Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

133

Fabriktælling

1909.

med høvleri, snekkeri og trævarefabrik (med 808 arbeidere) og 13 smaasager

forenet med anden industri (med 58 arbeidere). Desuten blev imidlertid sag- og

høvlerivirksomhet ogsaa drevet i forbindelse med en række av vore øvrige industrigruppers

bedrifter. Saaledes blev f. eks. 104 kornmøller 1 og 30 træmassefabrikker

drevet i forbindelse med sagbruksvirksomhet, med høvlerivirksomhet, eller

med begge dele. Av den øvrige træindustri opgav videre 25 bedrifter at tilvirke

planker, bord ete 2 Og endelig fandtes der rundt om paa landsbygden en stor

mængde flom- og gaardsager og høvler, flishøvler o. lign., som dog var for ubetydelige

til at medtages i en f abrik tælling.

Det kan sammenligningsvis anføres, at Riksforsikringsanstaltens Industristatistik,

som jo har en langt videre rainme end Fabriktællingen, i 1909 omfattet 709

flere sagbruk og hovlerier, men bare 2 215 flere arbeidere. Ifølge samme statistik

var antallet av herhenhørende bedrifter i 1912 steget til 1 626 med 16 008

arbeidere.

Efter sin natur kan denne gruppes bedrifter opdeles 1) de som kun

skjærer og høvler for egen regning, 2) de som baade skjærer og høvler for egen

regning, og som utfører leieskur og leiehøvling, 3) de som kun utfører leieskur

og leiehøvling, og 4) de som kun skjærer og hovler av egen skog til eget bruk.

Denne sidste gruppe blir imidlertid hoist ufuldstændig, idet den bare omfatter de

forholdsvis større andelsbruk, som forædler flere gaarders last, mens derimot storparten

av de mange smaa gaardsager og -høvlerier ikke blev medtat.

Paa de hernævnte 4 grupper fordeltes sagbruk og hovlerier som følger:

Bedriftsgrupper.

Gruppe 1. Gruppe 2. Gruppe 3. Gruppe 4.

Bedrifter.

Arbeidere.

Bedrifter.

Arbei.

dere.

Bedrifter.

Arbeidere.

146 1 205 76 523 115 572

Smaa sagbruk

Store sagbruk

Smaa sagbruk og høvlerier

Store sagbruk og høvlerier

FIøvlerier

Sagbruk, høvleri og kassefabrikker

Sagbruk og snekkeri

Smaa sager og anden industri.

Sag og mollebruk etc

Ialt

90 1 999 13 215 4 120

24 159 29 171 32 139

67 4 337 32 555 11 242

5 223 4 92 4 20

10 1 092 4 56 1 5

15 584 12 209 2 15

4 28 8 27

11 87 18 149 68 217

372 9 714 188 1 970 245 1 357

Bedrifter.

23

Arbeidere.

93

18

1 3

7 18

34 132

Med 471 arbeidere. Disse kornmollers sag- og høvlerivirksomhet vil bli behandlet

her, da den ikke er medtat under kornmollers virksomhet.

Ogsaa et betydelig antal av denne gruppes øvrige bedrifter drev sagbruk og høvleri,

men opgaver om denne virksomhet mangler.

More magazines by this user
Similar magazines