Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

FabriktEelling

4

1909.

•■■••■■,,,,■=1,

ringsanstaltens Industristatistik træder det ovennævnte forhold end klarere frem.

Rigtignok omfatter denne statistik langt flere bedrifter, idet den tar alt med

like til de allermindste flomkverner, og vel viser den fra aar til andet nogen

svingninger, men totalindtrykket blir dog, at antallet av mollebruk har holdt sig

saa omtrent uforandret i løpet av de sidste 15 aar.

IJolge Fabriktællingen av 1909 fandtes der 345 kornmøller. 1) Ved nærmere

gjennemgaaelse av materialet syntes det imidlertid rimeligst at utsondre en del

av disse, dels fordi de ikke hadde været i virksomhet i vedkommende aar, dels

fordi de ingen opgaver hadde avgit, og dels endelig fordi deres formaling var

saa ubetydelig, at de ikke med rette kunde henføres under kategorien fabrik.

Efter denne utsondring blir der tilbake 314 virkelige fabrikmmssige anlæg (se tabel

2). Av disse laa de 288 (91.7 procent) paa landsbygden mens bare 26 (8.3

procent) laa i byerne. Amtsvis set hadde Hedemarkens og Kristians amter det

største antal. nemlig hver 50 bruk eller næsten 1/6 av samtlige. Paa de storre

landsdele fordeler møllerne sig som følger :

Østlandet

Oplandene

Sørlandet

Vestlandet

Trøndelagen

Nord-Norge

Samtlige

Landsdele. Procent. Landsmøller. Bymoller,

moller.

Riket

124

100

31

30

28

1

39.5

31.8

9.9

9.6

8.9

0.3

112

94

27

27

27

1

12

6

4

3

1

314 100

288 26

Landsmellerne fordeler sig omtrent efter samme forhold som samtlige moiler

underett, mens der derimot for bymellernes vedkommende er stor avvikelse, idet

en forholdsvis storre del falder paa Østlandet, Sørlandet og Vestlandet; mens en

mindre del falder paa Oplandene og i Trøndelagen.

Av de 314 moiler mottok 280 udelukkende fremmed korn til formaling og

bare 34 var handelsmøller, det vil sige opkjøpte korn og lot det formale for egen

regning; 20 av disse sidste drev tillike leieformalingsvirksomhet. De fleste handelsmøller

fandtes i Hedemarkens amt nemlig 6 og de fleste leieformalingsmøller i

Kristians amt, nemlig 45 eller næsten 1/6 av samtlige. Paa de enkelte landsdele

fordelte handels- og leieformalingsmollerne sig som følger:

1) Antallet er i Fabrikteellingens hefte I angit til 352 ; ved produktionsopgavernes behandling

viste det sig. imidlertid, at 7 bedrifter, som var opført soin «møller kombinert

med andre bedrifters i 1909 ikke drev formaling.

More magazines by this user
Similar magazines