Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikteelling 128

1909.

,..■•••■■■■•■■,■•■,

Sildeolje 23 241 hl. værd 556 817 kr.

Pressetran 3 408 « 89 575

Sildemel 64 811 sækker « 731 684 «

Levermel 3 175 « 31 750 «

Desuten blev der ved en guanofabrik tilvirket 244 hl. sildeolje til en værdi

av 6 070 kr.

Sammenligningsvis kan nævnes, at eksporten av sildeolje og sildemel i 1909

og 1913 var:

Sildeolje

Sildemel

1909. 1913.

Mængde. Værdi. Mængde. Værdi.

HI. Kr. HI. Kr.

16 561 298 100 21 052 505 200

Sækker.

28 410 326 700

Av guano f abrikkerne har bare 4 opgit sit raastofforbruk, nemlig til

ca. 3 646 000 kg. fiskeavfald. For de 5 andre fabrikker kan i overensstemmelse

hermed forbruket av fiskeavfald anslaaes til ca. 4 100 000 kg. Av disse raastoffer

blev der ialt tilvirket 68 287 sækker (A 100 kg.) fiskeguano til en værdi

av 788 179 kr. Desuten blev der ved benmoller og andre gjødningsfabrikker

tilvirket 3 497 sækker fiskeguano til en værdi av 44 898 kr. Forøvrig blev

mindre mængder fiskeguano dels som leiearbeide og dels ogsaa for egen regning

tilvirket ved flere andre bedrifter særlig da ved kornmøller. En ikke uvæsentlig

del av den fremstillede guano blir utført, hvor meget kan imidlertid ikke anføres,

da Handelsstatistikken opfører den indenlandske fiskeguano og den fra de fremmede

fangstfelter hjemsendte hvalguano underett.

Av o 1 j e- og fôrmelf a b rikkern e tilvirket de 2 vegetabilske oljer

og de andre 2 komponerte smøreoljer. De 2 førstnævnte fabrikker forbrukte tilsammen

11 836 000 kg. fremmede frøsorter soin linfrø, rapsfrø, kopra og soyabønner,

og de 2 sidstnævnte forbrukte 394 000 kg. forskjellige slags mineralske,

vegetabilske og animalske raaoljer. Av disse • raastoffer blev der ialt tilvirket

4 500 000 kg. oljer til en samlet værdi av 2 312 800 kr. og 8 487 000 kg fôrmel

til en værdi av 1 167 516 kr. Endelig blev der ved 2 av de forannævnte

oljeraffin.aderier tilvirket 1 167 516 kg. forskjellige smøreoljer til en værdi av

§09 051 kr.

De 6 benmoller opgav ialt at tilvirke for egen regning 137 000 kg.

benmel til en værdi av 21 591 kr.

Utforselen av sildemel, levermel og hvalkjeftmel er underett opgit til 89 269 sækker,

værd 1 303 300 kr.

More magazines by this user
Similar magazines