Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Pabriktælling 126

1909.

1910

1911

1912

1913

Hl. lever ialt.

Hl. lever til

damptran.

Hl. lever til

anden tran.

120 91110403e 16 879

127 874 114 770 13 104

i 224 267 189 728 34 539

142 272 129 468 12 804

Ialt blev produktionen av levertran 2 opgit til 21 916 hl. værd 709 781 kr.,

av hval- og sæltran til 12 621 hl. værd 481 112 kr., av levermel til 3 175 sækker

(A. 100 kg.) værd 31 750 kr. og av grakse til 595 tønder værd 1 583 kr. 3

Likesom om raastofopgaverne gjælder det imidlertid ogsaa om produktionsopgaverne,

at de er meget mangelfulde, og dette dels av de alt nævnte grunde og dels ogsaa

fordi mange bedrifter kun har opgit produktionen av damptran, men derimot ikke

av andre transorter samt avfalds- og biprodukter.

Sammenligningsvis kan det saaledes anføres, at der ifølge Fiskeristatistikken

i det heromhandlede aar bare av dampmedicintran skulde were tilvirket 49 781

hl. 4 hvortil altsaa kommer raatran samt tran av slettere kvalitet. For de senere

aar opgives produktionen av dampmedicintran soin følger :

1910 40 366 hl.

1911 42 960

1912 65 788

1913 53 231

Til sammenligning kan endelig ogsaa anføres utførselsopgaverne for 1909 og

det sidste aar hvorfor opgaver foreligger, 1913.

Heri er dog 9 000 hl. regnet 2 ganger.

2 Tranproduktionen er dels opgit i fat, dels i tender og dels i hl., mest dog i tender.

En trantønde justert maal er 116 1. Et fat opgives i almindelighet til 1 3/4 tonde

eller 170 kg.

3 Tranen kan tilvirkes efter den gamle r a atnin gspr oc e s, hvorved der ved avtapning

efter hinanden fremstilles raamedicintran, blanktran og brunblanktran.

Ved den derpaa folgende sten-kokning fremstilles videre bruntran, og tilbake blir

sluttelig graksen, som benyttes til gjødning. Den moderne fabrikmæssige trantilvirkning

foregaar dog mest efter dampningsprocesse n, hvorved fremstilles

dampmedicintran og surtran, mens der av avfaldet presses pressetran. Efter

kvaliteten benyttes resten som fôr- eller gjodningsstof.

4 Dette gir i utbytte 44,32 hl. medicintran av 100 hl. lever ; men dette forhold er

sterkt variabelt ikke alene fra aar til aar, men ogsaa mellem de forskjellige fiskepladser

og naturligvis ogsaa mellem de forskjellige fabrikationsmetoder. Et av vore

største tranfirmaer oplyser saaledes, at for deres dampener har utbyttet i de sidste

aar variert mellem ca. 15 hl. i 1903 og 57,4 hl. i 1908. I 1909 opgir dette firma,

sit gjennemsnitsutbytte til 54,7 hl. Dette gjælder imidlertid lofotfisket ; finmarksfisket

gir derimot et daarligere utbytte. Ifølge Fiskeristatistikken var saaledes i

1909 utbyttet for skreifiskerierne 48,7 hl., men for loddefisket derimot bare 32,9 hl.

More magazines by this user
Similar magazines