Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktrelling 4

1909.

Den fabrikmæssige skoindustri horte, naar én eneste bedrift med 37 arbeidere

undtages, helt hjemme i byerne, mens den haandverksmæssige derimot fortrinsvis

var en landsindustri. I landdistrikterne fandtes der saaledes 5 275 haandverksskomakerier

med 6 640 mestere og arbeidere mot i bydistrikterne 1 786 med

3 671 eller med andre ord 74.8 pct. av den haandverksmeessige skoindustri fandtes

paa landet og kun 25.2 pct. i byerne. Mest fremtrædende var skoindustrien som

helhet betragtet i folgende amter :

Smaalen en e 387 bedrifter, 951 mestere og arbeidere

Kristiania 609 1 904

Hedemarken 534 739 —«-

Buskerud 440 747 --a —

Bergen 180 731

Romsdal 667 1 076

Heri er da medregnet de bedrifter og arbeidere som Haandverks- og Fabriktællingerne

omfatter samt de to førnævnte bedrifter som hadde negtet at avgi

opgaver.

Av skind- og lærindustriens øvrige fabrikker (reiseeffektfabrikker, remfabrikker,

lærvarefabrikker, hanskefabrikker etc.) laa, naar én med 2 arbeidere undtages, samtlige

i byerne. Av de øvrige ha,andverksbedrifter derimot (salmakerier og skomakerier)

var en flerhet — 46.7 pct. — landsbedrifter, men var dog alle disse

ganske ubetydelige og kun de færreste av dem brukte leiet arbeidshjeelp.

Av arbeidsstyrken ved den bele gruppes fabrikmæssige bedrifter var 114 indehavere,

disponenter, bestyrere og lignende, 31 var underbestyrere, verksmestere

og lignende, 121 kontorister og regnskapsførere, 95 arbeidsformeend og 2 344

(eller 86.7 pct. av den hele gruppes arbeidsstok) egentlige arbeidere og lærlinger.

Tilsammen utgjorde saaledes de to sidstnævnte grupper 2 439, eller 2.8 pct. av

den hele fabrikindustris samlede antal formænd, egentlige arbeidere og lærlinger.

Arbeidsstyrken ved den fabrikmæssige skind- og lærindustri ydet i 1 909 ialt

794 328 dagsverk eller gjennemsnitlig 294 dagsverk pr. arbeider. I gjennemsnit

pr. arbeider faldt der forøvrig 296 dagsverk ved garverier, 295 dagsverk

ved skotøifabrikker, 293 dagsverk ved lærindustri forovrig og 94 dagsverk ved

barkemøller.

Garverier.

Efter garveprocessens art og de anvendte garvestoffes beskaffenhet skjelner

man mellem loh- eller tanningarvning, mineralgarvning og sems- eller fettgarvning.

Ved den første av disse garveprocesser, t a n n in g ar vn i ngen, blir de opbløtte

og rensede huder i gruber eller kar behandlet med sterke vegetabilske garvestoffer

saasom bark av ek, birk, gran og en flerhet av fremmede træsorter -- hvorav da

Om uoverensstemmelsen med Fabrikteellingens hefte I se foran, side 1.

More magazines by this user
Similar magazines