Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktaalling 64

1909.

tilsammen 1 169 arbeidere. Sammenligningsvis kan anføres, at der i 1909 ifølge

Rigsforsikringsanstaltens Industristatistik var 11 glasverker med 1 122 arbeidere.

Heri synes imidlertid at være medregnet ogsaa de bedrifter, som ikke er i drift.

Av raastoffer opgav glasverkerne at forbruke 6 337 ton sand, 1 165 ton

soda og potaske, 1 055 ton kalk og kalkspat, 347 ton brunsten og mønje,

1 006 ton samt for 5 000 kr. sulfat, salpeter, flusspat og diverse ubenævnte raastoffer.

Herav blev der tilvirket forskjellige slags glas til et samlet beløp av

2 203 218 kr,, hvorav flasker for 915 125 kr., service og husholdningsglas for

556 012 kr., vindus- og belysningsglas for 676 874 kr. og diverse glas forevrig

for 55 207 kr. Av glasverkerne hadde ett en ganske ubetydelig produktion paa

nogen faa tusen kroner, mens 3 tilvirket glasvarer hver for mellem 300 000 og

400 000 kr. og 2 hver for mellem 500 000 og 600 000 kr.

De 3 glassliperier forbrukte tilsammen glas for kr. 14 950, og tilvirket

herav speiler og diverse slepne glasarbeider for kr. 28 848. 2 av dem utforte

desuten litt leiearbede for ialt kr. 800.

Ogsaa av glas og glasvarer er importen meget betydelig. I 1909 indførtes

der saaledes av saadanne produkter for kr. 1 160 000 og i 1912 endog for

kr. 1 838 600. Men paa den anden side blir der aarligaars ogsaa utfort endel

glas og glasvarer, saaledes i 1909 for kr. 318 000 og i 1912 for kr. 129 200.

Særlig flasker er det som utføres.

Fabrikation av brændtorv og torvstrø.

Av torvfabrikkerne omfattet fabriktællingen kun et faatal, nemlig 15 brændtorvfabrikker,

2 brændtorv- og torvstrøfabrikker og 32 torvstrø- og torvmuldfabrikker,

ialt altsaa 49 bedrifter, som tilsammen sysselsatte 612 arbeidere. Til

sammenligning kan anføres, at der aaret efter, 'nemlig 1910, ifølge opgaver indsamlet

av Det Norske Myrselskap og velvillig stillet til byraaets disposition, ialt

skulde ha været 84 fabrikker, hvorav 30 for brændtorvfabrikation og 54 for

torvstrefabrikation. Efter samme kilde var antallet av torvfabrikker i 1913

ialt 94.

Av de faa herhenhørende bedrifter, fabriktællingen har medregnet, har kun

10 med 129 arbeidere avgit opgaver over sit raastofforbruk. 3 av disse fabrikker,

som kun tilvirket brændtorv, har opgit at benytte 8 800 m 3 raamasse til fremstilling

av 1 340 ton brændtorv (eller 6.6 m 3 pr. ton), og 7 fabi ikker, som kun

tilvirket torvstrø og torvmuld, har opgit at benytte 26 655 m 3 raamasse til fremstilling

av 34 439 baller torvstrø og torvmuld (eller 0.77 M 3 pr. balle). Tor man

gaa ut fra, at dette produktionsforhold ogsaa har været det gjældende ved de

øvrige fabrikker, skulde der i 1910 ialt være forbrukt ca. 66 000 m 3 raamasse

til brændtorvfabrikationen og ca. 223 000 m 3 til torvstrø- og torvmuldfabrikationen.

Samtlige i fabrikteellingen medregnede torvfabrikker har meddelt nogen opgayer

over sin produktion, om end i en række forskjellige mængdeangivelser.

More magazines by this user
Similar magazines