Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

FabriktEelling 76

1909.

Indførsel. Utforsel.

Kr. Kr.

5l8004 Takpap og forhudningspap 800

Arbeider av pap og papmaché

155 000

Etuier og skrin av pap

51 200

Bokbind og rygger

11 500

Tapeter

44 000 94 700

Poser, visitkort etc

163 100

Konvolutter

51 700 66 300

Vignetter, blanketter etc

337 300

Papirblomster

7 800

Bøker og tidsskrifter

3 387 500 866 600

Karter

9 400

Litografiske arbeider

328 700

Arbeidsmaskiner.

Ialt 4 799 000 1 032 400

Av de 238 bedrifter, som her er behandlet, har de 216 opgit antallet av de

almindeligst benyttede arbeidsmaskiner, mens saadanne opgaver mangler for de

resterende 22. Disse sidste bedrifter fordelte sig paa de enkelte industrigrupper

saaledes :

Papirvareindustrien 2 bedrifter med 104 arbeidere

Bokbinderier og trykkerier 1 —c — 11 —

Avisutgivende trykkerier 16 —c— 107 —

Andre trykkerier 3 —, — 127 —

Opgaver over de anvendte arbeidsmaskiner og deres antal mangler altsaa for

6.5 pet. av bedrifterne, som ialt beskjceftiget 7.8 pet. av arbeiderne. Saaledes

stiller forholdet sig naar man ser hen til den hele gruppe. Ser man imidlertid

hen til en enkelt av de mere komplieerte av disse grupper, finder man at nogen

bedrifter kun har opgit de maskiner, som blir anvendt i en enkelt eller kanske i

et par av virksomhetens forskjellige grener. Man har derfor for arbeidsmaskinernes

vedkommende fundet det heldigst ikke alene at angi disses antal, men ogsaa det

antal bedrifter som de vedrører.

Av trykkerierne var 4 forsynt bare med rotationspresser, 32 bare med hurtigpresser

og 10 bare med digeltrykpresser, mens de øvrige trykkerier benytter flere

1- Hertil kommer imidlertid aviser og tidsskrifter som anskaffes gjennem postabonnement,

og av saadanne blev der i 1911 indført 1 409 691 nummere utenlandske og utført

1 829 905 nummere av indenlandske.

More magazines by this user
Similar magazines