Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

103 Fabriktælling

1909.

Og endelig blev der ved de galvanoplastiske anstalter utført leie- og reparationsarbeide

til en samlet værdi av 53 318 kr.

Ogsaa produktionen er imidlertid siden 1909 tiltat overordentlig sterkt; for

1913 blir saaledes f. eks. produktionen av kalciumkarbid og cyanamid anslaait til

ca. 116 000 ton og produktionen av sink til ca. 9 000 ton l. Om de senere aars

tilvirkning av norgesalpeter endelig skal hitsættes følgende talopgaver 2 :

Produktionen i : 1909 11 953 ton.

1910 18 569 «

1911 13 152 c

1912 36 648 «

1913 73 214 «

Bedst vil forovrig utviklingen fremgaa av efterfølgende eksportopgaver:

(Se tabel næste side.)

Metalindustriens og den elektrokemiske og elektrometallurgiske

industris samlede produktion.

Den samlede værdi av de heromhandlede industrigreners produktion skulde

ef ter dette i 1909 ha andraget til 62 465 737 kr., og desuten skulde der være

utfort leie- og reparationsarbeide for ialt 10 886 303 kr. Paa de enkelte industrigrupper

fordeler forovrig denne produktion sig som følger:

(Se tabel side 106.)

Og desuten tilhørte altsaa gruppen 51 bedrifter med 3 209 arbeidere 3, som

ingen produktionsopgaver hadde avgit. Værdien av disse. bedrifters produktion

er for de 35 reparationsverksteders vedkommende tidligere anslaat til 5,2 mill. kr.,

mens den for de resterende 16 bedrifter maa kunne anslaaes til ca. 2 mill. kr. i

nyvirke og ca. 300 000 kr. i reparation. Vær di en a v den samlede

produktion skulde altsaa efter dette andrage til ca. 64,5

mill. kr. i nyvirke og ca. 16,4 kr. i reparation.

Jfr. jubileeumsutstillingens katalog for bergverksavdelingen.

2 Jfr. jubilmumsutstillingens katalog for Norsk-Hydros paviljong.

s Nemlig foruten de allerede paa side 100 nævnte 35 reparationsverksteder med '2 506

arbeidere ogsaa 16 andre.

More magazines by this user
Similar magazines