.

'....1■11111•1•1•111■1/4,1•11=111111=111111111M,

Karton og papir kr. 118 309

Diverse « 35 002

Ialt kr. 153 311

Gruppen karton og papir» repræsenterer værdien av det av ovennævnte

9 bedrifter benyttede kvantum karton, pap og papir, forsaavidt da bedrifterne liar

tillagt dette; men ogsaa endel av denne industrigrens bedrifter har opgit at

enkelte kunder holdt papir selv. Gruppen «diverse» omfatter forbruket av en

række forskjellige reastoffer saasom farver, bronse, fernis, lak, terpentin, sprit,

bensin o. s. v kort sagt en række artikler, hvorfor man ikke har fant nogen

specifikation, idet kun et par bedrifter har avgit saa fuldstændige opgaver.

Samtlige disse bedrifter har ogsaa avgit produktionsopgaver; og desuten er

saadanne tillike avgit av 1 av de bedrifter som ikke opgav raastofforbrukets

værdi. Ialt er saaledes produktionsopgaver avgit av 10 bedrifter, soin sysselsatte

207 arbeidere, og som i arbejdsløn utbetalte 127 759 kr. Disse 10 bedrifter

fremstillet ialt litografiske arbeider til en samlet værdi av 466 260 kr. (herav

papir og pap kr. 1 18 309). Heri er imidlertid ogsaa indbefattet en ubetydelig

del akcidens- og boktryk, idet en bedrift opgav tillike at 'Afore almindelig trykkeriarbeide

uten dog at kunne specifisere dette for produktionens vedkommende.

Samlet raastofforbruk i de heromhandlede industrigrupper.

Antal bedrifter

Med antal arbeidere

Som i arbejdsløn mottok kr.

Raastof-

(waver er

avgit ay.

188

3 032

2 375 632

R aastofopgavermangler

for.

50

1 464

1 094 075

Raastofopgaver mangler altsaa ialt for 21 pct. av bedrifterne, som beskjæftiget

26 pct. av arbeiderne, og som utbetalte 31 pct. av arbeidslønnen, mens saadanne

opgaver er avgit av de øvrige 79 pet. av bedrifterne, som sysselsatte

74 pct. av arbeiderne, og som utbetalte 69 pct. av arbeidslønnen. Værdien av

raastofforbruket ved disse sidste bedrifter var

Pap og papir kr. 2 081 222

Andre bokbindermaterialer 98 305

Andre litografiske materialer 42 065

Diverse 79 862

1. Jfr: anmerkningen side 56.

Ialt kr. 2 301 454

More magazines by this user
Similar magazines