Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Antal bedrifter

Med antal arbeidere

Som i arbejdsløn mottok kr.

65 FabriktEelling

1909.

Men som alt flere ganger nævnt kommer hertil forbruket av tryksværte; samt

værdien av pap og papir, som kunder har holdt sig selv ; værdien herav liar man

imidlertid ingen opgaver over. Bortser man herfra utgjorde altsaa værdien av

det forbrukte papir 90 pct. av den samlede raastofværdi. Paa de enkelte industrigrener

fordelte raastofforbruket sig soin følger

Takpap og tapetfabrikker

Papirvareindustri

Bokbinderier

Bokbinderier og trykkerier

A visutgivende trykkerier

Andre trykkerier

Litografiske anstalter

Ialt

Raastof-

forbruket ialt.

Produktionsopgaver

avgit

av.

193

3 360

2 583 369

Herav pap og

papir.

Kr. Kr.

124 711 78 814

289 936 265 540

100 321 21 588

94 334 75 948

1 082 607 1 064 789

456 234 456 234

153 311 118 309

2 301 454 2 081 222

Av det samlede raastofforbruk faldt altsaa 47 pct. paa de avisutgivende

trykkerier, og av pap og papirforbruket faldt 51.2 pct. paa den samme gruppe.

Samlet produktion i de her omhandlede industrigrupper.

Produktionsopgavermangler

for.

45

1 136

886 338

Produktionsopgaver mangler altsaa for 19 pct. av bedrifterne, som beskjæftiget

28 pct. av arbeiderne, og som utbetalte 26 pct. av arbeidslønnen, mens

produktionsopgaver blev avgit av 81 pct. av bedrifterne, som sysselsatte

72 pct. av arbeiderne, og som utbetalte 74 pct. av arbeidslonnen. Bruttoværdien

av disse bedrifters produktion var :

Jfr. anmerkningen side 56.

More magazines by this user
Similar magazines