Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

-

Stopegods, maskindele og

andre metalgjenstande 1 531 151 kg. værdi 1 485 780 kr.

Spiker, skruer og nagler . 749 080 « 359 558

Kobber 278 986 « 362 682 «

Messing 1002'29 « 130 298 «

85

Pabrikteelling

1909.

Endelig blev der ialt opgit at være forbrukt ca. 20 900 m 3 træmaterialer

av forskjellig slags og til en samlet værdi av 1 442 000 kr.

Dog gjeelder det om disse opgaver, at de ingenlunde er fuldstændige, idet

jo opgaver helt mangler for flere bedrifter og er mangelfulde for andre.

Hvad denne gruppes pr oduktionsopgaver angaar, staar de betydelig

over de meddelte raastofopgaver, dels fordi de er meget mere fuldstændige det

var saaledes kun 16 av gruppens bedrifter, som absolut ingen produktionsopgaver

avgav — og dels ogsaa fordi opgaverne i og for sig baade var mere ensartede

og mere fuldkomne.

For at lette oversigten har man fundet det hensigtsmæssig at inddele den

mekaniske metalindustris produkter i folgende 7 grupper : I) tilvirkning av maskiner,

tilvirkning av redskaper, verktoi etc., III) tilvirkning av jernbanemateriel

og kjoreredskaper etc., IV) bygning av fartoier, V) tilvirkning av forskjellige

platearbeider og jernkonstruktioner, VI) tilvirkning av andre metalgjenstande

og VII) reparationsarbeide. Helt skarpt adskilt er naturligvis disse

hovedgrupper ikke, idet det jo for fiere produkters vedkommende vil bero paa det

rene skjøn, om de skal henføres til denne eller hin gruppe.

Paa disse hovedgrupper fordeltes de opgivne produktionsværdier som følger:

I. Tilvirkning av maskiner kr. 10 940 500

- - redskaper og verktoi 2 010 658

- jernbanemateriel og kjøreredskaper etc 3 481 392

Iv. - fartøjer 11 518 493

V.

- platearbeider og jernkonstruktioner . . . 4 033 142

VI. - andre metalgjenstande 11 754 114

Kr. 43 738 299

Hvortil saa endelig kommer paa gruppe VII kr. 10 886 303 for reparationsog

leiearbeide.

Inden de enkelte hovedgrupper stillet forovrig produktionsforholdene sig

som følger

More magazines by this user
Similar magazines