Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

23

Uldspinderier og væverier.

Fabriktælling

1909.

Av selvstændige uldspinderier omfatter denne tælling som nævnt 16 med 200

arbeidere, av uldspinderier forenet med uldvæverier 50 med 2 996 arbeidere og

av selvstændige uldvæverier 3 med 157 arbeidere. Desuten blev ett uldspinderi

drevet i forbindelse med bomuldsspinderi (52 arbeidere), 6 uldspinderier og væverier

i forbindelse med bomuldsspinderier og væverier (1 390 arbeidere), 2 uldvæverier

i forbindelse med bomuldsvæverier (14 arbeidere) og 5 uldspinderier i

forbindelse med trikotagefabrikker (643 arbeidere). Ialt skulde der saaledes i

1909 være tilvirket uldgarn ved 78 spinderier og uldtoier ved

61 væverier.

Av uldspinderier ne har de 77 avgit opgaver over de anvendte

spindlers antal, mens saadanne opgaver mangler for 1 spinderi med 21 arbeidere.

Ved de 77 spinderier blev spindelantallet opgit til ialt 114 045, hvorav

for uldspinding 71 990, for bomuldsspinding 20 540 og for spinding uten nærmere

betegnelse 21 515 I. Tor man gaa ut fra, at produktionsforholdene ved de bedrifter,

soin ikke har speeifisert spindemaskinerne for uld og bomuld, eller

som overhodet ikke har opgit spindlernes antal, har været de samme som ved

de øvrige spinderier, skulde antallet av spindler anvendt til uldgarnsspinding ialt

ha været 87 444. 2

Opgaver over f or bruk et av r a as tof f er mangler helt for 22 uldspinderier

med 15 270 uldspindler 3, mens for de 56 øvrige spinderiers vedkommende

mere eller mindre fuldstændige saadanne opgaver er avgit. De sidstnævntes

opgivne raastofforbruk beløp sig til :

I Herav tilhørte 7225 kombinerte uld- og bomuldsspinderier, som tillike var forenet

med væverier, og 14 290 kombinerte uld- og bomuldsspinderier, som tillike var forenet

med trikotagefabrik.

2 Det gjennemsnitlige forbruk av uldspindestoffer pr. spindel var ved 12 uldspinderier,

som kun spandt uldgarn for egen regning, 49.7 kg. Det gjennemsnitlige forbruk av

raabomuld pr. spindel var ved 7 bomuldsspinderier 39.3 kg. Under forutsætning av,

at disse produktionsforhold ogsaa har været de gjældende ved de 9 bedrifter, som

har opgit de ovennævnte 21515 spindler, skulde dette spindelantal fordeles med

15 061 paa uld og 6 454 paa bomuld. — Videre i gjennemsnit faldt der pr. arbeider

18.7 spindler (ved samtlige spinderier), og det ene spinderi, hvorfor saadanne opgaver

mangler, skulde altsaa efter dette benytte 393 spindler. --- Samtlige spinderiers

antal spindler for uldgarnsspinding skulde altsaa ha været 87 444 (71 990 + 15 061

+ 393)

3 nemlig de 21 i tabellen opgivne samt ett med 5 000 spindler, som kun har opgit sine

væveriers raa,stofforbruk.

4 46 av dein anvendte finspindemaskiner med tilsammen 56 720 spindler, 9 opgav uldog

bomuldsspindler underett (disses uldspindelantal er ovenfor sat til 15061) og 1

opgav ikke spindlernes antal (ovenfor beregnet til 393).

More magazines by this user
Similar magazines