Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Vabriktmlling 58

1909.

de færreste av dem hørte ind under Fabriktilsynets kontrol'. En videre bearbeidelse

av disse faa bedrifters opgaver vilde imidlertid savne enhver interesse.

Rent bortset fra stenbrud og stenhuggerier hadde i 1909 Riksforsikringsanstaltens

Industristatistik 265 herhenhørende bedrifter med 5 444 arbeidere. De

mange flere bedrifter, denne statistik omfattet, var dog ganske smaa — i gjennemsnit

beskjæftiget de 1 à 2 arbeidere hver — og i en statistik over fabrikanlæg

hewer de saaledes neppe hjemme. De bedrifter, som fabriktællingen saaledes ikke

har medregnet, er særlig endel ubetydelige teglverk, kalkbrænderier, pottemakerier

og torvstroanlveg.

Av arbeidsstyrken ved denne gruppes bedrifter var 162 indehavere, disponenter,

bestyrere og lignende, 32 underbestyrere, verksmestere og lignende,

72 kontorister, regnskapsførere og lignende, 125 arbeidsformænd og 4 923 egentlige

arbeidere og lærlinger. De to sidstnævnte grupper tilsammen utgjorde

5.7 procent av den hele fabrikindustris samlede antal formænd, egentlige arbeidere

og lærlinger ; særskilt for arbeidere var procenten 5.8.

Ved de industrigrener, soin her skal bearbeides, blev der i 1909 av den

samlede arbeidsstyrke ialt ydet 1 169 413 dagsverk, eller 220 dagsverk pr. arbeider.

I gjennemsnit pr. arbeider faldt der forovrig ved teglverker 174 dagsverk,

ved kalkbrænderier 295 dagsverk, ved porselæns- fajanse- og stentøisfabrikker

samt pottemakerier 298 dagsverk, ved glasindustrien 282 dagsverk, ved

cementindustrien 233 dagsverk, ved torvfabrikationen 104 dagsverk og ved

smergel- filskive- kiselgur- feltspat- kvarts- og merskumsfabrikker 313 dagsverk.

De to seesongbedrifter teglvare- og torvfabrikation lægger saaledes kun en

kortere tid av aaret beslag paa sin arbeidsstyrke.

Teglverk.

Fabriktællingen omfattet ialt 85 teglverk med i driftstiden en samlet arbeidsstyrke

paa 2 074. Av disse bedrifter blev imidlertid 15 -med 535 arbeidere

drevet i forening av ett selskap, nemlig a/s. Fredrikstad Forenede Teglverker

(hvilket selskap desuten hadde endel andre teglverk, hvis drift var indstillet) og

2 med 43 arbeidere av et andet, nemlig a/s. Vormen og Baardshougen Teglverker.

Til sammenligning kan anføres, at Riksforsikringsanstaltens Industristatistik

i 1909 omfattet 106 teglverk med 2 221 arbeidere.

I stor utstrækning blev teglstensbrændingen drevet i forbindelse med anden

industriel virksomhet. Nævnt er saaledes allerede, at 2 bedrifter blev drevet i

forbindelse med potternakeri, 1 med chamottefabrik, 7 med kalkbrænderi og 1 med

kalkbrænderi og fajansefabrik. Men desuten var 26 teglverker forenet med

industrielle bedrifter som mølle, sag, høvleri, træsliperi, cellulosefabrik, papir-

Sammenligningsvis kan anføres, at der i 1909 ialt var 246 stenbrud og huggerier med

3 917 arbeidere, soin var ulykkesforsikringspligtige og aaledes indmeldt i Riks

forsikringsanstalten.

More magazines by this user
Similar magazines