Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

50

Fabriktmiling

1909.

fabrik, stenhuggeri, skiferbrud m. m. Og endelig blev ialt 14 teglverker drevet

i forbindelse med gaards- og skog,sbruk.

Kun et par teglverker har meddelt nogen opgaver over forbruket av r a ast

o f f er saasom leie, sand o. lign., og nogen videre bearbeidelse av disse opgaver

kan det derfor ikke bli tale om.

Pr oduk tio n sopgav er derimot har de allerfleste bedrifter meddelt,

idet saadanne bare mangler for 3 ubetydelige teglverkers vedkommende. Ved de

resterende 82 teglverker blev produktionen opgit til 128 568 578 sten til en værdi

av kr. 2 679 103. Paa de enkelte stensorter fordeltes produktionen som følger :

102 620 311 stkr. mursten værd kr. 1 706 243

18 745 251 — taksten - - 717 593

5 837 656 — drænsrer - - 167 337

1 365 360 — fliser og chamottevarer - - 87 930

Av de 3 bedrifter, hvorfor opgaver mangler, hadde ingen saa meget soin

10 arbeidere. Tor man nu gaa ut fra, at produktiousforholdene her har været de

samme som ved de øvrige teglverker med mindre end 10 arbeidere, saa skulde de

tilsammen ha tilvirket ca. 125 000 sten til en værdi av ca. 4 000 kr., og den samlede

teglstensproduktion skulde saaledes ha beløpet sig til 128 700 000 sten til en

værdi av kr. 2 683 000.

Under den forcerte byggeperiode i slutten av forrige aarhundrede var forbruket

betydelig højere og ansloges alene for Kristiania og omegn til ca. 150 mill.

sten om aaret, men denne periode avlostes av en længere tilbakegang, da ved

en række anlæg produktionen dels indskrænkedes og dels helt ophørte. I 1909 var

produktionen atter gaat noget op, og senere er den end yderligere steget.

Av de teglverker, som har meddelt opgaver over sin produktion, oplyste

samtlige, at de tilvirket mursten, 62 at de tilvirket taksten, 41 at de tilvirket

drænsrør, 6 at de tilvirket alskens fliser og endelig 1, at det tilvirket forskjellige

chamottevarer.

Efter produktionens størrelse fordeltes bedrifterne som følger :

Drænsror.

Størrelsesgrupper.

Be- Be-

Be-

Produktion. Produktion. Produktion.

drifter.

drifter.

Ingen produktion

100 000 sten og derunder. . .

100 001-500 000 sten •

500001—.1 mill. — • • •

Over 1 mill. sten

Ialt

Mursten.

Taksten.

Stkr. Stkr. Stkr.

3 23 44 -

6 154 000 20 825 404 21 818 142

17 5 627 904 31 9 469 156 18 3 892 834

14 10 671 844 10 6 642 129 '2 1 136 680

45 86 166 563 1 1 808 562 - _

85 102 620 311 85 18 745 251 85 5 837 656

More magazines by this user
Similar magazines