Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 32

1909.

Til sammenligning skal anfores, at indf or s elen av bomuld i 1909 beløp

sig til 3 672 220 kg. eller 893 335 kg. mere end spinderiernes samlede forbruk.'

— I 1912 var indførselen steget til 3 960 350 kg.,

13 av spinderierne, med et bomuldsforbruk paa 2 728 410 kg., har avgit

mere eller mindre gode produktionsopgaver, mens saadanne opgaver mangler for

3 spinderier med et forbruk paa 50 445 kg. bomuld — 10 av spinderierne, som

forbrukte 2 589 110 kg. bomuld, opgav at ha tilvirket 2 265 787 kg. bomuldsgarn

2, mens av de 3 andre 1 hadde brukt endel av fjoraarets bomuldsbeholdning,

usikkert hvor meget, 1 kun hadde opgit det til eget væveri overforte garn og ikke

det, som var solgt, og 1 ogsaa hadde anvendt bomuld til halvuldsgarn. Tinder

forutsætning av, at disse 3 bedrifter samt de 3, som ingen produktionsopgaver

hadde avgit, har utnyttet sin bomuld i samme utstrækning som de 10 spinderier,

som bar avgit helt fuldstændige opgaver, skulde den samlede produktion av bomuldsgarn

ha andraget til 2 430 604 kg.

6 av bomuldsspinderierne opgav foruten garnproduktionens vegt ogsaa dens værdi,

nemlig 1 805 861 kg. garn til en værdi av kr. 3 400 742 eller pr. kg. 1.88 kr.

Tør man gaa ut fra, at ogsaa det øvrige bomuldsgarn har hat denne gjennemsnitsværdi,

skulde bomuldsspinderierne altsaa i 1909 ialt ha tilvirket 2 430 604 kg.

garn til en værdi av kr 4 594 159. -- Sammenligningsvis kan anføres, at i n df

or s elen av bomuldsgarn samtidig androg til 1 711 944 kg. værd kr. 2 991 800

eller med andre ord, av vort forbruk av bomuldsgarn blev 3/5 dækket av den

indenlandske produktion og 2/5 ved import.

2 spinderier opgav at sælge Ii el e sin garnproduktion (181 363 kg. til kr.

349 433), 4 spinderier opgav at sælge endel og at anvende resten i sine egne

væverier (645 390 kg. solgtcs for 1 291 546 kr., og 981 108 kg. til en værdi av

1 762 823 kr. anvendtes ved • egne væverier), 7 spinderier opgav kun at anvende

sit garn ved eget væveri (530 097 kg.), og 3 spinderier endelig har som alt før

nævnt ingen produktionsopgaver avgit. Fordeles den hele garnproduktion, der

som nævnt kunde sættes til 2 430 664 kg., efter forholdet ved de her nævnte

fabrikker, skulde der ialt være tilvirket 833 697 kg. garn for salg og 1 596 907

kg. for egne væverier.

Av de heromhandlede spinderier drev 6 tillike bomulds væv e r i, og desuten

fandtes der 7 selvstændige væverier.

Av bomuldsvæverierne har samtlige avgit opgaver over de anvendte v æ vst

olers antal, nemlig 2 945, hvorav 2 529 var for bomuldsvævning, 227 for

uldvævning og 189 for vævning uten nærmere betegnelse. Av dette sidste antal

er som for nævnt (se side 27) antagelig bare de 9 bomuldsvævstoler, og efter

Ved 3 vatfabrikker blev der av dette overskud anvendt 158 449 kg., og resten gik

da til de øvrige vatfabrikker, til apotekerne, til sprængstoffabrikkerne med flere.

2 1 kg. bomuld gav altsaa gjennemsnitlig 0.87 kg. garn.

More magazines by this user
Similar magazines